Study guide
Home > Tuas open studies > Avoin ammattikorkeakoulu (not translated) > Tai -polku 2021-2022

TAI -polku 2021-2022

Autumn 2021

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1
Search for study unit: ECTS 1 1A 1S 1 2 3 4 5
Research Methods 5
 
     
Women's Health and Reproductive Health 5
 
     
Optional Studies 1                
Professional Ethics and Evidence-Based Health Promotion 5
 
     
Well-Being in the Changing Society 5
 
   
201557.57.51.671.671.67
ECTS credits per period / semester / academic year 20 15 5 8 8 2 2 2

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Programme description

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun Ammatti-instituutti ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttavat TAI-polku -koulutusta (15 op). Koulutus on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet suorittamaan korkeakoulutasoisia opintoja jo toisen asteen koulutuksen aikana. Koulutus toteutetaan ajalla 1.8.2021-31.5.2022.
Koulutuksen tavoitteena on täydentää opiskelijan sosiaali- ja terveysalan osaamis-ta korkeakouluopinnoilla, sekä antaa mielikuvaa ja valmiuksia mahdollisiin tuleviin korkeakouluopintoihin. Koulutus tukee sosiaali- ja terveysalan etiikan, näyttöön perustuvan terveyden edistämisen ja tutkimusmetodiikan osaamista. Lisäksi kou-lutus tukee sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista naisten- ja lisääntymis-terveyteen liittyen ja johdattaa sosiaalialan ydinopintoihin perehdyttämällä opiskeli-jaa sosiaalialan keskeisiin käsitteisiin (hyvinvointi, syrjäytyminen, huono-osaisuus).

Koulutuksen aikana opiskelija pystyy kehittämään myös yleisiä korkeakoulussa edellytettäviä oppimisvalmiuksia, kuten itsenäisestä opiskelua, verkko-oppimista, sekä muita moninaisia oppimismenetelmiä. (not translated)

Competence objectives

TAI-polku -koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä, mikä tarkoittaa opiskelijan työmääränä 405 tuntia. Koulutus on jaettu neljään erilliseen opintojaksoon, jotka etenevät kronologisessa järjestyksessä.

Koulutuksen tavoitteena on täydentää opiskelijan sosiaali- ja terveysalan osaamista korkeakouluopinnoilla, sekä antaa mielikuvaa ja valmiuksia mahdollisiin tuleviin korkeakouluopintoihin. Koulutus tukee terveysalan etiikan, näyttöön perustuvan terveyden edistämisen ja tutkimusmetodiikan osaamista. Lisäksi koulutus tukee terveysalan ammatillista osaamista naisten- ja lisääntymisterveyteen liittyen.

Koulutuksen aikana opiskelija pystyy kehittämään myös yleisiä korkeakoulussa edellytettäviä oppimisvalmiuksia, kuten itsenäisestä opiskelua, verkko-oppimista, sekä muita moninaisia oppimismenetelmiä. (not translated)

Pedagogic approaches

Turun ammattikorkeakoulussa koulutus perustuu innovaatiopedagogiikkaan, joka korostaa tiedon ja osaamisen jakamista sekä erilaisten näkökulmien yhdistämistä. Innovaatiopedagogiikka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuo-tetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan uudenlaista oppimista, osaamista ja toimintatapaa. Innovaatiolla tarkoitetaan osaamisen jatkuvaa parantamista, jo-ka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muu-hun käytäntöön.
TAI-polku -koulutuksessa hyödynnetään osallistavan ja tutkivan oppimisen peri-aatteita. Oppimisessa korostuu itsenäinen, aktiivinen oppiminen sekä vertaisop-piminen. Oppimisessa kaikki ryhmän jäsenet vaikuttavat toistensa oppimiseen, ja keskeistä on ryhmän keskinäinen tiedon jakaminen. Samalla kun oppiminen haas-taa ja vastuuttaa aktiiviseen osallistumiseen, se myös mahdollistaa sellaisten oi-vallusten syntymisen, jotka eivät yksilökeskeisessä oppimisessa ole mahdollisia. Koulutuksessa opettajat ja opiskelijat luovat yhdessä oppimisympäristöjä, jotka kannustavat aktiiviseen oppimiseen, uuden tiedon kriittiseen pohdintaan ja uuden-laisen tiedon omaksumiseen ja siirtämiseen osaksi omaa aikaisempaa osaamista.

Aktiivisessa oppimisessa opiskelija kantaa vastuun omasta oppimisestaan. Jotta opiskelija voi optimaalisesti saavuttaa TAI-polku -koulutukselle asetetut tavoitteet, vaatii se opiskelun tietoista suunnittelua, aitoa kiinnostusta ja halua oppia, sekä vahvaa sitoutumista opiskeluun.

TAI-polku -koulutus toteutetaan monimuotoisesti. Siinä on lähiopetusta ja lähioh-jausta, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä (op). Yksi opintopiste edellyttää opiskelijalta noin 27 tuntia opiske-lua. Kokonaisuus koostuu neljästä yksittäisestä opintojaksosta, joista opiskelija valitsee kolme. Yhteisiä opintojaksoja ovat Tutkimusmenetelmät 5 op ja Naisten- ja lisääntymisterveys 5 op sekä valinnaisia opintojaksoja ovat Ammattietiikka ja näyttöön perustuva toiminta terveyden edistämisessä 5 op tai Sosiaalinen hyvin-vointi, arki ja yhteiskunta 5 op). Lähiopetus ja -ohjaus toteutuu pääsääntöisesti Turun ammatti-instituutin tiloissa, mutta osa koulutuksesta toteutuu Turun Am-mattikorkeakoulussa, ICT-talolla.
Opiskelijan osaamisen kehittymiseen kuuluu keskeisesti osaamisen arviointi. Op-pimisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Kou-lutuksen aikana jokainen siihen kuuluva opintojakso tulee suorittaa hyväksytysti. Vastuuopettajat arvioivat suoritukset asteikolla 0-5. (not translated)

Assessment