Siirry suoraan sisältöön

Toimintaterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Toimintaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Toimintaterapeutti (AMK), S23
Toimintaterapeutti (AMK), S22
Toimintaterapeutti (AMK), S21
Toimintaterapeutti (AMK), S20
Toimintaterapeutti (AMK), S19
Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Kero
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää terapeuttisen vuorovaikutuksen menetelmiä ja strategioita,
• tunnistaa asiakkaan kulttuuriseen kohtaamiseen liittyviä tekijöitä,
• tunnistaa omia terapeuttisia vuorovaikutustaitojaan ja voimavarojaan sekä kehittymisen tarpeensa,
• tunnistaa terapiatyössä esiintyviä eettisiä ongelmia ja tarkoituksen-mukaisia toimintatapoja asian ratkaisemiseksi,
• kuvailla asiakkaan seksuaalisuutta osana asiakkaan toiminnallisuut-ta ja tunnistaa keinoja sen tukemiseksi.

Sisältö

Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat
Terapeuttinen vuorovaikutus
Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia
Eettinen ongelma ja ratkaisumallit
Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning -verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä.
Poissaolot ja niihin liittyvä osaamisen näyttö suunnitellaan yksilöllisesti vastuuopettajien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään videoreflektio vain hylätyn reflektion voi uusia, hyväksyttyä reflektiota ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op; 5x27t =135t
Itsenäistä työskentelyä verkkotehtävien, kirjallisten tuotosten tekemiseen ja videoreflektion kokoamiseen
Kirjalliset tuotokset ennen lähiopiskelupäivää
Parin kanssa videoreflektio kokonaisuudesta.
Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä.

Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttönä, sovitaan opiskelija kohtaisesti ja opiskelijalla itsellään aktiivinen rooli sisällön muodosta ja aikataulusta. Osaamisen näyttö tuotetaan koko opiskelijaryhmälle.

Sisällön jaksotus

5.9.2023 Info klo 15.00-15.45 (etä, Teams MTOIMK23 general)

Verkkotehtävät / muistiinpanot

28.9.2023 Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat (Ankku)
28.9.2023 Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia (Kirsi)
29.9 Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä (Irina)
29.9.2023 Eettiset ongelmat toimintaterapiassa (Irina)
2.10.2023 Oma persoona - käyttö työvälineenä (Kirsi)

3.10.2023 Näyttöpäivä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Muistiinpanot, verkkotyöskentelyn ja ryhmätyön/tiimityön valmistelu hyväksytty/hylätty
Aktiivisuus verkkotyöskentelyssä ja lähipäivissä, näyttöpäivä, itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Reflektio arvioidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TASO 1 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä sisällöltään ja/tai määrältään suppeasti
- käyttää sattumanvaraisesti annettuja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä ohjattuna toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa
- vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita.
- dialogin perusperiaatteita, mutta toiminta ei aina vastaa sitä
- arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TASO 3 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä systemaattisesti
- etsiä tietoa eri tietolähteistä sekä tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron
- käyttää keskeisiä tiedonlähteitä systemaattisesti
Ammattitaito
- työskennellä ohjeiden mukaan toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimii tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja
- organisoida omaa toimintaa
- ehdottaa tekemistä ja tarvittaessa hakee hyväksyntää tekemiselleen
- huomioi dialoogisuuden
- arvioida omaa osaamistaan kriittisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TASO 5 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- etsiä tietoa asiantuntevasti
- käyttää keskeisten tietolähteiden lisäksi itse löytämiään näytöltään vahvoja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä itsenäisesti toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- organisoida ryhmän toimintaa ja johtaa usein omaa ja ryhmän toimintaa
- ymmärtää tiimiopiskelun perusfilosofian ja johtavat ajatukset
- sitoutuu ryhmään ja edistää omalla toiminnallaan ryhmän tavoitteita
- olla dialogissa
- raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa
- arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Terapian toteutuksen perusteet

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Anu Kuikkaniemi
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää terapeuttisen vuorovaikutuksen menetelmiä ja strategioita,
• tunnistaa asiakkaan kulttuuriseen kohtaamiseen liittyviä tekijöitä,
• tunnistaa omia terapeuttisia vuorovaikutustaitojaan ja voimavarojaan sekä kehittymisen tarpeensa,
• tunnistaa terapiatyössä esiintyviä eettisiä ongelmia ja tarkoituksen-mukaisia toimintatapoja asian ratkaisemiseksi,
• kuvailla asiakkaan seksuaalisuutta osana asiakkaan toiminnallisuut-ta ja tunnistaa keinoja sen tukemiseksi.

Sisältö

Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat
Terapeuttinen vuorovaikutus
Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia
Eettinen ongelma ja ratkaisumallit
Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning -verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä (lähipäivät).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään videoreflektio, vain hylätyn videoreflektion voi uusia, hyväksyttyä videoreflektiota ei voi korottaa.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op; 5x27t =135
lähipäivät
MONIA päivä
tsenäistä työskentelyä esseiden/muistiinpanojen työstämiseen ja reflektioon
Esseet/ muistiinpanot ennen lähipäivän tiimitreenejä.
Videoreflektio kokonaisuudesta.
Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson info xx sx 2024 Teams PTOIMS23 general kanava

Teema: Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat
Teema: Oma persoona - käyttö työvälineenä
Teema: Eettinen ongelma ja sen ratkaisumallit, Kulttuurisesti pätevä toimintaterapeutti ja Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä (VR sovelluksen avulla)
MONIA päivä 28.2.2024 (työskentely tapahtuu yleiset luennot Zoom, pienryhmä työskentely Teams (molempiin ohjeistus ja Teams pienryhmäkutsut sosionomi opiskelijoiden kautta). Tarkemmat tiedot Itslearningissä. Korvaa näyttöpäivän, posisaolon suorittaminen uusintanäyttöpäivässä, joka sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa

Videoreflektion palautus 27.3.23 mennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Ajallaan paalutetut tehtävät, tiimityöhön valmistautuminen. Aktiivisuus lähipäivissä, motorola, itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Videoreflektio arvioidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy Itslearningistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TASO 1 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä sisällöltään ja/tai määrältään suppeasti
- käyttää sattumanvaraisesti annettuja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä ohjattuna toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa
- vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita.
- dialogin perusperiaatteita, mutta toiminta ei aina vastaa sitä
- arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TASO 3 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä systemaattisesti
- etsiä tietoa eri tietolähteistä sekä tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron
- käyttää keskeisiä tiedonlähteitä systemaattisesti
Ammattitaito
- työskennellä ohjeiden mukaan toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimii tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja
- organisoida omaa toimintaa
- ehdottaa tekemistä ja tarvittaessa hakee hyväksyntää tekemiselleen
- huomioi dialoogisuuden
- arvioida omaa osaamistaan kriittisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TASO 5 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- etsiä tietoa asiantuntevasti
- käyttää keskeisten tietolähteiden lisäksi itse löytämiään näytöltään vahvoja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä itsenäisesti toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- organisoida ryhmän toimintaa ja johtaa usein omaa ja ryhmän toimintaa
- ymmärtää tiimiopiskelun perusfilosofian ja johtavat ajatukset
- sitoutuu ryhmään ja edistää omalla toiminnallaan ryhmän tavoitteita
- olla dialogissa
- raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa
- arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Terapian toteutuksen perusteet

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Itslearning-oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit, linkit ja lähteet sekä itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 22.01.-19.05.2023 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itslearning -verkkoalustalla. Palautettuja tai tehtyjä tehtäviä voidaan tarvittaessa pyytää täydentämään. Arviointi suoritetaan viimeistään 2 viikon kuluessa opintojakson sulkeutumisesta.

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka, Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-oppimisympäristössä.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itslearning-oppimisympäristöstä löytyvät tehtävät.
2 opintopistettä on noin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Sisällön jaksotus

Verkkotehtävät ovat avoinna 22.01.-19.05.2023 välisen ajan.

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät Itslearningin ohjeistuksen mukaan.

Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat vuorokauden kuluttua siitä, kun opettaja on hyväksynyt ilmoittautumiset.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin Itslearningissä oleviin tehtäviin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Hylätty (0)

Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Itslearning-oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit, linkit ja lähteet sekä itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 22.01.-19.05.2023 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itslearning -verkkoalustalla. Palautettuja tai tehtyjä tehtäviä voidaan tarvittaessa pyytää täydentämään. Arviointi suoritetaan viimeistään 2 viikon kuluessa opintojakson sulkeutumisesta.

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka, Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-oppimisympäristössä.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itslearning-oppimisympäristöstä löytyvät tehtävät.
2 opintopistettä on noin 54 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Sisällön jaksotus

Verkkotehtävät ovat avoinna 22.01.-19.05.2023 välisen ajan.

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät Itslearningin ohjeistuksen mukaan.

Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat vuorokauden kuluttua siitä, kun opettaja on hyväksynyt ilmoittautumiset.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin Itslearningissä oleviin tehtäviin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Hylätty (0)

Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi,
• tunnistaa digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia asiakkaan toiminnallisuuden tukemisessa.

Sisältö

Digitaaliset ratkaisut

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Terapian toteutuksen perusteet
Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen
Neurologisesti sairastuneen tai vammautuneen toiminnallisuuden tukeminen
Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen
Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja vammoihin sairastuneen toiminnallisuuden tukeminen
Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 20

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja tuntee vaikuttavuutta selittäviä taustateorioita
- osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita
- tunnistaa ja osaa kuvata Green Care toimintatapaa
- tuntee Green Care –toimintakenttää ja tunnistaa kuntoutuksen sijoittumisen siinä
- osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -palveluja/ menetelmiä omassa kuntoutustoiminnassaan
- tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care –toiminta kuntoutuksessa: toimintatapa, toimintakenttä, palvelut/menetelmät, laatukriteerit

Oppimateriaalit

Luennot ja opintomateriaalit on kuvattu ItsLearningissä ja se sisältää Green Care –kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää oppimistehtävien tekemistä yksilöllisesti tai ryhmissä ITSLearningin verkko-oppimisalustalla

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jokainen teema sisältää materiaaliin perehtymistä ja oppimistehtäviä (sekä verkkokeskusteluja että itsenäisiä tehtäviä)
4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen,
18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa
1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa
15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa
29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Opintojakson aikana opiskelijat työstävät ideaa omaan kuntoutuspalveluun Green Care laatukäsikirjan ja tuotekuvauksen avulla, palautus 26.5. mennessä

Sisällön jaksotus

4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen,
18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa
1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa
15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa
29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson viestintä tapahtuu ITSLearning -alustalla.
Opintojaksolle ei ole asetettu kiintiötä avoimen opiskelijoille

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemakohtaiset oppimistehtävät ja henkilökohtainen idea kuntoutuspalveluun liittyen hyväksytty-hylätty

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 20

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Mary-Ann Kaukinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • VAVA2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja tuntee vaikuttavuutta selittäviä taustateorioita
- osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita
- tunnistaa ja osaa kuvata Green Care toimintatapaa
- tuntee Green Care –toimintakenttää ja tunnistaa kuntoutuksen sijoittumisen siinä
- osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -palveluja/ menetelmiä omassa kuntoutustoiminnassaan
- tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset
Green Care –toiminta kuntoutuksessa: toimintatapa, toimintakenttä, palvelut/menetelmät, laatukriteerit

Oppimateriaalit

Luennot ja opintomateriaalit on kuvattu ItsLearningissä ja se sisältää Green Care –kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää oppimistehtävien tekemistä yksilöllisesti tai ryhmissä ITSLearningin verkko-oppimisalustalla

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jokainen teema sisältää materiaaliin perehtymistä ja oppimistehtäviä (sekä verkkokeskusteluja että itsenäisiä tehtäviä)
4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen,
18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa
1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa
15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa
29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Opintojakson aikana opiskelijat työstävät ideaa omaan kuntoutuspalveluun Green Care laatukäsikirjan ja tuotekuvauksen avulla, palautus 26.5. mennessä

Sisällön jaksotus

4.3.-17.3. Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen,
18.3.-31.3. Teema 2 Green Care toimintatapa
1.4.-14.4. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa
15.4.-28.4. Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa
29.4.-12.5.Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson viestintä tapahtuu ITSLearning -alustalla.
Opintojaksolle ei ole asetettu kiintiötä avoimen opiskelijoille

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teemakohtaiset oppimistehtävät ja henkilökohtainen idea kuntoutuspalveluun liittyen hyväksytty-hylätty

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• nimetä tärkeimmät ikääntyneille suunnatut palvelut,
• tunnistaa ikääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa tukea onnistunutta vanhenemista,
• arvioida ikääntymiseen liittyvien tekijöiden vaikutuksia toiminnallisuuteen,
• tukea ja edistää ikääntyneiden toiminnallisuutta yksilö- ja ryhmämuotoisilla toimintaterapian menetelmillä.

Sisältö

Ikääntyneille suunnatut palvelut ja lakiin pohjaava järjestämisvelvollisuus
Ikääntymiseen liittyvät tekijät (eettisyys, vanhenemisen muutokset ja elämäntavat) ja onnistunut vanheneminen (hyvinvointi ja elämänlaatu)
Ikääntyneen toiminnallisuuden arviointi ja tukeminen asumistavasta riippuen

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä. Lähipäivät toteutuvat Turun ammattikorkeakoulun tiloissa lähitoteutuksena

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vain hylätyn reflektiopaperin voi uusia

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Itslearningistä Tiimioppijan käsikirjasta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Henkilökohtaiset kirjalliset tuotokset palautetaan ennen teeman käsittelyyn liittyvää lähipäivää, lähipäivän jälkeinen reflektio (vapaaehtoinen, ei tarvitse palauttaa Itslearningiin), ja reflektiopaperi opintojakson lopussa. Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä.
27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä, tällä opintojaksolla 5op eli yhteensä 135 tuntia opiskelijatyötä.

Sisällön jaksotus

Info
Verkkotyöskentely: Ikääntyneille suunnattujen palveluiden tarpeen arviointi RAI verkkokoulutus
Lähipäivä Ikääntymiseen vaikuttavat tekijät- onnistunut vanheneminen ja saatavilla olevat palvelut
Lähipäivä Kotona asuminen ja kotikuntoutus
Lähipäivä Muistisairaudet ja toimintaterapia
Lähipäivä Toiminnallinen menetelmä Lifestyle Redesing
näyttökoe (sisältää kirjallisen yksilötehtävän, suullinen yksilö / tiiminäyttö ja opintojakson kiteytys)
henkilökohtaisen reflektiopaperin palautus xx.xx.2024 mennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kysymykset Its:n infon kysymys ja vastaus palstalle ja tieto kysymykset Its:n viestitoiminnon kautta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Henkilökohtaiset kirjalliset tuotokset palautettuna ennen teeman lähipäivää, aktiivisuuden osoittaminen valmistautumalla, hyväksytty / hylätty
Aktiivisuus lähipäivissä, näyttökoe, itseis- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan 40%
Reflektiopaperi vaikutus arvosanaan 60%.
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteerit löytyvät Itsistä.
Hylätty suoritus, opiskelija ei ole suoriutunut tehtävistä tyydyttävällä tasolla.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Ryhmät
 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kehittämis- ja tutkimusprosessin
- tunnistaa työelämän kehittämistarpeita
- osaa kuvata ja arvioida kehittämis- ja tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä
- osaa kuvata ja arvioida aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Sisältö
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
- kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
- kehittämis- ja tutkimusprosessi
- aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
- kehittämistoiminnan menetelmät
- luotettavuus ja eettisyys
- työskentely moniammatillisessa opiskelijaryhmässä

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on kerrottu Itsissä

Opetusmenetelmät

Kyseessä on verkkokurssi, joka vaatii itsenäistä opiskelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksen aikana tentti on mahdollista tehdä kolmena eri ajankohtana, jotka näkyvät Itsissä.

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on kuvattu Itsissä.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutus

xxxOpintojakson info

KETUI:n kevään 2024 toteutus tulee olemaan tehtävissä ajanjaksolla xxx (klo 16.00), tenttipäivät: xxx, xxx ja xxx

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy tentin perusteella, kriteerit määritelty tarkemmin Itsissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ei ole tehnyt opintojakson määriteltyjä tehtäviä hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan

Sisältö

o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o osaamispolut
o harjoittelu
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Oppimateriaalit

Its Kotipesä kansiosta löydät tarvittavat materiaalit sekä Messin sivut

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua, oppimissopimuksen tarkennusta, osallistumista tuutorin lähiopiskelupäiviin, itsenäinen hops suunnittelu ja osaamisen arviointi, muut sovitut tapaamiset ja tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja
Harjoittelun info ja harjoittelun palautekeskustelut pakollinen osallistuminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä
Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaollessaan puuttuvat tehtävät KOTE tunneilla tehdyistä muistioista ja Itsin KOTIPESÄ kansiosta

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei ole osallistunut lähiopiskelupäiviin, eikä ole suorittanut annettuja tehtäviä. Opiskelija ei ole osoittanut osaamista näytöin poissaoloistaan

Sisällön jaksotus

SYKSY 2023
lukukauden aloitus, ajankohtaiset asiat,
harjoittelun info ja harjoittelun palautepäivä, sisältöä tarkennetaan lukukauden kuluessa
lukukauden päätös
KEVÄT 2024
lukukauden aloitus, ajankohtaiset asiat, harjoitteluasiat
harjoitteluinfo ja harjoittelun palautekeskustelu
henkilökohtaiset HOPS keskustelut (urapolku keskustelu, mahdollinen suunnitelma vava opinnoista ja hyväksiluvuista, mahdolliset harjoitteluun liittyvät suunnitelmat ja kansainvälisyys suunnitelmat)
mikäli valmistut ennen suunniteltua valmistumisaikaa (joulukuu 2024) valmisteluun liittyvä valmistelukeskustelu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its ja Peppi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
osallistuminen opintojakson lähiopiskelupäiviin ja itsenäiset tehtävät hyväksytysti suoritettu.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Itsin Kotipesästä ja harjoitteluun, AHOT:iin ja valmistumisiin liittyvät asiat löytyvät Messistä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua, osallistumista tuutorin järjestämiin lähiopiskelupäiviin (joko paikan päällä kampuksella tai etänä), muut sovitut tapaamiset ja tehtävät, valmistumiseen liittyvät annetut tehtävät ja HOPS keskustelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut lähiopiskelupäiviin ja on suorittanut annettuja tehtäviä. Opiskelija on osoittanut osaamista työskentelyssään.

Sisällön jaksotus

Lukukauden aloitus, harjoittelun info ja palautuspäivä.
Jokainen opiskelija tarkistaa oman Pepin HOPS:n, Pepin yhteystiedot ja käy valmistumiseen liittyvän HOPS keskustelun tuutorin opettajan kanssa. Mahdollinen KV harjoitteluun liittyvät HOPS keskustelut tuutoropettajan kanssa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its, Peppi ja Messi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
osallistuminen mahdollisiin opintojakson lähiopiskelupäiviin, harjoittelun info ja palautepäivä, ja itsenäiset tehtävät hyväksytysti suoritettu. Työskentely Itsissä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

- kuvata kuntoutusta ja sen taustalla olevaa paradigmaa
- tunnistaa kuntoutusjärjestelmää ohjaavien lakien ja asetusten keskeisiä sisältöjä
- selittää eri kuntoutuksen käytäntöjä
- tunnistaa kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuuksia
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen kuntoutuksessa
- kuvata ja soveltaa henkilön toimintakykyä ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan

Sisältö

Kuntoutuksen määrittely ja paradigma asiantuntijuudesta asiakaslähtöisyyteen
Kuntoutuksen osa-alueet ja toimintajärjestelmät
Toimintakyvyn jäsentäminen ICF:n biopsykososiaalisen näkökulman mukaan
Moniammatillisuus kuntoutuksessa
Kuntoutuksen kehittymisen mahdollisuudet

Oppimateriaalit

Kts. Itslearningista.

Opetusmenetelmät

Osoitetun materiaalin ja siihen liittyvien tehtävien tekeminen itsenäisesti Itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on verkkotentti ja löytyy ITSLearnistä. Sen voi uusia 5 kertaa.

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka, Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-oppimisympäristössä.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti omassa aikataulussa ITSLearning-alustalla.
Oppimistehtävät on kuvattu Itslearningissä. 1op vastaa 27t opiskelijan työtä, mikä tarkoittaa 3op:n osalta 81t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opettaja tarkistaa kerran kuukaudessa tehdyt tehtävät. Arviointi tehdään vasta, kun opiskelija on tehnyt kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä. Jos jokin osatehtävä on hylätty, sitä voi täydentää yhden viikon kuluessa arvioinnin valmistumisesta.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutusosiot ovat:

Aihe 1) Kuntoutus tänään ja tulevaisuudessa
Aihe 2) Moniammatillinen kuntoutus
Aihe 3) ICF International Classification of Functioning, Disablitity and Health


Opintojakso toteutuu ajalla 22.1.- 19.5.2023. Tarkempi etenemisen aikataulu on kuvattu verkko-oppimisympäristö Itslearningissä.


Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat:
verkkokeskustelut, 2 lähdeviitteellistä aloitusta tai kommenttia/ verkkokeskustelu
verkkotentti
oppimistehtävä

Ilmoittautumisaika

05.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset yläraajoihin kohdentuvat vammat ja sairaudet,
• kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimus-, hoito- ja kuntoutuskäytänteet.

Sisältö

Toimintaterapian kannalta keskeiset yläraajoihin kohdentuvat vammat ja sairaudet sekä niiden lääketieteelliset tutkimus-, hoito- ja kuntoutuskäytänteet.

Oppimateriaalit

Vastamäki et al.2016. Käsikirurgia. kpl 2-2 Käden kliininen tutkiminen, 2-6 Käsikirurgisen leikkaushoidon periaatteet,3-3 Reumakäsi, 3-4 Dupytrenin kontraktuura, 5-1 Yläraajakipu, 5-3 CRPS, 6-4 Palovammat,8-1 Koukistajajännevamma 8-2 Koukistajajännevamman jälkeinen kuntoutus, 8-3 Ojentajajännevammat, 8-4 Ojentajajännevamman jälkeinen kuntoutus, 9-1 Periferinen hermovamma, 11-2 Käden tavalliset jännetuppitulehdukset, 11-3 Epikonduliitti, 12-2 Yläraajan protetisointi

Kirja löytyy E-kirjana kirjaston kokokelmasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pari/yksilö tehtävät käsikirurgia kirjasta (ilmoitetaan keväällä 23 kuka tekee mitäkin)
Lukupiiri 5h 29.8 9-14
Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

11.05.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää sensomotorisen kehityksen merkityksen lapsen toiminnallisten taitojen perustana,
• tunnistaa toimintaterapian näkökulman leikkiin,
• kuvata asiakaslähtöisen toimintaterapian perusteet perheiden kanssa työskentelyssä,
• valita asiakkaan tarpeisiin sopivan strategian ja viitekehyksen sisältäen terapian toteutuksen toimintaympäristön valinnan,
• perustellen valita asiakkaalle soveltuvat arviointimenetelmät yleisimmin käytetyistä arviointimenetelmistä,
• asettaa arvioinnin perusteella terapialle tavoitteet ja suunnitella terapiaa.

Sisältö

Lapsen sensomotorinen normaalikehitys
Leikki lapsen toimintana ja leikin arviointimenetelmiä
Toimintaterapeutti leikin mahdollistajana
Lapsi ja perhe asiakkaana
Kehitykselliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Tavoitteiden asettaminen terapialle ja terapian toteutus
Lapsen toimintaterapian dokumentaatio

Oppimateriaalit

Kirja: Aistimusten Aallokossa - A. Jean Ayres
Occupational Therapy for Children and Adolescents – Case-Smith, Jane. 2015 (e-kirja koulun kirjastossa https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995730191205970?sid=3085176633 )
Lapsen ensimmäinen vuosi: kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? – Autti-Rämö & Salpa 2010 (osittain kopioituna)

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähiopetuksen lisäksi itsenäistä sekä tiimiopiskelua verkkoympäristössä. Poissaolot lähiopetuksesta (sensomotoristen perusvalmiuksien havainnointi ja leikin ilo) osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Opintojaksoon sisältyy Toiminnallisuuden edistäminen 1: Arviointimenetelmien käytännönharjoittelu: VMI- sekä leikin ilo.

Opiskelija tekee lapselle sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin. Asiakkaan opiskelija etsii itse. Voit etsiä sopivaa asiakasta lähipiiristäsi tai soittaa päiväkoteihin ja tehdä arvioinnit siellä.
Ennakkotietona: sopivan ikäinen lapsi sensomot. perusvalmiuksien havainnointiin on 4-7-vuotias, mutta mikäli haasteita löytää sopiva lapsi, sensomot.perusvalmiuksien havainnoinnin voi tehdä myös vanhemmalle lapselle. Leikin arvioinnissa 2-5v lapsi on optimaalisin. Tarkemmin asiasta kerrotaan infossa.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein sekä sisältää itsenäistä, että tiimissä tapahtuvaa verkko-opiskelua. Lisäksi käytännönharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
27hx7op=189h, joista lähiopetusta 47h ja 2h info

Opintojaksolla tehtävät työt:
Portfolio:
Lapsen normaalikehitys sensorisen integraation näkökulmasta
Leikin teoriaa (leikin hierarkkinen malli & leikin ilo)
Sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin kooste.
Pohdinta/reflektio

Muut oppimistehtävät ja verkkotehtävät itsenäisesti ja tiimityöskentelynä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin sekä materiaalit itslearningista!

Sisällön jaksotus

22.9 2h Info TEAMS
2.10 2h Mitä on lasten toimintaterapia, toimintaterapiaprosessi
3.10 6h Normaalikehitys, Sensomotoriset perusvalmiudet, Si-viitekehys
10.10 7h Sensomot. perusvalmiuksien havainnointi, käytännönharjoitus
13.10 7h Leikin teoriaa, leikin arviointi ja leikin mahdollistaminen (toim. edistäminen I)
23.10 8hTt-arvioinnista, Arviointimenetelmät, käytännönharjoitus
26.10 4h Terapian tavoitteet ja DDDM
27.10 itsenäisenopiskelun päivä (toim.edistäminen I)
30.10 8h Purku (joista 2h toim.edistämistä) ja terapian toteutus, asiakasryhmät
31.10 7h Terapian toteutus
3.11 7h Näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio hyv/hyl, +1/-1
Aktiivisuus lähipäivissä, näytössä sekä tiimityöskenteyissä (arvosanaan vaikuttaa tuntiaktiivisuuden lisäksi, palautuuko työt sovittuna aikana) +1/-1
Kirjalliset työt tulee tehdä hyväksytysti
Näyttö
Itse- ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut hyväksyttyä suoritustasoa.
Arviointikehikko löytyy kote-kansiosta

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

86 % Lähiopetus, 14 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää sensomotorisen kehityksen merkityksen lapsen toiminnallisten taitojen perustana,
• havainnoida ja analysoida lapsen toimintaa suhteessa normaalikehitykseen,
• tunnistaa toimintaterapian näkökulman leikkiin,
• kuvata asiakaslähtöisen toimintaterapian perusteet perheiden kanssa työskentelyssä,
• valita asiakkaan tarpeisiin sopivan strategian ja viitekehyksen sisältäen terapian toteutuksen toimintaympäristön valinnan,
• perustellen valita asiakkaalle soveltuvat arviointimenetelmät yleisimmin käytetyistä arviointimenetelmistä,
• asettaa arvioinnin perusteella terapialle tavoitteet ja suunnitella terapiaa.

Sisältö

Lapsen sensomotorinen normaalikehitys
Leikki lapsen toimintana ja leikin arviointimenetelmiä
Toimintaterapeutti leikin mahdollistajana
Asiakaslähtöinen työskentelytapa
Kehitykselliseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat arviointi ja terapiamenetelmät
Yleisimmät asiakasryhmät ja keskeisimmät ongelmakokonaisuudet
Tavoitteiden asettaminen terapialle ja terapian toteutus

Oppimateriaalit

Kirja: Aistimusten Aallokossa - A. Jean Ayres
Occupational Therapy for Children and Adolescents – Case-Smith, Jane. 201
(e-kirja koulun kirjastossa https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995730191205970?sid=3085176633 )
Lapsen ensimmäinen vuosi: kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? – Autti-Rämö & Salpa 2010 (osittain kopioituna)

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähiopetuksen lisäksi itsenäistä sekä tiimiopiskelua verkkoympäristössä. Poissaolot lähiopetuksesta (sensomotoristen perusvalmiuksien havainnointi ja leikin ilo, arviointimenetelmät) osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Opintojaksoon sisältyy Toimintaterapian soveltamisalueen mukainen harjoittelu: Arviointimenetelmien käytännönharjoittelu: VMI- sekä leikin ilo.

Opiskelija tekee lapselle sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin. Asiakkaan opiskelija etsii itse. Voit etsiä sopivaa asiakasta lähipiiristäsi tai soittaa päiväkoteihin ja tehdä arvioinnit siellä.
Ennakkotietona: sopivan ikäinen lapsi sensomot. perusvalmiuksien havainnointiin on 4-7-vuotias, mutta mikäli haasteita löytää sopiva lapsi, sensomot.perusvalmiuksien havainnoinnin voi tehdä myös vanhemmalle lapselle. Leikin arvioinnissa 2-5v lapsi on optimaalisin. Tarkemmin asiasta kerrotaan infossa.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein sekä sisältää itsenäistä, että tiimissä tapahtuvaa verkko-opiskelua. Lisäksi käytännönharjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
27hx7op=189h, joista lähiopetusta 37h ja 2h info

Opintojaksolla tehtävät työt:
Portfolio:
Lapsen normaalikehitys sensorisen integraation näkökulmasta
Leikin teoriaa (leikin hierarkkinen malli & leikin ilo)
Sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin sekä leikin arvioinnin kooste.
Pohdinta/reflektio

Muut oppimistehtävät ja verkkotehtävät itsenäisesti ja tiimityöskentelynä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin sekä materiaalit itslearningista!

Sisällön jaksotus

Joulukuu 2023 Info-tallenne
12.1. 4h Lapsen normaalikehitys
15.2. 7h Sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi (käytännönharjoitus)
16.1. 7h Arviointimenetelmät (käytännönharjiotus)
8.2. 7h Purkupäivä ja terapian toteutus
9.2 7h Terapian toteutus
12.2 7h Näyttö

Itsenäisesti etäviikoilla verkkotyöskentelyä sekä käytännönharjoittelua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Portfolio hyv/hyl, +1/-1
Aktiivisuus lähipäivissä, näytössä sekä tiimityöskentelyissä (arvosanaan vaikuttaa tuntiaktiivisuuden lisäksi, palautuuko työt sovittuna aikana) +1/-1
Kirjalliset työt tulee tehdä hyväksytysti
Näyttö
Itse- ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut hyväksyttyä suoritustasoa.
Arviointikehikko löytyy kote-kansiosta

Esitietovaatimukset

Moduulit:
Anatomia ja fysiologia 1
Lasten neurologia
Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena
Toiminnan terapeuttinen käyttö

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

16 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa eri asiakasryhmille soveltuvia toimintoja,
• analysoida toimintaa tehtävä –, yksilö - ja teoriasuuntautuneesti osana toimintaterapian suunnitteluprosessia,
• tunnistaa toiminnan soveltamisen ja porrastaa periaatteita
• kuvata adaptaation ja kompensaation elementtejä terapian toteutuksessa

Sisältö

Erilaisten toimintojen kokeileminen
Tehtävä-, yksilö- ja teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Toiminnan soveltamisen ja porrastamisen periaatteet
Terapeuttisen toiminnan elementit adaptaatio ja kompensaatio

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning verkkoympäristössä ja toimintamuotojen kokeilua sekä tiimityöskentelyä tiimipäivinä. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan mahdollisuuksien mukaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op eli 5op x 27t= 135t

Lähi-/etäpäivät info 2t, 16t ja 6t yht. 24t näyttöpäivä
Itsenäisen opiskelun osuus 111t sisältää:
Eri toimintamuotojen kokeilua.
Muistiinpanot tms. kaikista teemoista.
Reflektiopaperi opintojakson teemoista.

Tarkempi ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä

Sisällön jaksotus

Vk 33-34 2h Opintojakson info itsenäisesti (video!)

Eri toimintamuotojen kokeiluja itsenäisesti.

Opintojakson teemat ovat:

31.8. 4h Tehtäväsuuntautunut toiminnan analyysi (Ankku)

31.8. 4h Yksilösuuntautunut toiminnan analyysi (Ankku)

1.9. 4h Teoriasuuntautunut toiminnan analyysi (Heli)

1.9. 4h Terapeuttinen toiminta (Heli)

5.9. 6h Näyttöpäivä (Ankku ja Heli)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa eri asiakasryhmille soveltuvia toimintoja,
• analysoida toimintaa tehtävä –, yksilö - ja teoriasuuntautuneesti osana toimintaterapian suunnitteluprosessia,
• tunnistaa toiminnan soveltamisen ja porrastaa periaatteita
• kuvata adaptaation ja kompensaation elementtejä terapian toteutuksessa

Sisältö

Erilaisten toimintojen kokeileminen
Tehtävä-, yksilö- ja teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Toiminnan soveltamisen ja porrastamisen periaatteet
Terapeuttisen toiminnan elementit adaptaatio ja kompensaatio

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä treeneissä(tiimipäivät). Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op eli 5op x 27t= 135t
Lähipäivät 30t
Itsenäisen opiskelun osuus 105t:
Muistiinpanot kaikista teemoista.
Reflektiopaperi koko opintojaksosta.
Tarkempi ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä

Sisällön jaksotus

2h Info etä
Opintojakson teemat ovat:
4t Tehtäväsuuntautunut toiminnan analyysi + 4t tiimityöskentely, Ankku
4t Yksilösuuntautunut toiminnan analyysi + 4t itsenäinen työskentely, Ankku
4t Teoriasuuntautunut toiminnan analyysi, + 4t itsenäinen työskentely , Heli
8t Eri toimintamuotojen kokeilut, Ankku ja Heli
4t Terapeuttinen toiminta, soveltaminen ja porrastaminen, Heli

6t Näyttöpäivä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Arvioinnin kohteet:
Reflektiopaperi arviointi skaalalla 0-5.
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero.
Näyttöpäivä +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy verkkoympäristöstä

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli

Ilmoittautumisaika

11.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Johanna Säteri
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää mielenterveyskuntoutujan kohtaamiseen ja terapiasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä,
• selittää mielenterveystyössä hyödynnettäviä viitekehyksiä,
• soveltaa erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutuksen ja toimintaterapian periaatteita eri lähestymistavoista käsin,
• analysoida luovien menetelmien terapeuttisia tekijöitä ja soveltaa niitä asiakkaiden tarpeen mukaan osana toimintaterapiaprosessia.

Sisältö

Mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen ja terapiasuhteessa vaikuttavat tekijät
Mielenterveystyössä hyödynnettävät viitekehykset
Mielenterveysongelmien ja psykiatristen sairauksien vaikutus toiminnallisuuteen
Toimintaterapian mahdollisuudet arvioida ja tukea asiakasta, jolla on mielenterveysongelmia tai psykiatrinen sairaus
Erilaisten taidelähtöisten luovien menetelmien käyttö osana toimintaterapiaa

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen tiimimuotoista opetusta, toimintojen kokeilua yhdessä ja itsenäisesti, sekä verkkotehtäviä. Opintojaksolla hyödynnetään aktivoivia opetusmenetelmiä.

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op, 7 op = 189 tuntia.
Lähipäivät 6x7h= 42t + näyttöpäivä 8h, itsenäinen opiskelu sisältäen eri tehtävät 139t

Oppimistehtävät (tarkemmat kuvaukset Itsissä):
Esseet ennen tiimipäivää.
1 x ennakkotehtävä (viitekehykset)
1 x tiimin verkkotehtävä (case)
2 x toimintojen suunnittelu ja ohjaus muulle ryhmälle tiimeittäin

Tiimien näyttöpäivä

Reflektiopaperi (palautus 9.10 klo 8.00 mennessä)

Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtävistä löytyy Itsistä.

Sisällön jaksotus

Aikataulu ja suunnitelma:

Opintojakson toteutus välillä vk 35-39

Vk 35
Opiskelijat katsovat itsenäisesti Itslearningista:
- Luentotallenteet: Mielenterveyshäiriöistä kuntoutuminen, Arviointi psykososiaalisella alueella

29.8 klo 9-11 Opintojakson info

Ennakkotehtävä: mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnettävät viitekehykset - ennakkotehtävä oltava tehtynä 5.9 mennessä.

Tiimipäivät:

5.9 klo 9-15.45 Mielialahäiriöt
7.9 klo 8.15-15 Ahdistuneisuushäiriöt
15.9 klo 8.15-15 Psykoosi ja skitsofrenia
19.9 klo 9-15.45 Persoonallisuushäiriöt
21.9 klo 9-15.45 Syömishäiriöt
26.9 klo 9-15.45 Luovat menetelmät
29.9 klo 8.15-15.45 Näyttöpäivä

Verkkotehtävät:

Päihdehäiriöt (tiimin verkkomuotoinen näyttötehtävä, palautus 28.9 mennessä)


Opintojakson tehtävistä:

Tiimit valmistelevat luovien menetelmien tiimipäivään 45 minuutin kokeilun ennalta sovitusta luovasta menetelmästä. Harjoitus suunnataan tukemaan psyykkistä / kognitiivista työhyvinvointia ja suunnitelma pitää sisällään teoreettiset perusteet toimintojen valintaan. 45 minuutin harjoittelu voi pitää sisällään yhden tai useamman harjoituksen ko. menetelmään liittyen.

Tiimit valmistelevat mielenterveyden tiimipäiviin 45 minuutin terapiaharjoituksen / terapiaharjoituksia ko. asiakasryhmälle suunnaten. Harjoitukset ohjataan tiimipäivän aikana muulle ryhmälle. Harjoitukset voivat olla yksilötehtäviä, tai niiden teossa voidaan hyödyntää pienryhmätyöskentelyä. Esimerkiksi 45 minuutin terapiakerta voi muodostua 15 min lämmittelyharjoituksesta ja 30 minuutin varsinaisesta toiminnasta, tai yhdestä 45 minuuttia kestävästä toiminnasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti opintojakson ajanjakson puitteissa. Opintojakson tehtävien ja tiimipäiviin aktiivisesti osallistumisen merkitys opintojakson arvosanaan on 40%.
Reflektiopaperi vaikutus opintojakson arvosanaan on 60%.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5 toimintaterapian opintojen arviointikehikon mukaisesti, tutkintosäännön ohjeistuksen huomioiden.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa yleisimpiä mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnettäviä viitekehyksiä toimintaterapian taustalla
• tunnistaa mielenterveyskuntoutujille soveltuvia arviointimenetelmiä toimintaterapian näkökulmasta
• soveltaa erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutuksen ja toimintaterapian periaatteita ja menetelmiä eri lähestymistavoista käsin,
• analysoida luovien menetelmien terapeuttisia tekijöitä ja soveltaa niitä asiakkaiden tarpeen mukaan osana toimintaterapiaprosessia.

Sisältö

Kognitiivis-behavioraalinen ja psykodynaaminen viitekehys, aistimodulaatio -menetelmä
Mielenterveyshäiriöiden vaikutus toiminnallisuuteen
Toimintaterapian mahdollisuudet arvioida ja tukea asiakasta, jolla on mielenterveyshäiriöitä
Erilaisten taidelähtöisten luovien menetelmien käyttö osana toimintaterapiaa

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen tiimimuotoista opetusta, toimintojen kokeilua yhdessä ja itsenäisesti, sekä verkkotehtäviä. Opintojaksolla hyödynnetään aktivoivia opetusmenetelmiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arviointi ei perustu tenttiin, joten opintojakson hyväksyttyä suoritusta ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op, 7 op = 189 tuntia.
Lähipäivät 4x6t + 1x8t= 32t, itsenäinen opiskelu sisältäen eri tehtävät 157t

Oppimistehtävät (tarkemmat kuvaukset Itsissä):
Esseet ennen tiimipäivää (6x).
1 x ennakkotehtävä (viitekehykset)
1 x itsenäinen verkkotehtävä (luova toiminta)
1 x tiimin verkkotehtävä (case)
2 x toimintojen suunnittelu ja ohjaus muulle ryhmälle tiimeittäin

Reflektiopaperi (palautus 17.4 klo 16.00 mennessä)

Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtävistä löytyy Itsistä

Sisällön jaksotus

Aikataulu ja suunnitelma:

Vk 6
7.2.2024 2h Opintojakson info

Itsenäinen opiskelu ennen ensimmäistä tiimipäivää: katso luentotallenteet: Mielenterveyshäiriöistä kuntoutuminen, Arviointi psykososiaalisella alueella

Ennakkotehtävä: mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnettävät viitekehykset - ennakkotehtävä oltava tehtynä 6.3 mennessä.

Tiimipäivät:

8.3 6 h Ahdistuneisuushäiriöt
11.3 6 hLuovat toiminnalliset menetelmät
12.3 6h Mielialahäiriöt

(xx klo 14-15 mahdollisuus konsultoida opettajaa etänä - "kysy opelta")

4.4 8h Persoonallisuushäiriöt ja Syömishäiriöt
5.4 6h Psykoosi ja skitsofrenia


Verkkotehtävät:

Tiimi: Päihdehäiriöt (tiimin verkkomuotoinen näyttötehtävä, palautus 7.4 mennessä)
Yksilö: Luovan menetelmän itsenäinen kokeilu ja sen raportointi


Opintojakson tehtävistä:

Tiimit valmistelevat luovien menetelmien tiimipäivään 45 minuutin kokeilun ennalta sovitusta luovasta menetelmästä. Harjoitus suunnataan tukemaan asiakasta, jolla on traumaperäinen stressihäiriö ja suunnitelma pitää sisällään teoreettiset perusteet toimintojen valintaan. 45 minuutin harjoittelu voi pitää sisällään yhden tai useamman harjoituksen ko. menetelmään liittyen.

Tiimit valmistelevat mielenterveyden tiimipäiviin 45 minuutin terapiaharjoituksen / terapiaharjoituksia ko. asiakasryhmälle suunnaten. Harjoitukset ohjataan tiimipäivän aikana muulle ryhmälle. Harjoitukset voivat olla yksilötehtäviä, tai niiden teossa voidaan hyödyntää pienryhmätyöskentelyä. Esimerkiksi 45 minuutin terapiakerta voi muodostua 15 min lämmittelyharjoituksesta ja 30 minuutin varsinaisesta toiminnasta, tai yhdestä 45 minuuttia kestävästä toiminnasta.

Tarkemmat ohjeistukset löytyvät Itsistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itsissä on kysymys- ja keskustelupalsta liittyen opintojaksoon ja tarkemmat ohjeet sen käyttöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti opintojakson ajanjakson puitteissa. Opintojakson tehtävien ja tiimipäiviin aktiivisesti osallistumisen merkitys opintojakson arvosanaan on 40%.
Reflektiopaperi vaikutus opintojakson arvosanaan on 60%.

Arvioinnissa hyödynnetään toimintaterapiaopintojen arviointikehikkoa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa tai palauttanut vaadittuja tehtäviä opintojakson ajoituksen aikana.

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Anatomia ja fysiologia 1
Psykiatria
Moduulit:
Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena
Toiminnan terapeuttinen käyttö

Ilmoittautumisaika

23.07.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
• Solujen, kudosten ja elinjärjestelmien merkityksen elimistömme rakenteessa ja toiminnassa

Opiskelija osaa
• kuvata keskus- ja ääreishermoston rakenteen,
• kuvata hermosolun ja synapsin toimintaperiaatteen,
• kuvata hermoston toiminnan periaatteet liikkeen ja toiminnan tuot-tamisen ja säätelyn näkökulmasta.

Sisältö

Solu, kudokset, elimet, elinjärjestelmät (yleiskatsaus)
Keskus- ja ääreishermoston rakenteet, hermoston tukijärjestelmät, hermosolun rakenne ja toiminta, synapsin toimintaperiaate.
Toiminnan tuottamisen ja säätelyn kokonaisuus; aistit, aistiradat ja aistimuksen syntyminen sensorisilla aivokuorialueilla, motoriset aivokuorialueet, motoriset radat, säätely keskushermoston eri tasoilla ja lihaksen toimintaperiaate lyhyesti.
Hermoston plastisuus.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)
Hokkanen, M. ja Vierimaa, H.: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (Sanoma Pro)
Neurologia (Duodecim)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään, kurssista voidaan pitää myös kotitentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna:
2. tentti (1.uusinta) on avoinna:
3. tentti (2. uusinta) on avoinna:

Kurssista voidaan järjestää myös soveltuvin osin kotitentti jonka palautuspäivä ja sisältö päätetään kurssin aikana

Kansainvälisyys

Luento-opetus, itsenäiset tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetusta, videoluennot
Opiskelijan itsenäinen opiskelu: 2 x 27 tuntia
Tentin suorittaminen ja siihen käytettävä aika

Sisällön jaksotus

NeuroANFY- kurssin sisältö (2 op):
Hermoston rakenne ja toiminta kokonaisuudessaan:
- Anatominen ja toiminnallinen jaottelu: Keskushermosto ja ääreishermosto
- Aivojen osat ja tehtävät, selkäytimen rakenne ja merkitys, hermoston suojarakenteet (aivoselkäydinkalvot, likvor, aivokammiot), verenkierto
- Ääreishermoston rakenne ja toiminta
- Hermosolun rakenne ja toiminta, hermokudoksen rakenne
- Hermoston toiminnallista jakoa, aistit, motoriset toiminnot, kognitiiviset toiminnat, muisti, oppiminen, tahdonalainen hermosto, autonominen hermosto
- Hermostosairauksien taustasyitä ja -tekijöitä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltavaa materiaalia hermoston osalta riittävän lähtötason saavuttamiseksi:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Kotitentin arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksymiskriteerinä asiakokonaisuuksien ymmärtäminen ja aihealueen riittävä hallinta.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.03.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
• Solujen, kudosten ja elinjärjestelmien merkityksen elimistömme rakenteessa ja toiminnassa

Opiskelija osaa
• kuvata keskus- ja ääreishermoston rakenteen,
• kuvata hermosolun ja synapsin toimintaperiaatteen,
• kuvata hermoston toiminnan periaatteet liikkeen ja toiminnan tuot-tamisen ja säätelyn näkökulmasta.

Sisältö

Solu, kudokset, elimet, elinjärjestelmät (yleiskatsaus)
Keskus- ja ääreishermoston rakenteet, hermoston tukijärjestelmät, hermosolun rakenne ja toiminta, synapsin toimintaperiaate.
Toiminnan tuottamisen ja säätelyn kokonaisuus; aistit, aistiradat ja aistimuksen syntyminen sensorisilla aivokuorialueilla, motoriset aivokuorialueet, motoriset radat, säätely keskushermoston eri tasoilla ja lihaksen toimintaperiaate lyhyesti.
Hermoston plastisuus.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)
Hokkanen, M. ja Vierimaa, H.: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (Sanoma Pro)
Neurologia (Duodecim)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään, kurssista voidaan pitää myös kotitentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna:
2. tentti (1.uusinta) on avoinna:
3. tentti (2. uusinta) on avoinna:

Kurssista voidaan järjestää myös soveltuvin osin kotitentti jonka palautuspäivä ja sisältö päätetään kurssin aikana

Kansainvälisyys

Luento-opetus, itsenäiset tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetusta, videoluennot
Opiskelijan itsenäinen opiskelu: 2 x 27 tuntia
Tentin suorittaminen ja siihen käytettävä aika

Sisällön jaksotus

NeuroANFY- kurssin sisältö (2 op):
Hermoston rakenne ja toiminta kokonaisuudessaan:
- Anatominen ja toiminnallinen jaottelu: Keskushermosto ja ääreishermosto
- Aivojen osat ja tehtävät, selkäytimen rakenne ja merkitys, hermoston suojarakenteet (aivoselkäydinkalvot, likvor, aivokammiot), verenkierto
- Ääreishermoston rakenne ja toiminta
- Hermosolun rakenne ja toiminta, hermokudoksen rakenne
- Hermoston toiminnallista jakoa, aistit, motoriset toiminnot, kognitiiviset toiminnat, muisti, oppiminen, tahdonalainen hermosto, autonominen hermosto
- Hermostosairauksien taustasyitä ja -tekijöitä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltavaa materiaalia hermoston osalta riittävän lähtötason saavuttamiseksi:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Kotitentin arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksymiskriteerinä asiakokonaisuuksien ymmärtäminen ja aihealueen riittävä hallinta.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Kero
 • Mary-Ann Kaukinen
 • Tuija Suominen-Romberg
Ryhmät
 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa neurologisten sairauksien ja vammojen vaikutusta yksilön sensomotoriikkaan, tiedonkäsittelyyn sekä tunteisiin ja käyttäytymiseen ja sitä kautta päivittäisistä tehtävistä selviytymiseen,
• arvioida ja edistää asiakaan osallistumismahdollisuuksia itsestä huolehtimisen, työn ja vapaa-ajan tehtäviin,
• tukea valmiuksien ja taitojen kehittymistä.

Sisältö

Aivojen plastisuus ja kuntoutuminen
Asiakkaan valmiuksien, taitojen sekä arkipäivän tehtävien oppimisen tukeminen
Kognitiivisten ja sensomotoristen valmiuksien uudelleen oppiminen
Yleisten toimintaa ohjaavien strategioiden oppiminen ja oman tilanteen tiedostaminen. Metakognition merkitys kuntoutumisessa
Strategioiden opettelu kompensoimaan valmiuksien ongelmia
Toimintojen harjoittelu
Sosiaalisten taitojen, tunteisiin ja käyttäytymisen liittyvä harjoittelu
Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
Yksilön elämänlaadun tukeminen, uuden toiminnallisen identiteetin etsiminen.
Kehitysvammaisen toiminnallisuuden tukeminen
Neuropsykologia

Oppimateriaalit

Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. Kliininen neuropsykologia. 2019. Duodecim. Kappaleet: 3. Aivojen keskeiset rakenteet kognitiivisissa ja psyykkisissä toiminnoissa. 5. Tarkkaavuuden häiriöt ja neglect-oire eli huomiotta jättäminen. 6. Toiminnanohjauksen häiriöt. 7. Muistihäiriöt. 8. Näköhavainnon häiriöt. 9. Kielelliset häiriöt. 11. Tahdonalaisten liikkeiden häiriöt eli apraksiat. 12. Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset. 13. Aivoverenkiertohäiriöt. 14. Aivovammat. 16. MS-tauti. 17. Parkinsonin tauti. 18. Epilepsia. 19. Kallonsisäiset kasvaimet. 20. Tulehdukselliset aivosairaudet. 21. Päihdehäiriöt ja keskushermostomyrkyt. 22. Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt. 24. Kehitysvammaisuus aikuisiällä.

Powell, T. 2016. Aivotyökirja: opas ja harjoituksia aivovaurion saaneelle, läheiselle sekä ammattilaiselle. Hogrefe Psykologien Kustannus Oy.

Sisällön jaksotus

keskiviikkona 27.9.2023 klo 15-16 info opintojaksoon liittyen, referaattitehtävien jako

maanantaina 23.10.2023 klo 9-16 neurologisten sairauksien/ vammojen vaikutus toiminnallisuuteen

tiistaina 24.10.2023 klo 9-16 neuropsykologian tentti, toiminnalliseen kognitioon liittyvät ongelmat ja toimintaterapia, strategiat arkeen

keskiviikkona 25.10.2023 klo 9.00 - 15 MS-tautia sairastavan kokemusasiantuntijan vierailu, sensomotoriikka, spastisen yläraajan kuntoutus, yläraajan kuntoutus toiminnallisin harjoittein

torstaina 26.10.2023 klo 9-15 toiminnalliseen kognitioon liittyvät ongelmat ja toimintaterapia, strategiat arkeen, toiminnalliset keinot tukea asiakkaan toiminnanohjausta, palvelujärjestelmä ja tukimuodot

vko 44 koko opintojakson tentti verkkotenttinä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Neuropsykologian tentti (HKS/Hyl)
Kokonaisuuden Tentti (1-5 )

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapian kehittämiskohteita työssään,
• esittää kehittämisehdotuksia työnsä laadun ja näytön näkökulmasta,
• hakea tieteellistä näyttöä työnsä perustaksi,
• toteuttaa toimintaterapiaprosessia harjoittelupaikan käytäntöjen mukaisesti,
• hakea ohjausta ja raportoida työstään tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä.

Sisältö

Kehittämistyön toteuttaminen tieteelliseen näyttöön perustuen
Näytön hakeminen ja hakuprosessin kirjaaminen
Löydetyn tiedon kriittinen arviointi
Kehittämistyön tulosten esittely

Oppimateriaalit

Tarvittaessa ilmoitetaan verkkoympäristössä

Opetusmenetelmät

Työssä oppiminen, koottu näyttöön ja tieteelliseen tietoon perustuva kehittämistyö ja reflektointi vertaisryhmässä sekä itsereflektio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kirjallinen näyttötyö, joka esitetään sekä työelämäyhteistyökumppanille että Turun AMK opiskelijaryhmälle

Kansainvälisyys

Käytännön harjoittelu työelämäyhteistyökumppanin ohjauksen alaisuudessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön harjoittelu yhteensä 10 op eli 270 h, josta:
- 243 h tehdään harjoittelupaikalla 34 päivän aikana
- 27 h harjoittelun oppimistehtävä (näytön haku kehittämistehtävään liittyen ja sen raportointi, sisältäen oman työn esityksen purkupäivässä) -> Ohjeistus ja palautus Its Learning

Harjoittelun purku ja näytön esitykset (7h) menevät kote-tunteihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Määritelty harjoittelun arviointilomakkeella

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu (7 viikkoa).

Harjoittelun tavoitteet SUN-harkkasovellukseen, jonka jälkeen tavoitekeskustelut (30 min/opiskelija) (Tavoitteen muotoilu ylätasolla SMARTin avulla, Tavoite avataan GAS-asteikolla -1, 0 ja +1 tasoilla.)

Harjoittelun loppuarvioinnit (45min/opiskelija) näytön hausta mahdollisimman valmis tuotos ja arviointilomake palautetaan ennen loppuarviointia.

Harjoittelun palautekeskustelu 7h

Näytön haun viimeistellyn version palautus xx.xx.20xxmennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Harjoittelun matkakustannukset ja muut harjoittelusta aiheutuneet kustannukset on opiskelijan itse maksettava

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennen harjoittelua:
- tarvittavien asiakirjojen esitys (koronaliite, rikostaustaote alle 18-vuotiaiden harjoittelussa)

Hyväksytty suoritus edellyttää:

- käytännön harjoittelun hyväksytty suorittaminen
- oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen (henkilökohtaiset tavoitteet, näytönhaku tehtävä ja sen esitys harjoittelupaikassa ja Turun amk:n tilaisuudessa)
- harjoittelua koskevien lomakkeiden palautus (arviointilomake, SUN-harkkaan)
- harjoittelun tuntien merkitseminen hyväksytysti SUN-harkkaan
- ryhmän palautekeskusteluun osallistuminen

Ilmoittautumisaika

26.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Säteri
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata toimintaterapiatilanteissa tarvittavia oppimisen ja ohjauksen teorioita ja käytäntöjä,
• tunnistaa erilaisia ohjaustapoja,
• tunnistaa ryhmään ja ryhmän ohjaamiseen liittyviä tekijöitä
• kuvata ryhmän terapeuttisia tekijöitä sekä terapeuttisen ryhmän ohjaamista ja siihen liittyviä vaiheita,

Sisältö

Oppimisen ja ohjaamisen teoriat ja käytännöt
Erilaiset ohjaustavat
Ryhmäprosessi ja –dynamiikka sekä ryhmävuorovaikutustaitojen tasot
Ryhmän terapeuttiset tekijät ja toimintaterapiaryhmän ohjausprosessi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti, lähiopiskeluna tiimimuotoisesti

Kansainvälisyys

Pedagogisena mallina on tiimioppiminen, taustalla pedagogisena strategiana on Innovaatiopedagogiikka, ja oppimiskäsityksinä hyödynnetään mm konstruktivismia ja konnektivismia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijat suorittavat verkkotehtäviä tiimeissä ja itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin löytyvät Itslearningistä.
Lähipäiviä 3, yht. 18 tuntia + 1h info
Opiskelijat koostavat reflektiopaperin 6 sivua.
27 tuntia opiskelijan työtä vastaa yhtä opintopistettä eli yhteensä 4op x 27 tuntia eli yhteensä 108 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa.
Arviointikehikko löytyy Itslearningistä Kote kansiosta.

Sisällön jaksotus

Huom. Aiemmasta poiketenn info tuleekin nauhoitteena. ( Anu ja Heli) Opintojakson esittelyä ja viritystä oman oppimisen tarkasteluun

6h Lähipäivä: Ryhmä ja ryhmänohjaus 25.10.23. Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Anu)
6h Lähipäivä: Ohjaus ja ryhmässä oppiminen 27.10.23. Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Heli / Anu)
6h Lähipäivä: Terapeuttinen ryhmä 30.10.23. Valmistellaan essee ennen lähiopetuspäivää! (Anu)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä tapahtuu ensisijaisesti Itslearningin kysy ja vastaa keskustelupalstalla.
Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson verkkotehtävien suoritusta hyväksytysti:
Aktiivisuus verkkokeskusteluissa, tiimipäivässä sekä itse- ja vertaisarviointi +/-1 numero
Reflektiopaperi 0-5
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arviointikehikko löytyy Itslearningistä Kote kansiosta

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Esitietovaatimukset

Terapian toteutuksen perusteet
Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata toimintaterapiatilanteissa tarvittavia oppimisen ja ohjauksen teorioita ja käytäntöjä,
• tunnistaa erilaisia ohjaustapoja,
• tunnistaa ryhmään ja ryhmän ohjaamiseen liittyviä tekijöitä
• kuvata ryhmän terapeuttisia tekijöitä sekä terapeuttisen ryhmän ohjaamista ja siihen liittyviä vaiheita,

Sisältö

Oppimisen ja ohjaamisen teoriat ja käytännöt
Erilaiset ohjaustavat
Ryhmäprosessi ja –dynamiikka sekä ryhmävuorovaikutustaitojen tasot
Ryhmän terapeuttiset tekijät ja toimintaterapiaryhmän ohjausprosessi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti, lähiopiskeluna tiimimuotoisesti

Kansainvälisyys

Pedagogisena mallina on tiimioppiminen, taustalla pedagogisena strategiana on Innovaatiopedagogiikka, ja oppimiskäsityksinä hyödynnetään mm konstruktivismia ja konnektivismia

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijat suorittavat verkkotehtäviä tiimeissä ja itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä. Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtäviin löytyvät Itslearningistä.
Lähipäiviä 3, yht. 21 tuntia + 1h info
Opiskelijat koostavat reflektiopaperin 6 sivua.
27 tuntia opiskelijan työtä vastaa yhtä opintopistettä eli yhteensä 4op x 27 tuntia eli yhteensä 108 tuntia

Sisällön jaksotus

29.2. 2h Info-teams
22.3. 7h Lähipäivä: Ryhmä ja ryhmänohjaus. Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Anu ja Heli)
26.3. 7h Lähipäivä: Ohjaus ja ryhmässä oppiminen Verkkokeskustelua Itslearningissa ennen lähipäivää (Anu ja Heli )
5.4. 7h Lähipäivä: Terapeuttinen ryhmä. Valmistellaan essee ennen lähiopetuspäivää! (Heli)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä ensisijaisesti Itslearningin kysy ja vastaa keskustelupalstalla.
Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan, kyse tunneille käytännönharjoittelusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson verkkotehtävien suoritusta hyväksytysti:
Aktiivisuus verkkokeskusteluissa, tiimipäivässä sekä itse- ja vertaisarviointi +/-1 numero
Reflektiopaperi 0-5
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arviointikehikko löytyy Itslearningistä Kote kansiosta

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Esitietovaatimukset

Terapian toteutuksen perusteet
Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ja perustella toimintaterapian kehittämiskohteen ja /tai –tarpeen,
• soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitojaan kuvatessaan kehittämiskohteen näyttöön perustuen,
• muodostaa yhdessä toimeksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta ja sen rajauksesta,
• kuvata opinnäytetyönä toteutuvan kehittämistoiminnan tarkoituksen ja tavoitteen,
• valita kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaiset kehittämis- ja arviointimenetelmät halutun tuotteen tai muutoksen toteuttamiseksi/ aikaansaamiseksi,
• tunnistaa eettiset ja uskottavuus kysymykset osana kehittämistoimintaa,
• laatia realistisen kirjallisen suunnitelman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi ja tulosten julkistamiseksi,
• laatia arviointikriteerit suunnitelmalleen kehittämistoiminnalle,
• hakea opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvät luvat,
• hyödyntää ohjausta ja palautetta kehittämisprosessissaan.

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, kirjallisen suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheen tehtävät on kuvattu tarkemmin Itsissä.

Sisällön jaksotus

Ajoitus:

5.9.23 Opinnäytetyön aiheiden valinta ja opinnäytetyöprosessi28.9.23 TKI -teemapäivä (1 op osuus opintojaksosta)

25.9 Pajapäivä
30.10 Pajapäivä
27.11 Pajapäivä

4.-5.12.2023 Opinnäytetyön suunnitelmien esitys ja opponointi

Opinnäytetöiden ohjaus:

Ohjaajan kanssa opinnäytetyön ohjausta sovitusti ja pyydettäessä.
Ohjausta opinnäytetyön tekoon saa pajapäivissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki suunnitelmavaiheen tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu. Tehtävät on kuvattu Itslearningissa.

Ilmoittautumisaika

04.04.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • MTOIMK21
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ja perustella toimintaterapian kehittämiskohteen ja /tai –tarpeen,
• soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitojaan kuvatessaan kehittämiskohteen näyttöön perustuen,
• muodostaa yhdessä toimeksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta ja sen rajauksesta,
• kuvata opinnäytetyönä toteutuvan kehittämistoiminnan tarkoituksen ja tavoitteen,
• valita kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaiset kehittämis- ja arviointimenetelmät halutun tuotteen tai muutoksen toteuttamiseksi/ aikaansaamiseksi,
• tunnistaa eettiset ja uskottavuus kysymykset osana kehittämistoimintaa,
• laatia realistisen kirjallisen suunnitelman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi ja tulosten julkistamiseksi,
• laatia arviointikriteerit suunnitelmalleen kehittämistoiminnalle,
• hakea opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvät luvat,
• hyödyntää ohjausta ja palautetta kehittämisprosessissaan.

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, kirjallisen suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheen tehtävät on kuvattu tarkemmin Itsissä.

Sisällön jaksotus

Ajoitus:

30.5 klo 8-10 Opinnäytetyön aiheiden valinta ja opinnäytetyöprosessi (KOTE -tunnilla)

19.9.2023 Opinnäytetyön suunnitelmien esitys ja opponointi

25.9 Pajapäivä
30.10 Pajapäivä
27.11 Pajapäivä


Opinnäytetöiden ohjaus:

Ohjaajan kanssa opinnäytetyön ohjausta sovitusti ja pyydettäessä.
Ohjausta opinnäytetyön tekoon saa pajapäivissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki suunnitelmavaiheen tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu. Tehtävät on kuvattu Itslearningissa.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• laatia toimintaterapian ammatillista osaamista osoittavan kirjallisen raportin kehittämistoiminnastaan ja sen tuotoksesta / tuloksista hyödyntäen toimeksiantajan, ohjaavan opettajan sekä opponenttien palautetta,
• esitellä asiantuntevasti kehittämistoimintansa tuloksia, erityisesti toimeksiantajan edustajille,
• arvioida kehittämistoiminnan tuotoksen hyödynnettävyyttä/saavutettua muutosta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa,
• arvioida kehittämistoiminnan onnistumista ja rajoituksia sekä uskottavuutta,
• havainnollistaa kehittämistoimintaa ja sen tuotosta/tuloksia niin verbaalisilla kuin visuaalisilla esityksillä,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä sisällön sekä kirjoittaa asiantuntevasti ja kielellisesti oikein opinnäytetyöstään.

Sisältö

Opinnäytetyöraportin laatiminen, tutkimustulosten ja johtopäätösten esittäminen, viestintäsuunnitelman toteuttaminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön julkistamiseen liittyvät tehtävät on kuvattu Its Learningissa.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön julkaisuun liittyvät toimenpiteet sekä kypsyysnäytteen ohjeet löytyvät Itsistä. Myös pajapäivissä ohjeistetaan näiden suhteen.

Kevään 2024 opinnäytetyön pajapäivät:
29.1.2024
26.2.2024
25.3.2024
29.4.2024


PTOIMS21 Opinnäytetyön raportointiseminaarit 14.5.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5, arviointiperusteet on kuvattu Messissä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • MTOIMK21
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• laatia toimintaterapian ammatillista osaamista osoittavan kirjallisen raportin kehittämistoiminnastaan ja sen tuotoksesta / tuloksista hyödyntäen toimeksiantajan, ohjaavan opettajan sekä opponenttien palautetta,
• esitellä asiantuntevasti kehittämistoimintansa tuloksia, erityisesti toimeksiantajan edustajille,
• arvioida kehittämistoiminnan tuotoksen hyödynnettävyyttä/saavutettua muutosta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa,
• arvioida kehittämistoiminnan onnistumista ja rajoituksia sekä uskottavuutta,
• havainnollistaa kehittämistoimintaa ja sen tuotosta/tuloksia niin verbaalisilla kuin visuaalisilla esityksillä,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä sisällön sekä kirjoittaa asiantuntevasti ja kielellisesti oikein opinnäytetyöstään.

Sisältö

Opinnäytetyöraportin laatiminen, tutkimustulosten ja johtopäätösten esittäminen, viestintäsuunnitelman toteuttaminen, kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön julkistamiseen liittyvät tehtävät on kuvattu Its Learningissa.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön julkaisuun liittyvät toimenpiteet sekä kypsyysnäytteen ohjeet löytyvät Itsistä. Myös pajapäivissä ohjeistetaan näiden suhteen.

Kevään 2024 opinnäytetyön pajapäivät:
29.1.2024
26.2.2024
25.3.2024
29.4.2024

MTOIMK21 Opinnäytetyön raportointiseminaarit 8.4.2024

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1-5, arviointiperusteet on kuvattu Messissä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• toimia vastuullisesti ja itsenäisesti kehittämissuunnitelman mukaisesti sekä tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen,
• ylläpitää yhteistyösuhdetta ja toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa,
• arvioida sekä tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa laadittua suunnitelmaa tai toteutusta ottaen huomioon toimeksiantajan, ohjaavan opettajan ja opponenttien palautteen,
• kerätä ja analysoida kehittämissuunnitelman mukaisen aineiston,
• dokumentoida sekä suullisesti että kirjallisesti kehittämissuunnitelman mukaista kehittämistoimintaa,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Sisältö

Teoreettisen viitekehyksen syventäminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituksenmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyön toteutukseen liittyvät tehtävät on kuvattu Its Learningissa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien Itsissä mainittujen tehtävien tekoa hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön toteutukseen liittyvät tarkemmat ohjeistukset löytyvät Itsistä.

Ohjausta opinnäytetyön tekoon saatavilla pajapäivissä:

Kevään 2024 opinnäytetyön pajapäivät:
29.1.2024
26.2.2024
25.3.2024
29.4.2024


Opinnäytetyön ohjaajilta saatavissa opinnäytetyökohtaista ohjausta tarpeen mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • MTOIMK21
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• toimia vastuullisesti ja itsenäisesti kehittämissuunnitelman mukaisesti sekä tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen,
• ylläpitää yhteistyösuhdetta ja toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa,
• arvioida sekä tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa laadittua suunnitelmaa tai toteutusta ottaen huomioon toimeksiantajan, ohjaavan opettajan ja opponenttien palautteen,
• kerätä ja analysoida kehittämissuunnitelman mukaisen aineiston,
• dokumentoida sekä suullisesti että kirjallisesti kehittämissuunnitelman mukaista kehittämistoimintaa,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Sisältö

Teoreettisen viitekehyksen syventäminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituksenmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveysongelmat,
• kuvata em. sairauksien ja ongelmien kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Sisältö

Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuskäytänteet

Oppimateriaalit

Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.
Tenttimateriaali on kirjassa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V & Seppälä, O. (toim.) 2017 (tai uusin painos). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. * Huom. kirja saatavilla myös e-kirjana.

Tenttiin luetaan seuraavat luvut:
- Skitsofrenia ja muut psykoosit
- Depressiiviset häiriöt
- Ahdistuneisuushäiriöt
- Pakko-oireiset häiriöt
- Persoonallisuushäiriöt
- Itsetuhokäyttäytyminen

Vaikuttavia lääkeaineita ja lääkehoidon yksityiskohtia ei tarvitse osata.

Tutustu lisäksi traumaperäisen stressihäiriöön Käypä hoito -suosituksen avulla (lääkehoitoa lukuun ottamatta): https://www.kaypahoito.fi/hoi50080

Opetusmenetelmät

Kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija valitsee itse tentin ja uusinnan ajankohdan. Hylätyn tentin saa uusia kahdesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 opiskelijan työtuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus, 5 pistetä tai yli on hyväksytty suoritus.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Toimintaterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tentti tehdään kotitenttinä Itslearningissa ja tentin tekoon on aikaa 15 minuuttia.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tulee siitä laittaa s-posti vastuuopettajalle.


Ajoitus:
Kurssi on edeltävyysehto Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen -opintojaksolle, joten se tulee suorittaa sitä ennen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus, 5 pistetä tai yli on hyväksytty suoritus.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

syyskukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Kurssin alkaessa Itslearning-alustalla tehtävät ja niihin liittyvät materiaalit. Svenska för en blivande ergoterapeut

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti loppukurssista viikoilla 48&49 tai erikseen sovittuna aikana.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan toimintaterapeutin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoristustapoja. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös toimintaterapiassa tarvittavaa sanastoa ja terminologiaa, hän voi olla yhteydessä opettajaan ja suorittaa kurssin tenttimällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, toimintaterapian ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Toimintaterapiaopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi Kurssin opetus syksyllä 23 viikoilla 35-49.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät/muut tehtävät tekemättä/palauttamatta, hylätty suoritus tentissä, liikaa poissaoloja kontaktiopetuksesta.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

syyskukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning-alustalla tehtävät ja niihin liittyvät materiaalit. Svenska för en blivande ergoterapeut

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti kurssin lopussa/erikseen sovittuna aikana.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan toimintaterapeutin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoristustapoja. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös toimintaterapiassa tarvittavaa sanastoa ja terminologiaa, hän voi olla yhteydessä opettajaan ja suorittaa kurssin tenttimällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, toimintaterapian ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Toimintaterapiaopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi Kurssin opetus keväällä 24 viikoilla 2-7.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät/muut tehtävät tekemättä/palauttamatta, hylätty suoritus tentissä, liikaa poissaoloja kontaktiopetuksesta.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

syyskukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning-alustalla tehtävät ja niihin liittyvät materiaalit. Svenska för en blivande ergoterapeut

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti kurssin lopussa/erikseen sovittuna aikana.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan toimintaterapeutin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoristustapoja. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös toimintaterapiassa tarvittavaa sanastoa ja terminologiaa, hän voi olla yhteydessä opettajaan ja suorittaa kurssin tenttimällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, toimintaterapian ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Toimintaterapiaopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi Kurssin opetus keväällä 24 viikoilla 9-13

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät/muut tehtävät tekemättä/palauttamatta, hylätty suoritus tentissä, liikaa poissaoloja kontaktiopetuksesta.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning, opettajan ja opiskelijoiden tuomaa. Itslearning-kansio kurssille avautuu kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: Lähiopetus itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vko 49 2h kirjallinen, 2h suullinen tentti. Suullisia pidetään myös muina erikseen sovittuina aikoina.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan toimintaterapeutin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.Jos jo kuitenkin hallitset hyvin toimintaterapian termit ruotsiksi, ole yhteydessä opettajaan kurssin alussa. Ole myös yhteydessä, jos tämänhetkinen kielitaitosi ei riitä kurssista suoriutumiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan perusrakenteita kertaavia harjoituksia, toimintaterapian ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Toimintaterapiaopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syyslukukaudella 23 viikoilla 35-49

Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia, arviointi vain erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä tai puutteelliset. Liikaa poissaoloja tai alle 50% kirjallisesta tentistä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning, opettajan ja opiskelijoiden tuomaa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: Lähiopetus itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan toimintaterapeutin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.Jos jo kuitenkin hallitset hyvin toimintaterapian termit ruotsiksi, ole yhteydessä opettajaan kurssin alussa. Ole myös yhteydessä, jos tämänhetkinen kielitaitosi ei riitä kurssista suoriutumiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan perusrakenteita kertaavia harjoituksia, toimintaterapian ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Toimintaterapiaopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 24

Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia, arviointi vain erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä tai puutteelliset. Liikaa poissaoloja tai alle 50% kirjallisesta tentistä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning, opettajan ja opiskelijoiden tuomaa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: Lähiopetus itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan toimintaterapeutin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.Jos jo kuitenkin hallitset hyvin toimintaterapian termit ruotsiksi, ole yhteydessä opettajaan kurssin alussa. Ole myös yhteydessä, jos tämänhetkinen kielitaitosi ei riitä kurssista suoriutumiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan perusrakenteita kertaavia harjoituksia, toimintaterapian ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Toimintaterapiaopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 24 viikoilla 9-13.

Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia, arviointi vain erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä tai puutteelliset. Liikaa poissaoloja tai alle 50% kirjallisesta tentistä.

Ilmoittautumisaika

16.05.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Johanna Säteri
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella näyttöön perustuen ryhmätoimintaa asiakasryhmälle,
• toteuttaa ryhmätoimintaa asiakasryhmälle kirjallisen suunnitelman pohjalta,
• kuvata dokumentoinnin avulla ryhmän toteutusta ja laatia siitä yhteenvedon,
• reflektoida terapeuttista vuorovaikutustaan ja toimintaansa ryhmän ohjauksessa.
• Tunnistaa keskeisempien kansansairauksien ravitsemushoitoa ja yleisimmät erityisruokavaliot sekä osaa soveltaa tietoa toimintaterapeutin työssä

Sisältö

Ryhmän suunnittelu ja toteutus
Ryhmän toimintaterapeuttinen ohjaaminen
Ryhmäprosessin dokumentointi ja oman oppimisen arviointi
Keskeisimmät kansansairaudet ja yleisimmät erityisruokavaliot

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen itsenäistä opiskelua ja tiimityöskentelyä (ryhmätoteutusten suunnittelu, toteutus ja raportointi).

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen työelämän rajapinnassa. Ohjeistus löytyy Itsistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktipäivät, opiskelijatyötä sis suunnittelua, käytännön totetukset ja palautteet.
Ryhmänohjaus t sisältää siihen liittyvän valmistelu ja käytännön suunnittelutyön.
Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itsistä. 27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä.

Sisällön jaksotus

Työelämäkumppani
Etäohjaus
SimuCenter ohjaus

Ryhmän toteutuksen raportointi ja arviointi sekä palautekeskustelu

Tarkammat ohjeet löytyvät Itsistä.

RAV (Johanna): Keskeisimpien kansansairauksien ravitsemushoito ja yleisimmät erityisruokavaliot sekä näiden huomioiminen toimintaterapeutin työssä. Ravitsemuksen tunnit sijoittuvat viikoille 35 ja 40.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itsin kysy ja vastaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti.
Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:

Esimotorola ja ryhmänohjaussuunnitelma
Ryhmänohjauksen toteutus
Ryhmäpalaute
Motorola ja vertaisarviointi

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli
Opintojaksot:
Terapian toteutuksen perusteet
Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus
Merkityksellinen toiminta
Ohjaaminen terapiatyössä

Ilmoittautumisaika

03.02.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella näyttöön perustuen ryhmätoimintaa asiakasryhmälle,
• toteuttaa ryhmätoimintaa asiakasryhmälle kirjallisen suunnitelman pohjalta,
• kuvata dokumentoinnin avulla ryhmän toteutusta ja laatia siitä yhteenvedon,
• reflektoida terapeuttista vuorovaikutustaan ja toimintaansa ryhmän ohjauksessa.
• Tunnistaa keskeisempien kansansairauksien ravitsemushoitoa ja yleisimmät erityisruokavaliot sekä osaa soveltaa tietoa toimintaterapeutin työssä

Sisältö

Ryhmän suunnittelu ja toteutus
Ryhmän toimintaterapeuttinen ohjaaminen
Ryhmäprosessin dokumentointi ja oman oppimisen arviointi
Keskeisimmät kansansairaudet ja yleisimmät erityisruokavaliot

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen itsenäistä opiskelua ja tiimityöskentelyä (ryhmätoteutusten suunnittelu, toteutus ja raportointi)

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen työelämän rajapinnassa. Ohjeistus löytyy Itsistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktipäivät, opiskelijatyötä sis suunnittelua, käytännön totetukset ja palautteet.
Ryhmänohjaus t sisältää siihen liittyvän valmistelu ja käytännön suunnittelutyön.
Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itsistä. 27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä.

Sisällön jaksotus

Työelämäkumppani
Etäohjaus

15.4 4h Ryhmän ohjaus
19.4 4h Etäohjaus?
23.4 ja 26.4 SimuCenter ohjaus

Ryhmän toteutuksen raportointi ja arviointi sekä palautekeskustelu

Tarkammat ohjeet löytyvät Itsistä.

RAV (Johanna): Keskeisimpien kansansairauksien ravitsemushoito ja yleisimmät erityisruokavaliot sekä näiden huomioiminen toimintaterapeutin työssä. Ravitsemuksen tunnit sijoittuvat viikoille 12-14.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti Itsin kysymys- ja vastauspalstalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti.
Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:

Esimotorola ja ryhmänohjaussuunnitelma
Ryhmänohjauksen toteutus
Ryhmäpalaute
Motorola ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy kote-kansiosta

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli
Opintojaksot:
Terapian toteutuksen perusteet
Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus
Merkityksellinen toiminta
Ohjaaminen terapiatyössä

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää asiakaslähtöisen toimintaterapiaprosessin sisältöjä ja terapeuttista harkintaa prosessin eri vaiheissa
• kuvata tavoitteiden asettamista asiakkaan kanssa toiminnallisuuden edistämiseksi tai ylläpitämiseksi
• tunnistaa näyttöön perustuvan työskentelyn periaatteita osana toimintaterapiaprosessia,
• selittää terapiaprosessin dokumentoinnin periaatteita.

Sisältö

Asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessi
Terapeuttinen harkintaprosessi
Tavoitteiden asettaminen
Näyttöön perustuvan käytännön perusteet
Terapiaprosessin dokumentointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivinä. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
5opx27t= 135t, josta lähi-/etäpäivät on 35t sekä itsenäistä työskentelyä 99t. Itsenäinen työskentely käsittää esseet/muistiinpanot ennen tiimityöskentelyä ja tiimireflektion tekemisen

Sisällön jaksotus

2t Info, etänä
6t Teema 1: Näyttöön perustuva käytäntö
4t Teema 2:Toimintaterapiaprosessi CPPF:n ja terapeuttinen harkintaprosessi MOHO:n mukaan
4t Teema 4: Toimintaterapiaprosessin dokumentaatio
4t Teema 5: Tavoitteen asettaminen GAS:n avulla

4h Näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Arvioinnin kohteet:
Muistiinpanot ennen tiimipäiviä => hyväksytty/ hylätty
Tiimireflektio skaalalla 0-5 ja siihen liittyvä itse- ja vertaisarviointi (vaikutus +/- 1 numero)
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero
Näyttö +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy KOTE-kansiosta

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää asiakaslähtöisen toimintaterapiaprosessin sisältöjä ja terapeuttista harkintaa prosessin eri vaiheissa
• kuvata tavoitteiden asettamista asiakkaan kanssa toiminnallisuuden edistämiseksi tai ylläpitämiseksi
• tunnistaa näyttöön perustuvan työskentelyn periaatteita osana toimintaterapiaprosessia,
• selittää terapiaprosessin dokumentoinnin periaatteita.

Sisältö

Asiakaslähtöinen toimintaterapiaprosessi
Terapeuttinen harkintaprosessi
Tavoitteiden asettaminen
Näyttöön perustuvan käytännön perusteet
Terapiaprosessin dokumentointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaliesta löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivinä. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op
5opx27t= 135t, josta lähi-/etäpäivät on 35t sekä itsenäistä työskentelyä 99t. Itsenäinen työskentely käsittää esseet/muistiinpanot ennen tiimityöskentelyä ja tiimireflektion tekemisen

Sisällön jaksotus

2t Info, etänä

6t Teema 2: Toimintaterapiaprosessi CPPF:n mukaan, Ankku
6t Teema 4: Näytönhaun perusteet, Ankku
6t Teema 1: Terapeuttinen harkintaprosessi MOHO:n mukaan, Heli
6t Teema 5: Toimintaterapiaprosessin dokumentaatio, Heli
6t Teema 3: Tavoitteen asettaminen GAS:n avulla, Ankku

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Arvioinnin kohteet:
Muistiinpanot ennen tiimipäiviä => hyväksytty/ hylätty
Tiimireflektio skaalalla 0-5 ja siihen liittyvä itse- ja vertaisarviointi (vaikutus +/- 1 numero)
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero
Näyttö +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy KOTE-kansiosta

Esitietovaatimukset

Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena -moduuli

Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Kero
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää arviointiin liittyviä käytäntöjä ja vaikuttavia tekijöitä sekä eettisiä periaatteita,
• tunnistaa toiminnallisuuden arviointimahdollisuuksia,
• käyttää tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä arvioidessaan asiakkaan toimintaa,

Sisältö

Hyvät arviointikäytännöt toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy ITS Learningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä
Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t= 1op; 4op= 108t josta tiimityöskentelyä lähipäivissä on 30t.
Itsenäistä työskentelyä 78t sisältäen ennakkovalmistautumisen tunneille ja reflektion pareittain.

Reflektiopaperi tehdään toiminnallisuuden arviointi ja toiminnallisuuden arviointi käytännössä opintojaksojen sisällöistä. Tarkempi ohjeistus löytyy ITS Learningistä.

Sisällön jaksotus

2t Opintojakson info
4t Teema Hyvät arviointikäytännöt, Anu
4t Teema COPM, Ankku
6t Teema OSA, Anu
4t Teema WRI ja WEIS, Ankku
6t Teema MOHOST Ankku ja Anu
4t Näyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Reflektiopaperi pareittain, joka käsittää sekä Toiminnallisuuden arviointi ja Toiminnallisuuden arviointi käytännössä -opintojaksot (poislukien ravitsemuksen ja EA, mikrobiologian ja aseptiikan osuudet) arvioidaan asteikolla hyl-5.
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1 numero
Itseis- ja vertaisarviointi +/- 1 numero
Näyttö +/- 1numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää arviointiin liittyviä käytäntöjä ja vaikuttavia tekijöitä sekä eettisiä periaatteita,
• tunnistaa toiminnallisuuden arviointimahdollisuuksia,
• käyttää tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä arvioidessaan asiakkaan toimintaa,

Sisältö

Hyvät arviointikäytännöt toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy ITS Learningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä
Poissaolot tiimipäivistä tulee osoittaa opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t= 1op; 4op= 108t josta tiimityöskentelyä lähipäivissä on 22t. Itsenäistä työskentelyä 86t.

Itsenäistä työskentelyä muistiinpanot / omat pikaohjeet OSA, COPM, WRI, MOHOST ja WEIS arviointimenetelmien käytöstä.

Opintojakson päätteeksi tehdään reflektiopaperi toiminnallisuuden arviointi ja toiminnallisuuden arviointi käytännössä opintojaksojen sisällöistä. Tarkempi ohjeistus löytyy ITS Learningistä.

Sisällön jaksotus

2t Opintojakson info
4t Teema Hyvät arviointikäytännöt
4t Teema OSA
4t Teema WRI ja WEIS
4t Teema COPM
6t Teema MOHOST

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:

Reflektiopaperi parityönä arvioidaan asteikolla hyl-5.
Aktiivisuus tiimipäivissä
itseis- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa

Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Kero
 • Johanna Kurtti
 • Jaana Koskela
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen
Vastuuopettaja

Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida ja kuvata yksilön toiminnallisuutta,
• toimia ensiaputilanteissa sekä tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita,
• tunnistaa terveyttä edistävän ruokavalion perusteita ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön.

Sisältö

Asiakkaan toiminnallisuuden arviointi ja kuvaaminen
Hätäensiapu sekä mikrobiologia ja aseptiikka
Terveyttä edistävä ruokavalio eri ikäryhmissä

Oppimateriaalit

RAV: Its-alustalla, käydään tarkemmin läpi ensimmäisellä tunnilla.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä: Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, tiimityöskenteyä tiimipäivissä (lähipäivissä) ja käytännön toteutusta. Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttönä.

Ravitsemus: Keskusteleva etä- ja lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

Ravitsemus etä- ja lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä eli 5op on yht- 135t, josta

EA, aseptiikka ja mikrobiologia 1op

RAV 1,5 op, joista opetustunteja 10 ja loput ryhmätyöskentelyä sekä opiskelijan itsenäistä opiskelua

Toiminnallisuuden arvioinnin harjoittelu 2,5op x 27t= 67,5t, josta lähiohjausta 16t, itsenäistä työskentelyä 51,5t

Sisällön jaksotus

Ravitsemus, Johanna Kurtti
Sisältöalueena: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Ravitsemus eri ikäkausina. Tunnit viikoilla 44-47.

Toiminnallisuuden arviointien käytännön harjoittelu:
4h Toiminnallisuuden arviointi COPM:lla. Ankku ja Anu. Haastattelujen toteutus viikoilla 44-47
6h Taitojen arviointi havainnoimalla, Ankku ja Anu
4h Toiminnallisuuden arvioinnin -palautteiden läpikäyminen, Anu
2h WRI ja WEIS arviointien purku, Ankku

Hätäensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka, Jaana Koskela

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RAV, hyväksytty/hylätty: ryhmä- ja yksilötehtävien hyväksytty suorittaminen

Toiminnallisuuden arvioinnin harjoittelu hyväksytty/hylätty sisältäen COPM haastattelut ja palautteet, WRI ja WEIS- työkyvyn arviointi ja palautekeskustelu sekä MOHOST videoanalyysit

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Jaana Koskela
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida ja kuvata yksilön toiminnallisuutta,
• toimia ensiaputilanteissa sekä tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita,
• tunnistaa terveyttä edistävän ruokavalion perusteita ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön.

Sisältö

Asiakkaan toiminnallisuuden arviointi ja kuvaaminen
Hätäensiapu sekä mikrobiologia ja aseptiikka
Terveyttä edistävä ruokavalio eri ikäryhmissä

Oppimateriaalit

RAV: Its-alustalla, käydään tarkemmin läpi ensimmäisellä tunnilla.

Opetusmenetelmät

Toiminnallisuuden arviointi käytännössä: Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, tiimityöskenteyä tiimipäivissä (lähipäivissä) ja käytännön toteutusta. Kyseessä on harjoittelu, jolloin kaikki lähipäivät ovat pakollisia ja ne toimivat samalla osaamisnäyttönä.

Ravitsemus: Keskusteleva etä- ja lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

Ravitsemus etä- ja lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä, verkkotyöskentelyä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä

RAV 1,5 op, joista opetustunteja 8 ja loput ryhmätyöskentelyä sekä opiskelijan itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Ravitsemus:
Rvitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä. Ravitsemus eri ikäkausina. Tunnit viikoilla 6-10.

Toiminnallisuuden arviointien käytännön harjoittelu:
6h Taitojen arviointi havainnoimalla
2h Toiminnallisuuden arvioinnin toteutuksen perehdytys

Arviointimenetelmien käytännön harjoittelu viikot 15-17

2h Toiminnallisuuden arvioinnin -palautteiden läpikäyminen
2h WRI ja WEIS arviointien purku

Hätäensiapu, mikrobiologia ja aseptiikka, Lasse Putko

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RAV, hyväksytty/hylätty: ryhmä- ja yksilötehtävien hyväksytty suorittaminen

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminta ihmisen elämässä
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Toiminnallisuuden arviointi

Ilmoittautumisaika

11.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Kero
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen
Vastuuopettaja

Heli Arokki

Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia.
• perustella ja toteuttaa ohjattuna toimintaterapiaprosessia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan,
• analysoida arvioinnissa ja/tai terapiassa käytettävää toimintaa tehtävä- ja yksilösuuntautuneesti ja käyttää analyysiä hyödyksi toteutuksessa,
• tunnistaa toimintaterapeutin ja muiden ammattilaisten toimenkuvan harjoittelupaikkansa moniammatillisessa työyhteisössä.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu
Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin toteutus ja raportointi
Systemaattinen tiedonkeruu toimintaterapiaprosessissa
Toiminnan analysointi tehtävä- ja yksilölähtöisesti
Moniammatillisuus työyhteisössä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua ja käytännön harjoittelua työelämässä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tekemällä oppimisen periaattein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijan työtä vastaa 1 op = 270t
2op 54t Irina
2op 54t Heli (7hx2 päiväkodissa, teorialähiopetus 8h, leikinarviointi ja raportointi 28h sekä purku 4h)

6op eli 162t, josta
1op = 27t info, kirjallinen oppimistehtävä ja ryhmän yhteinen palautekeskustelu
5op =135t käytännön harjoitteluosuus työpaikalla


Tehtävänannot ITSLearning:ssä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit on kuvattu harjoittelun arviointilomakkeessa.

Sisällön jaksotus

Syksy 2023:

28.8.klo 9-11 Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukemisen käytännön harjoittelu (info / teoriaopetus)
vk 35-39 Mittareiden käytännön harjoittelu itsenäisesti
- Mittarien lainaus ja käyttö vain koululla. Mittarit sijaitsevat ICT B2050 -tilassa, jossa niitä saa käyttää. Luokan saa auki opettajien tai infon avulla.
28.9 klo 8.15-15 Harjoittelun purku

Heli Arokki Leikin arviointi:
Leikin arviointi teoria, lähiopetus n.7h 13.10
Arviointimenetelmä: VMI, käytännönharjoitus
Käytännön toteutus Leikin arviointi, pakollinen harjoittelu 27.10 sekä myöhemmin kurssilla VMI-testi
Purku leikin arvioinnille 30.10
VMI-testi kirjallinen palaute

Harjoittelu käytännössä:
2.10. 4t info harjoittelun oppimistehtävien sisällön ohjaus, harjoitteluun liittyvät ohjauskäytännöt

Harjoittelu käytännössä 13.11.-8.12.
Harjoittelun tavoitekeskustelu à 30min/opiskelija.

Viikolla 49 harjoittelun loppuarviointi opiskelijan, ohjaajan ja ohjaavan opettajan kesken Teamsillä 45 min/ opiskelija, jolloin alustava asiakasraportti tulee olla palautettuna ITSLearingiin Toiminnallisuuden edistäminen I-opintojakson palautuslaatikkoon ja arviointilomake SUN-harkkaan. Työtunnit hyväksytään SUN harkka-sovelluksessa (ohjaajan tulee hyväksyä tunnit ennen kuin opettaja saa hyväksyttyä)

11.12. 6t Harjoittelun palautekeskustelu

Lopullinen asiakasraportti palautetaan 15.12. mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija maksaa harjoittelun matka- ym. kustannukset itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arviointi on kuvattu ItsLearningissä "kotipesän" Harjoitteluprosessi- kansiossa.

Ilmoittautumisaika

26.05.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mary-Ann Kaukinen
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia,
• perustella ja toteuttaa ohjattuna toimintaterapiaprosessia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan,
• perustella toimintaterapiaprosessissa tekemiään päätöksiä osana kliinistä harkintaa systemaattiseen tiedonkeruuseen perustuen,
• analysoida arvioinnissa ja/tai terapiassa käytettävää toimintaa teoriasuuntautuneesti ja käyttää analyysiä hyödyksi toteutuksessa,
• reflektoida terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä terapiasuhteessa.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu
Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin toteutus ja raportointi
Systemaattinen tiedonkeruu toimintaterapiaprosessissa
Teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Terapeuttinen vuorovaikutus terapiasuhteessa

Opetusmenetelmät

Työssä oppiminen ja reflektointi vertaisryhmässä sekä itsereflektio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käytännön harjoittelu yhteensä 8op eli 216h, josta:
- 181h tehdään harjoittelupaikalla 28 päivän aikana
- 27h harjoittelun oppimistehtävä
- 8h harjoittelun palautekeskustelu

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Määritelty harjoittelun arviointilomakkeella

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu 6.11.-15.12. (6viikkoa).

Harjoittelun tavoitteet viedään SUN-harkkasovellukseen, jonka jälkeen käydään tavoitekeskustelut (30 min/opiskelija) 10.11. Tavoitteet muotoillaan ylätasolla SMARTin avulla ja konkretisoidaan GAS-asteikolla -1, 0 ja +1 tasoille mitattaviksi.

Harjoittelun loppuarvioinnit (45min/opiskelija) käydään viikolla 50 kirjallisesta työstä mahdollisimman valmis tuotos ja arviointilomake palautetaan ennen loppuarviointia.

15.12.23 8h Harjoittelun palautekeskustelu sisältyy harjoittelun tunteihin

Viestintäkanava ja lisätietoja

Harjoittelun matkakustannukset ja muut harjoittelusta aiheutuneet kustannukset on opiskelijan itse maksettava

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää:
- käytännön harjoittelun suorittaminen hyväksytysti
- oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen (henkilökohtaiset tavoitteet, asiakasraportti)
- harjoittelua koskevien lomakkeiden palautus (työaikataululomake, arviointilomake)
- ryhmän palautekeskusteluun osallistuminen

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia,
• perustella ja toteuttaa ohjattuna toimintaterapiaprosessia toimintaterapian teoreettisen mallin mukaan,
• perustella toimintaterapiaprosessissa tekemiään päätöksiä osana kliinistä harkintaa systemaattiseen tiedonkeruuseen perustuen,
• analysoida arvioinnissa ja/tai terapiassa käytettävää toimintaa teoriasuuntautuneesti ja käyttää analyysiä hyödyksi toteutuksessa,
• reflektoida terapeuttisen vuorovaikutuksen elementtejä terapiasuhteessa.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu
Toimintaterapian teoreettiseen malliin perustuva asiakkaan terapiaprosessin toteutus ja raportointi
Systemaattinen tiedonkeruu toimintaterapiaprosessissa
Teoriasuuntautunut toiminnan analysointi
Terapeuttinen vuorovaikutus terapiasuhteessa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

178h käytännön harjoittelua työssä
27h kirjallinen työ
11h lähiopetus

Sisällön jaksotus

Käytännön harjoittelu 15.4.-24.5.2023 (6viikkoa).

Harjoittelun tavoitteet SUN-harkkasovellukseen, jonka jälkeen tavoitekeskustelut (30 min/opiskelija) (Tavoitteen muotoilu ylätasolla SMARTin avulla, Tavoite avataan GAS-asteikolla -1, 0 ja +1 tasoilla.)

Harjoittelun loppuarvioinnit (45min/opiskelija) kirjallisesta työstä mahdollisimman valmis tuotos ja arviointilomake palautetaan ennen loppuarviointia.

Toiminnallisuuden edistäminen II, 8op eli 216t, 6vko, josta 1op=27t,kirjallinen oppimistehtävä (ei sisälly käytännön tunteihin) ja käytännön harjoitteluosuus 189t,? johon sisältyy 4h info sekä 7h koko ryhmän yhteinen palautekeskustelu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun tehtävien sekä tavoitteiden suoritusta hyväksytysti sekä harjoitteluun osallistumista.

Hylätty (0)

Kun opiskelija ei ole osallistunut harjoitteluun sovitusti
Tavoitteita ei ole saavutettu kriteerien mukaisesti
Kirjallista työtä ei ole tehty hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapeutin työtä ohjaavan teoreettisen tiedon,
• kuvata ihmisen toiminnallisuutta toimintaterapian teoreettisten mallien mukaan.

Sisältö

Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto
Toiminnallisuuden määritelmät mallien mukaan

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaali löytyy verkkoympäristöstä (It's Learning).

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä tiimipäivinä(lähipäivät). Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan mahdollisuuksien mukaan ja yksilöllisesti sopien osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Tiimioppimisen ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta, opintojakson tehtävien ohjeistus ItsLearning ympäristöstä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t opiskelijan työtä vastaa 1op. 4op= 108t. Lähipäivät 22t
Itsenäistä työskentelyä 86t sisältäen:
Ennakkotehtävät tiimipäiviin.
Tiimireflektio yhdistettynä Toiminta ihmisen elämässä -opintojaksoon.

Ohjeistus teemoihin liittyvistä oppimistehtävistä löytyy verkkoympäristöstä

Sisällön jaksotus

2t Opintojakson info
7t Teema1. Toiminnallisuus inhimillisen toiminnan mallin (MOHO) mukaan, Heli
5t Teema 2.Toiminnallisuus kanadalaisen toiminnallisuuden mallin (CMOP-E) mukaan, Ankku
2t Teema 3. Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto, Ankku
6-8t Näyttö

Tarkemmat tiimipäivien sisällöt löytyvät ITSLearning -oppimisympäristöstä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
CMOP-E ja Teoriaosuuden ennakkotehtävät-> hyväksytty/ hylätty
MOHO:n ennakkotehtävä +/- 1numero
Aktiivisuus tiimipäivissä +/- 1numero
Itse- ja vertaisarviointi +/- 1numero
Näyttö +/- 1numero
Tiimireflektio skaalalla 0-5 arviointikehikon mukaisesti

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointkehikko löytyy KOTE 2 kansiossa

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen
Ryhmät
 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa toimintaterapeutin työtä ohjaavan teoreettisen tiedon,
• kuvata ihmisen toiminnallisuutta toimintaterapian teoreettisten mallien mukaan.

Sisältö

Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto
Toiminnallisuuden määritelmät mallien mukaan

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaali löytyy verkkoympäristöstä (It's Learning).

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä tiimipäivinä(lähipäivät). Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttöinä.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Tiimioppimisen ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta, opintojakson tehtävien ohjeistus ItsLearning ympäristöstä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27t opiskelijan työtä vastaa 1op. 4op= 108t. Lähipäivät 16t ja itsenäistä työskentelyä 92t.

Ohjeistus teemoihin liittyvistä oppimistehtävistä löytyy verkkoympäristöstä

Sisällön jaksotus

2t Info
2t Teema Toimintaterapeutin työtä ohjaava teoreettinen tieto, Ankku
4t Teema Toiminnallisuus kanadalaisen toiminnallisuuden mallin (CMOP-E) mukaan, Ankku
6t Teema Toiminnallisuus inhimillisen toiminnan mallin (MOHO) mukaan, Heli
4t Näyttöpäivä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet:
CMOP-E ja Teoreettinen tieto ennakkotehtävät-> hyväksytty/ hylätty
MOHO:n ennakkotehtävä +/- 1numero
Aktiivisuus näytössä ja tiimipäivissä +/- 1numero
Tiimityöskentelyn itse- ja vertaisarviointi +/- 1numero
Tiimireflektio 0-5 (tehdään yhd. Toiminta ihmisen elämässä opintojaksoon)
Tiimireflektion itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointkehikko löytyy ryhmänne kotipesästä ITSLearingistä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa liikunnallisten toimintojen mahdollisuudet terveyden, toiminnan ja osallisuuden edistämisessä
- tunnistaa eri asiakasryhmille soveltuvia liikunnallisia toimintoja
- tunnistaa erilaisia ohjaamisen tarpeita ja ohjaamistapoja
- tunnistaa soveltavan liikunnan lajeja ja välineitä.

Sisältö

- Liikkumisen suosituksiin perehtyminen
- Terveyttä, toimintaa ja osallisuutta edistävän liikunnan tietoperusta, soveltavan liikunnan suunnittelun sekä ohjaamisen käytännön harjoittelu oman ryhmän kesken.

Oppimateriaalit

- Helmi-malli-käsikirja
- Ukk-instituutin materiaalit, ks. its learningista
- Paralympiakomitean materiaalit, ks. its learningistä.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu tiimioppimisena.

Kansainvälisyys

Opiskelu toteutuu innovaatiopedagogiikan periaatteita noudattaen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, 2x27t=54t opiskelijatyötä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteena, että opiskelija osaa
- tunnistaa liikunnallisten toimintojen mahdollisuudet terveyden, toiminnan ja osallisuuden edistämisessä
- tunnistaa eri asiakasryhmille soveltuvia liikunnallisia toimintoja
- tunnistaa erilaisia ohjaamisen tarpeita ja ohjaamistapoja
- tunnistaa soveltavan liikunnan lajeja ja välineitä.


Sisältö
- Liikkumisen suosituksiin perehtyminen
- Aktiivisuuden ja liikkumisen edistämiseen perehtyminen Helmi-mallin pohjalta
- Terveyttä, toimintaa ja osallisuutta edistävän liikunnan tietoperusta, soveltavan liikunnan suunnittelun sekä ohjaamisen käytännön harjoittelu oman ryhmän kesken.

Vko 7 Orientaatio 2h
Vko 10 Tiimityöskentely 2h
Vko 11 Aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen – kokemusten jakaminen 4h
Vko 15 Liikunnallisten menetelmien soveltaminen erityisryhmille 8h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalustana toimii itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Arvioinnin kohteet:
- Oman aktiivisuuden seuranta ja lajikokeilut
- Tiimitehtävä: 0-5
- Aktiivisuus tiimitreeneissä sekä itse- ja vertaisarviointi +/- 1 numero.

Esitietovaatimukset

Moduulit:
Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena, Toiminnan terapeuttinen käyttö sekä
Opintojaksot Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen, Nuorten ja aikuisten toiminnallisuuden tukeminen sekä Ikääntyneen toiminnallisuuden tukeminen

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata toiminnan tiedettä toimintaterapiaa ohjaavana tieteenalana ja sen teoreettisia lähtökohtia, sekä selittää sen merkityksen ammatin kehittymiselle,
• hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta toimintaterapian käytäntöön,
• kuvata toimintaterapeutin työn kehittämiseen, laadunhallintaan ja palvelujen tuottamiseen liittyviä tekijöitä

Sisältö

Toimintaterapia tieteenä,
Näyttöön perustuvan työotteen syventäminen,
Toimintaterapeutin työn kehittäminen ja laadunhallinta,
Toimintaterapiapalvelujen tuottaminen työntekijänä ja yrittäjänä

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen lähiopetusta (tiimioppiminen), itsenäisiä-/ryhmätehtäviä ja verkko-opetusta.

Oppimistehtävien kuvaukset löytyvät Itsistä.

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen ja tekemällä oppimiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h opiskelijan työtä vastaa 1 op.

Toiminnan tiede: itsenäinen soveltava tehtävä ennen tiimipäivää (toiminnan tieteen näkökulman yhdistäminen psyykkiseen työhyvinvointiin), tiimipäivä ja reflektio teemasta
Näyttöön perustuva käytäntö: Yksilöllinen näytönhaun tehtävä.

Laatu ja kehittäminen: Ryhmätehtävät (laatu ja kehittäminen) tehtävä 3.3. mennessäOhjeistukset löytyvät Itsistä

Sisällön jaksotus

Ajoitus ja suunnitelma:

2 t Opintojakson info, etänä

Laatu ja kehittäminen
6h lähipäivä
6h lähipäivä

7h Näyttöön perustuva käytäntö / Tuija

2 7h Toiminnan tiede / Irina

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Tuija Suominen-Romberg
Ryhmät
 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata toiminnan tiedettä toimintaterapiaa ohjaavana tieteenalana ja sen teoreettisia lähtökohtia, sekä selittää sen merkityksen ammatin kehittymiselle,
• hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta toimintaterapian käytäntöön,
• kuvata toimintaterapeutin työn kehittämiseen, laadunhallintaan ja palvelujen tuottamiseen liittyviä tekijöitä

Sisältö

Toimintaterapia tieteenä,
Näyttöön perustuvan työotteen syventäminen,
Toimintaterapeutin työn kehittäminen ja laadunhallinta,
Toimintaterapiapalvelujen tuottaminen työntekijänä ja yrittäjänä

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen lähiopetusta (tiimioppiminen), itsenäisiä-/ryhmätehtäviä ja verkko-opetusta.

Oppimistehtävien kuvaukset löytyvät Itsistä.

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen ja tekemällä oppimiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h opiskelijan työtä vastaa 1 op.

Toiminnan tiede: itsenäinen soveltava tehtävä ennen tiimipäivää, tiimipäivä ja reflektio teemasta

Näyttöön perustuva käytäntö: Yksilöllinen näytönhaun tehtävä.

Laatu ja kehittäminen: Ryhmätehtävät (laatu ja kehittäminen)Ohjeistukset löytyvät Itsistä

Sisällön jaksotus

Ajoitus ja suunnitelma:

vk 3 2 t Opintojakson info, etänä (yhteinen info PTOIMS22 kanssa)

15.3 6h Toiminnantiede / Irina

Laatu ja kehittäminen / Irina
XX 6h lähipäivä
XX 6h lähipäivä

XX 7h Näyttöön perustuva käytäntö / Tuija

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 24.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Kero
 • Anu Kuikkaniemi
Ryhmät
 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvailla, miten toimintaterapia on kehittynyt nykyiselleen,
• tunnistaa ihmisen merkityksellistä toimintaa elämänkaaren eri vaiheissa,
• selittää, mitkä tekijät vaikuttavat toiminnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja miten toimintaterapiassa sitä voidaan tukea ja edistää,
• selittää toimintaterapian arvoperustan ja eettiset periaatteet,
• tunnistaa terapeuttisen toiminnan edellytyksiä.

Sisältö

Toimintaterapia ennen ja nyt
Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina
Oikeus toimintaan ja osallistumiseen
Toimintaterapian arvot, eettisyys ja osaamisalueet kansallisesti ja kansainvälisesti
Terapeuttinen toiminta

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy verkkoympäristöstä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, ryhmätöitä ja tiimityöskentelyä tiimipäivissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään reflektiopaperi, vain hylätyn reflektiopaperin voi uusia, hyväksyttyä reflektioaperia ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä. 5op= 135t.
Lähipäivät 38t
Itsenäisen opiskelun osuus 97t, johon sisältyy:
Muistiinpanot kaikista teemoista.
Tiimireflektio yhdistettynä Toiminnallisuus toimintaterapiassa -opintojaksoon.


Tarkempi ohjeistus opppimistehtävistä löytyy ITSLearningin verkkoympäristöstä.

Sisällön jaksotus

Info etänä 24.8.23
Ryhmätyöskentelynä:
TEEMA: Toimintaterapia ennen ja nyt 5.9.23
TEEMA: Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina 7.9.23

Tiimioppimisena:
TEEMA: Oikeus toimintaa ja oikeudenmukaisuus, eettisyys 12.9.23
TEEMA: Terapeuttinen toiminta 14.9.23
TEEMA: Eettiyyden simulaatioharjoitus VR-laseilla 19.9.2023

Näyttöpäivä 10.10.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti ja osallistumista tiimityöskentelyyn.
Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Muistiinpanot ja ryhmätyön valmistelu hyväksytty/hylätty
Aktiivisuus lähipäivissä vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Näytön vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Tiimireflektio arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikehikon mukaisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
Ryhmät
 • MTOIMK24
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvailla, miten toimintaterapia on kehittynyt nykyiselleen,
• tunnistaa ihmisen merkityksellistä toimintaa elämänkaaren eri vaiheissa,
• selittää, mitkä tekijät vaikuttavat toiminnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja miten toimintaterapiassa sitä voidaan tukea ja edistää,
• selittää toimintaterapian arvoperustan ja eettiset periaatteet,
• tunnistaa terapeuttisen toiminnan edellytyksiä.

Sisältö

Toimintaterapia ennen ja nyt
Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina
Oikeus toimintaan ja osallistumiseen
Toimintaterapian arvot, eettisyys ja osaamisalueet kansallisesti ja kansainvälisesti
Terapeuttinen toiminta

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy verkkoympäristöstä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, ryhmätöitä ja tiimityöskentelyä tiimipäivissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään reflektiopaperi, vain hylätyn reflektiopaperin voi uusia, hyväksyttyä reflektioaperia ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa teemoista käsitellään verkkotyöskentelynä, osa ryhmä- tai tiimityöskentelynä lähipäivissä. Lähipäiviin valmsitellaan muistiinpanot ennen tiimipäiviä
Tiimireflektio.
Ohjeistus opppimistehtävistä löytyy verkkoympäristöstä.
27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä. 5op= 135t.

Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttönä, sovitaan opiskelija kohtaisesti ja opiskelijalla itsellään aktiivinen rooli sisällön muodosta ja aikataulusta. Osaamisen näyttö tuotetaan koko opiskelijaryhmälle.

Sisällön jaksotus

2h info Teams MTOIMK24 general / yleinen kanavalla

1h HUOM etä! Vapaaehtoinen osallistuminen Teams / Tilannekatsaus oppimistehtävistä

Teemat:
Verkkotyöskentelynä teema: Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina

Lähipäivissä kampuksella:
6h Ryhmätyönä Toimintaterapia ennen ja nyt (historia)
6h Tiimiopiskeluna Oikeus toimintaa ja oikeudenmukaisuus sekä Toimintaterapian arvot ja eettisyys
6h Tiimiopiskeluna Terapeuttinen toiminta

Näyttö yhdistetty Toiminnallisuus toimintaterapian opintojaksoon
Sisältöihin löydät tarkempia ohjeita Itslearningistä.

Reflektiopaperin palautus XX

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Muistiinpanot, verkkotyöskentelyn ja ryhmätyön/tiimityön valmistelu hyväksytty/hylätty
Aktiivisuus verkkotyöskentelyssä ja lähipäivissä, näyttöpäivä, itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Tiimireflektio yhd. Toiminnallisuus toimintaterapiassa-opintojakson kanssa arvioidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TASO 1 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä sisällöltään ja/tai määrältään suppeasti
- käyttää sattumanvaraisesti annettuja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä ohjattuna toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa
- vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita.
- dialogin perusperiaatteita, mutta toiminta ei aina vastaa sitä
- arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TASO 3 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä systemaattisesti
- etsiä tietoa eri tietolähteistä sekä tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron
- käyttää keskeisiä tiedonlähteitä systemaattisesti
Ammattitaito
- työskennellä ohjeiden mukaan toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimii tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja
- organisoida omaa toimintaa
- ehdottaa tekemistä ja tarvittaessa hakee hyväksyntää tekemiselleen
- huomioi dialoogisuuden
- arvioida omaa osaamistaan kriittisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TASO 5 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- etsiä tietoa asiantuntevasti
- käyttää keskeisten tietolähteiden lisäksi itse löytämiään näytöltään vahvoja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä itsenäisesti toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- organisoida ryhmän toimintaa ja johtaa usein omaa ja ryhmän toimintaa
- ymmärtää tiimiopiskelun perusfilosofian ja johtavat ajatukset
- sitoutuu ryhmään ja edistää omalla toiminnallaan ryhmän tavoitteita
- olla dialogissa
- raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa
- arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Heli Arokki
Ryhmät
 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida sovittuihin soveltamisalueisiin sisältyviä käytännön harjoituksia.

Sisältö

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua ja käytännön harjoittelua.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tekemällä oppimisen periaattein.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 tuntia opiskelijan työtä vastaa 1 op = 108t opiskelijan työtä

2op 54t Mielenterveys / Irina:
2 t info
6t käytännön harjoittelu koululla + 29 t itsenäinen harjoittelu ja mittarin kokeilu asiakkaan kanssa
7 t harjoittelun purku
10 t kirjallinen raportti


2op 54t Heli
info 1h osana lapsen ja kouluikäisen toiminnallisuuden tukeminen infoa
7hx2 päiväkodissa
5h teorialähiopetus
4h itsenäinen työskentely teorian parissa
27h leikinarvioinnin ja VMI-testin raportointi
3h purku osana lapsen ja kouluikäisen toiminnallisuuden tukeminen opintojaksoa

Sisällön jaksotus

Soveltamisalueen mukainen käytännön harjoittelu

Mielenterveys
7.2.2024 klo 14.15-15.45 Opintojakson info
vk 6-14 Mittareiden käytännön harjoittelu itsenäisesti ja toteutus asiakkaan kanssa
- Mittarien lainaus ja käyttö vain koululla. Mittarit sijaitsevat ICT B2050 -tilassa, jossa niitä saa käyttää. Luokan saa auki opettajien tai infon avulla.

7.3.2024 6t Mittarien käytön harjoittelu koululla

9.4.2024 6t Harjoittelun purku

Heli Arokki Leikin arviointi: Kuvitteellisen Leikin ilo
Leikin arviointi teoria, lähiopetus 4h
Arviointimenetelmä: VMI, käytännönharjoitus
Käytännön toteutus: Leikin arviointi itse hankkimalle asiakkaalle sekä myöhemmin kurssilla VMI-testi
Purku leikin arvioinnille 8.2 (lasten ja kouluikäisen toiminnallisuuden tukeminen)
VMI-testi kirjallinen palaute

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Moduulit:
Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena
Toiminnan terapeuttinen käyttö
Opintojaksot:
Lasten neurologia, Psykiatria
Lasten ja kouluikäisten toiminnallisuuden tukeminen
Mielenterveyden ja toiminnallisuuden tukeminen

Harjoittelut:
Toiminnallisuuden arviointi käytännössä
Terapeuttinen ohjaaminen käytännössä

Ilmoittautumisaika

08.08.2023 - 01.05.2024

Ajoitus

02.10.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Kero
 • Anu Kuikkaniemi
Vastuuopettaja

Anu Kuikkaniemi

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• syventää osaamistaan toimintaterapiassa,
• toimia ja ottaa vastuuta toimintaterapian opiskelijana itsenäisemmällä työotteella,
• hakea ohjausta ja raportoida työstään tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä.

Sisältö

Toimintaterapian toteutus opiskelijan valitsemassa harjoittelupaikassa.

Oppimateriaalit

Lisätiedot Itslearningistä (kotipesä ja opintojakso) ja Messi

Opetusmenetelmät

Kliininen harjoittelu ja opiskelu tapahtuu työelämäyhteistyökumppanin yrityksessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Kliininen harjoittelu

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun aikaisten tehtävien suoritusta hyväksytysti, oppimispäiväkirjan pitämistä ja tiivistelmän tekemistä, harjoittelun suorittamista käytännössä.

Tarkeimmat ohjeistukset oppimistehtävistä löytyvät Its Learningista.

10op eli 270t, josta käytännön harjoittelun osuus on 259h ja itsenäisen työskentelyn osuus 11h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arvioinnin kohteet ja hyväksytty / hylätty määritelmät löydät arviointilomakkeesta

Sisällön jaksotus

10 op / 7 viikkoa

Harjoittelun info kote-tunnin yhteydessä

TT valinnainen harjoittelu, 10op eli 270t, 7vko, josta käytännön harjoittelua 259t eli n.37t/viikko ja oppimispäiväkirjan työstäminen 11t
Harjoittelun purkukeskustelu 6 tuntia

Opiskelija osallistuu harjoittelun palautekeskusteluun riippumatta siitä, mitä harjoittelua muut opiskelijat tekevät.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija vastaa itse harjoitteluun liittyvistä matka- ja ruokailu ym. kustannuksista.
Sun harkka sovellukseen liitetään kaikki tarvittavat materiaalit ja liitteet

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arvioinnista (kriteerit ja kohteet) on erikseen kirjattu Itslearningin Kotipesän-kansion harjoitteluprosessikuvauksessa.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
• suunnitella ja toteuttaa harjoittelun/projektin kantaen roolinsa mukaisen vastuun,
• kehittää toimintaterapeutin roolia harjoittelussa/ projektissa,
• hakea ohjausta ja raportoida työstään tarkoituksenmukaisesti harjoittelussa/ projektissa.

Sisältö

Projektin hallinta
Harjoittelu/ projektityö voi koostua yhdestä tai useammasta osasta yhteistyössä työelämän kanssa.
Harjoittelua/projektia ohjaavat toimintaterapian teoria ja tutkittu tieto

Oppimateriaalit

Lisätiedot Itslearningistä (kotipesä ja opintojakso)

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu työelämäyhteistyökumppanin yrityksessä, Turun AMK TKi projekteissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Myös hyväksilukuku toimintaterapeutin työllä on mahdollinen, mikä edellyttää 7 viikon kokopäiväistä työskentelyä tt-sijaisuudessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. Itslearning (Kotipesä-kansio / harjoitteluprosessi)
Työkokemus: sovittujen kirjallisten hakemusten toimittamista liitteineen eAhot järjestelmään.

Sisällön jaksotus

TT valinnainen harjoittelu 1, 10op 7vko, sisältää harjoittelun suorittamista käytännössä 259t ja itsenäisen työskentelyn osuus 11t.

Opinnäytetyön pajapäivät: aamupäivä yhteistä infoa, johon tulee osallistua. Ota huomioon, että harjoittelutunnit tulee kuitenkin täyttyä.

Alkuinfo koten yhteydessä, tarkemmat ohjeet löydät Itslearningistä.

Opiskelija osallistuu KOTE-tunnilla käytyyn harjoittelun palautekeskusteluun riippumatta siitä, mitä harjoittelua muut opiskelijat tekevät.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sun harkka sovellus ja Itslearning
Opiskelija vastaa itse harjoitteluun liittyvistä matka- ja ruokailu ym. kustannuksista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun arvioinnista (kriteerit ja kohteet) on erikseen kirjattu Itslearningin Kotipesä-kansion harjoitteluprosessikuvauksessa.

Hylätty (0)

Ks. Itslearning (Kote2-kansio / harjoitteluprosessi)
Työkokemus: sovittujen kirjallisten hakemusten toimittamista liitteineen eAhot järjestelmään.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 03.10.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tuija Suominen-Romberg
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • PTOIMS21
  Toimintaterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida, tukea ja edistää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksissa ja vammoissa asiakkaan toiminnallisuutta ja osallistumista eri toimintakokonaisuuksissa,
• osaa toteuttaa yläraajan terapiaa osana käsivammoja/sairauksia,
• selittää kivun mekanismit ja osaa toteuttaa kipuasiakkaan toimintaterapiaa,
• selittää ortoosihoidon yleiset periaatteet ja osaa valmistaa yleisimpiä yksilöllisiä ortooseja.

Sisältö

Sensomotoristen taitojen ja valmiuksien merkitys ihmisen toimintaan ja osallistumiseen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa ja –vammoissa
Toimintaterapian osuus tuli-ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen yhteydessä
Kipu ja sen vaikutus ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin
Biomekaaninen viitekehys tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen toimintaterapian toteutuksessa
Ortoosihoidon perusteet, yleisimmät yksilölliset ortoosit ja niiden valmistus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.06.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

18.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Tuija Suominen-Romberg
 • Kirsi Karlsson
Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät
 • MTOIMK22
  Toimintaterapeutti

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää ympäristön merkityksen ihmisen toiminnalle,
• vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi,
• ohjata ja neuvoa asiakasta asunnonmuutostyö- ja apuvälineasioissa,
• tunnistaa terveysteknologian mahdollisuuksia asiakkaan toiminnallisuuden tukemisessa.

Sisältö

Toiminnan konteksti
Saavutettavuus ja esteettömyys
Ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmät
Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut
Apuvälineet ja niihin liittyvät palvelut
Terveysteknologia

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista

Opetusmenetelmät

Osa 2 Apuvälineet 2op: Opiskelu totetetaan Kunnonkotiympäristössä lähipäivänä tiimissä toimien, its työskentelynä ja Supersenioripäivissä.
Osa 3 digitaaliset menetelmät 1op: Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti sekä yhdessä tiimin kanssa, sisältää yhden lähipäivän (4h), jolloin työskennellään tiimimuotoisesti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kirjallisia tehtäviä

Kansainvälisyys

Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelu toteutuu tiimioppimisen periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelija valmistautuu lähipäivään työskentelemällä itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä olevien ohjeiden ja materiaaleiden mukaisesti. Lähipäivässä työskennellään itsenäisesti ja tiimin kanssa. Lähipäivän jälkeen tiimin kanssa yhteinen kiteytys. Lähipäivä 4 h ja itsenäinen työskentely yksin ja tiimissä 23 tuntia. 1op on 27 tuntia opiskelijatyötä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kolme aihealuetta: esteettömyys, apuvälineet ja digitaaliset mentelmät / ratkaisut. Opiskelu koostuu kontaktitunneista, itsenäisestä yksilöllisestä työskentelystä ja projekteista. Oppiminen edellyttää opiskelijalta aihealueisiin perehtymista, aktiivista osallistumista ja sisällön tuottamista.
Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan. Mikäli opiskelija joutuu olemaan opetuksesta pois, hän sopii opettajan kanssa miten osoittaa osaamisensa.

Osa 1 Esteettömyys
28.8 12-16 julkisen ympäristön esteettömyys (ESKEH-menetelmä
Itsenäisenä esteettömyyskartoituksen tekeminen ja siitä raportointi
28-29.9 Superseniori päivään osallistuminen ja sitä ennen päivien suunnittelu

Osa 2 Apuvälineet
Its työskentely
Kunnonkodin toimeksiantoja, varmistuu syksyllä
28-29.9 Supersenioripäivään osallistuminen ja sitä ennen päivien suunnittelu

Osa 3: digitaaliset menetelmät (1op, tarkempi sisältö Its)
Its työskentely
Lähipäivä kokeilut
Tiimikeskustelun yhteenvedon palautus 29.9. 2023 mennessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien hyväksyttyä suoritusta ja osallistumista sovittuihin lähipäiviin.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Toimintaterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Tuija Suominen-Romberg
Ryhmät
 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää ympäristön merkityksen ihmisen toiminnalle,
• vaikuttaa ympäristöön asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi,
• ohjata ja neuvoa asiakasta asunnonmuutostyö- ja apuvälineasioissa,
• tunnistaa terveysteknologian mahdollisuuksia asiakkaan toiminnallisuuden tukemisessa.

Sisältö

Toiminnan konteksti
Saavutettavuus ja esteettömyys
Ympäristön esteettömyyden arviointimenetelmät
Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä niihin liittyvät palvelut
Apuvälineet ja niihin liittyvät palvelut
Terveysteknologia

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaalista löytyy itslearningista

Opetusmenetelmät

Osa 2 Opiskelu toteutuu tiimeissä ja osin moniammatillisena yhteistyönä ft. opiskelijoiden kanssa. Lisäksi pari/ yksilötehtäviä.
Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelu toteutuu verkko-opintoina itsenäisesti sekä yhdessä tiimin kanssa, sisältää yhden lähipäivän, jolloin työskennellään tiimimuotoisesti

Kansainvälisyys

Osa 2 Tiimioppinen toiminnan taustalla
Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelu toteutuu tiimioppimisen periaatteiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 2 Ks. its
Osa 3 digitaaliset menetelmät: Opiskelija valmistautuu lähipäivään työskentelemällä itsenäisesti Itslearning oppimisympäristössä olevien ohjeiden ja materiaaleiden mukaisesti. Lähipäivässä työskennellään itsenäisesti ja tiimin kanssa. Lähipäivän jälkeen tiimin kanssa yhteinen kiteytys.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää kolme aihealuetta: esteettömyys, apuvälineet ja digitaaliset ratkaisut. Opiskelu koostuu kontaktitunneista, itsenäisestä yksilöllisestä työskentelystä ja projekteista. Oppiminen edellyttää opiskelijalta aihealueisiin perehtymista, aktiivista osallistumista ja sisällön tuottamista.

Osa 2: Apuvälineet. Työskentely Kunnonkodissa ja its työskentely
Osa 3: digitaaliset ratkaisut (1op, tarkempi sisältö Its)
Its työskentely

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lähtökohtaisesti kaikkeen opetukseen osallistutaan. Mikäli opiskelija joutuu olemaan opetuksesta pois, hän sopii opettajan kanssa miten osoittaa osaamisensa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien hyväksyttyä suoritusta ja osallistumista sovittuihin lähipäiviin.