Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 26.09.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Opettaja
 • Henna Knuutila
 • Piia Nurmi
 • Annika Holmbom
Ryhmät
 • YKEKIS23
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • YKEKTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
- hahmottaa kestävän kiertotalouden nykytilaa ja kehityssuuntia
- tuntee eri alojen kiertotalousnäkymiä ja kehitystarpeita
- ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen kiertotaloudessa ja tuntee dialogisuuteen pohjautuvia työtapoja
- osaa soveltaa kiertotalouden kehittämistoimintaa omalla alallaan
- on syventänyt osaamistaan kestävässä kiertotaloudessa

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi kiertotalouden nykytilaa ja kehityssuuntia, sekä eri alojen näkymiä ja kehitystarpeita. Opintojaksolla pureudutaan vuorovaikutustaitojen merkitykseen kiertotaloudessa. Niitä tarvitaan erilaisten ekosysteemien ja arvoketjujen rakentamisessa sekä systeemisen muutoksen aikaansaamisessa. Opintojaksolla opiskelija pääsee myös soveltamaan ja syventämään ymmärrystään kestävästä kiertotaloudesta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy itslearning-alustalta.

Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka niveltyvät toisiinsa. Molemmat löytyvät samalta ITS-alustalta.

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, itsenäinen opiskelu
projektityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä vaan arvosana muodostuu tehtävien kautta.

Kurssin hyväksyminen vaatii, että kaikki osatehtävät on tehty/palautettu aina palautuspäivään mennessä ja kaikki osatehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei erikseen ole sovittu toisin opettajan kanssa ennen toteutuksen päättymistä.

Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikkaan pohjautuvat monipuoliset pedagogiset työtavat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on 5op, eli vastaa 135h opiskelijan työtä.

Opintojaksolla on neljä pakollista tehtävää. Niiden kautta varmistetaan kurssin osaamistavoitteiden saavuttaminen. Kaksi tehtävistä on pakollisia, mutta eivät vaikuta arvosanaan. Arvosanaan vaikuttavat tehtävät 1 ja 4.

Tehtävä 1 Kiertotalous omalla alalla tehtävä: itsearviointi 10% raportti 50%, esityttäminen 11.12. 1-5, raportin dl on 10.12.

Tehtävä 2: polarisaatio ja rgumentin rakentaminen, hyv/hyl, pakollinen. Dl 10.12

Tehtävä 3. Oppimispäiväkirja dialogisuudesta, hyv/hyl, pakollinen. Dl 15.12

Tehtävä 4: Blogi tehtävän pohjalta (20%), arviointi 1-5.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5op kokonaisuus. Se alkaa tiistaina 29.8. ennakkotehtävän antamisella (dl 25.9.) ja ensimmäisellä dialogisuus-harjoituksella ja kurssi päättyy 15.12.

Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka niveltyvät toisiinsa:
- kiertotalouden kehittyminen 4op
- dialogisuus 1op

Lähitapaamiset ovat: (lisäksi kurssilla on omaehtoisesti suoritettavia osuuksia sekä projektityö)
- 29.8. on jo kaksi pientä juttua: osana Kestävä kiertotalous –koulutuksen ensimmäistä lähipäivää kampuksella, meillä on klo 15-16 dialogisuus-harjoitus huoneessa Frans muunto byod EDU_2027 (EduCity) ja saman päivän aikana ennakkotehtävä infotaan kurssilaisille 
- 26.9. klo 13-16 Turku AMK:n kampuksella. Huone Ringsberg esitystila byod EDU_1090 (EduCity). 
- 24.10. klo 8.15-11.30 tapaamme zoomissa (zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/65266064284) 
- 11.12. Klo 9-16 Turku AMK:n kampuksella,  Hammarbacka esitystila byod EDU_1091 
- 12.12. tapaamme vielä klo 13-15, jolloin Inka Mäkiön johdolla teemme kurssin viimeisen dialogisuus-harjoituksen. Olemme kampuksella neljässä eri huoneessa. Aloitamme yhdessä klo 13.00 huoneessa Moriaberg Esitystila byod EDU_1002 (EduCity) 

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning alustalla on lisätietoja.
Kommunikointi lähitapaamisissa tai sähköpostitse piia.nurmi@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on neljä pakollista tehtävää. Niiden kautta varmistetaan kurssin osaamistavoitteiden saavuttaminen. Kaksi tehtävistä on pakollisia, mutta eivät vaikuta arvosanaan. Arvosanaan vaikuttavat tehtävät 1 ja 4.

Tehtävä 1 Kiertotalous omalla alalla tehtävä: itsearviointi 10% raportti 50%, esityttäminen 11.12. 1-5, raportin dl on 10.12.

Tehtävä 2: polarisaatio ja rgumentin rakentaminen, hyv/hyl, pakollinen. Dl 10.12

Tehtävä 3. Oppimispäiväkirja dialogisuudesta, hyv/hyl, pakollinen. Dl 15.12

Tehtävä 4: Blogi tehtävän pohjalta (20%), arviointi 1-5.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Opettaja
 • Henna Knuutila
 • Piia Nurmi
 • Annika Holmbom
Ryhmät
 • YKEKIS23
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • YKEKTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
- Tunnistaa kiertotalouden keskeiset periaatteet ja toiminnat sekä sen hyödyt ympäristö-, sosiaalis-taloudellisista näkökulmista
- Ymmärtää millaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja on olemassa ja osaa kehittää niitä
- Ymmärtää tarpeen laajemman yhteiskunnallisen muutoksen syntymiselle
- tuntee ohjauskeinoja, joilla kiertotaloutta edistetään
- tuntee tapoja, joilla kiertotalouden arvoketjuja rakennetaan

Sisältö

Kiertotalouden liiketoiminnan perusteet -kurssilla opiskelijat oppivat, että kiertotalous on uusi talouden malli, jossa materiaalit kierrätetään ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluiden ja innovaatioiden kautta. Kiertotalous vastaa suurimpiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastomuutokseen, luonnonvarojen ehtymiseen ja monimuotoisuuden menetykseen. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja, monipuolista asiantuntemusta ja liiketoiminnan uudelleen suuntautumista. Erityisesti tarvitaan erityyppisiä ammattilaisia, jotka pystyvät ratkaisemaan kiertotalouden toteuttamiseen liittyvät vaikeat ongelmat.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy itslearning-alustalta.

Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka niveltyvät toisiinsa. Kummallakin on ITS-alustalla oma osuutensa.
- kiertotalouden perusteet 4op. Se löytyy ITSistä nimellä: "Kiertotalouden liiketoiminnan perusteet (Kest. kiertotalous s23)"
- tiedonhankinnan perusteet 1op. Se löytyy ITSistä nimellä: "Tiedonhankinnan perusteet YKEKIS23 ja YKEKTS23 s23"

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, itsenäinen opiskelu
ryhmätyö,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä vaan arvosana muodostuu tehtävien kautta.

Kurssin hyväksyminen vaatii, että kaikki osatehtävät on tehty/palautettu aina palautuspäivään mennessä ja kaikki osatehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei erikseen ole sovittu toisin opettajan kanssa ennen toteutuksen päättymistä.

Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikkaan pohjautuvat monipuoliset pedagogiset työtavat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on 5op, eli vastaa 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5op kokonaisuus. Se alkaa tiistaina 29.8. ja päättyy 15.12.

Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka niveltyvät toisiinsa:
- kiertotalouden liiketoiminnan perusteet 4op
- tiedonhankinnan perusteet 1op. (Tiedonhankinnan perusteet on osa opintojaksoa MS00CM66-3001 Kiertotalouden kehittyminen.
Aloitusinfo pidetään lähitapaamisessa ti 26.9. jolloin käydään läpi kurssin sisältö, suorittamistapa ja tavoitteet.)

Lähitapaamiset ovat: (lisäksi kurssilla on omaehtoisesti suoritettavia osuuksia sekä ryhmätyö)
29.8. klo 13-16, opetus Turku AMK:n kampuksella huone: Frans EDU_2027 (EduCity)
26.9. klo 8.15-12.00, opetus Turku AMK:n kampuksella, huone Ringsberg EDU_1090 (EduCity)
23.10. klo 8.15-11.30, opetus zoomissa (https://turkuamk.zoom.us/j/65266064284)
14.11. klo 8.15-11.30, opetus zoomissa (https://turkuamk.zoom.us/j/65266064284)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning alustalla on lisätietoja.
Kommunikointi lähitapaamisissa tai sähköpostitse piia.nurmi@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi koostuu kahdesta osasta, jotka niveltyvät toisiinsa:
- kiertotalouden liiketoiminnan perusteet 4op
- tiedonhankinnan perusteet 1op.

Perusteet osassa on viisi tehtävää:

Tehtävä 1 käsitteistä, dl 25.9. (10% arvosanasta)

Tehtävä 2 ohjauskeinoista, dl 22.10. (hyv/hyl & lyhyt sanallinen palaute)

Tehtävä 3 arvoketjuista, dl 15.12. (hyv/hyl & lyhyt sanallinen palaute)

Tehtävä 4 ryhmätyö, dl 13.11. (60% arvosanasta)

Tehtävä 5: vertaisarviointi ryhmätyöstä, dl 15.12. (10% arvosanasta)

Tehtävien kohdalla on tarkemmat tehtäväkohtaiset arviointikriteerit.
Tiedonhankinnan osuus arvioidaan kokonaisuutena asteikolla 1-5 ja sen osuus kurssin arvosanasta on 20%.

Tiedonhankinnan perusteet -kurssin tehtäviä on 29 kpl ja ne ovat yksilötehtäviä. Tehtävistä voi saada 1-4 p. Kurssin tehtävistä voi saada enintään 52 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan vähintään 26 pistettä. Jokaiselle tehtävälle on määritelty tehtäväkohtaiset arviointikriteerit, joiden perusteella tehtävä arvioidaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2025

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

6 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

5 - 50

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Opettaja
 • Piia Nurmi
Ryhmät
 • YKEKIS23
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • YKEKTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous

Tavoitteet

Opinnäytetyön suoritettuaan opiskelija:

- osaa arvioida ja soveltaa tutkimustietoa kriittisesti
- käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen
- pystyy itsenäiseen, vaativaan asiantuntijatyöhön, jossa johtaa omaa ja mahdollisesti myös muiden työskentelyä tavoitteellisesti
- pystyy kommunikoimaan sekä toimimaan verkostoissa alansa tehtävissä sekä kansainvälisessä toiminnassa
- osaa ottaa huomioon yhteisölliset ja eettiset näkökulmat alalleen ominaisilla tavoilla.

Sisältö

Keskeisessä osassa Master School -koulutusta on opintojen läpi kulkeva 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan, joskin on mahdollista, että tarvittaessa opinnäytetyö seuraa muita opintoja.

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkös käytännön työhön. Opiskelija toteuttaa opinnäytetyöhönsä sisältyvän kehittämistehtävän työpaikallaan, Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa, luontevissa työelämäyhteyksissä tai muuten ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Opinnäytetyön perustuu toimeksiantoon, mikäli se on mahdollista.

Opinnäytetyö nojautuu perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Opinnäytetyöhön sisältyy kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaan menetelmäosaamiseen opiskelija perehtyy tutkimus- ja kehittämismenetelmiä käsittelevällä opintojaksolla.

Työskentely sisältää seuraavat osat:
1. Opinnäytetyön idean esittely
2. Opinnäytetyön suunnitelma
3. Opinnäytetyösopimus
4. Toteuttaminen, siihen liittyvä tutkimuksellinen tiedonhankinta ja työskentelyn dokumentointi alan käytänteiden mukaisesti ja opinnäytetyön kannalta mielekkäällä tavalla.
5. Opinnäytteen ryhmäohjaukseen (”opinnäytetyökahvilaan”) ja yksilöohjaukseen osallistuminen.
6. Tulosten esittely opinnäytetyön valmistuttua ammattialaa ja mahdollista toimeksiantajaa palvelevalla tavalla.
7. Kypsyysnäyte: Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä ammattialaan ja suomen tai ruotsin kielen eli koulusivistyskielen taitoa. Mikäli koulusivistyskielen erinomainen taito on osoitettu jo aiemmissa opinnoissa, kypsyysnäyte toimii pelkästään ammattialaan perehtyneisyyden kokeena. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
8. Opinnäytetyön tarkastus plagioinnintarkastusjärjestelmällä ja arviointi.

Oppimismenetelmät: tutkimus- ja kehittämishanke, seminaareihin sekä ryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen.

Pedagogiset toimintatavat: Opinnäytetyön ohjaajat toimivat sillanrakentajina niin, että opiskelijat tulevat osaksi kehittäjäyhteisöä. Opiskelijoiden toimijuutta ja vastuunottoa tuetaan esimerkiksi mentoroinnilla sekä vertaiskommentoinnilla pienryhmässä. Työelämän yhteistyökumppanit osallistuvat opinnäytetöiden prosessiin kunkin opinnäytetyön edellyttämällä tai mahdollistamalla tavalla. Kehittämishankkeen laajuus 30 opintopistettä vastaa työmääränä noin 810 tuntia eli noin 20 viikon kokopäiväistä työskentelyä.

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1–5 soveltaen Turun AMK:n yamk-opinnäytetöiden arviointikriteereitä. Arviointi kohdistuu opiskelijan opinnäytetyöprosessin hallintaan ja opinnäytetyöstä viestimiseen suullisesti sekä kirjallisesti. Summatiivinen arviointi prosessin lopussa on opinnäytetyötä ohjaavien Turun AMK:n opettajien vastuulla, ja arviointiin osallistuu kaksi arvioijaa.

Oppimateriaalit

Opiskelijan oman kehittämishankkeen kannalta relevantti tutkimuksellinen ja ammatillinen aineisto

Opetusmenetelmät

tutkimus- ja kehittämishanke, seminaareihin sekä ryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen.

Kansainvälisyys

Opinnäytetyön ohjaajat toimivat sillanrakentajina niin, että opiskelijat tulevat osaksi kehittäjäyhteisöä. Opiskelijoiden toimijuutta ja vastuunottoa tuetaan esimerkiksi mentoroinnilla sekä vertaiskommentoinnilla pienryhmässä. Työelämän yhteistyökumppanit osallistuvat opinnäytetöiden prosessiin kunkin opinnäytetyön edellyttämällä tai mahdollistamalla tavalla. Kehittämishankkeen laajuus 30 opintopistettä vastaa työmääränä noin 810 tuntia eli noin 20 viikon kokopäiväistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Keskeisessä osassa Master School -koulutusta on opintojen läpi kulkeva 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan, joskin on mahdollista, että tarvittaessa opinnäytetyö seuraa muita opintoja.

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkös käytännön työhön. Opiskelija toteuttaa opinnäytetyöhönsä sisältyvän kehittämistehtävän työpaikallaan, Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa, luontevissa työelämäyhteyksissä tai muuten ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Opinnäytetyön perustuu toimeksiantoon, mikäli se on mahdollista.

Opinnäytetyö nojautuu perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Opinnäytetyöhön sisältyy kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaan menetelmäosaamiseen opiskelija perehtyy tutkimus- ja kehittämismenetelmiä käsittelevällä opintojaksolla.

Työskentely sisältää seuraavat osat:
1. Opinnäytetyön idean esittely
2. Opinnäytetyön suunnitelma
3. Opinnäytetyösopimus
4. Toteuttaminen, siihen liittyvä tutkimuksellinen tiedonhankinta ja työskentelyn dokumentointi alan käytänteiden mukaisesti ja opinnäytetyön kannalta mielekkäällä tavalla.
5. Opinnäytteen ryhmäohjaukseen (”opinnäytetyökahvilaan”) ja yksilöohjaukseen osallistuminen.
6. Tulosten esittely opinnäytetyön valmistuttua ammattialaa ja mahdollista toimeksiantajaa palvelevalla tavalla.
7. Kypsyysnäyte: Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä ammattialaan ja suomen tai ruotsin kielen eli koulusivistyskielen taitoa. Mikäli koulusivistyskielen erinomainen taito on osoitettu jo aiemmissa opinnoissa, kypsyysnäyte toimii pelkästään ammattialaan perehtyneisyyden kokeena. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
8. Opinnäytetyön tarkastus plagioinnintarkastusjärjestelmällä ja arviointi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1–5 soveltaen Turun AMK:n yamk-opinnäytetöiden arviointikriteereitä. Arviointi kohdistuu opiskelijan opinnäytetyöprosessin hallintaan ja opinnäytetyöstä viestimiseen suullisesti sekä kirjallisesti. Summatiivinen arviointi prosessin lopussa on opinnäytetyötä ohjaavien Turun AMK:n opettajien vastuulla, ja arviointiin osallistuu kaksi arvioijaa.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Opettaja
 • Henna Knuutila
 • Piia Nurmi
 • Annika Holmbom
Ryhmät
 • YKEKIS23
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • YKEKTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- Pystyy osoittamaan toimineensa kestävän kiertotalouden kehittämisprojektissa
- On soveltanut aiemmin oppimaansa tietoa kiertotalouden kehittämisprojektissa
- On toteuttanut kehittämistyön
- Ymmärtää millaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja on olemassa
- Ymmärtää tarpeen laajemman yhteiskunnallisen muutoksen syntymiselle
- Ymmärtää, miksi jätteen määrää tulee minimoida
- Ymmärtää, miksi rajallisia resursseja tulee hallita tehokkaammin

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, syventää osaamistaan kiertotaloudesta ja toteuttaa kestävän kiertotalouden kehittämisprojektin.

Oppimateriaalit

Opiskelijan oman kehittämishankkeen kannalta relevantti tutkimuksellinen ja ammatillinen aineisto

Opetusmenetelmät

Yhteiset tapaamiset alla. Lisäksi omalla ajalla ja mahdollisesti työparin tai ryhmän kanssa vapaasti valittavana aikana työskentelyä.

ti 16.1.2024 kello 13-16 (verkossa)
ti 6.2.2024 kello 13-16 kampuksella
ti 12.3.2024 kello 13-16 (verkossa)
ti 9.4.2024 kello 13-16 kampuksella
ma 6.5.2024 kello 13-16 (verkossa)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä vaan arvosana muodostuu projektin kautta.
Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka eli työelämälähtöinen projektityö kiertotalouden parissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektityö tuutorin ja mahdollisen toimeksiantajan kanssa sovitussa muotodda.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, syventää osaamistaan kiertotaloudesta ja toteuttaa kestävän kiertotalouden kehittämisprojektin.

Aihepiiri voi tulla Kiertotalouden liiketoimintamallit tutkimusryhmän hankkeista, hankevalmisteluista, kumppaneiden aiheista, opiskelijan omasta organisaatiosta tai opiskelijalta itseltään.

Aiheita voi pohtia oman tuutor-opettajan kanssa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja Piia Nurmi. Viestintä mieluiten sähköpostilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 11.02.2024

Ajoitus

19.03.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 15

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Opettaja
 • Piia Nurmi
 • Eerika Heinonen
Ryhmät
 • YKEKIS23
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • YKEKTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous

Tavoitteet

The overarching learning goal is being able to mitigate and solve sustainability problems. Learning takes place in a variety of ways: by self-study but also by learning from peers.

The course comprises of five key competencies to be developed and assessed during the course. These key competencies are also part of the CDIO framework that is guiding the studies at Turku University of Applied Sciences. Additionally, the students will learn more about sustainable development.
Key competencies developed on the course:
1.Creativity competence: Having completed the course, the student is able to combine knowledge from different fields to come up with novel solutions to sustainability problems. The student is familiar with different creative problem-solving tools.
2. Initiative competence: This project course is a flexible model for learning that does not offer straightforward answers but motivates the students to work towards goals and take responsibility for their work and learning.
3. Systems thinking competence: Having completed the course, the student is able to understand the structure and dynamics of complex systems related to solving sustainability challenges in a real-life project. Students can describe given sustainability challenges from multiple perspectives. Students have improved their critical thinking.
4. Strategic competence: Having completed the course, the student is able to create transition and intervention strategies to enact change. The student understands the basic principles of project management and can plan and lead a project from beginning to end. The student feels comfortable using different project management tools and understands the basics of working with companies and other stakeholders. The student is able to reflect on, and deal with, possible risks. The student is able to manage expectations and anticipated results of projects.
5. Interpersonal competence: After the course, the student has developed his/her communicative and collaborative skills. The student is able to organize and manage to work in a multi-disciplinary team of individuals. The student understands the basics of projects’ internal and external communications. The student can apply collaborative working methods in his/her work.

Sisältö

Climate change, depleting natural resources, pollution and urbanization pose some of the greatest challenges in the history of humankind. Good solutions are needed now! These so-called wicked problems are so complex that they need actors from all levels of our society working together. Wicked problems are turned into wicked solutions only by strong collaboration between companies, universities, cities, and non-governmental organizations (NGOs). This means that future problem-solvers need to know how to work in the middle ground between the business, research, and decision-making sectors. On Solutions.now course it is time to put the knowledge learned from books into practice by solving real-life challenges related to sustainability issues. The challenges on the course are given by real companies, who want to make a positive impact on their business.

Much of today’s work consists of working in and leading multidisciplinary projects. However, practical project management courses and company collaborations are non-existent in many university studies. Solutions.now course combines problem- and project-based learning methods with sustainability issues, to let students learn the most critical project management skills while gaining valuable working-life experience. At the same time students learn valuable future skills such as tolerating uncertainties and conflicts and balancing with the knowledge learned from the literature and the frame given by the company.

This course is ideally taken after other sustainability courses so that the students already have some basic knowledge of the complexity of sustainability issues. This course offers a practical way to use that knowledge in real life as well as learn new skills in planning and executing sustainability projects. Students work in multi-disciplinary teams, each team dedicated to one sustainability project. They get to experience how it feels like to use their knowledge to make a positive impact on the world.

Oppimateriaalit

Available at Digicampus platform

Opetusmenetelmät

Students work in multi-disciplinary teams, each team dedicated to one sustainability project. They get to experience how it feels like to use their knowledge to make a positive impact on the world. Additionally, there are articles to read, videos to watch etc. online. There will be online meetings with the teachers during the study weeks as well as online meetings with the team.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam.
As this is an online course based on tasks:
- You don't have the possibility to raise your final grade or a grade for an individual task.

Kansainvälisyys

Suomeksi
Innovation pedagogy. This means that the learning takes place in a variety of ways: by self-study but also by learning from peers. This is a flexible model for learning that does not offer straightforward answers but motivates the students to work towards goals and take responsibility of their work and learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

No alternative ways to do the course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tasks informed on the Digicampus platform

The course is of 5 ECTS so the workload is 135 hours all together.

Sisällön jaksotus

Kurssin on kokonaan online ja se toteutetaan englanniksi.

Lähiopetus verkossa:
ti 19.3.2024 kello 17-20
ti 2.4.2024 kello 17-20
ti 16.4.2024 kello 17-20
ti 7.5.2024 kello 17-20
ti 14.5.2024 kello 17-20

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen kautta voi tulla vain Kestävän kiertotalouden polkuopiskelijat (2kpl)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Self and peer assessment 30%
Teacher assessment 40%
Client assessment 30%

Hylätty (0)

Not taking part or not taking part actively enough

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1.Creativity competence:
Not really able to combine knowledge from different fields to come up with novel solutions to sustainability problems.
Poorly familiar with different creative problem-solving tools.
2. Initiative competence:
Not really able to work towards goals and to take responsibility of own work and learning.
3. Systems thinking competence:
Not really able to understand structure and dynamics of complex systems related to solving sustainability challenges in a real-life project.
Not really able to describe given sustainability challenges from multiple perspectives.
No so good in critical thinking.
4. Strategic competence:
Not able to create transition and intervention strategies to enact change.
Does not really understands the basic principles of project management and cannot plan and lead a project from beginning to end.
Student feels uncomfortable using different project management tools and does not understand the basics of working with companies and other stakeholders.
Student is not able to reflect on, and deal with, possible risks.
Student is not able to manage expectations and anticipated results of projects.
5. Interpersonal competence:
Poor communicative and collaborative skills.
Student is not so able to organize and manage working in a multi-disciplinary team of individuals.
Student does not really understand the basics of projects’ internal and external communications.
Student cannot really apply collaborative working methods in his/her work.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1.Creativity competence:
Able to combine knowledge from different fields to come up with novel solutions to sustainability problems.
Familiar with different creative problem-solving tools.
2. Initiative competence:
Able to work towards goals and to take responsibility of own work and learning.
3. Systems thinking competence:
Able to understand structure and dynamics of complex systems related to solving sustainability challenges in a real-life project.
Able to describe given sustainability challenges from multiple perspectives.
Good in critical thinking.
4. Strategic competence:
Able to create transition and intervention strategies to enact change.
Does understands the basic principles of project management and can plan and lead a project from beginning to end.
Student feels comfortable using different project management tools and does understand the basics of working with companies and other stakeholders.
Student is able to reflect on, and deal with, possible risks.
Student is able to manage expectations and anticipated results of projects.
5. Interpersonal competence:
Good communicative and collaborative skills.
Student is able to organize and manage working in a multi-disciplinary team of individuals.
Student does understand the basics of projects’ internal and external communications.
Student can apply collaborative working methods in his/her work.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1.Creativity competence:
Able to combine really well knowledge from different fields to come up with novel solutions to sustainability problems.
Very familiar with different creative problem-solving tools and is able to use them well.
2. Initiative competence:
Excellent in working towards goals and taking responsibility of own work and learning.
3. Systems thinking competence:
Able to understand very well the structure and dynamics of complex systems related to solving sustainability challenges in a real-life project.
Able to solve given sustainability challenges from multiple perspectives.
Excellent in critical thinking.
4. Strategic competence:
Very good in creating transition and intervention strategies to enact change.
Does understands the principles of project management very well and can plan and lead a project from beginning to end.
Student feels very comfortable using different project management tools and does understand the basics of working with companies and other stakeholders.
Student is very capable to reflect on, and deal with, possible risks.
Student is very capable to manage expectations and anticipated results of projects.
5. Interpersonal competence:
Very good communicative and collaborative skills.
Student is very capable to organize and manage working in a multi-disciplinary team of individuals.
Student is very good in projects’ internal and external communications.
Student can very well apply collaborative working methods in his/her work.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

16.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Opettaja
 • Henna Knuutila
 • Piia Nurmi
 • Annika Holmbom
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKEKIS23
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
 • YKEKTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), kestävä kiertotalous
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
- ymmärtää ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten mittaamisen tärkeyden kestävässä kiertotaloudessa
- tuntee mittaamisen ja arvioinnin työkaluja
- osaa arvioida vaikutuksia ja tehdä niiden pohjalta päätöksiä
- hahmottaa aihepiiriin liittyviä rajoitteita ja haasteita

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten mittaamiseen kestävässä kiertotaloudessa. Opintojaksolla esitellään erilaisia arvioinnin ja mittaamisen työkaluja, pohditaan niiden haasteita ja tulosten luotettavuutta. Lisäksi opintojaksolla syvennytään siihen, miten työkalujen kautta saadun tiedon avulla voidaan hahmottaa vaikutuksia ja miten tiedon pohjalta voidaan tehdä päätöksiä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy itslearning-alustalta.

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, itsenäinen opiskelu
projektityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä vaan arvosana muodostuu tehtävien kautta.

Kurssin hyväksyminen vaatii, että kaikki osatehtävät on tehty/palautettu aina palautuspäivään mennessä ja kaikki osatehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei erikseen ole sovittu toisin opettajan kanssa ennen toteutuksen päättymistä.

Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikkaan pohjautuvat monipuoliset pedagogiset työtavat.
Kestävä kehitys pääteema kurssin sisällöissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on 5op, eli vastaa 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5op kokonaisuus.

Luentokerrat:
ti 16.1.2024 kello 9-12 (opetus verkossa)
ma 5.2.2024 kello 13-16
ti 6.2.2024 kello 9-12
ma 8.4.2024 kello 9-12
ti 9.4.2023 kello 9-12

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning alustalla on lisätietoja.
Kommunikointi lähitapaamisissa tai sähköpostitse piia.nurmi@turkuamk.fi

Avoimen kautta voi tulla 10 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5