Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Insinööri (ylempi AMK), Kemiantekniikka ja bioteknologia
Insinööri (ylempi AMK), Kemiantekniikka ja bioteknologia
Ilmoittautumisaika

26.05.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

24.09.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia
Opettaja
 • Markku Lindell
 • Heidi Salokangas
Ryhmät
 • YTEJOS23
  Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
 • YTEJOTS23
  Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
· tunnistaa prosessikeskeisen toimintatavan yrityksen tai organisaation kehittämisvälineenä
· tunnistaa eri prosessitasoja · kuvata ja mitata prosesseja
· organisoida toimintaa määriteltyjen prosessien mukaisesti
· kuvata jatkuvan parantamisen menetelmiä ja käytäntöjä
· soveltaa jatkuvan parantamisen menetelmiä oman organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
· kuvata keskeiset laatustandardit ja laatujohtamisen periaatteet
· kuvata organisaationsa laatuajattelua arvoista operatiiviselle tasolle
· arvioida organisaationsa toimintaa ja onnistumista asetettujen laatumittarien avulla

Sisältö

· Prosessit ja laatu
· ISO 9000 ja 14000 ym. laatustandardit
· EFQM –viitekehys
· liiketoimintaprosessien kuvaaminen
· prosessimittarit, KPI:t
· laatufilosofia ja laatupolitiikka
· laadun ja toiminnan kehittämisen menetelmät
· laatu ja yrityksen funktiot
· valmistuksen ja tuotannon laatu

Oppimateriaalit

Laamanen, K.: Johda liiketoimintaa prosessien verkkona, Ideasta käytäntöön, Laatukeskus, 2009
Laamanen, K. & Tinnilä, M.: Prosessijohtamisen käsitteet, Teknologiateollisuus, 2009
Lecklin O, Laine R.O.: Laadunkehittäjän työkalupakki, Innovatiivisen johtamisjärjestelmän kehittäminen,Talentum, 2009.
Modig, N.& Åhlström, P. :Tätä on Lean, Ratkaisu tehokkuusparadoksiin, RheologicaPublishing, Tukholma, 2013
Torkkola, S.: Lean asiantuntijatyön johtamisessa, Talentum, 2015
SFS/ISO Laadunhallinnan periaatteet : ISO 9000 sarja
Suomen Laatukeskus, ITIL

Oppimisalustalla (itslearning) oleva materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus sekä yksilö- ja ryhmätehtävät. Dialogipohjainen keskustelu.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa insinööri (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ja haluavat laajentaa ja syventää teoriaosaamistaan sekä saada malleja soveltaa teoriaa omassa työssään.
Ennakkotehtävässä orientoidutaan koko opintojakson aiheisiin.
Lähiopetuksessa käydään läpi keskeinen teoria-aines sekä keskustellaan ja jaetaan omia kokemuksia käsiteltävistä asioista.
Yksilötehtäviä peilataan oman työnantajan toimintaympäristöön ja niissä analysoidaan ja kehitetään omaa työtä ja työtehtäviä. Ryhmätehtävissä korostuu laajemman tehtäväkokonaisuuden yhdessä suorittaminen, projektimainen työskentely sekä konstruktivistinen omien kokemuksien jakaminen ryhmän jäsenten kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan kanssa voi keskustella vaihtoehtoisesta suoritustavasta. HOPS-keskustelussa voi tuoda esille mahdolliset aiemmat korvaavat tai sisällytettävät, aihepiiriin liittyvät opinnot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 16 h
Ennakkotehtävä 21 h
Yksilötehtävä 1: Prosessijohtaminen 28 h
Yksilötehtävä 2: Laatujohtaminen 28 h
Ryhmätehtävä 40 h /opiskelija
Yhteensä 133 h
Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä on saatavissa hyväksytysti ilmoittautuneille opiskelijoille oppimisalustalla (itslearning) 18.9. Ennakkotehtävä tulee palauttaa oppimisalustalle viimeistään 10.10., ennen ensimmäistä lähipäivää.

Lähipäivät:
13.10.2022, klo 9.00-16.15
8.12.2023, klo 9.00-16.15

Opintojakso koostuu kahdessa lähiopetuspäivässä käsiteltävistä aiheista, sekä annettavista muista aiheista ja niihin liittyvistä kirjallisuudesta, julkaisuista ja oppimismateriaaleista. Opiskelijat työstävät aiheita lähipäivissä sekä muulloin omatoimisesti ja pienryhmissä opintojakson aikana erilaisten tehtävien muodossa.

Opintojaksolla tutustutaan prosessi- ja laatujohtamiseen, käsitellään ja keskustellaan ennakkotehtävästä sekä annetaan ja käydään läpi yksilö- ja ryhmätehtävät. Tavoitteena on ymmärtää miten prosessit ja laatu liittyvät toisiinsa ja mitä muuta prosessijohtamisella tavoitellaan kuin laatua.

Opintojaksolla käsitellään yrityksen/organisaation systeemistä mallintamista sekä prosessijohtamista ja prosessien kuvausta, kehittämistä, jalkauttamista ja mittaamista. Yrityksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen prosessien näkökulmasta. Käsiteltävänä on myös keskeiset laatujohtamisen käsitteet, viitekehykset ja menetelmät. Lisäksi käydään läpi laatujohtamisen tulevaisuuden tarvittavia kompetensseja ja trendejä. Opiskelijat työskentelevät Special Interest Group (SIG) pienryhmissä tutustuakseen erilaisiin laatujohtamisen työkaluihin ja menetelmiin.

Opintojaksoen ryhmätehtävien kautta opiskelijat harjaannuttavat myös tärkeitä työelämätaitoja, kuten opittujen laatu- ja prosessijohtamisen käsitteiden, menetelmien ja työkalujen esittämistä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan ennakkotehtävää, yksilötehtäviä ja ryhmätehtävää.
Ennakkotehtävä: hyväksytty/täydennettävä.
Yksilötehtävät: asteikolla 0-5,
Ryhmätehtävä: asteikolla 0-5.
Arvosana muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävien keskiarvona. Arviointi tehdään yksilö- ja ryhmätyötehtävän tuloksista ja raportoinnista heijastuvan osaamisen perusteella.
Tehtävien palauttaminen määritellyn palautuspäivämäärän jälkeen (myöhässä) saattaa vaikuttaa tehtävän arvosanaan alentavasti.

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä hyväksytysti. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osallistuminen lähipäiviin ja kaikkien tehtävien suorittaminen hyväksytysti (opiskelija anoo poissaolosta korvaavan tehtävän).
Tehtävävastausten perusteella opiskelija tunnistaa prosessi- ja laatujohtamisen keskeiset käsitteet ja menetelmät ja pystyy rajoitetusti soveltamaan niitä liiketoimintaprosessien ja laadun kuvaamisessa ja kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osallistuminen lähipäiviin ja kaikkien tehtävien suorittaminen hyväksytysti (opiskelija anoo poissaolosta korvaavan tehtävän).
Tehtävävastausten perusteella opiskelija hallitsee prosessi- ja laatujohtamisen käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä oikein liiketoimintaprosessien ja laadun kuvaamiseen ja kehittämiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osallistuminen lähipäiviin ja kaikkien tehtävien suorittaminen hyväksytysti (opiskelija anoo poissaolosta korvaavan tehtävän).
Tehtävävastausten perusteella opiskelija ymmärtää perusteellisesti prosessi- ja laatujohtamisen osana liikkeenjohdon työkalupakkia operatiivisen tehokkuuden saavuttamiseksi ja asiakastyytyväisyyden takaamiseksi, osaa prosessien formaalit kuvaamistavat ja osaa soveltaa niitä erilaisiin prosesseihin, sekä hallitsee prosessien ja laadun mittaamisen ja kehittämisen menetelmät. Arvosana 5 edellyttää hyvää onnistumista sekä yksilö- että ryhmätehtävissä.