Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Opettaja
 • Tapani Kilpeläinen
 • Markku Lindell
Ryhmät
 • YPROIK24
  Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen
 • YPROTK24
  Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-Johtaa projektikokonaisuutta toteutus- ja päättämisvaiheessa
-Toteuttaa projektiviestinnän ja sidosryhmäjohtamisen käytännössä
-Projektin seurannan, ohjauksen ja raportoinnin menetelmät
-Hallita projektin riskit
-Dokumentoida projektin
-Toteuttaa projektin muutokset hallitusti
-Päättää projektin
-Arvioida kriittisesti projektin toteutuksen ja päättämisen onnistumista

Sisältö

-Projektin toteutusvaiheen johtaminen
-Projektin seuranta, ohjaus ja raportointi
-Riskien hallinta projektin aikana
-Projektin muutoshallinta
-Projektin päättäminen ja projektista oppiminen

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa esitettävän asiantuntija-aineistot koostuvat tyypillisesti opiskelijoille jaettavista PowerPoint -esityksistä.
Kirjallisuutta:
Turner, Rodney, ed. Gower Handbook of Project Management (5th Edition), Farnham, Surrey, GBR: Ashgate Publishing Ltd, 2015.
Snyder, Cynthia. User's Manual to the PMBOK Guide (2nd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
Tomczyk, Catherine A.. Project Manager's Spotlight on Planning. Alameda, CA, USA: Sybex, 2005.
Patel, Vinod N.. Project Management. Jaipur, IND: Oxford Book Co., 2008.
Heagney, Joseph. Fundamentals of Project Management (4th Edition). Saranac Lake, NY, USA: AMACOM Books, 2011.
Norman, Eric S., Brotherton, Shelly A., and Fried, Robert T.: Work Breakdown Structures: The Foundation for Project Management Excellence. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
Roberts, Paul. Guide to Project Management. London, GBR: Profile Books/The Economist, 2007.
Heldman, Kim. PMP: Project Management Professional Study Guide. Alameda, CA, USA: Sybex, 2004.
Richman, Larry. Successful Project Management (3rd Edition). Saranac Lake, NY, USA: AMACOM Books, 2011.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu seuraavien menetelmien avulla:
- Kirjalliseen aineistoon perustuva itseohjautuva oppiminen
- Oppimistehtävät:
--- Yksilötehtävä
--- Ryhmätehtävä
--- Muiden opiskelijoiden palauttamiin oppimistehtäviin perehtyminen ja vertaispalautteen antaminen näistä
--- Oppimistehtäviin liittyviin kyselyihin vastaaminen ja keskustelu tarpeen mukaan
- Lähitapaamiset:
--- Tehtävien purku
--- Ryhmätehtävien työstäminen ja esittäminen
--- Workshop-tyyppinen työskentely luokissa
--- Asiantuntijaluennot ja -vierailut (tarvittaessa)
- Oman oppimisen arviointi opintojakson päätteeksi

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan suuntaviivoja noudattaen. Pedagogisina malleina lähiopetuksessa ja oppimistehtävissä käytetään tutkivaa, aktivoivaa ja ongelmaperusteista oppimista. Osa lähiopetuksesta on opettajien johdattamaa ja ohjaamaa keskustelua. Keskustelujen tavoite on, että opiskelijaryhmän yhteinen tieto ja ymmärrys käsiteltävistä asioista saadaan mahdollisimman hyvin koko ryhmän käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna jossa on 135 h opiskelijan työtä.

Suunniteltu työtuntien jakautuminen:
- 9 h ennakkotehtävä
- 16 h lähiopetus
- 80 h ryhmätyö (sisältää itsenäisen opiskelun ja henkilökohtaiseen vertaisarviointiin käytetyn ajan)
- 30 h yksilötehtävä

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu lähiopetuspäivien aiheista, niihin liittyvistä yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä sisältöön liittyvästä kirjallisuudesta, julkaisuista ja muusta materiaalista.

Opintojakso on jatkumo Projektin valmistelu ja suunnittelu -opintojaksolle. Opintojaksolla käsiteltävät asiat liittyvät projektin toteutuksen ja päättämisen eri osa-alueisiin kuten projektiryhmän johtamiseen, viestintään, seurantaan, ohjaukseen, raportointiin, riskien- ja muutoksenhallintaan sekä projektista oppimiseen. Projektinhallinnan opintokokonaisuuteen liittyvät opinnot pohjautuvat projektijohtamisen kirjallisuuteen sekä projektijohtamisen kansainvälisiin viitekehyksiin ja standardeihin.

Ryhmätyöprojektin etenemistä raportoidaan ja mahdolliset muutokset projektin sisältöön toteutetaan sovituin muutoksenhallinnan menettelyin. Ryhmä dokumentoi ryhmätyönsä etenemisen ja projektidokumentaatio katselmoidaan vertaiskatselmointina.

Opintojakson yksilötehtävänä on koko opintojakson kattava reflektoiva oppimispäiväkirja.

Opintojakson lähipäivät:
pe 16.2.2024 klo 9.00-16.15 ja
pe 24.5.2024 klo 9.00-16.15.
Projektin hallintaan liittyy statusraportointeja, niiden online/Zoom tapaamisista sovitaan opintojakson alussa.

Ensimmäisessä lähipäivässä perehdytään projektin toteutuksen ja päättämisen osa-alueisiin sekä projektitiimityöskentelyyn alustuksin ja ryhmäharjoituksin.

Toisessa lähipäivässä vedetään yhteen projektihallinnan opintokokonaisuus ja katselmoidaan projektit.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu yksilötehtävään ja ryhmätehtävään liittyvien (opiskelijan palauttamien) dokumenttien arviointiin. Ryhmätehtävän painotus on arvosanasta on 50% ja yksilötehtävän 50%.

Ryhmätehtävästä palautettuja dokumentteja arvioidaan vertaamalla niitä tehtävänantoon. Opiskelijat arvioivat toisten ryhmien tekemiä töitä arvosanalla ja antavat lisäksi vapaamuotoista kirjallista palautetta. Vertaispalaute jaetaan opiskelijoille kurssin päätyttyä. Vertaisarvio vaikuttaa ryhmätehtävän arvosanaan 50% ja opettajan arvio 50%.

Yksilötehtävän arvioivat opettajat (H-5). Arviossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Ilmaisu ja tekstin jäsentely ovat selkeitä
- Aihetta on käsitelty analyyttisesti ja ongelmakeskeisesti
- Asiasisältö on oikein ja riittävän laaja
- Tekstistä välittyy asioiden omakohtainen ymmärtäminen
- Tehtävä luo aiheesta selkeän kokonaiskuvan

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ja/tai läsnäolon korvaavia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävä on tehty tehtävänannon mukaisen tuotoksen, mutta tuotos on jäänyt sisällöltään vaatimattomaksi ja laajuudeltaan suppeaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä työn laatimisessa. Tehtävä on tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautettu dokumentti on sisällöltään ja laajuudeltaan hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Tehtävästä palautettu dokumentti on laadultaan ja laajuudeltaan erinomainen. Palautettu dokumentti osoittaa syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa näistä ammennettuja oppeja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Opettaja
 • Tapani Kilpeläinen
 • Markku Lindell
Ryhmät
 • YPROIK24
  Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen
 • YPROTK24
  Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-Kuvata projektin elinkaaren vaiheet ja ymmärtää niiden merkityksen projektin onnistumiselle
-Valmistella ja suunnitella projektin kansainvälisten projektiviitekehysten ja standardien mukaisesti
-Määritellä projektille ja se lopputuotoksille asetetut tavoitteet tarvekartoitukseen ja sidosryhmäanalyysiin perustuen
-Laatia valmistelu- ja suunnitteluvaiheen projektinhallintadokumentit
-Arvioida kriittisesti projektien valmistelu- ja suunnitteluvaiheiden onnistumista
-Organisoida projektia ja toimia projektipäällikön roolissa valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa

Sisältö

-Projektijohtamisen perusteet ja projektien toimintaympäristöt
-Projektien organisoituminen
-Projektien toteutettavuuden arviointi
-Projektin laajuuden määrittäminen ja projektin rajaus
-Sidosryhmäanalyysi ja vaatimusmäärittely
-Projektien auditoinnit ja katselmoinnit
-Projektin kokonaissuunnittelu
-Projektin ositus, aikataulutus, resurssit ja kustannukset
-Projektin riskien ja laadun hallinta
-Ostojen ja hankintojen suunnittelu
-Viestinnän suunnittelu
-Projektin ohjauksen, valvonnan ja raportoinnin suunnittelu

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa esitettävän asiantuntija-aineistot koostuvat tyypillisesti opiskelijoille jaettavista PowerPoint -esityksistä.

Kirjallisuutta:
Turner, Rodney, ed. Gower Handbook of Project Management (5th Edition), Farnham, Surrey, GBR: Ashgate Publishing Ltd, 2015.
Snyder, Cynthia. User's Manual to the PMBOK Guide (2nd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
Tomczyk, Catherine A.. Project Manager's Spotlight on Planning. Alameda, CA, USA: Sybex, 2005.
Patel, Vinod N.. Project Management. Jaipur, IND: Oxford Book Co., 2008.
Heagney, Joseph. Fundamentals of Project Management (4th Edition). Saranac Lake, NY, USA: AMACOM Books, 2011.
Norman, Eric S., Brotherton, Shelly A., and Fried, Robert T.: Work Breakdown Structures: The Foundation for Project Management Excellence. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
Roberts, Paul. Guide to Project Management. London, GBR: Profile Books/The Economist, 2007.
Heldman, Kim. PMP: Project Management Professional Study Guide. Alameda, CA, USA: Sybex, 2004.
Richman, Larry. Successful Project Management (3rd Edition). Saranac Lake, NY, USA: AMACOM Books, 2011.

Lisäksi kirjallisena oppimateriaalina voidaan käyttää muuta Finnasta löytyvää kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita. Tarkemmat lukulistat ja materiaalit julkaistaan ITSLearning -oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu seuraavien menetelmien avulla:
- Kirjalliseen aineistoon perustuva itseohjautuva oppiminen
- Oppimistehtävät:
--- Ennakkotehtävä
--- Yksilötehtävä
--- Ryhmätehtävä
--- Muiden opiskelijoiden palauttamiin oppimistehtäviin perehtyminen ja vertaispalautteen antaminen näistä
--- Oppimistehtäviin liittyviin kyselyihin vastaaminen ja keskustelu tarpeen mukaan
- Lähitapaamiset:
--- Tehtävien purku
--- Ryhmätehtävien työstäminen ja esittäminen
--- Workshop-tyyppinen työskentely luokissa
--- Asiantuntijaluennot ja -vierailut (tarvittaessa)
- Oman oppimisen arviointi opintojakson päätteeksi

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan suuntaviivoja noudattaen. Pedagogisina malleina lähiopetuksessa ja oppimistehtävissä käytetään tutkivaa, aktivoivaa ja ongelmaperusteista oppimista. Osa lähiopetuksesta on opettajien johdattamaa ja ohjaamaa keskustelua. Keskustelujen tavoite on, että opiskelijaryhmän yhteinen tieto ja ymmärrys käsiteltävistä asioista saadaan mahdollisimman hyvin koko ryhmän käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna jossa on 135 h opiskelijan työtä.
Suunniteltu työtuntien jakautuminen
- 9 h ennakkotehtävä
- 16 h lähiopetus
- 80 h ryhmätyö (sisältää itsenäisen opiskelun ja henkilökohtaiseen vertaisarviointiin käytetyn ajan)
- 30 h yksilötehtävä

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu lähiopetuspäivien aiheista, niihin liittyvistä ennakko-, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä sisältöön liittyvästä kirjallisuudesta, julkaisuista ja muusta materiaalista.

Ennakkotehtävässä opiskelijat tutustuvat ITSLearning -oppimisympäristössä annettuun projektijohtamisen kompetensseihin liittyvään tausta-aineistoon ja pohtivat projektien ideointiin liittyviä asiakokonaisuuksia. Opintojakson ennakkotehtävät ovat saatavissa opintojaksolle hyväksytysti ilmoittautuneille opiskelijoille oppimisympäristössä noin kuukautta ennen opintojen ryhmäkohtaista aloituspäivää. Huom! Tämän opintojakson ennakkotehtävät tulee palauttaa oppimisalustalle ennen opintojen aloituspäivää 7.1.2024.

Opintojaksolla valmistellaan ja suunnitellaan ryhmätyönä todellinen, opiskelijoiden omista ideoista lähtöisin oleva esimerkkiprojekti. Projektin valmistelu ja suunnittelu -opintojakso (5 op) käsittää projektinhallintaan liittyvät kokonaisuudet, jotka tapahtuvat ennen projektin toteutusvaihetta. Ryhmätyön tuloksena syntyvät harjoitustyöprojektin perustamisasiakirja ja projektisuunnitelma sekä muut valmistelu- ja suunnitteluvaiheen dokumentit. Ryhmä dokumentoi ryhmätyönsä etenemisen ja projektidokumentaatio katselmoidaan vertaiskatselmointina opintojakson aikana. Opintojakso muodostaa puolet "Projektin elinkaaren hallinta" -opintokokonaisuudesta (10 op).

Opintojakson yksilötehtävänä on laaja, koko opintojakson kattava henkilökohtainen reflektio.

Opintojakson lähipäivät:
pe 26.1.2024 klo 9.00-16.15 ja
to 15.2.2024 klo 9.00-16.15.

Ensimmäisessä lähipäivässä kerrataan koulutuksen aloituspäivänä läpikäytyä projektin valmisteluvaihetta ja esitellään ryhmien projektit sekä keskustellaan niistä. Lisäksi perehdytään projektien valmisteluvaiheen vaatimuksenhallintaan, dokumentointiin, katselmointiin, projektisuunnittelun perusteisiin sekä projektin ositukseen.

Toisessa lähipäivässä ryhmät esittävät ryhmätyöprojektiensa WBS-ositukset. Lisäksi perehdytään tarkemmin projektin suunnittelun osa-alueisiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu yksilötehtävään ja ryhmätehtävään liittyvien (opiskelijan palauttamien) dokumenttien arviointiin. Ryhmätehtävän painotus on arvosanasta on 50% ja yksilötehtävän 50%. Ennakkotehtävää ei arvioida numerolla.

Ryhmätehtävästä palautettuja dokumentteja arvioidaan vertaamalla niitä tehtävänantoon. Opiskelijat arvioivat toisten ryhmien tekemiä töitä arvosanalla ja antavat lisäksi vapaamuotoista kirjallista palautetta. Vertaispalaute jaetaan opiskelijoille kurssin päätyttyä. Vertaisarvio vaikuttaa ryhmätehtävän arvosanaan 50% ja opettajan arvio 50%.

Yksilötehtävän arvioivat opettajat (H-5). Arviossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Ilmaisu ja tekstin jäsentely ovat selkeitä
- Aihetta on käsitelty analyyttisesti ja ongelmakeskeisesti
- Asiasisältö on oikein ja riittävän laaja
- Tekstistä välittyy asioiden omakohtainen ymmärtäminen
- Tehtävä luo aiheesta selkeä kokonaiskuvan

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ja/tai läsnäolon korvaavia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävä on tehty tehtävänannon mukaisen tuotoksen, mutta tuotos on jäänyt sisällöltään vaatimattomaksi ja laajuudeltaan suppeaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä työn laatimisessa. Tehtävä on tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautettu dokumentti on sisällöltään ja laajuudeltaan hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Tehtävästä palautettu dokumentti on laadultaan ja laajuudeltaan erinomainen. Palautettu dokumentti osoittaa syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa näistä ammennettuja oppeja tarkoituksenmukaisella tavalla

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Opettaja
 • Tapani Kilpeläinen
Ryhmät
 • YPROTK23
  Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-Kuvata salkkujohtamisen merkityksen projekteihin pohjautuvan liiketoiminnan jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle
-Määritellä toimivan salkkujohtamisen asettamat vaatimukset yksittäisen projektin johtamiselle
-Johtaa organisaation strategien toteutumista salkkujohtamisen avulla
-Laatia liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset salkunhallinta periaatteet ja salkkujohtamisen prosessin
-Soveltaa salkkujohtamisen periaatteita erityyppisissä organisaatioissa

Sisältö

-Salkunhallinnan periaatteet ja käytänteet
-Strategian toteutuminen salkkujohtamisen avulla
-Projektinhallinnan merkitys salkkujohtamiselle
-Salkunhallinta erityyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa
-Projektitoiminnan riskien hallinta salkkujohtamisen avulla
-Hyötyjen toteutumisen johtaminen

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa esitettävät asiantuntija-aineistot koostuvat vapaamuotoisista materiaaleista ja luentokalvoista, jotka jaetaan opiskelijoille.

Kirjallisena oppimateriaalina käytetään Finnasta löytyvää kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita. Lukulistat ja materiaalit julkaistaan ITSLearning -oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu seuraavien menetelmien avulla:

- Kirjalliseen aineistoon perustuva itseohjautuva oppiminen
- Oppimistehtävät:
--- Ennakkotehtävä
--- Yksilötehtävät
--- Ryhmätehtävät
--- Muiden opiskelijoiden palauttamiin oppimistehtäviin perehtyminen ja vertaispalautteen antaminen näistä
--- Oppimistehtäviin liittyviin kyselyihin vastaaminen ja keskustelu tarpeen mukaan
- Lähitapaamiset:
--- Tehtävien purku
--- Ryhmätehtävien työstäminen ja esittäminen
--- Workshop-tyyppinen työskentely luokissa
--- Asiantuntijaluennot ja -vierailut
- Oman oppimisen arviointi opintojakson päätteeksi

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan suuntaviivoja noudattaen. Pedagogisina malleina lähiopetuksessa ja oppimistehtävissä käytetään tutkivaa, aktivoivaa ja ongelmaperusteista sekä case-pohjaista oppimista.

Osa lähiopetuksesta on opettajien johdattamaa ja ohjaamaa keskustelua. Opiskelijoita kannustetaan keskustelemaan aktiivisesti ja vaihtamaan kokemuksia todellisiin, omiin työelämälähtöisiin projektiliiketoimintakokemuksiin liittyen. Keskustelujen tavoite on, että opiskelijaryhmän, opettajien ja mahdolisten asiantuntijavieraiden yhteinen tieto ja ymmärrys käsiteltävistä asioista saadaan mahdollisimman hyvin koko ryhmän käyttöön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetuksen poissaolon voi korvata erillisellä tehtävällä joka liittyy ko. lähiopetuspäivän aiheeseen. Korvaavan tehtävän toteutustapa sovitaan opettajan kanssa. Tehtävä voi olla esimerkiksi kirjallinen essee, videoitu PowerPoint -esitys, Prezi -esitys tms.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna jossa on 135 h opiskelijan työtä.
Suunniteltu työtuntien jakautuminen:
- 16 h lähijaksolle orientoiva ennakkotehtävä
- 14 h lähiopetus (kaksi 7 h päivää)
- 80 h ryhmätyö (sisältää vertaisarviointiin käytetyn ajan)
- 25 h yksilötehtävä

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
* Kuvata salkkujohtamisen merkityksen projekteihin pohjautuvan liiketoiminnan jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle
* Määritellä toimivan salkkujohtamisen asettamat vaatimukset yksittäisen projektin johtamiselle
* Johtaa organisaation strategien toteutumista salkkujohtamisen avulla
* Laatia liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset salkunhallinta periaatteet ja salkkujohtamisen prosessin
* Soveltaa salkkujohtamisen periaatteita erityyppisissä organisaatioissa

Sisältö:
* Salkunhallinnan periaatteet ja käytänteet
* Strategian toteutuminen salkkujohtamisen avulla
* Projektinhallinnan merkitys salkkujohtamiselle
* Salkunhallinta erityyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa
* Projektitoiminnan riskien hallinta salkkujohtamisen avulla
* Hyötyjen toteutumisen johtaminen salkun avulla

Ajoitus:
Opintojakson lähipäivät: 19.1.2024 klo 9.00-16.00 ja 8.3.2024 klo 9.00-16.00.


Huom! Opintojakson ennakkotehtävä tulee palauttaa oppimisalustalle ennen ensimmäistä lähipäivää 16.1.2024. Tehtävä on saatavissa hyväksytysti ilmoittautuneille opiskelijoille ITSLearning-oppimisympäristössä noin kolme viikkoa aikaisemmin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu yksilö- ja ryhmätehtäviin liittyvien dokumenttien ja esitysten arviointiin. Tehtävien arviointiasteikko on H-5.

Yleisesti arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Ilmaisu ja tehtävän jäsentely ovat selkeitä
- Aihetta on käsitelty analyyttisesti ja ongelmakeskeisesti
- Esitettyjen menetelmien luotettavuus ja pätevyys on perusteltu (myös teorian näkökulmasta)
- Asiasisältö on oikein ja riittävän laaja
- Tekstistä välittyy asioiden omakohtainen ymmärtäminen
- Tehtävä luo aiheesta selkeän kokonaiskuvan

Yksittäisten tehtävien arviointikriteerit kuvataan tarkemmin ITSLearning -oppimisympäristössä kunkin tehtävänannon yhteydessä. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla HYV/HYL.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ja/tai läsnäolon korvaavia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimistehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti, mutta tuotos on jäänyt sisällöltään vaatimattomaksi ja laajuudeltaan suppeaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä oppimistehtävien laatimisessa. Tehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautettu dokumentti on sisällöltään ja laajuudeltaan hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Oppimistehtävistä palautetut dokumentit ovat laadultaan ja laajuudeltaan erinomaisia. Ne osoittavat syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa näistä ammennettuja oppeja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esitietovaatimukset

Projektin elinkaaren hallinta -moduulin suorittaminen hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Opettaja
 • Tapani Kilpeläinen
Ryhmät
 • YPROTK23
  Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa.
-Kuvata erilaiset projektityypit ja niiden toimintaympäristöt
-Laskea ja arvioida projektien kannattavuutta investointina
-Salkunhallinnan ja ohjelmajohtamisen käytännöt
-Projektitoiminnan organisoitumisen periaatteet
-Arvioida organisaatioiden projektitoiminnan kypsyyttä

Sisältö

-Erilaiset projektityypit ja liiketoimintaympäristöt
-Investointilaskennan menetelmät ja projektien kannattavuuden arviointi
-Isojen projektikokonaisuuksien johtaminen
-Ohjelmajohtaminen
-Salkunhallinnan perusteet
-Projektitoiminnan organisoituminen ja PMO
-Organisaation projektitoiminnan kypsyystasot

Oppimateriaalit

Lähiopetuksessa esitettävät asiantuntija-aineistot koostuvat vapaamuotoisista materiaaleista ja luentokalvoista, jotka jaetaan opiskelijoille.

Kirjallisena oppimateriaalina käytetään Finnasta löytyvää kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita. Lukulistat ja materiaalit julkaistaan ITSLearning -oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu seuraavien menetelmien avulla:

- Kirjalliseen aineistoon perustuva itseohjautuva oppiminen
- Oppimistehtävät:
--- Ennakkotehtävä
--- Yksilötehtävät
--- Ryhmätehtävät
--- Muiden opiskelijoiden palauttamiin oppimistehtäviin perehtyminen ja vertaispalautteen antaminen näistä
--- Oppimistehtäviin liittyviin kyselyihin vastaaminen ja keskustelu tarpeen mukaan
- Lähitapaamiset:
--- Tehtävien purku
--- Ryhmätehtävien työstäminen ja esittäminen
--- Workshop-tyyppinen työskentely luokissa
--- Asiantuntijaluennot ja -vierailut
- Oman oppimisen arviointi opintojakson päätteeksi

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan suuntaviivoja noudattaen. Pedagogisina malleina lähiopetuksessa ja oppimistehtävissä käytetään tutkivaa, aktivoivaa ja ongelmaperusteista sekä case-pohjaista oppimista.

Osa lähiopetuksesta on opettajien johdattamaa ja ohjaamaa keskustelua. Opiskelijoita kannustetaan keskustelemaan aktiivisesti ja vaihtamaan kokemuksia todellisiin, omiin työelälähtöisiin projektiliiketoimintakokemuksiin liittyen. Keskustelujen tavoite on, että opiskelijaryhmän, opettajien ja mahdolisten asiantuntijavieraiden yhteinen tieto ja ymmärrys käsiteltävistä asioista saadaan mahdollisimman hyvin koko ryhmän käyttöön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetuksen poissaolon voi korvata erillisellä tehtävällä joka liittyy ko. lähiopetuspäivän aiheeseen. Korvaavan tehtävän toteutustapa sovitaan opettajan kanssa. Tehtävä voi olla esimerkiksi kirjallinen essee, videoitu PowerPoint -esitys, Prezi -esitys tms.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna jossa on 135 h opiskelijan työtä.
Suunniteltu työtuntien jakautuminen
- 16 h lähijaksolle orientoiva ennakkotehtävä
- 14 h lähiopetus (kaksi 7 h päivää)
- 80 h ryhmätyö (sisältää vertaisarviointiin käytetyn ajan)
- 25 h yksilötehtävä.

Sisällön jaksotus

Oppimistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Kuvata erilaiset projektityypit ja niiden toimintaympäristöt
- Soveltaa projektiliiketoiminnan periaatteita käytännössä
- Laskea ja arvioida projektien kannattavuutta investointina
- Kuvata projektitoiminnan, ohjelmajohtamisen ja salkunhallinnan perusteet liiketoiminnan näkökulmasta
- Selostaa organisoitumisen merkityksen projektitoiminnan kannalta
- Arvioida organisaatioiden projektitoiminnan kypsyystasoja
- Ymmärtää laadunhallinnan perusteiden merkityksen projektiliiketoiminnassa

Opintojakson sisältö:
- Erilaiset projektityypit ja liiketoimintaympäristöt
- Investointilaskennan menetelmät ja projektien kannattavuuden arviointi
- Hyötyjen toteutuminen
- Isojen projektikokonaisuuksien johtaminen
- Ohjelmajohtaminen
- Salkunhallinnan perusteet
- Projektiorganisaatiot
- Projektitoiminnan kypsyystasomallit
- Laadunhallinnan perusteet projektiliiketoiminnassa

Ajoitus:
Opintojakson lähipäivät: 18.1.2024 klo 9.00-16.00 ja 7.3.2024 klo 9.00-16.00.

Huom! Opintojakson ennakkotehtävä tulee palauttaa oppimisalustalle ennen ensimmäistä lähipäivää 16.1.2024. Tehtävä on saatavissa hyväksytysti ilmoittautuneille opiskelijoille ITSLearning-oppimisympäristössä noin kaksi viikkoa aikaisemmin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu yksilö- ja ryhmätehtäviin liittyvien dokumenttien ja esitysten arviointiin. Tehtävien arviointiasteikko on H-5.

Yleisesti arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Ilmaisu ja tehtävän jäsentely ovat selkeitä
- Aihetta on käsitelty analyyttisesti ja ongelmakeskeisesti
- Esitettyjen menetelmien luotettavuus ja pätevyys on perusteltu (myös teorian näkökulmasta)
- Asiasisältö on oikein ja riittävän laaja
- Tehtävästä välittyy asioiden omakohtainen ymmärtäminen
- Tehtävä luo aiheesta selkeän kokonaiskuvan

Yksittäisten tehtävien arviointikriteerit kuvataan tarkemmin ITSLearning -oppimisympäristössä kunkin tehtävänannon yhteydessä. Ennakkotehtävää ei arvioida.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ja/tai läsnäolon korvaavia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimistehtävät on tehty tehtävänannon mukaisen tuotoksen, mutta tuotos on jäänyt sisällöltään vaatimattomaksi ja laajuudeltaan suppeaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä oppimistehtävien laatimisessa. Tehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautettu dokumentti on sisällöltään ja laajuudeltaan hyvä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Oppimistehtävistä palautetut dokumentit ovat laadultaan ja laajuudeltaan erinomaisia. Ne osoittavat syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa näistä ammennettuja oppeja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esitietovaatimukset

Projektin elinkaaren hallinta -moduulin suorittaminen hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

26.05.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Opettaja
 • Tapani Kilpeläinen
Ryhmät
 • YPROTK23
  Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa.
-Kuvata projektijohtamisen yleisimmät viitekehykset, standardit, mallit ja metodologiat
-Soveltaa projektinjohtamisen malleja erilaisissa projekteissa ja organisaatioissa
-Kehittää organisaation projektitoimintaa eri projektiviitekehyksiin perustuen
-Kehittää projektihenkilöstön osaamista

Sisältö

-Kansainväliset ja kansalliset projektijärjestöt:
-IPMA Competence Baseline
-PMI Project Management Body of Knowledge
-PRINCE2 prosessit, teemat ja periaatteet
-Projektijohtamisen ISO-standardit
-Projektityön ketterät menetelmät ja hybridimallit
-Projektitoiminta erityyppisissä organisaatioissa ja projektiympäristöissä

Oppimateriaalit

Oppimateriaaleina on kansainvälisistä projektiviitekehyksistä ja standardeista julkaistu materiaali sekä projektijohtamisen alan kirjallisuus. Oppimateriaali tullaan julkaisemaan opimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu seuraavien menetelmien avulla:
- Kirjalliseen tms. aineistoon perustuva itseohjautuva oppiminen:
Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali, oppimateriaalilinkit ja kirjallisuuslähteet julkaistaan oppimisympäristöissä (ITSLearning ja opintoryhmäkohtainen MS Teams-alue)
- Ennakkotehtävän toimeksianto ja ohjeistus oppimisympäristössä
-> Ennakkotehtävän teemoihin liittyvään ryhmäkeskusteluun osallistuminen
- Lähitapaamiset:
-> Ennakkotehtävien purku
-> Ryhmätehtävän työstäminen
-> Opintojakson teemoihin liittyvät työpajat
-> Asiantuntijaluennot
- Yksilötehtävän ja ryhmätehtävän toimeksianto ja ohjeistus oppimisympäristössä
-> Oppimistehtäviin liittyviin ryhmäkeskusteluihin osallistuminen tarpeen mukaan
-> Oppimistehtävien tarkastaminen ja palautteen anto oppimisympäristöön tai henkilökohtaisesti
-> Muiden opiskelijoiden palauttamiin oppimistehtäviin perehtyminen ja vertaispalautteen antaminen näistä
- Opintojakson yhteydessä opiskelijat suorittavat IPMA ICB-standardiin perustuvan PMAF Foundation sertifioinnin
- Koko opintojaksoon liittyvä reflektointi ja oman oppimisen arviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojakso pyritään toteuttamaan innovaatiopedagogiikan suuntaviivojen noudattaen
Ennakkotehtävässä opiskelijat tutustuvat annettuun tausta-aineistoon ja pohtivat ja raportoivat projektitoiminnan viitekehyksiin liittyviä asiakokonaisuuksista
Osa lähiopetuksesta tulee koostumaan opettajan johdattamalla ja ohjaamalla keskustelulla. Tarkoitus on saada opiskelijaryhmän, opettajien ja asiantuntijavieraiden yhteinen tieto ja ymmärrys käsiteltävistä asioista saadaan mahdollisimman hyvin koko ryhmän käyttöön.

Ryhmätehtävän pedagoginen malli on ongelmaperustainen oppiminen. Opiskelijat työskentelevät pienryhmissä ja kukin ryhmä saa työstettäväkseen laajan ryhmätehtävän jotka myös vertaisarvioidaan.

Yksilötehtävässä opiskelija perehtyy johonkin oman työnsä kannalta kiinnostavaan asiakokonaisuuteen ja raportoi työnsä.

Opintojakson lopussa opiskelija reflektoi omaa henkilökohtaista oppimiskokemustaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opiskeluna jossa on 135 h opiskelijan työtä
Suunniteltu työtuntien jakautuminen
- 9 h ennakkotehtävä
- 16 h lähiopetus (kaksi 8 h:n päivää)
- 80 h ryhmätyö (sisältää itsenäisen opiskelun ja vertaisarviointiin käytetyn ajan)
- 30 h yksilötehtävät

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Kuvata projektijohtamisen yleisimmät viitekehykset, standardit, mallit ja metodologiat
- Soveltaa projektinjohtamisen malleja erilaisissa projekteissa ja organisaatioissa
- Kehittää organisaation projektitoimintaa eri projektiviitekehyksiin perustuen
- Kehittää projektihenkilöstön osaamista

Opintojakson sisältö:
- Kansainväliset ja kansalliset projektijärjestöt
- IPMA Competence Baseline
- PMI Project Management Body of Knowledge
- PRINCE2 prosessit, teemat ja periaatteet
- Projektijohtamisen ISO-standardit
- Projektityön ketterät menetelmät ja hybridimallit
- Projektitoiminnan kehittäminen erityyppisissä organisaatioissa
Syyskuu - Marraskuu 2023, lähipäivät 22.9.2023 klo 9.00-16.00 ja 24.11.2023 klo 9.00-16.00

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu yksilötehtäviin ja ryhmätehtävään liittyvien (opiskelijan palauttamien) dokumenttien arviointiin. Yksilötehtävien painotus 60 % ryhmätehtävän arvosanasta on 40 %. Ennakkotehtävää ei arvioida.
Ryhmätehtävästä palautettuja dokumentteja arvioidaan vertaamalla niitä tehtävänantoon. Ryhmätehtävien vertaispalaute kerätään MS Forms-työkalun avulla ja antavat vapaamuotoista kirjallista palautetta. Kirjallinen vertaispalaute jaetaan opiskelijoille kurssin päätyttyä.
Yksilötehtävät: kurssilla suoritettava PMAF Foundation -sertifiointi (HYV/HYL) ja oppimispäiväkirja (H-5).

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ja/tai läsnäolon korvaavia tehtäviä ei ole palautettu hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti, mutta tuotokset ovat jääneet sisällöltään vaatimattomaksi ja laajuudeltaan suppeaksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä työn laatimisessa. Tehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti ja dokumentit ovat sisällöltään ja laajuudeltaan hyvät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Tehtävästä palautetut dokumentit ovat laadultaan ja laajuudeltaan erinomaiset. Dokumentit osoittavat syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä opiskelijan kykyä soveltaa näistä ammennettuja oppeja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esitietovaatimukset

Projektin elinkaaren hallinta -moduulin suorittaminen hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
Opettaja
 • Tapani Kilpeläinen
 • Mervi Varhelahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • VAVY2324
  Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat (YAMK)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-Soveltaa vastuullisen projektijohtamisen periaatteita
-Soveltaa kestävän projektijohtamisen työkaluja ja menetelmiä käytännössä
-Johtaa monialaista projektia kansainvälisessä projektiympäristössä
-Soveltaa tarkoituksenmukaisia työkaluja hajautetun projektiryhmän johtamisessa

Sisältö

-Vastuullinen projektijohtaminen
-Kestävyys projektijohtamisessa
-Kansainvälisen tiimin johtaminen
-Kulttuurierojen merkitys projektitoiminnan johtamisessa
-Ihmisarvot projektijohtamisessa
-Hajautetun projektiryhmän johtaminen

Oppimateriaalit

OSA 1 JOHDATUS KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
Materiaalit löydettävissä verkossa, osa tieteellisiä artikkeleja englannin kielellä. (ITSlearning)

OSA 2 KANSAINVÄLINEN PROJEKTITOIMINTA
Lähiopetuksessa esitettävät asiantuntija-aineistot koostuvat vapaamuotoisista materiaaleista ja luentokalvoista, jotka jaetaan opiskelijoille.
Kirjallisena oppimateriaalina käytetään Finnasta löytyvää kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita. Lukulistat ja materiaalit julkaistaan opintojakson Teams -kanavalla.

Opetusmenetelmät

PART 1 INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY 15.1.2024-31.3.2024
Mainly self-paced, online learning in ITSlearning.
All necessary learning material is available online or can be retrieved online as the course progresses.
Working methods include independent exploration of topics and collaborative discussion (on an electronic platform, not requiring simultaneous discussion) of your own observations and learning.

PART 2 INTERNATIONAL PROJECT WORK (jointly with HU University of Applied Sciences Utrecht, Gilbert Silvius, April - May 2024)
Online (MS TEAMS!) mainly in international and multidisciplinary groups, group meetings on campus, visit to Utrecht
- Self-directed learning based on written material
Learning tasks:
- Pre-assignment
- Individual assignment
- International group assignment
- Referring to and giving peer feedback on learning tasks returned by other students
- Responding to and discussing queries related to the learning tasks as appropriate
- Face-to-face meetings (classroom or virtual):
- Exercise debriefing
- Working on and presenting group assignments
- Workshop-style work in class
- Expert lectures and visits
- Self-assessment

NOTE!
The course includes a travel to Utrecht (self-financed)
Turku visit by Utrecht students on 12-13.4.
Utrecht visit by Turku students on 17.5.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

no exam

Kansainvälisyys

The course will follow the guidelines of innovation pedagogy.
The course is divided into two parts:

PART 1 INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY
Mainly independent, self-paced studying in ITSlearning. The section will end with a collaborative discussion (on an electronic platform, does not require simultaneous discussion) on the findings and learning.
The language of instruction is English.

PART 2 INTERNATIONAL PROJECT WORK
The course is run jointly with HU University of Applied Sciences Utrecht, Gilbert Silvius & students)
The language of instruction is English.
The learning environment is MS Teams.
An orientation task is used to prepare for the face-to-face training.

Part of the face-to-face teaching is teacher-led and teacher-guided discussion. The purpose of this part is to maximise the shared knowledge and understanding of the issues discussed between the group of students, the teachers and any expert guests.

The pedagogical model for the group task is problem-based learning. Students will work in international small groups and each group will critically examine real-life work projects in the light of the topics covered in the course. The group work will be finalised in a joint meeting, which will also reflect on the learning as a group.

The individual assignment will be a comprehensive written work related to the themes of the course.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

The course will be implemented as a blended learning course with 135 h of student work.
PART 1 INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY about 55h mainly independent work
PART 2 INTERNATIONAL PROJECT WORK approximately 80h mainly virtual group work.

NOTE!
Turku visit by Utrecht students on 12.-13.4.
Utrecht visit by Turku students on 17.5.

Sisällön jaksotus

PART 1 INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY autonomously 15.1.2024-31.3.2024
PART 2 INTERNATIONAL PROJECT WORK April - May 2024

Contact teaching days: 12-13 April in Turku & 17 May in Utrecht (HU, Gilbert Silvius)

PART 1 INTRODUCTION TO SUSTAINABILITY
-Background and History of Sustainability
-Sustainability and Economic System(s)
-Sustainability in Organizational Context
Circular economy, economics & sustainability, sustainable production
-Introduction to Circular Economy and its neighbouring concepts
-How to implement and assess Circular Economy in businesses
-Shared resources and business cooperation

PART 2 INTERNATIONAL PROJECT WORK (jointly with HU University of Applied Sciences Utrecht, Gilbert Silvius)
-Responsible project management
-Sustainability in project management
-Leading the international project team
-The importance of cultural differences in multicultural project management
-Human values in project management
-Leading a decentralized project team

Viestintäkanava ja lisätietoja

PARTICIPATION REQUIRES MASTERY OF THE BASICS OF PROJECT MANAGEMENT (for example Completion of the Project life cycle management module)

Language of instruction is English.

Please note that participants are expected to attend the Utrecht visit (self-financed)

Open Studies: 5 registrations

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

PART 1
assessment based on active participation in the PART 1 collaborative discussion that also show analytical and problem-oriented approach to the subject matter. The assessment scale is pass/fail.

PART 2
Assessment is based on the evaluation of documents and presentations related to individual and group activities. The assessment scale for the assignments is H-5.

In general, the assessment will pay attention to the following issues:
- The content and scope of the assignment are in line with the assignment layout.
- clarity of expression and structuring of the task
- Analytical and problem-oriented approach to the subject matter
- Reliability and validity of the methods presented are justified (including from a theoretical point of view)
- The subject matter is correct and sufficiently broad
- The text conveys a personal understanding of the issues
- The task provides a clear overview of the subject

The assessment criteria for individual assignments are described in more detail in the ITSLearning learning environment and/or on the course Teams channel for each assignment. The pre-task will not be assessed.

Hylätty (0)

Learning assignments and/or substitutes for attendance have not been returned successfully.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

PART 1 is APPROVED
PART 2: The assignment has produced an output in accordance with the terms of reference, but the output has been modest in content and limited in scope.

OSA1 on HYVÄKSYTTY
OSA 2: Tehtävä on tehty tehtävänannon mukaisen tuotoksen, mutta tuotos on jäänyt sisällöltään vaatimattomaksi ja laajuudeltaan suppeaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

PART 1 is APPROVED
PART 2: The individual/group has mastered the key content of the course and the source material and has been able to use them in the preparation of the work. The assignment has been completed in accordance with the terms of reference and the returned document is of good content and scope.

OSA1 on HYVÄKSYTTY
OSA 2: Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä työn laatimisessa. Tehtävä on tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautettu dokumentti on sisällöltään ja laajuudeltaan hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

PART 1 is APPROVED
PART 2:The individual/group has an excellent understanding of the course content and the source material and has been able to use them effectively in their work. The individual/group has actively sought information, new solutions and perspectives. The document returned from the assignment is of excellent quality and scope. The returned document demonstrates a deep understanding of the source material and the ability to apply the lessons learned in a meaningful way.

OSA1 on HYVÄKSYTTY
OSA 2:Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Tehtävästä palautettu dokumentti on laadultaan ja laajuudeltaan erinomainen. Palautettu dokumentti osoittaa syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa näistä ammennettuja oppeja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esitietovaatimukset

Projektin elinkaaren hallinta -moduulin suorittaminen hyväksytysti