Siirry suoraan sisältöön

Kemiantekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kemiantekniikan koulutus
Kemiantekniikan koulutus
Kemiantekniikan koulutus
Kemiantekniikan koulutus

Kemiantekniikan koulutus
Instrumentointi ja diagnostiikka
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Haajanen
 • Sari Airenne
Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata diagnostisten mittausten ja analyysien erityispiirteet, laitteet, laitteistot ja tekniikat.
Opiskelija osaa kuvata ja suorittaa keskeisimpiä diagnostiikan analyysejä.

Sisältö

Yleiset diagnostiikan mittalaitteet ja -tekniikat.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla kurssin Itslearning -alustalla.

Opetusmenetelmät

-Itsenäinen tiedonhankinta tieteellisestä kirjallisuudesta
-Erilaiset oppimistehtävät
-Laboratoriotyöskentely
-Käytännän esimerkit työelämästä (mahdollinen yritysvierailu ja/tai vierailijaluennoitsijat teollisuudesta)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin.

Kansainvälisyys

-Ryhmissä ja itsenäisesti tapahtuva työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on henkilökohtaisia ja ryhmän oppimistehtäviä sekä käytännön laboratoriotyöskentelyä.


Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 133,5 h.

Sisällön jaksotus

- Diagnostisten mittausten periaate (in vitro diagnostiikka)
- Mittaustulosten analysointimenetelmät
- Diagnostisen mittausten käytännön sovellukset


Kurssi sisältää sekä teoriaopintoja että laboratorioharjoituksia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso sisältää ennakkotehtävän

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin.
Tehtäviin annetaan tehtäväkohtaiset arviointikriteerit opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimistehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti, mutta on toteutettu sisällöltään ja laajuudeltaan suppeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä oppimistehtävien laatimisessa. Tehtävät ovat tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautetut dokumentit ovat sisällöltään ja laajuudeltaan hyviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Oppimistehtävistä palautetut dokumentit ovat laadultaan ja laajuudeltaan erinomaisia. Ne osoittavat syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa lähdeainoistoja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Hurri
Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

• Ymmärtää sähköisen mittauksen periaatteet.
• Osaa käyttää yleismittareita ja oskilloskooppia.
• Osaa suorittaa sähköisiä mittauksia, jännite, virta ja resistanssi.
• Osaa signaalikäsittelyn perusteet.

Sisältö

• Yleismittarin ja oskilloskoopin käyttö
• Pienten jännitteiden ja virtojen mittaukset
• Resistanssinmittaus, nelipistemittaus
• Resistanssin ja kapasitanssin muuttaminen jännitteeksi
• Signaalin vahvistimet ja suodattimet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Hurri
Vastuuopettaja

Jussi Hurri

Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää yleismittaria yksinkertaisissa mittaustehtävissä
- tunnistaa passiivisia ja aktiivisia komponentteja ja tietää perusteet niiden ominaisuuksista
- osaa laskea yksinkertaisista virtapiireistä virta-, jännite- ja resistanssiarvoja sekä tuntee teho käsitteen
- tietää perusteet digitaalisen ja analogisen elektroniikan peruslohkoista ja niiden käyttösovelluksista

Sisältö

- piiri- ja mittaustekniikan peruskäsitteet: virta, jännite, resistanssi, teho
- elektroniikan passiiviset ja aktiiviset komponentit
- analogiaelektroniikan ja digitaalielektroniikan perusteet

Oppimateriaalit

Itslearningissa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja laboratorioharjoitukset. Laboratorioharjoitukset ovat keskeinen osa opintojaksoa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson osuuden suorittamisessa keskeisessä roolissa ovat laboratorioharjoitukset.Hylätyn suorituksen uusiminen on mahdollista vasta seuraavan toteutuksen yhteydessä. Arviointi perustuu laboratoriotöihin, joten hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa.

Kansainvälisyys

Opintojakso sisältää etäopetusta, mutta samalla käytetään digitaalisia oppimisvälineitä oman oppimisen apuvälineenä samoin kuin pidetään lähitunteja vuorovaikutteisen opetuksen mahdollistamiseksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- aloitusluennot 2 h
- 4 * 4 h laboratoriotyöt
- 4 h etätehtävä
- Virtapiirien simulointi etäluento ja muut etäluennot tarvittaessa x h
- Alkutehtävät ja muu opiskelu omalla ajalla x h

Sisällön jaksotus

Oppitunnit pidetään lukujärjestyksen mukaan.

Tarkemmat sisältökuvaukset Itslearningissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki viikkotehtävät pitää olla suoritetut hyväksytyn arvosanan saamiseksi.

Arvosana on raporttien arvosanojen keskiarvo

Hylätty (0)

Raporttien perusteella laskettu arvosana ei riitä tyydyttävään arvosanaan 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa kytkeä komponentteja kytkentäalustalle ja osaa mitata jännitettä, virtaa ja resistanssia. Tuntee sähkötekniikan peruslait ja suureet. Kaikki viikkotehtävät on tehty ja palautettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa soveltaa Ohmin ja Kirchoffin lakeja virtapiirien ratkaisuun. Tuntee teho-käsitteen. Viikkotehtävien laskelmat ja mittaukset ovat pääsääntöisesti oikein ja raportit sisältävät oleelliset asiat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa valita kytkennän komponentit tehonkeston ym. perusteella ja arvioida saamiensa tuloksien oikeellisuutta. Mittaukset ja laskelmat ovat oikein. Raportit ovat ulkoasultaan siistejä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 03.03.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haarto
Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•osaa avoimen lähdekoodin mikro-ohjaimen (esimerkiksi Arduino) ohjelmointia C/C++ -kielellä
•ymmärtää mikro-ohjaimen I/O-rajapinnan toiminnan perusteet
•osaa liittää yksinkertaisia antureita mikro-ohjaimeen
•osaa ohjata yksinkertaisia laitteita mikro-ohjaimella

Sisältö

•ohjelmointi C/C++ -kielellä
•I/O-rajapinnan rakenne ja toiminta
•mikrokontrollerin tekniset rajoitteet, kuten käyttöjännitteet ja virrat
•sarjaliikenneväylän toiminta

Oppimateriaalit

Opettajan laatimaa materiaalia, jota jaetaan Itslearningin kautta. Lisäksi arduinosta ja käytetyistä komponenteista verkkomateriaalia, joihin on linkit Itslearningista.

Opetusmenetelmät

Etä- ja lähiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö, innovatiivisuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä opintojaksossa ei ole. Hyväksyttyä arvosanaa ei voi korottaa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskellaan elektroniikkaa ja siihen kytkettävään mikro-ohjaimen ohjelmointia, jotka antavat sulautettuun elektroniikkaan liittyviä insinöörin perustaitoja. Opintojaksolla käytetään englanninkielistä lähdemateriaalia, mikä antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää kansainvälistä insinöörialan kirjallisuutta. Harjoitustehtävät opiskelijat suorittavat tiimityönä. Opintojaksolla käytetään digitaalista opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboratoriossa suoritettavia tehtäviä 16 h
Valmistelevaa etäopetusta tarpeen mukaan n. 4 h
Ennen laboratoriossa suoritettavien tehtävien ennakkovalmistelua 20 h
Raportointi 20 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan helmi-toukokuussa.
Sisältönä:
- TinkerCad simulointiohjelmaan tutustuminen.
- Elektronisen piirien suunnittelu ja ohjaaminen Arduinoa ohjelmoimalla. Piirit sisältävät esimerkiksi LEDejä, kytkimiä, antureita ja LCD-näyttöjä.
- Harjoitustehtävien raportointi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tarkemmat ohjeet harjoitustöistä on Itslearningin työtilassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu raportteihin. Raportteja voi palauttaa toukokuun loppuun asti ja arviointi suoritetaan kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.
Tarkempi tieto arvioinnista on Itslearningin työtilassa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Sari Loppela-Rauha
Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattialansa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa englannin kielellä. Osaa käyttää ja soveltaa työkaluja ja strategioita viestintätaitonsa kehittämiseksi autenttisissa ammattialan konteksteissa. Tuntee ja osaa käyttää ammattialansa terminologiaa ja kirjallisia ja suullisia rekistereitä ja tekstityyppejä. Osaa arvioida omaa taitoaan ja kehittymistarpeitaan sekä huomioida ne toiminnassaan. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen taso C1.

Sisältö

Kootaan ja muokataan tietoa erilaisista englanninkielisistä lähteistä ja tuotetaan raportteja ja suullisia esityksiä kootun tiedon pohjalta. Perehdytään ammattialan vaativampiin tekstityyppeihin. Kehitetään suullisen esittämisen taitoa. Pohditaan, mitä vaatimuksia kansainvälinen toimintaympäristö asettaa ammatilliselle viestinnälle. Osa opintojaksosta integroidaan prosessi- ja materiaalitekniikan opintoihin.

Oppimateriaalit

Links to materials can be found in itslearning. Some material is provided by the students themselves.

Opetusmenetelmät

The topics dealt with both in speaking and in writing are related to the content matter within the student's study programme.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

The course is assessed continuously based on tasks and active attendance. There is no final exam and thus also no retake exam. Possibly some small tests on limited subject area content (homework material) along the way.

Kansainvälisyys

This is a skills subject and skills need to be practised. Webcam + microphone needed for online sessions, if any.
Note that all assignments include dealing with the topic both orally and in writing. For successful task completion, both components need to be taken care of. Thus, attendance in class meetings is necessary.
Language use and thinking skills are interrelated, which is why the course aims to provide food for thought on various themes.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Practice sessions in the classroom or online
Independent information retrieval
Reporting in speaking and in writing

Sisällön jaksotus

Class meetings (three contact sessions 2+2+4 h) , independent work, group work
- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Viestintäkanava ja lisätietoja

Course platform on itslearning
Compulsory attendance
Note that as regards written work, the use of e-dictionaries and spell checkers is recommended. Machine translation, Chat-GPT and similar tools are allowed but are not to do your work for you. Any sign of mechanically generated text will result in a request for the student to explain their work in speaking.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

One pre-class task (Instrumentation skills profile), two detailed course tasks, reading & processing of a field-related, peer-reviewed scientific article, in-class presentation, and one post-course task.
All tasks need to be completed acceptably as instructed on the itslearning platform.
Spoken and written work are of equal importance.

Hylätty (0)

Tasks not completed or not in compliance with instructions, attendance criteria not met, and/or language issues seriously hampering communication.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- deficient mastery of language mechanics, e.g. problems with tenses or sentence formation
- pronunciation issues which hamper understanding
- message often unclear
- limited use of vocabulary
- deficient mastery of register (politeness, appropriate style, choice of words)
- tasks late or only partly completed
- little or no contribution to discussion and/or pair work in class
- for more than grade 1, the student must be capable of responding to questions and expressing their opinion in speaking
- references not provided

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has a communicative approach to language and is willing to develop as a language user but lacks proficiency in language mechanics. However, the message is always clear and the student is an active contributor in pair/group discussions. All tasks are completed.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- tasks completed in accordance with instructions and by due date
- close to error-free mastery of language mechanics (CEFR C)
- clear pronunciation
- message coherent and clear
- good grasp of text structure
- versatile use of vocabulary
- good grasp of register (politeness, appropriate style)
- active contribution to class discussions and pair work
- correct use of references

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Nurmi
Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käyttää SI-järjestelmän mukaisia suureita ja yksiköitä
- ratkaista suoraviivaiseen ja heittoliikkeeseenliittyviä tehtäviä
- tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
- piirtää vapaakappalekuvan
- ratkaista Newtonin lakien avulla voimiin liittyviä ongelmia
- soveltaa työtä, energian ja liikemäärän säilymislakeja ongelmien ratkaisuissa
- Ratkaista paineeseen sekä neste- ja kaasuvirtauksiin liittyviä ongelmia
- selostaa lämmön siirtymistä

Sisältö

- SI-järjestelmä
- kinematiikka
- kitka
- Newtonin lait ja niiden sovelluksia
- työ, teho ja energia
- paine, neste- ja kaasuvirtaukset

Oppimateriaalit

Joko kirja
Tekniikan Fysiikka 1
Suvanto
Julkaisija Edita
ISBN 978-951-37-3842-6

tai kirja
Insinöörin FYSIIKKA (AMK), Osa I
Hautala, Peltonen
ISBN 978-952-5191-26-4

Lisäksi käytetään Itslearning-järjestelmän kautta jaettavaa tukimateriaalia, joka ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa riitä korvaamaan oppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Sulautuva oppiminen, kontaktiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö, sähköiset materiaalit ja tehtävät.

Kurssilla perehdytään insinöörityön perustana oleviin fysiikan perustaitoihin. Työskentelyssä ovat ohjatun ja sähköisiin materiaaleihin ja oppikirjaan perustuvan itsenäisen opiskelun lisäksi olennaisessa osassa laskuharjoitukset. Laskuharjoituksia työstetään sekä itsenäisesti että pienryhmissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Kaksi osakoetta kurssin aikana lähipäivillä. Kaksi uusintatilaisuutta kurssin jälkeen, joissa voi uusia kumman tahansa osakokeista. Uusintakokeet ovat ti 19.12. ja ma 8.1.
-Ville-tehtävät kurssin kolmannesta osasta

Kansainvälisyys

Kurssin alussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Kurssi etenee viikkoteemoittain seuraavalla viikkoaikataululla:
1. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti teeman aihepiiriin oppikirjan, opettajan tekemien opetusvideoiden ja erilaisten tukimateriaalien avulla (jaetaan Itslearningissä). Opettajan tekemät opetusvideot toimivat opintojakson luentoina.
2. Opiskelijat harjoittelevat viikkoteeman asioita tekemällä laskuharjoituksia itsenäisesti. Laskuharjoitukset ovat Ville-järjestelmässä. Opiskelijat tekevät laskuharjoituksensa samaan vihkoon tai muulla tavoin yhtenäiseksi kokoelmaksi fysiikan notaatiokäytöntöjen mukaisesti. Vastaukset syötetään Ville-järjestelmään, jossa oikeista vastauksista saa Ville-pisteitä.
3. Opiskelijat tapaavat pienryhmittäin keskustellakseen viikon teemasta ja tehtävistä. Kokoontumisesta laaditaan raportti niistä ongelmista, jotka eivät ole kokoontumisen aikana ratkenneet vertaistuen avulla. Raportti palautetaan Itslearning-järjestelmään aikataulussa, yleensä viimeistään torstaina.
4. Opettaja julkaisee opetusvideot, joissa käsitellään raporteissa ilmoitettuja ongelmakohtia ja muita esiin nousevia kysymyksiä. Opetusvideot julkaistaan perjantaisin.Tarvittaessa järjestetään myös etätapaamisia.
5. Opiskelija viimeistelee laskuharjoituksensa ja palauttaa ne Villeen ja Itslearning-järjestelmään aikataulutetusti, yleensä viimeistään sunnuntaina.

Opintojakson lopulla opiskelijat esittelevät laskuharjoitusvihkonsa opettajalle tai muulla tavoin saattavat tekemiensä laskuharjoitusten kokoelman opettajan arvioitavaksi. Fysiikan notaatiokäytäntöjen mukaisesti ja selkeästi esitetyistä laskuharjoituksista saa lisäpisteitä arviointiin.

Kurssi on viikkoteemojen lisäksi jaettu kolmeen osaan. Kahden ensimmäisen osan osaaminen osoitetaan osakokeissa. Kolmannesta osasta on osaamisen osoittamiseksi tehtävä suurempi määrä Ville-tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, eli siihen kuuluva työmäärä on noin 135 h.
Kokeisiin ja niihin valmistautumiseen sekä Ville-tehtäviin tarvitaan noin 25 h. Täten kurssin 11 viikkoteemaa varten on käytettävissä 110 h eli 10 h viikkoteemaa kohti, mikä jakautuu seuraavasti:
-Itsenäinen työskentely 5,5 h.
-Ryhmätyöskentely 3 h.
-Opetustilaisuuteen osallistuminen (vinkkivideot ja tukitilaisuudet keskimäärin) 1,5 h.

Sisällön jaksotus

Aloitusluento 28.8.. Opetus viikoittain viikoilla 35-50. Tarkempi aikataulu kurssin Itslearning-sivuilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään laskuharjoituksista (max 16 p.), ensimmäisestä osakokeesta (max 12 p), toisesta osakokeesta (max 12 p.)

Opintojakson läpäistääkseen opiskelijan on saatava:
--Ensimmäisestä osakokeesta vähintään 3,5 pistettä ja
--Toisesta osakokeesta vähintään 3,5 pistettä ja
--Ville-järjestelmän Ville-pisteistä yhteensä vähintään 40% maksimipistemäärästä (lähtökohtaisesti 480/1200 Ville-pistettä) ja
--Kokeettoman kolmmannen osan Ville-pisteistä vähintään 60% maksimipistemäärästä (lähtökohtaisesti 240/400 Ville-pistettä) ja
--Osakokeista ja laskuharjoituksista yhteensä vähintään 16 pistettä.

LASKUHARJOITUKSISTA SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN:
Laskuharjoituksista saa pisteitä Ville-järjestelmässä kerättyjen Ville-pisteiden perusteella sekä toteutuksen lopulla palautettavan kotitehtäväkokoelman arvioinnin perusteella.
----Ville-pisteiden perusteella saa maksimissaan 12 pistettä arviointiin. Pisteiden määrä on 12*Kerättyjen Ville-pisteiden osuus maksimista.
----Tekemällä laskuharjoitukset fysiikan notaatiokäytäntöjen mukaisesti vihkoon tai muuhun yhteiseen kokoelmaan saa maksimissaan 4 pistettä arviointiin. Kokoelma palautetaan opintojakson lopulla opettajan arvioitavaksi. Opettaja arvioi vihon notaatiokäytäntöjä ItsLearningissä annettujen kriteerien mukaisesti.

ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN:
Arvosana määräytyy pisteiden yhteisperusteella (osakokeet, Ville ja laskuharjoitukset) seuraavan taulukon mukaan:
Arvosana 1 vaatii 16 pistettä
Arvosana 2 vaatii 21 pistettä
Arvosana 3 vaatii 26 pistettä
Arvosana 4 vaatii 31 pistettä
Arvosana 5 vaatii 36 pistettä

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Nurmi
Vastuuopettaja

Tuomas Nurmi

Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa seuraavia insinöörin työhön kuuluvia matemaattisia työvälineitä:
• Lausekkeiden algebrallinen käsittely
• Yhtälöiden, yhtälöryhmien ja epäyhtälöiden ratkaisuperiaatteet
• Funktiot
• Vektorilaskenta ja tekniikan ilmiöiden mallintaminen vektoreiden avulla
• Matriisilaskenta

Sisältö

• Lausekkeet, yhtälöt, epäyhtälöt ja yhtälöryhmät
• Matriisialgebra, käänteismatriisi ja determinantti
• Polynomifunktiot
• Eksponentti- ja logaritmifunktiot
• Trigonometriset funktiot ja radiaanit
• Vektorien perusalgebra

Oppimateriaalit

Tuomenlehto, Holmlund et al.: Insinöörin matematiikka. Edita.
Itslearning-sivujen kautta jaettava muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Sulautuva oppiminen, monimuoto-oppiminen, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö

Opintojaksolla opiskellaan matemaattisia perustaitoja, jotka ovat insinöörityön perusta. Esimerkit ja tehtävät sisältävät alakohtaisia sovellusesimerkkejä. Opintojaksolla käytetään englanninkielistä lähdemateriaalia ja tutustutaan kansainvälisiin matematiikan merkintätapoihin ja terminologiaan, mikä antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää kansainvälistä insinöörialan kirjallisuutta, standardeja yms. Tehtävien ratkomisessa opiskelijoita kannustetaan tiimityöskentelyyn. Opintojaksolla käytetään monipuolisesti sähköistä opiskelumateriaalia ja sähköistä oppimisympäristöä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Osakokeet 1-2 lähipäivillä, ajankohdat ilmoitetaan Itslearning-sivuilla.
-Opintojakson päätyttyä kaksi uusintakoetta. Koetilaisuudessa voi vaihtoehtoisesti uusia kumman tahansa osakokeista. Uusintakokeet ovat ti 19.12. ja ma 8.1.

Kansainvälisyys

Kurssin alussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Kurssi etenee viikkoteemoittain seuraavalla viikkoaikataululla:
1. Opiskelija tutustuu viikon teemaan itsenäisesti oppikirjan, opettajan tekemien opetusmateriaalien ja Itslearning-sivuilla jaettujen tukimateriaalien avulla. Opettajan tekemät opetusvideot toimivat kurssin luentoina.
2. Opiskelija tekee itsenäisesti Itslearning-järjestelmän kautta jaettuja perinteisiä laskuharjoituksia ja sähköisiä laskuharjoituksia Ville-järjestelmässä.
3. Opiskelijat tapaavat pienryhmittäin keskustellakseen viikon teemasta ja tehtävistä. Kokoontumisesta laaditaan raportti niistä ongelmista, jotka eivät ole kokoontumisen aikana ratkenneet vertaistuen avulla. Raportti palautetaan Itslearning-järjestelmään aikataulussa, yleensä viimeistään torstaisin.
4. Opettaja julkaisee raporttien perusteella vinkkivideot, joissa opastetaan havaituissa ongelmakohdissa. Tarvittaessa järjestetään reaaliaikaisia online-tapaamisia.
5. Opiskelija viimeistelee perinteiset laskuharjoituksena ja palauttaa ne Itslearning-järjestelmään aikataulutetusti sekä tekee valmiiksi viikkoteemaan kuuluvat sähköiset tehtävät Ville-järjestelmässä.

Lisäksi suoritetaan itsenäisesti erillinen verkkokurssi MATLAB-ohjelman peruskäytöstä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, eli siihen kuuluva työmäärä on noin 135 h.
MATLAB-verkkokurssiin tarvitaan noin 10 h.
Kokeisiin ja niihin valmistautumiseen tarvitaan noin 8 h. Täten kurssin 13 viikkoteemaa varten on käytettävissä 117 h eli 9 h viikkoteemaa kohti, mikä jakautuu seuraavasti:
-Itsenäinen työskentely (sis Ville) 6 h.
-Ryhmätyöskentely 3 h.

Sisällön jaksotus

Aloitusluento lähipäivällä 28.8. Opetus viikkoteemoittain viikoilla 35-50. Kaksi koetta lähipäivillä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään laskuharjoituksista (max 8 p.), sähköisistä Ville-harjoituksista (max 4 p.) ja osakokeista (max 2*14 p.). Kurssin läpäistääkseen opiskelijan pitää:
--kerätä Ville-järjestelmän pisteistä vähintään 40% ja
--saada ensimmäisestä ja toisesta osakokeesta vähintään 4 pistettä kummastakin ja
--saada osakokeista, laskuharjoituksista ja Villestä yhteensä vähintään 16 pistettä ja
--suorittaa MATLAB-verkkokurssi.

LASKUHARJOITUKSISTA SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
--Laskuharjoituksista saatavien hyvityspisteiden määrä = 8*palautettujen tehtävien osuus.
--Tehtäväpisteiden saaminen edellyttää osallistumista 9 pienryhmäkokoukseen.
Yksityiskohdat Itslearning-sivuilla.

VILLE-TEHTÄVISTÄ SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
--Hyvityspisteiden määrä = 4*kerättyjen Ville-pisteiden osuus maksimimäärästä.

ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Arvosana määräytyy pisteiden perusteella (tentin pisteet tai osakokeiden, laskuharjoitusten ja Villen yhteispisteet) seuraavan taulukon mukaan:
Arvosana 1 vaatii 16 pistettä
Arvosana 2 vaatii 21 pistettä
Arvosana 3 vaatii 26 pistettä
Arvosana 4 vaatii 31 pistettä
Arvosana 5 vaatii 36 pistettä

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemianteollisuus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PBIOKES23A
  PBIOKES23A
 • PBIOKES23
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa insinöörikoulutuksen matematiikan ja fysiikan opinnoissa tarvittavat lähtötiedot ja -taidot.

Sisältö

• Muuttujalausekkeiden käsittely ja sieventäminen
• prosenttilaskenta
• potenssilaskenta (negatiiviset ja murtopotenssit)
• ensimmäisen ja toisen asteen yhtälö, verranto
• geometrian perusteet
• funktion kuvaajien piirtäminen
• mittaustulosten graafinen esittäminen
• graafisten esitysten tulkitseminen
• Suurelaskenta
• SI-järjestelmä
• Yksiköiden käsittely laskuissa
• Kaavanratkaisu fysiikassa, esimerkiksi tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen yhtälöiden käsittely.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali jaetaan Itslearning-sivujen kautta. Tukimateriaaliksi sopii:
Tuomenlehto, Holmlund et al.: Insinöörin matematiikka. Edita.

Opetusmenetelmät

Sulautuva oppiminen, lähiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö

Opintojaksolla hankitaan edellytykset insinöörinkoulutukseen kuuluvien matematiikan ja fysiikan kurssien opiskeluun monimuotoisen opetuksen, ohjattujen laskuharjoitusten, sähköisten Ville-harjoitusten, itsenäisen harjoittelun ja ryhmätyön avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Kaksi osakoetta opintojakson aikana, ajankohdat ilmoitetaan Itslearning-sivuilla.
-Opintojakson päätyttyä kaksi uusintakoetta, joissa voi uusia valinnaisesti kumman tahansa osakokeista. Uusintakokeet ovat ti 19.12. ja ma 8.1.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena kampuksella.

Kurssi etenee viikkoteemoittan seuraavasti:
1. Opiskelijat tutustuvat itsenäisesti teeman aihepiiriin oppikirjan, opettajan tekemien opetusvideoiden ja erilaisten tukimateriaalien avulla (jaetaan Itslearningissä). Opettajan tekemät opetusvideot toimivat opintojakson luentoina.
2. Opiskelijat harjoittelevat viikkoteeman asioita tekemällä laskuharjoituksia itsenäisesti ja pienryhmissä sekä tekemällä itsenäisesti sähköisiä harjoituksia Ville-järjestelmässä..
3. Viikoittain, yleensä torstaisin, on laskuharjoitustilaisuus, jossa opettaja ohjaa laskuissa ja neuvoo avoimeksi jääneissä kysymyksissä. Opiskelijat viimeistelevät laskuharjoituksensa tässä tilaisuudessa. Valmiit laskuharjoitukset palautetaan esittelemällä ne laskuharjoitustilaisuudessa opettajalle aikataulun mukaisesti.
4. Opettaja julkaisee malliratkaisut tehtäviin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, eli siihen kuuluva työmäärä on noin 135 h.
Kokeisiin ja niihin valmistautumiseen tarvitaan noin 18 h. Täten kurssin 13 viikkoteemaa varten on käytettävissä 117 h eli 9 h viikkoteemaa kohti, mikä jakautuu seuraavasti:
-Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 4 h.
-Opetustilaisuuteen osallistuminen 3 h.
-Ville 2 h.

Sisällön jaksotus

Aloitusluento 4.9. Opetus viikkoteemoittain viikoilla 36-50. Yksityiskohdat ItsLearningissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään laskuharjoituksista (max 8 p.), sähköisistä harjoituksista Ville-järjestelmässä (max 4 p.) ja osakokeista (max 2*14 p). Kurssin läpäistääkseen opiskelijan on saavutettava:
--Ville-järjestelmän pisteistä ainakin 40% ja
--Jokaisesta osakokeesta vähintään 4 pistettä ja
--Osakokeista sekä laskuharjoitusten ja Villen hyvityksistä yhteensä vähintään 16 pistettä.

LASKUHARJOITUKSISTA SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
--Laskuharjoituksista saatavien hyvityspisteiden määrä = 8*palautettujen tehtävien osuus.

VILLE-TEHTÄVISTÄ SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
--Hyvityspisteiden määrä = 4*kerättyjen Ville-pisteiden osuus maksimimäärästä.

ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Arvosana määräytyy pisteiden perusteella seuraavan taulukon mukaan:
Arvosana 1 vaatii 16 pistettä
Arvosana 2 vaatii 21 pistettä
Arvosana 3 vaatii 26 pistettä
Arvosana 4 vaatii 31 pistettä
Arvosana 5 vaatii 36 pistettä

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bio- ja kemiantekniikan koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Aaro Mustonen
Ryhmät
 • PENERS23
  Energy and Environmental Engineering, S23
 • PIMES23
  Industrial Management and Engineering S2023

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa insinöörikoulutuksen matematiikan ja fysiikan opinnoissa tarvittavat lähtötiedot ja -taidot.

Sisältö

• Muuttujalausekkeiden käsittely ja sieventäminen
• prosenttilaskenta
• potenssilaskenta (negatiiviset ja murtopotenssit)
• ensimmäisen ja toisen asteen yhtälö, verranto
• geometrian perusteet
• funktion kuvaajien piirtäminen
• mittaustulosten graafinen esittäminen
• graafisten esitysten tulkitseminen
• Suurelaskenta
• SI-järjestelmä
• Yksiköiden käsittely laskuissa
• Kaavanratkaisu fysiikassa, esimerkiksi tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen yhtälöiden käsittely.

Oppimateriaalit

Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty sähköinen- ja verkkomateriaali, opetusvideot

Opetusmenetelmät

Learning-by-doing, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, laskupajat

Opintojaksolla hankitaan edellytykset insinöörinkoulutukseen kuuluvien matematiikan ja fysiikan kurssien opiskeluun monimuotoisen opetuksen, ohjattujen laskuharjoitusten, sähköisten Ville-harjoitusten, itsenäisen harjoittelun ja ryhmätyön avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksi kurssikoe viikolla 41.

Kansainvälisyys

learning-by-doing, oppimisen tukeminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu sekä hyväksytysti suoritettu kurssikoe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä, jakaantuen keskimäärin
- Yhteiset laskupajat 52 h
- Itsenäinen opiskelu laskumonisteiden ja opasvideoiden avulla noin 3h/moniste = 33 h
- Kertaus kokeeseen 16 h
- Koe 2 h
- MATLAB-ohjelmiston opiskelu 10 h

Sisällön jaksotus

Aloitusluento viikolla 36. Opetus viikoittain viikoilla 36-41. Tarkempi aikataulu kurssin Itslearning-sivuilla.

Opintojaksolla opittavat matemaattiset taidot ovat ammattiaineiden opinnoissa sekä työelämässä tarvittavia perustaitoja. Sisältö:
- Lukujen esitystavat ja lukujoukot
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Murtoluvuilla laskeminen ja murtolausekkeiden käsittely
- Suureet ja SI-järjestelmä
- Yksiköiden käsittely laskuissa ja yksikkömuunnokset
- Potenssit ja kymmenpotenssit (myös negatiivinen ja juuri = murtopotenssit)
- Polynomien käsittely (Lausekkeiden sieventäminen, myös murtolausekkeet)
- Funktion arvot ja funktion kuvaajan lukeminen
- 1. asteen funktiot ja 1. asteen funktion kuvaaja
- 1. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt (myös verrannot),
- Prosenttilaskenta
- 2. asteen funktiot ja 2. asteen funktion kuvaaja
- 2. asteen yhtälöt ja epäyhtälöt
- Lineaarinen yhtälöpari
- Matriisilaskennan perusteet
- Suorakulmaisen kolmion trigonometria
- Erilaiset kulmayksiköt
- Perusteita muiden kappaleiden geometriasta
- ICT-ohjelmistoihin tutustuminen (Matlab, Geogebra...)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin tärkeimmät ilmoitukset opettaja lähettää sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse (aaro.mustonen@turkuamk.fi). Tunteihin liittyvä informaatio itslearningissä. Kurssiin liittyviä ilmoituksia Itslearningissä kurssin Yleiskatsaus-sivulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan numeerisesti 0-5.

Arviointi perustuu kurssipisteisiin, joita kerätään seuraavasti
- Viikottaisista laskuharjoituksista max 1p/moniste = maksimissaan 1p x 12 = 12p.
- yhdestä kurssitentistä (max 50 p)

Kurssipisteiden saaminen viikoittaisista laskuharjoituksista edellyttää niiden palauttamista Itsiin sähköisessä muodossa ja oman suorituksen itsearviointia määräaikaan mennessä. Pisteitä saa suhteessa laskettujen tehtävien määrään.

Hyväksyttyyn suoritukseen (numeroon 1) vaaditaan
- vähintään 25 kurssipistettä yhteensä

Muut arvosanat määräytyvät pisteistä lineaarisella asteikolla.

Arvosana 1 vaatii 25 kurssipistettä
Arvosana 2 vaatii 33 kurssipistettä
Arvosana 3 vaatii 41 kurssipistettä
Arvosana 4 vaatii 49 kurssipistettä
Arvosana 5 vaatii 55 kurssipistettä

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu jokin vaadituista läpäisyehdoista:
- Opiskelija ei ole saavuttanut vähintään 40 % = 25 kurssipistettä yhteensä

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Kemianteollisuus

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Nurmi
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MKEMIK24
  Kemiantekniikan koulutus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa insinöörikoulutuksen matematiikan ja fysiikan opinnoissa tarvittavat lähtötiedot ja -taidot.

Sisältö

• Muuttujalausekkeiden käsittely ja sieventäminen
• prosenttilaskenta
• potenssilaskenta (negatiiviset ja murtopotenssit)
• ensimmäisen ja toisen asteen yhtälö, verranto
• geometrian perusteet
• funktion kuvaajien piirtäminen
• mittaustulosten graafinen esittäminen
• graafisten esitysten tulkitseminen
• Suurelaskenta
• SI-järjestelmä
• Yksiköiden käsittely laskuissa
• Kaavanratkaisu fysiikassa, esimerkiksi tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen yhtälöiden käsittely.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali jaetaan Itslearning-sivujen kautta. Tukimateriaaliksi sopii:
Tuomenlehto, Holmlund et al.: Insinöörin matematiikka. Edita.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, verkko-opetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö, sähköiset materiaalit ja tehtävät.

Kurssilla hankitaan edellytykset insinöörinkoulutukseen kuuluvien matematiikan ja fysiikan kurssien opiskeluun videoluentojen, verkkotuettujen laskuharjoitusten, sähköisten Ville-harjoitusten, itsenäisen harjoittelun ja ryhmätyön avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Osakokeet 1-2 lähipäivillä kampuksella, ajankohdat ilmoitetaan Itslearning-sivuilla.
-Kurssin jälkeen kaksi uusintakoetta, joissa voi uusia kumman tahansa osakokeista.

Kansainvälisyys

Kurssin alussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Kurssi etenee viikkoteemoittain seuraavalla viikkoaikataululla:
1. Opiskelija tutustuu viikon teemaan itsenäisesti oppikirjan, opettajan tekemien opetusmateriaalien ja Itslearning-sivuilla jaettujen tukimateriaalien avulla.
2. Opiskelija tekee itsenäisesti Itslearning-järjestelmän kautta jaettuja perinteisiä laskuharjoituksia ja sähköisiä laskuharjoituksia Ville-järjestelmässä.
3. Opiskelijat tapaavat pienryhmittäin keskustellakseen viikon teemasta ja tehtävistä. Kokoontumisesta laaditaan raportti niistä ongelmista, jotka eivät ole kokoontumisen aikana ratkenneet vertaistuen avulla. Raportti palautetaan Itslearning-järjestelmään aikataulussa.
4. Opettaja julkaisee raporttien perusteella vinkkivideot, joissa opastetaan havaituissa ongelmakohdissa. Tarvittaessa järjestetään reaaliaikaisia online-tapaamisia.
5. Opiskelija viimeistelee perinteiset laskuharjoituksena ja palauttaa ne Itslearning-järjestelmään aikataulutetusti sekä tekee valmiiksi viikkoteemaan kuuluvat sähköiset tehtävät Ville-järjestelmässä.
6. Opettaja julkaisee malliratkaisut tehtäviin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, eli siihen kuuluva työmäärä on noin 135 h.
Kokeisiin ja niihin valmistautumiseen tarvitaan noin 15 h. Täten kurssin 12 viikkoteemaa varten on käytettävissä 120 h eli 10 h viikkoteemaa kohti, mikä jakautuu seuraavasti:
-Itsenäinen työskentely teorian opiskelussa ja viikkoharjoitusten kanssa 4 h.
-Ryhmätyöskentely 3 h.
-Opetustilaisuuteen osallistuminen (vinkkivideot ja tukitilaisuudet keskimäärin) 1,5 h.
-Itsenäinen Ville-työskentely 1,5 h.

Sisällön jaksotus

Aloitusluento kampuksella 10.1., minkä jälkeen opetus jatkuu viikkoteemoittain viikolle 22.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään laskuharjoituksista (max 8 p.), sähköisistä harjoituksista Ville-järjestelmässä (max 4 p.) ja osakokeista (max 2*15 p). Kurssin läpäistääkseen opiskelijan on:
-Kerättävä Ville-järjestelmän pisteistä ainakin 40%
-Jokaisesta osakokeesta vähintään 4 pistettä
-Osakokeista sekä laskuharjoitusten ja Villen hyvityksistä yhteensä vähintään 16 pistettä.

LASKUHARJOITUKSISTA SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
--Laskuharjoituksista saatavien hyvityspisteiden määrä = 8*palautettujen tehtävien osuus.
--Tehtäväpisteiden saaminen edellyttää osallistumista 8 pienryhmäkokoukseen.
Yksityiskohdat Itslearning-sivuilla.

VILLE-TEHTÄVISTÄ SAATAVIEN PISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
--Hyvityspisteiden määrä = 4*kerättyjen Ville-pisteiden osuus maksimimäärästä.

ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Arvosana määräytyy pisteiden perusteella seuraavan taulukon mukaan:
Arvosana 1 vaatii 16 pistettä
Arvosana 2 vaatii 21 pistettä
Arvosana 3 vaatii 26 pistettä
Arvosana 4 vaatii 31 pistettä
Arvosana 5 vaatii 36 pistettä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemiantekniikka

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Eija Kulju
 • Piritta Saipa
Ryhmät
 • MKEMIK24
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Johdanto omalle alalle.

Opiskelija osaa kuvata tyypillisiä prosessiteollisuuden tuotantoprosesseja, jotka rakentuvat yksikköoperaatiosta ja -prosesseista.
Opiskelija osaa kuvata mittaustekniikan perusteita.
Opiskelija tunnistaa kiertotalouden ja kestävän kehityksen merkityksen ja mahdollisuuksia omalla alallaan.

Sisältö

- mittaustekniikan perusteet
- kemianteollisuuden yleiskuvaus
- kemianteollisuuden merkitys hyvinvoinnillemme esimerkiksi kiertotalouden näkökulmasta
- tutustuminen kemiantekniikan eri aloihin (esim. bio-, elintarvike- ja materiaalitekniikka)
- yritysesittelyt ja -vierailijat

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan itslearning-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opiskelussa yhdistyvät itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelijalla on aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan. Teoriaopinnot ja laboratoriotyöskentely tukevat toisiaan opintojaksolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on aiempaa osaamista, keskustellaan vaihtoehtoisesta suoritustavasta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija kirjoittaa henkilökohtaisen raportin, joka kattaa opintojakson sisällön. Raportti arvioidaan ja se on 3/5 kokonaisarvosanasta. Henkilökohtaista raporttia työstetään opintojakson aikana osatehtävillä. Osatehtäviä ei arvioida erikseen, mutta ne on suoritettava hyväksytysti.

Opintojaksoon sisältyy veden puhdistukseen liittyvä laboratoriotyö. Opiskelija valmistautuu laboratoriotyöskentelyyn ja on suuorittaa työn ohjeistuksen mukaan. Laboratoriotyö raportoidaan ryhmätyönä ja sen osuus kokonaisarvosanasta on 2/5.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö jakautuu neljään teemaan:
* prosessitekniikka,
* mittaustekniikka,
* kestävä kehitys ja
* laboratoriotyö.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson yleiset asiat: Käytetään Itslearningin Ilmoitukset -sivua. Tämän kanavan kautta tieto tavoittaa kaikki opintojaksolla olevat.

Opettajat tavoittaa parhaiten sähköpostilla. (Itslearningin tai Pepin henk.koht. viestit jäävät helposti huomaamatta.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi muodostuu pääosin loppuraportin arvosanasta, mikä muodostetaan kurssin aikana tehdyistä osatehtävistä ja laboratoriotyöstä. Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi kurssin aikana.
Kurssin hyväksymisen perusteena on, että kaikki kurssilla annetut tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti aikataulussa.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Emilia Suvanto
 • Hanna Hänninen
Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa selittää kemiallisen analyysin vaiheet työn suunnittelusta ja näytteenotosta analysointiin. Hän tunnistaa analyysimenetelmät ja laitteet nimeltä ja osaa kertoa tavallisimpien laitteiden toimintaperiaatteen. Opiskelija tunnistaa prosessin seurannassa käytettäviä analyysilaitteita ja osaa kuvata laboratoriolaitteiden ja prosessinseurantalaitteiden ominaisuuksia. Opiskelija osaa laskea analyyseihin liittyviä laskuja.

Sisältö

Yleiset kemian mittausmenetelmät, esim.spektrometria, titrimetria, gravimetria, potentiometrinen mittaus ja kromatografia.

Oppimateriaalit

Itslearningissä jaettava materiaali.
Oheislukemistona:
- Harris: Exploring Chemical Analysis, 4th Edition tai 5th Edition, Freeman
- Harris, Quantitative Chemical Analysis, 5th-8th Edition, Freeman.
- Jaarinen, Niiranen, Laboratorion analyysitekniikka, Edita

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, tehtävät.
Itsenäinen työhön valmistautuminen, työn käytännön suoritus laboratoriossa ohjatusti ja töiden raportointi itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti teoriaosasta xx.xx.xxxx. Tentti pidetään etätenttinä.
Tentin voi uusia kaksi kertaa erikseen sovittavina uusintakoepäivinä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiset menetelmät: työelämälähtöisyys, yhteisopettajuus ja tiimioppiminen.
Opintojaksolla perehdytään laboratoriotyöskentelyyn käytännössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä teoriaharjoitukset, jotka sisältävät mm. analytiikkaan liittyviä laskutehtäviä. Käytännön laboratoriotöissä sovelletaan teoriaa käytännön kemialliseen analytiikkaan.
Lähitunnit koostuvat laboratoriotöistä sekä verkossa tapahtuvasta teorian etäopiskelusta.
Opiskelija perhtyy jokaiseen työhön ja siihen liittyvään työturvallisuuteen ennen laboratoriokertaa. Valmistautuminen ja työn suoritus kirjataan työpäiväkirjaan. Lopuksi työ raportoidaan ohjeiden mukaisesti kahden viikon kuluessa.


Opintojakson (5 op) edellyttämä kokonaistyömäärä on 130 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan kemiallisen analytiikan yleisiin lainalaisuuksiin sekä käytännössä erilaisiin analyysilaitteisiin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso edellyttää aikaisempaa kokemusta laboratoriossa työskentelystä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy tenttitulosten ja raporttien arvosanan perusteella suhteessa 1:1.
Raportti palautetaan kahden viikon kuluessa työn suorituksesta. Myöhästyminen laskee raportin arvosanaa

Hylätty (0)

Teoriaosio: tavoitteita ei ole saavutettu.
Laboratoriotyöt: suoritus hyväksytään vasta, kun kaikki laboratoriotyöt ja niihin liittyvät raportit on hyväksytty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Teoria: Opiskelija osaa selittää opintojakson sisältöjen perustermit sekä osaa ratkaista analytiikan peruslaskuja ja tehdä tarvittavat yksikkömuunnokset.
Laboratorio: Opiskelija tulee laboratorioon valmistautuneena ja tekee ohjatusti kaikki laboratoriotyöthuolehtien dokumentoinnista. Opiskelijan raportit ovat ohjeistuksen mukaiset, mutta hän tarvitsee apua laskutehtävien ratkaisemisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Teoria: Edellisen lisäksi opiskelija osaa selittää kemiallisten ilmiöiden merkityksen erilaisissa sovellutuksissa sekä osaa ratkaista niihin liittyviä laskutehtäviä.
Laboratorio: Edellisten lisäksi opiskelija osaa suunnitella laboratoriotyöskentelyään itsenäisesti ja loogisestisekä yhdistää teoriaa käytäntöön. Hän osaa laskea laboratoriotyöhön liittyvät laskut ja osaa hakea kirjallisuudesta vertailuarvoja tulosten oikeellisuuden arvioimiseksi sekä merkitä käytetyt lähteet. Raportti on selkeä, looginen kokonaisuus.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teoria: Edellisten lisäksi opiskelija osaa yhdistää ilmiöt loogiseksi kokonaisuudeksi ja osaa selittää erilaisten ilmiöiden yhteydet toisiinsa analytiikan teoria- ja laboratoriosovelluksissa. Tämän lisäksi opiskelija osaa ratkaista soveltavia, vaativia laskutehtäviä.
Laboratorio: Edellisten lisäksi opiskelija osaa yhdistää ilmiöt loogiseksi kokonaisuudeksi ja osaa selittää erilaisten ilmiöiden yhteydet toisiinsa. Opiskelija osaa myös kirjallisuustietojen perusteella arvioida omaa työskentelyään sekä olosuhteiden ja mittaustapahtumien vaikutusta työn lopputulokseen.

Ilmoittautumisaika

27.04.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Emilia Suvanto
 • Jonna Heikkilä
Vastuuopettaja

Jonna Heikkilä

Ajoitusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus
Pienryhmät
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa kemian teorian ja käytännön laboratoriotyöskentelyn yhteyden. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa, tunnistaa laboratorion kemialliset ja fysikaaliset vaaratekijät sekä osaa suojautua niiltä. Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia laboratorion välineitä ja huolehtia niiden kunnosta. Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisia työtehtäviä laboratoriossa turvallisesti, taloudellisesti, luotettavasti ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Sisältö

- Turvallinen työskentely laboratoriossa
- Laboratoriopäiväkirjan täyttö
- Kemian laboratorion perusvälineistö ja niiden käyttö
- Peruslaboratorioharjoituksia
- Laboratoriossa tarvittavat laskut

Oppimateriaalit

Oppikirja: Hänninen & al. Laboratoriotyön perusteet, Edita, kaikki painokset.

Its Learningissa oleva opiskelumateriaali.

Messissä oleva laboratoriotöiden ohjeistus

Opetusmenetelmät

Suuri osa opiskelusta on itsenäistä työskentelyä, ja materiaali on saatavilla verkossa. Työskentely on projektimaista sisältäen myös projektisuunnitelma, toteutuksen ja raportoinnin.
Lähikerrat ovat laboratorioympäristössä tapahtuvaa käytännön työskentelyä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laboratorio-osion tentin ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa. Tentti tehdään töiden tekemisen jälkeen Itsissä.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan Innopedan periaatteiden mukaisesti CDIO-mallilla. Ytimessä on opiskelijan oma toiminta ja oppiminen; suurimpana haasteena on teorian yhdistäminen käytäntöön.

Toteutus on yhdistelmä lähitunteja, verkko-ohjausta, laboratoriotöitä sekä itsenäistä työskentelyä yksin ja ryhmissä.

Opetus ja ohjaus toteutetaan yhteisopettajuutena.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät liittyvät laboratoriotoiminnan ja perusmenetelmien teorioiden selvittämiseen.

Laboratoriotöistä laaditaan raportteja. Ensimmäisestä työstä eli projektista palautetaan pareittain raportti, toisesta tehdään työpäiväkirjaraportointi, kolmannesta eli orgaanisen synteesin työstä henkilökohtainen raportti ja viimeisestä työstä pareittain yhteinen raportti.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan syksyn 2023 aikana.
Opintojaksoon sisältyy laboratoriotyöskentelyn teoreettiset perusteet ja laboratoriotöitä.

Opintojaksolla on yhteinen aloituskerta ja sen jälkeen neljä (4) lähikertaa, jotka ovat pääosin laboratoriotyöskentelyä. Tarkempi aikataulu tulee Itsiin.

Opintojaksolla tehdään projekti, jossa valmistetaan kemiallisella prosessilla tuote, jonka käyttökelpoisuus arvioidaan erilaisilla kemiallisilla analyyseillä.

Laboratoriotyökerroilla harjoitellaan laboratorion perusmenetelmiä (punnitus, liuoksen valmistus, pH-mittaus) sekä tehdään yksinkertaisia analyysejä titraamalla ja spektrofotometrisesti.

Analyysien lisäksi valmistetaan orgaaninen yhdiste, jonka puhtaus varmistetaan kromatografisesti sekä mittaamalla sen sulamispiste.

Töistä suoritetaan laboratorio-osion tentti, joka sisältää sekä töiden teoriaa että kemian laboratoriotöiden laskuja.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti on paras tapa tavoittaa opintojakson opettajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavista osista:
- Projektin arvosana (1-5): 2/5
- Laboratoriotöiden raporttien arvosanojen keskiarvo (1-5): 2/5
- Laboratorio-osion tentti (1-5): 1/5

Arvioinnissa rajatapauksessa laboratoriotöiden arvosanaan vaikuttavat arvosanaa kohottavasti:
-Laboratoriotyöhön valmistautuminen (esitehtävien tekeminen)
-Laboratoriotyöskentely (työn sujuvuus, oikeiden välineiden käyttö, siisteys, yhteistyö)
-Laboratoriopäiväkirja (reaaliaikainen täyttäminen, oikea dokumentointitapa)

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, kunnes kaikki suorituksen osa-alueet on hyväksytysti suoritettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Laboratorio-osaaminen:
Opiskelija tulee laboratorioon valmistautuneena ja tekee ohjatusti kaikki laboratoriotyöt huolehtien dokumentoinnista. Opiskelijan raportit ovat ohjeistuksen mukaiset, mutta hän tarvitsee apua laskutehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Laboratorio-osaaminen:
Edellisten lisäksi opiskelija osaa suunnitella laboratoriotyöskentelyään itsenäisesti ja loogisestisekä yhdistää teoriaa käytäntöön. Hän osaa laskea laboratoriotyöhön liittyvät laskut ja osaa hakea kirjallisuudesta vertailuarvoja tulosten oikeellisuuden arvioimiseksi sekä merkitä käytetyt lähteet. Raportti on selkeä, looginen kokonaisuus.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Laboratorio-osaaminen:
Edellisten lisäksi opiskelija osaa yhdistää ilmiöt loogiseksi kokonaisuudeksi ja osaa selittää erilaisten ilmiöiden yhteydet toisiinsa. Opiskelija osaa myös kirjallisuustietojen perusteella arvioida omaa työskentelyään sekä olosuhteiden ja mittaustapahtumien vaikutusta työn lopputulokseen.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Tero Tuomarmäki
Vastuuopettaja

Tero Tuomarmäki

Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata eri yksikköoperaatioissa ja –prosesseissa, lämmönsiirrossa sekä nesteiden siirrossa tarvittavia laitteita ja menetelmiä
- määrittää ja laskea ainetaseita
- laskea ja mitoittaa yksinkertaisia yksikköoperaatioita ja -prosesseja sekä virtaus- ja lämmönsiirtoprosesseja
- kuvata erilaisten kemianteollisuuden prosessien erityispiirteitä ja osaa valita ja mitoittaa eri prosesseille tarvittavia valmistus- ja analyysilaitteita
- kuvata suunnittelun ja laitteiden mitoituksen merkitystä resurssitehokkaalle tuotannolle.

Sisältö

- yksikköoperaatiot
- aine- ja lämmönsiirtolaitteistot ja -menetelmät
- ainetaseet
- ainetase-, virtaus- ja lämmönsiirtolaskentaa
- yksikköoperaatioiden suunnittelua ja mitoitusta
- tutustumista yksikköprosessien laskukaavoihin

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää workshop-päivät, verkko-opetusta, itsenäisesti tehtävää materiaalia sekä laskuharjoituksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssiosioiden alussa.
Uusinnat EY-tekniikan ohjeiden mukaan. Ohjeet ITS:ssä

Kansainvälisyys

Tekniikoihin tutustutaan verkkoluennoilla, itseopiskelulla ja laskemalla yksinkertaistettuja käytännön esimerkkejä. Tehtäviä tehdään itsenäisesti ja ryhmissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ koostuu verkkoluennoista, laskuharjoituksista, itsenäisestä työskentelystä ja tenteistä.
5 op vaatii noin 135 h työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
Opintojaksolla perehdytään resurssitehokkaan tuotannon perusvaatimuksiin.
- yksikköoperaatiot
- aine- ja lämmönsiirtolaitteistot ja -menetelmät
- ainetaseet
- ainetase-, virtaus- ja lämmönsiirtolaskennan alkeet
- yksikköoperaatioiden suunnittelua ja mitoitusta
- tutustumista yksikköprosessien laskukaavoihin

Ajoitus:
Syksy 2023, etäluennot torstaisin
Viikoittainen Teams-tunti torstaisin klo 18-19
Lähitunnit 5.10.2023 ; 9.11.2023 ; 29.11.2023 ; 13.12.2023


- Yksikköoperaatiot 1,5 op; viikot 36-40
- Virtaustekniikka ja ainetaseet 2 op; viikot 41-46
- Lämmönsiirto 1,5 op; viikot 47-50

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso koostuu kolmesta osasta ja arvosana muodostuu näiden tenttien opintopisteiden mukaisena keskiarvosanana. Kaikki osiot pitää saada suoritettua hyväksytysti läpi, jotta opintojakso on hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Aaro Mustonen
Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu fysiikan perusteisiin ja opintojakson suoritettuaan hän:
- hallitsee laboratoriotyöskentelyn ja laadukkaan mittauksen alkeet
- hallitsee SI-järjestelmän käytön
- ymmärtää ja osaa arvioida mittatarkkuuksia.

Oppimateriaalit

Välttämätön oppimateriaali jaetaan Itslearningin kautta. Suomenkielinen oppikirja voi kuitenkin olla hyödyksi.

Saatavilla olevista oppikirjoista paras vaihtoehto on
Tekniikan Fysiikka 1&2
Suvanto & Laajalehto
Julkaisija Edita
ISBN 978-951-37-3842-6 ja 978-951-37-4426-7

Hyvä kirja, joka on poistunut markkinoilta, mutta edelleen laajasti saatavilla käytettynä ja kirjastoista on
Insinöörin FYSIIKKA(AMK), Osa I
Hautala, Peltonen
ISBN 978-952-5191-26-4

Opetusmenetelmät

Sulautuva oppiminen, kontaktiopetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, tiimityö, sähköiset materiaalit ja tehtävät.

Opintojaksolla perehdytään insinöörityön perustana oleviin fysiikan perustaitoihin. Alussa perehdytään tarvittavaan teoriaan itsenäisesti, pienryhmissä ja opettajan ohjauksessa. Teoriaosan valmistuttua aloitetaan mittausharjoitukset fysiikan laboratoriossa. Laboratorioharjoituksiin on valmistauduttava etukäteen. Laboratorioharjoitusten jälkeen tulokset käsitellään ja raportoidaan itsenäisesti ja pienryhmissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teoriaosan koe helmikuun lähipäivänä 15.2. Tarvittaessa kaksi uusintakoetta.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kansainvälisyys

Opintojakson alussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin.

Teoriaosan opiskelu etenee viikkoteemoittain seuraavalla viikkoaikataululla:

1. Opiskelija tutustuu viikon teemaan itsenäisesti oppikirjan, opettajan tekemien opetusmateriaalien ja Itslearning-sivuilla jaettujen tukimateriaalien avulla.
2. Opiskelija tekee itsenäisesti Itslearning-järjestelmän kautta jaettuja laskuharjoituksia.
3. Opiskelijat tapaavat pienryhmittäin keskustellakseen viikon teemasta ja tehtävistä. Kokoontumisesta laaditaan raportti niistä ongelmista, jotka eivät ole kokoontumisen aikana ratkenneet vertaistuen avulla. Raportti palautetaan Itslearning-järjestelmään aikataulussa, yleensä viimeistään torstaisin.
4. Opettaja julkaisee opetusvideot, joissa käsitellään raporteissa ilmoitettuja ongelmakohtia ja muita esiin nousevia kysymyksiä. Tarvittaessa järjestetään myös etätapaamisia.
5. Opiskelija viimeistelee laskuharjoituksensa ja palauttaa ne Itslearning-järjestelmään aikataulutetusti, yleensä viimeistään sunnuntaisin.

Kokeellisessa osassa tehdään laboratorioharjoituksia fysiikan laboratoriossa lähipäivillä.
1. Ennen lähipäivää opiskelijan on valmistauduttava tulossa oleviin mittausharjoituksiin.
2. Lähipäivällä mittaukset suoritetaan pienryhmissä.
3. Lähipäivän jälkeen mittaustulokset käsitellään pienryhmissä ja jokaisen laboratorioharjoituksen tuloksista kirjoitetaan raportti, joka palautetaan Itslearningiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 op, eli siihen kuuluva työmäärä on noin 135 h.
Kokeeseen ja siihen valmistautumiseen noin 11 h. Teoriaosan neljä viikkoteemaa vaativat noin 14 tuntia kukin. Teorianosan suorittaminen vaatii siis 67 tuntia aikaa.

Kokeellisen osan suorittaminen vaatii 68 tuntia työtä, josta 20 tuntia tarvitaan mittauksiin valmistautumiseen ennen lähipäiviä. Lähipäivien laboratoriotyöskentelyyn tarvitaan noin 18 tuntia. Mittaustulosten käsittelyyn ja raportointiin tarvitaan noin 30 tuntia

Sisällön jaksotus

1. Yhteinen aloitusluento tammikuun lähipäivillä.
2. Teorianosan viikkoteemojen viikoittainen opiskelu tammikuun ja helmikuun lähipäivien välillä.
3. Helmikuun lähipäivillä teoriaosan koe ja kokeellisen osan alkuohjeistus
4. Kokeellisen osan mittaukset maalis-, huhti- ja toukokuun lähipäivillä. Valmistautuminen mittauksiin sekä tulosten käsittely ja raportointi itsenäisesti ja pienryhmissä lähipäivien ulkopuolella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opettaja on tavoitettavissa sähköpostitse aaro.mustonen@turkuamk.fi. Tiedotuksiin käytetään ItsLearningin kurssin pääsivulle.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään
---Teoriaosan laskuharjoituksista max 12 p.
---Teoriaosan kokeesta max 13 p.
---Kokeellisen osan harjoitustöistä max 25 p.

Opintojakson läpäistäkseen opiskelijan on:
---Kerätttävä yhteensä vähintään 20 pistettä ja
---Saatava teorianosan kokeesta vähintään 4 pistettä
---Suoritettava hyväksytysti kaikki kokeellisen osan harjoitustyöt. Sairastapausten varalta pyritään järjestämään ylimääräisiä työkertoja. Intensiivipäivien niukkuuden takia tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, joten sairastapauksessa opintojakson voi läpäistä vaikka yhden intensiivipäivän mittaukset olisivat suorittamatta.

Arvosana määräytyy kerättyjen pisteiden perusteella seuraavan taulukon mukaan:
---Arvosana 1 vaatii 20 pistettä
---Arvosana 2 vaatii 26 pistettä
---Arvosana 3 vaatii 32 pistettä
---Arvosana 4 vaatii 38 pistettä
---Arvosana 5 vaatii 44 pistettä

Teoriaosan laskuharjoituksista saatavat pisteet:
---Pisteiden saaminen edellyttää osallistumista vähintään kolmen pienryhmäkokousraportin palauttamiseen
---Arviointiin saatavien pisteiden määrä on 12*palautettujen tehtävien osuus kokonaismäärästä

Kokeellisen osan harjoitustöiden pisteytyskriteerit
--- tekemättä jäänyt työ -> 0 pistettä
--- työ tehty mutta raportti on kovin puutteellinen -> 1 piste
--- työ tehty ja raportti hyvä -> 2 pistettä
Kokonaispistemäärä riippuu laboratoriotöiden määrästä. Kokonaispisteet skaalataan siten, että maksimipistemäärästä tulee 25. Kokeellinen osa hylätään jos yli 2 työtä on tekemättä.

Hylätty (0)

vähemmän kuin 20 pistettä tai teoriaosan koe läpäisemättä tai liian vähän harjoitustöitä hyväksyttynä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 vaatii 20 pistettä, teoriaosan kokeen läpäisyn ja riittävän määrän hyväksytysti suoritettuja harjoitustöitä.
Arvosana 2 vaatii 26 pistettä, teoriaosan kokeen läpäisyn ja riittävän määrän hyväksytysti suoritettuja harjoitustöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 vaatii 32 pistettä, teoriaosan kokeen läpäisyn ja riittävän määrän hyväksytysti suoritettuja harjoitustöitä.
Arvosana 4 vaatii 38 pistettä, teoriaosan kokeen läpäisyn ja riittävän määrän hyväksytysti suoritettuja harjoitustöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 vaatii 44 pistettä, teoriaosan kokeen läpäisyn ja riittävän määrän hyväksytysti suoritettuja harjoitustöitä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Sari Airenne
Vastuuopettaja

Sari Airenne

Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan
- tuntee standardien yleisen rakenteen ja käsitteet
- osaa lukea standardia
- tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin
- tuntee yleisimmät laatustandardit (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001)
- tuntee jonkin muun standardin perusteet (esim. ISO 13485, EFQM tms.)

Sisältö

- Laadunhallinnan periaatteet
- Yleistietoa standardeista
- Yleiset johtamisjärjestelmästandardit

Oppimateriaalit

Itslearning alustalla jaettava materiaali. Sekä standardit ISO 9001, ISO 14001, ISO 450001 ja ISO 13485 (FINNA, SFS online)

Opetusmenetelmät

Opiskelu perustuu itsenäiseen verkko-opiskeluun. Tehtävät tukevat oppimista ja antavat mahdollisuuden testata omaa osaamista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole, arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu, yksilötehtävät ja ryhmissä (vertaisoppiminen) tehtävät tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson eri teemoihin liittyy opiskelumateriaalia ja erilaisia oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osioiden suorittaminen on aikataulutettu, ja osiot tulee suorittaa annetussa aikataulussa.

Opintojakso aloitetaan perehtymällä laadunhallinnan ja standardien perusteisiin. Tämän osion suoritettuaan opiskelija siirtyy opiskelemaan standardien ISO 9001 (laadunhallinta), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä), ISO 450001 (työterveys ja työsuojelu) ja ISO 13485 (lääkinnälliset laitteet) sisältöä ja tavoitteita.

Opintojakso sisältää lähipäivät (29.8 ja 12.12)
Lisäksi erillinen Teams -luento 12.10 (klo 14 -15), SFS:n asiantuntijat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu arvioitaviin tehtäviin. Tehtävien arviointikriteerit ovat tehtäväkohtaiset ja ne annetaan ennen opintojakson aloitusta.

(arvioinnissa hyödynnetään opettajan arviointia, itsearviointia ja vertaisarviointia)

Hylätty (0)

Arvioitavat tehtävät on suoritettu puutteellisesta tai niitä ei ole suoritettu. Eikä opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa standardisoinnin tarkoituksen ja taustan perustasolla.
Opiskelija tunnistaa ISO standardien yleisen rakenteen ja keskeisimmät käsitteet.
Opiskelija osaa lukea standardia perustasolla.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit perustasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan yleisellä tasolla.
Opiskelija tuntee ISO standardien yleisen rakenteen ja ymmärtää standardien käsitteet.
Opiskelija löytää standardista olennaiset asiat.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen, ja tunnistaa aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit, ja tunnistaa niiden merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää standardisoinnin tarkoituksen ja taustan, sekä standardoinnin hyödyn käytännössä.
Opiskelija tuntee ISO standardien yleisen rakenteen ja osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti standardien käsitteitä.
Opiskelija osaa soveltaa standardia käyttötarkoituksen mukaisesti.
Opiskelija tuntee PDCA-mallin ja riskiperusteisen toimintamallin periaatteen, ja osaa esittää monipuolisesti aiheeseen liittyviä käytännön esimerkkejä.
Opiskelija tuntee yleisimmät johtamisjärjestelmästandardit, ja osaa perustella standardien hyödyt organisaation toiminnassa.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemiantekniikka

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Kaj Sjöblom
 • Taina Hovinen
Ryhmät
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija syventää analyysitekniikoiden ja -laitteiden osaamistaan teoriassa ja käytännössä. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
- osaa tutustua itsenäisesti analyysilaitteen toimintaan
- tuntee laitteiston kunnossapidon vaatimat tavallisimmat toimenpiteet sekä
- osaa etsiä tietoa laitteiston virhetilanteessa

Sisältö

- analyysilaitteiden toiminta
- laitteiden kunnossapito
- vianetsintä

Oppimateriaalit

Oppimismateriaali jaetaan opintojakson Its-työtilassa.
Hyödynnämme alan starndardeja, laitekohtaisia manuaaleja ym. materiaalia sekä opetushallituksen julkaisemaan kunnossapitomateriaalia.

Opetusmenetelmät

Opiskelussa yhdistyvät itsenäinen ja ryhmätyöskentely.
Lähipäivinä työskennellään laboratoriossa laitteisiin tutustumisen ja käytännön huolto- ja kalibrointitehtävien parissa. Lähipäiviin sisältyy myös tulosten ja tietojen jakamista (esitykset) sekä opintojakson lopussa palautteen saaminen ja antaminen (loppureflektointi).

Etäjaksoilla työstetään selvitystöihin liittyviä tehtäviä, esityksiä ja raportointia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojaksolla työskennellään tiimeissä ja hyödynnetään digitalisaation tuomia etätyömahdollisuuksia. Työelämäyhteys ja opiskelijan laatuosaamisen kehittyminen tulevat esille esimerkiksi hyödynnettävien standardien kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely. Ota yhteyttä Taina Hoviseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät liittyvät neljään mainittuun teemaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
- osaa tutustua itsenäisesti analyysilaitteen toimintaan
- tuntee laitteiston kunnossapidon vaatimat tavallisimmat toimenpiteet sekä
- osaa etsiä tietoa laitteiston virhetilanteessa.

ALUSTAVA SUUNNITELMA; täsmentyy kurssin alkuun mennessä.
Opintojakson sisältö jakautuu neljään teemaan:

1. Automaattipipetin huolto ja kalibrointi
Opiskelija tutustuu automaattipipettiin sekä sen huoltoon ja kalibrointiin teoriassa ja käytännössä.

2. Laitteeseen perehtyminen
Ryhmät perehtyvät kukin omaan laitteeseensa ja jakavat tiedot muiden ryhmien kanssa.

3. Huoltotoimenpiteet
Ryhmät suunnittelevat omalla laitteelleen (sama laite kuin teemassa 2) suunnitelman huolto- ja kunnossapitotoimenpiteille.

4. Raportointi
Edellisten kohtien selvitystyö sekä käytännön työt laboratoriossa kootaan selkeäksi kokonaisuudeksi raportissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson yleiset asiat: Käytetään Itslearningin Ilmoitukset -sivua. Tämän kanavan kautta tieto tavoittaa kaikki opintojaksolla olevat.

Yhteydenotot ensisijaisesti: Mari Ketola. Parhaiten tavoittaa sähköpostilla tai Teams-viestillä. (Itslearningin tai Pepin henk.koht. viestit jäävät helposti huomaamatta.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pipetin huolto ja kalibrointi: henkilökohtainen työ ja raportointi

Laitteeseen tutustuminen: ryhmän raportti ja esitysmateriaali

Huoltotoimenpiteet: ryhmän raportti

Loppuraportin arviointi perustuu Kemiantekniikan Raportin arviointitaulukkoon (saatavilla Messissä sekä Itsissä).

Itse- ja vertaisarviointi kokonaistyöskentelystä opintojaksolla.

Hylätty (0)

Kaikkia osatehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Työskentelyssä ja raportoinnissa ei ole hahmotettu kokonaisuutta.
Teemojen taustoitus jää epäselväksi ("tehdään koska käskettiin tehdä harjoitustyö").
Käytännön työskentelyyn valmistautuminen on heikkoa ja käytännön työt ovat irrallisia tehtäviä.
Opintojakson päättyessä opiskelijan päätelmät jäävät pinnallisiksi ilman syy-seuraussuhteita (""työt sujuivat hyvin").

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Työskentely ja raportointi on hahmotettu kokonaisuutena.
Opiskelija on hahmottanut teemojen taustoituksen ja osaa tuoda sen esille raportoinnissa ja työskentelyssä.
Käytännön työskentelyyn on valmistauduttu ja se tukee opintokokonaisuutta.
Opintojakson päättyessä opiskelija pystyy esittämään omia päätelmiä teemaan liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Työskentely ja raportointi näyttäytyy eheänä kokonaisuutena.
Opiskelija on hahmottanut teemojen taustoituksen ja osaa tuoda sen esille raportoinnissa ja työskentelyssä sujuvasti ja kattavasti.
Käytännön työskentelyyn on valmistauduttu hyvin ja opiskelijaa osaa perustella miten se tukee opintokokonaisuutta.
Opintojakson päättyessä opiskelija pystyy pohtimaan kriittisesti ja monipuolisesti omia päätelmiä teemaan liittyen ja pystyy esittämään jatko- ja kehitysehdotuksia.

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Sari Airenne
Vastuuopettaja

Sari Airenne

Ryhmät
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus
 • MKEMIS20
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee lääkinnällisten laitteiden tuotekehitykseen keskeisesti vaikuttavan lainsäädännön ja regulaatioelimet
- Osaa nimetä lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksessä yleisesti käytettävät standardit ja ymmärtää niiden merkityksen tuotekehityksessä
- Tuntee riskianalyysin menetelmät ja vaatimukset
- Ymmärtää laadunhallintajärjestelmän tarkoituksen ja vaikutukset tuotekehitykseen

Sisältö

- Lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen lainsäädäntö ja regulaatio
- Tuotekehitysstandardit
- Riskinanalyysi
- Laatujärjestelmä
- Käytettävyys
- Ohjelmisto lääkinnällisenä laitteena

Oppimateriaalit

Itslearning alustalta löytävä oppimateriaali.

Kurssikirja:
Medical Device Design: Innovation from Concept to Market,
Author: Peter J. Ogrodnik
2nd Edition - 2019
Elsevier

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu erilaisten oppimismateriaalien ja tehtävien avulla (verkko-opiskelu)
Työskentely ryhmissä ja vertaisoppiminen
Käytännön sovellukset teollisuudesta (vierailijaluennoitsijat)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin (opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi)

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivät: 6.9, 20.9, 4.10 ja 8.11.


Oppimistehtävät ja opiskeltava materiaali ovat Itslearning alustalla.

Pääpaino opiskelussa on itsenäisessä verkko-opiskelussa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tunnistaa lääkinnällisten laitteiden tuotekehitykseen keskeisesti vaikuttavan lainsäädännön ja regulaatiot
-tuntee lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksessä yleisesti käytettävät standardit ja ymmärtää niiden merkityksen tuotekehityksessä
-ymmärtää riskinhallinnan merkityksen ja vaatimukset
-ymmärtää laadunhallintajärjestelmän tarkoituksen ja vaikutukset tuotekehitykseen

Opintojakson sisältö
- Lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen lainsäädäntö ja regulaatiot
- Tuotekehitysstandardit
- Riskinhallinta
- Laadunhallintajärjestelmä
-Tuotekehitysprosessi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin (opettajan arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi) Arvioitavat tehtävät tulee olla palautettuna aikataulussa.
Tehtäviin annetaan tehtäväkohtaiset arviointikriteerit opintojakson alussa.

Opintojaksolla on ennakkotehtävä (palautuspäivä 6.9.2023 mennessä)

Hylätty (0)

Arvioitavat tehtävät on suoritettu puutteellisesta tai niitä ei ole suoritettu. Eikä opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimistehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti, mutta on toteutettu sisällöltään ja laajuudeltaan suppeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä oppimistehtävien laatimisessa. Tehtävät ovat tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautetut dokumentit ovat sisällöltään ja laajuudeltaan hyviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Opiskelija on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Oppimistehtävistä palautetut dokumentit ovat laadultaan ja laajuudeltaan erinomaisia. Ne osoittavat syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa lähdeaineistoja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Lavonen
Vastuuopettaja

Ville Lavonen

Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

This course is focused measurement instrumentation. A student who passes this course should at a minimum understand and explain different measurement setups. A student that passes this course with a higher grade should be able to analyze measurement problems and implement measurement systems for them.

Sisältö

Heat measurement
Force measurement
Pressure measurement
Amplification
Analog to digital conversion
Optical Isolation
Frequency analysis
Electrode impedance

Opetusmenetelmät

-

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemiantekniikka

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Pelkonen
Ryhmät
 • MKEMIS20
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään ja raportoituaan opiskelija osaa
- soveltaa ammatillisia tietojaan ja taitojaan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä
- työskennellä innovatiivisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti aikataulussa pysyen ja etsiä ja käyttää lähdeaineistoa (lähteiden käytön muoto, lähdekritiikki)
- käyttää menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla, tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja sekä raportoida alan käytäntöjen mukaisesti sekä kirjallisesti, että suullisesti
- tehdä johtopäätöksiä työnsä tuloksista
- käyttää ammattikäsitteistöä
- työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä
- huomioida ohjauksen ja ohjeistuksen
- arvioida kriittisesti lähdeaineistoa, työnsä tietoperustaa, käyttämiään menetelmiä sekä saamiaan tuloksia

Sisältö

- työn raportointi
- ohajukseen osallistuminen
- loppuseminaari
- kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemiantekniikka

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Pelkonen
Ryhmät
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opinnäytetyön tehtyään ja raportoituaan opiskelija osaa
- soveltaa ammatillisia tietojaan ja taitojaan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä
- työskennellä innovatiivisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti aikataulussa pysyen ja etsiä ja käyttää lähdeaineistoa (lähteiden käytön muoto, lähdekritiikki)
- käyttää menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla, tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja sekä raportoida alan käytäntöjen mukaisesti sekä kirjallisesti, että suullisesti
- tehdä johtopäätöksiä työnsä tuloksista
- käyttää ammattikäsitteistöä
- työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä
- huomioida ohjauksen ja ohjeistuksen
- arvioida kriittisesti lähdeaineistoa, työnsä tietoperustaa, käyttämiään menetelmiä sekä saamiaan tuloksia

Sisältö

- työn raportointi
- ohajukseen osallistuminen
- loppuseminaari
- kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemiantekniikka

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Pelkonen
Ryhmät
 • MKEMIS20
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa ammatillisia tietojaan ja taitojaan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä.
- käyttää menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla jatehdä itsenäisiä ratkaisuja.
- työskennellä innovatiivisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti aikataulussa pysyen.
- työskennellä sekä itsenäisestiettä ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Oinnäytetyön tiedon hankinta, kokeellinen toteutus ja väliraportti..

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemiantekniikka

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Pelkonen
Ryhmät
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa ammatillisia tietojaan ja taitojaan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä.
- käyttää menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla jatehdä itsenäisiä ratkaisuja.
- työskennellä innovatiivisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti aikataulussa pysyen.
- työskennellä sekä itsenäisestiettä ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Oinnäytetyön tiedon hankinta, kokeellinen toteutus ja väliraportti..

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kemiantekniikka

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Nurmio
 • Sari Airenne
Ryhmät
 • MKEMIK24
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä ja osaa käyttää projektinhallinnan perustyökaluja. Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet projektityöskentelylle.
Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, tuottaa ja testata tuotteen.
Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan aktiivista ja vastuullista roolia oppijana niin itsenäisesti kuin osana ryhmää.

Sisältö

Opintojaksolla toteutetaan projekti CDIO- mallin mukaan.

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan opintojakson työtilassa (itslearning).

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu projektioppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Opiskelijat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmänä. Tehtävänannot liittyvät projektin toteuttamiseen sekä projektinhallinnan teoriaan.

Työskentely on pääosin verkko/etätyöskentelyä. Lähiopetuskerroilla esitellään projektin etenemistä ja tuotoksia. Lisäksi opintojaksoon kuuluu verkko-ohjausta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kts. oppimistehtävät.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaan, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle projektioppimiselle. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä projektin toteuttamisesta. Opintojakso perustuu pitkälti ryhmätyöskentelyyn, jossa opettajan rooli on tukea ja ohjata työskentelyä, muttei osallistua itse projektiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemman suorituksen tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella (AHOT-menettely). Ota yhteyttä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on henkilökohtaisia ja ryhmän oppimistehtäviä.
Projektiryhmä toteuttaa omaa projektiaan toimeksiannon mukaan.

Opiskelijan laskennallinen työmäärä on 133,5 h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy käytännön projekti sekä siihen kytkeytyvä teoriaosuus projektinhallinnasta.

Jokaisella ryhmällä on oma toimeksiantonsa, jota he vievät itsenäisesti eteenpäin opintojakson ajan. Käytännön projektityöskentelyn lisäksi opintojaksoon kuuluu teoriapainotteisempi projektinhallintaosuus, joka pitää sisällään itsenäistä opiskelua sekä ryhmän lukupiirityöskentelyä ennalta sovituista teemoista.

Tapaamiset kampuksella ovat lähipäivinä ja löytyvät lukujärjestyksestä. Opintojaksolla on myös verkkotapaamisia. Ryhmät tapaavat itsenäisesti verkossa viikoittain. Ryhmien yhteiset tapaamiset, joissa opettaja on mukana sovitaan tarkemmin opintojaksolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kuvataan tarkemmin opintojakson alussa Itslearining -oppimisalustalla.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut projekti- ja lukupiirityöskentelyyn.
Opiskelija ei ole osallistunut erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin (keskustelut lähitapaamisissa ja tapaamisten ulkopuolella, esim. Teams, whatsapp).
Opiskelija ei ole tukenut omalla toiminnallaan ryhmän työskentelyä ja projektin edistymistä.
Opiskelija ei ole noudattanut yhdessä sovittuja sääntöjä ja aikatauluja (esim. myöhästymisiä, tahallisia poissaoloja).
Opiskelija ei ole palauttanut tehtäviä/tuotoksia.
Opiskelijan tekemien tehtävien/tuotosten laatu ei vastaa tehtävänantoa.
Opiskelijan motivaatiossa on kehitettävää.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut välttävästi projekti- ja lukupiirityöskentelyyn.
Opiskelija on osallistunut välttävästi erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin (keskustelut lähitapaamisissa ja tapaamisten ulkopuolella, esim. Teams, whatsapp).
Opiskelija on tukenut välttävästi omalla toiminnallaan ryhmän työskentelyä ja projektin edistymistä.
Opiskelija on noudattanut välttävästi yhdessä sovittuja sääntöjä ja aikatauluja (esim. myöhästymisiä, tahallisia poissaoloja).
Opiskelija on palauttanut tehtävät/tuotokset myöhässä tai muistutuksen jälkeen.
Opiskelijan tekemien tehtävien/tuotosten laatu on tyydyttävää.
Opiskelijan motivaatiossa on kehitettävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut hyvin projekti- ja lukupiirityöskentelyyn.
Opiskelija on osallistunut melko aktiivisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin (keskustelut lähitapaamisissa ja tapaamisten ulkopuolella, esim. Teams, whatsapp).
Opiskelija on tukenut omalla toiminnallaan ryhmän työskentelyä ja projektin edistymistä.
Opiskelija on noudattanut yhdessä sovittuja sääntöjä ja aikatauluja.
Opiskelija on palauttanut tehtävät/tuotokset aikataulun mukaan.
Opiskelijan tekemien tehtävien/tuotosten laatu on hyvä.
Opiskelijan motivaatio on hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut kiitettävästi projekti- ja lukupiirityöskentelyyn.
Opiskelija on osallistunut aktiivisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin (keskustelut lähitapaamisissa ja tapaamisten ulkopuolella, esim. Teams, whatsapp).
Opiskelija on tukenut merkittävästi omalla toiminnallaan ryhmän työskentelyä ja projektin edistymistä.
Opiskelija on noudattanut esimerkillisesti yhdessä sovittuja sääntöjä ja aikatauluja.
Opiskelija on palauttanut tehtävät/tuotokset aikataulun mukaan.
Opiskelijan tekemien tehtävien/tuotosten laatu on kiitettävä.
Opiskelijan motivaatio on kiitettävä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSlearning-alustalla. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna (suositus) tai sähköisenä

Opetusmenetelmät

- lähitunnit ja etätapaamiset Zoomissa
- verkkotehtävät
- video-cv

Sisällön jaksotus

- koulutuksen esittely
- työsuhteet
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- kemiantekniikan sanasto ja ajankohtaiset aiheet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla (kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja tentin), suullisiin tehtäviin, video-CV:hen ja suulliseen haastatteluun/esitykseen. Jos 70% läsnäolo ei täyty tunneilla, arvosana laskee yhdellä numerolla.
Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin suullisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.Arviointi Common European Framework of Reference asteikon mukaan
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb68

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSissä. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna (suositus) tai sähköisenä

Kansainvälisyys

- lähitunnit ja etätapaamiset Zoomissa
- kirjalliset tehtävät
- verkkotehtävät

Sisällön jaksotus

- omasta koulutuksesta kertominen
- työsuhteista ja -kokemuksesta kertominen
- kemiantekniikan sanasto ja ajankohtaiset aiheet
- puhelintilanteet ja sähköpostit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla (kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja tentin), kirjallisiin tehtäviin ja kirjalliseen tenttiin. Jos 70% läsnäolo ei täyty tunneilla, arvosana laskee yhdellä numerolla.
Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin kirjallisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Lavonen
Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa kuvata teollisuuden automaation perusteena olevaa sähkötekniikkaa ja sen peruskäsitteitä, teollisuuden automaation ja säätötekniikan perusteita ja niihin liittyviä prosessi- ja materiaalitekniikan alan sovelluksia.

Sisältö

- Säätö-, mittaus- ja anturitekniikan perusteet sekä komponentit
- Mittaukset, säädöt ja ohjaukset sekä niiden liittäminen prosessiin
- Automaatio- ja ohjausjärjestelmien esittely ja esimerkkejä prosessiteollisuudesta
- Automaatio ja turvallisuus

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla julkaistava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot (etänä)
Ohjelmistosimulaatiot
Laboratoriotyöt
Itsenäinen- ja ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä

Kansainvälisyys

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely sekä tiedon hankkiminen on keskeinen osa oppimista, jota tuetaan myös oppimisalustalla jaettavan materiaalin, esimerkkien, simulointiharjoitusten sekä laboratoriotöiden avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat muualla suoritetut opinnot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on oppimisalustalla suoritettavia tehtäviä. Opintojaksoon kuuluu myös yksi laboratorioharjoitus.
Opintojakson laajus (5 op) vastaa opiskelijalta noin 130 h työmäärää, josta noin 30h on etäopetusta, 6h on laboratorioharjoituksia, ja loput itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan automaatiotekniikan perusteisiin, ja keskeisena tavoitteena on ymmärtää automaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet ja peruskomponentit:
- Säätöpiirin toiminta
- Ohjelmoitavat logiikat
- Anturointi ja toimilaitteet
- Säätötekniikan perusteet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä opettajan kanssa sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu palautettaviin harjoitustöihin sekä laboratoriotöiden selostuksiin. Eri osien painotukset kokonaisarvioinnissa käydään läpi opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson minimitavoitetta (ks. arvosanan 1 kriteerit).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa selittää opintojaksojen sisältöjen perustermit, sekä osaa ratkaista yksinkertaisia opintojakson sisältöön liittyviä tehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa selitää opintojakson sisältöön liittyviä ilmiöitä erilaisissa sovellutuksissa sekä osaa ratkaista niihin liittyviä tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa yhdistää opintojakson sisällön loogiseksi kokonaisuudeksi ja osaa selittää erilaisten ilmiöiden yhteydet toisiinsa. Tämän lisäksi opiskelija osaa ratkaista vaativia soveltavia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Reetta Raitoharju
 • Teppo Saarenpää
Vastuuopettaja

Reetta Raitoharju

Ryhmät
 • MKEMIK21
  Kemiantekniikan koulutus
 • MKEMIS20
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Tuntee terveysteknologian toimialan erityispiirteet
- Osaa kuvata terveysteknologian osa-alueita, rajapintoja ja sovelluskohteita
- Ymmärtää eri käyttäjien merkityksen terveysteknologiaratkaisuissa

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja prosessit
- Tervetysteknologian käyttäjät
- Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit
- Terveysteknologia toimialana
- Terveysteknologiayritykset

Oppimateriaalit

Opettajien its-learningissa ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan lähipäivissä toteutettavilla ryhmätöillä, lähipäivien välillä palautettavilla oppimistehtävillä sekä arvosteltavalla paritehtävällä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähipäivien opetukseen, joka tapahtuu kampuksella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoa ei suoriteta tentillä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään tutkivaa oppimista sekä innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja ryhmätyöt kampuksella 16h
Yksilötyöskentely 14h
Paritehtävät 60 h
Parityönä palautettava lopputehtävä 45 h
yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

6.9.2023 13-16 Terveysteknologia–ala liiketoimintana + toimialana
20.9.2023 12-16 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, prosessit ja rekisterit
4.10.2023 12-16 Terveysteknologian käyttäjät ja käyttäjälähtöinen suunnittelu
8.11.2023 12-16 Omat esitykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy paritehtävänä palautettavan lopputehtävän perusteella, joka arvioidaan H-5. Muut jakson tehtävät tulee olla suoritettu hyväksyttävästi läpipääsemiseksi.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Antero
Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tutkimuksiin liittyvät viestintäkäytännöt ja tyylit
- osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisella tavalla opinnäytetyössään.

Sisältö

Tutkimusviestintä

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Koivunen
Vastuuopettaja

Mika Koivunen

Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-kertoa ja ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkityksen työelämässä sekä tuntee keinot miten niitä ylläpidetään
- huolehtia tietojen luottamuksellisuudesta, saatavuudesta ja eheydestä; ymmärtää varmuuskopioinnin merkityksen.
- huolehtia käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta.
- tunnistaa tietojenkalastelun ja nettihuijaukset.
- huolehtia erityisesti henkilötietojen luottamuksellisuudesta.
- kuvata tietoturvan riskinhallintaprosessin
- huolehtia käyttämiensä laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien turvallisuudesta päivityksillä.
- pyytää, lukea ja ymmärtää yrityksen tietoturvaohjeet.
- toimia oikein häiriötilanteissa.

Sisältö

- Tietoturvan ja tietosuojan perusteet
- Käyttäjätunnukset ja salasanat
- Tietojenkalastelu ja nettihuijaukset.
- Henkilötietojen suojaaminen
- Laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien turvallisuus
- Tietoturvan riskinhallinnan perusteet
- Yritysten tietoturvakäytännöt ja oheistus.
- Häiriötilanteet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali julkaistaan Itslearningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin aikana ei ole kertaustenttejä.

Sisällön jaksotus

- Tietoturvan ja tietosuojan perusteet
- Käyttäjätunnukset ja salasanat
- Tietojenkalastelu ja nettihuijaukset.
- Henkilötietojen suojaaminen
- Laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien turvallisuus
- Tietoturvan riskinhallinnan perusteet
- Yritysten tietoturvakäytännöt ja ohjeistus.
- Häiriötilanteet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan tehtäväpalautusten perusteella.

Hylätty (0)

Alle 50% tehtäväpalautusten pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1: vähintään 50% tehtäväpalautusten pisteistä.
Arvosana 2: vähintään 60% tehtäväpalautusten pisteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3: Vähintään 70% tehtäväpalautusten pisteistä.
Arvosana 4: Vähintään 80% tehtäväpalautusten pisteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5: Vähintään 90% tehtäväpalautusten pisteistä.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Haajanen
Vastuuopettaja

Kari Haajanen

Ryhmät
 • MKEMIK22
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa taulukkolaskentaa monipuolisesti laboratoriloon liittyvässä tulosten analysoinnissa.

Sisältö

Taulukkolaskenta:
Peruslaskut ja funktiot
Ehtolauseet
Makrot
Pivot
Laboratoriolaskut ja kuvaajat
Standardisuorat (trendit, R2 ja CV%)
Datan käsittely ja konvertointi
Tulosten visualisointi

Oppimateriaalit

ITS

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä vaan itsenäisesti tehtävä kurssitehtävä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava osaaminen todennettavissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 * 2 p kurssitehtäviä ja kurssitehtävä 10 p + bonustehtä + esittämispisteet (=max 32 p)

Sisällön jaksotus

Excelin soveltavaa käyttöä pääosin laboratoriotoimintoihin liittyen.
Tämän lisäksi soveltavaa tiedonhakua, esityksiä ja ratkaisuvideoiden tekemistä.
Tarkka sisältö sovitaan ryhmän kanssa 1. kerralla ja määritetään ITS:ssä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM: Kurssilla edellytetään Excelin perusteiden hallintaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja koe.

Hylätty (0)

15 p = 1
18 = 2
21 = 3
24 = 4
27= 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

15 p = 1
18 = 2
21 = 3
24 = 4
27= 5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

15 p = 1
18 = 2
21 = 3
24 = 4
27= 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

15 p = 1
18 = 2
21 = 3
24 = 4
27= 5

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 29.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Antero
Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa analysoida oman alansa ammattitekstejä ja käyttää saatua tietoa hyväkseen uusissa tilanteissa
- osaa tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen ja suullisen esityksen hyödyntäen hankkimaansa lähdeaineistoa
- osaa valita käyttämänsä lähdeaineiston lähdekriittisesti ja merkitä käyttämänsä aineiston lähdemerkinnät
- osaa käyttää kielenhuollon oppaita ja erilaisia kirjoituspohjia kirjoittamisen tukena
- osaa hyödyntää erilaisia argumentoinnin keinoja
- osaa suunnitella ja pitää kohderyhmälle sopivan tavoitteeltaan vaikuttavan esityksen
- osaa kehittää ammatillisia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
- osaa arvioida omia viestintätaitojaan
- osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja antaa kehittävää palautetta
- osaa arvioida viestinnällisiä taitojaan osana tulevaa ammattitaitoaan.

Sisältö

- oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
- asiatyyliset tekstit ja hyvän yleiskielen hallinta
- tutkimusviestinnän perusteet
- suullisen esityksen rakentaminen ja havainnollistaminen
- työelämän puheviestintätilanteet ja argumentointitilanteet
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimismateriaali koostuu opettajan laatimista tuntiharjoituksista, videoluennoista ja lukumateriaaleista, opettajan ja opiskelijoiden valitsemasta kirjallisuudesta ja artikkeleista, opettajan laatimasta tenttiharjoittelumateriaalista ja opiskelijoiden tekeillä olevista ja valmiista teksteistä ja esityksistä.
Opintojaksolla käytetään Turun amk:n opintojaksoraporttipohjaa, raporttipohjan käyttöohjeita, Turun amk:n lähdemerkintäohjeistusta, Kotuksen kielitestejä, ohjepankkia ja sanakirjaa.

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen, tekemällä oppiminen, uuden sisällön yhdistäminen jo opittuun tietoon, keskustelu, prosessikirjoittaminen, tiimityöskentely, itse- ja vertaisarviointi, reflektointi, lukeminen ja luetun vieminen käytäntöön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson osasuorituksena on Oikeakielisyys ja lähdemerkinnät -tentti, joka on tehtävissä opiskelijan valitsemana ajankohtana 30.10. ja 29.12.2023 välisenä aikana. Tenttiä ei voi uusia.

Kansainvälisyys

Osallistuminen kurssin aloitustunnille on välttämätöntä. Aloitustunnin jälkeen kurssille ei enää oteta uusia opiskelijoita.
Kurssiin sisältyy verkko-ohjausta ja lähiopetusta. Lisäksi kurssilla on videoluentoja, joiden katseluaika on osittain sidottu kurssilla kirjoitettavien tiivistelmien palautuspäiviin. Verkkotunnit ovat vuorovaikutteisia, joten opiskelijoilta edellytetään tuntien aikana puhe- ja kameravalmiutta.
Verkkotunteja ei tallenneta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa ahot-menettelyllä, jos opiskelijalla on oppimistavoitteisiin sopivaa aiemmin hankittua osaamista ja näyttöä siitä. Kurssille ilmoittaudutaan tavalliseen tapaan kurssin ilmoittautumisaikana. Opiskelijan tulee käynnistää ahot-suoritus viikon kuluessa kurssin alkamisesta ottamalla yhteyttä opettajaan ja sopimalla ohjauskeskusteluaika.
Ahot-suorituksen käsittelyaika on kaksi viikkoa, ja suorituksen tarkistaa kurssin vastuuopettaja.

Hyväksilukuanomus tehdään koulutusvastaavalle, kun opiskelija on aiemmin suorittanut korkeakoulussa vähintään saman laajuisen ja saman sisältöisen opintojakson.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ryhmätehtävät
- Viestinnän raportti ja ryhmätyöskentelyn arviointi
- Tuntitehtäviä pienryhmissä
Yksilötehtävät
- Tiivistelmät (reflektiot kirjallisuudesta, luentovideoista ja harjoitustehtävistä)
- Vaikuttava puhe ja palautekeskustelu
- Oikeakielisyys ja lähdemerkinnät -tentti

Osaan tehtävistä on tehtäväkuvauksessa esitetty vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Sisällön jaksotus

Opettaja hyväksyy ilmoittautumiset noin viikkoa ennen kurssin alkua ja lähettää opiskelijoille sähköpostiviestin kurssin aloituksesta. Hyväksymisen myötä opiskelija saa oikeudet kurssin ITS-työtilaan. Työtila täydentyy kurssin edetessä, ja muutokset toteutussuunnitelmassa tai aikataulussa ovat mahdollisia myöhemminkin. Opintojaksoon sisältyy läsnäolopakollisia tunteja, joihin opiskelijan edellytetään sitoutuvan. Opintojakso ei sovellu kokonaan verkossa tai täysin itsenäisesti suoritettavaksi.

Opintojakson aikana harjoitellaan oikeakielisyyttä, tiivistävää kirjoittamista, asiatyylisen lähteisiin pohjautuvan raportin kirjoittamista, kirjoituspohjien käyttöä ja yhdessä kirjoittamista. Tavoitteena on myös harjoitella Kotuksen tarjoamia kielenhuollon aineistojen, ohjepankin ja sanakirjan käyttöä. Esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan pitämällä tavoitteeltaan vaikuttava suullinen esitys, jonka yhteydessä harjoitellaan keskustelu- ja palautteenantotaitoja. Pääpaino on vastaanottajalähtöisessä ja havainnollistavassa viestinnässä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssilla viestitään ensisijaisesti tunneilla ja toissijaisesti ITSissä, jotta kaikki kurssia koskeva tieto on saatavilla kaikille opiskelijoille samanaikaisesti ja samansisältöisenä. Sähköpostia käytetään vain akuuttien tilanteiden hoitamiseen ja ei-julkisia tietoja sisältävään viestittelyyn. Opiskelijan ei tule antaa opettajalle henkilökohtaisia tietoja, kuten terveystietoja.

Verkkotuntien jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja yksilöohjaukseen.
Kurssin lopussa opiskelijoilla on mahdollisuus varata palautekeskusteluaika sellaisia tehtäviä varten, joista ei ole saanut palautetta kurssin aikana. Palaute on aina kasvokkainen keskustelutilaisuus. Vaikuttavasta puheesta voi saada palautetta, jos opiskelija on säilyttänyt videon esityksestä.

Ilmoita opintojakson alussa opettajalle sähköpostitse, jos koulusivistyskielesi on ruotsi. Opintojakson arvosana merkitään silloin kaksiosaisena (kirjallinen ja suullinen).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla noudatetaan jatkuvaa arviointia ja arviointi on opiskelijan nähtävillä ITSin arviointiportfoliossa.
Oppimistehtävät kerryttävät pistemäärää, joka voi olla enintään 100 pistettä. Hyväksymisehtona on, että pakolliset tehtävät (vaikuttava puhe ja palautekeskutselu sekä raportti ja siihen liittyvä itse- ja vertaisarviointi on tehty) ja tehtyjen tehtävien yhteispistemäärä on vähintään 50 pistettä. Muut tehtävät kerryttävät pistemäärää.
Arvosana 5 edellyttää aina, että kaikki tehtävät on tehty määräaikoina.

Pisteet oikeuttavat arvosanaan seuraavasti:
100-90 pistettä, as. 5
89-80 pistettä, as. 4
79-70 pistettä, as. 3
69-60 pistettä, as. 2
59-50 pistettä, as. 1
49 pistettä tai vähemmän, as. 0

Kunkin tehtävän arviointikriteerit ovat saatavilla ITSissä tehtäväkuvauksen yhteydessä.
Arviointimenetelminä käytetään opettajan arviointia, itsearviointia ja vertaisarviointia.
Opettaja merkitsee tehtäväkohtaiset pisteet ITSin arviointiportfolioon kahden viikon kuluessa tehtävän viimeisestä palautuspäivästä. Kurssin kokonaisarviointi valmistuu 2-3 viikkoa kurssin päättymisen jälkeen. Tässä ilmoitetut aikarajat eivät koske (asiallisen syyn vuoksi) myöhässä palautettuja tehtäviä tai opettajan täydennettäväksi lähettämiä tehtäviä. Opettaja lähettää viestin ITSissä, kun arvosanat on rekisteröity Peppiin.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut tehtäviä määräajassa tai hyväksymisehdot eivät täyty. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn hyvin vähän tai ei ollenkaan. Pistemäärä on 49 pistettä tai vähemmän.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut oppimistehtävät hyväksymisehtojen mukaisesti mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti. Opiskelija on hyödyntänyt tehtävissä ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia vain vähän ja yksipuolisesti ja tehtävissä on puutteita. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vähän.
Arvosana on 1, kun pistemäärä on 50-59.
Arvosana on 2, kun pistemäärä on 60-69.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut oppimistehtävät hyväksymisehtojen mukaisesti ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Tehtävät on suoritettu asianmukaisesti, ja niissä on omaa oivallusta. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn aktiivisesti, mikä ilmenee vertaisarvioinnissa ja tuntiaktiivisuudessa.
Arvosana on 3, kun pistemäärä on 70-79.
Arvosana on 4, kun pistemäärä on 80-89.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät hyväksymisehtojen mukaisesti, palauttanut tehtävät määräaikoina, saavuttanut oppimistavoitteet kiitettävästi ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin ja lähteisiin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut ryhmän työskentelyyn, osallistunut hyvin aktiivisesti yhteiseen työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista, mikä ilmenee vertaisarvioinnissa ja tuntiaktiivisuudessa. Pistemäärä on 90-100.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Sari Loppela-Rauha
Vastuuopettaja

Sari Loppela-Rauha

Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattialansa ja ympäröivän yhteiskunnan keskeisissä ja tyypillisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa englannin kielellä. Osaa käyttää kielen rakenteita monipuolisesti ja viestiä selkeästi. Tuntee ja osaa käyttää ammattialansa yleistä terminologiaa sekä verkkopohjaisia sanasto- ja oikolukutyökaluja. Osaa arvioida omaa taitoaan ja kehittymistarpeitaan sekä huomioida ne toiminnassaan.

Sisältö

Insinöörien työssään yleisesti kohtaamat tilanteet; koulutus; alakohtaiset tekniset aiheet. Tekninen ja työelämän sanasto; tyyli ja rekisteri; suullisen kielitaidon aktivointi ja parantaminen.

Oppimateriaalit

No textbooks. Videos, news, articles etc. are used. Study materials are brought in both by the teacher and the students. Terminology study is supported with Quizlet sets created by the teacher. The students find job ads and select relevant topics for pitching.

Opetusmenetelmät

Task-based studying supported by contact sessions either in a classroom setting or online
Discussions, small presentations and written assignments depending on the students' background, skills level and needs.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam and therefore also no re-exam.
Students may be requested to defend their written work in speaking.

Kansainvälisyys

All topics are related to the students' other ongoing studies and to their field of study. Employment & application procedures are specifically dealt with, and the course material seeks to expand the students' familiarity with career options in the field.
Basic philosophy: language is both a form given to thoughts and a tool for building and maintaining relationships. During the English course, therefore, real issues are discussed while focusing both on what information content is conveyed and what social implications the interaction has. In other words, the aim is to behave in an effective and socially acceptable way in an English-language work environment.
As regards written work, the use of e-dictionaries and spell checkers is recommended. Machine translation, Chat-GPT and similar tools are allowed but are not to do your work for you. Any sign of mechanically generated text will result in a request for the student to explain their work in speaking.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Some face-to-face time in the classroom or online, some independent writing, and some discussion in small groups.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Active attendance and accepted tasks are required.

Sisällön jaksotus

Brushing up the students' work-related English communication skills.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Laptop, microphone, webcam required
This is a skills course, and skills need practice.
Attendance in contact sessions is compulsory.
Compensation tasks will only be accepted if a compelling reason for absence is reliably put forward.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Task-based assessment, no exam. Compulsory attendance in class. Contribution to discussions is expected. A few small tests along the way on some limited subject or terminology areas (based on homework).

Hylätty (0)

Missing tasks or tasks not in compliance with instructions and lack of attendance may result in a failed course.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- deficient mastery of language mechanics, e.g. problems with tenses or sentence formation
- pronunciation issues which hamper understanding
- message often unclear
- limited use of vocabulary
- deficient mastery of register (politeness, appropriate style, choice of words)
- tasks late or only partly completed
- little or no contribution to discussion and/or pair work in class
- for grade 1, the student must be capable of responding when addressed in speaking and of producing grammatical sentences in writing

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has a communicative approach to language and is willing to develop as a language user but lacks proficiency in language mechanics. However, the message is always clear and the student is an active contributor in pair/group discussions. All tasks are done.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- tasks completed in accordance with instructions and by due date
- close to error-free mastery of language mechanics (CEFR B2-C)
- clear pronunciation
- message coherent and clear
- good grasp of text structure
- versatile use of vocabulary
- good grasp of register (politeness, appropriate style)
- active contribution to class discussions and pair work

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kemiantekniikan koulutus
Opettaja
 • Babi Lyrintzis
Ryhmät
 • MKEMIK23
  Kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

• Opiskelija tuntee yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet
• Opiskelija osaa hahmottaa kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet ja haasteet
• Opiskelija tuntee prosesseja, yrityksiä ja tietolähteitä, joiden kautta kestävän liiketoiminnan toteuttaminen mahdollistuu

Sisältö

• Yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteet
• Yrittäjämäinen asenne ja yrittäjyyden verkostot
• Kestävän liiketoiminnan ja ympäristöliiketoiminnan perusteet (mm. resurssitehokkuus, materiaalitehokkuus ja energiatehokkuus liiketoiminnan kehittämisessä)

Oppimateriaalit

Kaikki kurssilla käytettävä materiaali on ohjeistettu ja jaettu kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Esseeseen (yksilö) sekä ryhmätyönä tehtävän liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen sekä projektinhallintaan.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Yksittäisten oppimistehtävien (yksilö- ja ryhmätyöt) palautusten ajankohdat mainittu Itslearningissä.

Kurssin läpäisy vaatii ryhmätehtävä osion suorittamista, läsnäolon tunneilla vähintään 50 % sekä tentin läpäisemistä,

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, laajasta yksilöesseestä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 5 op = 135h.

Sisällön jaksotus

- Yritystoiminnan, yrittäjyyden ja liiketoiminnan suunnittelun perusteet.
- Kestävän liiketoiminnan (erityisesti kiertotalouden) käsite ja sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa.
- Tutustuminen tarkemmin yrityksiin & yritysverkostoihin, joiden kautta yrittäjyys ja kestävän liiketoiminnan toteuttaminen on mahdollista.

Ajoitus:
Kurssin kesto, 28.8.-31.12.2023 (yhteensä 3 lähikertaa)
Kurssin tarkempi aikataulu ja lähikertojen teemat/aiheet kuvattu kurssin Itslearning-alustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on käytössä numeerinen arviointi.
Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja (5-portainen numeerinen asteikko):
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Arvosana muodostuu:

- Essee (yksilösuoritus) 30% kurssin arvosanasta
- laaja ryhmätyö (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen) 40% kurssin arvosanasta
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla 30 % (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä

Hylätty (0)

Ei suoritusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi yrittäjyyden ja yritystoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää liiketoiminnan suunnittelun periaatteen. Opiskelija pystyy tyydyttävästi tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa tyydyttävästi tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin, toimia ryhmässä sekä ottaa tyydyttävästi huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy tyydyttävästi rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin yrittäjyyden ja yritystoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää liiketoiminnan suunnittelun periaatteen. Opiskelija pystyy hyvin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa hyvin kuvata ja hyödyntää muutamia aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa hyvin tunnistaa, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa hyvin hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimia ryhmässä sekä ottaa hyvin huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy hyvin rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan peruskäsitteet ja ymmärtää liiketoiminnan suunnittelun periaatteen. Opiskelija pystyy erinomaisesti ja laajemmin tunnistamaan kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa erinomaisesti nimetä ja hyödyntää useita aiheeseen liittyviä toimijoita ja tietolähteitä. Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata, kuinka kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys liittyvät omaan opintoalaansa. Opiskelija osaa erinomaisesti hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimii ryhmässä aktiivisesti sekä ottaa erinomaisesti huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy erinomaisesti rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.
Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti.