Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Tradenomi (ylempi amk), projektijohtaminen > Tradenomi (ylempi amk), projektijohtaminen

Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), Projektijohtaminen

Kevät 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
SYVENTÄVÄT OPINNOT 55                                  
Projektitoiminnan johtaminen ja kehittäminen
                                 
Projektityön viitekehykset ja prosessit 5
   
     
             
Systeemianalyysi ja kehittämismenetelmät 5
   
     
             
Projektinhallinta ja projektijohtaminen
                                 
Projektin valmistelu 5
   
     
             
Projektin suunnittelu 5
   
     
             
Projektin toteutus 5
   
     
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Research Methods 5  
     
           
   
Data Analysis 1 5                                  
Action Research 5  
   
         
         
Tulevaisuuden tutkimus 5  
     
           
   
Johtamisopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                 
Strateginen johtaminen 5                                  
Innostava työyhteisö 5                                  
Osaamisen johtaminen 5                                  
Johtamisviestintä 5                                  
2515025510016.716.716.72.52.53.33.33.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                                  
Projektit liiketoimintana 5  
   
         
         
05005000002.52.500000
OPINNÄYTETYÖ 30                                  
Opinnäytetyö 30  
   
         
01515001515000005557.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25 35 15 25 10 25 15 16.7 16.7 16.7 5 5 8.3 8.3 8.3 8 8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Projektijohtamisen koulutus (90 op) on tradenomeille (AMK) ja muille soveltuvan tutkinnon suorittaneille suunnattu työelämälähtöinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä.

Projektijohtamisen koulutus on suunniteltu lisäämään tutkinnon suorittajan henkilökohtaisia valmiuksia kohdata ja hallita työelämän muutoksia. Opiskelusta on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen. Tutkinto vahvistaa mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisää tietoja ja taitoja projektijohtamisesta ja liiketoimintaosaamisesta sekä varmuutta verkostoissa toimimiseen.

Projektijohtamisen koulutuksen tärkeänä osana on työn tai työyhteisön kehittämistyönä toteutettava opinnäytetyö, jossa yhdistyvät teoria, käytäntö ja uuden tietämyksen tuottaminen ja soveltaminen. Opinnäytetyön toimeksianto voi nousta esimerkiksi omasta työnantajaorganisaatiosta tai projektista, jolloin opinnäytetyö lisää opiskelijan asiantuntijuutta ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Opinnäytetyössä korostuu työelämän, työn tai työyhteisön kehittäminen sekä valmius itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa hallitsevansa tiedonhankinta-, tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä soveltavansa tutkimustietoutta analyyttisesti ja kriittisesti.

Kansainvälistyminen toteutuu Projektijohtamisen koulutuksessa muun muassa osallistumalla Euroopassa sekä Euroopan ulkopuolella olevien yhteistyöyliopistojen YAMK- opiskelijoille tarkoitettuihin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin ja muuhun kansainväliseen opiskelutarjontaan. YAMK- opiskelijoilla on myös mahdollisuus päästä mukaan kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Vieraskieliset opintojaksot, vierailevat luennoitsijat ja opiskelumateriaalit vahvistavat käytännön kielitaitoa ja kulttuurien ymmärtämistä.

Projektijohtamisen koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet projektitehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen. Koulutuksen suorittanut voi toimia joko asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistason tehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkissektorilla. Sijoittumistutkimukset (esimerkiksi Tradenomiliiton tekemät) osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen. Tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina ja lähiopetusta on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa järjestettävät 2 päivää. Opinnot on suunniteltu tehtäväksi työn ohessa. Opiskelija laatii opiskelun alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma. Erikoistumista tapahtuu syventävien ammattiopintojen ja vapaasti valittavien opintojen kautta sekä 30 opintopisteen laajuisessa opinnäytetyössä.

Koulutus antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Jatkotutkinto-oikeuden myöntämiselle yliopistot voivat asettaa ehtoja esimerkiksi täydentävien siltaopintojen muodossa.

Osaamistavoitteet

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja European Qualification Framework'iin (EQF). Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa vastaava taso on 7.

Opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu, ja koulutuksessa tähdätään kattavasti opiskelijan projektityötaitojen syventämiseen ja perspektiivin laajentamiseen. Sisällöllisesti opinnoissa painottuvat projektinhallintataidot, joihin kiinnitetään liiketoimintaosaaminen, projektien johtaminen ja esimiestyö sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu.

Pedagogiset toimintatavat

Menetelmällisesti koulutukseen on sidottu mm. vuorovaikutustaidot, tiimityöskentely sekä englannin kieli. Opinnot nivotaan lähelle opiskelijan työtehtäviä ja erityisesti oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen kautta mahdollistetaan työnantajaorganisaation tai oman projektin kehittäminen.

Projektijohtamisen opinnot toteutetaan osin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketalouden YAMK–koulutusten kanssa. Opinnot koostuvat projektihallinnan menetelmistä, liiketoimintaopinnoista, kehittämistyönä tehtävästä opinnäytetyöstä sekä tutkimusmenetelmistä. Opiskelussa korostuvat vuorovaikutus- ja tiimityömenetelmät.

Arviointi

Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteista, sisällöstä ja toteutustavasta riippuen.

Opintojaksot ja opinnäytetyö arvostellaan asteikolla 0-5. Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Opintojaksojen arviointimenetelmät vaihtelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opiskelija saa suorituksistaan säännöllistä palautetta opettajilta. Lisäksi käytetään myös vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajien palautetta suorituksen onnistumisesta. Arvioinnin pohjana käytetään tutkinnon arviointikehikkoa.

Koulutuksen toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kehittämistyössä ovat keskeisessä asemassa elinkeinoelämän edustajilta ja opiskelijoilta saatu palaute ja aloitteet. Palautetta toiminnasta kerätään mm. opiskelijakyselyjen ja ryhmäkohtaisten kehityskeskustelujen avulla.

Opintojakson opettaja antaa opiskelijoille palautetta opintojen aikana ja lopussa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus antaa palautetta opintojaksoista. Vuosittain pidettävään palautepäivään kerätään opiskelijoiden palautteet etukäteen kyselylomakkeella. Palautetilaisuudessa KT- päällikkö käy palautteiden perusteella keskustelua opiskelijoiden kanssa koulutuksen vahvuuksista ja kehitettävistä asioista.