Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan ylempi amk, taiteen uudet kontekstit > Kulttuurialan ylempi amk, taiteen uudet kontekstit s19

Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit S19

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 50                        
Taiteen uudet kontekstit
                       
Ammatillinen elämäkertaprosessi 5
 
 
   
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
 
 
   
Taide uusissa konteksteissa 10
 
 
   
Opinnäytetyö
                       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
   
         
Kehittämishanke 25
 
   
3515161915886.36.36.37.57.5
LAAJENTAVA OSAAMINEN 10                        
Taiteen uudet kontekstit, vapaasti valittavat opinnot
                       
00000001.671.671.672.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 15 16 19 15 8 8 8.3 8.3 8.3 10.5 10.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoite

Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa tarkastellaan ja tuotetaan taidetta moninaisissa tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa opiskelijan ydinosaamista sekä kehittää vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, kykyjä toimia luovissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa sekä johtaa niitä.

Koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen Tavoitteena on, että opiskelija osaa sijoittaa oman osaamisensa uusiin konteksteihin sekä hyödyntää tai soveltaa osaamistaan uusin tavoin. Opiskelija käyttää vahvaa osaamistaan omalta taiteen alaltaan ja hänellä vahvistuu motivaatio kehittää osaamistaan vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

Tämän päivän taiteilijuus ja työelämä edellyttävät ammatillista osaamista erilaisissa tilanteissa, erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Tarvitaan osaajia, jotka kehittävät ja kokeilevat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä.

Koulutuksesta valmistuu hyvin verkostoitunut, tiimityön hallitseva, innovatiivista otetta hyödyntävä, eri kontekstien rajapinnoilla työskentelevä taiteen ammattilainen, joka tunnistaa uusia ansaintamahdollisuuksia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen tarjoamasta vahvasta kehittäjäosaamisesta on hyötyä myös asiantuntijatehtävissä työsuhteessa toimiessa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin julkisiin virkoihin sekä mahdollisuuden soveltuviin jatko-opintoihin.

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Taiteen uudet kontekstit on 60 opintopisteen (op) laajuinen ylempi AMK-koulutus, joka on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa lukukaudessa (1,5 vuotta). Monimuoto-opintoina toteutuva tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opetussuunnitelma on joustava, ja lyhimmillään opinnot on mahdollista tehdä yhdessä lukuvuodessa kokopäiväisenä opiskeluna.

Keskeisessä osassa koulutusta on opintojen läpi kulkeva 30 opintopisteen laajuinen moduuli Opinnäytetyö, jossa tavoitteena on kehittää kulttuurialan ammattikäytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö rakentuu kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta ja toiminnallisesta sisällöstä. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja se läpäisee koko opintoajan.

Kehittämistoiminta nojautuu aina perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta relevantteja tutkimusmenetelmiä ja kehittämisen työkaluja. Opinnäytetyöhön kuuluu myös kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaa menetelmäosaamista opiskelija saa Opinnäytetyö-moduuliin sisältyvällä Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksolla (5 op).

Opiskelija voi kytkeä kehittämishankkeensa Taideakatemian tai Turun ammattikorkeakoulun muiden tutkimusryhmien teemoihin tai toimintaan. Tukea kehittämishankkeeseen voi hakea myös muista oppilaitoksen verkostoista sekä opiskelijan omista verkostoista. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös tiimityönä.

Taiteen uudet kontekstit -moduulissa (20 op) käsitellään oman taidealan ammattilaisuuden kehittämiseen vaadittavaa ydinosaamista. Opinnoissa keskitytään 1) oman ammatillisen identiteetin vahvistamiseen ja omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen, 2) nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin, 3) taiteen uusien kontekstien tarkasteluun sekä oman taiteellisen tai pedagogisen työn sijoittamiseen uusiin toimintaympäristöihin ja 4) taiteen toteutumistapoihin eri ympäristöissä, tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa. Opinnoissa omaa taiteellista ja menetelmällistä osaamista vahvistetaan ja syvennetään ajankohtaisissa soveltavan taiteen, nykytaiteen, yhteisötaiteen ja moniammatillisen tiimityöskentelyn teemoissa.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (10 op) opiskelija laajentaa omaa osaamistaan itselleen tarpeellisilla alueilla ja mielekkäillä tavoilla. Opintojaksoja voi valita Turun AMK:n opintotarjonnasta tai muista korkeakouluista. Opiskelija voi myös tehdä projektiopintoja Turun AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -hankkeissa, ammattikorkeakoulun ulkopuolisissa hankkeissa tai opiskelijan omina työelämäprojekteina.

Opiskelijan omien oppimistavoitteiden asettamista, osaamispolun rakentumista ja ammatillista kehittymistä tuetaan opettajatuutoroinnilla, henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) laatimisella sekä Taiteen uudet kontekstit -moduuliin sisältyvällä ammatillisella elämäkertaprosessilla. Ammatillinen elämäkertaprosessi tukee oman ammatillisen identiteetin sekä omien vahvuuksien ja osaamisen, kehittämistarpeiden sekä opintojen aikaisen osaamisen kehittymisen jatkuvaa reflektiota. Prosessi on suhteessa taidealan ammattikentän muutoksiin sekä uusiin kulttuurityöelämän ammattikuviin, esimerkiksi kulttuurihyvinvoinnin, yritysmaailman ja taiteen ja tieteen vuoropuhelun alueilla. Oman taiteilijaidentiteetin ja vahvuuksien tunnistaminen kytkeytyy nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin sekä kehittäjäotteen vahvistumiseen.

Opinnoissa painotetaan verkostomaista ja yhteisöllistä työskentelytapaa. Verkostoissa toimiva taidealan ammattilainen on laajasti tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka kykenee osallistumaan moniammatillisiin tiimeihin tai koordinoimaan niitä. Yhteistyötä tehdään paitsi eri taiteenalojen, myös muitten toimialojen kanssa. Opintojen keskeisiä teemoja ovat monialaiset verkostot, luovat tiimit, taidealan uudet ammattikuvat ja taidealan soveltajan ja kehittäjän ammatti-identiteetti.

Osaamistavoitteet

Taiteen uudet kontekstit-koulutuksen opiskelija on saanut valmennusta sekä yksilö- yhteisö- että verkosto-osaamisen innovaatiokompetensseihin. Koulutuksesta valmistunut opiskelija osaa
- sijoittaa oman osaamisensa itselleen uusiin ammatillisiin konteksteihin tai hyödyntää ja soveltaa osaamistaan uusin tavoin
- tunnistaa ja analysoida toimintaympäristön muutoksia ja mahdollisuuksia uusiin ansaintamalleihin
- toimia tiimissä luovasti ja ongelmanratkaisutaitoja kehittäen
- kehittää omaa osaamistaan oman alansa reunoilla tai rajapinnoilla
- luoda ja ylläpitää omaa osaamista täydentäviä yhteistyösuhteita ja kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja
- viestiä omasta osaamisestaan ja kehittämistoiminnastaan kotimaisille ja kansainvälisille verkostoille

Pedagogiset toimintatavat

Taiteen uudet kontekstit toteutuu monimuotokoulutuksena, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan oman aikataulun mukaisesti opiskelijalle sopivassa paikassa. Tämä on mahdollista siksi, että koulutus koostuu pääasiassa verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä sekä erilaisista ryhmä- ja projektitöistä. Itsenäistä opiskelua tukee ja rytmittää lähiopetus, jota on ohjelmassa pääsääntöisesti kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa.

Taiteen uudet kontekstit -kouluttajatiimin opettajat toimivat opiskelijan oppimisprosessin tukijoina, opinnäytetyönä toteutettavan kehittämishankkeen ohjaajina sekä verkostoitumisen ja monialaisen tiimityöskentelyn mahdollistajina. Kouluttajatiimillä on pedagogisen osaamisen lisäksi vahva osaaminen eri taidealoilta. YAMK-koulutus on oppiva yhteisö, jossa vertaisoppiminen toisilta opiskelijoilta – taiteen ja kulttuurin ammattilaisilta – on keskeisessä osassa ja jossa myös opettajat oppivat yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Monipuoliset oppimisympäristöt
Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa opiskelua ja oppimista tapahtuu monissa eri oppimisympäristöissä. Joitakin oppimisympäristöjä hyödyntävät kaikki koulutuksen opiskelijat yhdessä, joitakin ne opiskelijat, jotka kokevat oppimisympäristön omien osaamistavoitteidensa ja oppimispolkunsa kannalta mielekkääksi.

Oppilaitosympäristö: Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen opiskelijat kokoontuvat lähijaksolle Turun ammattikorkeakoulun kampukselle pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lähijakso toimii tärkeänä oppimisprosessin ohjauksen, vertaistuen sekä tiimityöskentelyn ja yhteisen reflektion paikkana. Lisäksi lähijaksoilla järjestetään kulloinkin käsittelyssä olevaan teemaan liittyviä vierailevien asiantuntijoiden tai omien opettajien luentoalustuksia ja/tai vierailuja paikallisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Lähijaksoilla Taiteen uudet kontekstit -opiskelijoita törmäytetään myös Media- ja kulttuuriyrittäjyyden YAMK-koulutuksen opiskelijoiden kanssa yhteisissä luentoalustuksissa ja työpajoissa.

Verkko-oppimisympäristö: Monimuotototeutuksen ”kotipesänä” toimii verkko-oppimisympäristö Optima, josta opiskelija löytää sekä yleisen koulutusta koskevan tiedon että yksittäisten moduulien tai opintojaksojen ohjelman, oppimateriaalit, oppimistehtävien ohjeet sekä oppimistehtävien tekemiseen, jakamiseen ja/tai palauttamiseen käytettävät työkalut. Osa oppimisaktiviteeteista tapahtuu verkkoympäristössä vuorovaikutuksessa opiskelijaryhmän tai tiimin kesken. Optiman työkaluja voidaan tarpeen mukaan täydentää muulla etäopiskelun mahdollistavalla opetusteknologialla, kuten Skype for Business -sovelluksella, Office 365 -ympäristön työkaluilla tai sosiaalisen median palveluilla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Turun AMK:n Taideakatemia tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä lukuisissa hankkeissa sekä yhteistyöoppilaitosten kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi kuvataideoppilaitosten pohjoismaisessa KUNO-verkostossa, musiikin Nordplusmusic -verkostossa ja esittävien taiteiden ja median ECA-verkostossa. YAMK-opiskelija voi toimia erilaisissa tehtävissä esimerkiksi yhteistyötahojen kanssa toteutettavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Verkostomainen yhteistyö eri toimijoitten kanssa on olennainen osa Taideakatemian toimintaa. Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, ja Turun ammattikorkeakoulun monialaisuus avaa runsaasti yhteistyömahdollisuuksia.

YAMK-tutkinnon keskeinen sisältö on moniammatillinen yhteistyö eri alojen kesken ja sen vaatima ja tuottama osaaminen. Rohkea kehittäjä tuottaa uusia ratkaisuja erilaisten toimijoiden kanssa ja kykenee toimimaan moniammatillisissa toimintaympäristöissä.

Turku on vahva ja kiinnostava kulttuurikaupunki. Turun kaupungin, Varsinais-Suomen ja Turun ammattikorkeakoulun strategisissa linjauksissa vuosille 2015–2025 korostetaan kulttuurialan merkitystä alueen hyvinvoinnin, yhteistyön, kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden lisääjänä. Taide on osa hyvää elämää.

Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt: Taiteen uudet kontekstit -koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän verkostojen kanssa, ja opiskelijaa kannustetaan hyödyntämään kehittämishankkeessaan ja muissa opinnoissaan omia ammatillisia verkostojaan sekä luomaan uusia oman toiminnan kehittämistä hyödyttäviä verkostoja. Uusille verkostoyhteyksille tarjoutuu mahdollisuuksia esimerkiksi toimittaessa yhteistyössä media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksen ja opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijaosuuskunta: Taideakatemiassa toimii monialainen opiskelijaosuuskunta Karisma, jota opiskelijat voivat hyödyntää esimerkiksi oman ansaintaan liittyvän ideansa testaamiseen. Opiskelijaosuuskunnassa toimimista on mahdollista opinnollistaa esimerkiksi projektiopintoina vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija voi hyödyntää osuuskuntaa myös opinnäytetyö-kehittämishankkeensa toteuttamisessa.

Tutkimusryhmät ja TKI-hankkeet: Opiskelijalla on mahdollisuus kytkeä oma opinnäytetyönä tehtävä kehittämishankkeensa Taideakatemian tutkimusryhmien toimintaan tai muihin Turun AMK:n tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Opiskelija voi myös tehdä vapaasti valittaviin opintoihin projektiopintoja Taideakatemian TKI-hankkeissa.

Taideakatemian tutkimusryhmiä ovat Elokuva ja media, Kulttuurihyvinvointi, Nykytaide sekä Taidekasvatus ja taidepedagogiikka. Taideakatemia kattaa taiteen ja median laajan kirjon, mikä antaa opinnäytetöissä ja muussa kehittämistoiminnassa mahdollisuuksia erilaisiin painotuksiin ja kehittämistehtäviin. Tutkimuksellista ja kehittävää, innovaatioihin tähtäävää yhteistyötä tehdään poikkialaisesti sekä Turun ammattikorkeakoulun sisällä että muiden korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Monialaisuus ja kansainvälisyys
Taiteen uudet kontekstit on jo lähtökohtaisesti monialainen koulutus. Opiskelijaryhmän monialaisuus on vahvuus, ja monialaisissa tiimeissä toimittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus tuottaa tuoreita ideoita, ratkaisuja ja innovaatioita.

Monialaisuutta vahvistetaan Taideakatemian sisällä toteuttamalla osa opinnoista yhdessä media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksen opiskelijoiden kanssa. Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tehdä monialaista yhteistyötä projektiopinnoissa tai valita opintojaksoja muilta aloilta ja toisista korkeakouluista. Turun ammattikorkeakoulun monialainen Master School avaa runsaasti kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia.

Opinnoissa käsiteltäviä teemoja käsitellään kansainvälisestä perspektiivistä, kytkien paikalliset ja kansalliset kysymykset ja kehityskulut kansainvälisiin keskusteluihin ja globaaleihin kehityskulkuihin. Opinnoissa hyödynnetään kansainvälisiä tietolähteitä ja tapausesimerkkejä, sekä mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä asiantuntijavieraita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa vieraskielisinä opintoina, esimerkiksi englanninkielisen opintotarjonnan, kansainvälisen opiskelijavaihdon, kansainvälisten projektien tai vapaavalintaisten opintojen myötä. Opintoja toteutetaan englanniksi silloin, kun koulutukseen osallistuu ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tai kun opintojaksolla on vieraileva ulkomainen opettaja. YAMK-opiskelija voi myös toimia aktiivisissa tehtävissä esimerkiksi kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Opiskelijalähtöiset oppimis- ja opetusmenetelmät
Koulutuksen opintojaksojen toteutusten suunnittelun peruslähtökohtana on opiskelijalähtöinen oppimisprosessi ja autenttisten, aktivoivien oppimistehtävien käyttäminen. Oppimistehtävistä monet kytkeytyvät opiskelijan omaan opinnäytetyönä toteutettavaan kehittämishankkeeseen ja vievät sitä osaltaan eteenpäin. Lisäksi oppimistehtävinä hyödynnetään työelämän toimeksiantoja ja kokemuksia.

Oppimistehtävissä suositaan monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Myös itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät jaetaan pääsääntöisesti verkko-oppimisympäristössä opiskelijaryhmälle keskusteltavaksi ja hyödynnettäväksi. Vertaispalautteella on keskeinen rooli opintojaksojen oppimistehtävissä ja opinnäytetyö-kehittämishankkeen työprosessissa.

Ohjaava palaute on tärkeä osa opintoja. Erilaisilla arviointikäytänteillä ohjataan opiskelijan työskentelyä ja kehittymistä sekä osoitetaan osaamisen taso. Itse- ja vertaisarviointien sekä kouluttajien esittämien arviointien kohteena on opiskelijan kehittymisen opintojen kuluessa. (Ks. kohta 4. Arviointi)

Koulutuksen palautejärjestelmä

Taiteen uudet kontekstit -koulutus nojaa jatkuvan palautteen periaatteeseen: jokaisen lähijakson alussa opiskelijat tapaavat opettajatuutorin, jonka kanssa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Erillisissä tuutortapaamisissa kynnys palautteen antamiseen on matala ja palautteeseen voidaan myös reagoida välittömästi. Palautetta voi antaa myös Optiman verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi ensimmäisen lukuvuoden lopussa ja opintojen päättyessä opiskelijoilta kerätään palautetta sähköisellä palautelomakkeella koulutuksesta kokonaisuudessaan.

Koulutusta kehitetään jatkuvassa dialogissa työelämän kanssa. Palautetta saadaan esimerkiksi Taideakatemian neuvottelukunnilta, hankeyhteistyökumppaneilta ja koulutuksen työelämäverkostoilta.

Arviointi

Kunkin opintojakson arviointi perustuu oppimissuunnitelmassa kuvattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin, jotka puolestaan perustuvat koko tutkinnon osaamistavoitteisiin. Tutkinnon osaamistavoitteissa on huomioitu Turun AMK:n innovaatiokompetenssit. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty–hylätty mutta opinnäytetyö arvioidaan numeraalisesti arviointiasteikolla 0–5.

Opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen arvioinnissa sovelletaan Taideakatemian YAMK-opinnäytetyön arviointikriteereitä. Opinnäytetyöllä on aina kaksi arvioijaa, joista toinen on opinnäytetyötä ohjaava opettaja. Toinen arvioija voi olla joko Turun ammattikorkeakoulun opettaja tai työelämän edustaja. Opiskelija saa opinnäytetyöstään sanallisen arviointilausunnon, jossa numeroarvosana perustellaan. Ennen tätä opinnäyteprosessin päätteeksi tapahtuvaa summatiivista arviointia opiskelija saa opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta palautetta, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa etenemään opinnäytetyössään. Prosessiarviointia tapahtuu ryhmätilanteissa tutkimus- ja kehittämissuunnitelman esittelyn sekä myöhemmin kehittämishankkeen etenemisen esittelyn yhteydessä, kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa sekä opinnäyteraportin luonnoksen (esitarkastusversion) palauttamisen jälkeen.

Opettajan antama arviointi: Opettajan tekemä arviointi kohdistuu jatkuvan arvioinnin periaatteella kaikkiin opintojakson aikana tehtyihin oppimistehtäviin. Arviointi kohdistuu sekä opiskelijan osaamista osoittavaan lopputuotokseen (tuote tai vastaava) että opiskelijan työskentelyprosessiin (osaamisen kehittyminen). Työskentely- ja oppimisprosessi tulee näkyväksi verkkotyöskentelyssä, lähitapaamisissa ja opettajan kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa. Verkko-oppimisympäristössä julkaistaan oppimistehtävien versioita keskusteluareenalla, jolla saadaan ja annetaan vertaispalautetta.

Itsearvioinnin ytimessä on ammatillinen elämäkertaprosessi, joka toimii oman osaamisen ja sen kehittymisen reflektoinnin välineenä läpi opintojen. Prosessi käynnistyy heti opintojen alussa, jolloin opiskelija reflektoi omaa ammatillista kasvuaan, omia vahvuuksiaan ja osaamisen kehittämistarpeitaan. Lisäksi opiskelijalta edellytetään oman osaamisen kehittymisen reflektointia kaikissa opintoihin liittyvissä raporteissa, kuten projektiopintojen raporteissa, vapaasti valittaviin opintoihin koottujen ”VAVA-passi”-suoritusten raporteissa sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen raportoinnissa.

Vertaisarviointia hyödynnetään useissa oppimistehtävissä Optima-verkko-oppimisalustalla, jossa opiskelijat jakavat toisilleen oppimistehtävinä toteutettujen tuotoksien keskeneräisiä tai valmiita versioita ja antavat palautetta toistensa töistä. Myös lähitapaamisissa opiskelijat antavat toisilleen vertaispalautetta opinnäytetyö-kehittämishankkeen ja erilaisten oppimistehtävien esittelyjen yhteydessä. Vertaisarviointia tapahtuu jokaisella opintojaksolla.

Työelämäarviointi: Ulkoista työelämäkumppaneiden tekemää arviointia tapahtuu opinnäytetöissä, joilla on toimeksiantaja tai joille osoitetaan toiseksi ohjaajaksi tai arvioijaksi työelämän edustaja. Kaikilla opintojaksoilla vierailee työelämän edustajia, jotka antavat palautetta opiskelijoiden työskentelystä.