Study guide
Home > Bachelor’s degree, part-time studies > Degree programme in performing arts > Degree programme in performing arts, teatteri-ilmaisunohjaaja (not translated)

Degree Programme in Performing Arts,

Autumn 2019

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search for study unit: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
BASIC STUDIES 21                                
Finnish Language and Communication 3
 
   
         
English Professional Skills, B2 3
 
   
         
Basic teaching skills AOKK 10
 
   
         
Working life and entrepreneurship in theatre 5
 
   
         
2108.412.6004.24.24.24.24.200000
Swedish Communication, B1
                               
Swedish for Working Life, Oral Communication (replacing compulsory Swedish) 1
 
   
         
Swedish for Working Life, Written Communication (replacing compulsory Swedish) 2
 
   
         
301.21.8001.21.21.21.21.200000
Professional Growth
                               
University of Applied Sciences as a study environment 1
 
   
         
Professional growth 1 1
 
   
         
Professional growth 2 1
 
   
         
Professional growth 3 1
 
   
         
Professional growth 4 1  
   
         
411.62.40.40.60.80.80.80.80.80.20.20.20.20.2
PROFESSIONAL STUDIES 116                                
Project Studies
(Select 51 ECTS)
                               
Project studies 1 10
 
   
         
Project studies 2 10
 
   
         
Project studies 3 10
 
   
         
Project studies 4 10
 
   
         
Project studies 5 11  
   
         
Theatre Professional Techniques
(Select 60 ECTS)
                               
Professional techniques in theatre 1 10
 
   
         
Professional techniques in theatre 2 10
 
   
         
Professional techniques in theatre 3 10
 
   
         
Professional techniques in theatre 4 10
 
   
         
Professional techniques in theatre 5 10
 
   
         
Professional techniques in theatre 6 10
 
   
         
Directing
(Select 10 ECTS)
                               
Leading a group and pedagogy 1 5
 
   
         
Leading a group and pedagogy 2 5
 
   
         
1101144664.46.622222222222.22.22.22.22.2
OPTIONAL STUDIES 30                                
Optional Studies 30
151569693333333333
PRACTICAL TRAINING 30                                
Teaching Practice 1 5
 
   
         
Teaching Practice 2 5
 
   
         
Deepening practical training in theatre 20
2010812464444422222
FINAL THESIS 30                                
Researching and developing teacher (AOKK) 5
 
   
         
Final thesis seminar 5  
   
         
Written final thesis 10  
   
         
Artistic final thesis 10  
   
         
5252310151111155555
ECTS credits per period / semester / academic year 178 62 71.2 106.8 24.8 37.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Teatteri-ilmaisunohjaaja (not translated)

Programme description

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on valmistaa aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia pedagogeja ja taiteilijoita. Valmistuneilla on monipuoliset oman taiteenalansa tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan ja toimia oman alansa edistäjinä ja kehittäjinä.

Opinnoissa kootaan yhteen opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja koulutuksessa tarjottavat opinnot teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) –tutkinnon osaamistavoitteet sisältäväksi kokonaisuudeksi. Keskeisenä tavoitteena on aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentäminen opettajan yleisen pedagogisen pätevyyden antavilla 60 op:n pedagogisilla opinnoilla.

Valmistuneilla on monipuoliset alansa tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen

Koulutuksen sisältö
Osaamisen saavuttamiseksi opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Aiemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta hyväksi luetaan vähintään 120 opintopistettä. Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS) sisällytetään opintoja Taideakatemian ja/tai AMK:n muusta tarjonnasta.

Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat painottuvat opiskelijan aiemman osaamisen perusteella joko sirkuksen tai teatteri-ilmaisunohjaajan erikoistumisaloihin. Kummassakin tapauksessa painopiste on pedagogisissa opinnoissa. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellisen ja pedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Opintoihin voi hakeutua joko teatteri- tai sirkusalan koulutuksella ja työelämätaustalla. Opintojen aluksi tehtävässä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa opinnot räätälöidään opetustarjonnan ja opiskelijan erikoistumisalan mukaisesti

Opintojen rakenne
Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Osaamistavoitteiltaan toisiinsa liittyvät opintojaksot muodostavat laajempia opintomoduleita. Opintoihin sisältyy 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja opinnäytetyö.

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan teatteri- tai sirkusalalla koulutuksen aikana. Koulutus rakentuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kehittämistyön ympärille. Opinnot koostuvat oman HOPS:n mukaisista opintojaksoista, yleispedagogisten opintojen yhteisistä kontaktipäivistä (n. 1 pv/kk), oppimistehtävistä sekä opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa opiskelija syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillista osaamistaan. Se voi olla esimerkiksi itsenäisesti suunniteltu taiteellinen ja pedagoginen projekti. Opinnäytetyö sisältää käytännön osion ja kirjallisen tutkielman. Kirjallisessa tutkielmassa opiskelija tarkastelee alaansa pedagogisesta näkökulmasta. Kehittämistehtävän on tarkoitus toteutua työelämäyhteydessä. Se voi olla oman työnantajan kanssa neuvoteltu tilaus- tai tutkimustyö tai liittyä meneillään olevan työtehtävän kehittämiseen.

Uramahdollisuudet
Valmistuneet toimivat asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee esimerkiksi teatteriryhmien ja harrastajateattereiden ohjaajana ja opettajana. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia paitsi ohjaajana, myös esiintyjänä, tuottajana, tapahtumien järjestäjänä ja teatterilähtöisen sisällön tuottajana. Opetustyö on yleensä teatteritaiteen perusopetusta tai draama-, teatteri- ja ilmaisukasvatusta oppilaitoksissa tai harrastajakentällä. Lisäksi teatteri-ilmaisun ohjaaja voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa tai soveltaa teatterilähtöisiä työmenetelmiä yhteisöjen kehittämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii usein freelancerina tai yrittäjänä.
Koulutus valmistaa monipuoliseksi sirkustaiteilijaksi ja -pedagogiksi, jolla on taidot ja tiedot toimia esittävän taiteen alan erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävissä, esitystoiminnassa, erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, ohjelmantuotantotehtävissä, omassa yritystoiminnassa ja soveltavan esittävän taiteen parissa

Pätevyys
Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Kansainvälistyminen
Opiskelujen aikana voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon. Harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä ulkomailla. (not translated)

Competence objectives

Pedagogic approaches

Assessment