Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Bioanalyytikkokoulutus > Bioanalyytikko (amk), s18b

Bioanalyytikko (AMK), S18B

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 170                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                       
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                             
Viestintä- ja kehittämistyöosaaminen
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
         
                       
English Professional Skills, B2 3
     
 
         
   
             
Kehittämis- tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 5    
         
                       
         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
           
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
           
                             
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut
                                                       
Ensiapu 2
     
           
                             
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä toimeentuloturva 3  
         
                   
             
Luonnon- ja lääketieteellinen osaaminen
                                                       
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                             
Matematiikka ja kemia 3
     
           
                             
Työskentely kliinisessä laboratoriossa 3
     
         
                       
Solu- ja molekyylibiologia 3
       
             
                       
Molekyyligenetiikka 2  
       
                 
                   
Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka
                                                       
Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 5
     
           
                             
Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 2 5
       
             
                       
Kliininen fysiologia ja neurofysiologia
                                                       
Kliininen fysiologia 5
     
         
                       
Kliinisen fysiologian erikoistutkimukset 4  
         
                   
             
Neurofysiologia 2  
         
                   
             
Kliininen mikrobiologia ja patologia
                                                       
Kliininen mikrobiologia 1 3
     
           
                             
Kliininen mikrobiologia 2 5
       
             
                       
Kliininen mikrobiologia 3 1  
         
                   
             
Patologia 4  
       
                 
                   
Kliininen kemia ja hematologia
                                                       
Kliininen kemia 1 5  
       
                 
                   
Kliininen kemia 2 5  
         
                   
             
Kliininen hematologia ja laadunhallinta 5  
       
                 
                   
Kliininen hematologia ja immunohematologia 5  
         
                   
             
Harjoittelu
                                                       
Professional Basics Practice
                                                       
Basics of Clinical Laboratory Work 1 5
     
           
                             
Basics of Clinical Laboratory Work 2 8
       
             
                       
Basics of Clinical Laboratory Work 3 10  
       
                 
                   
Basics of Clinical Laboratory Work 4 10  
       
               
             
Bioanalytiikan työelämäharjoittelu
                                                       
Näytteenotto ja asiakaspalveluosaaminen 5
       
             
                       
Kliininen laboratoriotyöosaaminen 20    
         
                       
         
Laajentava erikoisalan osaaminen 10    
           
                         
   
Projektiosaaminen 1 5    
         
                     
   
Projektiosaaminen 2 5      
           
                             
6558416313430282813615.515.511.311.311.315159.39.39.314144.34.34.333
LAAJENTAVA OSAAMINEN 40                                                        
Laajentava laboratoriotyöosaaminen
                                                       
Asiantuntijana terveysalan toimintaympäristössä 1 5    
           
                         
   
Asiantuntijana terveysalan toimintaympäristössä 2 5      
           
                             
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
   
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                         
   
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
           
                             
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0015100000213100000000000116667.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 58 56 16 31 34 30 28 30 26 16 15.5 15.5 11.3 11.3 11.3 15 15 9.3 9.3 9.3 15 15 10.3 10.3 10.3 11 11

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Bioanalyytikkona työskentelet kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana terveydenhuollon kliinisissä laboratorioissa tai lääke- ja biotieteellisissä tutkimuslaboratorioissa. Työssäsi edistät väestön hyvinvointia, tuotat potilaan hoidon ja hoidon kehittämisen edellyttämiä laboratoriotutkimuksia ja toimit aktiivisessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa. Kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana hallitset laadukkaan näytteenoton, näytteiden analysoinnin sekä tutkimustulosten laadunvarmistuksen. Valmistuttuasi voit hakeutua myös kansainvälisiin työtehtäviin. Valmistuttuasi Valvira antaa sinulle oikeuden toimia laillistettuna laboratoriohoitajana.

Bioanalyytikkokoulutuksen aikana hankit laaja-alaiset käytännön perustiedot ja –taidot, joita osaat tulevassa työssäsi innovatiivisesti soveltaa. Opiskelet moderneissa tiloissa Turun terveysosaamisen ytimessä Kupittaan kampuksella. Oppimisympäristönä toimii ajanmukaisilla laitteilla ja välineillä varustettu bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratorio TuasLab.

Valmistuttuasi bioanalyytikoksi sinulla on mahdollisuus suorittaa jatko-opintoina ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen rakenne ja sisältö 210 op

Ydinosaaminen 170 op
• perusopinnot 24 op
• ammattiopinnot 101 op (sisältää harjoittelut TuasLabissa, 33 op)
• harjoittelu työelämäympäristössä 45 op

Laajentava osaaminen 40 op
• oman asiantuntijuuden kehittäminen 10 op
• opinnäytetyö 15 op
• monialaiset valinnaiset opinnot 15 op

Perusopinnoissa hankit ammatillisen osaamisen perustan, valmiudet korkeakouluopiskeluun sekä asetuksen ammattikorkeakoulusta (424/2003) mukaisen kielitaidon. Osoittamasi kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.

Ammattiopinnoissa saavutat laaja-alaisen osaamisen, jota tarvitset työskennellessäsi kliinisen laboratoriotyön eri erikoisaloilla.

Harjoittelussa yhdistät teoreettisten ammattiopintojen tietoa omaan osaamiseesi harjoitellessasi laboratoriotyössä tarvittavia taitoja. Harjoittelet ohjatusti bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratoriossa TuasLabissa, kliinisissä laboratorioissa terveydenhuollon eri organisaatioissa tai biolääketieteellisissä tutkimuslaboratorioissa. Osan harjoittelusta voit suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Vaihto-opiskelijat voivat osallistua englanninkielellä tarjottavaan ammattiaineiden harjoitteluun opetuslaboratoriossa (30 op).

Laajentavan osaamisen opinnoissa laajennat omaa erikoisosaamistasi syventymällä mielenkiintosi mukaan yhteen tai useampaan kliinisen laboratoriotyön erikoisalaan. Voit syventää osaamistasi osallistumalla käynnissä oleviin hankkeisiin, kehittämisprojekteihin, työskennellä bioanalytiikan opetuslaboratoriossa tai osallistua opiskelijaohjaukseen laboraatioharjoituksissa.

Opinnäytetyösi teet työelämälähtöisessä kehittämis- tai tutkimushankkeessa, jolla osoitat valmiutesi työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimustietoa.

Monialaisissa valinnaisissa opinnoissa (15 op) laajennat osaamistasi suorittamalla omaa urapolkuasi tukevia opintoja ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta.

Osaamistavoitteet

Bioanalyytikko-opiskelijana kehityt kriittisessä ja luovassa ajattelussa sekä tiimityö- ja verkostoitumistaidoissa yksilö-, yhteisö- ja verkostotasolla. Kehityt kliinisen laboratoriotyön tunnistajasta osaajaksi ja edelleen sen innovatiiviseksi kehittäjäksi.

Laboratoriotyön tunnistajana opit keskeisiä kliinisen laboratoriotyön perustaitoja, jotka ovat laadukkaan ja turvallisen laboratoriotyön perusta. Osaat nimetä laboratoriotutkimusprosessin vaiheet ja huomioit prosessin laadun kannalta keskeisiä tekijöitä. Hankit ammattialakohtaisia perusedellytyksiä kriittiselle ajattelulle ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle. Laboratoriotyön tunnistajana saat ensimmäiset kokemukset työelämästä ja alat hahmottaa osaamistasi alan ammattilaisena. Opit näyttöön perustuvaa toimintaa ja saat valmiuksia tutkitun tiedon käyttöön.

Kehittyessäsi kliinisen laboratoriotyön osaajaksi opiskelet erikoisalojen perustietoja ja –taitoja. Osaamisesi lisääntyessä kykenet tarkastelemaan omaa ja työyhteisön toimintaa. Harjoitteluissa erikoisalojen laboratorioissa laajennat työelämäverkostojasi ja sitoudut osaksi työyhteisöä.

Kliinisen laboratoriotyön kehittäjänä saat valmiuksia kriittiseen ajatteluun, tutkitun tiedon käyttöön sekä arviointiin ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen, joita hyödynnät opinnäytetyöprosessissasi sekä erilaisten työelämälähtöisten projektien toteutuksessa.

Bioanalyytikon osaaminen sisältää seuraavat koulutusalakohtaiset kompetenssialueet:
• asiakaspalvelu- ja ohjausosaaminen
• biolääketieteellinen osaaminen
• laatu- ja turvallisuusosaaminen
• laboratoriotutkimusprosessiosaaminen
• laboratoriotyön ammattieettinen osaaminen
• tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaaminen

Asiakaspalvelu- ja ohjausosaaminen on hyvää asiakaspalvelua ja kykyä toimia laboratoriotutkimusten asiantuntijana sekä ohjaajana terveydenhuollon moniammatillisessa työympäristössä.

Biolääketieteellistä osaamista on tieto elimistön biokemiallisista reaktioista ja tiedon soveltaminen kliinisen laboratoriotyön osaamisalueella.

Laatu- ja turvallisuusosaaminen tarkoittaa laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuussäädösten tuntemista ja niiden noudattamista.

Laboratoriotutkimusprosessiosaaminen on laadukasta näytteenottoa, analyysilaitteiden toimintaperiaatteiden hallintaa sekä tulosten luotettavuuden arviointia.

Laboratoriotyön ammattieettinen osaaminen edellyttää vahvaa eettistä, kriittistä ja ammatilliseen ajatteluun ja päätöksentekoon perustuvaa taitoa.

Tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaaminen on näyttöön perustuvan tiedon käyttöä toiminnassa.

Pedagogiset toimintatavat

Bioanalyytikkokoulutuksen oppimissuunnitelma perustuu osaamislähtöisyyteen ja huomioi muutokset työelämän osaamisvaatimuksissa. Oppiminen edellyttää sinulta aktiivista otetta ja vastuun ottamista omasta oppimisestasi erilaisissa oppimisympäristöissä. Opettaja ohjaa sinua tiedon rakentamisessa, oppimisessa ja tiedon soveltamisessa. Opiskelet itsenäisesti, erilaisissa tiimeissä ja työelämäharjoitteluissa.
Rakentamasi tietopohja yhdistyy käytäntöön opetuslaboratoriossa toteutuvassa ammattiaineiden harjoittelussa ja moniammatillisissa simulaatioharjoituksissa. Keskeisenä oppimisympäristönä toimii TuasLab, jossa opettaja mahdollistaa erilaisia projekteja, joita opiskelijatiimit toteuttavat yhteisvastuullisesti. Monialaisissa projekteissa valmentaudut työelämässä tarvittavaan moniammatilliseen tiimityöskentelyyn ja yrittäjyyteen. Toimiessasi vertaisohjaajana laajennat osaamistasi opettamalla oman ja muiden terveysalojen tulevia ammattilaisia.

Jokaiseen opintojaksoon sisältyy verkossa toteutuvaa oppimista. Osa opintojaksoista toteutuu kokonaan verkossa ja ne on mahdollista suorittaa kesäopintoina tai henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Englanninkielinen verkko-oppimiskokonaisuus (60 op) muodostuu ammattikorkeakoulujen yhteisesti laatimista verkko-opinnoista, joista voit suorittaa osia ydinosaamisena tai laajentavana osaamisena.
Kansainvälistyt aidosti monikulttuurisessa toimintaympäristössä työskentelemällä opetuslaboratoriossa englannin kielellä tarjottavassa harjoittelussa yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa. Kansainvälisyyden muotoja ovat lisäksi vaihto-opiskelijoiden tuutorointi sekä erilaiset seminaarit ja projektit. Tutkinnon osia tai harjoitteluja voit suorittaa ulkomailla.

Opintojen ohjauksessa laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (eHOPS), jossa kuvaat opintojesi etenemisen sisällöllisesti ja ajallisesti. Päivität eHOPSisi vuosittain ja tuutor-opettajasi tukee sinua suunnitelmasi toteuttamisessa.

Arviointi

Jatkuvan arvioinnin tavoitteena on tukea oppimistasi ja ohjata ammatillista kasvuasi. Osaamistasi arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin, joka kuvataan opintojakson toteutussuunnitelmassa. Saat ohjausta henkilökohtaisten tavoitteiden laatimiseen ja teet suunnitelman niiden toteuttamiseksi. Harjaannut vertais- ja itsearvioinnissa, oman oppimisen reflektoinnissa, palautteen vastaanottamisessa sekä rakentavan palautteen antamisessa. Saat suullista ja kirjallista palautetta edistymisestäsi ammatillisessa kasvussasi erityisesti ohjatussa harjoittelussa.

Opiskelijana sinulla on oikeus ja velvollisuus osallistua korkeakouluyhteisön kehittämiseen eri kanavien kautta. Koulutuksen laadun arvioimiseksi sinulta kerätään opintojaksokohtaista suullista ja kirjallista palautetta. Lisäksi järjestetään koulutuksen yhteisiä palautepäiviä, joissa voit vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen.