Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, terveyden edistäminen > Terveyden edistäminen (ylempi amk), k21

Ylempi AMK-tutkinto

Terveyden edistäminen (ylempi AMK), K21

Kevät 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 40                                  
Tulevaisuuden tekijät
                                 
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
   
     
             
Tutkimusmenetelmät 5
   
     
             
Terveyden edistämisen osaaminen
                                 
Terveyden edistämisen tietoperusta 5
   
     
             
Terveyden edistämisen kehittyvät toimintaympäristöt 5  
   
         
         
Terveyden edistämisen innovatiiviset menetelmät
                                 
Terveysteknologia terveyden edistämisessä 5  
   
         
         
Terveyden edistämisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus 5  
   
         
         
Health Promotion Management and Development
                                 
Health Promotion Management 5  
     
           
   
Various Aspects of Health Promotion Management 5  
     
           
   
15250151510015151522.522.510101000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 20                                  
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                 
0000000000003.33.33.31515
OPINNÄYTETYÖ 30                                  
Kehittämismenetelmäosaaminen 5
   
     
             
Opinnäytetyön suunnitelma 10  
   
         
         
Opinnäytetyön toteutus 5  
     
           
   
Opinnäytetyön loppuraportti 10    
     
               
515105105103.333.333.3310103.333.333.331010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20 40 10 20 25 15 10 18 18 18 32.5 32.5 16.3 16.3 16.3 25 25

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

TERVEYDEN EDISTÄMINEN on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Terveyden edistämisen opinnoissa on mahdollisuus valita Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot, jotka toteutuvat yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja kansallisen verkoston kanssa. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen.

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa asiantuntijatehtäviin, kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa opiskelija kehittyy esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa opiskelija kehittää osaamistaan vaativalle asiantuntijatasolle.

TERVEYDEN EDISTÄMINEN on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen.

Terveyden edistämisen koulutuksen suorittanut osaa toimia alansa vaativissa asiantuntijatehtävissä. Hän osaa terveyden edistämisen arvo- ja tietoperustan sekä on vahvistanut osaamistaan alalla. Koulutuksen suorittanut tuntee terveyden edistämisen ohjelmia ja strategioita sekä osaa arvioida niiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hän osaa käyttää työssään erilaisia terveyden edistämisen menetelmiä ja suunnitella asiakaslähtöisiä palveluja ja palveluohjausta. Koulutuksen suorittanut osaa suunnitella, kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista sekä kehittää terveyden edistämisen sisältöjä soveltaen niitä työyhteisön kehittämiseen. Hän osaa myös arvioida omaa osaamistaan ja kykenee kehittämään ammattitaitoaan uusiin terveysteknologisiin tehtäviin sekä määritellä alansa tulevaisuuden kehittämishaasteita.

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opintoja toteutetaan myös englannin kielellä ja englanninkielistä oppimateriaalia käyttäen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin (TKI), joissa työskentelykieli on englanti.

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä Terveyden edistämisen ammattiopinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä. Terveyden edistämisen -koulutuksen syventävät ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkko-opintoina ja lähiopetuksena ja ne sisältävät kolme moduulia: Terveyden edistämisen osaaminen, Terveyden edistämisen innovatiiviset menetelmät ja Health Promotion Management and Development.

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.
Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Osa laajentavasta osaamisesta voidaan toteuttaa valtakunnallisena verkostototeutuksena yhteistyössä Työterveyslaitoksen, muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Tällöin opintoihin voi sisältyä matkustusta eri paikkakunnille, jotka on opiskelijan itse kustannettava.

Opinnäytetyö on työelämän ja hankkeiden kanssa yhteistyössä tehtävä kehittämisprojekti, jossa opiskelija toimii projektipäällikkönä. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) tai työelämän toimintaympäristössä. Kehittämisprojektina toteutettavaan opinnäytetyöhön voidaan kytkeä muita opintoja soveltuvin osin. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opettajatuutorin ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Yhteistyössä toimii tarpeen mukaan myös rahoittaja. Kehittämisprojektille muodostetaan monipuolista asiantuntijuutta edustava ohjaus- ja projektiryhmä, joka tukee kehittämisprojektin toteutusta.

Tutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- ja johtamis- sekä opetustehtävissä. Työtehtäviä voivat olla erilaiset vaativat asiantuntija- sekä kehittämistehtävät erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksityisellä ja julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden toimia myös opetustehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, mikäli suorittaa pedagogiset opinnot. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä vaativissa asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä projekteissa sekä toimia erilaisissa terveys- ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005). Koulutus antaa yleisen kelpoisuuden johtamis- ja kehittämistehtäviin. Sosiaali- ja terveysalalla yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi on olemassa myös alakohtaista sääntelyä johtamistehtävissä toimimiseen. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden. Koulutus noudattaa European Qualification Frameworkin (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla korkeakouluissa, joiden kanssa ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus. Muita kansainvälisyyden muotoja ovat esimerkiksi osallistuminen kansainvälisten verkostojen intensiiviviikoille, kansainvälisiin konferensseihin ja projekteihin. Kerran vuodessa järjestettävä kansainvälinen Master Schoolin seminaari on osa opintoja. Osa opetuksessa voidaan toteuttaa englanniksi.

Yhteistyö eri työelämäorganisaatioiden kanssa sekä verkostoituminen ovat osa opintoja. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa yhteistyö voi ulottua myös kansainvälisiin korkeakouluihin ja kansainvälisiin työelämäkumppaneihin. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea oikeutta suorittaa tutkintoon sisällytettäviä JOO-opintoja (JOO = joustava opinto-oikeus) Turun yliopiston, Åbo Akademin, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. Terveyden edistämisen opinnoissa on mahdollisuus tehdä Työterveyshuollon osaamista syventäviä opintoja, jotka toteutuvat yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja kansallisen verkoston kanssa. Tähän verkostoon kuuluu eri yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä Työterveyslaitos. Näitä opintoja on mahdollista suorittaa myös pienempinä kokonaisuuksina vapaasti valittavina opintoina. Opinnot alkavat kalenterivuoden alussa.

Sosiaali- ja terveysalan Master Schoolin monitieteinen tutkimusryhmä edistää SOTE -palvelujärjestelmän toiminnan johtamista, arviointia ja kehittämistä. Tutkimukselliset painopisteet ovat tietoperusteinen johtaminen, asiakaslähtöiset toimintamallit ja uudet ratkaisut yhdyspinnoilla, laadukas hoito ja palvelu vanhuspalveluissa, osaaminen uudistuvassa ja monikulttuuristuvassa toimintaympäristössä sekä korkeakoulutus, työllistyminen ja urapolut.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. ”Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut… soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon” (Yliopistolaki 24.7.2009/558, §37). Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
- edistää terveyden arvo- ja tietoperustaa
- soveltaa salutogeneesiä työssään sekä tuntee kansainväliset ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat ja strategiat
- toteuttaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin arviointia ja arvioida ympäristöterveyden vaikutuksia sekä määritellä terveyden edistämisen tulevaisuuden kehittämishaasteita paikallisesti ja kansainvälisesti
- edistää terveyden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden ydinsisältöjä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisiä palveluja ja palveluohjausta terveyden edistämisessä sekä hyödyntää terveysteknologiaa sekä digitaalisia mahdollisuuksia työssään
- suunnitella, kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista sekä kehittää terveyden edistämisen sisältöjä soveltaen niitä työyhteisön kehittämiseen

Pedagogiset toimintatavat

Pedagogisten opetusjärjestelyjen lähtökohtana on sosiaalikulttuurinen oppimiskäsitys, innovaatiopedagogiikka sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opiskelijaa ohjataan aktiiviseen, kriittiseen ajatteluun, oman alan tietojen ja taitojen syventämiseen sekä kehittämisosaamisen tietoperustan tavoitteelliseen rakentamiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa. Opetus toteutetaan hyödyntäen innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja sisältää sekä lähi- että etäopiskelua. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Opinnot sisältävät itsenäistä ja monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Oppimisessa hyödynnetään työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä.

Terveyden edistäminen -koulutuksen syventävät ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkko-opintoina ja lähiopetuksena ja se sisältää kolme moduulia: Terveyden edistämisen osaaminen, Terveyden edistämisen innovatiiviset menetelmät ja Health Promotion Management and Development. Opintojen aikana järjestetään 1–3 lähipäivää kuukaudessa. Lähipäivät toteutetaan seminaari- tai konferenssityyppisesti aiheen mukaan.

Arviointi

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Se kohdistuu sekä opiskelijan oppimisprosessin eri vaiheisiin että oppimistuloksiin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Arvioinnin kohteena on myös opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan toimeksiantajilta palautetta. Opintojakson hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien osioiden suorittaminen opetussuunnitelman mukaisesti. Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) tai toteutussuunnitelmassa asianomaisella maininnalla varustettujen opintojaksojen osalta arvosanalla hyväksytty tai suoritettu.