Study guide
Home > Professional specialization studies > Haavahoidon asiantuntija - erikoistumiskoulutus (not translated) > Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus (not translated)

Spring 2021

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search for study unit: ECTS 1 2 1S 2A 1 2 3 1 2
                 
5
5
5
5
101010103.33.33.355
                 
10
55551.671.671.672.52.5
ECTS credits per period / semester / academic year 15 15 15 15 5.3 5.3 5.3 8 8

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

1 HAAVAHOIDON ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Haavahoito liittyy moniin terveysongelmiin ja koskee eri-ikäisiä potilaita niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Väestön ikääntyminen ja elintapamuutokset yhdessä kansantautien (mm. diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet) kanssa ennustavat kroonisten huonosti paranevien haavojen esiintymisen lisääntymistä. Paranemisprosessia usein hidastavat infektiot ja resistenttien bakteerikantojen aiheuttamat komplikaatiot. Erityinen haaste haavahoidossa on potilaan arjessa selviytyminen ja elämänlaatu. Nämä tekijät korostavat tutkimuksen ja kehittämisen merkitystä osana haavahoidon asiantuntijuutta.
Haavahoito, joka perustuu nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja näyttöön haavahoidon vaikutuksista, vähentää potilaan kärsimystä ja lyhentää hoitoaikaa. Haavahoidon kehityksen myötä niin sairaaloissa kuin kotona voidaan hoitaa entistä vaativampaa hoitoa edellyttäviä haavoja, mikä vähentää hoidon kustannuksia. Haavojen hoito kotona edellyttää ammattilaiselta vankkaa tietoperustaa, itsenäistä näyttöön perustuvaa päätöksentekoa ja ohjaustaitoja potilaan ja hänen omaisten itsehoitovalmiuksien vahvistamiseen. Haavahoidon edistynyt asiantuntijaosaaminen edellyttää tietoa haavojen etiologiasta, riskien tunnistamisesta ja kroonisten haavojen ennaltaehkäisystä sekä haavan paranemisesta ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisestä potilaskohtaisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Lisäksi asiantuntijalla tulee olla taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.
Hoitokäytännöissä on alueellisia eroja ja terveyspalveluiden käyttäjät ovat eriarvoisessa asemassa haavahoidon asiantuntemuksen suhteen. Haavahoitoon on luotu standardeja ja suosituksia, joiden tavoitteena on yhtenäistää haavahoidon käytäntöjä alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan laajuisesti sekä aikaan saada kustannustehokkuutta. Uudet suositukset, tutkimukset, hoitokäytännöt ja teknologia asettavat uusia haasteita ja vaatimuksia hoitotyöntekijöiden haavahoidon osaamiselle.
Haavahoito on kansainvälisesti tarkasteltuna terveysalan erityisosaamisen alue, joka edellyttää hoitotyön arvoperustan ymmärtämistä, vahvaa haavahoidon tieto- ja taitoperustaa sekä käytännön haavahoidon kokemusta ja kehittämisosaamista. Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä. Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana on käytetty European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia. Haavahoidon asiantuntija 30 op erikoistumiskoulutuksen tuottama osaaminen vastaa tasoa 7.

Koulutuksen suunnittelu on toteutettu verkostoyhteistyönä, jossa ovat mukana Centria-, Hämeen, Lahden, Mikkelin, Oulun, Satakunnan, Savonia-, Tampereen-, Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä työelämänedustus. Kukin ammattikorkeakoulu voi joko itsenäisesti tai verkostona toteuttaa koulutuksen omien pedagogisten strategioidensa mukaisesti huomioiden alueensa hoidon/hoitotyön kehittämistä koskevat linjaukset. (not translated)

Competence objectives

2 ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti ja/tai toimintaterapeutti ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.
Opintojen tavoitteena on laaja-alaisen haavahoidon erikoisosaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän haavahoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen.
Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
• hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
• hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
• ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
• kykenee käyttämään eri alojen tietoja kliinisessä päätöksenteossa sekä tarvittaessa tekemään luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
• ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
• ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
• kykenee toimimaan oman alansa haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
• saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
• osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin (not translated)

Pedagogic approaches

3.1 Pedagogiset lähtökohdat

Pedagogisena lähtökohtana on opiskelijan ongelmaratkaisutaitojen, kriittisen ajattelun ja kehittämisosaamisen kehittyminen. Lisäksi tavoitteena on opiskelijan digiosaamisen kehittyminen mm. ohjausmateriaalin tuottamisessa ja dokumentoinnissa. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa opiskelijan oppiminen liitetään oman työyhteisön haavahoidon osaamisen kehittämiseen. Opinnoissa käytetään verkko-oppimista, jossa on oppimateriaalia, tehtäviä, keskustelua sekä lähiopetusta, joka koostuu asiantuntijaluennoista, seminaareista, laboroinneista ja simulaatiosta. Lisäksi opintoihin liittyy osallistuminen Valtakunnallisille Haavapäiville vuonna 2017.

3.2 Toteutusperiaatteet

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus toteutetaan yhden vuoden aikana. Koulutuksen laajuus on 30 op, mikä tarkoittaa 800 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus rakentuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijan työyhteisöä. Oppimistehtävien avulla opiskelija syventää omaa haavahoidon osaamistaan ja painottaa sitä työssään tarvitsemaansa erikoisosaamiseen esim. vanhustenhoidossa kroonisten haavojen ehkäisyyn, hoidon tehostamiseen ja hoitopolun kehittämiseen.

Koulutuksen alussa opiskelija laatii itselleen koulutuksen tavoitteisiin tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opintojen aikana osaamista arvioidaan kehittävän arvioinnin periaatteella niin, että opiskelija ja vertainen eli opiskelijakollega ja ohjaava opettaja käyvät dialogia opiskelijan osaamisesta ja sen kehittymisestä suhteessa tavoitteisiin. Opiskelija osoittaa koulutuksen aikana kehittyvän haavahoidon osaamisen portfoliolla, jossa hän reflektoi ja arvioi osaamisensa ja asiantuntijuutensa kehittymistä koulutuksen aikana. Portfolion rakenne perustuu Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n edellyttämän haavahoitajan erikoisosaamisen osoittamiseen (www.shhy.fi), jolloin opiskelija voi valmistuttuaan hyödyntää osaamisportfoliotaan auktorisoidun haavahoitaja -nimikkeen hakemiseen.
Opintojaksojen toteutusta, suoritusta ja arvioinnin kriteereitä koskeva tarkempi kuvaus tehdään toteutussuunnitelmaan (/opintojaksoselosteisiin), (not translated)

Assessment