Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

05.02.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö
Opettaja
 • Heli Kanerva-Lehto
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ryhmät
 • YRAKES23
  Rakennettu ympäristö, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija mm. osaa
· tunnistaa ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita rakentamisessa
· hyödyntää kiertotalouden mahdollisuudet rakentamisessa
· geoenergian käyttömahdollisuudet rakentamisessa
· pilaantuneen maan käsittelytekniikat
· uusiomateriaalien käytön maarakentamisessa

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat mm. aurinkoenergian hyödyntäminen osana maalämpöä, geoterminen energia, energian varastoiminen maahan, uusiomateriaalit, kierrätys ja kiertotalous ja niiden hyödyntäminen erilaisissa rakennushankkeissa. Opintojakson sisältö rakentuu erilaisista aihealueista. Opintojakso voidaan suorittaa osittain ammattikorkeakoulussa meneillään olevissa kehittämishankkeissa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, podcastit ja tallenteet ilmoitetaan tarkemmin itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja annettuun materiaaliin perehtyminen.

Materiaaleina ovat kirjallisuus, tallenteet ja podcastit. Kurssin suorituksina ovat tehtävät ja essee.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu sekä tehtävien ja esseen kirjoittaminen annettujen ohjeiden perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on neljä pääteemaa, joissa kaikissa on yksi kirjallinen tehtävä. Kaikkien teemojen ja aineistojen perusteella laaditaan essee.

Teemojen sisällöt ja materiaalit ovat Itslearning-oppimisympäristössä.

Kurssin kokonaistyömäärä 135 h.
- Kirjallisuuuden lukeminen ja muihin materiaaleihin perehtyminen 85 h
- Esseen kirjoittaminen 50 h

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö, teemat ja tehtävät ajoittuvat seuraavasti:

Viikot 6-11
Teema: Kestävä kehitys
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 6-11
Teema: Hiilineutraalius
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 12-18
Teema: Vähähiilisyys rakentamisessa ja rakennusaineteollisuudessa
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 12-18
Teema: Hiilijalanjälki rakennusalalla
Materiaaleihin perehtyminen ja tehtävä

Viikot 12-21
Esseen kirjoittaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin yleiset tiedotteet itslearnigissa, muu viestintä ja yhteydenotot sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemojen tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Esseen arviointi, max. 50 pistettä:
- essee vastaa annettua tehtävänantoa mukaan lukien sivun asettelu, max. 5 pistettä
- esseestä ilmenee, että kaikkien teemojen materiaaleihin on perehdytty, max 10 pistettä
- esseessä on tuotu esille keskeiset teemat, max. 5 pistettä
- esseessä on perusteltu laajemmin käsitellyt teemat ja kuvattu niitä asianmukaisesti, max. 15 pistettä
- esseessä on myös omaa pohdintaa tai perusteltuja mielipiteitä, max. 5 pistettä
- lähdeviittaukset on tehty asianmukaisesti ja omat ajatukset eroteltu lähteistä, max. 5 pistettä
- tekstin kieliasu on selkää ja oikeakielistä, max 5 pistettä

Hylätty (0)

Esseen pisteet alle 22 ja teematehtävä/tehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Esseen pisteet 22-26 / 27-31 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Esseen pisteet 32-37 / 38-44 ja teematehtävät tehtynä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esseen pisteet 45-50 ja teematehtävät tehtynä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee osoittaa riittävä osaamisensa insinööritieteissä sekä mitoitusosaamisessa ja kielitaidoissa ennen opintojakson aloitusta. Opinnoissa eteneminen vaatii aiempaa ammattikorkeakoulutason osaamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ryhmät
 • YRAKES23
  Rakennettu ympäristö, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· tunnistaa tilaajaosaamisen kehittämistarpeet rakentamisessa
· rakennuttamisen keskeiset prosessit
· suunnitteluohjauksen merkityksen rakennushankkeissa
· hyödyntää erilaisia urakkamuotoja uudis- ja korjausrakentamisessa
· työskennellä TKI-hankkeessa

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat mm. tilaajaosaaminen, suunnitteluohjaus, rakennuttaminen ja erilaiset urakkamuodot. Opintojakso voidaan suorittaa ammattikorkeakoulussa meneillään olevissa kehittämishankkeissa.

Oppimateriaalit

Kurssin aikana annettu materiaali sekä itse haettu aineisto.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja yksilötyöt sekä vertaisarvioinnit.
Palautteesta oppiminen ja palautteen antaminen.
Osaamisen sekä olemassa olevan tiedon soveltaminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Poissaolo lähiopetuksesta korvataan erillisellä tehtävällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 2 x 8 h
Ennakkotehtävät, luentomuistiinpanot, harjoitutyöt ja ryhmätehtävät.

YHTEENSÄ 135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson aihealueita ovat mm. tilaajaosaaminen, suunnitteluohjaus, rakennuttaminen ja erilaiset urakkamuodot eri aiheita vuosittain painottaen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antaa ohjaava opettaja.
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet esitetään erikseen oppimistehtävissä. Opintojakson arvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanoista yksilötehtäviä painottaen - edellyttäen, että kaikki tehtävät on suoritettu hyväkstysti.

Hylätty (0)

Tehtävät tai tehtäviä tekemättä. Ei osoitusta osaamisesta kurssin aihepiirin asioita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää ja käyttää osaamistaan ja tietoa kurssin aihepiirin asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hyödyntää osaamistaan ja tietoa kurssin aihepiirin asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa kykyä soveltaa osaamistaan ja tietoa kurssin aihepiirin asioissa.

Esitietovaatimukset

Rakentamisen johtaminen -opintojakso

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö
Opettaja
 • Sirpa Erkkilä-Häkkinen
Ryhmät
 • YRAKES23
  Rakennettu ympäristö, ylempi AMK

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa mm.
• erilaisia uudis- ja korjausrakentamisen uusia ratkaisuja
• korkean rakentamisen erityisvaatimukset
• ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutuksen uudis- ja korjausrakentamiseen
• energiatehokkuuden merkityksen uudis- ja korjausrakentamisessa
• uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet
• työskennellä TKI-hankkeessa

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat mm. erilaiset suunnitteluratkaisut. Kohteina voivat olla esim. korkea rakentaminen tai erilaiset esivalmistusratkaisut uudis- ja korjausrakentamisessa. Opintojakson sisältö rakentuu erilaisista aihealueista. Opintojakso voidaan suorittaa osittain ammattikorkeakoulussa meneillään olevissa kehittämishankkeissa.

Oppimateriaalit

Kurssilla annettu materiaali ja opiskelijan itse hakema aineisto.

Opetusmenetelmät

Luennot (poissaolo korvattava) ja tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, luentomuistiinpanot sekä vertaisarviointi.
Lähiopetus 2 x 8 h (poissaolo korvattava)

Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson aihealueita ovat mm. erilaiset suunnitteluratkaisut.
Kohteina voivat olla esim. korkea rakentaminen tai erilaiset esivalmistusratkaisut uudis- ja korjausrakentamisessa.
Opintojakson sisältö rakentuu erilaisista aihealueista, kuten
• erilaiset uudis- ja korjausrakentamisen uudet ratkaisut
• korkean rakentamisen erityisvaatimukset
• ilmastonmuutoksen vaikutuksen uudis- ja korjausrakentamiseen
• energiatehokkuuden merkityksen uudis- ja korjausrakentamisessa
• uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet.

Opetus on kevätlukukaudella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja antaa ohjaava opettaja.
Kurssiin liittyvissä asioissa käytetään mielellään ItsLearning-alustan keskustelukanavaa. Muista aina merkitä viestiin, mistä kurssista, tehtävästä ja ryhmästä on kyse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena käytetään kurssilla olevia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja harjoituksia.
Painotus on yksilötehtävissä.

Hylätty (0)

Tehtävät tai tehtäviä tekemättä. Ei osoitusta osaamisesta kurssin aihepiirin asioita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ymmärtää ja käyttää osaamistaan ja tietoa kurssin aihepiirin asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyödyntää osaamistaan ja tietoa kurssin aihepiirin asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kyky soveltaa osaamistaan ja tietoa kurssin aihepiirin asioissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee osoittaa riittävä osaamisensa insinööritieteissä sekä mitoitusosaamisessa ja kielitaidoissa ennen opintojakson aloitusta. Opinnoissa eteneminen vaatii aiempaa ammattikorkeakoulutason osaamista.