Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, terveyden edistäminen > Terveyden edistäminen (ylempi amk), verkko s21

Ylempi AMK-tutkinto

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), verkko S21

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 10                                
Tulevaisuuden tekijät
                               
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
 
     
               
Tutkimusmenetelmät 5
 
     
               
1001000017.517.555555000
Terveyden edistämisen osaaminen 10                                
Terveyden edistämisen tietoperusta 5
 
     
               
Työterveyden palvelujärjestelmä ja kehittyvät toimintaympäristöt 5
   
       
         
1005500556.76.76.755000
Terveyden edistäminen innovatiiviset menetelmät työikäisen väestö keskuudessa 10                                
Terveysteknologia työterveyden edistämisessä 5
   
       
         
Työterveyden edistämisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus 5
   
       
         
10001000006.76.76.700000
Työterveysyksikön toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi 10                                
Terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä 5  
   
           
     
Yhteistyö terveyshuollon ja työyksikön välillä sekä yhteistoiminnan johtaminen 5  
   
           
     
01000100000001010000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 20                                
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                               
0000000000055101010
OPINNÄYTETYÖ 30                                
Kehittämismenetelmäosaaminen 5
 
     
               
Opinnäytetyön suunnitelma 10
   
       
         
Opinnäytetyön toteutus 5  
   
           
     
Opinnäytetyön loppuraportti 10  
     
             
1515510510556.676.676.67556.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 45 25 20 25 15 10 27.5 27.5 25.4 25.4 25.4 30 30 17 17 17

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa asiantuntijatehtäviin, kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa opiskelija kehittyy esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa opiskelija kehittää osaamistaan vaativalle asiantuntijatasolle.

TERVEYDEN EDISTÄMINEN on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen.

Terveyden edistämisen koulutuksen suorittanut osaa toimia alansa vaativissa asiantuntijatehtävissä. Hän osaa terveyden edistämisen arvo- ja tietoperustan sekä on vahvistanut osaamistaan alalla. Koulutuksen suorittanut tuntee terveyden edistämisen ohjelmia ja strategioita sekä osaa arvioida niiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hän osaa käyttää työssään erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä ja suunnitella asiakaslähtöisiä palveluja ja palveluohjausta. Koulutuksen suorittanut osaa suunnitella, kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista sekä kehittää terveyden edistämisen sisältöjä soveltaen niitä työyhteisön kehittämiseen. Hän osaa myös arvioida omaa osaamistaan ja kykenee kehittämään ammattitaitoaan uusiin terveysteknologisiin tehtäviin sekä määritellä alansa tulevaisuuden kehittämishaasteita.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opintoja toteutetaan myös englannin kielellä ja englanninkielistä oppimateriaalia käyttäen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI), joissa työskentelykieli on englanti.

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä Terveyden edistämisen ammattiopinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä.
Koulutuksen syventävät ammattiopinnoissa opiskellaan Työterveyshuollon osaamista syventävän opinnot (30 op), jotka toteutuvat yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja kansallisen verkoston kanssa. Työterveyshuollon syventävät opinnot sisältävät kolme moduulia: Terveyden edistämisen osaaminen, Terveyden edistämisen innovatiiviset menetelmät työikäisen väestön näkökulmasta sekä Työterveyden ja työpaikan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi.
Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.
Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Osa laajentavasta osaamisesta voidaan toteuttaa valtakunnallisena verkostototeutuksena yhteistyössä Työterveyslaitoksen, muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Tällöin opintoihin voi sisältyä matkustusta eri paikkakunnille, jotka on opiskelijan itse kustannettava.

Opinnäytetyö on työelämän ja hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtävä kehittämisprojekti, jossa opiskelija toimii projektipäällikkönä. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) tai työelämän toimintaympäristössä. Kehittämisprojektina toteutettavaan opinnäytetyöhön voidaan kytkeä muita opintoja soveltuvin osin. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opettajatuutorin ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Yhteistyössä toimii tarpeen mukaan myös rahoittaja. Kehittämisprojektille muodostetaan monipuolista asiantuntijuutta edustava ohjaus- ja projektiryhmä, joka tukee kehittämisprojektin toteutusta.

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä. Työtehtäviä voivat olla erilaiset vaativat asiantuntija- sekä kehittämistehtävät erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksityisellä ja julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suorittaa pedagogiset opinnot. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä vaativissa asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä projekteissa sekä toimia erilaisissa terveys- ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005). Koulutus antaa yleisen kelpoisuuden johtamis- ja kehittämistehtäviin. Sosiaali- ja terveysalalla yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi on olemassa myös alakohtaista sääntelyä johtamistehtävissä toimimiseen. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden. Koulutus noudattaa European Qualification Frameworkin (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla korkeakouluissa, joiden kanssa ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus. Muita kansainvälisyyden muotoja ovat esimerkiksi osallistuminen kansainvälisten verkostojen intensiiviviikoille, kansainvälisiin konferensseihin ja projekteihin. Kerran vuodessa järjestettävä kansainvälinen Master Schoolin seminaari on osa opintoja. Osa opetuksessa voidaan toteuttaa englanniksi.

Yhteistyö eri työelämäorganisaatioiden kanssa sekä verkostoituminen ovat osa opintoja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa yhteistyö voi ulottua myös kansainvälisiin korkeakouluihin ja kansainvälisiin työelämäkumppaneihin. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea oikeutta suorittaa tutkintoon sisällytettäviä JOO-opintoja (JOO = joustava opinto-oikeus) Turun yliopiston, Åbo Akademin, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. Terveyden edistämisen opinnoissa on mahdollisuus tehdä Työterveyshuollon osaamista syventäviä opintoja, jotka toteutuvat yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja kansallisen verkoston kanssa. Tähän verkostoon kuuluu eri yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä Työterveyslaitos. Näitä opintoja on mahdollista suorittaa myös pienempinä kokonaisuuksina vapaasti valittavina opintoina. Opinnot alkavat kalenterivuoden alussa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. ”Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut… soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon” (Yliopistolaki 24.7.2009/558, §37). Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Soveltavan TKI-toiminnan painopiste on opiskelijoiden työtehtäviin ja työnantajaorganisaation kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ja projektitöissä sekä kehittämishankkeena tehtävässä opinnäytetyössä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan ammattikorkeakoulun omissa TKI-hankkeissa.

Tutustu tarkemmin: Terveys- ja hyvinvointialaan liittyvät tutkimusryhmät ja hankkeet.

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tutkimusryhmat/#!csrfmiddlewaretoken=8Q1GMLwiMLlHFd6N5AHCmfXwEIYZioQhUCs3oS1AEO9YYrZpWBg3zIEGKr0H2C7F&research_categorym2m=4&sort=0

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- edistää terveyden arvo- ja tietoperustaa
- soveltaa salutogeneesiä työssään sekä tuntee kansainväliset ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat ja strategiat
- toteuttaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin arviointia ja arvioida ympäristöterveyden vaikutuksia sekä määritellä terveyden edistämisen tulevaisuuden kehittämishaasteita paikallisesti ja kansainvälisesti
- edistää terveyden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden ydinsisältöjä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisiä palveluja ja palveluohjausta terveyden edistämisessä sekä hyödyntää terveysteknologiaa sekä digitaalisia mahdollisuuksia työssään
- suunnitella, kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista sekä kehittää terveyden edistämisen sisältöjä soveltaen niitä työyhteisön kehittämiseen

Pedagogiset toimintatavat

Pedagogisten opetusjärjestelyjen lähtökohtana on sosiaalikulttuurinen oppimiskäsitys, innovaatiopedagogiikka sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opiskelijaa ohjataan aktiiviseen, kriittiseen ajatteluun, oman alan tietojen ja taitojen syventämiseen sekä kehittämisosaamisen tietoperustan tavoitteelliseen rakentamiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa. Opetus toteutetaan hyödyntäen innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja sisältää sekä lähi- että etäopiskelua. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Opinnot sisältävät itsenäistä ja monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Oppimisessa hyödynnetään työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä.

Terveyden edistäminen -koulutuksen syventävät ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkko-opintoina ja lähiopetuksena ja se sisältää kolme moduulia: Terveyden edistämisen osaaminen, Terveyden edistämisen innovatiiviset menetelmät ja Health Promotion Management and Development. Opintojen aikana järjestetään 1–3 lähipäivää kuukaudessa. Lähipäivät toteutetaan seminaari- tai konferenssityyppisesti aiheen mukaan.

Arviointi

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Se kohdistuu sekä opiskelijan oppimisprosessin eri vaiheisiin että oppimistuloksiin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Arvioinnin kohteena on myös opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajilta palautetta. Opintojakson hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien osioiden suorittaminen opetussuunnitelman mukaisesti. Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) tai toteutussuunnitelmassa asianomaisella maininnalla varustettujen opintojaksojen osalta arvosanalla hyväksytty tai suoritettu.