Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opintopolkujen ajoitukset

Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opintopolkujen ajoitukset

Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Annamari Heikkilä
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • PLILOS23B
  PLILOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa yrityksen eri toimintojen tehtävät ja niiden merkityksen osana yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Hän tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan. Hän osaa etsiä ratkaisuja toimivan liikeidean löytämiseen ja menestymismahdollisuuksien selvittämiseen sekä arvioida omia yrittämisen edellytyksiään. Opiskelija osaa kertoa sopivista markkinoinnin kilpailukeinoista tavoiteltujen asiakassegmenttien saavuttamisessa. Hän osaa käyttää oikein yrityselämän keskeisiä käsitteitä ja itse toimia asiakaslähtöisesti.

Sisältö

Yrityksen toimintaympäristö
Liiketoiminnan peruskäsitteitä
Yrityksen perustoiminnot ja ydinprosessit
Yrittäjyys
Yritystoiminnan suunnittelu, käynnistäminen, organisointi ja kehittäminen
Asiakaslähtöisyys ja markkinointi
Markkinoinnin kilpailukeinot

Oppimateriaalit

luennot, opettajan materiaali

Aihepiiriin liittyvä kirjallisuus esim.:

Viitala, Jylhä (2013): Liiketoimintaosaaminen : menestyvän yritystoiminnan perusta.
Martinsuo, Mäkinen, Suomala, Lyly-Yrjänäinen (2016): Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa.
Saarelainen (2013): Kohti menestyvää liiketoimintamallia.
Holopainen (toim., 2017) Yrityksen perustamisopas. Käytännön perustamistoimet.
Rope (2020): Kevytyrittäjyys työelämän muutoksessa.
Luhanka-Aalto (2021): Miten innostua yrittäjyyteen. Yrittäjäpolun ilot, opit, unelmat ja yllätykset.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta 2 tuntia, 1-2 kertaa/viikko, 18 opetuskertaa (katso tarkemmat aikataulut Lukkarikoneesta)

Kurssilla luento-opetusta, tuntitehtäviä ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen yksilö- tai ryhmätyönä

Aktiivinen osallistuminen kurssin tunneille

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tuntitehtävien suorittaminen 15%, liiketoimintasuunnitelma 35%, essee omasta oppimisesta (oppimispäiväkirja) 20% ja tentti 30% arvosanasta

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa selostaa yrityksen eri toimintojen tehtävät ja niiden merkityksen osana yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Hän tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan. Hän osaa etsiä ratkaisuja toimivan liikeidean löytämiseen ja menestymismahdollisuuksien selvittämiseen sekä arvioida omia yrittämisen edellytyksiään. Opiskelija osaa kertoa sopivista markkinoinnin kilpailukeinoista tavoiteltujen asiakassegmenttien saavuttamisessa. Hän osaa käyttää oikein yrityselämän keskeisiä käsitteitä ja itse toimia asiakaslähtöisesti.
Opintojakson sisältö
Yrityksen toimintaympäristö
Liiketoiminnan peruskäsitteitä
Yrityksen perustoiminnot ja ydinprosessit
Yrittäjyys
Yritysmuodot
Yritystoiminnan suunnittelu, käynnistäminen, organisointi ja kehittäminen
Asiakaslähtöisyys ja markkinointi
Markkinoinnin kilpailukeinot

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti kurssin tunneille eikä ryhmän työskentelyyn. Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa. Esimerkiksi omaehtoinen tiedonhaku puuttuu tai vaadittua kirjallisuutta ei ole luettu tai vaadittuja työkaluja ja teorioita ei ole hyödynnetty tehtävissä tai osallistumattomuus vaadittuihin esityksiin tai tehtäviä puuttuu kokonaan tai ne on palautettu myöhässä. Minkäänlainen COPYPASTAUS ei ole sallittua ja aiheuttaa kurssin hylkäämisen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät on palautettu aikataulussa, mutta ne ovat hyvin suppeita ja puutteellisia. Tai esityksissä on suuria puutteita.
Opiskelija käyttää keskeisiä liiketaloudellisia käsitteitä ja perusteorioita kertoessaan löydöksistään ja havainnoistaan. Osaa kuvailla, luokitella ja luetella asioita. Tuotokset ovat kuvailevia, mutta ei sisällä omaa pohdintaa tai syntyneitä oivalluksia. Yksittäiset teoriat tai käytännön havainnoinnit eivät linkity suurempaan kokonaisuuteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät on palautettu aikataulussa, ja ne ovat laajoja ja hyviä, teorioita on hyödynnetty, ja ohjeistettuja työkaluja on käytetty. Lähdekirjallisuutta on käytetty laajasti. Ja esitykset ovat ansiokkaita.
Opiskelija ymmärtää kokonaisuuksia ja käyttää teoriaa sen kuvaamiseen. Osoittaa kykyä soveltaa jotain aihealueeseen liittyvää periaatetta ja kykenee yhdistelemään asioita. Hyödyntää hankkimaansa materiaalia ja teoriaa tehtävien suorittamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija näkee alalle ja organisaatiolle kriittisiä menestystekijöitä, ymmärtää teorioita ja esittää perustellen löydöksiään. Kykenee näkemään kehittämiskohteita ja on kriittisesti ajatteleva. Osaa analysoida syy-seuraussuhteita ja käsittelee asioita oivaltavasti. Laadukasta taustamateriaalia on haettu, löydetty ja sen käyttö on perusteltua.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 40

Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Annika Karppelin
Ryhmät
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT
 • LIPATMODHankintojenKehittaminen
  MOD Hankintojen kehittäminen

Tavoitteet

After completing the study unit the student can:
- define the various theoretical frameworks on culture and cultural differences
- describe the challenges in managing and working in a multicultural environment
- interact and communicate with company representatives from different cultural backgrounds
- work in international business environment.

Sisältö

Cultural frameworks, awareness and identity
Organizational and service culture
Intercultural communication skills
Communication with company representatives from different cultural backgrounds

Oppimateriaalit

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
Richard Lewis: Multiculturalism observed: Exploring identity, 2006
Sekä kaikki tunnilla jaettu materiaali (osa myös ITS-alustalla).

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöskentely ja ryhmän esitykset
Opiskelijoiden ideoimat simulaatio harjoitteet ja aktiviteetit
Mahdollinen simulaatio-harjoite (riippuu ryhmän koosta) ja opettajan key note luennot ja harjoitteet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Arviointi perustuu aktiivisuuteen ja tehtävien suorittamiseen.
Läsnäolo on välttämätöntä.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteuttaa innovaatiopedagogiikkaa, jossa opiskelijat asettavat oppimisensa tavoitteet ja suunnittelevat yhteisesti teemat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Campusoline tarjonnasta vastaava opintojakso omaan hopsiin jos tuutori hyväksyy.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksokokonaisuus on 81h opiskelijan työtä ja sen arvioitu jakautuminen:
Kontaktitunnit 20x2h (lukujärjestykseen varattu 3x45 min), yhteensä 31h.
Raportit, haastattelu ja kirjoittaminen 30h
Tunneille valmistautuminen 20h

Sisällön jaksotus

Sisältö ja kokonaisuuden aikataulutus sovitaan ryhmän kanssa opintojakson alussa.
Tapaamisia viikoittain ja suuressa osassa on opiskelijoiden aktiivisuus ja esitykset.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Osa opiskelijoista kuvaa tätä opintojaksoa lukujärjestyksen hauskimmaksi opintojaksoksi ja sanoivat, että "on kiva tulla kouluun". Ja oppimistakin tapahtuu siinä sivussa. Englannin kielen käyttö aktivoituu ja harjoitteissa kansainvälisyyden ymmärrys vahvistuu käytännönläheisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautetut tehtävät (4), tuotetaan englanniksi ja niiden sisältö arvioidaan asteikolla 1-5:
1) My cultural identity (partly done in the class)
2) Short report (3 sivua tekstiä) on chosen culture and analysis according to
chosen cultural theories. Raportti sisältää haastattelun.
3) Reflection on the learning
Reflektioon kuuluu itsearviointi. Opettaja arvioi reflektion asteikolla 1-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Paula Kullanmäki
Ryhmät
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT
 • LIPATMODHankintojenKehittaminen
  MOD Hankintojen kehittäminen

Tavoitteet

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa suunnitella ja hallita hankintoja taloudellisesti käyttäen hyväksi kokonaiskustannusajattelua ja toimintolaskentaa, hallitsee hankintoihin liittyvät kustannuslajit ja osaa analysoida tuotteen, palvelun ja tavarantoimittajan kustannusrakenteen ja käyttää analyysiä hyväksi hankintoihin liittyvässä päätöksenteossa

Sisältö

- kustannustehokkaan hankinnan hallinta (toimittajat, nimikkeet, sitoutunut pääoma)
- SPEND-analyysi
- kokonaiskustannusajattelu
- total cost of ownership
- tuotteen tai palvelun kustannusrakenteen mallintaminen
- suorat ja välilliset kustannukset
- arvoperusteinen hinnoittelu- elinkaarilaskenta
- tavarantoimittajan kustannusrakenteen analysointi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 02.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Kumpula
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee henkilöstövoimavarojen ja työhyvinvoinnin merkityksen organisaation hyvinvoinnin ja tehokkuuden edistämisessä. Opiskelija osaa:
- HR käytänteet ja menetelmät sekä perustella eri käytänteiden merkityksiä yrityksen liiketoiminnan onnistumisen
kannalta
- tunnistaa työhyvinvointia edistäviä ja heikentäviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- eritellä keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseksi
- ottaa esimiestyössä huomioon erilaiset henkilöstöryhmät ja työurajohtamisen
- kuvailla organisaatiokulttuurin vaikutusta yrityksen toimintaan
- rakentaa henkilöstöjohtamisen osaksi kokonaisvaltaista toiminnan johtamistaan.

Sisältö

henkilöstöjohtamisen rooli ja keskeiset prosessit
HR
työhyvinvointi
monikulttuurinen organisaatio,, ulkomaankomennukset
organisaatiokulttuuri
yrityksen arvot osana organisaatiokulttuuria
työ- ja organisaatiopsykologian perusteita
osaamisen kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Paula Kullanmäki
 • Jaana Kaartovuori
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • PLILOS23B
  PLILOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kertoa logistiikka-alan työtehtävistä
- kehittää opiskelutaitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakouluopinnoissa menestymisessä
- suunnitella ajankäyttöään
- parantaa itseohjautuvuuttaan ja vastuunottoa opiskelustaan
- määritellä logistiikan peruskäsitteet
- kuvata logistiikan eri osa-alueet ja niiden keskeisimmät menetelmät
- tunnistaa tavat, joilla voidaan tehostaa yrityksen ja toimitusketjujen toimintaa
- selittää logistiikan vaikutusyhteyksiä yrityksen kannattavuuteen, kilpailukykyyn ja asiakastyytyväisyyteen
- tunnistaa logistiikan ja ympäristön välistä suhdetta

Sisältö

- opiskelutaidot
- ryhmäytyminen
- tiedonhaku
- aikataulujen noudattaminen
- muiden liiketoiminnan logistiikan opiskelijoiden harjoittelukokemuksista oppiminen
- ammatti-identiteetin rakentamisen aloittaminen
- logistiikka ja yritystalous
- tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka
- logistiikka ja ympäristö

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
Yleisintroista (2 op) ja Logistiikkaintroista (3 op).

Yleisintroilla on lähitapaamisia 5 x 2h ennen syyslomaa ja 3 x 2h syysloman jälkeen lukkarin mukaan. Opintojaksoon kuuluu myös Logistiikkapäivään osallistuminen 16.11.2023 (erillisen aikataulun mukaan). Näissä vetovastuu Jaana Kaartovuorella.

Logistiikkaintrot vetää Paula Kullanmäki (5 x 2h) loka-marraskuussa lukkarin mukaan. Alkaen 26.10.2023.

Yleisintroilla on aiheina mm. opiskelu amk:ssa, ryhmäytyminen, ryhmätöiden teko, Ops, Hops, moduulit yms., harjoitteluesityksiä, VIP-asia ja VIP-valinnat, vaihdossa olleiden esityksiä, vapaavalintaiset opinnot, rästitenttiasiat yms. kevään jutut.

Digistartti tulee tehdä viimeistään tämän opintojakson aikana.

Tunneilla vierailevat esim. opinto-ohjaaja ja opintopsykologi.

Logistiikkaintrojen sisältö ja materiaali ym. näkyy kurssin Its-kansiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
Arvioinnissa huomioidaan kontaktikerroille aktiivinen osallistuminen ja aktiivisuus näillä tapaamisilla. Yleisintroissa alin hyväksytty arvosana eli 1 edellyttää vähintään 50 % läsnäoloa, jotta voi saada arvosanan 1. Tavoitteena 100% läsnäolo pidetyistä kerroista, mutta sairaana ei pidä saapua lähitapaamisiin tai logistiikkapäivään. Lisäksi annetut tehtävät tulee tehdä ajallaan hyväksyttävästi ja digistartin suoritusmerkki palautetaan viimeistään kurssin lopussa.
Logistiikkaintroilla käsitellyistä asioista pidetään koe, josta muun aktiivisuuden kanssa määräytyy logistiikkaintrojen arvosana.
Opintojaksosta tulee yksi arvosana, joka lasketaan painotetusti molempien osien arvioinneista.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Kari Koivunen
Ryhmät
 • LIPATMODHankinnat
  LIPAT Hankinnat
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää oikein julkisiin hankintoihin liittyviä perustermejä
-laatia julkisia hankintoja koskevan tarjouspyynnön ja tarjouksen sekä osaa ilmoittaa julkisista hankinnoista
-tunnistaa julkisten hankintojen perusperiaatteet ja tyypilliset ongelmatilanteet
- julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön keskeisen sisällön
-käyttää ja tulkita oikein hankintasopimuksiin liittyviä juridisia termejä
-vertailla sopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisutapoja ja tiedostaa maakohtaisen lainsäädännön merkityksen kansainvälisessä kaupassa ja hallitsee kansainvälisen kauppaoikeuden perusasiat
-

Sisältö

- hankintasopimukset

- riitojen ratkaiseminen

- kansainvälisessä kaupassa tavarantarkastukseen vaikuttava maakohtainen lainsäädäntö

- kansainvälisen kauppaoikeuden perusteet

- julkisten hankintojen ostoprosessi ja käsitteet
- hankintamenettelyt
- ilmoittaminen, HILMA
- julkisten hankintojen lainsäädännön perusperiaatteet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikka, palvelut ja tuotantotalous

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Annamari Heikkilä
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • LIPATMODKuljetusJaHuolinta
  LIPAT Kuljetus ja huolinta
 • PLILOS22KULJ
  PLILOS22KULJETUKSET
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija:
-- osaa kuvailla tullin roolin osana kansainvälistä kauppajärjestelmää
- tuntee tullimenettelyihin liittyvää lainsäädäntöä
- osaa hoitaa tavallisimpia tullaus- ja huolintatehtäviä

Sisältö

Kuljetus- ja huolintadokumentit
Tullin rooli kansainvälisessä kaupassa
Tulli ja arvonlisäveroalueet
Tullinimikkeet ja nimikkeen oikeellisuuden merkitys
Luokittelun perusteet, yleiset erilaiset tullit, kauppapoliittiset toimenpiteet ja rajoitukset
Tulliselvityksen perusteet, turvatietoilmoitukset, tavaran saapuminen ja tulli-ilmoittaminen
Tullimenettelyt
Verotuksen perusteet
Vienti ja jälleenvienti
Passitus (T1, T2, T2L sekä TIR- ja ATA-carnet)
Toimittajasuhteet: tavaran tarkastus, laboratorionäytteenotto, AEO/asiakkuusstatus ja toimitusketjun hallinta

Oppimateriaalit

Tullin antama

Opetusmenetelmät

Opetus- ja oppimismenetelmät valikoidaan siten, että ne soveltuvat parhaalla mahdollisella tavalla opittavaan aiheeseen. Koulutuksessa käytössä olevat oppimismenetelmät ovat:


1. Verkko-oppiminen
Verkko-oppimisjaksolla opiskelija opiskelee verkko-oppimismateriaalia itsenäisesti. Verkko-oppimismateriaali sisältää kirjallisen oppimateriaalin lisäksi säännösviittauksia ja linkkejä muuhun lisätietoon, tehtäviä, kuvia ja kaavioita.
2. Luento
Luentoa käytetään tilanteissa, jossa orientoidutaan opittavaan aiheeseen. Luennoissa oppimista tuetaan tuomalla esiin oppimisen tavoitteet, opittava kokonaisuus ja se mihin kokonaisuuteen opittava asia kuuluu. Lisäksi oppimista tuetaan ottamalla huomioon ihmisten oppimisessa käyttämät erilaiset aistikanavat: kuuleminen, näkeminen (mm. PowerPoint –esitykset) ja tekeminen (esim. luennon yhteydessä tehtävät muistiinpanot, harjoitukset jne.)

3. Keskustelu
Keskustelu-menetelmää käytetään, kun tarkoituksena on aktivoida opiskelijoita, kun tarkoituksena on hyödyntää heidän asiantuntemustaan ja kun halutaan selvittää, miten opittava asia on ymmärretty.
Lisäksi keskustelu-menetelmää käytetään, kun halutaan lisätä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

4. Case
Case – menetelmää käytetään, kun ymmärtämistä pyritään lisäämään käytännön tapauksen valossa. Käsiteltävät tapaukset ovat kertomuksia ja tarinoita tullityöhön liittyen. Tapaukset kertovat erityisesti siitä, miten tietyissä tilanteissa ja tapauksissa on toimittu ja miten ao. asioissa tulisi toimia.

5. Kuvalliset-, sanalliset- ja materiaaliesimerkit
Kuvallisia, sanallisia- ja materiaaliesimerkkejä käytetään oppimisen tukena käsiteltävän asian elävöittämiseksi, muistamiseksi ja konkretisoimiseksi. Esimerkit voivat olla yksittäisiä näytteitä, kuvia, piirroksia ja kaavioita, joiden avulla selvennetään opittavaa asiaa.

6. Harjoitus/harjoitukset: yksin ja/tai ryhmässä
Yksin tai ryhmässä tehtävien harjoitusten tarkoituksena on selventää luennolla opittavaa asiaa. Lisäksi harjoitusten tarkoituksena on lisätä ja syventää oppimista sekä auttaa opiskelijaa soveltamaan opittua asiaa käytännössä.

7. Ryhmätyöt
Ryhmätöiden tavoitteena on lisätä opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta, jakaa tietoa ja lisätä yhteistä ymmärrystä ja oppimista sekä löytää ratkaisuja ongelmiin ja kehittää yhteisiä toimintamalleja. Ryhmätyön tuloksena syntyy ryhmän yhteinen tuotos, joka esitellään muille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTTI 22.11. klo 14-16

uusinnat keväällä 2024

Kansainvälisyys

Tulliaiheisen oppikokonaisuuden taustalla oleva oppimiskäsitys perustuu siihen, että tietoa, taitoa ja osaamista rakennetaan kokemusten kautta aiemmin opitun pohjalle. Lähtökohtanamme on, että oppija itse aktiivisesti rakentaa tietonsa ja taitonsa. Siten hän kehittää kykyään kontrolloida ja ohjata oppimistaan ja tiedonkäsittelyään itsenäisesti. Oppimisessa korostuvat opiskelijan oma vastuu ja itseohjautuvuus. Oppiminen on yhteisöllistä ja ammatissa tarvittavan tiedon hankkimista ja kehittämistä pyrkimyksenä vahvistaa taitoa toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tavoitteemme on, että selkeästi määritellyt ja opiskelijan sisäistämät oppimistavoitteet ohjaavat opiskelua ja mielekästä oppimista. Erilaisia opetusmenetelmiä ja tiedon lähteitä hyödyntämällä aktivoimme ja tuemme erilaisia ja eri oppimistyylin omaavia opiskelijoita sekä verkko- että luokka- tai etäyhteydellä toteutettavissa koulutuksissa. Koska oppiminen on oppijan oma sisäinen prosessi, opettajan/kouluttajan rooli on olla ensisijaisesti oppimisen auttaja ja ohjaaja sen lisäksi, että hän toimii tiedon jakajana ja välittäjänä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

noin 135 h työtä

Sisällön jaksotus

ks. opintojakson kuvaus ja lukujärjestys


Koulutuksen teoriaopintoihin liittyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, jolloin opiskelija opiskelee verkko-oppimismateriaalia itsenäisesti. Verkko-oppimismateriaali sisältää kirjallisen oppimateriaalin lisäksi mm. säännösviittauksia ja linkkejä muuhun lisätietoon, tehtäviä, kuvia ja kaavioita.

Viestintäkanava ja lisätietoja

avoin amk 5 paikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viiden opintopisteen laajuisen oppikokonaisuuden oppimisen arviointi toteutetaan lopussa kokeella, joka koostuu monivalintatehtävistä. Tulli valmistelee kokeen, ja Turun ammattikorkeakoulu vastaa kokeen tarkastamisesta. Lähiopetusta tukevan verkkokoulutuksen suorittaminen hyväksytysti on edellytys tenttiin osallistumiselle.

Arvosana määräytyy oikeiden vastausten määrän mukaan kokeesta.

Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Antti Koivuniemi
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • PLILOS23B
  PLILOS23B

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää lakisääteisen tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin merkityksen ja tavoitteet. Opiskelija osaa:

- liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan keskeiset toimenpiteet ja verotuksen vaatimukset
- ulkoisen laskentatoimen keskeiset raportit ja osaa hyödyntää niitä yritystoiminnan kehittämisen tarpeisiin

Sisältö

- Liiketapahtumien kirjaaminen ja verotus
- Tilinpäätöksen laatiminen
- Talouden raportoinnin analysointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Oppimateriaalit

Kurssin tärkein materiaali on luennoitsijan Itslearning-alustalle toimittama luentomateriaali jokaiselta luentokerralta. Luentomateriaalia täytentää luennoilla opetuksen perusteella tehtävät muokkaukset ja lisäykset opintomateriaaliin.

Opintomateriaalia tuetaan erilaisten uutisten, harjoitusten ja käytännönläheisten, todellisten esimerkkien ja case-harjoitusten avulla. Materiaaleissa on paljon erilaatuista aineistoa videoista ja elokuvista tutkimuksiin ja kirjoihin - nämä osaltaan tukevat oppimista ja muodostavat moniulotteisemman kuvan opeteltavasta aiheesta.

Oppikirjaksi kurssille tulet tarvitsemaan Soile Tomperin "Käytännön kirjanpito" (2022 painos, rajoitetusti selviät myös vanhemmalla) sekä edelliseen kirjaan liittyvä harjoituskirja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa erikseen, uusintamahdollisuuden tutkintosäädöksen mukaisesti.

Kansainvälisyys

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa
sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla.

Johtuen opetettavan aiheen luonteesta, kurssi on kuitenkin verrattain luentotyyppinen. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen.

Kurssilla toteutetaan erilaisia ryhmätöitä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme myös alan ammattilaisia vierailijoina luennoilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla käsiteltävät aihepiirit rakentuvat hyvin vahvasti aikaisemmin opittujen asioiden ja teorioiden päälle, eikä kurssin suorittaminen ilman aktiivista osallistumista luennoille ole mahdollista suorittaa. Läsnäolo luennoilla on pakollista.

Kurssin keskeinen sisältö opitaan luennoilla, jota tukevat vierailjoiden puheenvuorot ja luentojen perusteella tehtävä ryhmätyö.

Sisällön jaksotus

Keskeisenä osa-alueena kurssilla on perustason ymmärryksen rakentaminen sisäiseen laskentatoimeen. Opetusjakson jälkeen opiskelija ymmärtää kirjanpidon perusteet, tilinpäätöksen laadinnan keskeiset toimenpiteet ja verotuksen alkeet. Opiskelija ymmärtää ulkoisen laskentatoimen keskeiset raportit ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan sekä tulevaisuudessa osana työtoimenkuvaansa.

Kurssilla keskeistä ei ole kirjanpidon syväosaamisen laatiminen vaan taloudenpidon kokonaisvaltaisen ymmärryksen rakentaminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja jokaisen opiskelijan edellytetään aktiivisesti osallistuvan opetukseen.

Kurssin keskeinen materiaali sovitaan ensimmäisellä luentokerralla luennoitsijan kanssa tarkemmin.

Aktiivinen osallistuminen, mahdollisen ryhmätyön sisältö ja esitys 20%, tentti 80%. Painotuksesta ja arvoinnista tarkemmin kurssin alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn (harjoitustehtävä/ryhmätyö tekemättä). Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa.

Tentin suoritus alle 50% pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Vastaavasti ryhmätyössä osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijallon on vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteita ja sen osa-alueita.

Tentin suoritus 50-65% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut hyvin luennoilla käytävään keskusteluun ja kyennyt rakentamaan kurssilla käsiteltäviä aiheita oman aikaisemman tietotaitonsa sekä kurssilla aikaisemmin opittujen kokonaisuuksien päälle.

Ryhmätyössä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esitykseen. Aihepiirien käsittely on kypsää, rakentavaa ja kriittistä.

Tentin kokonaispistemäärä 65-85% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti laskentatoimen eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa sekä analysoimaan omaa toimintaansa osana tehokasta ryhmää. Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla ja opiskelija on kyennyt ryhmätyössä muokkaamaan ryhmänsä tuotosta erinomaiseen suuntaan sekä yhteistyössä muiden kanssa tuomaan aitoa lisäarvoa esitykseen.

Tentin kokonaispistemäärä yli 85% kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 72

Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Harri Heikkinen
Ryhmät
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • LIPATMODKuljetusJaHuolinta
  LIPAT Kuljetus ja huolinta
 • PLILOS22KULJ
  PLILOS22KULJETUKSET

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvailla tavallisimpia kansainvälisen kaupan ja kuljetusten toimenpiteitä ja ymmärtää niiden vaikutuksen koko toimitusketjuun
- analysoida kansainvälisiä rahtimarkkinoita
- hahmottaa logistiikkapalveluyrityksen roolin kansainvälisessä toimitusketjun hallinnassa

Sisältö

- Kansainväliset rahtimarkkinat ja niiden toiminta
- Huolintatoiminta
- Incoterms-toimitusehtolausekkeet
- Kuljetusdokumentit
- Logistiikkapalveluyritykset ja logistiikan lisäarvopalvelut

Oppimateriaalit

ItsLearningissä jaettava ja linkitettävä materiaali

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitustehtävät, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 8 h
Harjoitustehtävät 45 h
Yhteensä 53 h (vastaa 2 op työmäärää)

Sisällön jaksotus

Ensimmäiset tunnit ma 11.9. klo 8:15-11:30 EDU_1002.

Tehtävien palautusaikaa 13.10. asti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.

Harjoitustehtävät 100 % loppuarvosanasta.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on kerännyt vähintään 40 % kurssin harjoitustehtävien kokonaispisteistä.

Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettajalla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajalle eikä oppilaitokselle.

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 72

Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Harri Heikkinen
Ryhmät
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • LIPATMODKuljetusJaHuolinta
  LIPAT Kuljetus ja huolinta
 • PLILOS22KULJ
  PLILOS22KULJETUKSET

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- vertailla eri kuljetusmuotoja ja -järjestelmiä sekä talouden että tekniikan näkökulmasta

- tehdä eri kuljetusvälineiden lastisuunnitelmia ja laskea kuljetuskustannuksia sekä ymmärtää rahditusperusteet ja alan toimintatavat

- kuvata rahdinkuljettajan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet

- kertoa kuljetusriskien hallintakeinot

- ratkaista kuljetuksiin liittyviä riitatapauksia kuljetusoikeuden perusteella

Sisältö

- Kuljetusten toimintaympäristö
- Kuljetusmuodot ja -välineet: maantie-, meri-, rautatie- ja lentokuljetukset
- Intermodaalikuljetukset
- Terminaalit, satamat, lentokentät ja logistiikkakeskukset
- Rataverkko sekä rautatie- ja ilmaliikenteen suunnittelu ja ohjaus
- Kuljetusten toimintatavat eri kuljetusmuodoissa
- Kuljetusriskien hallinta

Oppimateriaalit

ItsLearningissä jaettava ja linkitettävä materiaali.

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitustehtävät, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ma 11.12. klo 8-10.

Uusintatenttien ajankohdat kevätlukukaudella 2024:

Ke 31.1 klo 14 - 16
Ke 6.3. klo 14 – 16

Kansainvälisyys

Kestävää kehitystä tulee täälläkin: Eri kuljetusmuotojen ympäristöteknologia, ja ennen kaikkea kuljetusmuodon valinta ja kuljetusketjun optimointi niin, että saastuttavia kumipyöräkuljetuksia vältettäisiin!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h
Harjoitustehtävät 44 h
Osallistuminen LogistiikkaPäivään 16.11.2023 + oppimistehtävä 16 h
Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 47 h
Tentti 2 h
Yhteensä 133 h (vastaa 5 op työmäärää)

Sisällön jaksotus

Avausluento ma 18.9. klo 8:15-10:00 EDU_1002.

Tunnit sen jälkeen ainakin melkein kaikki maanantaisin klo 8:15-10:00.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.

Tentti 50 % loppuarvosanasta.
Harjoitukset 50 % loppuarvosanasta.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on kerännyt vähintään 40 % kurssin kokonaispisteistä sekä suorittanut tentin ja vähintään yhden harjoitustehtävän hyväksytysti.

Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettajalla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajalle eikä oppilaitokselle.

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

21.10.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Harri Heikkinen
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opintojaksolla keskitytään autokuljetusten toimintaympäristöön, kustannus- ja investointilaskentaan sekä tiekuljetusten lainsäädäntöön. Opiskelija osaa
- tunnistaa kuljetusyrityksen toimintaan vaikuttavat keskeiset tekijät
- tehdä kuljetusalan kustannus- ja investointilaskelmia
- hinnoitella kuljetussuoritteita
- analysoida maantiekuljetusyrityksen kannattavuutta ja toimintaa erilaisilla tunnusluvuilla
- ottaa huomioon tiekuljetusalan lainsäädännön
- hyödyntää autokaluston ja kuljetuksissa käytettävien teknisten välineiden perustietämystä kuljetusten ja kuljetusjärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä
-toimia alan turvamääräysten mukaisesti.

Sisältö

- Maantiekuljetusalan toimintaympäristö
- Kustannus- ja investointilaskenta
- Kannattavuuden analysointi
- Tiekuljetusten lainsäädäntö
- Kuormatilat
_ Kuorman varmistaminen
- Mitoitus
- Turvallisuus
- Vaarallisten aineiden kuljetus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Harri Heikkinen
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opintojaksolla keskitytään autokuljetusten toimintaympäristöön, kustannus- ja investointilaskentaan sekä tiekuljetusten lainsäädäntöön. Opiskelija osaa
- tunnistaa kuljetusyrityksen toimintaan vaikuttavat keskeiset tekijät
- tehdä kuljetusalan kustannus- ja investointilaskelmia
- hinnoitella kuljetussuoritteita
- analysoida maantiekuljetusyrityksen kannattavuutta ja toimintaa erilaisilla tunnusluvuilla
- ottaa huomioon tiekuljetusalan lainsäädännön
- hyödyntää autokaluston ja kuljetuksissa käytettävien teknisten välineiden perustietämystä kuljetusten ja kuljetusjärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä
-toimia alan turvamääräysten mukaisesti.

Sisältö

- Maantiekuljetusalan toimintaympäristö
- Kustannus- ja investointilaskenta
- Kannattavuuden analysointi
- Tiekuljetusten lainsäädäntö
- Kuormatilat
_ Kuorman varmistaminen
- Mitoitus
- Turvallisuus
- Vaarallisten aineiden kuljetus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 16.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kankaanpää
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- suunnitella ja optimoida kuljetuksia
- käyttää kuljetusten optimointiohjelmistoja
- analysoida kuljetusten suunnittelun keinoja kuljetusten taloudellisuuden ja palvelutason kehittämisessä
- kertoa kuljetuksiin liittyvistä tiedonhallinta- ja seurantamenetelmistä

Sisältö

Kuljetusten suunnittelu ja optimointi
Kuljetusterminaalit
Erikoiskuljetusratkaisut
Kuljetusten ja kuljetusjärjestelmien kehittäminen
Liikenteen telematiikka

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Paula Kullanmäki
Ryhmät
 • LIPATMODHankinnat
  LIPAT Hankinnat
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT

Tavoitteet

Opiskelijan näkökulma laajenee kotimaisista hankinnoista kansainvälisiin hankintoihin. Opiskelija tuntee ostojen suunnitteluun ja ostostrategiaan liittyvän terminologian. Opiskelija hallitsee ostotoiminnan uudet kehityssuuntaukset ja ymmärtää niiden merkityksen oston kannattavuuden lisäämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää toimintolaskentaa hankintatoimessa ja pystyy tuottamaan laskentainformaatiota päätöksenteon tueksi. Opiskelija ymmärtää myös kansainvälisiin hankintoihin liittyvät peruskysymykset, riskit ja kustannukset. Opiskelija perehtyy kv .hankinnoissa tarvittaviin asiapapereihin. Hän näkee myös verkottumisen ja klusterien merkityksen maailmanlaajuisessa kaupassa.

Sisältö

- ostojen suunnittelu ja organisointi
- toimintolaskennan hyödyntäminen, asiakaskohtainen laskenta, tuotekohtainen laskenta
- taloudellinen kokonaisnäkemys ja kokonaiskustannusten hallinta
- Partnership
- global sourcing
- kv. hankintoihin liittyvät riskit ja kustannukset
- kv. kaupan dokumentit, maksuliikenne ja rahoitus
- yritysten verkottuminen
- Suomessa toimivat klusterit

Oppimateriaalit

Iloranta, Pajunen-Muhonen Hanna, 2018 tai 2012:
Kirja: Hankintojen johtaminen : ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan
Kappaleet, 7,8,9,10 ja 19
Kirsti Melin:
Kirja: Ulkomaankaupan menettelyt : vienti ja tuonti, 2011
Kappaleet 5,6, 11
It´s Learningin materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suorituksia

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op
toteutuksena lähiluennot, luentotehtävät, ryhmätehtävät, kotitehtävät

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Arvosana 0
Oppimispäiväkirjaa ei ole palautettu
TAI
Oppimispäiväkirja on palautettu ajallaan, mutta
Kotitehtäviin on vastattu erittäin vähäisesti, siten että niiden yhteenlaskettu määrä on alle kaksi kotitehtävää.
TAI/JA
Kotitehtävistä puuttuu lähteet tekstistä ja/tai lähdeluettelosta.
TAI/JA
Luentotehtävistä alle kaksi tehty asiallisesti.
TAI/JA
Plagiointiprosentti on liian suuri.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
Päiväkirja on palautettu ohjeiden mukaan ja oikeaan aikaan.
Päiväkirja on toteutettu itsenäisesti ja loogisesti, mutta aihepiirin hallinnassa on suuria puutteita. Vähintään 2 kotitehtävää on tehty ja näiden kotitehtävien kaikkiin kysymyksiin on vastattu vähintään kahdella virkkeellä.
Päiväkirjassa on epäjohdonmukaisuutta ja puutteita. Työstä puuttuu omia esimerkkejä.
Päiväkirja ei sisältää omia oppimiseen liittyviä pohdintoja ja kommentteja.
Lähteiden käyttö ja merkintä tekstissä ja lähdeluettelossa on asianmukaista ja Turku AMK ohjeiden mukaista.
Vähintään kaksi luentotehtävää tehty asiallisesti.
Lähdeluettelo puuttuu.
Plagiointitarkastuksessa ilmenee plagiointia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 2-3:
Kurssin arvosana muodostuu oppimispäiväkirjasta, luennoista ja luentotehtävistä.
Oppimispäiväkirja:
Päiväkirja on palautettu ohjeiden mukaan ja oikeaan aikaan.
Päiväkirja on toteutettu itsenäisesti ja loogisesti, mutta aihepiirin hallinnassa on puutteita.
Päiväkirjassa on epäjohdonmukaisuutta ja puutteita. Kaikki kappaleet kuitenkin tehty.
Päiväkirjassa on pääosin johdonmukainen rakenne.
Kuvat lainattu ja lisätty lähteet. Kuviot ja taulukot on toteutettu asianmukaisilla ohjelmilla itse tehden, mutta niissä on puutteita.
Aineistosta ei ole osattu tehdä paljonkaan perusteltuja johtopäätöksiä ja oivalluksia.
Päiväkirja sisältää niukasti omia oppimiseen liittyviä pohdintoja ja kommentteja. Tekstissä saattaa olla osittain epäselvää mikä on omaa pohdintaa ja mikä lainattua tekstiä.
Lähteiden käyttö ja merkintä tekstissä ja lähdeluettelossa on asianmukaista ja Turku AMK ohjeiden mukaista. Plagiointitarkastus OK
Vertaisarviointi tehty toisen opiskelijan päiväkirjasta.
Luentotehtävät:
Esitysmateriaali oli tehty, mutta siinä vähäisesti tietoa.
Epävarma esiintyminen, ei omia mielipiteitä.
Esitys oli suoraan paperista lukua.
Esitysaika eivät ole annetun ohjeen mukaisia.
Mahdolliset käytetyt (netti/kirja ym.)lähteet lisätty tekstiin ja lähdeluetteloon esityksen loppuun. Ei suoria lainauksia netistä, kirjoista ym.ym.
Otetaan vastaan esityksestä tulleita kysymyksiä/ kommentteja ja vastataan niihin asiallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 4-5
Kurssin arvosana muodostuu oppimispäiväkirjasta, luennoista ja luentotehtävistä.
Oppimispäiväkirja:
Oppimispäiväkirja on palautettu ohjeiden mukaan ja oikeaan aikaan.
Oppimispäiväkirja on toteutettu itsenäisesti ja loogisesti, osoittaen erinomaista aihepiirin hallintaa ja jäsentelyä.
Päiväkirja on moitteeton, johdonmukainen ja jäntevä sisällöllinen rakenne. Kaikki sisällysluettelon kappaleet löytyvät päiväkirjasta.
Teksti on sujuvaa ja virheetöntä asiatekstiä. Käytetty useita lähteitä monipuolisesti.
Kuvat lainattu ja lisätty lähteet. Kuviot ja taulukot on toteutettu asianmukaisilla ohjelmilla ja ne ovat laadultaan korkeatasoisia, itse tehden.
Aineistosta on osattu tehdä perusteltuja johtopäätöksiä.
Päiväkirja sisältää omia oppimiseen liittyviä pohdintoja, esimerkkejä ja kommentteja. Tehtävissä on kerrottu yritys, toimiala tai /ja tuote, jotta lukija tietää mistä tuotteesta on kyse.
Tekstissä selviää mikä on omaa pohdintaa ja mikä lainattua tekstiä lähteitä käyttäen. Plagiointitarkastus OK
Lähteiden käyttö ja merkintä tekstissä ja lähdeluettelossa on asianmukaista ja Turku AMK ohjeiden mukaista.
Vertaisarviointi tehty toisen opiskelijan päiväkirjasta.
Luentotehtävät:
Esitysmateriaali selkeä ja johdonmukainen. Selkeästi tehty, käyttäen tekstiä, kuvia, kuvioita ja taulukoita.
Mahdolliset käytetyt (netti/kirja ym.)lähteet lisätty tekstiin ja lähdeluetteloon esityksen loppuun. Ei suoria lainauksia netistä, kirjoista ym.ym.
Esityksessä omia mielipiteitä, hyviä kommentteja ja oivalluksia. Luonteva ryhmäesiintyminen.
Esitysaika ja esitysmateriaali annetun ohjeen mukainen.
Otetaan vastaan esityksestä tulleita kysymyksiä/ kommentteja ja vastataan niihin asiallisesti. Arvosanan 5 kaikki luentotehtävät tehty asiallisesti.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Kumpula
Ryhmät
 • AVOKULJS23
  Kuljetussuunnittelun koulutus

Tavoitteet

Monipuolinen keinovalikoima ja usean sektorin välinen yhteistyö mahdollistavat liikenteen päästöjen vähentämisen ja vihreän siirtymisen. Tarvitaan tietoa kestävästä liikenteestä ja myös muutosta asenteissa ja käyttäytymisessä.

Liikenteen ilmastoasiaan liittyvän tiedon omaksuminen, etenkin kuljetusten osalta.

Sisältö

kansainväliset ilmastotavoitteet ja säätely
yritysten ilmastovastuu
liikenteen päästöt ja kestävä liikenne eri kuljetusmuodoissa:
- lentoliikenne
- maantieliikenne
- meriliikenne
- raideliikenne
- citylogistiikka

Oppimateriaalit

ITS:ssä on kaikki materiaali.

Opetusmenetelmät

Opetus on vain verkkototeutus, ei lähiopetusta.
Opintojakso suoritetaan tekemällä ITS-oppimisympäristössä olevat tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole tenttejä

Kansainvälisyys

itsenäinen opiskelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Näkyvät ITSissä.

2 op on noin 54 tuntia työtä keskiverto-opiskelijalle.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävät on tehty riittävässä laajuudessa itsenäisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS tai sähköposti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät on tehty riittävässä laajuudessa itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

31.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikka, palvelut ja tuotantotalous

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Kumpula
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • AVOKULJS23
  Kuljetussuunnittelun koulutus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Monipuolinen keinovalikoima ja usean sektorin välinen yhteistyö mahdollistavat liikenteen päästöjen vähentämisen ja vihreän siirtymisen. Tarvitaan tietoa kestävästä liikenteestä ja myös muutosta asenteissa ja käyttäytymisessä.

Liikenteen ilmastoasiaan liittyvän tiedon omaksuminen, etenkin kuljetusten osalta.

Sisältö

kansainväliset ilmastotavoitteet ja säätely
yritysten ilmastovastuu
liikenteen päästöt ja kestävä liikenne eri kuljetusmuodoissa:
- lentoliikenne
- maantieliikenne
- meriliikenne
- raideliikenne
- citylogistiikka

Oppimateriaalit

ITS-aineistot.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävien teko.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei ole tenttejä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tehtävien huolellinen tekeminen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoa voi suorittaa tehtävät omaan tahtiin tammikuun ja toukokuun (2024) välisenä aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti marjo.kumpula@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien huolellinen tekeminen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 25.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Harri Kankaanpää
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa suunnittelu-, ohjaus-, seuranta- ja informaatiojärjestelmien käytön logistisessa ketjussa:
o Esim. tiedon keruu ja luenta (mm. anturit, viivakoodit, RFID) ja sen hyödyntäminen
o Automaatio- ja ohjelmistoratkaisut varastoissa (varastonhallintajärjestelmät, puheohjaus, robotiikka, VR ym.)
o Tiedon siirto ja telematiikka logistisessa ketjussa (EDI, GPS ym)

Sisältö

Suunnittelu-, ohjaus-, seuranta- ja informaatiojärjestelmät logistisessa ketjussa, esim.
Tiedon keruu ja luenta (mm. anturit, viivakoodit, RFID) ja sen hyodyntäminen
Automaatio- ja ohjelmistoratkaisut varastoissa (varastonhallintajärjestelmät, puheohjaus, robotiikka, VR ym.)
Tiedon siirto ja telematiikka logistisessa ketjussa (EDI, GPS ym)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Paula Kullanmäki
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija syventää toiminnanohjausjärjestelmien osaamista ja keskittyy PK -yrityksissä käytössä olevaan järjestelmään – tämän logiikkaan sekä prosesseihin, joihin tutustutaan yksityiskohtaisesti käytännön harjoittelun myötä. Tavoitteena on saada hyvä yleiskuva PK -yrityksille suunnattujen toiminnanohjausjärjestelmien perusprosesseista sekä toiminnoista niin että opiskelijalla on kurssin jälkeen hyvät valmiudet hyödyntää osaamista työelämässä.
Opiskelija osaa:
- Hyödyntää Microsoft ERP -ohjelmistoa monipuolisesti
- Tunnistaa tiedonhallinnan merkityksen liiketoiminnassa
- Opiskelija pystyy kertomaan mistä liiketoimintaprosessin data tulee, mitä dataa prosessi tuottaa ja miksi
- Opiskelija pystyy myös kuvaamaan kuka kyseisen prosessin dataa tulee käyttämään ja mihin
- Käytännön harjoitusten myötä syventää datalähtöistä ajattelua ja tunnistaa datan hyödyntämispotentiaalia liiketoiminnan tukena

Sisältö

- Microsoft NAV / Business Central
- Harjoitukset
- Vierailija(t)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Rantala
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii tekemään johtopäätöksiä yrityksen pääomarakenteesta, sekä kykenee vertailemaan pääomarakenteen muutosten vaikutusta yritystoimintaan.  Opiskelija osaa laatia investoinnin kannattavuuteen liittyviä laskelmia ja kykenee arvioimaan investoinnin vaikutuksia myös kokonaisuuden näkökulmasta. Opiskelija löytää investoinnille erilaisia rahoituslähteitä ja kykenee arvioimaan niiden soveltuvuutta tapauskohtaisesti. Opiskelija oppii analysoimaan yrityksen toimintaa sekä tunnuslukujen että toiminnan näkökulmista. Opiskelija oppii valmistelemaan aineiston, jonka avulla yritys kykenee aloittamaan tarvitsemansa rahoituksen hankkimisen ja osaa soveltaa osaamistaan luottoneuvottelussa.

Sisältö

- Yritystoiminnan pääomarakenteet
- Yrityksen toiminnan analysointi
- Investointien kannattavuus ja päätöksenteko investointitilanteessa
- Rahoituslähteet
- Lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu ja rahoitusratkaisut
- Luottoneuvottelut
- Ulkomaan toimintojen rajoitus

Aika ja paikka

Sepänkatu, syksy 2019

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin: Principles of corporate finance. Brearley et. al. McGraw-Hill.
Sähköinen aineisto koostuu artikkelista, erilaisita teksteistä, videoista jne.
Muu aineisto ilmoitetaan toteutuksen alussa. Yritysrahoitus, Niskanen ym.

Opetusmenetelmät

Sovellettu PBL, case oppiminen ja simulaatioon liittyvänä mahdollinen draamapedagogiikka. Mahdolliset yritystoimeksiannot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan toteutuksen alussa.

Kansainvälisyys

Luennot, vierailuluennot, harjoitukset ja harjoitteet ja Case yhdistettynä simulaatioon. Mahdolliset yritystoimeksiannot.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, esseet, raportit ja Case. Toteutuksen lopussa simuloitu luottoneuvottelu, sekä mahdolliset yritystoimeksiannot.

Sisällön jaksotus

Kontaktituntien rakenne pääpiirteittäin.
Yrityksen toimintaan ja arviointiin liittyvä laskenta ja matematiikka
Yrityksen toiminnan ja rahoituksen analyysi
Rahoituksen ja luotuksen riskit, vakuus ja takausjärjestelyt
Yrityksen rahoituksen suunnittelu, luotonanto ja rahoitusprosessi yrityksen ja rahoituslaitoksen näkökulmista
Yleisen taloustilanteen ja toimialojen arviointi
Muut tehtävät
Toteutus voi sisältää yritystoimeksiantoja

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mahdollinen tuttustumismatka helsinkiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavasti:
Harjoitukset 30 %.
Essee, tentti 40 %
Case 30 %.
Mahdolliset painotusmuutokset sovitaan ensimmäisellä luentokerralla tai toteutuksen aikana yhdessä sovituin perustein.
Arvioitavat harjoitukset ja case voidaan antaa suullisina toimeksinatoina luentojen aikana. Harjoitukset ja case voivat edellyttää tutustumista harjoituksen tai casen tehtävänannon yhteydessä erikseen määriteltyyn kirjalliseen aineistoon. Harjoitukset ja Casenaineisto ovat pääsääntöisesesti sähköisessä muodossa.Tehtävien ja Casen tehtävänantoja ja sisältöä voidaan myös tarvittaessa muuttaa tai täsmentää havaitun tarpeen mukaan. Tehtävänantoja myös suullisesti, kuten todellisessa asikasrajapinnassa.

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti tai ei osallistuttu simulaatioharjoitukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki tehtävät palautettu hyväksytysti. Kokonaispitemäärä kaikista harjoituksista 50 % - 65 % maksimista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät palautettu hyväksytysti. Kokonaispitemäärä kaikista harjoituksista 66% - 85 % maksimista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki tehtävät palautettu hyväksytysti. Kokonaispitemäärä kaikista harjoituksista yli 86 % maksimista.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen alkeiden ja keskeiset kielioppirakenteet sekä hallitsee sellaisen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavan sanaston, että hän selviytyy muista koulutusohjelmansa ruotsin kielen opinnoista.

Sisältö

Aihepiirit ovat arkipäivän elämän tilanteita: opiskelu, työ, työharjoittelu, matkustaminen, puhelinkeskustelut, tietokoneet, messut. Aihepiirien avulla opiskelija osaa käyttää keskeisiä ruotsin rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama oppimateriaali sähköisena Itslearningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden ajankohdat näkyvät suunnitelmassa. Uusintakokeiden ajankohdat sovitaan opiskelijaryhmän kanssa kurssin loppupuolella.

Kansainvälisyys

Pääasiassa lähiopetusta, mahdollisesti 4 kertaa etänä Teamsin kautta.
Erilaisia harjoituksia tunneilla ja itsenäisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Sisällön jaksotus

vko 36 Tunnit 1–2
• Opintojakson esittely
• Persoonapronominien perus-, objekti- ja omistusmuodot

vko 36 Tunnit 3–4
• Persoonapronominit, tehtäviä
• Kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen

vko 37 Tunnit 5–6 / Teams
• Kysymyslauseet, tehtäviä
• Substantiivien taivutus

vko 37 Tunnit 7–8
• Substantiivien taivutus, tehtäviä

vko 38 Tunnit 9–10
• Substantiivien taivutus, tehtäviä

vko 38 Tunnit 11–12
• KOE 1

vko 39 Tunnit 13–14 / Teams
• Adjektiivin muodot ja niiden käyttö

vko 39 Tunnit 15–16
• Adjektiiviharjoituksia

vko 40 Tunnit 17–18 / Teams
• Verbiryhmät ja aikamuodot
• Verbiharjoituksia

vko 40 Tunnit 19–20
• Verbien käytön harjoituksia

vko 41 Tunnit 21–22 / Teams
• Verbiharjoituksia
• Sanajärjestys

vko 41 Tunnit 23–24
• KOE 2

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti lähtötasotestissä alhaiset pisteet saaneille logistiikan opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Hyväksytty arvio edellyttää:

osallistumista lähi+etätunneille vähintään 75 %
kotitehtävien suorittamista aikataulun mukaan vähintään 75 %
kokeiden (Koe 1 ja Koe 2) hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Ryhmät
 • MLILOK22
  Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logistiikan ruotsinkielisen ammattiterminologian ja ymmärtää oman erikoisalansa lehtiartikkeleita ja tekstejä. Lisäksi hän hallitsee sekä suullisesti että kirjallisesti alansa ammattitehtävissä vaadittavat liikeviestintätilanteet.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.09.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan keräämä materiaali ja harjoitukset suulliseen viestintään ( + tunneilla käytettävät monisteet)

Opetusmenetelmät

Lähitunneilla suullisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä.
Jokainen opiskelija valmistautuu myös pitämään oman suullisen esityksen (esim. tuote- tai yritysesittely) ja osallistuu keskusteluun pienryhmissä sovittuna ajankohtana opintojakson loppupuolella (kampus). Suullisesta tehdään myös itsearviointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin aikana sovitaan tarkempi ajankohta pienryhmissä pidettävään suulliseen esitykseen (viikoilla 49 ja 50).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suullisia harjoituksia ja keskusteluja sekä suullinen esitys valmisteluineen (1 op eli n. 27h)

Sisällön jaksotus

Suullinen kommunikointi työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.
Opintojakso toteutetaan 2. periodissa.
Lähitunteja 2 x 2h viikossa. Tämä on suullisen osan toteutuskuvaus. Käytännössä Muntlig ja Skriftlig kommunikation on yhtä opintojaksoa. Tarkempaa tietoa kurssin alussa ja Itsissä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan tulee ilmoittautua molempiin toteutuksiin, sekä suulliseen (Muntlig) että kirjalliseen (Skriftlig) osaan, koska nämä arvioidaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään asteikolla 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan.
Arvioinissa huomioidaan tuntiaktiivisuus, oma suullinen esitys ja vuorovaikutus keskustelussa sekä itsearviointi.
Opintojaksolla edellytetään läsnäoloa vähintään 75% pidetyistä lähitunneista. Osallistuttuaan vähintään 50% lähitunneille voi opiskelija osallistua suulliseen kokeeseen, mutta arvosana alenee.
Tutkintotodistuksessa arvosanat 1-3 vastaavat TYYDYTTÄVÄÄ TAITOA ja 4-5 HYVÄÄ TAITOA.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tuotos on liian niukkaa ja/ tai puheen pääsisällön ymmärtäminen on muille osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisisssa kielenkäyttötialnateissa. Pystyy vistimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväiseissä työelämän yleisissä ja alakohtisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään haluamansa viestin, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa keilenkäyttötilanteissä Pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Ryhmät
 • PLILOS23B
  PLILOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.09.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan keräämä materiaali + Itsin verkkotehtävät

Opetusmenetelmät

Lähitunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä, harjoitellaan kuulunymmärtämistä, palautetaan mieliin keskeisiä rakenteita ja pidetään mahdollisesti sanakokeita.
Kurssin aikana palautetaan myös sovitussa aikataulussa tehtäviä Itsiin.
Kurssin loppupuolella pidetään kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti kurssin loppupuolella 30.11.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunteja, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä. Joka viikko tulee kotitehtäviä aina seuraavaksi kerraksi. Kirjallinen tentti. (2 op eli n. 54h opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Tavalliset työelämän viestintätilanteet kirjallisesti ruotsiksi.
Opintojakso toteutetaan syksyn 2. periodissa.
Lähitunteja 2 x 2h viikossa. Tämä on kirjallisen osan toteutuskuvaus. Käytännössä Muntlig ja Skriftlig kommunikation on yhtä opintojaksoa. Tarkempaa tietoa kurssin alussa ja Itsissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään asteikolla 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan. Taitotasot esitellään ensimmäisellä kerralla ja ovat nähtävissä Messissä.
Kirjallinen eli Skriftlig kommunikation (2 op) arvioidaan tuntiaktiivisuuden, annettujen tehtävien ajallaan suorittamisen ja kirjallisen tentin perusteella.
Opintojaksolla edellytetään 70 % läsnäoloa pidetyistä tunneista. Opiskelija voi osallistua tenttiin, oltuaan 50% lähitunneilla, mutta arvosana alenee numerolla. Näin ollen tentistä tulee saada vähintään 2.

Tutkintotodistuksessa arvosanat 1-3 vastaavat TYYDYTTÄVÄÄ TAITOA ja 4-5 HYVÄÄ TAITOA

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin tai kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija käyttää perusrakenteita jokseenkin virheettömästi. Muiden kielten vaikutus voi olla havaittavissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Ryhmät
 • PLILOS23B
  PLILOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan keräämä materiaali + Itsin verkkotehtävät

Opetusmenetelmät

Lähitunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä, harjoitellaan kuulunymmärtämistä, palautetaan mieliin keskeisiä rakenteita ja pidetään mahdollisesti sanakokeita.
Kurssin aikana palautetaan sovitussa aikataulussa tehtäviä Itsiin.
Kurssin loppupuolella pidetään kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti kurssin loppupuolella (kurssin aikana sovitaan tarkka ajankohta).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunteja, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä. Joka viikko tulee kotitehtäviä aina seuraavaksi kerraksi. Kirjallinen tentti. (2 op eli n. 54h opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Tavalliset työelämän viestintätilanteet kirjallisesti ruotsiksi.
Lähitunteja 2h viikossa. Tämä on kirjallisen osan toteutuskuvaus. Käytännössä Muntlig ja Skriftlig kommunikation on yhtä opintojaksoa. Tarkempaa tietoa kurssin alussa ja Itsissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään asteikolla 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan. Taitotasot esitellään ensimmäisellä kerralla ja ovat nähtävissä Messissä.
Kirjallinen eli Skriftlig kommunikation (2 op) arvioidaan tuntiaktiivisuuden, annettujen tehtävien ajallaan suorittamisen ja kirjallisen tentin perusteella.
Opintojaksolla edellytetään 70 % läsnäoloa pidetyistä tunneista. Opiskelija voi osallistua tenttiin, oltuaan 50% lähitunneilla, mutta arvosana alenee numerolla. Näin ollen tentistä tulee saada vähintään 2.

Tutkintotodistuksessa arvosanat 1-3 vastaavat TYYDYTTÄVÄÄ TAITOA ja 4-5 HYVÄÄ TAITOA

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin tai kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija käyttää perusrakenteita jokseenkin virheettömästi. Muiden kielten vaikutus voi olla havaittavissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 23.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Hoda Al Bermanei
 • Marjo Kumpula
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa liiketoiminnassa tarvittavia prosenttilaskun sovelluksia, kannattavuus- , rahoitus- ja investointilaskelmia
sekä hyödyntää Exceliä em. laskelmissa.

Sisältö

Prosenttilaskenta ja sovellukset kuten indeksit
Korko- ja koronkorkolaskelmat
Jaksolliset suoritukset
Rahoituslaskelmat
Investointilaskelmat
Excel-taulukkolaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

30.07.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Hoda Al Bermanei
 • Marjo Kumpula
Ryhmät
 • PLILOS23B
  PLILOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa liiketoiminnassa tarvittavia prosenttilaskun sovelluksia, kannattavuus- , rahoitus- ja investointilaskelmia
sekä hyödyntää Exceliä em. laskelmissa.

Sisältö

Prosenttilaskenta ja sovellukset kuten indeksit
Korko- ja koronkorkolaskelmat
Jaksolliset suoritukset
Rahoituslaskelmat
Investointilaskelmat
Excel-taulukkolaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Paula Kullanmäki
Ryhmät
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT
 • LIPATMODHankintojenKehittaminen
  MOD Hankintojen kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija tietää toimittajasuhteiden merkityksen yrityksen menestymiseen vaikuttavana tekijänä. Opiskelija perehtyy toimittajamarkkinoiden hallintaan, toimittajien arviointiin, toimittajien johtamiseen ja kehittämiseen

Opiskelija osaa tarkastella toimitusketjua kokonaisuutena, hahmottaa toimitusketjun keskeisiä suunnitteluhaasteita ja miten toimitusketjun keskeisiä suunnitteluhaasteita voi lähestyä sekä
käyttää toimitusketjuihin liittyviä käsitteitä ja ajattelumalleja.

Sisältö

Toimittajien arviointi
Toimittajien johtaminen ja kehittäminen
Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät
Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö
Toimitusketjuteorian perusteet
Valmistusverkon ohjaus
Jakeluverkon suunnittelu
Toimitusketjun dynamiikka ja ohjauspisteet
Toimitusketjun kehittäminen
Toimitusketjun mittarit
Toimitusketjun läpinäkyvyys

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 15.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 25.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Babi Lyrintzis
Ryhmät
 • PLILOS21B
  PLILOS21B
 • PLILOS21A
  PLILOS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvailla tutkimusprosessin vaiheet
- etsiä tutkimukseen liittyvää tausta-aineistoa
- valita tutkimukseen soveltuvan lähestymistavan
- arvioida tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- toimia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin mukaisesti.

Sisältö

- laadulliset ja määrälliset menetelmät
- opinnäytetyö ammattikorkeakoulussa
- opinnäytetyöprosessiin tutustumien
- aikaisemman tiedon etsintä ja hyödyntäminen
- luotettavuus ja eettisyys

Oppimateriaalit

Kirja: Tutki ja Kirjoita, Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko ja Sajavaara Paula.

Opintojakson materiaali on saatavilla Itslearning-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Esseeseen (yksilö) sekä ryhmätyönä tehtävään opinnäytetöiden ja niiden tutkimusmenetelmien läpikäynnin osalta.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä, vaan sen tehtävät tukevat opiskelijan oman opinnäytetyön kirjoittamista.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, laajasta yksilöesseestä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1op vastaa 27h opiskelijan työtä eli op = 54 h.

Sisällön jaksotus

Opiskelija oppii
- Tutkimusprosessin kulku
- Erilaiset menetelmät taidot
1)Kvalitatiivinen 
2) Kvantitatiivinen
Erilaisia tutkimuksellia otteita ja lähestymistapoja 
Vinkkejä opinnäytetyönprosessin suunnitteluun ja sen käynnistämiseen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Hyväksytyn suorituksen edellytykset

- Yksilö essee
- Ryhmätyöt 1 (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen)
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä)
- Vähintään yhteen loppuseminaarin osallistuminen

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 06.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Myyntityön koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Laura Nurminen
Ryhmät
 • PMYYFS22
  Myyntityö, Finanssipalvelut S22
 • PLILOS22KULJ
  PLILOS22KULJETUKSET
 • PLILOS22HANK
  PLILOS22HANKINNAT

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tuottaa luettavaa ja sujuvaa tekstiä.
- hyödyntää tietolähteitä opinnäytetyöskentelyssään.
- arvioida tietolähteiden luotettavuutta.
- laatia sovitun raportin opinnäytetyöstään.
- toimia eettisesti ja laillisesti oikein hakiessaan sekä käyttäessään tietoa.

Sisältö

Raportoinnin taidot
Opinnäytetyön lajit
Opinnäytepohja
Opinnäytetyön kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 28.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Paula Kullanmäki
 • Laura Nurminen
Ryhmät
 • PLILOS21B
  PLILOS21B
 • PLILOS21A
  PLILOS21A

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Tämä opintojakso tukee opiskelijaa, kun hän aloittaa oman opinnäytetyönsä tekemisen. Opiskelija osaa:

- neuvotella toimeksiantajan ja opinnäytteen ohjaajan kanssa opinnäytteen aiheen valinnasta ja sopia toteutustavasta
- tehdä suunnitelman opinnäytetyötä varten
- tuottaa luettavaa ja sujuvaa tekstiä
- kirjoittaa tutkimusviestinnän periaatteita noudattaen
- hyödyntää tietolähteitä opinnäytetyöskentelyssään
- arvioida tietolähteiden luotettavuutta
- toimia eettisesti ja laillisesti oikein hakiessaan sekä käyttäessään tietoa.

Sisältö

Opinnäytetyön lajit
Opinnäytetyön kirjoittaminen
Tutkimusviestintä
Aloitusseminaari

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on saatavilla Itslearning-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso valmentaa opiskelijaa oman opinnäytetyönsä tekemiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Kansainvälisyys

Seminaarityöskentely on dialogisuuteen perustuvaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso suoritetaan niin, että opiskelija osallistuu lähitapaamisiin kampuksella ja aloittaa oman opinnäytetyönsä tekemisen. Mitoituksessa pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon erilaiset toimeksiannot ja opinnäytetyömuodot sekä opiskelijan oma aikataulu.

Sisällön jaksotus

Tapaamiset pidetään lukujärjestyksen mukaisesti kampuksella.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson viestintäkanavana pidetään ensisijaisesti Itslearning-työtilaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja tutkimusviestinnän osuuden tapaamisiin sekä palautteen hyödyntäminen. Opintojakson suoritus kirjataan samanaikaisesti opinnäytetyön arvioinnin yhteydessä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu seminaareihin eikä tutkimusviestinnän osuuden tapaamisiin. Opiskelija ei toimi yhdessä sovittujen ohjeistusten mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija aloittaa oman opinnäytetyönsä tekemisen ohjeiden mukaisesti. Hän osallistuu
seminaareihin ja keskusteluihin osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää, miten opinnäytetyöprosessi etenee, ja hän toimii ohjeiden mukaisesti. Opiskelija asennoituu omaan työhönsä sekä saamaansa ohjaukseen ja palautteeseen positiivisesti. Hän osallistuu seminaarityöskentelyyn ja keskusteluihin aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää, mikä opinnäytetyön ja mahdollisen toimeksiannon tavoite on, ja hän hyödyntää saamaansa palautetta kiitettävästi. Opiskelija innostuu pohtimaan oman opinnäytetyönsä aihetta sekä suunnittelee ja toteuttaa omaa työtänsä päämäärätietoisesti ja itsenäisesti. Hän toimii ohjeiden mukaisesti erinomaisella tavalla sekä asennoituu omaan työhönsä ja saamaansa ohjaukseen erittäin positiivisesti. Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn ja keskusteluun motivoituneesti sekä muita opiskelijoita kannustaen.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus
Opettaja
 • Laura Nurminen
Ryhmät
 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • PLILOS23B
  PLILOS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• laatia virallisia asiakirjoja, kuten tarjouspyyntö ja tarjous
• hoitaa reklamaatiotilanteet vastaanottajakeskeisesti
• varmistaa, että tiedonkulku on yritysviestinnässä sujuvaa
• kehittää henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojaan erilaisissa esiintymis- ja keskustelutilanteissa
• mukauttaa viestintäänsä tilanteen mukaan ja ottaa toisen osapuolen mahdollisimman hyvin huomioon
• valmistautua, osallistua, johtaa ja arvioida sekä saattaa päätökseen erilaisia keskusteluja.

Sisältö

- Asiakirjan kieli-, tyyli- ja ulkoasuvaatimukset
- Liikekirjeet (tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja vahvistus)
- Reklamaatiotilanteet
- Tiedotteet
- Kutsut, esityslistat, muistiot ja pöytäkirjat
- Keskusteluun ja esiintymiseen valmistautuminen
- Neuvottelun ja kokouksen kulku ja tekniikat
- Päätöksenteko ja argumentointi
- Nonverbaalisen viestinnän merkitys

Arviointiasteikko

H-5