Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Creative Design Management

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Master of Culture and Arts, Creative Design Management
Master of Culture and Arts, Creative Design Management
Master of Culture and Arts, Creative Design Management
Master of Culture and Arts, Creative Design Management
Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 06.03.2024

Ajoitus

13.03.2024 - 08.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Creative Design Management
Opettaja
 • Henni Syrjänen
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ryhmät
 • YCDMVS23
  Master of Culture and Arts, Creative Design Management

Tavoitteet

After completing the course, the students will be able to
• Analyse and select creative ideas to be developed into concepts
• Compare and select the different goals, methods and processes of concept and marketing design.
• Create marketing oriented concepts for different kinds of products and services
• Evaluate the objectives, brands, briefing and overall marketing direction of an organisation in creating concepts
• Communicate appropriately about the concept and marketing design process and outcomes to relevant stakeholders

Sisältö

• Concept planning elements and process
• Idea initialisation, concept design process, concept building with different types of tools
• Concept communication and presentation
• Benchmarking and market, organisation and framework analysis

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Creative Design Management
Opettaja
 • Pirita Juppi
 • Vesa Kankaanpää
 • Henri Aho
Vastuuopettaja

Pirita Juppi

Ryhmät
 • YCDMVS23
  Master of Culture and Arts, Creative Design Management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

25 op

Virtuaaliosuus

20 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master's Degree Programme in Creative Design Management
Opettaja
 • Pirita Juppi
 • Vesa Kankaanpää
 • Henni Syrjänen
Vastuuopettaja

Pirita Juppi

Ryhmät
 • YCDMVS23
  Master of Culture and Arts, Creative Design Management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Creative Design Management
Opettaja
 • Pirita Juppi
 • Henni Syrjänen
 • Milla Järvipetäjä
Vastuuopettaja

Pirita Juppi

Ryhmät
 • YCDMVS23
  Master of Culture and Arts, Creative Design Management

Tavoitteet

After completing this course, the students will be able to
• analyse their strengths and development needs as a leader and an innovator and to develop their skills in a goal-oriented manner
• compare different leadership theories and models and evaluate their relevance for their own work
• use career stories and systematic and continuous reflection to clarify their professional values and goals and to develop their professional identity and leadership style
• create and maintain partnerships and networks to support their work as a leader

Sisältö

• Leadership skills and qualities of a good leader
• Different leadership theories, models and styles
• Different career paths to leadership and management positions
• Role of values, ethics, empathy and emotions in leadership
• Role of collaboration and networks in leadership
• Leadership and innovation in creative businesses

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Creative Design Management
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Milla Järvipetäjä
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ryhmät
 • YCDMVS23
  Master of Culture and Arts, Creative Design Management

Tavoitteet

• Apply project management methods when leading creative projects
• Execute efficient time, resource and budget management in creative projects
• Analyse, assess, model, and steer creative processes
• Select and justify applicable approaches and tools of project management
• Communicate appropriately about project implementation to relevant stakeholders

Sisältö

• Project management methodologies and tools
• Time, resources and budget management
• Stakeholder analysis and project evaluation process
• Project communication

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Master's Degree Programme in Creative Design Management
Opettaja
 • Pirita Juppi
Vastuuopettaja

Pirita Juppi

Ryhmät
 • YCDMVS23
  Master of Culture and Arts, Creative Design Management

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä ja lukupiirityöskentely oman koulutuksen pienryhmässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Vierailuluentoja ja ryhmätyöskentelyä lähitapaamisissa: 15 h

Verkko- ja etäopiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä yksin tai pienryhmässä: 120 h

Ryhmätyöskentelyä:
• Aloituspäivä 28.8.2023: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Lukupiirityöskentely koulutuksittain jaettavissa pienryhmissä: oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi (esim. lyhyt video, Prezi, mindmap tms.) ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalla (tutoropettaja arvioi tuotoksen, HYV/HYL).
• Hackathon 27.11.2023 (sekä hackathonin ennakkotapaaminen 15.11.2023): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä.

Yksilötehtävät:
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Reflektiivinen raportti: Miten voin hyödyntää tulevaisuustietoa ja ennakkointimenetelmiä oman osaamiseni ja ammatillisen toimintani kehittämisessä / oman organisaationi strategisessa johtamisessa. Mihin omassa sekä työyhteisöni/organisaationi tulevaisuudessa koen voivani vaikuttaa itse? (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä ja osin oman koulutuksen sisällä pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä kontaktipäivää (Zoom-yhteydellä: 28.8.2023, 15.11.2023 ja 27.11.2023).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 35-37)
• Yhteinen aloituspäivä 28.8.: Opintojakson esittely, vierailijan alustus muuttuvasta työelämästä ja osaamistarpeista, sekä pienryhmätyöskentelyä Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Orientaatiotehtävä: Tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (viimeinen palautuspäivä 17.9.)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)

***

TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 38-41)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tulevaisuusskenaariotehtävä: omat vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet (viimeinen palautuspäivä 15.10.)

***

TEEMA 3: OMA ALA MUUTOKSESSA (viikot 42-45)
• Lukupiirityöskentely (verkkovälitteisesti ja/tai lukupiiriryhmän itse organisoimassa tapaamisessa): oman alan työn, toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutoksia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden lukemista, keskustelua pienryhmässä, sekä keskustelun keskeisten ideoiden/havaintojen kokoaminen tiiviiksi visuaaliseksi esitykseksi ja jakaminen oman koulutuksen ryhmälle itslearning-kurssialustalle (viimeistään 12.11)

• Tutoropettaja vastaa lukupiiriryhmien organisoinnista sekä mahdollisen valmiin lukulistan ohjeistamisesta tai opiskelijoiden ohjeistamisesta soveltuvan lukupiirikirjallisuuden etsimiseen.

***

TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 46-49)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Yhteinen lähipäivä 27.11. ja ennakkotapaaminen 15.11.: hackathon, jossa työskentelyä monialaisissa pienryhmissä todellisten työelämän ongelmien ratkaisemiseksi. Teemana kestävä tulevaisuus. Tiimit perehtyvät hackathonin ohjeistuksiin ja hackathon-toimeksiantoihin etukäteen itslearning-alustalla ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 3.12.).

Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: 1) osallistuminen hackathoniin toimeksiantajana tai 2) opiskelijana toimeksiantojen ratkaisijana monialaisessa pienryhmässä.

• Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 10.12.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-