Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajakoulutus

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
20 op

Terveydenhoitaja, avoin amk, verkko,Turku, S23
Terveydenhoitaja, avoin amk, Turku, S22
Terveydenhoitaja, avoin amk, Turku, S21
Terveydenhoitaja, avoin amk, Turku, S20
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maika Kummel
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tilan sekä niihin vaikuttavat tekijät ja ajankohtaiset haasteet
- osaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla
- tietää yhteiskunnallisen päätöksenteon, rakenteiden ja taloudellisten lähtökohtien yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.
- tietää tärkeimmät terveyden ja toimintakyvyn edistämistä ohjaavat säädökset ja toimintaohjelmat.
- tietää terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ulottuvuudet ja lähestymistavat.
- tietää terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyn keskeiset sisällöt ja menetelmät; mm. ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö, ravitsemusohjaus, seksuaaliterveys ja terveysliikunta.
- tietää miten toimitaan hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista
- erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä
- ymmärtää hoitotyön tietoperustan terveyden edistämisessä
- tietää näyttöön perustuvan toiminnan hoitotyössä
- perehtyy tiedonhakuun yleisimmissä terveystieteiden tietokannoissa
- tuntee lainsäädännölliset ja eettiset perusteet potilas- ja asiakastyössä

Sisältö

Asiakokonaisuudet:
- Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne (voimavarat ja haasteet) ja terveyteen yhteydessä olevat tekijät (suojaavat ja kuormittavat tekijät)
- Terveyserojen ja syrjäytymisen taustalla olevat tekijät (sosioekonominen asema)
- Terveyden ja toimintakyvyn edistämistä ohjaavat säädökset ja toimintaohjelmat
- Kansanterveyttä vähentävät tekijät ja niiden ehkäisy.
- Terveyden edistämisen taloudelliset näkökulmat
- Terveyden edistämisen eri tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot (promootio ja preventio)
- Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keskeiset sisällöt ja menetelmät
- Sairauksien, tapaturmien ja terveysongelmien ehkäisy
- Riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
- Muutostarpeen tunnistaminen, tavoitteiden määrittely ja keinoista sopiminen tavoitteiden saavuttamiseksi
- Terveystulosten ja vaikutusten seurannan ja arvioinnin periaatteet
- Vaikuttavat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmät
- Epistemologian ja ammattietiikan keskeiset käsitteet
- Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely terveyden edistämisessä
- Näyttöön perustuva toiminta - käsitteet ja toiminnan lähtökohdat

Sisällön jaksotus

Toiminnallispainotteinen toteutus TAI-polkuopiskelijoille

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24

Tavoitteet

Tavoite

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät

Sisältö

Sisältö
• solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
• tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
• verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
• hengityselimistön rakenne ja toiminta
• virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
• ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
• hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
• hermoston rakenne ja toiminta

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, videoluennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S., ..Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti: 6.5.2024 (klo 12-14)
2. tentti (1.uusinta): 20.5.2024 (klo 12-14)
3. tentti (2. uusinta): 27.5.2024 (klo 12-14)

Kansainvälisyys

Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan itsenäistä työtä vähintään 4 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö (4 op): Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden, erityisesti työ- ja toimintakyvyn tukemisen sekä kuntoutumisen näkökulmista
- hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta

Sisältö

Sisältö
1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- kuntoutus ja kuntoutuspalvelut
- toimeentuloturva

3. Asiakkaan ohjaaminen
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista
- tiedon soveltaminen eri elämäntilanteissa olevan asiakkaan palveluohjauksessa

Digistartti 1 op

Digistartin avulla opiskelija perehtyy opiskeluun Turun AMK:ssa jo opintojen alkuvaiheessa. Hän tutustuu siihen, miten Turun AMK:ssa opiskellaan, millaisia välineitä opiskelussa hyödynnetään ja mistä saa tukea.

Sisällön jaksotus

Erillinen TAI-väylä toteutus, syksy 2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste
 • Paikasta riippumaton
 • Kupittaan kampus
Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

12 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali tai opiskelijan verkosta hakema tai itse tuotettu materiaali. Kaikki materiaali tulee saataville Itslearning-oppimisympäristöön. Ei kustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, arviointi perustuu tehtäväperusteiseen arviointiin.

Kansainvälisyys

Työelämälähtöiset opppimistavoitteet ja materiaali
digioppiminen, tiimioppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
Suullisen esityksen suunnittelu, valmistelu, esittäminen ja vertaispalaute 15 h
Kurssitehtävät 40 h

Sisällön jaksotus

HUOM!

Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tuntitapaamiseen lähetetään sähköpostitise ennen kurssin aloitusta. Samaa linkkiä käytetään kurssin kaikissa verkkotapaamisissa ja se löytyy myös itslarning-oppimisympäristöstä.
Osana kurssisuoritusta, ryhmä osallistuu kolmeen virtuaalitapaamiseen Kanadalaisen Sheridan Collegen opiskelijoiden kanssa. COIL -tapaamisiin valmistaudutaan etukäteen opettajan antaman materiaalin avulla pareittaan. Ryhmätyöskentely tapahtuu Zoomissa opettajajohtoisesti. Tarkemmat tiedot, aikataulu ja ryhmäjako kurssin alkaessa,

Kurssin aihealueet:
• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in patient situations e.g. nursing procedures, patient guidance
• Field-related topics such as Finnish Health care system, patient assessment and guidance, family planning
• Spoken guidance
• Reading and summarizing field-related material
• Professional vocabulary
• Self-reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5:

Kurssisuoritukset pisteytetään, jonka perusteella muodostuu kokonaisarvosana. Arvosanaan vaikuttavat sekä suulliset että kirjalliset suoritukset. Osa arvioitavista tehtävistä suoritetaan kampuksella ja osa itsenäisenä työskentelynä yksin tai ryhmässä, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit. COIL aktiviteetit ovat osana kokonaisarviointia.

Arviointi ja palaute: Opettajan palaute, tehtäväkohtaiset pisteet, itsereflektointi, vertaispalaute

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija:
• Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakaskeskeistä hoitoa ja ohjausta julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa (esim. toimintarajoitteisen henkilön hoidossa, kotihoidossa, kotisairaalassa, palliatiivisessa hoidossa)
• Auttaa ja tukee erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa oman osaamisensa rajat
• Syventää osaamistaan terveyden edistämiseen liittyvässä ohjauksessa
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa hoitoympäristöissä
• Toimii moniammatillisissa työryhmissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä asiakkaan/potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla

Sisältö

Sisältö

• hoitotyön keskeisten toimintojen toteutus oppimisympäristön ja asiakkaiden/potilaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen toteuttaminen
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tuntemisen syveneminen ja palveluohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääke- ja nestehoidon perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija:
• Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakaskeskeistä hoitoa ja ohjausta julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa (esim. toimintarajoitteisen henkilön hoidossa, kotihoidossa, kotisairaalassa, palliatiivisessa hoidossa)
• Auttaa ja tukee erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa oman osaamisensa rajat
• Syventää osaamistaan terveyden edistämiseen liittyvässä ohjauksessa
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa hoitoympäristöissä
• Toimii moniammatillisissa työryhmissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä asiakkaan/potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla

Sisältö

Sisältö

• hoitotyön keskeisten toimintojen toteutus oppimisympäristön ja asiakkaiden/potilaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen toteuttaminen
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tuntemisen syveneminen ja palveluohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääke- ja nestehoidon perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaisissa projekteissa ja/tai erilaisissa hoitoympäristöissä
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa hoitoympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä asiakkaan/potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Oppii projektityötaitoja sosiaali- ja/tai terveysalan toimeksiannoissa.

Sisältö

Sisältö

• projektimainen työskentely
• työskentely monialaisissa tiimeissä
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja asiakkaiden/potilaiden tarpeiden mukaisesti
• voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteuttaminen
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Maika Kummel
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää hoitotyön keskeiset käsitteet
• tietää hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• tietää ammatillisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön periaatteet
• osaa käyttää hoitotyön päätöksenteossa ja kirjaamisessa hoitotyön prosessia
• osaa käyttää kansallista hoitotyön kirjaamismallia hoitotyön kirjaamisessa
• tietää potilasturvallisuuden keskeiset periaatteet
• osaa huolehtia potilasturvallisuuden toteutumisesta omassa ja työyhteisön toiminnassa
• osaa arvioida potilaan voimavarat ja hoidon tarpeet, sekä määritellä potilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä asiakkaan/potilaan voimavaroja edistäen
• tietää aseptisen työskentelyn, ergonomian, kivun ja kroonisen haavan hoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietoja hoitotyössä
• tietää, miten järjestelmällisesti arvioidaan välittömän hoidon tarve ja osaa toimia välitöntä ensiapua vaativissa tilanteissa
• tietää periaatteet ja osaa toimia hoitajana liittyen kuoleman kohtaamiseen
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
• tietää mikrobiologian perusteet ja mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan

Sisältö

• Hoitotyön keskeiset käsitteet
• Hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• Ammatillinen vuorovaikutus ja selkeä viestintä
• Hoitoprosessi, hoitotyön päätöksenteko ja hoitotyön kirjaaminen
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat ja turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Tietoturva ja tietosuoja
• Aseptinen työskentely, infektioiden torjunta, käsihygienia, varotoimet ja eristyksen järjestäminen
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kudoseheys, painehaavojen ehkäisy ja kroonisten haavojen hoito
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• Ensiapu ja peruselvytys
• keskeisin käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio, infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Jaana Koskela
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää hoitotyön keskeiset käsitteet
• tietää hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• tietää ammatillisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön periaatteet
• osaa käyttää hoitotyön päätöksenteossa ja kirjaamisessa hoitotyön prosessia
• osaa käyttää kansallista hoitotyön kirjaamismallia hoitotyön kirjaamisessa
• tietää potilasturvallisuuden keskeiset periaatteet
• osaa huolehtia potilasturvallisuuden toteutumisesta omassa ja työyhteisön toiminnassa
• osaa arvioida potilaan voimavarat ja hoidon tarpeet, sekä määritellä potilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä asiakkaan/potilaan voimavaroja edistäen
• tietää aseptisen työskentelyn, ergonomian, kivun ja kroonisen haavan hoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietoja hoitotyössä
• tietää, miten järjestelmällisesti arvioidaan välittömän hoidon tarve ja osaa toimia välitöntä ensiapua vaativissa tilanteissa
• tietää periaatteet ja osaa toimia hoitajana liittyen kuoleman kohtaamiseen
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
• tietää mikrobiologian perusteet ja mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan

Sisältö

Sisällöt

• Hoitotyön keskeiset käsitteet
• Hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• Ammatillinen vuorovaikutus ja selkeä viestintä
• Hoitoprosessi, hoitotyön päätöksenteko ja hoitotyön kirjaaminen
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat ja turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Tietoturva ja tietosuoja
• Aseptinen työskentely, infektioiden torjunta, käsihygienia, varotoimet ja eristyksen järjestäminen
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kudoseheys, painehaavojen ehkäisy ja kroonisten haavojen hoito
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• Ensiapu ja peruselvytys
• keskeisin käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio, infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Oppimateriaalit

Blomqvist, Mia; Rummukainen, Tarja; Sainio, Titta; Simola, Tiina; Tyrisevä-Ryösö, Miia. 2022. Hoitotyön perusosaaminen.
Opintojakson muu materiaali, joka löytyy oppimisalustalta.

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus etänä
Teemapäivät
Prekliiniset harjoittelut koululla
Oppimistehtävät- ja keskustelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson lopulla.

Kansainvälisyys

Oman osaamisen reflektointi
Case-harjoitukset
Verkko-oppiminen
Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op on opiskelijan työtä 27h. Yhteensä opintojakso 7op eli 189h.

Sisällön jaksotus

Sisällöt

• Hoitotyön keskeiset käsitteet
• Hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• Ammatillinen vuorovaikutus ja selkeä viestintä
• Hoitoprosessi, hoitotyön päätöksenteko ja hoitotyön kirjaaminen
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat ja turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Tietoturva ja tietosuoja
• Aseptinen työskentely, infektioiden torjunta, käsihygienia, varotoimet ja eristyksen järjestäminen
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kudoseheys, painehaavojen ehkäisy ja kroonisten haavojen hoito
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• Ensiapu ja peruselvytys
• keskeisin käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio, infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prekliininen harjoittelu hyv/hyl
Ennakkotehtävät hyv/hyl
Teemapäivien tehtävät hyv/hyl
Muut tehtävät hyv/hyl
Tentti hyl-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
• Tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
• Kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
• Osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
• Tietää, miten lääkehoitosuunnitelma ohjeistaa lääkehoitoprosessia
• Osaa arvioida potilaan voimavaroja ja vointia
• Osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
• Osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
• Osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
• Osaa seurata potilaan ruokailun toteutumista ja ravinnon saantia sekä tunnistaa hänen ravitsemukseen liittyviä riskejä
• Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa potilaan kipua
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Osaa turvallisesti toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen
• Osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
• Osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö

• Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heli Aarnio
 • Maika Kummel
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
• Tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
• Kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
• Osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
• Tietää, miten lääkehoitosuunnitelma ohjeistaa lääkehoitoprosessia
• Osaa arvioida potilaan voimavaroja ja vointia
• Osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
• Osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
• Osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
• Osaa seurata potilaan ruokailun toteutumista ja ravinnon saantia sekä tunnistaa hänen ravitsemukseen liittyviä riskejä
• Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa potilaan kipua
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Osaa turvallisesti toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen
• Osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
• Osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

• Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Olli Toivonen
 • Heidi Ristseppä
 • Janina Luoto
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Tavoitteet

-• ymmärrät kansalaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja sosiaalisia ongelmia
• tunnet hyvinvointia uhkaavia yhteiskunnallisia ja globaaleja haasteita
• osaat tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
• tunnet hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion historiaa, toimintaa ja tehtäviä

Sisältö

• hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion muutokset
• hyvinvointiteoriat, hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämänlaatu
• sosiaaliset ongelmat, huono-osaisuus ja syrjäytyminen

Oppimateriaalit

Yksilötentti, 1-5
Ryhmätehtävä ( hyväksytty/ hylätty)
PBL-ryhmätyöskentely (hyväksytty /hylätty)

Opetusmenetelmät

Luennot ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

to 29.2 Tentti klo 12-14 (KP)

Kansainvälisyys

Luennot 0,5op
Ryhmätyöskentely 1op
Itsenäinen opiskelu 1
tentti 2,5op

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Yksilötentti Itsissä
Kaksi uusintamahdollisuutta tarvittaessa. Ensimmäinen noin kahden viikon päästä. Ajankohta sovitaan uusioiden kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tenttimateriaali:
Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan. Helsinki: WSOY
Luentomateriaali

Lähdemateriaalia:
Saari Juho. 2015. Huono-osaiset. Helsinki:Gaudeamus
Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I.1998. Matkalla nykyaikaan.Helsinki: WSOY
Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (toim.) 2011. Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.
Lähiopetusmateriaali ja lähiopetuksessa viitatut lähteet

Sisällön jaksotus

vko 3
to 18.1 klo 8:15 - 10:00 Jakson aloitus (HR) ja ryhmätyö-opastus (HR) 10.15-11.30 Arki (HR) 12.30-15 Hyvinvointiteoriat (Kaija Penttala)
pe 19.1 klo 8:15 - 9.45 Ryhmät 1,2,3, klo 10-11.30 Ryhmät 4,5,6,7, klo 12-13.30 Ryhmä 8 (opettajat mukana ryhmissä)


vko 4
to 25.1 klo 8.15-11.30 Syrjäytyminen ja eriarvoisuus (HR)
12.30-16 Hyvinvointiyhteiskunnan muutokset (KP)
pe 26.1 Kaikki ryhmät (1-8) itsenäinen työskentely omissa ryhmissä klo 14-16 (ilman opea)

vko 5
to 1.2 klo 8.15-11:30 Kestävä kehitys (HR)
pe 2.2. klo 9-11 Kaikki ryhmät (ilman opea)


vko 6
to 8.2. klo 10-16:00 Hyvinvoinnin mittaaminen, koettu hyvinvointi, elämän laatu (KP)
pe 9.2 klo 8:00 - 12:00 Ryhmät 1,2,3,5,6,7, ryhmät 4 ja 8
klo 12-16 (opettajat mukana)

vko 7
to 15.2 klo 8:15 - 11:30 Ryhmätöiden esitykset kahdessa ryhmässä. Ryhmät 1,2,3 ja 4 (HR, KP) sekä 5,6,7 ja 8 (MK, TS)

vko 9
to 29.2 Tentti klo 12-14 (KP)


Ryhmäjako ja vastuuopettajat: Ryhmät 1,5 Marika Kouki, Ryhmät 2,6 Tiina Suni, Ryhmät 3,7 Heidi Ristseppä, Ryhmät 4,8 Kaija Penttala

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anne-Mari Seppälä
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö

• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Opetusmenetelmät

oppimiskeskustelut, itsenäiset verkkokurssit, simulaatio, tiimityöskentely

Kansainvälisyys

innovaatiopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
Oppiporttin verkkokurssit: Vanhusten lääkehoito ja Kotihoidon lääkitysturvallisuus (hyv/hyl)
Tiimityö (hyv/hyl)
Simulaatio (hyv/hyl)

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet
Tavoitteet

Opiskelija
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät
Opintojakson sisältö
Sisältö

• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppiporttin verkkokurssit: Vanhusten lääkehoito ja Kotihoidon lääkitysturvallisuus (hyv/hyl)
Tiimityö (hyv/hyl)
Simulaatio (hyv/hyl)
Opiskelijalla on läsnäolovelvoite lukujärjestyksen mukaisiin tapaamisiin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Ymmärtää hyväksi johtajaksi kasvamisen, sen edellyttämän teoreettisen opiskelun ja käytännön johtamistyön yhteyden
• Oppii työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
• Saa valmiuksia työhyvinvoinnin johtamiseen ja osaa toimia rakentavasti työyhteisössä
• Tuntee osaamisen johtamisen ja työntekijän osaamisen kehittymisen perusperiaatteet
• Ymmärtää eettisyyden johtamistyön perustana
• Osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa, sekä tuntee ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa
• Tietää yrittäjyyden perusteet
• Tietää poikkeusolojen terveydenhuollon perusteet

Sisältö

Sisältö
• Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erityispiirteet ja reunaehdot
• Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
• Osaamisen johtaminen ja työntekijän osaamisen kehittyminen: rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, osaamisen kehittäminen
• Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin johtaminen
• Laatu ja laadunvarmistus terveydenhuollossa
• Yrittäjyysosaaminen
• Poikkeusolojen terveydenhuolto

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27 opiskelijan työtuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet
Tavoitteet

Opiskelija
• Ymmärtää hyväksi johtajaksi kasvamisen, sen edellyttämän teoreettisen opiskelun ja käytännön johtamistyön yhteyden
• Oppii työnantajan ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
• Saa valmiuksia työhyvinvoinnin johtamiseen ja osaa toimia rakentavasti työyhteisössä
• Tuntee osaamisen johtamisen ja työntekijän osaamisen kehittymisen perusperiaatteet
• Ymmärtää eettisyyden johtamistyön perustana
• Osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua hoitoprosessin kaikissa vaiheissa, sekä tuntee ammatillisen vastuunsa hoidon laadun varmistamisessa
• Tietää yrittäjyyden perusteet
• Tietää poikkeusolojen terveydenhuollon perusteet
Opintojakson sisältö
Sisältö
• Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erityispiirteet ja reunaehdot
• Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet
• Osaamisen johtaminen ja työntekijän osaamisen kehittyminen: rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, osaamisen kehittäminen
• Työyhteisötaidot ja työhyvinvoinnin johtaminen
• Laatu ja laadunvarmistus terveydenhuollossa
• Yrittäjyysosaaminen
• Poikkeusolojen terveydenhuolto

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
 • Jani Paulin
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• harjaantuu tunnistamaan ammatillisen tehtäväkenttänsä keskeisiä kehittämistarpeita
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin, sekä projektityöskentelyn luonteen ja kulun
• osaa käyttää tavallisimpia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä
• osaa tulkita ja soveltaa kehittämis- ja tutkimustyössä tuotettuja tuloksia

Sisältö

Sisältö

• keskeiset käsitteet: terveydenhuollon ja hoitotyön kehittäminen, tieteellinen tutkimus, soveltava tutkimus, projektityö
• tutkivan kehittämisen eettiset ja juridiset lähtökohdat
• tutkimus- ja kehittämishankkeen vaiheet
• tutkimus- ja kehittämismenetelmät
• aineiston keruu, käsittely ja analysointi
• tutkimustulosten tulkinta ja soveltaminen
• tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
• kehittämis- ja tutkimustyön suunnittelu ja raportointi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
 • Nina Rantalaiho
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää kirurgisen potilaan hoitopolun
• osaa kirurgisesti hoidettavan potilaan hoitokokonaisuuden, sen erilaiset lähtökohdat, erityispiirteet ja eettiset vaatimukset erilaisten potilaiden kohdalla.
• osaa aseptisen ja suunnitelmallisen työskentelyn
• osaa edistää ja toteuttaa työ- ja potilasturvallisuutta kirurgisen potilaan hoidossa
• osaa suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida turvallista ja vaikuttavaa kirurgisen potilaan lääke- ja nestehoitoa
• harjoittelee erilaisia kirurgisen potilaan hoitotyön auttamismenetelmiä
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kirurgisen potilaan ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmä lähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
• osaa tukea kirurgisen potilaan omahoitoa leikkauksen jälkeisessä hoidossa sairaalassa ja kotona
• osaa varmistaa ajantasaisen tiedonkulun kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheissa.
• ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen kirurgisen potilaan hoitotyössä
• kehittää omaa ammattitaitoa

Sisältö

Sisältö

• kirurgisen potilaan hoitopolut
• yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet, niiden hoitotyö ja kuntoutus
• kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät auttamismenetelmät
• pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
• aseptinen työskentely
• akuutin kivun arviointi ja hoito
• kirurgisen haavan tarkkailu ja hoito
• pre- intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
• yksilöllinen potilaan ohjaus ja omaisten ohjaus
• kirjaaminen ja raportointi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Anniina Friman
Ajoitusryhmät
 • ryhmä 1 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä 2 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23
Pienryhmät
 • ryhmä 1
 • ryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa ohjata potilasta tutkimuksiin valmistautumisessa ja tutkimusten jälkeen.
• Tietää tavallisimmat laboratoriotutkimukset ja osaa selittää niiden merkityksen.
• Osaa ottaa laadukkaita tutkimusnäytteitä ja tulkita niitä.
• Tietää tavallisimmat sisätautipotilaan kliinisen fysiologian tutkimukset ja hoitotyön roolin niissä

Sisältö

Sisältö

• yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• potilaan ohjaus näytteenotossa
• näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• vena- ja ihopistosnäytteenotto
• virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• näytteenoton komplikaatiot
• näytteen säilytys ja kuljetus
• vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• potilaan ohjaus ja tutkimuksiin valmistaminen
• tavallisimmat kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. EKG:n rekisteröinti)
• hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Sisällön jaksotus

Kliiniset laboratoriotutkimukset
• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa

Teoria toteutuu kokonaisuudessa Itslearning-alustalla verkko-opintoina. Opintojakso integroituu bioanalytyytikkokoulutuksen projektiosaamisen kokonaisuuteen ja näitä opintoja toteuttavat opiskelijat vastaavat osittain myös teoreettisesta sisällöstä.
Toteutukseen sisältyy laboraatioharjoitus MedisiinaD:n bioanalytiikan tiloissa (2.krs). Laboraatiossa 100% läsnäolovelvollisuus.

Opettaja lähettää teoria osuuteen liittyvän infon ja ohjeet opiskelijoille sähköpostilla.


Hyväksytty:
100% läsnäolo lähiopetuksessa, opiskelijan aktiivisuus lähipäivässä ja tehtävät suoritettu hyväksytysti aikataulussa.

Hylätty:
Opiskelija ei osallistu lähipäivään ja jättää tehtävät tekemättä. Laboraatio/tehtävät tulee olla suoritettu/palautettu määräajassa saman lukukauden aikana tai opiskelijan tulee suorittaa koko kokonaisuus uudestaan toisen ryhmän mukana.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 06.05.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset.
• tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa.
• tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa
• ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana.

Sisältö

Opintojaksolla eteneminen ja tenttiminen
• Opintojaksolla on kuusi (1-6) sisältöosiota. Niiden sisältöjen oppimisen kannalta suosittelemme opiskelua numerojärjestyksessä. Osiossa 7 on opintojakson tentti.
• Opintojakson jokaisesta osiosta tentitään kaikki siihen koottu aineisto ja materiaali lukuun ottamatta mahdollista lisälukemistoa.
• Opintojakso suoritetaan tekemällä sähköinen monivalintatentti. Ilmoittauduttuasi avoimeen yliopistoon/korkeakouluun tai tutkinto-opiskelijana omaan yliopistoosi/korkeakouluusi, saat sähköpostitse infokirjeen
• Tentti tehdään täällä opintojakson Digicampus-alueella osiossa 7 . Tentti on monivalintatentti ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Saadaksesi hyväksytyn suorituksen sinun tulee vastata tentin 24 kysymyksestä oikein vähintään 12 kysymykseen. Tentin suorittamisen maksimiaika on 55 min. Tentin suorittamisen yrityskertoja ei ole rajoitettu. Suorituskertojen välissä tulee odottaa yksi viikko, että tenttimismahdollisuus tulee jälleen voimaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson sisältöön liittyvä kirjallisuus ja muu materiaali on kuvattu oppimisympäristössä. Kaikki löytyy sähköisessä muodossa.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on kuusi (1-6) sisältöosiota. Niiden sisältöjen oppimisen kannalta suosittelemme opiskelua numerojärjestyksessä. Osiossa 7 on opintojakson tentti.

Opintojakson jokaisesta osiosta tentitään kaikki siihen koottu aineisto ja materiaali lukuun ottamatta mahdollista lisälukemistoa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelu on täysin verkossa tapahtuu ja toteutuu omassa tahdissa.

Kansainvälisyys

Sähköinen monivalintatentti loppusuorituksena opintojakson DigiCampus-alueella. Saadaksesi hyväksytyn suorituksen sinun tulee vastata tentin 24 kysymyksestä oikein vähintään 12 kysymykseen. Tentin suorittamisen maksimiaika on 55 min. Tentin suorittamisen yrityskertoja ei ole rajoitettu. Suorituskertojen välissä tulee odottaa yksi viikko, että tenttimismahdollisuus tulee jälleen voimaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan tekemällä sähköinen monivalintatentti. Ilmoittauduttuasi avoimeen ammattikorkeakouluun tai tutkinto-opiskelijana omaan korkeakouluusi, saat sähköpostitse infokirjeen tentin suorittamista koskien. Infokirjeet lähetetään jokaisen kuun ensimmäisellä viikolla, joten sähköpostin saapuminen voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi.

Opiskelu on täysin verkossa tapahtuu ja toteutuu omassa tahdissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa tietojaan nuoren kasvun ja kehityksen seurannassa ja hänen tukemisessaan yksilönä, perheen ja kouluyhteisön jäsenenä sekä oman kulttuurinsa edustajana
• osaa toimia nuoren ohjaajana hänen seksuaalisuuden kehittymisessä ja muutoksissa sekä mielenterveyden kysymyksissä eri ikäkausina ja kykenee ohjaamaan nuoren
perhettä ongelmatilanteissa
• osaa soveltaa tietojaan nuoren terveysongelmissa sekä niistä aiheutuvissa muutoksissa perheiden elämässä ja osaa hoitaa, ohjata ja tukea nuorta ja hänen
perhettään näissä kysymyksissä.
• osaa toimia moniammatillisesti nuoren ja hänen perheensä terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä

Sisältö

Sisältö

• kouluterveydenhuollon toimintaa ohjaavat periaatteet
• kouluikäisen lapsen/nuoren kasvu ja kehitys sekä määräaikaisseuranta ja seulontatutkimukset
• kouluikäisen ja nuorten terveyden ja sosiaalisen kehityksen riskit/häiriöt ja niihin puuttuminen esim. koulukiusaaminen, koulu-uupumus, ylipaino, masennus
• lapsen/nuoren ja hänen perheensä voimavaraistava tukeminen
• terveyden edistäminen kouluyhteisössä ja oppilashuollossa

Oppimateriaalit

Löytyvät It`s learning-alustalta.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen & oppimiskeskustelut
Prekliininen harjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tiimityö 0-5
Yksilötentti 0-5
Kirjalliset tehtävät hyv/hyl
Ennakkotehtävät hyv/hyl

Kansainvälisyys

Prekliininen harjoittelu
Yksilö- ja tiimitehtävät
Yhteistyö työelämän edustajan kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27h opiskelijan työtä

Viestintäkanava ja lisätietoja

It`s learning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiimitehtävä 0-5 (1/2 opintojakson numerosta)
Yksilötentti 0-5 (1/2 opintojakson numerosta)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Nita Björklöf
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa tietojaan lapsen kasvun ja kehityksen seurannassa ja lapsen tukemisessa yksilönä, perheen jäsenenä ja oman kulttuurinsa edustajana
• osaa toimia yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
• osaa soveltaa tietojaan vanhemmuuden tukemisessa perheen eri kehitysvaiheissa
• osaa toteuttaa tartuntatautien ehkäisyä ja hallitsee rokottamisen
• osaa toteuttaa perhekasvatusta

Sisältö

Sisältö

• lastenneuvolatoimintaa ohjaavat periaatteet
• lapsen ja perheen voimavaralähtöinen vanhemmuuden tukeminen lapsen eri kehitysvaiheissa
• neuvolaikäisen lapsen kasvu ja kehitys sekä määräaikaisseuranta
• lapsen näön ja kuulon seuranta
• imeväisen ja leikki-ikäisen lapsen ravitsemus
• lapsen ravitsemukseen liittyvät erityiskysymykset (ummetus, ripuli)
• rokotusohjelma ja rokottaminen
• lapsen kehitykseen liittyvät erilliskysymykset (esim. kastelu, kehitysviiveet, syömisongelmat, puheen kehityksen häiriöt ym.)
• seksuaalisuuden portaat
• moniammatillinen yhteistyö

Oppimateriaalit

Tarkemmat tiedot Itsissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen
Tiimityöskentely
Verkko-oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27 opiskelijan työtuntia

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa soveltaa tietojaan lapsen kasvun ja kehityksen seurannassa ja lapsen tukemisessa yksilönä, perheen jäsenenä ja oman kulttuurinsa edustajana
• osaa toimia yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
• osaa soveltaa tietojaan vanhemmuuden tukemisessa perheen eri kehitysvaiheissa
• osaa toteuttaa tartuntatautien ehkäisyä ja hallitsee rokottamisen
• osaa toteuttaa perhekasvatusta

Sisältö:
• lastenneuvolatoimintaa ohjaavat periaatteet
• lapsen ja perheen voimavaralähtöinen vanhemmuuden tukeminen lapsen eri kehitysvaiheissa
• neuvolaikäisen lapsen kasvu ja kehitys sekä määräaikaisseuranta
• lapsen näön ja kuulon seuranta
• imeväisen ja leikki-ikäisen lapsen ravitsemus
• lapsen ravitsemukseen liittyvät erityiskysymykset (ummetus, ripuli)
• rokotusohjelma ja rokottaminen
• lapsen kehitykseen liittyvät erilliskysymykset (esim. kastelu, kehitysviiveet, syömisongelmat, puheen kehityksen häiriöt ym.)
• seksuaalisuuden portaat
• moniammatillinen yhteistyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tiimityö: täydennettävä-5
Kirjalliset tehtävät: hyv/hyl
Prekliiniset: hyv/hyl

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Camilla Laaksonen
 • Elina Santala
 • Heli Aarnio
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Tavoitteet:
- tutustua luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin
- tutustua luontoperusteisiin menetelmiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- tutustua luontoaktiviteetteihin oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Sisältö

Sisältö:
- luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
- luontoperusteisiä menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
- luontoaktiviteettivinkkejä oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Oppimateriaalit

digitaalinen nonstop verkkokurssi, verkkotentti

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti on auki 1.8.-31.12.2023

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu - digitaalinen nonstop verkkokurssi, verkkotentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.12. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Itsenäinen opiskelu - digitaalinen nonstop verkkokurssi, verkkotentti

2 op= 54 tuntia opiskelijan työaiaka

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Verkkotentissä vähintään 50% vastauksista oikein = hyväksytty suoritus

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
- luontoperusteisiä menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
- luontoaktiviteettivinkkejä oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
Tavoitteet:
- tutustua luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin
- tutustua luontoperusteisiin menetelmiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- tutustua luontoaktiviteetteihin oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

avoinamk@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.

Verkkotentti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • TERHY12 Virtuaalihenkilö12 TERVHOITA
 • Nita Björklöf
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet:
• Tunnistaa eettisen näkökulman, juridiset sekä näyttöön perustuvan tiedon merkityksen lääkehoitoa koskevassa päätöksenteossa
• Tunnistaa työ- ja potilasturvallisuuden osana lääkehoitoa ja osaa toimia lääkitysturvallisuutta edistäen lääkehoitoprosessin eri vaiheissa lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
• Osaa kuvata tehokkaan, turvallisen, tarkoituksenmukaisen, vaikuttavan ja taloudellisen lääkehuollon ja lääkehoidon osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
• Tietää eri ammattiryhmien ja lääkkeen käyttäjän vastuut ja roolit lääkehoidon toteuttamisessa
• Tietää sairaanhoitajan työssä tarvittavan farmakologian ja farmasian perusteet
• Tietää sairaanhoitajan vastuun ja tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
• Tietää ja osaa hyödyntää lääkehoidossa luotettavia näyttöön perustuvia tietolähteitä
• Osaa toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä aseptisesti ja turvallisesti käyttäen sekä käyttää niissä käytettäviä välineitä oikein
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee lääkehoidon toteuttamisessa tarvittavat matemaattiset taidot ja lääkelaskennan
• Tietää potilaan lääkehoidon tavoitteet sekä yksilöllisen ohjauksen ja lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
• Osaa arvioida omaa lääkehoito-osaamistaan lääkehoitopassin avulla

Sisältö

Sisältö:
• Keskeiset säädökset ja eettiset perusteet
• Lääkehuollon ohjaus ja valvonta
• Lääke- ja lääkitysturvallisuus
• Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
• Lääkeaineiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
• Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat
• Keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
• Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitoprosessin turvallinen toteuttaminen
• Lääkehoidon välineet ja aseptinen toiminta
• Kirjaaminen
• Ohjaus ja neuvonta
• Lääkelaskenta
• Lääkehoitopassi osana osaamisen tunnistamista

Oppimateriaalit

Saano & Taam-Ukkonen (2020) Lääkehoidon käsikirja 9. uudistettu painos
Osat:
Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeenanto luonnollista reittiä
Lääkkeen antaminen injektiona

Nikkola, Nurkka, Paloposki. Annos oivallusta. SanomaPro Oy. (viimeisin painos).

Opetusmenetelmät

· Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tentit ja tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Lääkelaskupaja
· Itsenäinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikataulu löytyy itslearningista

Kansainvälisyys

· Työelämälähtöisyys (teemapäivät ja harjoittelu luokassa)
· Tiimioppiminen (harjoittelu luokassa)
· Yhteisopettajuus (teemapäivät, lääkelaskenta ja luennot)
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suorittaminen toisen ryhmän kanssa vastaavassa opintojakson

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 24h
Alkutentti ja lopputentti kirjatenttinä 20h
Farmakologian tietotestit 10h
Itsenäinen työskentely (its tehtävät ja laskut yms.) 51h
Prekliinisiä harjoittelutunteja (sis. Simulaatiot) 22h
Lääkelaskupajat ja lääkelaskukoe 8h

Sisällön jaksotus

· lääke ja lääkkeen kehittäminen
· lääkkeiden tunnistaminen ja rinnakkaisvalmisteet
· lääkkeiden luokittelu
· farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka
· lääkemuodot, lääkkeen antotavat, sekä lääkehoidon välineet
· keskeiset haittavaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit
· lääkehuolto- ja hoito osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää
· lääkehuollon ja -hoidon ohjaus ja valvonta
· keskeiset säädökset ja suositukset
· lääke- ja lääkitysturvallisuus potilasturvallisuuden osa-alueena
· reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet
· lääkehoitoa koskevat keskeiset tietolähteet
· lääkehoitosuunnitelma lääkehoidon toteuttamisen perustana
· sairaanhoitajan tehtävät lääkehoidon toteuttajana lääkehoitoprosessin eri vaiheissa
· potilaan lääkityksen ja riskitietojen selvittäminen
· lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen
· lääkehoidon toteutuksen suunnittelu
· lääkehoidon toteuttaminen, ohjaus ja neuvonta
· lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen
· lääkehoidon toteutumisen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
· lääkityksen tarkistus
· lääkehoidon dokumentointi ja raportointi
· lääkehoitoprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen ja lääkitysturvallisuuden edistäminen
· lääkehoitopassi
· lääkelaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Alkutentti HYL–K5 (Painotus 1/3)
Farmakologia tietotestit HYL –K5 (Painotus 1/3)
Lopputentti HYL–K5 (Painotus 1/3)
Läsnäolo prekliinisessä harjoittelussa ja simulaatioissa (hyv/hyl)
Pakolliset kurssitehtävät (hyv/hyl)
Lääkelaskukoe (Hyv/Hyl)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

88 % Lähiopetus, 12 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• hallitsee mielenterveyden edistämisen kaiken mielenterveystyön lähtökohtana.
• hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä.
• osaa tunnistaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon tarpeita, puuttumaan ongelmiin ja ohjaamaan potilaan tarkoituksenmukaiseen hoitoon sekä kirjata hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida sen vaikutuksia sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset.
• tunnistaa keskeiset mielenterveyden häiriöt ja osaa niiden hoidon lähtökohdat.
• tunnistaa eri ikäisten potilaiden hoidon tarpeet ja lähtökohdat
• osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistäen mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidossa.
• ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveyden ja päihdehoitotyössä.
• osaa käyttää mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita.
• ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään.
• osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia monipuolisia biologisia hoitoja, kuten lääkehoitoa, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
• omaa valmiuksia kohdata aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä.
• ymmärtää kriisin osana ihmisen normaalia kehitystä ja osaa määritellä traumafokusoituneen hoidon tarpeita.
• ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen kokonaisvaltaisen hoidon kehittämisessä

Sisältö

Sisältö

Mielenterveyden hoitotyön perusteet
• positiivinen mielenterveys käsitteenä
• mielenterveyden yhteiskunnallinen merkitys ja osa-alueet
• hoidollinen vuorovaikutus (asenteet, etiikka, ammatillinen vuorovaikutus)
• palvelujärjestelmäosaaminen
• mielenterveyden edistämiseen tähtääviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita
• tahdonvastaisen hoidon prosessi, vapaaehtoiseen hoitoon hakeutuminen
• voimavaraistava työote ja Recovery-malli
• psykoottisen potilaan kohtaaminen
• kriisityö
• motivoiva haastattelu ja mini-interventio
• potilaan hoitoonohjaus ja pakon käytön vähentäminen
• aggressiivisen potilaan kohtaaminen
• psyykenlääkkeet
• keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä niiden tunnistaminen ja hoito
• riippuvuusproblematiikka
• alkoholin terveydelliset vaikutukset ja riskikäyttö
• yleisimmät huumausaineet, käytön tunnistaminen

Lapset ja nuoret sekä heidän perheensä
• lapsen kehitys ja mielenterveys
• lasten ja nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt
• perheiden tukemien

Ikääntyneet
• ikääntyneiden keskeiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt
• ikääntyneet päihteiden käyttö

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa määritellä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan / potilaan hoitotyön tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida sen vaikuttavuutta
• osaa kohdata ja auttaa eri-ikäisiä asiakkaita / potilaita sekä heidän läheisiään.
• perehtyy mielenterveyden ja päihdehoitotyön menetelmiin ja hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä oppii käyttämään työnohjausta ammatillisen kehittymisensä tukena.
• osaa tarkastella omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä eri-ikäisten asiakkaiden / potilaiden kohtaamisessa ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa
• on sisäistänyt hoitotyön etiikan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• lisää mielenterveyden ja päihdehoitotyön lääkehoito-osaamistaan
• osaa kirjata mielenterveyden ja päihdehoitotyön potilaan hoitoa koskevaa tietoa

Sisältö

Sisältö

• näyttöön perustuvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja prosessin kirjaamista
• mielenterveys- ja päihdehoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidollisen, voimavaraistavan vuorovaikutuksen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• eri mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiin, hoitosuhde- ja työryhmätyöskentelyyn sekä työnohjaukseen perehtyminen
• mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän rakenteen tunteminen
• lääkehoidon ja mielenterveyden perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 02.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Tavoitteet

Asiakokonaisuudet:

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja naisen hoitotyö 4 op SELINA
- Naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveys ja sen edistäminen
- Raskausajan seuranta ja terveysneuvonta
- Normaalin synnytyksen hoitoprosessi
- äidin ja terveen vastasyntyneen tarkkailu ja hoito lapsivuodeosastolla
- Imetys
- Raskaudenehkäisy/jälkiehkäisy

Synnytys- ja naistentautioppi ja farmakologia 1 op SYNFA
- Riskiraskaudet
- Poikkeavat synnytystavat
- Gynekologisen potilaan tutkiminen ja hoito
- Gynekologiset toimenpiteet ja leikkaukset
- Gynekologiset tulehdukset ja seksitaudit
- Gynekologiset kasvaimet
- Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä farmakologia

Sisältö

Opiskelija:
- osaa kuvata seksuaali- ja lisääntymisterveyden käsitteiden sisällön ja merkityksen yksilön ja perheen terveyden edistämisessä
- osaa raskauden ajan hoitotyön keskeisimmät tarkkailumenetelmät ja terveysneuvonnan sisällöt
- osaa kuvata normaalin synnytyksen vaiheet ja hoitotyön menetelmät
- osaa synnyttäneen äidin hoidon ja tarkkailun perusteet lapsivuodeaikana
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
- osaa hyödyntää terveysteknologiaa raskaana olevan, synnyttävän, synnyttäneen ja naistentautipotilaan hoidossa
- tietää tavallisimmat korkean riskin raskaudet, niiden syyt, oireet ja hoidon
- tietää tavallisimmat naistentaudit, niiden ennaltaehkäisyn, syyt, oireet ja hoidon (gynekologia)
- tietää tavallisimmat miesten taudit (andrologia)
- osaa määritellä ja dokumentoida hoidon tavoitteita, menetelmiä, toteutusta ja arviointia hoitotyön näkökulmasta
- osaa ottaa huomioon ihmisen kulttuurisen taustan ja arvot osana seksuaali- ja lisääntymisterveyttä
- osaa tukea asiakkaan osallistumista potilasturvallisuuden edistämiseen

Oppimateriaalit

Botha, E & Ryttyläinen-Korhonen K. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro Oy oppimiskeskustelujen tukena. Tenttimateriaali.

THL tilastot seksuaali- ja lisääntymisterveys
Naistalo Terveyskylä
Viisaat valinnat
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://kapy.fi/
https://aima.fi/
http://sateenkaariperheet.fi/
Still face- videoklippi varh.vuorovaikutus
Sexpo
Neuvola 7 minuutissa (Hki) videoklippi
Äitiysneuvolasuositukset 2013
Äitiysneuvola THL
Käypä hoito Raskauden ehkäisy
THL verkkokoulu, Suojele lasta
Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
Väestöliitto
Seta ry
Rask.aikainen kiintymys sikiöön artikkeli
Mitä vauva haluaa-artikkeli
MLL

Opetusmenetelmät

oppimiskeskustelut
workshopit
laboraatio-opetus
ennakkovalmistatuminen yo
oppimisen jakaminen
oman oppimisen testaaminen
itsenäinen opiskelu ja tiedonhaku

Kansainvälisyys

käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Tämä toteutus on tarkoitettu ainoastaan Turun ammatti-instituutin AMK polkuopiskelijoille.

Vk 34 23.8.2023 klo 8-11.30
Info ja orientaatio/lähiopetusTAIn tiloissa Ruiskatu:
Ilmoittautuminen, pienryhmäjako, AMK ICT-talon tiloissa toteutuva laboraatio-opetus, teema: raskaus ja synnytys


Vk 35 30.8.2023 klo 14-16
teema: lapsivuodeaika

Vk 36
6.9.2023. klo 8.15-9.45 a-ryhmä = puolikas
ja klo 10.00-11.30 b ryhmä= puolikas

Laboraatiot:
raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika sekä gynekologinen hoitotyö

Lähiopetus ICT-talo AMK, Joukahaisenkatu 3, A-siipi, III kerros tila A_3027 Kätilö- ja terveydenhoitotyön luokka, tarkemmin infossa, kokoonnutaan ala-aulassa


Vk 37 13.9.2023 klo 12.30-14
teema: seksuaalisuus

Vk 38 20.9.2023 klo 14-16
teema: lapsettomuus workshop

Vk 39 27.9.2023 klo 14-16
teema: seksitaudit ja ehkäisy workshop

Vk 40 4.10.2023 klo 10-11.30
Tentti

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM. Opintojakso on suunnattu Turun ammatti-instituutin opiskelijoille AMK polkuopinnoiksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävät: hyväksytty/ hylätty
Laboraatio-opetus hyväksytty-hylätty
tentti : 1-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö

• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
• syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumentteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta

Sisältö

Sisältö

• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

ks. KETUI verkkokurssi ja Its-pohja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijapari työstää opinnäytetyöaiheesta n. 5 sivuisen opinnäytetyösuunnitelman, joka esitetään joulukuun seminaarissa. Opiskelijapari opponoi toisen pienryhmän suunnitelmaa.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön info vko 35
Pienryhmäohjaukset vkot 36 - 49
Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari vko 50

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
 • Anne-Mari Seppälä
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Tunnistaa oman suhtautumisensa parantumattomaan sairauteen ja kuolemaan
• Osaa selittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet ja soveltaa tietoa työssään
• Osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden ja kivun hoitoa sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilölliset tarpeet huomioiden
• Tuntee kipulääkityksen periaatteet ja antomuodot sekä osaa hyödyntää lääkkeettömiä kivunhoidon menetelmiä
• Osaa kohdata, tukea ja ohjata kokonaisvaltaisesti potilaiden ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita ja osaa hyödyntää läsnäoloa auttamismenetelmänä
• Osaa hoitaa kunnioittavasti saattohoidon ja kuoleman jälkeisen hoidon ottaen läheiset huomioon

Sisältö

Sisältö

• Palliatiivisen hoidon perusteet, hoitolinjaukset ja –rajaukset, ennakoiva hoitosuunnitelma
• Kipu ja oirehoito palliatiivisessa hoidossa: total pain, kipumittarit, kipulääkkeet, lääkkeetön hoito, hengenahdistus, suun oireet, ummetus, väsymys, ahdistuneisuus
• Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tukeminen: perhekeskeisyys, psyykkinen tuki, eksistentiaalinen tuki, suru ja toivo
• Vuorovaikutus ja kohtaaminen: potilaan ja läheisten kohtaaminen, aktiivinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
• Saattohoito: kuoleman lähestymisen tunnistaminen, potilaan ja omaisten huomioiminen kuoleman lähestyessä, kuolevan potilaan hoitotyö ja oirehoito, kuoleman jälkeinen hoitotyö
• Moniammatillinen tiimityö ja itsereflektio

Oppimateriaalit

- Palliatiivinen hoito ja saattohoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019. Saatavilla: https://www.kaypahoito.fi/hoi50063#K1 

- Saarto, T. & Lehto, J. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen Suomessa – kolmiportainen malli. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314503/duo14834.pdf?sequence=1 

- Lehto, J., Marjamäki, E. & Saarto, T. 2019. Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma. Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/duo14788

- Videoluento, seminaariesitykset, tunneilla käydyt asiat

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, seminaariesitys, pienryhmätyöskentelyä, ITS-tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti
Uusintakoe on ITSissä ja ajankohta sovitaan opettajan kanssa erikseen.
Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PAHO 2op = 54t opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 9t

Sisällön jaksotus

Katso ohjeistus Info-sivulta Itslearningistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön opinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palliatiivisen hoidon seminaarit 0 – K5
Pienryhmätyöskentely hyv/hyl
Verkkokeskustelu hyv/hyl
Saattohoidon verkkokurssi hyl / hyv
Lääkelaskut 100% hyv/hyl
ITS-tentti (70%=1)

Tarkempi toteutus ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa tukea vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä terveydenhoitotyössä
• Harjoittelee raskaudenaikaisia ja synnytyksen jälkeisiä seuranta- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Harjoittelee tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Osaa toteuttaa ohjattuna eri-ikäisten ihmisten lääkehoitoa
• Harjoittelee lapsen, nuoren ja perheiden tukemista ja ohjausta erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjoittelee hoitotyön päätöksentekoa yhdessä lapsen, nuoren ja perheen sekä eri ammattiryhmien kanssa
• Kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja terveyden edistämiseksi.

Sisältö

Sisältö

• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan seuranta- ja ohjaustilanteet sekä -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön tietoperustan soveltaminen huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien terveydenhoitotyön toimintojen harjoittelu
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten terveydenhoitotyössä
• Eri ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Camilla Laaksonen
 • Nita Björklöf
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • AVOTERTS23V
  Terveydenhoitajan erikoispolku, avoin AMK, S23

Tavoitteet

Lapsiperheen terveydenhoitotyö 3 op LATE
- osaa soveltaa tietojaan lapsen kasvun ja kehityksen seurannassa ja lapsen tukemisessa yksilönä, perheen jäsenenä ja oman kulttuurinsa edustajana
- osaa toimia yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
- osaa soveltaa tietojaan vanhemmuuden tukemisessa perheen eri kehitysvaiheissa
- osaa toteuttaa tartuntatautien ehkäisyä ja hallitsee rokottamisen
- osaa toteuttaa perhekasvatusta

Työikäisen terveydenhoitotyö 2 op TYPE
- osaa arvioida työn, työympäristön ja työttömyyden merkitystä ihmiselle ja hänen hyvinvoinnilleen
- osaa tukea työikäisen työ- ja toimintakykyä sekä työhyvinvointia ja toimia moniammatillisesti työikäisen ja hänen perheensä kanssa

Sisältö

Lapsiperheen terveydenhoitotyö 3 op LATE
Sisällöt:
-lastenneuvolatoimintaa ohjaavat periaatteet
-lapsen ja perheen voimavaralähtöinen vanhemmuuden tukeminen lapsen eri kehitysvaiheissa
-neuvolaikäisen lapsen kasvu ja kehitys sekä määräaikaisseuranta
-lapsen näön ja kuulon seuranta
-imeväisen ja leikki-ikäisen lapsen ravitsemus
-lapsen ravitsemukseen liittyvät erityiskysymykset (ummetus, ripuli)
-rokotusohjelma ja rokottaminen
-lapsen kehitykseen liittyvät erilliskysymykset (esim. kastelu, kehitysviiveet, syömisongelmat, puheen kehityksen häiriöt ym)
-seksuaalisuuden portaat
-moniammatillinen yhteistyö

Työikäisen terveydenhoitotyö 2 op TYPE
Sisällöt:
-työkyky ja työhyvinvointi
-työterveyslainsäädäntö
-toimintasuunnitelma ja työterveyshuoltosopimus
-työpaikkaselvitys
-terveystarkastukset
-työympäristö; haitta-, vaara- ja kuormitustekijät
-työssä jaksaminen
-työperäiset sairaudet, ammattitaudit ja työtapaturmat
-työkykyä ylläpitävä toiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen (tyky, tyhy)
-moniammatillisuus / verkostot / oman toiminnan ladun kehittäminen

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Verkko-oppiminen

Kansainvälisyys

Yksilö- ja tiimitehtävät
Oppimiskeskustelut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

LATE: tiimitehtävä 0-5 (1/2 arvosanasta), yksilötentti 0-5 (1/2 arvosanasta)
TYPE: työpaikkaselvitys 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija?
• tietää perioperatiivisen potilaan hoitopolun?ja osaa kuvailla potilaan perioperatiivisen
hoitoprosessin
• osaa aseptiikan periaatteet ja hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja menetelmät leikkausosastolla?
• osaa työskennellä leikkaus- ja anestesiahoidon moniammatillisessa työryhmässä peri-operatiivisen hoitotyön eri vaiheissa?ja tietää keskeiset tiimityöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät
• osaa leikkaus- ja anestesiahoitotyön arvot ja perusperiaatteet sekä osaa perustella toimintansa ajantasaisella tutkimustiedolla?
• tietää perioperatiivisen potilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet sekä osaa hyödyntää niitä potilashoidossa???
• osaa yleisimmät anestesia- ja kivunhoitomenetelmät?
• osaa valmistella potilaan anestesiaa ja toimenpidettä varten?
• osaa käyttää keskeisiä leikkauspotilaan anestesia- ja leikkaushoidossa käytettäviä tutkimus-, monitorointi ja hoitolaitteita sekä osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota sekä toimia sen mukaisesti??
• osaa?raportoida ja kirjata perioperatiivisen hoidon eri vaiheissa?
• tunnistaa perioperatiivisen potilaan ohjauksen ja tuen erityispiirteet?
• tunnistaa leikkaus- ja anestesiaosaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toiminnan turvallisuuden?
• tietää anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan tehtävät ja harjoittelee niissä toimimista
• osaa toteuttaa kirurgisen potilaan hoitotyötä leikkausosastolla??
• osaa tarkkailla ja hoitaa potilasta intraoperatiivisen hoidon aikana ja?heräämössä

Sisältö

Sisältö

• perioperatiivisen hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä ja hoitoympäristö
• eettisen toimintaperiaatteet leikkausosastolla
• potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, aseptiikka, puhtausluokat, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen, tarkistuslistojen käyttö)
• desinfektio- ja sterilointimenetelmät perioperatiivisessa hoitotyössä
• aseptinen toiminta leikkausosastolla
• pre- ja intraoperatiiviset valmistelut leikkaus- ja anestesiaosastolla sekä potilaan vastaanottaminen leikkaussaliin??
• potilaan hoitaminen toimenpiteen aikana: sairaanhoitajan eri roolit, tehtävät ja tiimityöskentely?
• leikkauspotilaan lämpötilasta huolehtiminen
• keskeiset hoitovälineet, instrumentit ja ommelaineet sekä leikkauksessa avustaminen
• leikkaustiimin roolit ja tehtävät sekä valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen, kirurginen käsidesinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen, leikkausasennon laittaminen, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
• keskeiset anestesiamenetelmät?ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden
vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden
ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)?
• anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito?leikkaussalissa ja heräämössä
• toimenpiteen lopettamiseen liittyvät tehtävät (tarvikelaskut ja välineiden huolto)
• lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• potilaan siirto heräämöön, sekä tarkkailu ja hoito heräämössä ja vuodeosastolle siirron kriteerit???

Oppimateriaalit

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ
1. Karma A., Kinnunen T., Palovaara M. & Perttunen J. 2016 tai uudempi. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma-Pro. Helsinki.
2. Luennot ja muu erikseen osoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
3. English material in Optima: lectures, articles and videos.
Ebook: Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing. Concepts, Process, and Practice. 10th edition. : UNIT 8, 37
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA
Rosenberg.,H., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K., & Takkunen, O. (toim.) 2014. Anestesiologia ja tehohoito (e-kirja Oppiportissa)
Luku 7 Inhalaatioanestesia-aineet,sivut 86-91, Luku 8 Laskimoanestesia-aineet ja sedaa-tiolääkkeet, sivut 100-113, Luku 9 Opioidit, sivut 116-121, Luku 10 Lihasrelaksantit, sivut 124-138, Luku 17 Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys, sivut 246-255, Luku 19 Vapaa hengitystie ja intubaatio, sivut 274-296, Luku 23 Inhalaatioanestesia ja laskimo-anestesia, sivut 350-359, Luku 24 Regionaalinen anestesia, sivut 363-365, 370-396 (alkaen yläraajan johtopuudutuksista), Luku 45 Vanhus ja anestesia, sivut 706-712, Luku 49 Lasten anestesia, sivut 755-756 ("Lapsen leikkausta edeltävä paasto ja esilääkitys"), 770-771 ("Valvonta anestesian aikana lapsilla").
Tai Tilanne sunnuntai-iltana:
Anestesiahoitotyön käsikirja 2013 (Ilola T, Heikkinen K, Hoikka A, Honkanen R & Katomaa J.). Saatavana: Terveysportti--> Sairaanhoitajan tietokannat
Luku 1: Preoperatiivinen arviointi , Luku 3: Happeutuminen ja ventilaatio,
Luku 4: Sydämen toiminta ja verenkierto, Luku 6: Anestesiamuodot, Luku 7: Lääkkeet
Luku 8: Nestehoito Luku 9: Verensiirto Luku 10: Tajunnan taso, anestesian syvyys ja lihasrelaksaatio
Luku 11: Lämpötalous, Luku 13: Kivun hoito, Luku 17: Lapsipotilas, Luku 18: Vanhuspotilas,
Lisämateriaalit:
1. Terveysportti (esim. Pharmaca Fennica, Duodecim lääketietokanta)
2. Kokki, H & Pitkänen, M. (toim.) Puudutusopas 2006. Vammala. Vammalan kirjapaino Oy. Sivut: 7-26, 43-126, 161-167.
3. Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheenseurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus.
4. Grönfelt, E. 2012. Tarkistuslista ja raportointiohjeet heräämön siirtotilanteisiin. Opinnäytetyö. Hoitotyönkoulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.
5. Rosenberg, P., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K. & Takkunen, O. 2006. (toim.) Anestesiologia ja tehohoito. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
6. Ammattilehdet: Spirium, Pinsetti, Finnanest
7. Opettajan luennoilla erikseen osoittama materiaali (esim. Käypä hoito –suositukset).
8. English material

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, luokkaharjoittelua, itsenäiset työpajat, itsenäisiä tehtäviä ja pistarit/ tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ks. ITS

Kansainvälisyys

Työelämäperusteiset toimintatavat, työelämäyhteistyö (mahdollisuuksien mukaan), tiimioppiminen ja yhteistyö. Kurssi sisältää 2 op englanninkielellä toteutettavia opintoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaavan opintojakson suorittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ (PEHO)
Luento-opetus 14 h ja työpajat ja tehtävät
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille
- Opiskelija valmistautuu tunneille ennakkotehtävien mukaisesti
- Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen tehtävän (0-5).
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA (ANFA)
Opetus 10 h (läsnäolo 100 %) ja Pistari/ tentti (0-5), itsenäinen työskentely 17 h.

Sisällön jaksotus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ
- Perioperatiivinen hoitotyö (keskeiset käsitteet, hoitotyön prosessi, hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä, hoitoympäristö)
- Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen sekä leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö, ei-tekniset taidot)
- Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien varaaminen, kirurginen käsidesinfektio ja steriiliin asuun pukeutuminen)
-Anestesiamenetelmät, välineet ja valmistelut
-Potilaan tarkkailu ja hoito anestesian aikana
- Potilaan valmistelut leikkausosastolla (mm. leikkausasento, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
- Keskeiset hoitovälineet ja leikkauksessa avustaminen
- Sairaanhoitajan toiminnot leikkauksen loputtua
- Potilaan välitön postoperatiivinen tarkkailu heräämössä
-Ei-tekniset taidot
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA
- Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä (mm. eri anestesiamenetelmissä käytettävät lääkeaineet, mikrobilääkeprofylaksia, pahoinvoinninestolääkkeet, nestehoito)
-Erityisryhmien anestesian erityispiirteitä (mm. lapset, iäkkäät, raskaana olevat)
HARJOITTELU LUOKASSA

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisympärsitö ITS

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

arviointi: tehtävät 0-5, pistarit 0-5.
harjoittelu luokassa HYV/HYL (poissaolo korvattava)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Hanna Ollikkala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa kohdata ja haastatella tutkittavaa ihmistä.
• tietää ihmiskehon keskeisten elinten toiminnan perusteet.
• tietää ihmisen kliinisessä tutkimisessa käytettäviä menetelmiä ja tuntee niiden perusteet.

Sisältö

Sisältö

• vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen
• potilaan kliininen tutkiminen ABCDE-periaatteiden mukaisesti
• ihmisen tutkimisen keskeiset menetelmät: haastattelu, anamneesi, inspektio, palpaatio, auskultaatio, perkussio, havainnointi ja mittarit
• hyvän kliinisen tutkimuksen edellytykset ja toteuttaminen: yleistila, hengitys, verenkierto, tajunta, eritys, tuki- ja liikuntaelimistö, iho
• terveen potilaan monitorointi ja sydänfilmin rekisteröinti sekä tulkinnan perusteet

Opetusmenetelmät

Oppimiskeskustelut ja luokkaharjoittelu

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen ja luokkaharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä
ennakkotehtävä
verkkokurssi

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
• osaa kohdata ja haastatella tutkittavaa ihmistä.
• tietää ihmiskehon keskeisten elinten toiminnan perusteet.
• tietää ihmisen kliinisessä tutkimisessa käytettäviä menetelmiä ja tuntee niiden perusteet.

Opintojakson sisältö
Sisältö
• vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen
• potilaan kliininen tutkiminen ABCDE-periaatteiden mukaisesti
• ihmisen tutkimisen keskeiset menetelmät: haastattelu, anamneesi, inspektio, palpaatio, auskultaatio, perkussio, havainnointi ja mittarit
• hyvän kliinisen tutkimuksen edellytykset ja toteuttaminen: yleistila, hengitys, verenkierto, tajunta, eritys, tuki- ja liikuntaelimistö, iho
• terveen potilaan monitorointi ja sydänfilmin rekisteröinti sekä tulkinnan perusteet

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

19.02.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kerola
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää tavallisimmat radiologiset tutkimukset ja sädehoidon periaatteet
• tietää säteilyturvallisuuden periaatteet

Sisältö

Sisältö

• radiologiset tutkimukset ja sädehoito.
• säteilyturvallisuus: Potilas- ja työturvallisuus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali julkaistaan opintojakson alkaessa Itslearning-alustalla eikä opiskelijalta vaadita omia oppimateriaaleja.

Opetusmenetelmät

Opintojakson pääasiallinen opetus tapahtuu luento-opetuksena sekä kontakti-opetuksena tapahtuvina demonstraatioina, joita täydennetään itsenäisellä työllä itslearning-alustan materiaalien avulla.

Opintojakso pitää sisällään ammattilähtöisen oppimistehtävän. Tehtävä on itsenäisesti toteutettava kirjallinen työ.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta tiedotetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Tentti suoritetaan itsenäisesti verkossa Itslearning-alustalla ja sen voi uusia kaksi kertaa (yhteensä kolme tenttimahdollisuutta).

Kansainvälisyys

Opintojaksoa toteutetaan oppilasta aktivoivilla menetelmillä. Työelämälähtöisyys huomioidaan opintojakson eri osa-alueilla liittämällä työskentelyyn käytännön esimerkkejä opiskelijan omasta tulevasta ammatista.

Kestävä kehitys on huomioitu vähentämällä oppijakson vaatimia fyysisiä resursseja. Opiskelijaa kannustetaan miettimään, kuinka hän voi tulevassa ammatissaan toimia mahdollisimman kestävästi esimerkkien avulla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus
Suomeksi
1 op = 1 x 27 tuntia opiskelijan työtä
Kontakti-opetus, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä ja tentti

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:
Osallistuminen opetukseen
Hyväksytty tentti, joka suoritettu sovitun määräajan puitteissa
Hyväksytty oppimistehtävä, joka palautettu sovitun määräajan puitteissa

Hylätty suoritus:
Puutteellinen osallistuminen opetukseen
Ei hyväksyttyä suoritusta tentistä sovitun määräajan puitteissa
Ei hyväksyttyä suoritusta oppimistehtävästä sovitun määräajan puitteissa

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opetellaan radiografian ja sädehoidon perusteet. Opintojakso on suunnattu terveydenhoitajaopiskelijoille ja sen sisältö on suunniteltu ammattilähtöisellä näkökulmalla. Opintojaksolle voivat osallistua myös sairaanhoitajaopiskelijat tai vastaavan taustan omaavat opiskelijat, jotka haluavat perehtyä säteilysuojeluun tai säteilyn käyttöön terveydenhuollossa.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2024 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja se sisältää kontaktiopetusta. Kontaktiopetus ajoittuu välille 19.2.-8.3.2024.

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää, millaisia erilaisia diagnostisia kuvantamislaitteita terveydenhuollossa käytetään eri tarkoituksiin sekä ymmärtää, kuinka säteilyllä voidaan hoitaa tiettyjä sairauksia.

Opintojakson painopiste on laiteturvallisuudessa ja säteilysuojelun perusteissa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toimia turvallisesti kuvantamisen tiloissa tai säteilevien laitteiden läheisyydessä ja osaa suojautua säteilyltä tavallisimmissa säteilyaltistustilanteissa, joita sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi kohdata työssään.

Opintojakso pitää sisällään myös tavallisimmat esivalmistelu- ja jälkihoito-ohjeet erilaisiin kuvantamistutkimuksiin liittyen opiskelijoiden tuleva työnkuva huomioiden.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tentin ja oppimistehtävän avulla.

Hyväksytty/hylätty arvioitava tentti julkaistaan opintojakson Itslearning-alustalla.

Oppimistehtävä palautetaan Itslearning-alustalle, jossa myös se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii sekä oppimistehtävän että tentin hyväksytyn suorittamisen opintojakson aikataulun puitteissa (sovitaan opintojakson alussa).

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää ravintoaineet, ravintoaineiden tarpeen ja merkityksen
• osaa arvioida ihmisen ravitsemustarpeita
• osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Sisältö

Sisältö

• Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
• Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Oppimateriaalit

Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)
Tarkemmin oppimateriaali käsitellään ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä ja oppimistehtävinä ja -tenttinä.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ravitsemuksen perusteet 2 op, 54 tuntia opiskelijan työtä, joista opetustunteja 10 ja 44 tuntia opiskelijan itsenäistä opiskelua (sis.ryhmätyöskentelyn, tehtävät, tenttiin valmistautumisen ja tentin).

Sisällön jaksotus

Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ravitsemuksen perusteet: numeerinen arviointi (tehtävät asteikolla hyväksytty/hylätty ja tentti numeerinen arviointi)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Maika Kummel

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää ravintoaineet, ravintoaineiden tarpeen ja merkityksen
• osaa arvioida ihmisen ravitsemustarpeita
• osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Sisältö

• Ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä
• Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä eri ikäkausina

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 10.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyössä

Sisältö

Sisältö

• sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemushoito ja ohjaus sekä sairauksiin liittyvät yleisimmät erityisruokavaliot

Oppimateriaalit

Ravitsemushoitosuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 3/2023.
Voutilainen E. Fogelholm M. & Mutanen M. 2015 Ravitsemustaito s. 169 - 202.
Sinisalo, L. 2015. Ravitsemus hoitotyössä.

Tarkemmin oppimateriaali ensimmäisellä tunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä sekä oppimistehtävinä.
Keskeisinä teemoina ovat sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemustilan arviointi, ravitsemushoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ravitsemushoito 1 op = opiskelijan työtä 27 h; josta opetustunnit 7 h ja itsenäinen työskentely 20 h (itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja ravitsemustehtävien teko).

Sisällön jaksotus

Ravitsemushoito 1 op:
Sisätauti- ja kirurgisen potilaan ravitsemushoito ja ohjaus sekä sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on yksilö- ja ryhmätehtävien suorittaminen. Ryhmätyöhön liittyvä poissaolo korvataan osallistumalla toisen ryhmän vastaaviin tunteihin; ryhmätehtävien tekemiseen ja esittämiseen tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Ilmoittautumisaika

14.09.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• syventää tietojaan ja taitojaan potilaan hoidon tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
• hallitsee potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen
• harjaantuu tekemään hoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä potilaan ja muiden ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan potilaan voimavaroja tämän terveyden edistämiseksi.
• on sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen tietoon
• syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla
• hallitsee kliinisen hoitotyön erityispiirteitä ja siihen liittyvää kirjaamista.

Sisältö

Sisältö

• potilaan hoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
• potilaan lääkehoito
• hoitoon liittyvät eettiset haasteet
• potilasohjaus ja kirjaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen ihmisen kokonaishyvinvoinnissa ja osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi eri ikäisten ja eri sairauksien yhteydessä
• tietää tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisyn
• tietää normaalin raskauden kulun ja keskeisimpiä raskauden seurantamenetelmiä
• osaa auttaa synnyttävää naista kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä, kun lääkäriä tai kätilöä ei ole saatavilla
• tietää normaalin lapsivuodeajan kulun
• ymmärtää imetyksen terveyden edistävän merkityksen
• osaa käyttää keskeisiä alaan liittyviä lääketietokantoja

Sisältö

Sisältö
• Seksuaalisuus ja sen puheeksi otto
• Tavallisimmat naistentaudit
• Normaalin raskauden kulku ja seuranta
• Normaalin synnytyksen kulku
• Normaali lapsivuodeaika ja imetys
• Raskaus- ja imetysajan lääketietokannat

Oppimateriaalit

• Luentomateriaalit
• Botha E. & Ryttyläinen-Korhonen K. 2016. Naisen hoitotyö. SanomaPro Oy.

Lisämateriaalia oppimisen tueksi:
• Saano & Taam-Ukkonen. 2016: Lääkehoidon käsikirja. Sanomapro. Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Raskaus ja imetys ja Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja hormonikorvaushoito.Sivut 117-122 ja 410-417.
• Current Care Guideline "Contraception" http://www.kaypahoito.fi/web/english/guidelines/guideline?id=ccg00004
• We´re having a baby http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132228/URN_ISBN_978-952-302-833-3.pdf?sequence=1
• Thinking of you http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/thinking_of_you/pdf/etl_Thinking_about_You_engl._esite.pdf
• Prenatal screening: a guide for expectant parents : Information about screening tests for chromosomal and structural abnormalities http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80155/09e1e398-a191-49fe-aa9e-e85eb01b0bc5.pdf?sequence=1
• Further testing after prenatal screening : Examining a suspected chromosomal or structural abnormality http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79927/af6fc47f-fc1f-4226-adc6-8d5d82cddd28.pdf?sequence=1
• 2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines https://www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm
• EBM Guidelines: Abnormal menstrual bleeding, Antenatal clinics: care and examinations, Antenatal clinics and specialist, care: consultations, referrals, treatment guidelines, Breastfeeding: advice and difficulties, Clinical breast examination: lump, pain and benign changes, Gynaecological prolapses, Gynaecological ultrasound examination, Ectopic pregnancy, Infertility, Labour and delivery, Management of delivery (outside hospital), Menopausal symptoms and hormone therapy, Pap (cervical) smear and endometrial biopsy, Use of medication during pregnancy, Ultrasound scanning during pregnancy, Urinary incontinence in women.
• Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1

Opetusmenetelmät

• Oppimistapaamiset
• Pienryhmätehtävät
• Itsenäinen työskentely
• Simulaatiot ja luokassa tapahtuvat harjoittelut
• Ryhmätentti (perustuu kaikkiin materiaaleihin)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuus yksilötenttinä erikseen sovittuna ajankohtana.
Tentti mahdollista uusia kaksi kertaa.

Kansainvälisyys

• Käänteinen luokkahuone (opiskelijat opiskelevat aiheet ensin itsenäisesti tai pienryhmissä, jonka jälkeen asia käsitellään lähitunnilla ja muodostetaan asiasta kokonaiskäsitys yhdessä opettajan kanssa)
• Simulaatio pedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 4 x 27 tuntia = 108 tuntia opiskelijan työtä
• Info ja oppimiskeskustelut 14 tuntia
• Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa suoritetaan kolmena harjoittelukertana (3+3+4 = 10 tuntia lab/sim-harjoituksia luokassa)
• LAB 1 (3h) Gynekologinen hoitotyö (mm. ehkäisymenetelmät, gynekologinen tutkiminen,
gyn instrumentit, PAPA-näytteen ottaminen, rintojen omatarkkailu)
• LAB 2 (3h) Ensiapuluonteinen synnytys ja imetys sekä raskaudenaikaisia tutkimuksia
• Simulaatio (4h)
• Itsenäinen työskentely:
• Itslearning-alustalla tehtävät ja testit (perustuvat kurssikirjaan ja Naistalo.fi
materiaaleihin)
• Kirjalliset tehtävät (erillinen tehtävä lapsettomuudesta ja ennakkotehtävät
luokkaharjoitteluun)
• Oppimiskeskusteluiden teemoihin ennalta perehtyminen + tenttiin valmistautuminen
• Ryhmätentti

Sisällön jaksotus

AJOITUS: viikot 2-6

SISÄLTÖ:
Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naistentautien hoitotyö 3 op:
• Naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveys
• Gynekologisen potilaan tutkiminen ja hoito sekä yleisimmät toimenpiteet
• Normaalin raskausajan ja synnytyksen hoitoprosessi
• Äidin ja terveen vastasyntyneen tarkkailu ja hoito lapsivuodeosastolla

Luokassa tapahtuva harjoittelu ja simulaatio 1 op:
• Gynekologinen perustutkimus, gynekologiset instrumentit ja rintojen tutkiminen
• Raskauden ehkäisymenetelmiin tutustuminen
• Irtosolunäytteen otto (Papa-näyte)
• Avustaminen kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä
• Imetysohjaus ja imetyksen apuvälineet

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Luokassa tapahtuville harjoitustunneille sekä simulaatioon työpuku
• Harjoittelutunneille+simulaatioon osallistuminen on pakollista (100%), poissaolot korvataan muiden ryhmien opetuksen mukana! (Korvaaminen kirjallisella tehtävällä ei ole mahdollista).
• Harjoittelutunneille on aiheeseen liittyvät ennakkotehtävät Itslearning-alustalla, jotka tulee olla tehtynä ennen tunnille tuloa. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt esitehtävää, hän ei voi osallistua tunnille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itslearning-alustalla tehtävät ja testi, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty (hyväksytty, jos 50 % oikeita vastauksia).
• Kirjalliset ennakkotehtävät, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Luokkaharjoittelut ja simulaatio (pakolliset), arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Tentti arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 500

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Camilla Laaksonen
 • Heli Aarnio
 • Maika Kummel
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Tavoitteet:
- syventää osaamista kouluikäisen seksuaaliterveyden- ja seksuaalioikeuksien edistämisestä
- syventää osaamista seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseen
- syventää osaamista seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja varhaiseen puuttumiseen

Sisältö

Sisältö:
- seksuaaliterveyden edistäminen ja seksuaalioikeudet
- seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen
- seksuaalisen häirinnän tunnistaminen ja varhainen puuttuminen

Opetusmenetelmät

Itseopiskeluun: Digitaalinen oppimismateriaali, verkkotentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Digitaalinen nonstop -kurssi 1.8.-31.12.2023. Tentin voi suorittaa ja uusia kurssin toteutusajalla.

Kansainvälisyys

Verkkototeutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.12. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Digitaalinen oppimismateriaali, verkkotentti

2 op= 54 tuntia opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Digitaalinen koe

Sisällön jaksotus

Kurssi toteutuu suomen kielellä
- seksuaaliterveyden edistäminen ja seksuaalioikeudet
- seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen
- seksuaalisen häirinnän tunnistaminen ja varhainen puuttuminen

Itsenäinen opiskelu: Digitaalinen nonstop -kurssi 1.8.-31.12.2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

avoinamk@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa määrittää ja kirjata sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida hoidon vaikutuksia.
• Tunnistaa sisätautipotilaiden ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen tuomat muutokset potilaalle ja hänen läheisilleen.
• Osaa soveltaa potilaskohtaisesti sisätautien ja kirurgian hoitomenetelmiä.
• Harjaantuu sisätautipotilaiden ja kirurgiseen hoitoon liittyvässä lääkehoito-osaamisessa
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja läheisiä terveysongelman hallinnassa sekä yleisten sisätauti ja kirurgisen potilaan hoidon vaatimissa elämäntapamuutoksissa ja kuntoutuksissa.
• Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa.
• Tietää eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuun sekä yhteistyön merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä moniammatillisessa tiimissä.
• Toimii eettisesti erilaisissa hoitotilanteissa ja työyhteisössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistävällä tavalla

Sisältö

Sisältö

• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät tutkimusmenetelmät
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Sisällön jaksotus

Sisätautiharjoittelu vkot 46-50

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa määrittää ja kirjata sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon tarpeita, suunnitella ja toteuttaa hoitoa, arvioida hoidon vaikutuksia.
• Tunnistaa sisätautipotilaiden ja kirurgisesti hoidettavien sairauksien ja vammojen tuomat muutokset potilaalle ja hänen läheisilleen.
• Osaa soveltaa potilaskohtaisesti sisätautien ja kirurgian hoitomenetelmiä.
• Harjaantuu sisätautipotilaiden ja kirurgiseen hoitoon liittyvässä lääkehoito-osaamisessa
• Osaa ohjata ja tukea potilasta ja läheisiä terveysongelman hallinnassa sekä yleisten sisätauti ja kirurgisen potilaan hoidon vaatimissa elämäntapamuutoksissa ja kuntoutuksissa.
• Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäohjaus tukemaan potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa.
• Tietää eri ammattiryhmien tehtävät ja vastuun sekä yhteistyön merkityksen sisätauti-kirurgisen potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä moniammatillisessa tiimissä.
• Toimii eettisesti erilaisissa hoitotilanteissa ja työyhteisössä.
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuutta edistävällä tavalla.

Sisältö

Sisältö

• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitopolku
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Sisätauti-kirurgisen potilaan hoidossa käytettävät tutkimusmenetelmät
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 25.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jari Säämänen
Ajoitusryhmät
 • LAB A (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • LAB B (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23
Pienryhmät
 • LAB A
 • LAB B

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Osaa kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismit, oireet, tutkimukset ja lääketieteelliset hoidot
• Tietää keskeisimmät sisätautisairaudet ja sisätautipotilaan hoitopolun
• Tunnistaa sisätautipotilaan hoidon tarpeita ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa ja tehdä tarvittavat johtopäätökset näyttöön perustuen
• Hallitsee sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä potilasturvallisuutta noudattaen
• Tietää hoitajan roolin ja merkityksen omahoidon ohjauksessa ja tukemisessa
• Hallitsee omahoidon ohjauksessa ja opetuksessa tarvittavia menetelmiä
• Osaa tarkkailla, toteuttaa ja ohjata sisätautien hoidossa käytettävien tavallisimpien lääke- ja nestehoidon vaikutuksia, sivu- ja haittavaikutuksia

Sisältö

Sisältö

• sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• sisätautipotilaan (sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet, diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriöt, reuma, munuais- ja maksasairaudet, neurologia)
hoitopolut, hoitomenetelmät ja lääkehoito
• hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä umpierityksen tarkkailu ja tukeminen
• hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR -työkalujen käyttö

Oppimateriaalit

- Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari, Buure 2016. Kliininen Hoitotyö, Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.s 185-298,325-329 ,335-381, 368-376, 386-393, 403-409, 448-506 , 586-608, 733-739, 769-776 , 782-806.
- Holmström P, Virtanen S, Björn Marko ja Rissanen Riina (2020) Patofysiologia. Sanoma Pro. Teemakohtaiset sisällöt.
- Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki: Sydän ja verisuonisairauksien lääkehoito s. 340-377; Diabeteslääkkeet s. 378-399; Hengityselinsairauksien lääkehoito s. 472-491; Kortikosteroidit, kilpirauhasen lääkehoito s. 400-409, 587; Vitamiinit ja kivennäisaineet s. 678- 687
- Käypähoito. Elvytys 2016.
- Asiantuntijaluennot ja teemakohtaiset materiaalit
- Oppiportin verkkokurssit: EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta; EKG ja iskemia; EKG ja nopeat rytmihäiriöt; EKG ja hitaat rytmihäiriöt; Inhaloitavat lääkevalmisteet
- Terveysportti 2014 Sairaanhoitajan käsikirja.

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset luennot
• tiimi- ja käänteinen oppiminen
• itsenäinen perehtyminen aiheeseen teemoittain (asiantuntija-artikkelit, tieteelliset tutkimukset), yksilö- ja pienryhmätehtävät ja osaamistestit teemoittain verkko-opetuksena ennen prekliinistä harjoittelua
• kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

26.10. klo 08.15-9.45 Webropol-tentti 2h, IT-oppimistila Saccharomyces LEM_A177
1. uusintatentti
2. uusintatentti

Kansainvälisyys

Kokonaistoteutuksessa integroituu sisätaudit ja niihin liittyvä patofysiologia ja lääkehoito, sisätautipotilaan hoitotyö ja luokkaharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 18 h
- Laboraatioharjoittelu 20 h
- Pienryhmätehtävät, osaamistestit ja laboraatioharjoituksiin sekä tenttiin valmistautuminen 95 h
- Tentti 2 h
Opiskelijan työtä yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

• sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• sisätautipotilaan (sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet, diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriöt, reuma, munuais- ja maksasairaudet, neurologia) hoitopolut, hoitomenetelmät ja lääkehoito
• hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä umpierityksen tarkkailu ja tukeminen
• hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR -työkalujen käyt

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kontaktitunnit, prekliiniset harjoittelut, pienryhmä- tai yksilötehtävät, osaamistestit ja kirjallinen koe + lääkelasku ovat pakollisia.

Mahdollisista poissaoloista opiskelija on yhteydessä omaan opettajaansa.

Osaamistestit

Jokaisessa teemassa on aihealueeseen liittyvä pienryhmä- tai yksilötesti ja/tai osaamistesti. Pienryhmä- ja yksilötestit arvioidaan Hyl/Hks. Osaamistesteissä tulee olla 50 % oikein ja ne tulee tehdä teeman aikana. Tehtävien ja osaamistestien suorittaminen on osa opintojakson hyväksymiskriteereitä. Osaamistestin voi tehdä halutessaan uudelleen. Jos kaikista osaamistesteistä 70 % tai enemmän on oikein, nostaa se numerolla tentistä saatavaa arvosanaa.

Arvosana

SIHO: Hyl/1-5
Laboraatioharjoitukset: Hyl/Hks

Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Vaaherkumpu
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähitunteja ja verkko-osuuden.
Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Lähitunneilla perehdytään puheviestinnällisiin valmiuksiin kouluttajan opastuksella ja vertaispalautteen avulla.
Arviointi asteikolla 0-5.
yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, mediaympäristön osaaminen, teoreettinen ja analyyttinen osaaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Tunnit toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen kestävä kehitys huomioiden.
Tehtävät Itslearningissa..Opintojakso koostuu lähi- ja Zoom-tunneista, ohjaus, tehtävänannot ja palaute tehtäviin liittyen. Lisäksi harjoituksia itsenäisenä työnä opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
viestintä ja vuorovaikutus
3 op

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään.
Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan
oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.
Tunnit:
Vko 12 ke 20.3. klo 9-12
vko 13 ke 27.3. klo 9-12
vko 14 to 4.4. klo 9-12
vko 15 ke 10.4.klo 9-12
vko 16 ke 17.4. klo 8-11 Zoom-tunnit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti, puhelin.
johanna.vaaherkumpu@turkuamk.fi
puh. 0040 849 8443

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kielenhuollon, kirjoittamisen ja viestinnän sekä vuorovaikutuksen osaaminen.
Tehtävät ja tuntiaktiivisuus.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä eikä ole ollut paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt välttävästi tehtävät ja ollut harvoin paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on tehnyt aktiivisesti tehtävät, ottanut asioista selvää ja ollut kiitettävästi paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt erinomaisesti tehtävät, ottanut asioista selvää, soveltanut tietoa tehtäviin ja ollut aina paikalla lähitunneilla.
Sekä verkko- että lähituntien osuudet on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning ja tuntimateriaalit opettajalta.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi viikoilla 19-20.Tehtävien palautus kirjalliseen tenttiin mennessä.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suorituksia. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös hoitoalan terminologia, hän voi olla yhteydessä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, terveydenhoitajan ammattisanaston kerääminen, aktivointitehtävän laatiminen ja ohjaaminen, kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 18h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Tuleville terveydenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti viikoilla 19&20
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Puutteellinen suoriutuminen suullisesta tentistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoriutuu valmistellun tekstin lukemisesta niin, että joistakin virheistä huolimatta puhe on ymmärrettävää. Ei pysty vapaaseen improvisoituun jutteluun kohdekielellä edes tavallisista arkipäivän aiheista, tai jos pystyy, rakenteet ovat virheellisiä ja seassa suomea tai englantia. Reagoi kysymyksiin ja ymmärtää toista puhujaa, mutta taidot eivät riitä jatkamaan keskustelua. Valmisteltu teksti on suppea ja omia mielipiteitä ei esiinny.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoriutuu valmistellun puheen lisäksi myös improvisoidusta puheesta, pystyy ilman apuvälineitä käyttämään myös hoitoalan sanastoa, käyttää rakenteita pienistä virheistä huolimatta melko sujuvasti, osaa esim. taivuttaa verbit oikein, kuulija pystyy seuraamaan puhetta, jossa ei esiinny ymmärrystä haittaavia ääntämisvirheitä yms. Kuullunymmärtäminen on sujuvaa ja pystyy poimimaan myös muiden puhujien repliikeistä sanastoa omiin tarpeisiin. Hallitsee prepositioiden käyttöä ja sanajärjestyksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa ilmaista itseään suullisesti ilman mitään häiritseviä ongelmia tai puutteita. Osaa käyttää sujuvasti hoitoalan sanastoa oikeissa muodoissa, ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun, osaa kertoa mielipiteensä ja vastata kysymyksiin ilman valmistautumista. Ääntämisessä ei huomautettavaa, kuulijan on helppo seurata puhetta, jossa ei esiinny häiritseviä taukoja.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PTERTK23
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Itslearning kansio avautuu kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt,suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti vkot 10-11

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti. Erityisesti perehdytään teemoihin, jotka kuuluvat terveydenhoitajan ammattiin ja asiakasryhmiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, sairaanhoitajan ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 18-20h kontaktiopetusta, 4h tenttejä, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville terveydenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 24.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. 50% vaaditaan kirjallisen kokeen pisteistä kurssin kirjallisen osan läpäisemiseen. Esim. jos maximipistemäärä 100, 50p=arvosana 1.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Satu Halonen
 • Jaana Uuttu
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoite

Opiskelija
• Osaa toimia perustellusti erilaisissa terveydenhoitotyön tehtävissä
• Osaa antaa imetysohjausta raskaana oleville, synnyttäville ja synnyttäneille naisille ja heidän puolisoilleen sekä imeväisikäisten lasten perheille vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti
• Osaa soveltaa hoitoympäristön edellyttämää keskeistä tiedollista ja taidollista osaamista asiakkaan/potilaan hoitotyössä
• Osaa arvioida asiakkaan/potilaan hoidon tarpeet ja vastata niihin hoitotyön auttamismenetelmiä käyttäen itsenäisesti ja moniammatillisen hoitoryhmän jäsenenä
• Osaa tukea asiakasta/potilasta sekä hänen perhettään ja läheisiään
• Tietää asiakkaan/potilaan hoitopolun
• Osaa turvata asiakkaan/potilaan hoidon jatkuvuuden
• Osaa arvioida omaa osaamistaan sekä kehittää itseään hoitotyössä
• Osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteossa ja arvioida asiakkaan hoitoprosessia
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa moniammatillisen tiimin jäsenenä
• Harjoittelee simulaatiotilanteissa erilaisten asiakkaiden/potilaiden hoitoa ja ammatillista toimintaa

Sisältö

Sisältö

• erilaisten terveydenhoitajan työhön liittyvien toimintojen simulointi
• imetysohjaajakoulutuksen aihealueet Terveysjärjestö WHO:n mukaan ja imetysohjaustilanteet sekä -näyttö ohjatussa harjoittelussa
• moniammatillinen asiakkaan/potilaan tarpeisiin vastaaminen
• vanhemmuuteen kasvavan perheen terveydenhoito
• lapsiperheen terveydenhoito
• kouluikäisen ja nuoren perheen terveydenhoito
• työikäisen perheen terveydenhoito

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Santala
 • Nita Björklöf
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoite

Opiskelija
• Osaa toimia perustellusti erilaisissa terveydenhoitotyön tehtävissä
• Osaa antaa imetysohjausta raskaana oleville, synnyttäville ja synnyttäneille naisille ja heidän puolisoilleen sekä imeväisikäisten lasten perheille vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti
• Osaa soveltaa hoitoympäristön edellyttämää keskeistä tiedollista ja taidollista osaamista asiakkaan/potilaan hoitotyössä
• Osaa arvioida asiakkaan/potilaan hoidon tarpeet ja vastata niihin hoitotyön auttamismenetelmiä käyttäen itsenäisesti ja moniammatillisen hoitoryhmän jäsenenä
• Osaa tukea asiakasta/potilasta sekä hänen perhettään ja läheisiään
• Tietää asiakkaan/potilaan hoitopolun
• Osaa turvata asiakkaan/potilaan hoidon jatkuvuuden
• Osaa arvioida omaa osaamistaan sekä kehittää itseään hoitotyössä
• Osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa päätöksenteossa ja arvioida asiakkaan hoitoprosessia
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa moniammatillisen tiimin jäsenenä
• Harjoittelee simulaatiotilanteissa erilaisten asiakkaiden/potilaiden hoitoa ja ammatillista toimintaa

Sisältö

Sisältö

• erilaisten terveydenhoitajan työhön liittyvien toimintojen simulointi
• imetysohjaajakoulutuksen aihealueet Terveysjärjestö WHO:n mukaan ja imetysohjaustilanteet sekä -näyttö ohjatussa harjoittelussa
• moniammatillinen asiakkaan/potilaan tarpeisiin vastaaminen
• vanhemmuuteen kasvavan perheen terveydenhoito
• lapsiperheen terveydenhoito
• kouluikäisen ja nuoren perheen terveydenhoito
• työikäisen perheen terveydenhoito

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• Ymmärtää syövän sairautena sekä tunnistaa syövän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen vaikuttavia tekijöitä
• Tietää, miten tavallisimpia syöpäsairauksia diagnosoidaan sekä syövän eri hoitomuodot ja seurantamenetelmät
• Osaa toteuttaa syöpäpotilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä
• Osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa ja huomioi oman työturvallisuuden
• Osaa tukea ja ohjata syöpäpotilaan toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimia moniammatillisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Sisältö

Sisältö

• Syövän syntyyn vaikuttavat tekijät ja epidemiologia
• Syövän kehittyminen
• Tavallisimmat syöpäsairaudet ja niiden diagnosointi
• Syövän ennaltaehkäisy ja hoito
• Syöpäpotilaan ravitsemus
• Syöpäpotilaan oireenmukainen hoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito)
• Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus
• Elintavat syövästä toipumisen tukena
• Syöpäpotilaan kuntoutus ja seuranta
• Syöpäpotilaan psykososiaalinen tuki
• Solunsalpaajien turvallinen käsittely ja työturvallisuus, infuusioportti
• Kipulääkkeet ja kipupumpun käyttö

Oppimateriaalit

- Ahonen et al. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425. (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- Videoluennot, ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Esitykset, teemapäivät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, luokassa tapahtuvaa harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta: info + 3 x 8t teemapäivät )

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Yhdistetty opetus toisen/toisten ryhmien kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kaikilla kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK24
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K24

Tavoitteet

Some of the studies in the study unit are arranged in English

Objectives

After the study unit the student will be able to:
• Describe how the health-oriented approach is used as a basis for public health nursing work
• Describe the current challenges related to the health and well-being of the population and the factors behind them
• Describe the indicators of the health and well-being of the population and the importance of data in identifying the need for services and the provision of services
• Describe the overall structure of social and health services and the legislation concerning social and health services
• Retrieve information and guide people in different life stages to seek social and health services
• Recognize the importance of multiprofessional activities from the perspective of service needs
• Understand the importance of occupational and patient safety in nursing
• Describe the meaning, benefits and general fields of application of health care technology in nursing
• Describe the principles of sustainable development taking into account ecological, financial and social and cultural sustainability and the capital they generate.

Sisältö

Contents

• Health-orientation in the work of a public health nurse
o The concepts of health and health-orientation
o Engagement, empowerment, resource-orientation
o A public health nurse as an expert of health promotion
• Customer-oriented social and health services
o Health and well-being of the population (current challenges and the factors behind them, register data and statistics)
o Promotion of health and functional capacity, prevention of illnesses and accidents
o Social and health care system and its development, funding, responsibilities and supervision and customer/patient rights
o Social and health care services
o Rehabilitation and rehabilitation services
o Referring a customer to social and health care services
• Health care technology
o Digitalization and the use of technology in health care
o Health care technology products and their usability in health promotion and self-care of customers
• Sustainable development
o Elements of sustainable development: ecological sustainability, financial sustainability, social sustainability, cultural sustainability
o Objectives and action programmes in sustainable development
o Sustainable development compliant activities in the work of a public health nurse

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Koivikko
 • Nita Björklöf
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija:
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakas- ja voimavaralähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä yksilön, eri ryhmien ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• osaa hyödyntää terveysteknologian mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveysneuvontaa ja terveydenedistämisen ohjelmia
• tuntee aikuisten kansallisen rokotusohjelman sekä erilaisten ryhmien rokottamisen
• Osaa toteuttaa rokottamisen oikein ja turvallisesti
• tuntee terveydenhoitajan roolin ja asiantuntijuuden osana moniammatillista äitiyshuollon toimintaympäristöä
• osaa kulttuurisensitiivisen hoitotyön periaatteet ja kulttuurisensitiivisen työotteen menetelmiä hoitotyössä

Sisältö

Sisältö
• Voimavaralähtöinen, motivoiva haastattelu
• Voimavarojen tunnistaminen, voimavaralomakkeet
• Puheeksiottaminen
• Rokottamisen periaatteet ja rokottamisen tarpeellisuus yhteiskunnalle
• Rokotuksin ehkäistävät taudit
• Immuniteetin muodostuminen
• Eri rokotetyypit ja niiden koostumus
• Kansallinen rokotusohjelma ja lainsäädäntö
• Rokottamisen hyödyt ja haitat
• Asiakkaan ohjaus uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
• Kulttuurisensitiivisyys käsitteenä ja asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen hoitotyössä

Opetusmenetelmät

Simulaatio-oppiminen
Käänteinen oppiminen
Verkko-oppiminen
Keskusteleva luento-opetus, sekä pienryhmätyöskentely

Kansainvälisyys

Simulaatio-oppiminen
Käänteinen oppiminen
Verkko-oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Sisältö
• Voimavaralähtöinen, motivoiva haastattelu
• Voimavarojen tunnistaminen, voimavaralomakkeet
• Puheeksiottaminen
• Rokottamisen periaatteet ja rokottamisen tarpeellisuus yhteiskunnalle
• Rokotuksin ehkäistävät taudit
• Immuniteetin muodostuminen
• Eri rokotetyypit ja niiden koostumus
• Kansallinen rokotusohjelma ja lainsäädäntö
• Rokottamisen hyödyt ja haitat
• Asiakkaan ohjaus uusimpaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen
• Kulttuurisensitiivisyys käsitteenä ja asiakkaan kulttuurisensitiivinen kohtaaminen hoitotyössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moniammatillinen äitiyshuollon toimintaympäristö: Ennakkotehtävä hyv/hyl, simulaatio hyv/hyl. Simulaatioon osallistuminen on pakollista.
Kulttuurisensitiivinen hoitotyö hyv/hyl.

Ilmoittautumisaika

16.05.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.08.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Camilla Laaksonen
 • Nita Björklöf
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K20

Tavoitteet

TERVEYDENHOITOTYÖN ERITYISKYSYMYKSET 5 op TERIOpiskelija-osaa arvioida ja tukea eri-ikäisten ihmisten ja perheiden voimavaroja ja ennaltaehkäistä terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja häiriöitä- osaa analysoida erilaisia asiakaslähtöisiä terveydenhoitotyön menetelmiä- syventää tietojaan puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen sekä neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnissa- syventää tietojaan erilaisissa ryhmätyömenetelmissä ja osaa ohjata vertaisryhmiä- osaa toimia yhteisö- ja yksilötason erityiskysymysten hoitamisessa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa ja osaa käyttää tietojaan ympäristön vaikutuksesta yhteisön terveydelle- syventää tietojaan erityisryhmien terveydenhoitotyössä- syventää valmiuksiaan lääkehoidossa

Sisältö

-eri ikäryhmiin liittyvät erityiskysymykset-lapsiperheisiin ja nuoriin liittyvät erityiskysymykset esim. varhainen vuorovaikutus, sateenkaariperheet, lapsen puheenkehityksen häiriöt, lasten kaltoinkohtelu, varhainen puuttuminen ja puheeksiotto, syömishä

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus (alustus)
Ryhmäkeskustelu
Itsenäinen verkko-opppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Well@School -osuus 2 op

Kontaktiopetus 4t., josta tutustuminen Well@School -käsikirjaan 1t
Palautteen anto käsikirjasta 2t.
Itsenäinen opiskelu verkossa Well@School -oppimisalustalla n. 40 t., sekä palautteen anto Well@School oppimisalustasta 2t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Well-School -osuus 2 op, syksy 2023
Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut Well@School käsikirjan arvioinnin (joko osallistumalla focusryhmäkeskusteluun tai tuottamalla kirjallisen tuotoksen arvioinnista)
Opiskelija on suorittanut Well@School -oppimisympäristön arvioinnin (kirjallinen tuotos)
Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut Well@School käsikirjan arviointia
Opiskelija ei ole suorittanut Well@School -oppimisympäristön arviointia

Sisällön jaksotus

Well@School -osuus 2 op

Kontaktiopetus 4t., josta tutustuminen Well@School -käsikirjaan 1t
Palautteen anto käsikirjasta 2t.
Itsenäinen opiskelu verkossa Well@School -oppimisalustalla n. 40 t., sekä palautteen anto Well@School oppimisalustasta 2t.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Ollikkala
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa arvioida ja tukea eri-ikäisten ihmisten ja perheiden voimavaroja ja ennaltaehkäistä terveyden, turvattomuuden ja sosiaalisen kehityksen riskejä ja häiriöitä
• osaa analysoida erilaisia asiakaslähtöisiä terveydenhoitotyön menetelmiä
• syventää tietojaan puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen sekä neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnissa
• syventää tietojaan erilaisissa ryhmätyömenetelmissä ja osaa ohjata vertaisryhmiä
• osaa toimia yhteisö- ja yksilötason erityiskysymysten hoitamisessa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa ja osaa käyttää tietojaan ympäristön vaikutuksesta yhteisön terveydelle
• syventää tietojaan erityisryhmien terveydenhoitotyössä
• syventää valmiuksiaan lääkehoidossa

Sisältö

Sisältö

• eri ikäryhmiin liittyvät erityiskysymykset
• lapsiperheisiin ja nuoriin liittyvät erityiskysymykset esim. varhainen vuorovaikutus, sateenkaariperheet, lapsen puheenkehityksen häiriöt, lasten kaltoinkohtelu, varhainen puuttuminen ja puheeksiotto, syömishäiriöt

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• syventää tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan eri-ikäisten ihmisten ja heidän perheidensä tukemisessa
• osaa asettaa tavoitteita, suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida eri-ikäisten ihmisten ja heidän perheidensä terveydenhoitoa ja terveysneuvontaa
• osaa soveltaa tietojaan terveyttä edistävän ryhmätoiminnan toteuttamisessa
• kehittää omaa terveydenhoitotyön arvo- ja tietoperustaansa
• osaa arvioida ja kehittää toimintaansa terveydenhoitotyössä

Sisältö

Sisältö

• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä sekä ryhmien terveydenhoitotyössä
• Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä sekä ryhmien terveydenhoidon ja terveysneuvonnan suunnittelu, toteutus, kirjaaminen ja arviointi
• Terveydenhoitotyön eettisyys
• Eri-ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PTERTK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K20

Tavoitteet

TERVEYDENHOITOTYÖN KEHITTÄMINEN 5 op OTHOKEOpiskelija- syventää toimintataitojaan terveydenhoitotyössä- kehittää toimintaansaasiakkaan kokonaishoidon itsenäisessä suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa- osaa ottaa kokonaisvastuunasiakkaiden hoidosta työryhmässään- osaa toimia hoitotyön asiantuntijana kehittämään terveydenhoitoa ja sen edellytyksiä työyksikössään- syventää lääkehoito-osaamistaan terveydenhoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)- syventää tietojaan ja taitojaan terveydenhoitotyön erityispiirteistä ja siihen liittyvästä kirjaamisesta sekä ymmärtää kirjaamisen hoitotyön kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö ilmoitetaan toteutussuunnitelmassaOppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• syventää toimintataitojaan terveydenhoitotyössä
• kehittää toimintaansa asiakkaan kokonaishoidon itsenäisessä suunnittelussa,
toteuttamisessa ja arvioinnissa
• osaa ottaa kokonaisvastuun asiakkaiden hoidosta työryhmässään
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana kehittääkseen terveydenhoitoa ja sen edellytyksiä
työyksikössään
• syventää rokottamis- ja lääkehoito-osaamistaan terveydenhoitotyön eri alueilla
• syventää tietojaan ja taitojaan terveydenhoitotyön erityispiirteistä ja siihen liittyvästä kirjaamisesta sekä ymmärtää kirjaamisen hoitotyön kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö

• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä sekä ryhmien terveydenhoitotyössä
• Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä sekä ryhmien terveydenhoidon ja terveysneuvonnan suunnittelu, toteutus, kirjaaminen ja arviointi
• Terveydenhoitotyön asiantuntijuus
• Eri-ikäisten ihmisten lääkehoito ja rokotukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

10.03.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PTERTK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K20

Tavoitteet

TERVEYDENHOITOTYÖN SYVENTÄVÄ ERITYISOSAAMINEN 5 op OTESY
Opiskelija
-kehittää osaamistaan erityisryhmien terveydenhoitotyössä
-kehittää osaamistaan terveydenhoitotyön suunnittelussa, toteuttamisessa, kirjaamisessa ja arvioimisessa.
-kehittää osaamistaan erilaisten ryhmien terveyden edistämisessä, seurannassa, hoidossa, ja ohjauksessa.
- kehittää osaamistaan työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä
- syventää osaamistaan kehittää ja arvioida terveydenhoitotyön laatua
- syventää osaamistaan toimia yhteisön terveellisen elinympäristön kehittämistyössä

Sisältö

Sisältö ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa
Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PTERTK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K20

Tavoitteet

TERVEYDENHOITOTYÖN SYVENTÄVÄ ERITYISOSAAMINEN 5 op OTESY
Opiskelija
-kehittää osaamistaan erityisryhmien terveydenhoitotyössä
-kehittää osaamistaan terveydenhoitotyön suunnittelussa, toteuttamisessa, kirjaamisessa ja arvioimisessa.
-kehittää osaamistaan erilaisten ryhmien terveyden edistämisessä, seurannassa, hoidossa, ja ohjauksessa.
- kehittää osaamistaan työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä
- syventää osaamistaan kehittää ja arvioida terveydenhoitotyön laatua
- syventää osaamistaan toimia yhteisön terveellisen elinympäristön kehittämistyössä

Sisältö

Sisältö ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa
Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anne-Mari Seppälä
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta
• tietää keskeiset kehitysvammaisuuteen johtavat syyt ja liitännäissairaudet
• tietää kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyön erityispiirteet elämänkulun eri vaiheissa
• tuntee keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehitysvammaisen hoitotyöhön liittyen
• osaa tukea vammautuneen lapsen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa
• tietää kehitysvammaisen aseman ja oikeudet terveydenhuollon asiakkaana ja potilaana

Sisältö

Sisältö
• Kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen ja kuntoutus
• Vammautuneen hoitotyön erityispiirteet
• Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyössä

Opetusmenetelmät

oppimiskeskustelut, harjoittelu, tiimityöskentely

Opintojakso yhdistetään Ikääntyneen hoitotyön kanssa.

Kansainvälisyys

innovaatiopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta
• tietää keskeiset kehitysvammaisuuteen johtavat syyt ja liitännäissairaudet
• tietää kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyön erityispiirteet elämänkulun eri vaiheissa
• tuntee keskeisen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehitysvammaisen hoitotyöhön liittyen
• osaa tukea vammautuneen lapsen perheen selviytymistä ja arjen hallintaa
• tietää kehitysvammaisen aseman ja oikeudet terveydenhuollon asiakkaana ja potilaana

Opintojakson sisältö
Sisältö
• Kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakyvyn ja osallisuuden tukeminen ja kuntoutus
• Vammautuneen hoitotyön erityispiirteet
• Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä kehitysvammaisen ja vammautuneen hoitotyössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijalla on läsnäolovelvoite lukujärjestyksen mukaisiin tapaamisiin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • MTERTK24V
  Terveydenhoitaja, monimuoto, Turku, K24, verkkototeutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä osana terveydenhoitotyön projekti- ja kehittämishankkeita
- osaa soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä
- osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijoiden ja palvelun käyttäjien kanssa palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi verkostoja ja työryhmiä hyödyntäen
- osaa kehittää työyhteisötaitojaan terveydenhoitajatyössä ja sen johtamisessa ja kehittämisessä
- tunnistaa yrittäjyyden mahdollisuudet ja osaa soveltaa yrittäjyysosaamistaan terveydenhoitajatyössä
- ylläpitää tietojaan uusimmista tutkimustuloksista ja kehittämisideoista ja soveltaa niitä työssään terveyttä edistäen asiakkaidensa parhaaksi
- tunnistaa oman kehittämis-, innovaatio ja tutkimusosaamisensa ja vahvistaa niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävässään ja soveltaa niitä työssään.
- tunnistaa yhteiskunnan haasteet ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla sekä osaa kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta.
- osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti terveydenhoitotyössä

Sisältö

Sisältö
- Hanke ja projektitehtävien osa-alueet ja niissä toimiminen
- Poikkisektorinen ja monialainen verkostotyö, kumppanuus terveydenhoitajatyön sidosryhmien kanssa
- Yhteiskunnan ajankohtaiset haasteet ja niiden merkitys terveydenhoitajan työssä;
- Terveyden edistämisen ja hyvinvointijohtamisen työkalut
- Palvelujärjestelmät ja tuotteet sekä niiden kehittämisen periaatteet
- Työelämän ja sen muutosten merkitys yksilöille, perheille ja yhteisöille
- Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys terveydenhoitajatyössä
- Näyttöön perustuva terveydenhoitotyö
- Tutkiva ja kehittävä työote

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Camilla Laaksonen
Vastuuopettaja

Camilla Laaksonen

Tavoitteet

Asiakokonaisuudet:
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tavoitteet
- keskeiset käsitteet: kehittäminen, terveyden tutkimus, tutkiva kehittäminen, projekti, hanke
- kehittämishankkeen vaiheet
- tieto, näyttö ja näyttöön perustuva kehittäminen
- tutkimusmenetelmät
- aineiston keruu, käsittely ja analysointi
- tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
- tilastolliset menetelmät ja välineet hoitotyön ja terveydenhuollon aineistojen käsittelyssä ja kehittämistyössä
- kehittämis- ja tutkimustyön suunnittelu ja raportointi

Sisältö

Opiskelija
- tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun sekä osaa käyttää siihen liittyviä tiedonhankinta-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä
- ymmärtää laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmien erityispiirteet
- osaa toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä ja projekteissa
- tietää projektityöskentelyn perusteet ja ymmärtää projektityöskentelyn merkityk-sen terveydenhuollossa (TKI)

Oppimateriaalit

Its Learning -ympäristö, erilaiset verkko-opiskelumateriaalit, alustuksissa käytetty materiaali, seminaarimateriaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen TAI:n aikataulujen mukaisesti.

Kansainvälisyys

Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 tuntia opiskelijan työtä

Kontaktiopetusta noin 30 tuntia sisältäen alustuksia ja seminaariopetusta yhteistyössä TAI opettajan kanssa. Lsiäksi itsenäistä opiskelua (seminaariin ja tenttiin valmistautuminen, sekä näiden suorittaminen)

Sisällön jaksotus

Tutkimusmetodiikan perusteet ja tutkimusettiika

Viestintäkanava ja lisätietoja

Camilla Laaksonen (TUAS), Marja-Liisa Gustafsson (TAI)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Seminaarityöskentely, tentti.

Hylätty (0)

Tenttivastauksista oikein alle 50%

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttivastauksista oikein yli 50-60%, seminaarityö tehty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttivastauksista oikein yli 60-80%, seminaaritehtävä suoritettu.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttivastauksista oikein yli 80%, seminaaritehtävä suoritettu.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 11.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Hanna Ollikkala
Ryhmät
 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa arvioida työn, työympäristön ja työttömyyden merkitystä ihmiselle ja hänen hyvinvoinnilleen
• osaa tukea työikäisen työ- ja toimintakykyä sekä työhyvinvointia ja toimia moniammatillisesti työikäisen ja hänen perheensä kanssa

Sisältö

Sisältö

• työkyky ja työhyvinvointi
• työterveyslainsäädäntö
• toimintasuunnitelma ja työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys
• terveystarkastukset
• työympäristö; haitta-, vaara- ja kuormitustekijät
• työssä jaksaminen
• työperäiset sairaudet, ammattitaudit ja työtapaturmat
• työkykyä ylläpitävä toiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen (tyky, tyhy)
• moniammatillisuus / verkostot / oman toiminnan laadun kehittäminen

Opetusmenetelmät

käänteinen oppiminen

Kansainvälisyys

tiimitehtävä
oppimiskeskustelut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

työpaikkaselvitys 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Satu Halonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PTERTK22
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K22
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa soveltaa tietojaan perheen tarpeisiin ja odotuksiin perustuvassa äitiyteen ja
• vanhemmuuteen liittyvässä terveysneuvonnassa
• osaa soveltaa tietojaan asiakasta ja hänen perhettään raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä
• osaa toimia imetysohjaajana
• osaa soveltaa tietojaan perheen seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa

Sisältö

Sisältö

• vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
• raskauden ja lapsivuodeajan seuranta, hoito ja ohjaus äitiyshuollossa
• raskauteen ja lapsivuodeaikaan liittyvät erityiskysymykset
• perhevalmennusimetysohjaus-perhesuunnitteluohjaus (plissit-malli ja ehkäisyneuvonta)
• raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvät erityiskysymykset esim. mielenterveys
• kotikäynti

Oppimateriaalit

Tarkemmat tiedot löytyvät Itsistä.

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen
Tiimityöskentely
Verkko-oppiminen
Oppimiskeskustelut
Prekliininen harjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op=27 opiskelijan työtuntia

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Opiskelija:
• osaa soveltaa tietojaan perheen tarpeisiin ja odotuksiin perustuvassa äitiyteen ja
• vanhemmuuteen liittyvässä terveysneuvonnassa
• osaa soveltaa tietojaan asiakasta ja hänen perhettään raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä
• osaa toimia imetysohjaajana
• osaa soveltaa tietojaan perheen seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa

Sisältö
• vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
• raskauden ja lapsivuodeajan seuranta, hoito ja ohjaus äitiyshuollossa
• raskauteen ja lapsivuodeaikaan liittyvät erityiskysymykset
• perhevalmennusimetysohjaus-perhesuunnitteluohjaus (plissit-malli ja ehkäisyneuvonta)
• raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvät erityiskysymykset esim. mielenterveys
• kotikäynti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tehtävät: hyv/hyl
Tiimitehtävät: hyv/hyl
Prekliiniset hyv/hyl
Yksilö/ryhmätentti: hyl-5

Ilmoittautumisaika

03.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
 • Maika Kummel
Ryhmät
 • PTERTK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K20

Tavoitteet

YHTEISÖN TERVEYDENHOITOTYÖ 5 op YHTEOpiskelija- osaa arvioida erilaisten yhteisöjen terveyden ajankohtaisia haasteita ja ongelmia ja toimia niiden ratkaisemiseksi- osaa tuottaa yhteisöanalyysin perusteella yhteisödiagnoosin huomioiden erilaiset kulttuuriympäristöt, elintavat ja voimavarat- osaa toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja erilaisissa kulttuuriympäristöissä ja käyttää alue- ja väestölähtöisiä työmuotoja- osaa soveltaa yhteisö-, voimavara- ja terveyslähtöisiä toimintatapoja perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä- osaa toimia etsivän ja verkostotyön toimintamallin mukaisesti huomioiden yksilön, perheen ja yhteisön tarpeet-osaa toimia moniammatillisessa tiimissä ja suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida terveydenedistämisohjelmia terveysteknologiaa hyödyntäen

Sisältö

#NIMI?

Oppimateriaalit

ks. Its

Opetusmenetelmät

Innovaatiopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työttömien terveystarkastukset n. 4-5 pv:nä/opiskelija.
Kirjallinen raportti yksilötyönä

Sisällön jaksotus

Yhteisön terveydenhoitotyö opintojakso toteutetaan työttömien terveystarkastustoimintana yhteistyössä Turun kaupungin/Varhan kanssa. Opintojakson info pidetään jo keväällä 2023.
Th-opiskelijat toteuttavat perjantaisin omalla vastuuvuorollaan työttömien terveystarkastuksia opettajan ohjauksessa.
Lopuksi opiskelija kirjoittaa raportin, jonka ohjeet löytyvät Its:stä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty