Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kuvataiteilija (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide S23
Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide
Opettaja
 • Ilona Tanskanen
 • Taina Erävaara
Vastuuopettaja

Taina Erävaara

Ryhmät
 • YVALOS23
  Kulttuurialan ylempi AMK, Valokuvataide S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
• analysoida vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan alansa ammattilaisena sekä kehittää osaamistaan tavoitteellisesti
• soveltaa luovia omaelämäkerrallisia, taidelähtöisiä menetelmiä oman kehittyvän osaajaidentiteettinsä ja ammatillisen osaamisen reflektointiin
• vertailla erilaisia ammattilaisuuden muotoja muuttuvassa kulttuurityöelämässä ja arvioida niiden soveltuvuutta omaan ammatilliseen identiteettiin
• luoda ja ylläpitää oman ammatillisuuden kehittämistä tukevia kumppanuuksia ja verkostoja.

Sisältö

• Taidelähtöiset omaelämäkerralliset menetelmät
• Ammatti-identiteetin muotoutuminen
• Erilaiset osaajaidentiteetit ja ammatilliset polut
• Muuttuvan kulttuurityöelämän osaajan ja erityisasiantuntijan ammatti-identiteetin erityispiirteet
• Moniammatillisuuden, verkostojen ja yhteistoiminnan merkitys omassa ammatissa, suhteessa omaan taustakoulutukseen ja omaan toimintakenttään ja perustehtäviin siinä

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on sijoitettu itslearning-verkko-oppimisympäristöön.

DICO Toolkit for Digital Career Stories 2023. Saatavillahttps://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/issue/view/148/showToc

Juppi, P. & Tanskanen, I. 2019. Ammatillinen elämäkerta ja digitaalinen tarinankerronta pedagogisina välineinä. Saatavilla https://talk.turkuamk.fi/taide/ammatillinen-elamakerta-ja-digitaalinen-tarinankerronta-pedagogisina-valineina/

Meijers, Frans & Lengelle, Reinekke 2012. Narratives at work: The developement of career identity. Saatavilla https://www.researchgate.net/publication/241710063_Narratives_at_work_The_development_of_career_identity

Rapo, Ari 2020. The Photodiary Method. Onnistumisen elämyksiä valokuvapäiväkirjan avulla. Saatavilla https://peda.net/yritykset/photodiary

Taide töissä - Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taitelijan rooliin yhteisöissä 2019. Saatavilla https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167170.pdf

Tanskanen, I. 2023. Ammatillinen elämäkertaprosessi, digitaaliset uratarinat ja taidelähtöiset menetelmät itsereflektion ja identiteettityön välineinä. Ks. talk.turkuamk.fi > Taide

What is career story and why you need it? Saatavilla https://workbloom.com/job-search/what-is-career-story

Opetusmenetelmät

Itse-reflektiota siältävä ammatti-identiteettityö digitarinan, päiväkirjaamisen ja kontaktiopetusjaksoiihin kytkeytyvien ennakko-, jälki- ja kontaktijaksoilla toteutettavien tehtävien muodossa sekä tuutorointi. Työskentelyssä yhdistetään itsenäisesti tehtävää henkilökohtaista työskentelyä pienryhmä- ja koko ryhmän kanssa tapahtuvaan työskentelyyn sekä sovelletaan taidelähtöisiä menetelmiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan hyväksytysti suoritettujen tehtävien perusteella, joten erillisiä tenttitilaisuuksia ei järjestetä.

Kansainvälisyys

Ammatillinen elämäkertaprosessi sisältää sekä yksin että ryhmässä tehtäviä työvaiheita: päiväkirjaaminen ja oman prosessin dokumentointi ovat yksilöllisiä työvaiheita, ja kontaktiopetuksen yhteydessä työskentely laajenee toiminnan, kokemusten, ajatusten ja tuntemusten jakamiseksi ryhmässä. Työskentelyssä sovelletaan taide- ja medialähtöisiä menetelmiä.

Prosessin ohjaukseen osallistuu usea yamk-kouluttaja, ja sen osatehtävissä suunnataan opiskelijan huomiota työelämälähtöisiin ammatillisiin kompetensseihin: yhtäältä kulttuuri- ja taidealan erityisiin kompetensseihin ja toisaalta yleisiin ammatillisiin kompetensseihin eli oppimaan oppimiseen, työelämässä toimiseen, eettisyyteen, kestävään kehityksen, kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen sekä ennekoivaan kehittämiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Monimuoto-opiskelu, johon sisältyy työskentelyä kontaktiopetusjaksolla, ennakko-, jälki- ja muita itsenäisiä tehtäviä sekä tuutorointia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Digitarina omasta tiestä kulttuurialan YAMK -opintoihin, itsenäiset tehtävät ml. ennakko- ja jälkitehtävän (24 h)
Kontaktiopetus 24 h
Päiväkirjaaminen 40 h
Kontaktijaksoihin liittyvät ennakko- ja jälkitehtävät 47 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osatehtävien suorittamista hyväksyttävällä tavalla. Osatehtävät koostuvat kontaktiopetusjaksoa edeltävistä ennakkotehtävistä sekä kontaktiopetusjakson aikaina tapahtuvasta työskentelystä. Lisäksi opintojakso sisältää jälkitehtävän, itse-reflektiivisen raportin.

Sisällön jaksotus

Ammatillinen elämäkertaprosessi nivoo yhteen koulutuksen sisältöjä ja opiskelijan omaa näkemystä niistä sekä omasta ammatti-identiteetistään. Oman ammatillisen elämäkertaprosessinsa kuluessa opiskelija muodostaa käsityksen omasta ammatti-identiteetistään, sen osa-alueista, painopisteistä, vahvuuksista ja kehitettävistä alueista sekä sisäistää reflektoivan työotteen jatkuvan kehittymisen mahdollistajana.

Ammatillisen elämäkertaprosessiin liittyvää ohjausta ennako- ja muine tehtävineen on jokaisen kontaktiopetusjakson yhteydessä. Työskentely alkaa ensimmäisen kontaktiopetusjakson intensiivisessä digitarinapajassa. Kontaktipetusjaksoihin kytkeytyvän työskentelyn lisäksi opintojaksoon sisältyy opintojen valmistumisvaiheen tehtävä. Sisältöalueet:

• Ammatti-identiteetin muotoutuminen
• Erilaiset osaajaidentiteetit ja ammatilliset polut
• Muuttuvan kulttuurityöelämän osaajan ja erityisasiantuntijan ammatti-identiteetin erityispiirteet
• Moniammatillisuuden, verkostojen ja yhteistoiminnan merkitys omassa ammatissa, suhteessa omaan taustakoulutukseen, omaan toimintakenttään ja perustehtäviin siinä
•Taidelähtöiset omaelämäkerralliset menetelmät

Ammatillisen elämäkertaprosessin pysäytyspisteet kontaktiopetusjaksojen yhteydessä (2023 - 2024)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Saatavilla verkko-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammatillisen elämäkertaprosessin työskentely on luonteeltaan refleksiivistä; siinä pohditaan ja arvioidaan omaa ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiä. Näitä kriittisiä pohdintoja jaetaan ammatillisen elämäkertaprosessin reflektiopisteissä opetusjaksoilla, jolloin käydään vertaiskeskustelua. Arviointi kohdistuu työskentelyyn eri osatehtävineen.

Työskentely arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksyttävällä tavalla. Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa

• analysoida vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan alansa ammattilaisena sekä kehittää osaamistaan tavoitteellisesti
• soveltaa luovia omaelämäkerrallisia, taidelähtöisiä menetelmiä oman kehittyvän osaajaidentiteettinsä ja ammatillisen osaamisen reflektointiin
• vertailla erilaisia ammattilaisuuden muotoja muuttuvassa kulttuurityöelämässä ja arvioida niiden soveltuvuutta omaan ammatilliseen identiteettiin
• luoda ja ylläpitää oman ammatillisuuden kehittämistä tukevia kumppanuuksia ja verkostoja.

Hylätty (0)

Opintosuoritus on hylätty, mikäli jokin tai joitakin osatehtäviä on suorittamattta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

25 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide
Opettaja
 • Taina Erävaara
 • Ismo Luukkonen
Vastuuopettaja

Ismo Luukkonen

Ryhmät
 • YVALOS23
  Kulttuurialan ylempi AMK, Valokuvataide S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• toteuttaa itsenäisen taiteellisen kokonaisuuden
• dokumentoida, raportoida ja arvioida taiteellista työskentelyään
• löytää ja arvioida oman opinnäytetyön kannalta relevantteja lähteitä ja tietoa
• rakentaa opinnäytetyölleen mielekkään käsitteellisen viitekehyksen
• soveltaa projektinhallinnan työkaluja oman kehittämistyön suunnittelussa
• hyödyntää tarkoituksenmukaisia tutkimuksellisen tiedonhankinnan menetelmiä opinnäytetyössään
• ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet sekä tietosuojan
• viestiä kehittämistyöstään ja sen tuloksista eri kohderyhmille kussakin tilanteessa mielekkäillä tavoilla.

Sisältö

• Taiteellisen projektin suunnittelu ja toteuttaminen
• Taiteellisen projektin dokumentointi, raportointi ja arviointi
• Oman opinnäytetyön taiteelliset, ammatilliset ja tutkimuksellis-teoreettiset kontekstit
• Tiedonhankinta ja arviointi opinnäytetyön tarpeisiin
• Projektinhallinnan työkalujen hyödyntäminen kehittämishankkeessa
• Tutkimuksellisuus opinnäytetyössä
• Tutkimuksellisen tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan suunnittelu
• Etiikka ja tietosuoja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
• Kirjoittaminen ja viestintä tutkimus- ja kehittämishankkeissa

Oppimateriaalit

Opiskelijan oman kehittämishankkeen kannalta relevantti tutkimuksellinen ja ammatillinen aineisto sekä verkko-oppimisympäristössä oleva aineisto.

Kansainvälisyys

Opiskelija etenee työssä itsenäisesti ja vastuullisesti,ohjaajansa sekä muun ohjauksen tuella. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös yhdessä työparin kanssa. Valokuvataide nyt -opintojaksojen sisältöjä sekä lähestymistapoja hyödynnetään ja sovelletaan opinnäytetyössä. Tarvittaessa ja erikseen sovittavalla tavalla on mahdollista saada varsinaisen ohjaajien lisäksi muiden Turun AMK:n kouluttajien antamaa mentorointia. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy vertaispalautteen antamista ja saamista. Työelämän yhteistyökumppanit osallistuvat opinnäytetöiden prosessiin kunkin opinnäytetyön edellyttämällä tai mahdollistamalla tavalla.

Opintojaksoon sisältyvää ohjausta ja opetusta voidaan järjestää tarvittaessa yhdessä muiden kulttuurialan Master School -koulutusten kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kehittämishankkeen laajuus on 25 opintopistettä eli työmäärä (n. 670 tuntia) vastaa lähes 17 viikon kokopäiväistä työskentelyä. Työskentely sisältää seuraavat vaiheet ja tehtävät:
• Opinnäytetyösuunnitelman valmisteltu, esittely sekä viimeistely
• Opinnäytetyön toteuttaminen, siihen liittyvä tutkimuksellinen tiedonhankinta, työskentelyn dokumentointi ja näistä raportointi
• Ryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen
• Kehittämishankkeen tulosten esittely opinnäytetyön valmistuttua (seminaarissa)
• Kypsyysnäytteen tekeminen.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyönä toteutetaan opiskelijan oma taiteellinen projekti. Opinnäytetyönä toteutettava hanke rakentuu määriteltyjen tavoitteiden mukaisesta tutkimus- ja/tai kehittämistoiminnasta, työprosessin ja sen tulosten dokumentoinnista ja tutkimisesta sekä työskentelyn ja tulosten raportoinnista ja julkistamisesta.
Opinnäytetyön valmistelu käynnistyy heti opintojen alussa, ja opinnäytetyön tekeminen läpäisee koko opintoajan. Ensimmäisellä lukukaudella opinnäytetyön suunnittelua ja valmistelua edistetään Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojaksolla ja siihen sisältyvällä Tiedonhankinnan kurssilla. Opinnäytetyön toteutus ja raportointi -opintojakso on suoraa jatkumoa sille ja pitää sisällään opinnäytetyön toteutuksen, tulosten dokumentoinnin, tutkivan ja kehittävän tarkastelun ja arvioinnin, raportoinnin ja julkistamisen.

Opinnäytetyön osana kirjoitetaan ammattialaan perehtyneisyyttä osoittava kypsyysnäyte. Mikäli aiemmissa opinnoissa ei ole osoitettu julkishallinnon henkilöstöltä vaadittavaa koulusivistyskielen, suomen tai ruotsin, erinomaista taitoa, kypsyysnäyte toimii myös em kielitaidon kokeena.

Opinnäytetyön tekemistä ohjataan kontaktijaksoilla seuraavasti:
9.1.2024 klo 9 - 17 Opinnäytesuunnitelmien esittelyt. F205
6.2.2024 klo 13 - 17 Menetelmät I. Oman tutkimusaineiston hankinta. H319+330
5.3.2024 klo 13 - 17 Tutkiva kirjoittaminen. Tekstityö ja tunteet, kirjoittamisen strategiat & ont-raportin rakennevaihtoehtoja. H319+330
9.4.2024 klo 13 - 17 Tutkiva kirjoittaminen. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisen käytänteet ml. lähteiden käyttö ja merkintä. H319+330
7.5.2023 klo 13 - 17 Menetelmät II. Aineiston analyysi. H319+330

9.9.2024 klo 13 - 17 ONT-prosessin kulku syyslukukaudella, tilannekatsaus ja ajankohtaiset kysymykset
21.10.2024 klo 13 - 17 Tutkivan kirjoittamisen klinikka
4.12.2024 klo 9 - 17 Opinnäytetyöseminaari

Lisäksi on tarjolla henkilökohtaista ohjausta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1–5 soveltaen Turun AMK:n yamk-opinnäytetöiden arviointikriteereitä.

Opinnäytetyön arviointi kohdistuu opiskelijan kehittämistoimintaan, opinnäytetyöstä viestimiseen suullisesti sekä kirjallisessa muodossa (kehittämishankkeen esittelyt sekä raportointi opinnäytetyötekstissä) sekä kokonaisvaltaiseen projektinhallintaan opinnäyteprosessissa.

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Varsinainen summatiivinen arviointi prosessin lopussa on opinnäytetöitä ohjaavien Turun AMK:n opettajien vastuulla (kaksi arvioijaa). Opiskelija saa työstään lisäksi eri vaiheissa vertaispalautetta sekä työelämäpalautetta riippuen työn asetelmasta ja mahdollisesta toimeksiantajasta. Opinnäytetyön arvioinnista opiskelija saa kirjallisen lausunnon.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide
Opettaja
 • Ismo Luukkonen
 • Laura Miettinen
Ryhmät
 • MKUVAS22
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa asettaa itsellensä tavoitteita ja työskennellä asettamiensa tavoitteiden ja ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.
- hahmottaa kuvataiteen kenttää kokonaisuutena, omaksuu kuvataiteilijan ammattiin liittyviä käytännön työtapoja ja -tietoja ja soveltaa niitä käytännössä.
- osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, erilaisia aineistoja ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen ja omiin ajatuksiinsa luottaen.
- osaa toteuttaa itsenäisen taiteellisen työn ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa.

Sisältö

Taiteellinen opinnäytetyö on laaja ja taiteellisesti vaativa, itsenäisesti ja pitkäjännitteisesti toteutettu teos tai teoskokonaisuus. Opinnäytetyö voi olla kuvataiteellinen teko, näyttely, kirja, tai muu vastaava tuote.

Sisällön jaksotus

Taiteellinen opinnäytetyö

Missä mennään -tapaaminen ti 5.9. klo 13:00–15:00. Zoom.

Sovi tapaaminen oman ohjaajasi kanssa.

Valmiin opinnäytetyön palautus 16.11.2023
Arviointipäivät 30.11. ja 1.12.2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

8 - 12

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide
Opettaja
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • YVALOS23
  Kulttuurialan ylempi AMK, Valokuvataide S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Opintojakso alkaa ma 28.8.2023 klo 12:30 Zoomissa
Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/63919762294
Zoom tapaaminen on nimellä: Master School Opening Day and Tulevaisuuden toimintaympäristöt aloitus (suomenkieliset koulutukset, suomeksi)

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 12

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide
Opettaja
 • Taina Erävaara
 • Ismo Luukkonen
Vastuuopettaja

Ismo Luukkonen

Ryhmät
 • YVALOS23
  Kulttuurialan ylempi AMK, Valokuvataide S23

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia valokuvallisia toiminnan muotoja taiteilijanäkökulmasta. Tällöin huomion kohteena on kokemuksellinen tieto. Taiteellisen työskentelyn kontekstien ja toimintatapojen tunnistaminen vahvistaa opiskelijan omaa työskentelyä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan nykytaiteen ja valokuvataiteen ajankohtaisia ilmiöitä ja teemoja suhteessa omaan työskentelyyn. Pohdittavana ovat tämänhetkisen valokuvataiteen erilaiset suuntaukset,
toimintamallit, esteettiset trendit sekä temaattiset painopisteet.

Oppimateriaalit

Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
• Weselius, Hanna (toim.) 2022. Jälki – Kirjoituksia valokuvasta. Helsinki: Kustantamo S&S.
https://kustantamo.sets.fi/kirja/jalki-kirjoituksiavalokuvasta/?
gclid=EAIaIQobChMImoKQ9Zio_AIViKkYCh0qywByEAAYASAAEgLBgPD_
BwE
• Wells, Liz (ed.) 2021. Photography: A Critical Introduction (6th Edition). London:
Routledge.
• Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkamisen yhteydessä.

Sisällön jaksotus

Valokuvataide nyt -opintokokonaisuus pureutuu tämänhetkisen valokuvataiteen erilaisiin suuntauksiin, toimintamalleihin, esteettisiin trendeihin ja temaattisiin painopisteisiin. Kurssi tarkastelee valokuvataiteen nykyolemusta samaan aikaan kiikareilla ja mikroskoopilla. Keskustelulähtöisessä opitusmetodissa opimme ymmärtämään erilaisia valokuvallisia toiminnan muotoja taiteilijanäkökulmasta, jolloin huomion kohteena on kokemuksellinen tieto.

Ti 29.8.2023 9-12 Oman projektin esittely
Ke 30.8.2023 9-13 Oman projektin esittely
Ma 2.10.2023 9-16 Teemat: valokuvataide nyt, ajankohtaiset suunnat, trendit, kuvakavalkadi, konkretia
Ti 3.10.2023 13-16 Oman projektin esittely (ryhmä 1)
Ma 6.11.2023 9-16 Teemat: valokuvakirja
Ti 7.11.2023 9-12 Oman projektin esittely (ryhmä 2)
Ma 4.12.2023 9-16 Teemat: laventuneet dokumentaarisuudet, uudet etiikat, jakautuneet toimijuudet
Ti 5.12.2023 9-12 Oman projektin esittely (ryhmä 1)
Ma 8.1.2024 9-16 Teemat: valokuvan ja liikkuvan kuvan suhde
Ti 9.1.2024 9-12 Oman projektin esittely (ryhmä 2)

Keväällä jatketaan Opintojaksolla Valokuvataide nyt 2

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 12

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, valokuvataide
Opettaja
 • Taina Erävaara
 • Ismo Luukkonen
Vastuuopettaja

Ismo Luukkonen

Ryhmät
 • YVALOS23
  Kulttuurialan ylempi AMK, Valokuvataide S23

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia valokuvallisia toiminnan muotoja taiteilijanäkökulmasta. Tällöin huomion kohteena on kokemuksellinen tieto. Taiteellisen työskentelyn kontekstien ja toimintatapojen tunnistaminen vahvistaa opiskelijan omaa työskentelyä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan nykytaiteen ja valokuvataiteen ajankohtaisia ilmiöitä ja teemoja suhteessa omaan työskentelyyn. Pohdittavana ovat tämänhetkisen valokuvataiteen erilaiset suuntaukset,
toimintamallit, esteettiset trendit sekä temaattiset painopisteet.

Oppimateriaalit

Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
• Weselius, Hanna (toim.) 2022. Jälki – Kirjoituksia valokuvasta. Helsinki: Kustantamo S&S.
https://kustantamo.sets.fi/kirja/jalki-kirjoituksiavalokuvasta/?
gclid=EAIaIQobChMImoKQ9Zio_AIViKkYCh0qywByEAAYASAAEgLBgPD_
BwE
• Wells, Liz (ed.) 2021. Photography: A Critical Introduction (6th Edition). London:
Routledge.
• Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkamisen yhteydessä.

Sisällön jaksotus

Valokuvataide nyt -opintokokonaisuus pureutuu tämänhetkisen valokuvataiteen erilaisiin suuntauksiin, toimintamalleihin, esteettisiin trendeihin ja temaattisiin painopisteisiin. Kurssi tarkastelee valokuvataiteen nykyolemusta samaan aikaan kiikareilla ja mikroskoopilla. Keskustelulähtöisessä opitusmetodissa opimme ymmärtämään erilaisia valokuvallisia toiminnan muotoja taiteilijanäkökulmasta, jolloin huomion kohteena on kokemuksellinen tieto.

Ma 5.2.2024 9-16 Teemat: digitaalisten alustojen valokuvallinen taide (nft, ai), paikkasidonnainen ja julkinen taide
Ti 6.2.2024 9-12 Oman projektin esittely (ryhmä 1)
Ma 4.3.2024 9-16 Teemat:
Ti 5.3.2024 9-12 Oman projektin esittely (ryhmä 2)
Ma 8.4.2024 9-16 Teemat:
Ti 9.4.2024 9-12 Oman projektin esittely (ryhmä 1)
Ma 6.5.2024 9-16 Teemat:
Ti 7.5.2024 9-12 Oman projektin esittely (ryhmä 2)
Ma 3.6.2024 9-16 Teemat:

Arviointiasteikko

H-5