Study guide
Home > Bachelor’s degree, part-time studies > Degree programme in performing arts > Degree programme in performing arts, sirkus (not translated)

Degree Programme in Performing Arts,

Autumn 2019

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search for study unit: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
BASIC STUDIES 16                                
Finnish Language and Communication 3
 
   
         
English Professional Skills, B2 3
 
   
         
Basic teaching skills AOKK 10
 
   
         
1606.49.6003.23.23.23.23.200000
Working life and entrepreneurship in circus 5
 
   
         
Swedish Communication, B1
                               
Swedish for Working Life, Oral Communication (replacing compulsory Swedish) 1
 
   
         
Swedish for Working Life, Written Communication (replacing compulsory Swedish) 2
 
   
         
803.24.8002.22.22.22.22.200000
Professional Growth
                               
University of Applied Sciences as a study environment 1
 
   
         
Professional growth 1 1
 
   
         
Professional growth 2 1
 
   
         
Professional growth 3 1
 
   
         
Professional growth 4 1  
   
         
411.62.40.40.60.80.80.80.80.80.20.20.20.20.2
PROFESSIONAL STUDIES 116                                
Teaching circus
                               
Circus pedagogy 1a 2
 
   
         
Circus pedagogy 1b 3
 
   
         
Teaching circus 1a 2
 
   
         
Teaching circus 1b 3
 
   
         
Basic circus studies
                               
Safety and riggings in circus 5
 
   
         
Anatomy and physiology 5
 
   
         
Circus history 1a 2
 
   
         
Circus history 1b 3
 
   
         
Circus technicues
(Select 52 ECTS)
                               
Acrobatics 1a 2
 
   
         
Acrobatics 1b 3
 
   
         
Acrobatics 2a 2
 
   
         
Acrobatics 2b 3
 
   
         
Acrobatics 3a 1
 
   
         
Acrobatics 3b 2
 
   
         
Acrobatics 4 2
 
   
         
Aerials 1a 2
 
   
         
Aerials 1b 2
 
   
         
Balancing 1a 2
 
   
         
Balancing 1b 2
 
   
         
Juggling and manipulation 1a 2
 
   
         
Juggling and manipulation 1b 2
 
   
         
Circus disciplines 1a 5
 
   
         
Circus disciplines 1b 5
 
   
         
Circus disciplines 2a 5
 
   
         
Circus disciplines 2b 5
 
   
         
Circus disciplines 3 5
 
   
         
Supportive techniques for circus
                               
Dance and movement expression 1a 2
 
   
         
Dance and movement expression 1b 3
 
   
         
Dance and movement expression 2a 2
 
   
         
Dance and movement expression 2b 3
 
   
         
Dance and movement expression 3a 1
 
   
         
Dance and movement expression 3b 2
 
   
         
Dance and movement expression 4 2
 
   
         
Stage expression 1 3
 
   
         
Stage expression 2 2
 
   
         
Stage expression 3 3
 
   
         
Stage expression 4 2
 
   
         
Physical conditioning 1a 1
 
   
         
Physical conditioning 1b 2
 
   
         
Physical conditioning 2a 1
 
   
         
Physical conditioning 2b 2
 
   
         
Physical conditioning 3a 1
 
   
         
Physical conditioning 3b 2
 
   
         
Circus performance projects
                               
Performance project 1 5
 
   
         
Performance project 2 5  
   
         
116546.469.62323.223.223.223.223.211111
OPTIONAL STUDIES 30                                
Optional Studies 30
151569693333333333
PRACTICAL TRAINING 30                                
Teaching practise in circus 1a 2
 
   
         
Teaching practise in circus 1b 3
 
   
         
Teaching practise in circus 2a 2
 
   
         
Teaching practise in circus 2b 3
 
   
         
Teaching practice in circus 3 5  
   
         
Artistic practise 5
 
   
         
Directing circus performance 10  
   
         
151569693333333333
FINAL THESIS 30                                
Researching and developing teacher (AOKK) 5
 
   
         
Final thesis seminar 5  
   
         
Written final thesis 10  
   
         
Artistic final thesis 10  
   
         
5252310151111155555
ECTS credits per period / semester / academic year 179 61 71.6 107.4 24.4 36.6 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Sirkus (not translated)

Programme description

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on valmistaa aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia pedagogeja ja taiteilijoita. Valmistuneilla on monipuoliset oman taiteenalansa tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan ja toimia oman alansa edistäjinä ja kehittäjinä.

Opinnoissa kootaan yhteen opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja koulutuksessa tarjottavat opinnot teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) –tutkinnon osaamistavoitteet sisältäväksi kokonaisuudeksi. Keskeisenä tavoitteena on aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentäminen opettajan yleisen pedagogisen pätevyyden antavilla 60 op:n pedagogisilla opinnoilla.

Valmistuneilla on monipuoliset alansa tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen

Koulutuksen sisältö
Osaamisen saavuttamiseksi opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Aiemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta hyväksi luetaan vähintään 120 opintopistettä. Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS) sisällytetään opintoja Taideakatemian ja/tai AMK:n muusta tarjonnasta.

Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat painottuvat opiskelijan aiemman osaamisen perusteella joko sirkuksen tai teatteri-ilmaisunohjaajan erikoistumisaloihin. Kummassakin tapauksessa painopiste on pedagogisissa opinnoissa. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellisen ja pedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Opintoihin voi hakeutua joko teatteri- tai sirkusalan koulutuksella ja työelämätaustalla. Opintojen aluksi tehtävässä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa opinnot räätälöidään opetustarjonnan ja opiskelijan erikoistumisalan mukaisesti

Opintojen rakenne
Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Osaamistavoitteiltaan toisiinsa liittyvät opintojaksot muodostavat laajempia opintomoduleita. Opintoihin sisältyy 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja opinnäytetyö.

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan teatteri- tai sirkusalalla koulutuksen aikana. Koulutus rakentuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kehittämistyön ympärille. Opinnot koostuvat oman HOPS:n mukaisista opintojaksoista, yleispedagogisten opintojen yhteisistä kontaktipäivistä (n. 1 pv/kk), oppimistehtävistä sekä opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa opiskelija syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillista osaamistaan. Se voi olla esimerkiksi itsenäisesti suunniteltu taiteellinen ja pedagoginen projekti. Opinnäytetyö sisältää käytännön osion ja kirjallisen tutkielman. Kirjallisessa tutkielmassa opiskelija tarkastelee alaansa pedagogisesta näkökulmasta. Kehittämistehtävän on tarkoitus toteutua työelämäyhteydessä. Se voi olla oman työnantajan kanssa neuvoteltu tilaus- tai tutkimustyö tai liittyä meneillään olevan työtehtävän kehittämiseen.

Uramahdollisuudet
Valmistuneet toimivat asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee esimerkiksi teatteriryhmien ja harrastajateattereiden ohjaajana ja opettajana. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia paitsi ohjaajana, myös esiintyjänä, tuottajana, tapahtumien järjestäjänä ja teatterilähtöisen sisällön tuottajana. Opetustyö on yleensä teatteritaiteen perusopetusta tai draama-, teatteri- ja ilmaisukasvatusta oppilaitoksissa tai harrastajakentällä. Lisäksi teatteri-ilmaisun ohjaaja voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa tai soveltaa teatterilähtöisiä työmenetelmiä yhteisöjen kehittämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii usein freelancerina tai yrittäjänä.
Koulutus valmistaa monipuoliseksi sirkustaiteilijaksi ja -pedagogiksi, jolla on taidot ja tiedot toimia esittävän taiteen alan erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävissä, esitystoiminnassa, erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, ohjelmantuotantotehtävissä, omassa yritystoiminnassa ja soveltavan esittävän taiteen parissa

Pätevyys
Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Kansainvälistyminen
Opiskelujen aikana voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon. Harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä ulkomailla. (not translated)

Competence objectives

Pedagogic approaches

Assessment