Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, kliininen asiantuntijuus > Kliininen asiantuntijuus (ylempi amk), s20, radiografia

Ylempi AMK-tutkinto

Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), S20, Radiografia

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 40                                
Tulevaisuuden tekijät
                               
0000000000000000
Kliininen asiantuntijuus - radiografia
(Valitaan opintoja 20 op)
                               
Developing Quality Management and Safety Culture 5  
   
           
     
Developing Radiographic Imaging, Treatments and Procedures in Clinical Radiography 10
   
       
         
Developing Patient Centered and Patient Safe Clinical Radiography 5
 
     
               
155510502.52.53.33.33.32.52.5000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 20                                
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                               
Vapaasti valittavat opinnot 20
 
   
51505105001.71.71.7551.71.71.7
OPINNÄYTETYÖ 30                                
Kehittämismenetelmäosaaminen 5
 
     
               
Opinnäytetyön suunnitelma 10
   
       
         
Opinnäytetyön toteutus 5  
   
           
     
Opinnäytetyön loppuraportti 10  
     
             
15155105102.52.53.333.333.332.52.53.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 35 10 25 20 15 5.5 5.5 8 8 8 10.5 10.5 4.7 4.7 4.7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Radiografia

Koulutuksen kuvaus

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master School tarjoaa korkeatasoista asiantuntija- ja johtajakoulutusta monialaisessa ja kansainvälisessä yhteisössä. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen ja loistavaan uraan työelämän ammattilaisena. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehityt esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa kehität osaamistasi vaativalle asiantuntijatasolle.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opintoja toteutetaan myös englanninkielellä ja englanninkielistä oppimateriaalia käyttäen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI), joissa työskentelykieli on englanti.

Opinnäytetyö on työelämän ja hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtävä kehittämisprojekti, jossa opiskelija toimii projektipäällikkönä. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) tai työelämän toimintaympäristössä. Kehittämisprojektina toteutettavaan opinnäytetyöhön voidaan kytkeä muita opintoja soveltuvin osin. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opettajatuutorin ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Yhteistyössä toimii tarpeen mukaan myös rahoittaja. Kehittämisprojektille muodostetaan monipuolista asiantuntijuutta edustava ohjaus- ja projektiryhmä, jotka tukevat kehittämisprojektin toteutusta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005). Koulutus antaa yleisen kelpoisuuden johtamis- ja kehittämistehtäviin. Sosiaali- ja terveysalalla yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi on olemassa myös alakohtaista sääntelyä johtamistehtävissä toimimiseen. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden. Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla korkeakouluissa, joiden kanssa ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus. Muita kansainvälisyyden muotoja ovat esimerkiksi osallistuminen kansainvälisten verkostojen intensiiviviikoille, kansainvälisiin konferensseihin ja projekteihin. Kerran vuodessa järjestettävä kansainvälinen Master Schoolin seminaari on osa opintoja. Osa opetuksessa voidaan toteuttaa englanniksi.

Yhteistyö eri työelämäorganisaatioiden kanssa sekä verkostoituminen ovat osa opintoja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa yhteistyö voi ulottua myös kansainvälisiin korkeakouluihin ja kansainvälisiin työelämäkumppaneihin. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea oikeutta suorittaa tutkintoosi sisällytettäviä JOO-opintoja (JOO = joustava opinto-oikeus) Turun yliopiston, Åbo Akademin, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. Koulutus toteutuu verkostoyhteistyönä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan Master Schoolin monitieteinen tutkimusryhmä edistää SOTE -palvelujärjestelmän toiminnan johtamista, arviointia ja kehittämistä. Tutkimukselliset painopisteet ovat tietoperusteinen johtaminen, asiakaslähtöiset toimintamallit ja uudet ratkaisut yhdyspinnoilla, laadukas hoito ja palvelu vanhuspalveluissa, osaaminen uudistuvassa ja monikulttuuristuvassa toimintaympäristössä sekä korkeakoulutus, työllistyminen ja urapolut.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. ”Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut… soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon” (Yliopistolaki 24.7.2009/558, §37). Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen.

BIOANALYTIIKKA

Kliininen asiantuntijuus – bioanalytiikka on yksi Professional Excellence -polun koulutuksista. Professional Excellence –polun koulutukset tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää nykyistä osaamistasi vaativalle asiantuntijatasolle. Opintojen aikana syvennyt oman alan kehittämisen haasteisiin. Valmistuttuasi olet kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uutta tietoa omalle alallesi ja hankkinut työkaluja omalla uralla etenemiseen. Kliininen asiantuntijuus koulutuksessa opiskelijan vaativan erityistason osaaminen laajenee. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, suunnitella ja uudistaa laadukkaita laboratoriopalveluita, jotka edistävät hyvää asiakas- ja potilaskokemusta kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat itsenäisempi työrooli, koordinaatio- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä.

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä bioanalytiikan opinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä. Syventävien opintojen keskeiset sisällöt ovat: Jatkuva laadunparantaminen kliinisessä laboratoriossa, kliinisen laboratoriotyön asiantuntijuuden syventäminen sekä laboratoriomenetelmät kehittyvässä kliinisessä laboratoriossa.

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.
Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä. Kliinisen asiantuntijan työtehtäviä voi olla sosiaali- ja terveysalan julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Tehtävänimikkeinä voivat olla esim. asiantuntija, lähijohtaja kuten osaston- tai apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava, suunnittelija, projektipäällikkö

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Kliininen asiantuntijuus – Mielenterveys- ja päihdehoitotyö on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen.

Kliininen asiantuntijuus – Mielenterveys- ja päihdehoitotyö tutkintokoulutuksessa opiskelijan vaativan erityistason osaaminen laajenee. Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää mielenterveyspotilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen mielenterveyden hoidon eri toiminta-alueilla. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat itsenäisempi työrooli, koordinaatio- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä. Keskeistä on tunnistaa mielenterveyspotilaan hoidon tarpeet, palvelukokonaisuus sekä hallita palvelunohjaus asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaamisessa.

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä Kliininen asiantuntijuus – mielenterveys- ja päihdehoitotyön opinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä.

Mielenterveyspotilaan hoitoon liittyvien syventävien opintojen keskeisenä sisältönä ovat:

· Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössä
· Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen
· Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen I
· Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II
· Kansainvälinen mielenterveys- ja päihdetyö · Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.
Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta

Opinnäytetyö on työelämän ja hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtävä kehittämisprojekti, jossa opiskelija toimii projektipäällikkönä. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) tai työelämän toimintaympäristössä. Kehittämisprojektina toteutettavaan opinnäytetyöhön voidaan kytkeä muita opintoja soveltuvin osin. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opettajatuutorin ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Yhteistyössä toimii tarpeen mukaan myös rahoittaja. Kehittämisprojektille muodostetaan monipuolista asiantuntijuutta edustava ohjaus- ja projektiryhmä, joka tukee kehittämisprojektin toteutusta.

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä.

Tehtävänimikkeitä: kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, osaston- tai apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava, hoitokoordinaattori, case manager

Yhteistyö eri työelämäorganisaatioiden kanssa sekä verkostoituminen ovat osa opintoja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa yhteistyö voi ulottua myös kansainvälisiin korkeakouluihin ja kansainvälisiin työelämäkumppaneihin. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea oikeutta suorittaa tutkintoon sisällytettäviä JOO-opintoja (JOO = joustava opinto-oikeus) Turun yliopiston, Åbo Akademin, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta

RADIOGRAFIA

Kliininen asiantuntijuus - radiografia on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen. Kliininen asiantuntijuus – radiografia tutkintokoulutuksessa opiskelijan erityistason osaaminen laajenee ja syvenee. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia turvallisuuskulttuurin, säteilynkäytön, annosoptimoinnin ja kuvanlaadun asiantuntijana, uudistaa ja kehittää potilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen kliinisen radiografian eri toiminta-alueilla. Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat itsenäisempi työrooli, koordinaatio- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä.

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä Kliininen asiantuntijuus – radiografian opinnoista. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Syventävien opintojen teemoja ovat laatu, turvallisuus ja potilaslähtöisyys kliinisen radiografian eri toiminta-alueilla, Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot.

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.
Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Syventävät opinnot (20 op) toteutetaan valtakunnallisina verkostototeutuksina.

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä

Tehtävänimikkeitä: kliininen asiantuntijaröntgenhoitaja, lähijohtaja kuten osastonhoitaja tai apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava, vastaava röntgenhoitaja

Radiografian syventävät opinnot toteutetaan verkostoyhteistyönä Metropolian, Novian, Oulun ammattikorkeakoulun, Savonian, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kesken.

SYÖVÄN HOITO

Kliininen asiantuntijuus – Syövän hoito on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen.

Kliininen asiantuntijuus – Syövän hoito tutkintokoulutuksessa opiskelijan vaativan erityistason osaaminen laajenee. Koulutuksessa saavutettava osaaminen vastaa kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse Practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti kliinistä erityisosaamista vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä, uudistaa ja kehittää syöpäpotilaan sekä hänen läheistensä palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla.

Syöpäpotilaan hoitoon liittyvien syventävien opintojen keskeisenä sisältönä ovat: Kliininen asiantuntijuus syöpäpotilaan hoidossa; syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen; kliininen osaaminen syöpäpotilaan ja hänen läheistensä hoitamisessa ja moniammatillinen yhteistyö syöpäpotilaan palvelukokonaisuuden ja hoidon kehittämisen lähtökohtana.

Laajavastuisen asiantuntijan roolissa tunnusomaisia piirteitä ovat itsenäisempi työrooli, koordinaatio- ja konsultaatiotehtävät sekä näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen omassa työssä ja työyhteisössä. Keskeistä on tunnistaa syöpäpotilaan hoidon tarpeet, palvelukokonaisuus sekä hallita palvelunohjaus asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaamisessa.

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.
Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta.

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä.

Tehtävänimikkeitä: kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, osaston- tai apulaisosastonhoitaja, tiimivastaava, hoitokoordinaattori, case manager

Koulutuksen aikana suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kansainvälinen vierailukäynti.

Koulutus on suunniteltu yhdessä Läntisen syöpäkeskuksen ja Turun yliopistollisen sairaalan edustajien kanssa.

Osaamistavoitteet

BIOANALYTIIKKA

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
· toimia laajavastuisena asiantuntijana lainsäädännön ja tehtävänkuvaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti osoittaen vastuullisuutta, ammatillisuutta ja eettisyyttä
· toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä kliinisen laboratorion eri toiminta-alueilla
· toteuttaa ja suunnitella kliinisen laboratoriotyön menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä
· uudistaa ja kehittää palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen kliinisen laboratorion eri toiminta-alueilla
· edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kliinisen laboratoriotyön sekä terveysalan moniammatillisissa verkostoissa

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

· kriittisesti arvioida ja kehittää omaa asiantuntija-identiteettiään, työtään ja työyhteisöään mielenterveys- ja päihdetyön alueella
· analysoida mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmää laaja-alaisesti ja syvällisesti
· kriittisesti arvioida mielenterveyden edistämiseen liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia, erityiskysymyksiä (mm. osallisuus) ja hyviä käytäntöjä
· analysoida palvelujärjestelmän toimintaa, kehittämishaasteita ja tulevaisuuden näkymiä mielenterveyden edistämisen näkökulmasta
· arvioida itsenäisesti hoidon tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön prosesseja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen
· kriittisesti arvioida ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön päätöksentekotaitojaan kliinisten ja eettisten periaatteiden perusteella
· käyttää laaja-alaisesti ja asiakaslähtöisesti mielenterveys- ja päihdetyössä käytössä olevia näyttöön perustuvia menetelmiä
· arvioida kriittisesti ja kehittää sekä asiakkaan, että perheiden ohjausta, sekä palvelunohjauksen käytäntöjä mielenterveys- ja päihdetyössä
· kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavat kansainväliset ja eurooppalaiset säädökset, sopimukset ja ohjelmat ja osaa tarkastella näitä kriittisesti suhteessa suomalaisiin käytäntöihin
· tarkastella kriittisesti ajankohtaisia, kansainvälisiä mielenterveys- ja päihdetyön trendejä, erityiskysymyksiä ja hyviä käytäntöjä suhteessa suomalaiseen hoitojärjestelmään
· arvioida kriittisesti mielenterveys- ja päihdetyön alueella omaa spesifiä osaamisaluettaan (esim. lastenpsykiatria, oikeuspsykiatria) suhteessa sitä ohjaaviin säädöksiin, lakeihin ja suosituksiin ja tunnistaa oman spesifin osaamisalueensa kehittämisen kohteita

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opintoja toteutetaan myös englannin kielellä ja englanninkielistä oppimateriaalia käyttäen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI), joissa työskentelykieli on englanti.

RADIOGRAFIA

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
· toimia laajavastuisena asiantuntijana lainsäädännön ja tehtävänkuvaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti osoittaen vastuullisuutta, ammatillisuutta ja eettisyyttä
· toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä kliinisen radiografian eri toiminta-alueilla
· toimia turvallisuuskulttuurin, säteilynkäytön, annosoptimoinnin ja kuvanlaadun asiantuntijana kliinisessä radiografiassa
· uudistaa ja kehittää palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen kliinisen radiografian toiminta-alueilla
· edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kliinisen radiografia sekä terveysalan moniammatillisissa verkostoissa.

SYÖVÄN HOITO

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
· toimia laajavastuisena asiantuntijana lainsäädännön ja tehtävänkuvaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti osoittaen vastuullisuutta, ammatillisuutta ja eettisyyttä
· toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä syövän hoidon eri toiminta-alueilla.
· tunnistaa syöpäpotilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeet, palvelukokonaisuuden sekä hallita palvelunohjauksen asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaamisessa.
· uudistaa ja kehittää palveluita ihmislähtöisesti ja näyttöön perustuen syövän hoidon eri toiminta-alueilla.
· edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä syövän hoidon moniammatillisissa terveysalan verkostoissa.

Pedagogiset toimintatavat

Pedagogisten opetusjärjestelyjen lähtökohtana on sosiaalikulttuurinen oppimiskäsitys, innovaatiopedagogiikka sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä.Opiskelijaa ohjataan aktiiviseen, kriittiseen ajatteluun, oman alan tietojen ja taitojen syventämiseen sekä kehittämisosaamisen tietoperustan tavoitteelliseen rakentamiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa. Opetus toteutetaan hyödyntäen innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelu on monimuoto-opiskelua sisältäen sekä lähi- että etäopiskelua. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Opinnot sisältävät itsenäistä ja monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Oppimisessa hyödynnetään työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä.

Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian, Oulun ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön opinnot sisältävät itsenäistä ja monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Oppimisessa hyödynnetään työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön syventävien opintojen osuus (30 op) toteutetaan valtakunnallisena verkkototeutuksena eri paikkakunnilla (Pori, Jyväskylä, Turku ja Tampere).

Radiografian syventävien opintojen osuus (20 op) toteutetaan valtakunnallisena verkkototeutuksena.

Arviointi

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Se kohdistuu sekä opiskelijan oppimisprosessin eri vaiheisiin että oppimistuloksiin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Arvioinnin kohteena on myös opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan palautetta toimeksiantajilta. Opintojakson hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien osioiden suorittaminen opetussuunnitelman mukaisesti. Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) tai toteutussuunnitelmassa asianomaisella maininnalla varustettujen opintojaksojen osalta arvosanalla hyväksytty tai suoritettu.