Study guide
Home > Bachelor’s degree, part-time studies > Degree programme in media management > Degree programme in media management

Degree Programme in Media Management

Autumn 2018

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3
Search for study unit: ECTS 1 2 3 1A 1S 2A 2S 3A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
CORE COMPETENCE 144                                        
GENERAL STUDIES
                                       
Basics of Business Competence 10
   
       
                   
Working Community Competence and Communication 10
   
       
                   
Economics Skills 10
   
       
                   
Higher Education Studies and Working Life Skills
                                       
Higher Education Studies and Working Life Skills 1 1
   
       
                   
Higher Education Studies and Working Life Skills 2 1
     
         
             
Higher Education Studies and Working Life Skills 3 1  
     
             
         
Higher Education Studies and Working Life Skills 4 1  
       
               
   
Higher Education Studies and Working Life Skills 5 1    
       
                   
Language Studies
                                       
Finnish Language and Communication 3
   
       
                   
Swedish for Working Life, Written Communication (replacing compulsory Swedish) 2
     
         
             
Swedish for Working Life, Oral Communication (replacing compulsory Swedish) 1
     
         
             
English Professional Skills, B2 3  
     
             
         
STUDY MODULES
                                       
Media and Society
                                       
Media Environments 5
   
       
                   
Legislation and Ethics in the Media Sector 5  
     
             
         
Project Economy
                                       
Economic Norms and Reporting 5
   
       
                   
Profitability and Budgeting of Projects 5
     
         
             
Labor Law and Payroll Calculation 5
     
         
             
Communication
                                       
Means and Objectives of Communication 5
     
         
             
Visual Communication 5  
     
             
         
Design and Development of Communication 5  
       
               
   
Project Management
                                       
Planning a Media Project 5
   
       
                   
Project Management 5
     
         
             
Stakeholders and Customer Relationship Development
                                       
Sales and Customers 5  
     
             
         
Networks and Media Business Models 5  
       
               
   
Creative Concepts
                                       
Creative Concepts 10  
       
               
   
WORK PRACTICE INTERNSHIP
                                       
Internship A 15
   
       
                   
Internship B 15
     
         
             
98401643419211323211.311.311.39.59.57770.50.5
COMPLEMENTARY COMPETENCE 66                                        
WORK PRACTICE INTERNSHIP
(Select 16 ECTS)
                                       
FREE-ELECTIVE STUDIES
                                       
Free-elective Studies A 15
   
       
                   
Free-elective Studies B 15
 
 
 
     
   
BACHELOR'S THESIS
                                       
Methods, Structure and Tutoring of the Thesis 5  
       
               
   
Bachelor's Thesis 15    
       
                   
2015152005101510100002.52.53.333.333.337.57.5
ECTS credits per period / semester / academic year 118 55 16 84 34 24 31 16 42 42 11.3 11.3 11.3 12.5 12.5 10 10 10 8.5 8.5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

Koulutuksen tavoite
Mediatuotannon tradenomikoulutus antaa opiskelijalle työmarkkinoilla tarvittavat vankat perustaidot ja -tiedot media-alan projektinhallinnasta, projektien kehitystyöstä ja taloudesta ja siten myös edellytykset ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, joten opiskelu on mahdollista työn ohella, paikasta riippumatta, online-ympäristössä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Mediatuotannon online-koulutuksessa on mahdollista jatkaa aiemmin suoritettuja kaupallisen alan opintoja tai täydentää keskeneräistä alempaa kaupallisen alan korkeakoulututkintoa ja työelämäosaamista tradenomi (AMK) mediatuotanto -tutkinnoksi. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen aikana suoritetaan 150 opintopistettä, ja aikaisemmin hankittu koulutus ja työkokemus korvaavat 60 opintopistettä. Työkokemus voi olla peräisin esimerkiksi media- ja viestintäprojekteista tai yritystoiminnasta.

Mediatuotannon moduuliopinnot muodostavat koulutuksen ammatillisen ytimen. Moduuliopinnot koostuvat projektiosaamisen, liiketoimintaosaamisen, viestinnän ja konseptoinnin sekä luovan suunnittelun opinnoista. Opinnot perehdyttävät media-, viestintä- tai markkinointiprojekteissa työskentelevän projektipäällikön, projektikoordinaattorin, tuottajan tai sisällöntuottajan tehtäviin.

Osaamisen kehittymistä voi suunnata vapaasti valittavilla opinnoilla ja projekteilla. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla normaalina lähiopetuksena päiväaikaan järjestettäviä liiketalouden, media-alan tai Turun AMK:n muiden koulutusalojen opintoja tai etäopintoina suoritettavia korkeakoulutasoisia online-opintoja.

Opinnot sisältävät projektiopintoja, joissa pääsee soveltamaan taitojaan. Projektit ovat työelämäprojekteja, tutkimus- ja kehityshankkeita tai opiskelijan omia tuotantoja.

Opintoihin sisältyy työharjoittelujaksoja. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin valitsemassaan työympäristössä. Harjoittelu ja projektiopinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua kiinnostuksen kohteena oleviin organisaatioihin ja tutustua uusiin työtehtäviin.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, joka syventää opiskelijan ammatillista osaamista.
Opiskelun aikana suoritettavien opintojen (150 op) rakenne:

Ydinosaaminen
- AMK:n yhteiset opinnot 14 op
- Moduuliopinnot 70 op
- Harjoittelu 15 op

Laajentava osaaminen
- Projektiopinnot 16 op
- Opinnäytetyö 20 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kunkin opiskelijan tutkinto muodostuu oman ammatillisen kiinnostuksen ohjaamien henkilökohtaisten valintojen mukaiseksi. Opiskelija laatii tutor-opettajan kanssa vuosittaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS).
Mediatuotannon opinnot perustuvat pääasiassa teorian tukemaan käytännön työskentelyyn. Itsenäinen työskentely, online-ryhmässä toimiminen ja projektien toteuttaminen ovat olennainen osa koulutusta.

Opintojen vahva kytkös työelämään mm. projektien ja harjoittelun yhteydessä luovat hyvät mahdollisuudet ajantasaiseen ja työelämän tarpeisiin vastaavaan koulutukseen sekä mahdollisuudet ammattikentälle verkostoitumiseen opintojen aikana.

Opinnoissa ja työssä menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kykyä toimia online-ympäristöissä, hyvää yleissivistystä ja laaja-alaista kiinnostusta media-alaa kohtaan. Lisäksi tarvitaan ideointikykyä, luovuutta, vuorovaikutus-, tiimityö- ja johtamistaitoja, ongelmanratkaisukykyä, vastuunottokykyä ja muutosvalmiutta. (not translated)

Competence objectives

Mediatuotannon tradenomitutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet media-alan projektien hallintaan suunnittelusta ja taloudenpidosta toteutukseen jatkuvasti muuttuvissa media-alan ympäristöissä. Opinnoissa korostuvat projektityöskentely, projektin talous, viestintä, kirjallinen ilmaisu, konseptisuunnittelu ja tiimityöskentely. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa työyhteisöissä tarvittavat perustaidot ja -tiedot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutuksesta valmistunut projektiammattilainen tekee työtä mediaprojektien parissa itsenäisesti, ryhmän jäsenenä tai yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Opinnäytetyön kuvaus

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan esimerkiksi kehittämishanke, projekti, pienimuotoinen empiirinen tutkimus (kysely, selvitys), ammattialaan liittyvän muun tuotannon ja omaa työprosessia analysoivan tutkielman yhdistelmä tai opinnoissa kehittynyttä osaamista esittelevä ja reflektoiva portfolio. Opinnäytetyön voi kytkeä osaksi omaa työtä, projektia tai harjoittelua.

Uramahdollisuudet
Mediatuotannon tradenomiksi valmistunut voi työskennellä yrityksissä, yhdistyksissä tai muissa yhteisöissä esimerkiksi viestinnän tai markkinoinnin parissa projektipäällikkönä tai koordinaattorina. Mediatuotannon opinnoista valmistuneet ovat sijoittuneet muun muassa sosiaalisen median markkinoinnin, sosiaalisen median analytiikan ja sisällöntuotannon osaajiksi, tapahtumamarkkinoijiksi ja -tuottajiksi sekä manageroinnin ja koordinoinnin toimijoiksi. Työpaikat ovat löytyneet esimerkiksi mainos- tai viestintätoimistoista, non profit -organisaatioista, tapahtumatoimistoista ja erilaisista projekteista.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä
Projektipäällikkö, projektikoordinaattori, mediasuunnittelija, media-assistentti, markkinointisuunnittelija, mainossihteeri, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntija, tiedottaja, tuottaja, yrittäjä.

Jatko-opintomahdollisuudet
Mediatuotannon tradenomi (AMK) voi hakea jatkamaan opiskelua mm.:
• soveltuvissa suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen liiketalouden, media-alan sekä kulttuurituotannon koulutuksissa
• Muut yliopistot ja korkeakoulut henkilökohtaisen erikoistumisen ja suuntautumisen mukaan
• soveltuvissa Turun AMK:n YAMK-tutkinto-opinnoissa
• kansainvälisissä maisteriohjelmissa
Kansainvälistyminen
• Mediatuotannon opinnoista suoritetaan osa vieraskielisinä opintoina, esim. mediatuotannon koulutuksen englanninkielisen opintotarjonnan, kansainvälisen opiskelijavaihdon ja kansainvälisten projektien tai vapaavalintaisten opintojen myötä. (not translated)

Pedagogic approaches

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on itseohjautuvaa ja käytännönläheistä. Opettajan tehtävänä on olla valmentaja, joka auttaa itsenäistä opiskelijaa saavuttamaan ammatillisen tavoitteensa. Erilaisissa ryhmissä työskentelyllä on myös suuri paino opinnoissa. Online-opintojen kautta kehittyvät etätyöskentelyn ja verkko-osaamisen taidot antavat hyvän pohjan laaja-alaiselle ja kansainväliselle verkostoitumiselle ja projektityöskentelylle.

Turun ammattikorkeakoulun opinnot tukevat media-alan yrittäjyyttä ja rohkaisevat opiskelijoita sen aloittamiseen.
Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös muiden ammattikorkeakoulun alojen opintoja ja pidentää lukukauttaan kesäopintojen lähi- ja verkko-opintotarjonnalla. (not translated)

Assessment

Opetuksen ja oppimisen arviointi on jatkuva ja kokonaisvaltainen prosessi. Oppimista ja opetuksen laatua arvioidaan palautekeskustelujen, harjoitustehtävien, esseiden, raporttien, analyysien ja tenttien avulla. Osana palautetta ja arviointia toimii myös online-ryhmässä tapahtuva vertaisarviointi. Käytössä on online-ympäristössä toimiva palautejärjestelmä, jolla kerätään palautetta opintojen toteutuksesta. Arvioinnissa voidaan käyttää myös oppilaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Opintojaksojen arviointi tapahtuu pääsääntöisesti asteikolla 1 - 5, osa opintosuorituksista arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty-hylätty -asteikkoa käytettäessä toteutussuunnitelmassa määritetään, mitä arvosanatasoa hyväksytty suoritus vastaa. Arvioinnissa noudatetaan media-alan koulutuksen arviointikehikkoa: (not translated)