Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Ajoitussuunnitelmat:

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Nina Vainio
 • Mervi Varhelahti
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen
 • YLIKES22
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee asiakassuhteiden ja verkostojen johtamiseen liittyvät ajankohtaiset kysymykset ja tutkimustrendit
- osaa arvioida ja soveltaa uutta tutkimustietoa yrityksen asiakassuhteiden johtamisessa ja liiketoimintakonseptien kehittämisessä
- pystyy toimimaan erilaisissa asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden johtamis- ja kehittämistehtävissä asiakasarvoa tuottavasti

Sisältö

- asiakassuhdejohtamisen kehittyminen ja siihen liittyvä teoreettinen keskustelu
- asiakassuhdestrategioiden kehittäminen, asiakkuuksien eri vaiheet ja keinot ylläpitää asiakkuuksia
- erilaiset verkostot ja niiden johtamisen problematiikka

Oppimateriaalit

Oppimateriaali itslearning-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

100% verkossa
Tapaamiset verkossa 12.2.2024 ja 6.5.2024 klo 9-16

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Kansainvälisyys

Ennakkotehtävä
Osallistuminen lähipäiviin verkossa
- vähintään yhteen lähipäivään osallistuminen pakollista
- mahdollinen poissaolo korvataan korvaavalla tehtävällä
Aktiivisuus lähipäivinä
Oppimistehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

tarkemmat tiedot itslearning-oppimisalustalla

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö
- asiakassuhdejohtamisen kehittyminen ja siihen liittyvä teoreettinen keskustelu
- asiakassuhdestrategioiden kehittäminen, asiakkuuksien eri vaiheet ja keinot ylläpitää asiakkuuksia
- erilaiset verkostot ja niiden johtamisen problematiikka

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin amk paikat 5

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

arviointikriteerit itslearning-oppimisalustalla

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Markku Lindell
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
 • YTEJOTS22
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Innovaatiojohtamisen opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää luovuuden ja ennakoivan kehittämisen tärkeyden organisaatiossa
- tunnistaa organisaation innovaatiokyvykkyyden eri osa-alueet ja osaa kehittää niitä edelleen
- osaa soveltaa uusimpia liiketoiminnan kehittämistyökaluja organisaation eri osa-alueiden ja liiketoiminnan kehittämisessä
- pystyy luomaan ja kehittämään uusia liiketoimintakonsepteja sekä suunnittelemaan näiden kaupallistamisen ja markkinoille lanseerauksen
- osaa arvioida markkinan kehitystä ja asiakaskunnan tarpeita ennakoivasti uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta

Sisältö

- uuden tuotteen kehittämis/innovaatioprosessi
- viimeisimmät innovaatiomallit
- innovaatioita eri konteksteissa

Oppimateriaalit

* Paul Trott (2021), Innovation Management and New Product Development, 7th edition, Hoboken : Pearson.
* Ries, Eric (kirjoittaja); Rautanen, Anu, (kääntäjä) ; Markula, Jussi, (kääntäjä), 2016. Lean startup : kokeilukulttuurin käsikirja : kuinka jatkuvan innovoinnin avulla luodaan merkittävästi onnistuneempaa liiketoimintaa, LavasDesign Oy
* Langdon Morris (2011), The Innovation Master Plan - the CEOs guide to innovation, www.innovationlabs.com, erityisesti Chapters 1, 4, 5 ja 6.
* Pentti Sydänmaanlakka (2009), Jatkuva uudistuminen - Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen, Talentum Media Oy
* Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, (1962-) Fifth Edition 2003.
Lisäksi oppimisalustalla ja lähipäivissä annettava kirjallisuus, artikkelimateriaalit ja julkaisut.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta sekä yksilökohtaisia oppimistehtäviä, ryhmätehtävä, vertaisarviointia. Suullista, kirjallista ja visuaalista raportointia. Itsearviointia.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään konstruktivistista oppimista, jossa uusia opittuja teorioita ja käytäntöjä sovelletaan yksilön aiempaan tietoon ja kokemukseen. Luennoilla käsitellään nykyaikaista innovaatiotoimintaa, sen teorioita, malleja ja niiden soveltamista organisaatioissa. Lähiopetus pyrkii olemaan keskustelevaa ja opiskelijoita osallistavaa. Opiskelijat soveltavat omia ammatillisia kokemuksiaan ja uuden oppimistaan opintojaksolla annettavien erilaisten tehtävien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta 2x 8 h, Oppimistehtäviä 47 h, ryhmä-/projektitehtävä 70 h, yhteensä 133 h.
Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä on ladattavissa oppimisalustalta (itsLearning) 15.8.2023. Ennakkotehtävä palautetaan oppimisalustalle ennen ensimmäistä lähipäivää.

Lähipäivät:
torstaina 31.8.2023, klo 9.00-16.15
perjantaina 3.11.2023, klo 9.00-16.15
Kts tarkemmat tiedot https://lukkari.turkuamk.fi

Sisältö:
Innovaatioiden yhteiskunnallinen merkitys "big picture" ja makrotalous.
Innovaatioiden s-käyrä. Innovaatiotyypit, -mallit, -prosessit ja niihin vaikuttavat organisaatiokulttuurit. Innovaatioiden mahdollistajat, uudet teknologiat ja trendit. Avoimet ja suljetut innovaatioympäristöt. Startup kulttuuri.
Tuotekehitystoiminta, projektitoiminta, portfoliohallinta, innovaatioiden linkitys organisaation strategiaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta ja viestintäkanava on itsLearning.
Tarjotaan YAMK-avoimeen 3 opiskelupaikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää hyväksytysti suoritetettuja ennakkotehtävää, vertaisarviointeja sekä yksilöoppimistehtäviä ja ryhmätehtävää. Oppimis- ja ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5, jossa 0 on hylätty. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tehtävien arvioiden keskisarvona. Tarkemmin oppimisalustalla ja lähipäivässä.
Jos opiskelija ei pääse osallistumaan lähipäivään hänen tulee tehdä annettu kirjallinen korvaava tehtävä päivän aiheista hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut ennakkotehtäviä, oppimistehtäviä, vertaisarviointeja, tai projekti-/ryhmätyön osuuttaan hyväksyttävästi annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa innovaatioiden johtamisen peruskäsitteitä, konsepteja ja teorioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa innovaatioiden johtamisen peruskäsitteitä, konsepteja ja teorioita sekä osaa soveltaa tietoa organisaationsa ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää hyvin annettua kirjallisuutta ja soveltaa sitä annettuihin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti innovaatioiden johtamisen teorioita ja konsepteja ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija osaa käyttää annettua kirjallisuutta erinomaisella tavalla ja osaa löytää ja soveltaa asiaankuuluvia ammatillisia ja tieteellisiä tietolähteitä luomalla uusia arvokkaita näkökulmia. Opiskelija osoittaa merkittävää aloitteellisuutta, tuo esille perusteltuja uusia ideaoita ja innostaa muita innovaatiojohtamisellaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.03.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Laura Nurminen
Ryhmät
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Viestintä on entistä tärkeämpi johtamisen ja esimiestyönosaamisalue. Viestinnän kehittymisen ja haasteiden taustalla olevat voimat liittyvät mm. teknologian kehittymiseen,yhteiskunnan muutosten heijastumiseenorganisaatioihin ja työyhteisöihin,sekä ihmisten arvojen ja ajattelutapojen muutoksiin.
Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää viestinnän kasvaneen merkityksen nykyisissä työkulttuureissa ja esimerkiksi strategisten tavoitteiden saavuttamisessa
- osaa viestiä taitavasti johtamis- ja esimiestoiminnassa
- osaa arvioida ja kehittää johtamisviestinnän toimivuutta
- osaa käyttää, arvioida ja kehittää johtamisviestinnän järjestelmiä sekä erilaisia kanavia
- osaa arvioida ja kehittää omia viestinnällisiä toimintatapojaan työyhteisössä

Sisältö

- viestinnän osa-alueet
- johtamisviestinnän periaatteet ja ydinkysymykset
- johtamisviestinnän käytännöt ja niiden kehittyminen, esim. strategia- ja projektiviestintä
- viestintäsuhteet ja niiden vaikutus
- dialogisuuden merkitys
- omien viestinnällisten tyylien ja toimintatapojen tunnistaminen, arviointi ja kehittäminen.

Opetusmenetelmät

Opintojakson ensimmäinen lähipäivä on tiistaina 12.3. Tällöin perehdytään johtamisviestinnän käsitteeseen ja dialogisuuden kehittämiseen omassa työyhteisössä.

Toisena lähipäivänä tiistaina 7.5. keskustellaan johtamisviestinnän tämänhetkisistä haasteista ja omien viestinnällisten tyylien ja toimintatapojen reflektoinnista.

Lähipäivien lisäksi opintojaksolla toteutetaan kehittämistehtävä tietystä johtamisviestintään liittyvästä osa-alueesta oman työyhteisön toimintaa reflektoiden.

Opintojakson lähitapaamisissa korostuvat vuorovaikutteisuus ja aktiivinen osallistuminen sekä erilaisten työyhteisöjen kokemusten ja käytäntöjen jakaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää 16 tuntia lähiopetusta. Opiskelijan itsenäiselle työskentelylle on varattu aikaa noin 117 tuntia. Tämän lisäksi opiskelija saa palautetta johtamisviestinnän raportista ja keskusteluun osallistumisesta.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu lähipäiviin eikä toimi tavoitteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää, mitä viestintä merkitsee esihenkilön työssä. Hän pystyy toteuttamaan
johtamisviestinnän kehittämistehtävän, jossa hyödynnetään teoria- ja tutkimuskirjallisuutta. Hän osallistuu lähipäiviin ja keskusteluun osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja ymmärtää, mitä viestintä merkitsee esihenkilön työssä ja johtamisessa. Hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan johtamisviestinnän kehittämistehtävän, jossa hyödynnetään teoria- ja tutkimuskirjallisuutta sekä oman työyhteisön osaamista. Opiskelija asennoituu johtamisviestinnän kehittämiseen positiivisesti sekä osallistuu lähipäivien työskentelyyn ja keskusteluun aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää, mitä viestintä merkitsee esihenkilön työssä ja johtamisessa, sekä arvostaa omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa työyhteisön toimintaan. Hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan johtamisviestinnän kehittämistehtävän, jossa hyödynnetään erinomaisella tavalla teoria- ja tutkimuskirjallisuutta sekä oman työyhteisön osaamista. Opiskelija asennoituu johtamisviestinnän kehittämiseen erittäin positiivisesti ja tavoitteellisesti. Hän osallistuu lähipäivien työskentelyyn niin, että keskustelut saavat uusia ja merkityksellisiä näkökulmia.

Esitietovaatimukset

Liiketoiminnan perusteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Marjatta Rännäli
 • Mervi Varhelahti
Ryhmät
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet riippuvat paljon kehittämistehtävän luonteesta. Yleiset osaamistavoitteet ovat kuitenkin seuraavat: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella työelämälähtöisen kehittämisprojektin / TKI-projektin sekä määritellä kehittämisprojektin tavoitteen ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet, aineistot ja materiaalit. Lisäksi opiskelija hallitsee hyvät kehittämistyön käytännön perusteet sekä eettiset periaatteet ja osaa raportoida kehittämistyön tulokset ja kehittämisehdotukset asianmukaisesti sidosryhmille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-selittää ja perustella kehittämisprojektin merkityksen kohdeorganisaatiolle ja/tai hakea TKI-rahoitusta projektille
-kuvata työn tavoitteen sekä keskeiset käsitteet, aineistot ja materiaalit
-soveltaa kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä
-toteuttaa kehittämisprojekti resurssien puitteissa onnistuneesti ja tuloksellisesti
-tulkita ja analysoida kehittämistyön tuloksia
-tehdä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia
-raportoida kehittämisprojektin hyvää ammatillista ja tieteellistä kirjoittamista toteuttaen.

Sisältö

Sisältö sovitaan henkilökohtaisesti opiskelijan kanssa.

Kehittämisprojektilla tarkoitetaan tuotteiden, palvelujen tai prosessien kehittämistä. Kehittämisprojektin tavoitteena on luoda jotakin uutta tai kehittää jo olemassa olevaa jollakin tavalla paremmaksi. Lähtökohtana on, että kehittämishanke liittyy opiskelijan oman osaamisen kehittämiseen. Kohteena voi olla opiskelijan työpaikkaan liittyvä kehittämistoiminta tai se voi liittyä Turun ammattikorkeakoulun TKI-hanketoimintaan. TKI-integroidussa kehittämistyössä opiskelijat kehittävät osaamistaan yhdessä tutkimusryhmien kanssa (https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat) uusien ja ajankohtaisten teemojen parissa. TKI-integroitu kehittämishanke voi olla esimerkiksi artikkelikatsaus, nykytilan kartoitus tai projektin rahoitushakemuksen laatiminen. TKI-integroitua kehittämishanketta voidaan täydentää esimerkiksi osallistumalla erilaisiin työpajoihin, seminaareihin ja konferensseihin.

TKI-integroiduista kehittämisprojekteista tiedotetaan tutoropettajien kautta ympäri lukuvuoden aina sopivan projektin ilmaannuttua ja niistä sovitaan tutkimusryhmän ja oman tutorin kanssa. Muista kuin Turku AMK:n kehittämisprojekteista, sovitaan opintojakson vastuuopettajan/tuutor-opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisemmin hankitun osaamisen näyttö

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty vähimmäisedellytykset:

Tietoperusta: Aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu.
Asioiden ymmärtäminen, soveltaminen: Monipuolinen aiheeseen sopivan lähdemateriaalin valinta ja käyttö.
Analysointi: Selkeä ja looginen valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön.
Arviointi: Kirjallinen tuotos osoittaa kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta.

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Toteutus NON STOP!, Sisältö sovitaan henkilökohtaisesti opiskelijan kanssa.

INFO OPINTOJAKSOSTA
Aika: 23.1.2024 klo 16-17
Paikka:teams (linkki jaetaan ilmoittauneille viikkoa päivää ennen tapaamista)

Kehittämisprojektilla tarkoitetaan tuotteiden, palvelujen tai prosessien kehittämistä. Kehittämisprojektin tavoitteena on luoda jotakin uutta tai kehittää jo olemassa olevaa jollakin tavalla paremmaksi. Lähtökohtana on, että kehittämishanke liittyy opiskelijan oman osaamisen kehittämiseen. Kohteena voi olla opiskelijan työpaikkaan liittyvä kehittämistoiminta tai se voi liittyä Turun ammattikorkeakoulun TKI-hanketoimintaan. TKI-integroidussa kehittämistyössä opiskelijat kehittävät osaamistaan yhdessä tutkimusryhmien kanssa (https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat) uusien ja ajankohtaisten teemojen parissa. TKI-integroitu kehittämishanke voi olla esimerkiksi artikkelikatsaus, nykytilan kartoitus tai projektin rahoitushakemuksen laatiminen. TKI-integroitua kehittämishanketta voidaan täydentää esimerkiksi osallistumalla erilaisiin työpajoihin, seminaareihin ja konferensseihin.

TKI-integroiduista kehittämisprojekteista tiedotetaan tutoropettajien kautta ympäri lukuvuoden aina sopivan projektin ilmaannuttua ja niistä sovitaan tutkimusryhmän ja oman tutorin kanssa. Muista kuin Turku AMK:n kehittämisprojekteista, sovitaan opintojakson vastuuopettajan/tuutor-opettajan kanssa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Toteutus NON STOP! Ota yhteyttä opettajiin, kun sinulla on idea.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.12.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Mervi Varhelahti
Ryhmät
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

After completing the course, the student

-understands the principles for a profitable and customer-focused marketing activity within the chosen field of business
-is able to analyse the values and multichannel business
-understands the significance of emotions in social media discussions for business
-is able to use AI in multichannel business metrics

Sisältö

-multichannel business (focus on marketing)
-a company as an object of emotions in social media (incl. brand romance, word of mouth, emotional intelligence, halo effect, groundswell)
-digital value creation
-AI as enabler in multichannel business

Oppimateriaalit

Suggested article list in ITSlearning

Opetusmenetelmät

Course is 100% online and instruction language is English, but the final output (= report) can be done in Finnish. If all participants are Finnish-speaking, kick-off and discussions can also be held in Finnish

29.1.2024 at 10-13 Kick-off meeting in Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAwYTdhZDMtZmQ5Yy00YWZlLTk1ZTItYWY5NjMxZjIwOGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab32bc86-12f2-4b38-b262-c5775982e241%22%2c%22Oid%22%3a%229e2f6eaa-3ad0-4b39-841a-ca0e1829acd2%22%7d
Pre-assignments will be opened for you min 1 week before the meeting.
Mainly independent & self-directive learning
Collaborative asynchronous discussions with other students on discussion forums

Teacher participates in the discussions and the students can contact her individually to get support for the analysis.
Moreover, voluntary office hours are offered every second week and the timetable and zoom-link is available in Itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Nonstop

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Introduction to the theme and sentiment analysis: pre-reading list + multiple choice test
- Designing and implementing (sentiment) analysis for your own organisation (or other institution, brand etc.)
- Reporting results and suggestions how these results could be used in business.
- self-evaluation of learning

Both activity in discussions and interaction between theories and practise in the final output & visibility of the analysis process will be assessed.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning
If you have completed the course Emotions in Business and social media you will no longer be able to participate in this course. It is the same course.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Multiple choice test (pre-assignment) 25%
Report 65%
Self-reflection 10%

Both activity in discussions and interaction between theories and practise in the final output & visibility of the analysis process will be assessed.

Hylätty (0)

* Quantity: Assignments are not completed to an acceptable level
* Quality: The minimum learning objectives are not met (see course description)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

* Research, thinking, communication and reflection are acceptable
* Appear to grasp theory and have made a start in showing its applicability

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

* Research, thinking, communication and reflection are good
* General understanding of theory and application in real-life context

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

* Mastery of theory and penetrating insights in real-life context
* Outstanding research, thinking, communication and reflection

Esitietovaatimukset

Basic business studies in marketing

Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Nina Vainio
 • Mervi Varhelahti
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja tehdä kehittymissuunnitelman
- osaa kehittää henkilöstön osaamista visiosta ja strategiasta nousevat tulevaisuuden osaamistarpeen huomioiden
- osaa edistää työyhteisössään yhdessä oppimiseen perustuvia toimintakäytäntöjä
- osaa soveltaa oppivan organisaation teoriaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä
- osaa arvioida yksilön, tiimin ja henkilöstön osaamista

Sisältö

- oma osaamisprofiili
- osaamiseen liittyvät käsitteet ja niiden väliset yhteydet
- kehittyvä yksilö, tiimi ja organisaatio
- osaamistarpeiden ennakointi, osaamisen tunnistaminen (osaamistavoitteet, osaamisen kartoittaminen)
- strategialähtöinen osaamisen kehittäminen, menetelmät ja järjestelmät
- osaamisen kehittämisen vaikuttavuus

Oppimateriaalit

eOSMO-työkirja
http://www.eosmo.fi/tyokirja/tyokirja-johdanto.html
Etäpäivien materiaalit
Jokainen etsii myös itse aktiivisesti aiheeseen liittyvää materiaalia sekä kirjallisuudesta että vertaisarvioiduista artikkeleista.
Blogit

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan 100% verkossa. Opintojaksoon kuuluu 2 etätapaamista 9.10. ja 28.11. Linkki tapaamisiin jaetaan ITSlearning-alustalla.

Oppimistehtävät liittyvät oman osaamisen kehittämisen suunnitteluun sekä oman työyhteisön
osaamisen arviointiin ja toimenpiteiden ehdottamiseen (jos ei ole omaa työyhteisöä, niin tehtävää voi soveltaa).
Kurssin aikana tehdään paljon erilaisia ryhmätöitä ja jaetaan näkemyksiä muiden kurssilaisten kanssa.
Opintojaksolla sovelletaan sekä yhteisöllisiä (LinkedIn ja etätapaamiset) että yksilölähtöisiä
oppimismenetelmiä. Oppimisnäkemyksenä flipped learning*, jossa opettaja ei luennoi, vaan
opiskelijat aktiivisesti etsivät, jakavat ja luovat tietoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
Oppimistehtäviin perustuvan opintojakson annettua arvosanaa ei voi korottaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätöitä ja yksilötehtäviä

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus
• oma osaamisprofiili
• osaamiseen liittyvät käsitteet ja niiden väliset yhteydet
• kehittyvä yksilö, tiimi ja organisaatio
• osaamistarpeiden ennakointi, osaamisen tunnistaminen (osaamistavoitteet, osaamisen kartoittaminen)
• strategialähtöinen osaamisen kehittäminen, menetelmät ja järjestelmät
• osaamisen kehittämisen vaikuttavuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kouluttajan arviointi, itse- ja vertaisarviointi.
Vähintään toiseen etäpäivään pitää osallistua, poissaolo korvataan tehtävällä.
Arvion kohteena ovat tiimityötaidot, oppimisprosessi sekä tehtävät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ymmärtää tärkeimmät aiheeseen liittyvät teoriat.
Oppimistehtävien laadinnassa on hyödynnetty ennakkotehtävää, luentojen antia, eOsmon näkökulmia sekä oman työyhteisön panosta.
Osaa keskustella osaamisen johtamisen käsitteistä omasta näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppimistehtävien laadinnassa on hyödynnetty ennakkotehtävää, luentojen antia sekä monipuolisesti myös muita lähteitä (mm. vertaisarvioidut artikkelit, alan kirjallisuus) sekä ennen kaikkea oman työyhteisön panosta.
Lisäksi osaa pohtia omaa ja oman työyhteisön
osaamista analyyttisesti.
Osaa kommunikoida selkeästi myös omia ajatuksia sekä palautettavissa oppimistehtävissä että ryhmäkeskusteluissa.
Lisäksi kykenee selkeään ja johdonmukaiseen vuorovaikutukseen ryhmässä. Tuo esiin uusia ja
erilaisia näkökulmia. On aktiivinen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi osaa esittää omia innovatiivisiakin huomioita ja päätelmiä ja implementoida niitä omaan työyhteisöön toimenpide-ehdotusten myötä.
Lisäksi osaa soveltaa dialogin taitoja ja sääntöjä ryhmäkeskustelussa. Osaa tuoda ilmi osaamisen
johtamisen näkemyksiä implementoituna omaan toimintaympäristöönsä.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

06.03.2024 - 21.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Maarit Laiho
 • Mervi Varhelahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida omaa osaamistaan ja tehdä kehittymissuunnitelman
- osaa kehittää henkilöstön osaamista visiosta ja strategiasta nousevat tulevaisuuden osaamistarpeen huomioiden
- osaa edistää työyhteisössään yhdessä oppimiseen perustuvia toimintakäytäntöjä
- osaa soveltaa oppivan organisaation teoriaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä
- osaa arvioida yksilön, tiimin ja henkilöstön osaamista

Sisältö

- oma osaamisprofiili
- osaamiseen liittyvät käsitteet ja niiden väliset yhteydet
- kehittyvä yksilö, tiimi ja organisaatio
- osaamistarpeiden ennakointi, osaamisen tunnistaminen (osaamistavoitteet, osaamisen kartoittaminen)
- strategialähtöinen osaamisen kehittäminen, menetelmät ja järjestelmät
- osaamisen kehittämisen vaikuttavuus

Oppimateriaalit

eOSMO-työkirja
http://www.eosmo.fi/tyokirja/tyokirja-johdanto.html
JRC report: GreenComp. The European sustainability competence framework.
DigComp: The Digital Competence Framework for citizens
EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework
LifeComp: The European framework for the personal, social and learning to learn key competence

Etäpäivien materiaalit
Jokainen etsii myös itse aktiivisesti aiheeseen liittyvää materiaalia sekä kirjallisuudesta että vertaisarvioiduista artikkeleista.
Blogit

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan pääosin verkossa, mutta sisältää 2 tapaamista kampuksella 13.3.2024 ja 5.6.2024 klo 9-16.

Oppimistehtävät liittyvät oman osaamisen kehittämisen suunnitteluun (mm. reflektiopäiväkirjan avulla) sekä oman työyhteisön
osaamisen arviointiin ja toimenpiteiden ehdottamiseen (ks. Innokukka http://eosmo.pkamk.fi/tyokirja/innokukka/index.html#lehti-3a). Jos sinulla ei ole omaa työyhteisöä tai esim. harrasteyhteisöä, johon tehtävää voit soveltaa, niin opintojaksoa on haastava suorittaa.

Opintojaksolla sovelletaan sekä yhteisöllisiä että yksilölähtöisiä oppimismenetelmiä. Opintojakson tapaamisten aikana tehdään paljon erilaisia ryhmätöitä ja jaetaan näkemyksiä muiden kurssilaisten kanssa. Etäjaksojen aikana tehdään pääosin itsenäisiä tehtäviä, mutta osa niistä edellyttää oman työyhteisön osaalistamista tehtävään.
Opettaja ei luennoi, vaan opiskelijat aktiivisesti etsivät, jakavat ja luovat tietoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä
Oppimistehtäviin perustuvan opintojakson annettua arvosanaa ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Kestävä tulevaisuus edellytää muutoksentekijöitä, joten ammatllisen osaamisen lisäksi opinnot kehittävät oppijoiden innovaatokompetensseja,itsetuntemusta, uteliaisuutta, eettisiä taitoja, johtajuutta, empatiakykyjä ja vastuullisuutta. Kun oppimisen toteutuksessa ja menetelmissä kehitetään tällaisia geneerisiä taitoja, edistetään sillä myös kestävän kehityksen toteutumista.
Tehtävissä hyödynnetään muun muassa EU:n GreenCOMP viitekehystä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätöitä (noin 20%) ja yksilötehtäviä (noin 80%)

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä avautuu ITSlearningissä 6.3.2024
Lähipäivät Kampuksella 13.3.2024 ja 5.6.2024 klo 9-16.
Viimeisen oppimistehtävän palautus 12.6.2024.

Sisällön jaksotus
• strategialähtöinen osaamisen kehittäminen, menetelmät ja järjestelmät
• oma osaamisprofiili
• osaamiseen liittyvät käsitteet ja niiden väliset yhteydet
• kehittyvä yksilö, tiimi ja organisaatio
• osaamistarpeiden ennakointi, osaamisen tunnistaminen (osaamistavoitteet, osaamisen kartoittaminen)
• osaamisen kehittämisen vaikuttavuus
• oppimisympäristöjen merkitys osaamisen kehittymisessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Jos sinulla ei ole omaa työyhteisöä tai esim. harrasteyhteisöä, johon tehtävää voit soveltaa, opintojaksoa on haastava suorittaa.

Avoimen AMK:n kiintiö 3 opiskelupaikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kouluttajan arviointi, itse- ja vertaisarviointi.

Kouluttajan arvioinnin kohteena on reflektiopäiväkirja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ymmärtää tärkeimmät aiheeseen liittyvät teoriat.
Oppimistehtävien laadinnassa (ilmenee reflektiopäiväkirjasta) on hyödynnetty ennakkotehtävää, lähipäivien antia, eOsmon näkökulmia sekä oman työyhteisön panosta.
Osaa keskustella osaamisen johtamisen käsitteistä omasta näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppimistehtävien laadinnassa on hyödynnetty ennakkotehtävää, lähipäivien antia sekä monipuolisesti myös muita lähteitä (mm. vertaisarvioidut artikkelit, alan kirjallisuus) sekä ennen kaikkea oman työyhteisön panosta.
Lisäksi osaa pohtia omaa ja oman työyhteisön osaamista analyyttisesti.
Osaa kommunikoida selkeästi myös omia ajatuksia sekä reflektiopäiväkirjassa että ryhmäkeskusteluissa.
Lisäksi kykenee selkeään ja johdonmukaiseen vuorovaikutukseen ryhmässä. Tuo esiin uusia ja
erilaisia näkökulmia. On aktiivinen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi osaa esittää omia innovatiivisiakin huomioita ja päätelmiä ja implementoida niitä omaan työyhteisöön toimenpide-ehdotusten myötä.
Lisäksi osaa soveltaa dialogin taitoja ja sääntöjä ryhmäkeskustelussa. Osaa tuoda ilmi osaamisen
johtamisen näkemyksiä implementoituna omaan toimintaympäristöönsä.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Tapani Kilpeläinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
 • YTEJOTS22
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee
- erilaiset projektityypit ja niiden toimintaympäristöt
- projektin elinkaaren projektin valmistelusta suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja päättämiseen
- erilaisia projektin johtamis- ja toteutusmalleja
- projektitoiminnan yleisimmät viitekehykset, standardit ja sertifiointijärjestelmät
- ohjelmajohtamisen ja salkunhallinnan periaatteet
- projektitoimintaa liiketoiminnan näkökulmasta
- projektiosaamisen yleiset perusteet. Opintojaksolla opiskelija saa evästyksen Projektiyhdistyksen PMAF-sertifikaattikokeen suorittamiseen.

Sisältö

- Projektin vaiheet, valmistelu: sidosryhmät, tavoitteet, laajuus, rajaus, toteutettavuus ja projektin vaatimukset. Projektin suunnittelu: ositus ja työmäärät, aikataulu, resurssit, kustannukset, riskienhallinta, viestintä. Projektin toteuttaminen ja päättäminen: projektipäällikön rooli, seuranta, ohjaus, raportointi, muutoshallinta ja projektin päättäminen
- Projektitoiminnan viitekehykset: IPMA, PMI, ISO, sertifikaatit, kompetenssialueet
- Erilaiset projektien johtamis- ja toteutusmallit, ketterät menetelmät
- Ohjelmajohtaminen ja salkunhallinta, linkittyminen organisaation liiketoimintaan ja strategiaan

Oppimateriaalit

Turner, J. Rodney (2014), Gower Handbook of Project Management, Gower, ISBN 978-1-4724-2297-2 (epub)
Cynthia Stackpole Snyder (2013), A User's Manual to the PMBOK Guide, John Wiley & Sons, Inc.
Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2008. Projektiliiketoiminta. WSOY, Helsinki,
Risto Pelin (2020), Projektihallinnan käsikirja, ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu
Kai Ruuska (2013), Pidä projekti hallinnassa, ISBN: 9789521419416
Lisää kirjallisuutta ja materiaaleja opintojakson oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu webinaareista ja online palavereista, yksilökohtaisista oppimistehtävistä, ryhmätehtävistä ja vertaisarvioinnista sekä projektiraportoinneista. PMAF Foundation projektiosaamisen hyväksytysti suoritettu sertifiointikoe.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksytysti suoritettu PMAF Foundation projektiosaamisen sertifiointikoe on opintojakson osasuoritus.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka ja kontruktivistinen oppimismenetelmä. Ongelmanratkaisu soveltamalla uusia teorioita ja käytäntöjä yksilöiden aiempaan tietoon. Lähiopetuksessa, verkkoseminaarien aikana ja proaktiivisen itseoppimisen avulla käsitellään ja keskustellaan nykyaikaisen projektinhallinnan teorioita ja käytäntöjä opiskelijaryhmissä. Opiskelija soveltaa omaa ammatillista kokemustaan laajentaakseen ja soveltamalla teorioita reaalimaailman ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 16h,
Yksilötehtävät, 47h
Ryhmätehtävät ja vertaisarvioinnit 72h
Yhteensä 135 h
Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ItsLearning oppimisalustalla.

Opintojakso alkaa 21.8.2023, jolloin ennakkotehtävä on saatavissa itsLearning (ITS) alustalla hyväksytysti opintojaksolle ilmoittautuneille. Ennakkotehtävä on tärkeää palauttaa oppimisalustalle viimeistään 30.8.

Webinaarien / online tapaamisten aikataulu on seuraava:
pe 1.9. 9.00-16.15
ti 19.9. 16.00-17.30
ti 3.10. 16.00-17.30
ti 24.10. 16.00-17.30
ti 7.11. 16.00-17.30

PMAF Foundation projektiosaamisen hyväksytysti suoritettu sertifiointikoe on osa opintojakson vaatimuksia, koe järjestetään marras- joulukuun vaihteessa. Webinaarien (verkko-opetus) luento-osuudet tallennetaan oppimisalustalle myöhempää katselua varten.

Opintojakso koostuu erilaista projektinhallinnan aihealueista ja niihin liittyvistä yksilö-, ryhmä- ja vertaisarviotehtävistä, jotka on aikataulutettu. Opintojaksolla on tärkeää noudattaa annettuja aikatauluja yksilö- ja ryhmätehtävissä sekä vertaisarvioissa.

Opintojaksolla keskitytään projektinhallintaan liittyviin aiheisiin, jotka ovat yhteisiä kaikille projekteille riippumatta projektin toimialasta, tyypistä tai koosta.

Opintojakson sisältö: Projektinhallinnan perusteet, peruskäsitteet, terminologia ja käytännöt. Projektin elinkaari. Projektin valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet sekä projektin johtaminen, kontrolli-, valvonta- ja päätösvaiheet. Sidosryhmien tunnistaminen, analyysi ja johtaminen, sekä erilaiset roolit projekteissa, roolit erityisesti projektipäällikön kannalta korostaen tietoja, taitoja, velvollisuuksia ja vastuita projektin elinkaaren eri vaiheissa.
Opintojaksolla esitellään ja keskustellaan kansainvälisistä projektinhallintakehyksistä, mukaan lukien ISO-standardit, PMI, PMBoK ja IPMA. Muutamia esimerkkejä erityisistä nykyaikaisista projektinhallintamenetelmistä käsitellään parhaina käytäntöinä tietyille projektityypeille. Opitaan myös projektiohjelmien ja salkunhallinnan perusteet ja miten projektitoiminta liittyy organisaation strategiaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijoiden kiintiö: 3 opiskelijaa.

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena ja siinä tarvitaan verkkotyökaluja, esim. Zoom/Teams.
Varmista, että käytössäsi on
- riittävä laajakaistan yhteysnopeus ja laatu
- rauhallinen työskentely-ympäristö, laadukas äänentoisto / headset sekä web kamera

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllinen oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0-5. Samaa asteikko käytetään myös arvioitaessa ryhmätehtäviä, joissa vertaispalautteita ja -arvioita käytetään suuntaa antavina arvioina. Hyväksytysti suoritettu PMAF foundation sertifiointikoe.
Lopullinen arvosana muodostuu yksilötehtävän ja ryhmätehtävien keskiarvona.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksyttävästi annetussa ajassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa projektinhallinnan peruskäsitteitä ja teorioita ja on palauttanut ja suorittanut annetut tehtävät hyväksytysti ja ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa projektijohtamisen teorioita ja konsepteja hyvin ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää hyvin annettua kirjallisuutta ja soveltaa tietoa annettuihin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektijohtamisen teorioita ja konsepteja erinomaisesti ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää annettua ja itsenäisesti löydettyä ammatillista ja tieteellistä kirjallisuutta erinomaisella tavalla ja soveltaa uutta opittua tietoa ja tieteellisiä tietolähteitä luomalla uusia arvokkaita näkökulmia.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Markku Lindell
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee
- erilaiset projektityypit ja niiden toimintaympäristöt
- projektin elinkaaren projektin valmistelusta suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja päättämiseen
- erilaisia projektin johtamis- ja toteutusmalleja
- projektitoiminnan yleisimmät viitekehykset, standardit ja sertifiointijärjestelmät
- ohjelmajohtamisen ja salkunhallinnan periaatteet
- projektitoimintaa liiketoiminnan näkökulmasta
- projektiosaamisen yleiset perusteet. Opintojaksolla opiskelija saa evästyksen Projektiyhdistyksen PMAF-sertifikaattikokeen suorittamiseen.

Sisältö

- Projektin vaiheet, valmistelu: sidosryhmät, tavoitteet, laajuus, rajaus, toteutettavuus ja projektin vaatimukset. Projektin suunnittelu: ositus ja työmäärät, aikataulu, resurssit, kustannukset, riskienhallinta, viestintä. Projektin toteuttaminen ja päättäminen: projektipäällikön rooli, seuranta, ohjaus, raportointi, muutoshallinta ja projektin päättäminen
- Projektitoiminnan viitekehykset: IPMA, PMI, ISO, sertifikaatit, kompetenssialueet
- Erilaiset projektien johtamis- ja toteutusmallit, ketterät menetelmät
- Ohjelmajohtaminen ja salkunhallinta, linkittyminen organisaation liiketoimintaan ja strategiaan

Oppimateriaalit

Turner, J. Rodney, 2014, Gower Handbook of Project Management, Gower, ISBN 978-1-4724-2297-2 (epub).
Cynthia Stackpole Snyder, 2013. A User's Manual to the PMBOK Guide, John Wiley & Sons, Inc.
Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2008. Projektiliiketoiminta. WSOY, Helsinki.
Risto Pelin, 2020, Projektihallinnan käsikirja, ISBN 9789526720111.
Kai Ruuska, 2013, Pidä projekti hallinnassa, ISBN: 9789521419416.
Lisää kirjallisuutta ja materiaaleja opintojakson oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu webinaareista ja online palavereista oman opiskelijaryhmän kanssa sekä yksilökohtaisista oppimistehtävistä, ryhmätehtävistä ja vertaisarvioinneista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksytysti suoritettu PMAF Foundation4 projektiosaamisen sertifiointikoe on opintojakson osasuoritus.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka ja kontruktivistinen oppimismenetelmä. Ongelmanratkaisu soveltamalla uusia teorioita ja käytäntöjä yksilöiden aiempaan tietoon. Lähiopetuksessa, verkkoseminaarien aikana ja proaktiivisen itseoppimisen avulla käsitellään ja keskustellaan nykyaikaisen projektinhallinnan teorioita ja käytäntöjä opiskelijaryhmissä. Opiskelija soveltaa omaa ammatillista kokemustaan laajentaakseen ja soveltamalla teorioita reaalimaailman ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 16h,
Yksilötehtävät, 43h
Ryhmätehtävät ja vertaisarvioinnit 76h
Yhteensä 135 h
Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ItsLearning oppimisalustalla.

Opintojakso alkaa 23.1.2024, jolloin ennakkotehtävä on saatavissa itsLearning (ITS) alustalla opintojaksolle hyväksytysti ilmoittautuneille opiskelijoille. Ennakkotehtävä on tärkeää palauttaa oppimisalustalle viimeistään 11.2.

Opintojakson aikataulu on seuraava (webinaarit Zoom yhteydellä) :
ti 23.1. ennakkotehtävä saatavilla itslearning alustalla
ti 13.2. klo 9.00-12.15, webinaari 1/5
ti 5.3. klo 16.00-18.30, webinaari 2/5
ti 26.3. klo 16.00-18.30, webinaari 3/5
ti 9.4. klo 16.00-18.30, webinaari 4/5
ti 23.4. klo 16.00-18.30, webinaari 5/5
PMAF Foundation4 projektisertifikaattikoe (päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Foundation4 projektiosaamisen hyväksytysti suoritettu sertifiointikoe on osa opintojakson vaatimuksia. Webinaarien (verkko-opetus) luento-osuudet tallennetaan oppimisalustalle myöhempää katselua varten.

Opintojakso koostuu erilaista projektinhallinnan aihealueista ja niihin liittyvistä yksilö-, ryhmä- ja vertaisarviotehtävistä, jotka on aikataulutettu. Opintojakson tehtävien palautuksissa on tärkeää noudattaa annettuja aikatauluja.

Opintojaksolla keskitytään projektinhallintaan liittyviin aiheisiin, jotka ovat yhteisiä kaikille projekteille riippumatta projektin toimialasta, tyypistä tai koosta.

Opintojakson sisältö: Projektinhallinnan perusteet, peruskäsitteet, terminologia ja -käytännöt. Projektin elinkaari. Projektin valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet sekä projektin johtaminen, kontrolli-, valvonta- ja päätösvaiheet. Sidosryhmien tunnistaminen, analyysi ja johtaminen, sekä erilaiset roolit projekteissa, roolit erityisesti projektipäällikön kannalta korostaen tietoja, taitoja, velvollisuuksia ja vastuita projektin elinkaaren eri vaiheissa.
Opintojaksolla esitellään ja keskustellaan kansainvälisistä projektinhallintakehyksistä, mukaan lukien ISO-standardit, PMI, PMBoK ja IPMA. Muutamia esimerkkejä erityisistä nykyaikaisista projektinhallintamenetelmistä käsitellään parhaina käytäntöinä tietyille projektityypeille. Opitaan myös projektiohjelmien ja salkunhallinnan perusteet ja miten projektitoiminta liittyy organisaation strategiaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijoiden kiintiö: 5 opiskelijaa.

Opintojakso toteutetaan kokonaan online verkkototeutuksena ja siinä tarvitaan verkkotyökaluja, esim. Zoom/Teams.
Varmista, että käytössäsi on
- riittävä laajakaistan yhteysnopeus ja laatu
- rauhallinen työskentely-ympäristö, laadukas äänentoisto / headset sekä web kamera

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllinen oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 0-5. Samaa asteikko käytetään myös arvioitaessa ryhmätehtäviä, joissa vertaispalautteita ja -arvioita käytetään suuntaa antavina arvioina. Hyväksytysti suoritettu PMAF foundation sertifiointikoe.
Lopullinen arvosana muodostuu yksilötehtävän ja ryhmätehtävien keskiarvona.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksyttävästi annetussa ajassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa projektinhallinnan peruskäsitteitä ja teorioita ja on palauttanut ja suorittanut annetut tehtävät hyväksytysti ja ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa projektijohtamisen teorioita ja konsepteja hyvin ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää hyvin annettua kirjallisuutta ja soveltaa tietoa annettuihin tehtäviin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee projektijohtamisen teorioita ja konsepteja erinomaisesti ja soveltaa tietoa organisaation ja muiden sidosryhmien hyödyksi. Opiskelija käyttää annettua ja itsenäisesti löydettyä ammatillista ja tieteellistä kirjallisuutta erinomaisella tavalla ja soveltaa uutta opittua tietoa ja tieteellisiä tietolähteitä luomalla uusia arvokkaita näkökulmia.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Keijo Varis
Ryhmät
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa strategisen johtamisen eri näkemyksiä ja uusimpia trendejä
- osaa määritellä strategisen johtamisen ulottuvuudet ja niiden merkityksen liiketoiminnassa
- tunnistaa toimintaympäristön ja siinä tapahtuvien muutosten merkityksen (mm. globalisaatio ja digitalisaatio) sekä osaa analysoida ja ehdottaa uusia strategisia vaihtoehtoja johtamiseen
- osaa johtaa henkilöstöä strategian mukaisesti (SHRM)

Sisältö

- Muutokset liiketoimintaympäristöissä
- Strategisen päätöksenteon ja johtamisen mallit ja teoriat sekä uusimmat trendit
- Strategian luominen, toteuttaminen sekä arviointi ja muutosehdotusten tekeminen
- Strateginen henkilöstöjohtaminen

Oppimateriaalit

Lähdekirjallisuus:
J-E.Lindroos ja K.Lohivesi: Onnistu Strategiassa (2006 tai uudempi)
Kaikki muu materiaali, joka on ITSLEARNINGIN Resurssit -välilehden alla. Pääosa oppimateriaalista in ITSLEARNINGISSÄ.

Opetusmenetelmät

Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista, videoista ja ryhmätöistä. Lähiopetuspäivien jälkeen opiskelijat tekevät 4-6 opiskelijan ryhmissä kaksi tai kolme ryhmäoppimistehtävää, jotka palautetaan tiedostoina ITSLEARNING -oppimisjärjestelmään siellä mainitussa aikataulussa niille varattuihin palautuslaatikoihin. Kukin ryhmä palauttaa yhden tiedoston kutakin oppimistehtävää. Jäsenet ryhmiin valitaan satunnaismenetelmää käyttäen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

INNOPEDA: monipuoliset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei Vaihtoehtoista tapaa suorittaa opintojakso.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viisi opintopistettä vastaa keskimäärin 133 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakso suoritetaan tekemällä hyväksytysti ITSLEARNINGISSÄ mainitut tehtävät ja STQ-testi.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on YLIKES23 opiskelijoille pakollinen (35 kpl), muita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 3 kpl.

Ti 19.9.2023 ja Ti 24.10.2023, klo 9 – 16
Luokka ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojakson tavoitteet, sisältö ja rakenne:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• Tuntee strategiakäsitteen sisällön sekä strategisen suunnittelun lähestymistavat, mallit ja työkalut sekä osaa käyttää niitä
• Tuntee strategisen ajattelun sisällön ja sen, missä sitä tarvitaan
• Tuntee strategian toteutuksen haasteet ja menetelmät valitun strategian toteuttamiseksi

Opintojakson sisältö:
• Ympäristön muutosvoimien ja organisaation sisäisen osaamisen tunnistaminen
• Strategisen suunnittelun prosessi ja siinä käytettävät työkalut
• Strateginen ajattelu
• Strategian toteutus

Tämä opintojakso koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, yksilöllisestä STQ-testistä ja ryhmissä tehtävistä kahdesta tai kolmesta oppimistehtävästä, jotka palautetaan tiedostoina ITSLEARNIN-oppimisjärjesteömään siellä mainitussa aikataulussa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestinnässä opettajaan päin suositaan sähköpostia tällä opintojaksolla:
keijo.varis@turkuamk.fi

Opintojakso on YLIKES23 opiskelijoille pakollinen (35 kpl), muita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 3 kpl.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko on 0-5, jossa 5= kiitettävä, 3-4= hyvä ja 1-2= tyydyttää. Nolla (0) on hylätty.
Arvioinnin kohteena ovat ryhmissä tehtävien oppimistehtävien sisältö ja laatu. Lopullinen arvosana muodostuu ryhmätehtävien arvosanojen keskiarvosta. Myös STQ-testistä saa pisteitä, jotka vaikuttavat lopulliseen arvosanaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.02.2024

Ajoitus

13.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Keijo Varis
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)

Tavoitteet

Tehokkuus, taloudellisuus, vaikuttavuus, resurssien niukkuus, mittaaminen jne. ovat tämän päivän esimiestyön ja johtamistoimintaan vaikuttavia tekijöitä.
Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää paremmin oman vastuualueensa taloudellista kokonaisuutta, kustannusrakennetta ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuksia
- osaa käyttää hyväkseen tietojärjestelmiä talouden ja toiminnan ohjauksessa
- osaa arvioida tiedon tuottamis-, analysointi ja raportointijärjestelmien toimivuutta ja kehittämistarpeita

Sisältö

- johtamisjärjestelmän kokonaisuus: organisaation eri tasoilla tapahtuva suunnittelu, toimeenpano ja mittaaminen, raportointi ja arviointi sekä yhteydet eri järjestelmien välillä
- organisaation taloudelliset prosessit, kustannusrakenne, kannattavuuden ja tuottavuuden osatekijät, suoritusten mittaus, tunnusluvut ja päätöksenteko niiden pohjalta

Oppimateriaalit

Kurssikirja:
Opintojakso perustuu oppikirjaan LASKENTATOIMI JOHTAMISEN TUKENA (Edita 2011 tai uudempi)(PSuomala, OManninen ja JLyly-Yrjänä): Opiskelijoiden suositellaan joko lainaavan kirja tai ostavan sen omakseen sekä lukevan sen kokonaan opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, jossa kaksi kontaktiopetuspäivää, ITSLEARNINGIN oppimateriaalit sekä yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät.

Opintojakso on tarkoitettu pääasiassa Tradenomi YAMK (YLIKES22) opiskelijoille. Opintojaksolle otetaan mukaan muitakin YAMK-opiskelijoita, jos mukaan sopii. Oppimisryhmän maksimikoko on 35 opiskelijaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä.

Kansainvälisyys

Monimuoto-opetus, jossa kaksi kontaktiopetuspäivää, ITSLEARNINGIN oppimateriaalit sekä yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on kaksi laajempaa eli useamman tehtävän sisältävää yksilöoppimistehtävää ja kolmas eli viimeinen ryhmäoppimistehtävä (investointilaskelman ja esityksen tekeminen). Ryhmäoppimistehtävän ryhmät (3-5 henkilöä/ryhmä) päätetään satunnaisperiaatteella ensimmäisen kontaktiopetuspäivän aikana.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ennakkokyselyllä, jonka opettaja lähettää opiskelijoille noin 1-2 viikkoa ennen ensimmäistä lähipäivää ja johon opiskelijat vastaavat ja palauttavat vastauksensa ITSLEARNING-systeemiin Ennakkotehtävä-välilehden alle viimeistään Ke 7.2.2024. Ennakkokyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden aiempaa taloushallinnon osaamista ja oppimistarpeita sekä suunnata opetusta ja oppimistehtäviä kyselyn tulosten perusteella.

KONTAKTIOPETUSPÄIVÄT:
Tiistaina 13.2.2024, klo 9-16, Luokka= ??? , Turun ammattikorkeakoulu, Turku
Tiistaina 16.4.2024, klo 9-12, Luokka= ???, Turun ammattikorkeakoulu, Turku,
12-13 LOUNAS
13-16 Investointilaskentaa ryhmissä luokissa
???, ???, ???, ???

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajaan päin ja päinvastoin tapahtuu tällä opintojaksolla sähköpostilla. Opiskelijat voivat viestiä keskenään haluamallaan tavalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen oppimistehtävä arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointi perustuu pääasiassa vastausten asiasisällön monipuolisuuteen ja oikeellisuuteen. Opettaja tekee arvioinnit. Lopullinen arvosana muodostuu kaikkien oppimistehtävien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Arvioinnit löytyvät ITSLEARNINGin palautuslaatikoista.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden perusteet

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Timo Tolmunen
 • Ulla Seppälä-Kaven
Ryhmät
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Tämän opintojakson aikana opiskelija vahvistaa osaamistaan eri tutkimusmenetelmien käytöstä. Menetelmäopinnot ovat yhteydessä opinnäytetyöskentelyyn ja tavoitteena on, että opiskelija voi tämän opintokokonaisuuden aikana perehtyä ensin riittävästi kehittävän tutkimuksen eri lähestymistapoihin ja menetelmiin ja syventyä sitten omaan opinnäytetyöhönsä parhaiten sopiviin menetelmävaihtoehtoihin.

Nämä opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
•suunnitella ja toteuttaa toiminnan kehittämistä palvelevan soveltavan tutkimuksen
•raportoida kehittämishankkeesta tarkoituksenmukaisesti

Sisältö

- tutkimuskäsitteet
- erilaiset lähestymistavat
- tutkimus- ja kehittämissuunnitelma
- tiedonkeruu - määrällinen/laadullinen, tietojen analysointi
- tutkimuksen tekemisen laatu ja etiikka
- tutkimusraportin/opinnäytetyön kirjoittaminen

Oppimateriaalit

Opintojakson tarkemmat tiedot ovat Itslearningissä.

Kansainvälisyys

Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen sekä lähi- että etäjaksoja.
Verkkopedagogiikka, monialaiset toimintaympäristöt
Itsenäinen työskentely
Yhteisölliset tiimit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä ja valmistautumiset kontaktitunneille.

Sisällön jaksotus

' tutkimuskäsitteet
• erilaiset lähestymistavat
• tutkimus- ja kehittämissuunnittelu
• tiedonkeruu - määrällinen / laadullinen; tietojen analysointi
• tutkimuksen laatu ja eettisyys
• tutkimusraportin kirjoittaminen
- lähdemerkinnät

Lähipäivät ovat tammikuussa 15.1.2023 ( EDU_1090) sekä huhtikuussa 15.4. 2023 (EDU_1090)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät on suoritettu asianmukaisesti noudattaen ohjeita:
Ennakkotehtävä, tutkimus- ja analysointimenetelmäharjoitus sekä opinnäytesuunnitelma.

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole suoritettu eikä osallistuttu kontaktitunneille.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opinnäytesuunnitelma:
Aihetta on käsitelty pintapuolisesti ja lähdemateriaalia on käytetty jonkin verran. Asioiden ja johtopäätösten sekä oman pohdinnan esittäminen on tyydyttävää. Lähdeviittaukien ja -luettelon merkitseminen on puutteellista. Kirjallinen tuotos osoittaa pyrkimystä kriittisen ajatteluun ja on kieleltään asiatekstiä.

Kontaktitunneiille ei ole osallistuttu, ja tehtävien suorittaminen ja palauttaminen ei ole tehty ohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opinnäytesuunnitelma:

Aihetta on käsitelty monipuolisesti ja perustellen. Lähdemateriaali on aiheeseen soveltuvaa ja sitä on käytetty monipuolisesti. Lähdeviittaukset ja -luettelo on tehty asianmukaisesti. Asioiden ja johtopäätösten sekä oman pohdinnan esittäminen on selkeää ja loogista. Kirjallinen tuotos osoittaa kriittistä ajattelua ja on kieleltään asiatekstiä.

Tehtävät on suoritettu ja palautettu ohjeiden mukaan, ei ole kuitenkaan osallistuttu molemmille kontaktitunneille,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opinnäytesuunnitelma:

Aihetta on käsitelty kattavasti, monipuolisesti ja perustellen. Lähdemateriaali on aiheeseen soveltuvaa, monipuolista ja sitä on käytetty kriittisesti. Lähdeviittaukset ja -luettelo on tehty asianmukaisesti. Asioiden ja johtopäätösten sekä oman pohdinnan esittäminen on selkeää ja loogista ja työssä näkyy monipuolinen oman pohdinnan ja johtopäätösten esittäminen. Kirjallinen tuotos osoittaa erinomaista kriittistä ajattelua ja on kieleltään asiatekstiä.

Tehtävät on suoritettu ja palautettu ohjeiden mukaan, molemmille kontaktitunneille on aktiivisesti osallistuttu.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Mikko Niskanen
 • Maarit Laiho
 • Mervi Varhelahti
Ryhmät
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa työyhteisöön vaikuttavia tekijöitä
• osaa johtaa monimuotoista tiimiä
• osaa soveltaa metodeja/työkaluja työyhteisön toimivuuden tukemiseksi
• osaa peilata ja hyödyntää tieteellisiä tutkimustuloksia (myös kansainvälisiä englanninkielisiä julkaisuja) omissa toimintaympäristöissä

Sisältö

• Rakentava vuorovaikutus
• Monimuotoisuus työyhteisöissä
• Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen
• Itsensä johtaminen
• Työyhteisön toimintaan ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät, muun muassa organisaation virtuaalisuus

Oppimateriaalit

Tieteelliset johtamiseen liittyvät artikkelit sekä suomeksi että englanniksi

Opetusmenetelmät

Oppimismentelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita yksinään ja ryhmissään. Koko opintojakson läpi harjoitellaan itsensäjohtamisen taitoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojakson aikana käsitellään tieteellisiä tutkimustuloksia (myös kansainvälisiä englanninkielisiä
julkaisuja) peilaten niitä omiin toimintaympäristöihin. Teorioista, omista näkemyksistä ja
kokemuksista keskustellaan yhteisöllisesti lähitapaamisissa sekä
virtuaalisesti käänteistä oppimista ja innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen.

Opetuspäivien välissä tehdään virtuaalisesti ryhmätyönä visuaalinen posteriesitys työyhteisötaidoista sekä harjoitellaan itsensä johtamisen taitoja reflektiopäiväkirjan muodossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä (lyhyt aiheeseen johdatteleva)
Yksilötyö: Reflektiivinen oppimispäiväkirja
Ryhmätyö: Visuaalinen posteriesitys

Sisällön jaksotus

Opintojakson opetuspäivät pidetään 18.9.2023 klo 9-16 ja 13.11.2023 klo 9-16, Kupittaan kampuksella.
Huom! Etänä tehtävä ennakkotehtävä aukeaa viim. 12.9.2023.
Sisältö:
•Rakentava vuorovaikutus
• Erilaisuus työyhteisöissä
•Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen
•Työyhteisön toimintaan ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät, muun muassa organisaation kulttuuri ja identiteetti sekä virtuaalisuus

Kaikkien on mahdollisuus tehdä Thomas-analyysi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! Tämä OJ oli ennen nimellä Innostava työyhteisö. Jos olet suorittanut Innostavan työyhteisön, niin et voi enää osallistua tähän.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana koostuu opiskelijan itsearviosta, ryhmän vertaisarviosta sekä kouluttajan arviosta.
Arvioinnissa arvioidaan aktiivisuutta (ennakkotehtävä 20%), yhteistyökykyä
(ryhmätyö 40%) sekä kykyä yhdistää teoriaa ja omia näkemyksiä (analysointi, kritiikki, uudet ideat
omaan työhön reflektiopäiväkirjassa 40%).
Arvioinnin kohteena ovat keskustelut, ryhmätyö ja pv-kirja-reflektointi.
Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Huom! Oppimistehtävien deadlinesta myöhästyminen ei vaikuta arvosanaan, mutta opettajat eivät anna tässä tapauksessa palautetta, vain arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

YKSILÖTEHTÄVÄT
• Kriittinen ajattelu päiväkirjassa: Pohdinta on yleistä. Yhteyksiä työelämän ja teorian välillä ei osata esittää. Analyyttinen ote puuttuu.
• Oman osaamisen reflektio päiväkirjassa: Henkilökohtaisesta kehittymisestä vain vähän pohdintaa ja sekin yleisellä tasolla ilman analyyttistä ja reflektoivaa otetta.

TIIMITYÖ
• Tuotos: esittelee riittävästi valitun teeman pääkohtia. Sisältö ja esitystapa on jonkin verran puutteellinen. Lähdemerkinnät puutteelliset.
• Kunkin jäsenen aktiivisuus: osallistuu tiimityöhön ja keskusteluihin opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

YKSILÖTYÖ
• Kriittinen ajattelu päiväkirjassa: noudattaa ohjeistusta, ilmentää analyyttistä pohdintaa ja arviointia. Reflektio luo yhteyksiä teorian ja kokemuksien välille, mutta ne ovat joskus liian ilmeisiä tai selkeitä.
• Oman osaamisen reflektio päiväkirjassa: Esittää ideoita, miten opittua hyödyntää henkilökohtaisessa kehittymisessä.
TIIMITYÖ
• Tuotos: esittelee asianmukaisesti tärkeimmät valitun teeman pääkohdat. Hyödynnetty useita lähteitä. Tuotos on tarkoituksenmukainen ja ymmärrettävä. Lähdemerkinnät tehty oikein.
• Kunkin jäsenen aktiivisuus: osallistuu aktiivisesti tiimityöhön ja keskusteluihin opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

YKSILÖTYÖ
• Kriittinen ajattelu päiväkirjassa: Rikas sisällöltään, oivaltavaa analyysiä ja kriittistäkin arviointia sekä selkeät yhteydet tosielämän tilanteiden ja teorian välillä.
• Oman osaamisen reflektio päiväkirjassa: Merkinnät ovat korkealaatuisia ja koostuvat henkilökohtaisista pohdinnoista, jotka yhdistävät todellisen elämän, oppimisen ja teorian. Sisältää myös oman osaamisen edelleen kehittämisen pohdintoja.
TIIMITYÖ
• Tuotos: esitetään tiiviisti, mutta perusteellisesti valitun teeman pääkohdat. Pääkohdat ilmentävät kriittistä lähdevalintaa. Kerronta ja visuaalinen toteutus on mukaansatempaavaa. Tuotos ilmentää selkeästi toimivaa ja yhtenäistä tiimityötä. Lähdeviittaukset merkitty oikein.
• Kunkin jäsenen aktiivisuus: osallistuu erittäin aktiivisesti tiimityöhön ja keskusteluihin opintojakson aikana.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen
Opettaja
 • Maarit Laiho
 • Mervi Varhelahti
Ryhmät
 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun merkityksen organisaation toiminnalle ja omalle johtajuudelle
• osaa reflektoida omia arvoja ja analysoida niiden ja yrityksen arvojen suhdetta
• osaa ennakoida tulevaisuuden arvoja ja vastuullisuutta

Sisältö

• taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu ja niiden merkitys johtamiselle,
• autenttinen johtajuus ja arvot
• sidosryhmäviestintä

Oppimateriaalit

kirjallisuus ITSissä ja itse valitut materiaalit
https://open.ktu.edu/mod/data/view.php?id=7633

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan pääosin itsenäisesti reflektiopäiväkirjassa analysoiden ja pohtien.
Opintojaksoon kuuluu myös itsenäinen perehtyminen vastuullisen johtamisen tutkimuskirjallisuuteen.
Lähitapaamiset toteutuvat yhteisöllisesti keskustelujen ja pienryhmäpohdintojen (ml. väittely tai lukupiiri) muodossa innovaatiopedagogiikkaa soveltaen. Keskustelut pohjautuvat omiin kokemuksiin sekä vastuullisen johtamisen tutkimuskirjallisuuteen, joita opettajat ja opiskelijat tuovat mukaan keskusteluihin.
Opintojaksolla ei ole lähipäiväpohdintojen ja väittelyn/lukupiirin lisäksi muita ryhmätehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Kansainvälisyys

- tiedon jakaminen ja rakentelu yksin ja yhteisöllisesti (SECI-mallin mukaan)
- oppimista on mahdollista suunnata oman kiinnostuksen mukaan ja vahva itseohjautuvuus on edellytyksenä opintojaksolla menestymiselle
- opintojaksolla tarkastellaan kestävän kehityksen taloudellista, sosiaalista ja ekologista ulottuvuutta johtamisen näkökulmasta. Painotus on vahvasti sosiaalisella puolella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kaikkien oletetaan osallistuvan kahteen lähipäivään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- ennakkotehtävä: itsenäisesti tehtävä lyhyt ja ajatuksia virittävä testi
- yksityinen oppimispäiväkirja (vain opettajat näkevät), jossa hyödynnetään jaettua kirjallisuutta/teoriaa, pohdintoja lähipäivissä ja omia kokemuksia
- keskustelut (+väittely) lähipäivissä

Sisällön jaksotus

ENNAKKOTEHTÄVÄ julkaistaan ITSissä viikkoa ennen lähipäivää

LÄHIPÄIVÄT
ti 16.1.2024 kello 9 - 16.00
ma 11.3. 2024 kello 9 - 16.00

Sisältö
• taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu ja niiden merkitys johtamiselle
• autenttinen johtajuus ja arvot
• sidosryhmäviestintä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opettajille kohdennetaan kysymykset Teamsin viesti-toiminnolla. MUISTA laittaa viesti molemmille opettajille ja kerro, mitä opintojaksoa viestisi koskee.
Mikäli asia on yleinen, viesti opintojakson ITSin "yleiskatsaus"-sivulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja
Aktiivisuus lähipäivinä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Jonkin verran aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelua ja valintojen perustelua (jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen.
Tyydyttävä valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen.
-> Reflektiopäiväkirja osoittaa pyrkimystä kriittiseen ajatteluun ja osin aktiivisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu.(jaetut ja omat materiaalivalinnat)
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen soveltaminen.
Selkeä ja looginen valittujen asioiden, johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien esittäminen.
->Reflektiopäiväkirja osoittaa vahvaa kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Laaja ja kattava aiheeseen kuuluvan tiedon tarkastelu ja valintojen perustelu (jaetut ja omat materiaalivalinnat).
Asioiden ymmärtäminen ja monipuolinen sekä kriittinen soveltaminen:
Selkeä ja looginen keskeisten asioiden esittäminen, monipuolinen johtopäätösten ja oman pohdinnan esittäminen. Teorian soveltaminen käytäntöön ja käytännön esimerkkien selkeä esittäminen.
-> Reflektiopäiväkirja osoittaa erinomaista, vahvaa kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta.