Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (ylempi AMK), S23
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Opettaja
 • Hille Halonen
Ryhmät
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23

Tavoitteet

Opiskelija
·perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta.
·kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia.
-kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen
·tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa.
·soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.
·laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa.
·edistää yhdenvertaisuuden-, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden- ja osallistamisen periaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa.

Sisältö

Opintojakson sisältö
·Ihmis- ja yhteisölähtöisen hoidon määritelmä
·Ihmislähtöisyys palliatiivisessa hoidossa
·Ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
- potilaan ja hänen läheisensä kohtaaminen ja ohjaaminen, tukeminen palliatiivisessa hoidossa
·Yhteisöjen ja yhteiskunnan merkitys (kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisten tietämys ja ymmärrys olemassa olevista palveluista, yhteisön sosiaalinen pääoma ja avoimuus)
·Kuolema mediassa
·Kuoleman kulttuuri
·Taide palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Opetusmenetelmät

Opiskelijan tavoitteet:
• perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta.
• kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia.
• kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen.
• tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa.
• soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.
• laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa.
• edistää yhdenvertaisuuden-, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden- ja osallistamisen periaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointikriteerit

Tehtävä 1,2 ja 4 b
Hyväksytty-Hylätty

Tehtävä 3 (a,b,c,d)
hyl-K5

Tehtävä 4 a
hyl-K5

Kokonaisarvosana:
Kaikki tehtävät hyväksyttynä ennen kokonaisarviointia

Kokonaisarvosana koostuu:
Tehtävät 1, 2, 4b hyväksyttynä
Tehtävien 3 ja 4 a keskiarvosta tulee kokonaisarvosanaksi

Sisällön jaksotus

Yhteinen aloitus webinaari Savonian kanssa 9.1.2024 klo 9.00-11.00 zoom
Verkko-opinnot ei erillistä webinaaria aloituswebinaarin lisäksi
Kevät 2024: 11.3 -12.5.2024
Verkko-opinnot jossa toteutetaan erilaisia työskentelymenetelmiä
- Tehtävät
- Verkkokeskustelu
- Ryhmätyöt
- Itsenäinen työskentely

Opintojakso koostuu neljästä teemasta ja näihin liittyvistä tehtävistä:
- Ihmislähtöisyys (tehtävä 1)
- voimavaroja tukeva potilasohjaus (tehtävä 2)
- kulttuurinen näkökulma palliatiivisessa hoidossa (tehtävä 3 osat a,b,c,d)
- kuoleman kuvat mediassa (tehtävä 4a ja 4b)

Opintojakso on suunniteltu siten, että sen voi opiskella omaan tahtiin opintojakson toteutusaikana. Ryhmätyö edellyttää aikataulujen sopimista ryhmän jäsenten kanssa. Suositeltavaa on edetä tarjotussa järjestyksessä kts sisällön jaksotus. Huolehdithan itse aikataulutuksesi ja tehtävä palautukset ajoissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Hylätty (0)
Opiskelija ei saavuta osaamistavoitteita T1


Ylläolevien lisäksi tehtävissä on annettu arviointiin vaikuttavia lisäohjeita

Ilmoittautumisaika

31.07.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Opettaja
 • Hille Halonen
Vastuuopettaja

Katja Heikkinen

Ryhmät
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23

Tavoitteet

Opiskelija
·soveltaa vaativan tason tietojaan palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa.
·työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti laajavastuisena palliatiivisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitajana omalla asiantuntijuusalueellaan välittömässä hoitotyössä.
·tunnistaa palliatiivisessa tai saattohoidossa olevan potilaan palvelukokonaisuuden sekä hallitsee palvelunohjauksen potilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.
·konsultoi moniammatillisen tiimin jäseniä ja/tai toimii konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille potilaan hoitoon osallistuville.
·toimii palliatiivisen hoitotyön koordinoijana ja kouluttajana oman alueensa ammattilaisille.

Sisältö

Opintojakson sisältö
·Palliatiivisessa tai saattohoidossa hoidettavat potilasryhmät ja heidän erityistarpeensa
·Potilaan oireenmukainen hoito, hoidon seuranta ja vaikuttavuus ja hoidon suunnittelun päivittäminen (total pain, yleisempien ja erityisosaamista vaativien oireiden hoito kuten kivun hoito, invasiiviset erityistekniikat, hätätilanteet)
·Palliatiivisen hoidon ja hoitotyön suunnitelmallinen toteutus (lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot)
·Saattohoidon suunnitelmallinen toteutus
·Farmakologia ja soveltava farmakologia palliatiivisessa hoidossa
·Konsultoiva ja koordinoiva sairaanhoitaja palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Oppimateriaalit

Dahlin ym. 2016. Advanced practice palliative nursing. Oxford University Press.

Ferrell & Paice 2019 Oxford Textbook of Palliative Nursing. Fifth edition. Oxford University Press.

Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. Viitattu 19.11.2019. Saatavissa: www.kaypahoito.fi

Saarto ym. 2015 Palliatiivinen hoito. Kustannus oy Duodecim

Surakka ym. 2015. Palliatiivinen hoitotyö. Fioca Oy

Saarto ym. 2018. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. Duodecim.

Oheismateriaalia: Saattohoito 2017. Verkkokurssi. Kustannus Oy Duodecim. Ja Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa. Verkkokurssi. Kustannus Oy Duodecim. Ja Terveyskylä Palliatiivinen talo https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

Opetusmenetelmät

Osallistuminen opetukseen, verkkoluennot 2 op
Tentti 1op op Moodle
Potilasnäyttö 2 op Palautus Moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemmin suoritettu laaja palliatiivisen hoidon täydennyskoulutus, ja näyttö (aiemman osaamisen tentti syyskuun 7.9.23

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopetus pääosin
Itsenäinen opiskelu
(potilasnäyttö, tentti)

Sisällön jaksotus

Opintojakson keskeiset sisältöteemat
• Palliatiivisessa tai saattohoidossa hoidettavat potilasryhmät ja heidän erityistarpeensa
• Oireenmukainen hoito, hoidon seuranta ja vaikuttavuus ja hoidon suunnittelun päivittäminen (yleisempien ja erityisosaamista vaativien oireiden hoito, invasiiviset erityistekniikat, hätätilanteet)
• Palliatiivisen hoidon ja hoitotyön suunnitelmallinen toteutus (lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot)
• Saattohoidon suunnitelmallinen toteutus
• Farmakologia ja soveltava farmakologia palliatiivisessa hoidossa
• Konsultoiva ja koordinoiva sairaanhoitaja palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossaSyksyn yhteinen aloituswebinaari: Ke. 6.9.2023 klo 16–18
Linkki:
Join Zoom Meeting
https://jamk.zoom.us/j/61956318923
Meeting ID: 619 5631 8923

13.9.23 Opintojakson yleinen info klo 10-10.30 osana opetuspäivää
Verkosto opiskelijat zoomi ja nauhoite (nauhoitetaan), jonka jälkeen ei ole kaikille yhteistä kontaktiopetusta.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Hylätty
Annettua lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty. Potilasnäyttötehtävästä puuttuu teoriaperusta, eikä se vastaa tehtävänantoon. Työ on ulkoasultaan epäsiisti ja viimeistelemätön, eikä annettuja ohjeita myöskään lähdeviitteiden merkinnästä ole noudatettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1–2

Potilasnäyttö tehtävässä kuvataan anamneesin (potilaan tulosyy, esitiedot) tekijöitä mutta kuvaus jää suppeaksi ja tai pinnalliseksi. Oman asiantuntijuuden osaamisesta ja hyödyntämisestä välittyy niukka kuvaus potilaan nykytilasta. Potilaan tutkimisen kautta havainnot, tutkimustulokset välittävät melko selkeän kokonaisuuden. Lääkehoidon tarkistus perustuu taustakirjallisuuteen. Tehtävän toteutuksessa pyritään tuomaan esille hoitotyön suunnitelma ja sekä oman toiminnan vahvuuksia, että kehittymiskohteita. Hoidon suunnittelu perustuu lähteisiin. Kliininen päätöksenteko näyttäytyy mutta jäsentelyssä voi olla puutteita. Potilaan ja omaisten ohjausprofiili on kuvattu, mutta se jää paikoin pinnalliseksi. Omaa toimintaa on pyritty kehittää valittujen näkökulmien avulla. Eettiset kysymyksiä on pyritty perustelemaan. Kielellisessä ilmaisussa voi olla joitain kirjoitusvirheitä. Potilasnäyttötehtävä muodostaa ymmärrettävän kokonaisuuden, jossa tehtävänantoa on pääsääntöisesti noudatettu ja lähdeviitteet on merkitty asianmukaisesti tosin joitain puutteita voi näkyä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3–4
Potilasnäyttö tehtävässä kuvataan anamneesin (potilaan tulosyy, esitiedot) tekijöitä. Oman asiantuntijuuden osaamisesta ja hyödyntämisestä välittyy potilaan nykytila ja potilaan tutkimisen kautta havainnot, tutkimustulokset välittävät melko selkeän kokonaisuuden. Lääkehoidon tarkistus perustuu taustakirjallisuuteen. Tehtävässä tuodaan esille hoitotyön suunnitelma ja sekä oman toiminnan vahvuuksia, että kehittymiskohteita. Hoidon suunnittelu perustuu lähteisiin. Kliininen päätöksenteko näyttäytyy mutta jäsentelyssä voi olla puutteita. Potilaan ja omaisten ohjausprofiili on kuvattu ja omaa toimintaa on pyritty kehittää valittujen näkökulmien avulla. Eettiset kysymykset on perusteltu ja käsitteitä on tuotu esille Kielellisessä ilmaisussa voi olla joitain kirjoitusvirheitä tehtävä. Potilasnäyttötehtävä muodostaa selkeän kokonaisuuden, jossa tehtävänantoa on noudatettu ja lähdeviitteet merkitty asianmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Potilasnäyttö tehtävässä kuvataan monipuolisesti anamneesin (potilaan tulosyy, esitiedot) tekijöitä. Oman asiantuntijuuden osaamisesta ja hyödyntämisestä välittyy potilaan nykytila ja potilaan tutkimisen kautta havainnot, tutkimustulokset välittävät selkeän kokonaisuuden. Lääkehoidon tarkistus perustuu monipuoliseen taustakirjallisuuteen. Tehtävässä tuodaan esille hoitotyön suunnitelma ja perustellaan erittäin hyvin sekä oman toiminnan vahvuuksia, että kehittymiskohteita. Hoidon suunnittelu perustuu lähteisiin ja selkeästi jäsenneltyyn kliiniseen päätöksentekoon. Potilaan ja omaisten ohjausprofiili on kuvattu ja omaa toimintaa on tavoitteellisesti kehitetty valittujen näkökulmien avulla. Eettiset kysymykset on perusteltu ja käsitteitä käytetty johdonmukaisesti ja asiantuntevasti. Kielellinen ilmaisu on virheetöntä ja tehtävä muodostaa täsmällisen ja selkeän kokonaisuuden, jossa tehtävänantoa on noudatettu ja lähdeviitteet merkitty asianmukaisesti

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Opettaja
 • Hille Halonen
Ryhmät
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet
· arvioi, kehittää ja johtaa ihmislähtöistä, tasavertaiseen ja vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa erityistason osaamista vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
· varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
· arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
· tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä elämän loppuvaiheen eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
· konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset, moninaiset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
· arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja kommunikointiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

Opintojakson sisältö
· Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim. kolmas sektori, uskonnolliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/-asiantuntijat)
· Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (moniammatilliset verkostot ja taidelähtöiset auttamismenetelmät)
· Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus sekä puheeksi ottamista ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät (partnership relationship)
· Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
· Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
· Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• arvioi ja kehittää ihmislähtöistä, tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
• varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
• arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
• tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
• Konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
• arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa verkostoissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutustapa

Kolme pakollista webinaaria, yhteisöllinen työskentely ja reflektoiva essee.

Sisällön jaksotus

Toteutus: 9.1.2024 - 10.3.2024
Aloituswebinaari 9.1.2024 klo 9.00–11.00 zoom
Webinaari 30.1.24 klo 9–13 zoom
Webinaari 20.2.24 klo 9–13 zoom
Opetus tapahtuu devmoodlessa KAMK opetus ja oppimistilassa.
Sisältö
• Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim. kolmas sektori, katsomukselliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/- asiantuntijat)
• Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (moniammatilliset verkostot ja taidelähtöiset?auttamismenetelmät)?
• Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus sekä puheeksi ottamista ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät (partnership relationship)
• Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
• Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
• Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu:

Infoon ja webinaareihin 1 ja 2 osallistuminen sekä niihin liittyvien ryhmätöiden hyväksytty suorittaminen.

Opintojakson arvosana (hyl-5) perustuu opintojakson teemat kokoavaan yksilöesseeseen, jonka arviointikriteerit ovat seuraavat:

Kiitettävä (5)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti.
Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.
Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Hyvä (3)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua.
Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.
Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Tyydyttävä (1)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi.
Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä.
Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä.

Hylätty

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus jää ohueksi.
Esseessä on mainintoja aihepiirin käsitteistä, mutta käsitteiden käytössä on epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä.
Ennakkotehtävissä käytettyä ja/tai tiedonhaun avulla saatua materiaali ei ole hyödynnetty esseessä. Yleiset ammattieettiset periaatteet eivät juurikaan ole havaittavissa esseestä.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Opettaja
 • Hille Halonen
Vastuuopettaja

Janne Hellsten

Ryhmät
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23

Tavoitteet

Opiskelija
- analysoi ja vertailee kansainvälisiä ja kansallisia palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien osaamista uudistuvissa toimintaympäristöissä?
- reflektoi oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuuksia ja kehittymisen tarpeita
- laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman?yhdessä oman amk:n tutoropettajansa kanssa
- arvioi näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
- on sitoutunut asiantuntijuuden ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa ja monitoimijaisissa verkostoissa
- selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä

Sisältö

Opintojakson sisältö
·Laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
·Palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
·Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
·Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
·Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen

Opetusmenetelmät

Verkko opetus, verkosto toteutus
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• analysoi ja vertailee kansainvälisiä ja kansallisia palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien osaamista uudistuvissa toimintaympäristöissä
• reflektoi oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuuksia ja kehittymisen tarpeita
• laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman yhdessä oman amk:n tutoropettajansa kanssa
• arvioi näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
• on sitoutunut asiantuntijuuden ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa ja monitoimijaisissa verkostoissa
• selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutus: 18.9. - 10.12.2023 (5 op)

Ilmoittautumislinkki avoinna: 1.8. - 24.8.2023

Linkki: Tulee myöhemminSyksyn yhteinen aloituswebinaari: Ke. 6.9.2023 klo 16–18

Linkki:

Join Zoom Meeting
https://jamk.zoom.us/j/61956318923

Meeting ID: 619 5631 8923Ei pakollisia aikataulutettuja webinaareja aloituksen lisäksi.

Moodle avain yhteinen osuus: Tulee myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=135h

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• analysoi ja vertailee kansainvälisiä ja kansallisia palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien osaamista uudistuvissa toimintaympäristöissä
• reflektoi oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuuksia ja kehittymisen tarpeita
• laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman?yhdessä oman amk:n tutoropettajansa kanssa
• arvioi näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
• on sitoutunut asiantuntijuuden ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa ja monitoimijaisissa verkostoissa
• selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä
• Laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
• Palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
• Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
• Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
• Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit

Hyv/Hyl

Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä.
Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa.
Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.


Hylätty (0):
Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita arviontikriteereiden hyväksytyllä tasolla.

Ilmoittautumisaika

06.08.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito
Opettaja
 • Hille Halonen
Vastuuopettaja

Katja Heikkinen

Ryhmät
 • YKLAPS23
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), palliatiivinen hoito, S23

Tavoitteet

Opiskelija
·hallitsee asiakkaan terveydentilan kokonaisarvioinnin, oireenmukaisen hoidon tarpeen määrittelyn, oireiden vaikeusasteen arvioinnin, kliinisen hoidon ja terveyden edistämisen menetelmät.
- soveltaa erityistason osaaamista potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen perustuvan palliatiivisen ja saattohoidon asiakaslähtöisessä suunnittelussa
- arvioi kriittisesti ja hyödyntää potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseen kehitettyjä interventioita sekä osaa selittää riskien hallinnan merkityksen palliatiivisen hoidon kontekstissa
·hallitsee potilaan vaativan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkimisen (sisältäen terveyteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, etnisen ja kulttuurisen näkökulman huomioimisen)

Sisältö

Opintojakson sisältö
·Hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
·Potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
·Kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
-Holistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen)

Opetusmenetelmät

•Tavoitteet
Hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
• Potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
• Kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
• Holistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen
Osaamistavoitteet
Opiskelija
• hallitsee asiakkaan terveydentilan kokonaisarvioinnin, oireenmukaisen hoidon tarpeen määrittelyn, oireiden vaikeusasteen arvioimisen, kliinisen hoidon ja terveyden edistämisen menetelmät
• soveltaa erityistason osaamista potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen perustuvan palliatiivisen ja saattohoidon asiakaslähtöisessä suunnittelussa
• arvioi kriittisesti ja hyödyntää potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseen kehitettyjä interventiota sekä osaa selittää riskien hallinnan merkityksen palliatiivisen hoidon kontekstissa.
• hallitsee potilaan vaativan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkiminen (sisältäen terveyteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, etnisen ja kulttuurisen näkökulman huomioimisen).

Kansainvälisyys

nnovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa

Toteutus: 18.9 - 19.11.2023 (3 op)
18.9.23 klo 9.00 Opintojakson yleinen info (nauhoitetaan), jonka jälkeen ei ole kaikille yhteistä kontaktiopetusta.
18.9.23 klo 9–13 (zoom / nauhoite)
• Opintojakson yleinen info kaikille n. 30 min

jokainen amk järjestää itse 2 op potilaan kliininen tutkiminen osion oman aikataulun mukaisesti) Turku AMK Taitopajat 15.11 12.30-15.45
OSCE 8.12.23 (koko päivän tarkempi OSCE näyttökoe lista lähempänä ajankohtaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutustapa

Oppimistehtävien ja OSCE-näytön hyväksytty suorittaminen ja OSCE-taitopajoihin (100 %) ja webinaariin osallistuminen.

Sisällön jaksotus

• Hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
• Potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
• Kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
• Holistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty -hylätty.

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu:

Tehtävien 1 ja 2 hyväksytty suorittaminen (tehtävien arviointikriteerit on ilmoitettu opintojakson verkkoalustalla tehtävien yhteydessä) sekä verkkokeskusteluun osallistuminen.

OSCE näytön hyväksytty suorittaminen.

Potilaan kliinisen tutkimuksen taitopajoihin osallistuminen.