Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Erityissosiaaliohjaus (ylempi AMK), S23
Erityissosiaaliohjaus (ylempi AMK), S22
Erityissosiaaliohjaus (ylempi AMK), S21
Erityissosiaaliohjaus (ylempi AMK), S20
Ilmoittautumisaika

06.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

16.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus
Opettaja
 • Anne Puuronen
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YERISOS22
  Erityissosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
osaa itsenäisesti soveltaa käytännön asiakastyössä erilaisia työotteita ja osaa arvioida niitä kriittisesti erityissosiaaliohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Intensiivinen erityissosiaaliohjaus
Erityissosiaaliohjauksen tarkennettuja työorientaatiota ja erityispiirteitä asiakasryhmittäin
Oman työotteen arviointi ja kehittäminen

Opetusmenetelmät

Tapaamiset verkossa ja kampuksella

Ryhmätehtävä

Yksilötehtävä

Kansainvälisyys

Yhteinen seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Asiantuntijaseminaari ja sen valmistelu.

Yksilöllinen oppimistehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistapahtumat verkossa ja kampuksella (1 op)

Asiantuntijaseminaari ja sen valmistelu (1 op)

Oppimistehtävä (3 op)

Sisällön jaksotus

Intensiivinen erityissosiaaliohjaus
Erityissosiaaliohjauksen tarkennettuja työorientaatiota ja erityispiirteitä asiakasryhmittäin
Oman työotteen arviointi ja kehittäminen6.9.2023 klo 10:00 - 15.45 Syksyn opintokokonaisuuden aloitus
12.10.2023 klo 12.30 - 15.45 Orientaatio, menetelmä, työväline - sosiaalialan ammatillisen osaamisen analyysi. / AL, AP
25.10. Asiantuntijaseminaari verkossa
8.11.2023 klo 8.15-11.30 Itsenäinen työskentely pienryhmissä
9.11.2023 klo 9.00-15.30 Asiakasryhmäkohtainen seminaari erityissosiaaliohjauksesta
12.12.2023 klo 9.00 -14.00 Oppimistehtävän yhteinen käsittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä erilaisia sosiaalialan ja erityissosiaaliohjauksen taustateorioita ja työorientaatioita ja ymmärtää niiden eroja ja samankaltaisuuksia.
Opiskelija osaa nimetä ja kuvata perustasolla oman työorientaationsa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida erilaisia sosiaalialan ja erityissosiaaliohjauksen työorientaatioita.
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata havainnollisesti oman työotteensa ammatillisessa työssä.
Opiskelija osaa nimetä oman työorientaationsa kehittämiskohteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida kriittisesti erityyppisiä erityissosiaaliohjauksen ja sosiaalialan työorientaatioita.

Opiskelija kuvaa analyyttisesi ja havainnollisesti oman työotteensa ammatillisessa työssä ja vertaa sitä muihin.

Opiskelija osaa nimetä oman työorientaationsa kehittämiskohteita ja suunnittelee osaamisensa syventämistä.

Ilmoittautumisaika

06.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus
Opettaja
 • Anne Puuronen
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YERISOS22
  Erityissosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
tietää erityissosiaaliohjauksen tietoperustan, osaa soveltaa sitä itsenäisesti käytännön asiakastyössä ja kykenee kriittisesti arvioimaan sen tehtävää osana asiakas- ja yhteistyötä

Sisältö

Erityissosiaaliohjauksen kvalifikaatiot ja kompetenssit
Asiakasryhmäkohtainen lainsäädäntö ja SOTE 2021–2030
Asiakasryhmäkohtaiset palvelut, erityispalvelut, etuudet ja tukijärjestelmät
Päätöksentekojärjestelmät, -prosessit ja vastuukysymykset (asiakasryhmäkohtainen)
Marginalisaatio ja erityissosiaaliohjaus Työn vaikuttavuus ja kustannustietoisuus
Erityissosiaaliohjauksen ammattietiikka

Oppimateriaalit

Raitakari, S., Harrikari, T., Hekkala, M. & Kivipelto, M. (toim.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Saatavana verkossa.

Ryhmätyövaihetta ohjaava artikkelimateriaali

Kansainvälisyys

-tutkiva ammattikäytäntö ryhmätyönä
-opetuskeskustelu
-tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Lähiopiskelu 1 op, (hyv./hyl.)
- Ryhmätehtävä: artikkelien lukeminen ja valinta sekä esitys 11.10. palautus Its learningiin, 2 op, (hyv./hyl.)
-Tentti 2 op, hyl./ T1-K5

Sisällön jaksotus

Erityissosiaaliohjauksen kvalifikaatiot ja kompetenssit
Asiakasryhmäkohtaiset palvelut, erityispalvelut, etuudet ja tukijärjestelmät
Päätöksentekojärjestelmät, -prosessit ja vastuukysymykset (asiakasryhmäkohtainen)
Marginalisaatio ja erityissosiaaliohjaus
Käytäntötutkimus
Erityissosiaaliohjauksen ammattietiikka6.9.2023 klo 10:00 - 15:45
-opintojakson aloitus ja orientaatio, syksyn ryhmien muodostaminen, ajatuksia käytäntötutkimuksesta
7.9.2023 klo 8.15 - 11:30
-ammatillisen työkäytännön rakentuminen / AL
-ryhmien itsenäistä työskentelyä
11.10.2023 klo 9.00 - 11.45
-ryhmien työskentely ja esityksen valmistelu
klo 12.30 - 15.45 Tutkiva ammatillinen työkäytäntö, ryhmien esitykset ja yhteenveto

12.10.2023 klo 9.00 - 11.30 Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1-T2
Opiskelija:

- tuntee erityissosiaaliohjauksen tietoperustaa ja hyödyntää sitä ammattillisessa työssä
- hyödyntää työssään asiakkaiden edun mukaisesti hyvinvointipalveluja ja etuuksia
- tuntee erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden ammatillisen taustan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3-H4

Opiskelija:

-hyödyntää monipuolisesti erityissosiaaliohjauksen tietoperustaa ja soveltaa sitä ammatillisessa työssä
-soveltaa ja kehittää työssään asiakkaiden edun mukaisesti hyvinvointipalveluja ja etuuksia sekä edistää asiakkaiden etua yhdessä muiden toimijoiden kanssa
-tuntee laajasti erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden ammatillisen taustan ja osaa analysoida sosiaaliohjausta niiden osana

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5

Opiskelija:

-hyödyntää laaja-alaisesti erityissosiaaliohjauksen tietoperustaa ja vahvistaa sitä osana ammatillisiamtyökäytäntöjä
-soveltaa ja kehittää työssään monipuolisesti ja asiakkaiden edun mukaisesti hyvinvointipalveluja ja etuuksia sekä vahvistaa asiakkaiden etua yhdessä muiden toimijoiden kanssa
-tuntee laajasti erilaisten työyhteisöjen erilaisen ammatillisen taustan ja innovoi sosiaaliohjausta osana laajempaa kokonaisuutta

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 06.03.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus
Opettaja
 • Anne Puuronen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
tietää keskeiset hyvinvointipalvelut, osaa eritellä niiden muutossuuntia ja –painopisteitä sekä ky-kenee hyödyntämään niitä ammatillisessa työssään asiakasryhmäkohtaisesti.

Sisältö

· SOTE 2021–2030
· Alueelliset palvelutuotantomallit
· Tulevaisuuden palvelukonseptit asiakasryhmittäin
· Päätöksentekojärjestelmät ja palveluprosessit
· Digitaaliset palvelut ja tiet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ITSlearning-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Tehtävät ITSissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opetus
Yksilö-/parityö
Esitykset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät on eritelty tarkemmin ITSissä:
Jaksoraportti (3 op)
Verkkotehtävät & SWOT-analyysi (1 op)
Opetus & esitykset (1 op)

Sisällön jaksotus

12.3.klo 9.00-15.30 lähiopetus kampuksella
9.4. klo 12.30-15.45 lähiopetus kampuksella
6.5. klo 9.00-15.45 lähiopetus kampuksella
7.5. klo 9.00-11.30 lähiopetus kampuksella


Sote-hallinnonuudistus 2022–2032
Valtionhallinto-, hyvinvointialue- ja kuntatason tarkastelu
Maakunnallisen hyvinvointialueen palvelutuottajamallit
Hyvinvoinnin tuottaminen kunnissa
Sote-palvelujen digitalisaatio ja tietohallinto

Lähitulevaisuusskenaariot - SOTE 2023 – 2032
Politiikkaohjelmat ja suositukset
Alueelliset, maakunnalliset ja kunnalliset integroidut palvelukonseptit/tuotanto
Ammatillista työtä & palveluja ohjaava keskeinen lainsäädäntö
Asiakaspalveluprosessit, niiden yhdyspinnat ja päätöksentekojärjestelmät
Tulevaisuuden palvelukonseptit asiakasryhmittäin
Päätöksentekojärjestelmät ja palveluprosessit
Digitaaliset palvelut

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK opintoihin.
Avoin AMK:sta max. 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jaksoraportti 3 op - täydennettävä - K5
Verkkotehtävät 1 p - täydennettävä / hyväksytty
Opetus & esitykset 1 op - täydennettävä / hyväksytty

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin, sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä ole käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy tutkiva ja pohtiva ote.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 11.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus
Opettaja
 • Anne Puuronen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
tietää sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen keskeisiä sisältöjä sekä osaa itsenäisesti soveltaa omaa ohjausorientaatioitaan ja -näkökulmiaan ammatillisessa työskentelyssä.

Sisältö

Ohjausosaamisen orientaatioita
Sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen ammatilliset sisällöt (yleinen taso)
Asiakasprosessianalyysit asiakasryhmittäin
Moniammatillinen yhteistyö
Palvelumuotoilu ja asiakkuus Kokemus- ja käyttäjäasiantuntijuus

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät ITSlearningistä

Opetusmenetelmät

Verkkolinkit - tarkemmin ITSissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Ryhmätyö
Yksilötyö
Esitykset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjauksen ammattianalyysi 3 op (haastattelutehtävä)
Oma ohjausosaaminen 1 op (yksilötehtävä)
Opetus & esitykset 1op

Lisäksi: Ohjauksen tasot: https://blogi.savonia.fi/sotetie

Sisällön jaksotus

15.1. klo 12.30-15.45 lähiopetus kampuksella
16.1. klo 9.00- 15.00 lähiopetus kampuksella
12.2. klo 13.15-15.45 lähiopetus kampuksella
11.3. klo 9.00-15.45 lähiopetus kampuksella


Ohjaamisen eri orientaatiot ja ohjaustyön rajapinnat
Ohjaaminen ammattina ja osaamisena
Sote-tie ja ohjauksen tasot 6-7
Sosiaaliohjaus ja erityissosiaaliohjaus

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK opintoihin.
Avoin AMK:sta max. 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammattianalyysi 3 op (täydennettävä - K5)
Oma ohjausosaaminen 1 op (täydennettävä - hyväksytty)
Opetus & esitykset 1 op (hyväksytty)

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt pintapuolisesti. Lähdemateriaalien käyttö on niukkaa, tekstissä on asia-/käsitevirheitä ja työ on sisällöllisesti hajanainen/ulkoasultaan viimeistelemätön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa kurssin sisällöt hyvin, sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on asianmukaista, eikä tekstissä juurikaan ole havaittavissa käsite- tai asiavirheitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät määräaikaan mennessä ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään kurssin sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamisosaamista. Oppimistehtävät ovat huoliteltuja ja tehtävänantojen mukaisia, lähdemateriaalien käyttö on monipuolista, eikä tekstissä ole käsite- tai asiavirheitä. Esitetyt näkökulmat ja väitteet perustellaan ja oppimistehtävistä välittyy tutkiva ja pohtiva ote.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Anne Puuronen
 • Eeva Timonen-Kallio
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä menetelmäkirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot
Lähiopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Kansainvälisyys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfo
2. Oman opinnäytetyön aiheeseen perehtyminen, alustava tietoperusta
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Opinnäytetyön yleisinfo
2) Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan (2 krt)
3) Opinnäytetyön suunnitelman laadinta, tietoperusta ja keskeiset käsitteet
4) Esitys suunnitelmatyöpajassa
5) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
6) Opinnäytetyösopimuksen laatiminen

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn (yhteensä 213 t).
Suunnitelmatyöpajaan osallistuminen ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10 op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat (2), ONT-idean täsmentäminen, toimeksiantoihin tutustuminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)

Toinen lukukausi (laajuus 8 op):
- Suunnitelmatyöpajat (2)
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

29.08.2023 klo 14-15.30 ONT-yleisinfo
14.9.2023 klo 12.30 - 15.45 Ideatyöpaja I, ONT-prosessin aloitus
16.11.2023 klo 12.30 - 15.45 Ideatyöpaja II

11.01.2024 klo 12.30-15.30 ONT-yleisinfo, zoom
12.02.2024 klo 9.00-11.45 Suunnitelmatyöpaja I
09.04.2024 klo 9.00-11.45 Suunnitelmatyöpaja II

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman arvioinnin kohteet ovat: työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus
Opettaja
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
tunnistaa asiakkaan tarpeita, osaa tukea hänen toimijuuttaan ja osallisuuttaan erilaisissa asuin- ja toimintaympäristöissä sekä kykenee ohjaamaan asiakasta hänen tarpeittensa ja elämäntilan-teensa mukaisesti.

Sisältö

· Osallisuus voimavarana asiakastyössä
· Toimijuuden ja asiakkuuden holistinen malli
· Asuin- ja toimintaympäristöt toimijuuden mahdollistajina
· Kansalaisuus, kuntalaisuus ja eri vaikuttamismahdollisuudet

Oppimateriaalit

Esimerkkejä tehtävässä käytettävistä lähteistä:

Osallisuuden edistäjän opas. Ohjaus 10/ 2023. Helsinki: THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/146717/URN_ISBN_978-952-408-088-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Myllymäki, P., Timonen-Kallio, E. & Kinos, S. (toim.). Osallisuuden edistäminen eri toimintaympäristöissä asennetta ja menetelmiä. Turun ammattikorkeakoulun julkaisuja.
https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167699.pdf

Isola, A-M., Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtari, S. Keto-Tokoi, A. 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Työpapereita 33/2017. Helsinki: THL.

Leemann, L. & Hämäläinen, M-R. 2016. Asiakasosallisuus, sosiaalinen osallisuus ja matalan kynnyksen palvelut. Pohdintaa käsitteiden sisällöstä. Yhteiskuntapoltiikka 5/2016. Verkossa:https://www.thl.fi/fi/web/yhteiskuntapolitiikka/arkisto/2016_5
Era,T. (toim.) 2013. Osallisuus, oikeutta vai pakkoa? Jyväskylän AMK julkaisuja 156. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Halme, H., Kippo, K. Larjovuori, M., Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M-L. 2012. Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi. Opas tehokkaan osallistumisen työkaluiksi. Tampere: Synergos.
JOTOS- polku osallisuuteen 2009. Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja. Tampere: Tampereen
kaupunki.
Koivisto, J., Isola, A-M & Lyytikäinen, M. 2018. Osallisuus kuuluu kaikille: Innokylän innovaatiokatsaus. Työpaperi 9/2018.http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-077-8.

Kohonen, Kirsi & Tiala, Toni (toim.) 2002. Kuntalaiset ja hyvä osallisuus. Lupaavia käytäntöjä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Helsinki: Sisäasianministeriö & Suomen Kuntaliitto.
Laitila, M. 2010. Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa. Hoitotieteen laitos. Terveystieteiden tiedekunta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 31. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto.
Laitinen, M. & Niskala, A. (toim.) 2013. Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino.
Larjovuori, M., Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M-L. 2010
Mattila-Aalto, M. 2009. Kuntoutusosallisuuden diagnoosi. Tutkimus entisten rappiokäyttäjien kuntoutumisen muodoista, mekanismeista ja mahdollisuuksista. Tutkimuksia 81/2009. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
Matthies, AL & Uggerhoj (eds.) 2014. Participation, marginalization and welfare services : concepts, politics and practices across European countries. Farnham, Surrey : Ashgate Publishing Limited.
Nieminen, A., Tarkiainen, A. & Vuorio, E. (toim.) 2014. Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. : Raportteja 177. Turku: Turun Ammattikorkeakoulu.
Rouvinen- Wilenius, P. 2010. Osallisuus. Keskustelutilaisuus 31.3.2010. Julkaisuja 4/2010. Tulevaisuuden ennakointi. Helsinki: Terveyden edistämisen keskus.
Rouvinen- Wilenius, P., Koskinen-Ollonqvist, P. 2011. Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen - järjestöt suunnan näyttäjinä.Julkaisuja 9/2011. Helsinki: Terveyden edistämisen keskus.

Opetusmenetelmät

• Lähiopetus
• Oppimistehtävän yhteinen määrittely
• Oppimistehtävän toteuttaminen työpaikalla ja raportointi
• Oppimistehtävän jakaminen

Kansainvälisyys

• Lähiopiskelu, oppimistehtävän laatiminen, oppimistulosten yhteistoiminnallinen käsittely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Lähiopetus ja oppimistehtävän käsittely (2 op), hyv./hyk.

• Oppimistehtävä (3 op) hyl./T1-K5, sisältäen: tiedonhaku, osallisuuden analyysi, sen edistämiseen liittyvä ammatillinen työ ja raportin kirjoittaminen.
• Raportin ohjeellinen pituus 12 sivua (sisältäen kansilehden, lähteet yms.).

Sisällön jaksotus

13.9.2023 klo 9.00 - 11.30 Opintojakson aloitus ja johdanto aiheeseen: etäopetus Zoom
14.9.2023 klo 9.00 -11.30 Lähiopetus
25.10.2023 klo 8.15 - 15.45 Yhteinen seminaari JAMKin kanssa: etäopetus Zoom
16.11.2023 klo 9.00 - 11.30 Lähiopetus
8.12.2023 klo 8.15 - 11.30 Lähiopetus: oppimistehtävän käsittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä (4 op) ja sen yhteinen käsittely

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2 = Opiskelija tunnistaa osittain yhteiskunnan rakenteiden luomia puitteita ja edellytyksiä kansalaisten osallisuudelle ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Hän tunnistaa joitakin osallisuuden mahdollisuuksia ja esteitä. Hän osaa omassa työssään kuulla asiakkaan kokemusta omasta hyvinvoinnistaan ja osallisuudestaan. Raportti on pääosin laadittu Turun AMK:n kirjoitusohjeiden mukaan. Tehtävässä pyritään yhdistämään teoriatietoa ja käytännön tietotaitoa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4 = Opiskelija tietää yhteiskunnan rakenteiden luomat puitteet ja edellytykset kansalaisten osallisuudelle ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Hän tunnistaa osallisuuden mahdollisuuksia ja esteitäasiakasryhmän kanssa työskenneltäessä. Hän osaa omassa työssään kuulla asiakkaan kokemusta omasta hyvinvoinnistaan ja osallisuudestaan ja tietää keinoja osallisuuden lisäämiseksi. Raportti on laadittu Turun AMK:n kirjoitusohjeiden mukaan. Tehtävässä yhdistetään teoriatietoa ja käytännön tietotaitoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5= Opiskelija osaa arvioida yhteiskunnan rakenteiden luomia puitteita ja edellytyksiä kansalaisten osallisuudelle ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle sekä kehittää niitä. Hän toimii aktiivisesti osallisuuden mahdollisuuksien lisäämiseksi ja esteiden poistamiseksi eri väestö- ja asiakasryhmien kanssa työskenneltäessä. Hän osaa omassa työssään kuulla asiakkaan kokemusta omasta hyvinvoinnistaan ja osallisuudestaan sekä edistää sitä. Raportti on laadittu Turun AMK:n kirjoitusohjeiden mukaan. Tehtävässä yhdistetään teoriatietoa ja käytännön tietotaitoa hedelmällisellä tavalla.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus
Opettaja
 • Eeva Timonen-Kallio
 • Anssi Lähde
Ryhmät
 • YERISOS23
  Erityissosiaaliohjaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-