Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan ylempi amk, taiteen uudet kontekstit > Kulttuurialan ylempi amk, taiteen uudet kontekstit s20

Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit S20

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 50                        
Tulevaisuuden tekijät
                       
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
 
   
         
Ammatillinen elämäkertaprosessi 5
 
 
   
Taide uusissa konteksteissa
                       
Taide uusissa konteksteissa 1 5
 
   
         
Taide uusissa konteksteissa 2 5
   
     
   
Opinnäytetyö
                       
Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu 5
 
   
         
Kehittämishankkeen toteutus ja raportointi 25
 
   
351517181517171212121515
LAAJENTAVA OSAAMINEN 10                        
Taiteen uudet kontekstit, vapaasti valittavat opinnot
                       
00000003.333.333.3355
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 35 15 17 18 15 17 17 15 15 15 20 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoite

Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa tarkastellaan ja tuotetaan taidetta moninaisissa tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa opiskelijan ydinosaamista sekä kehittää vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, kykyjä toimia luovissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa sekä johtaa niitä.

Koulutuksesta valmistuu hyvin verkostoitunut, tiimityön hallitseva, innovatiivista otetta hyödyntävä, eri kontekstien rajapinnoilla työskentelevä taiteen ammattilainen, joka tunnistaa uusia ansaintamahdollisuuksia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen tarjoamasta vahvasta kehittäjäosaamisesta on hyötyä myös asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin julkisiin virkoihin sekä mahdollisuuden soveltuviin jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa sijoittaa oman osaamisensa uusiin konteksteihin sekä hyödyntää tai soveltaa osaamistaan uusin tavoin. Opiskelija käyttää vahvaa osaamistaan omalta taiteen alaltaan ja hänellä vahvistuu motivaatio kehittää osaamistaan vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin

Tämän päivän taiteilijuus ja työelämä edellyttävät ammatillista osaamista erilaisissa tilanteissa, erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Tarvitaan osaajia, jotka kehittävät ja kokeilevat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä.

Opinnoissa painotetaan verkostomaista ja yhteisöllistä työskentelytapaa. Verkostoissa toimiva taidealan ammattilainen on laajasti tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka kykenee osallistumaan moniammatillisiin tiimeihin tai koordinoimaan niitä. Yhteistyötä tehdään paitsi eri taiteenalojen, myös muitten toimialojen kanssa. Opintojen keskeisiä teemoja ovat monialaiset verkostot, luovat tiimit, taidealan uudet ammattikuvat ja taidealan soveltajan ja kehittäjän ammatti-identiteetti.

Koulutuksen rakenne

Taiteen uudet kontekstit on 60 opintopisteen (op) laajuinen ylempi AMK-koulutus, joka on suunniteltu suoritettavaksi kolmessa lukukaudessa (1,5 vuotta). Monimuoto-opintoina toteutuva tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opetussuunnitelma on joustava, ja lyhimmillään opinnot on mahdollista tehdä yhdessä lukuvuodessa kokopäiväisenä opiskeluna.

Keskeisessä osassa koulutusta on opintojen läpi kulkeva 30 opintopisteen laajuinen moduuli Opinnäytetyö, jossa tavoitteena on kehittää kulttuurialan ammattikäytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö rakentuu kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta ja toiminnallisesta sisällöstä. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja se läpäisee koko opintoajan.

Kehittämistoiminta nojautuu aina perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta relevantteja tutkimusmenetelmiä ja kehittämisen työkaluja. Opinnäytetyöhön kuuluu myös kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaa menetelmäosaamista opiskelija saa Opinnäytetyö-moduuliin sisältyvällä Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksolla (5 op).

Opiskelija voi kytkeä kehittämishankkeensa Taideakatemian tai Turun ammattikorkeakoulun muiden tutkimusryhmien teemoihin tai toimintaan. Tukea kehittämishankkeeseen voi hakea myös muista oppilaitoksen verkostoista sekä opiskelijan omista verkostoista. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös tiimityönä.

Taiteen uudet kontekstit -moduulissa (20 op) käsitellään oman taidealan ammattilaisuuden kehittämiseen vaadittavaa ydinosaamista. Opinnoissa keskitytään 1) oman ammatillisen identiteetin vahvistamiseen ja omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen, 2) nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin, 3) taiteen uusien kontekstien tarkasteluun sekä oman taiteellisen tai pedagogisen työn sijoittamiseen uusiin toimintaympäristöihin ja 4) taiteen toteutumistapoihin eri ympäristöissä, tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa. Opinnoissa omaa taiteellista ja menetelmällistä osaamista vahvistetaan ja syvennetään ajankohtaisissa soveltavan taiteen, nykytaiteen, yhteisötaiteen ja moniammatillisen tiimityöskentelyn teemoissa.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (10 op) opiskelija laajentaa omaa osaamistaan itselleen tarpeellisilla alueilla ja mielekkäillä tavoilla. Opintojaksoja voi valita Turun AMK:n opintotarjonnasta tai muista korkeakouluista. Opiskelija voi myös tehdä projektiopintoja Turun AMK:n tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -hankkeissa, ammattikorkeakoulun ulkopuolisissa hankkeissa tai opiskelijan omina työelämäprojekteina.

Opiskelijan omien oppimistavoitteiden asettamista, osaamispolun rakentumista ja ammatillista kehittymistä tuetaan opettajatuutoroinnilla, henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) laatimisella sekä Taiteen uudet kontekstit -moduuliin sisältyvällä ammatillisella elämäkertaprosessilla. Ammatillinen elämäkertaprosessi tukee oman ammatillisen identiteetin sekä omien vahvuuksien ja osaamisen, kehittämistarpeiden sekä opintojen aikaisen osaamisen kehittymisen jatkuvaa reflektiota. Prosessi on suhteessa taidealan ammattikentän muutoksiin sekä uusiin kulttuurityöelämän ammattikuviin, esimerkiksi kulttuurihyvinvoinnin, yritysmaailman ja taiteen ja tieteen vuoropuhelun alueilla. Oman taiteilijaidentiteetin ja vahvuuksien tunnistaminen kytkeytyy nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin sekä kehittäjäotteen vahvistumiseen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö 30 op rakentuu kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta ja toiminnallisesta sisällöstä. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja se läpäisee koko opintoajan.

Kehittämistoiminta nojautuu aina perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta relevantteja tutkimusmenetelmiä ja kehittämisen työkaluja. Opinnäytetyöhön kuuluu myös kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaa menetelmäosaamista opiskelija saa Opinnäytetyö-moduuliin sisältyvällä Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksolla (5 op).

Opiskelija voi kytkeä kehittämishankkeensa Taideakatemian tai Turun ammattikorkeakoulun muiden tutkimusryhmien teemoihin tai toimintaan. Tukea kehittämishankkeeseen voi hakea myös muista oppilaitoksen verkostoista sekä opiskelijan omista verkostoista. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös tiimityönä.

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelija kehitettää oppimistehtävien ja opinnäytetyön avulla työelämää omassa toiminnassaan, työssään tai verkostossaan. Hän voi toimia kehittäjäyhteistyössä myös Turun AMK:n tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Taideakatemia kattaa taiteen ja median laajan kirjon, mikä antaa opinnäytetöissä ja muussa kehittämistoiminnassa mahdollisuuksia erilaisiin painotuksiin ja kehittämistehtäviin. Taideakatemian tutkimusryhmiä ovat Elokuva ja media, Kulttuurihyvinvointi, Nykytaide sekä Taidekasvatus ja taidepedagogiikka. Taideakatemian osaamisaloja ovat kuvataide, media-ala (elokuva ja animaatio, journalismi, mainonnan suunnittelu, mediatuotanto), musiikki, nukketeatteri, sirkus, tanssi ja teatteri.

Tutkimuksellista ja kehittävää, innovaatioihin tähtäävää yhteistyötä tehdään myös poikkialaisesti sekä Turun ammattikorkeakoulun sisällä että muiden korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Pätevyys ja ura- ja jatko-opintomahdollisuudet

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen. Valmistunut voi työllistyä taiteilijana, taustatutkintonsa mukaisena pedagogina, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet osallistua ja vaikuttaa muuttuvaan kulttuurityöelämään. Rohkea kehittäjä tuottaa uusia ratkaisuja erilaisten toimijoiden kanssa ja kykenee toimimaan moninaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon. Ammattikorkeakoulussa suoritettu Master-tason tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto. Koulutus noudattaa European Qualification Frameworkin (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7 eli sama kuin yliopiston maisteritutkinnoissa.

Master-tason tutkinto eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden soveltuviin jatko-opintoihin.

Kansainvälistyminen

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen edellyttää halua ja kykyä toimia kansainvälisissä hankkeissa ja verkostoissa.

Turun AMK:n Master Schoolin opiskelija saa käyttöönsä Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Taideakatemia tekee runsaasti kansainvälistä yhteistyötä hankkeissa sekä yhteistyökoulujen kanssa. Opiskelija voi toimia aktiivisissa tehtävissä esim. yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa vieraskielisinä opintoina, esim. englanninkielisen opintotarjonnan, kansainvälisen opiskelijavaihdon ja kansainvälisten projektien tai vapaavalintaisten opintojen myötä. Työpaja- ja projektiopinnot toteutetaan englanniksi silloin, kun koulutukseen osallistuu ulkomaisia vaihto-opiskelijoita.

Turun AMK:n Taideakatemia tekee esimerkiksi pohjoismaista yhteistyötä kuvataidekoulujen KUNO-verkostossa, musiikin Nordplusmusic-verkostostossa ja esittävien taiteiden ja median ECA-verkostossa. YAMK-opiskelija voi toimia projektitehtävissä esim. yhteistyötahojen kanssa toteutettavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa Taideakatemian toimintaa. Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, ja Turun ammattikorkeakoulun monialaisuus avaa runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. YAMK-koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa.

YAMK-tutkinnon keskeinen sisältö on moniammatillinen yhteistyö eri alojen kesken sekä sen vaatima ja tuottama osaaminen. Rohkea kehittäjä tuottaa uusia ratkaisuja erilaisten toimijoiden kanssa ja kykenee toimimaan moniammatillisissa toimintaympäristöissä.
Turku on vahva ja kiinnostava kulttuurikaupunki. Niin kaupungin, Varsinais-Suomen maakunnan kuin Turun ammattikorkeakoulun strategisissa linjauksissa vuosille 2015–2025 korostetaan kulttuurialan merkitystä alueen hyvinvoinnin, yhteistyön, kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden lisääjänä. Taide on osa hyvää elämää.

Koulutuksessa opiskellaan eri ympäristöissä: esimerkiksi verkossa, erilaisten yhteistyökumppaneiden tiloissa, itselle merkityksellisissä toimintaympäristöissä ja Turun ammattikorkeakoulun eri toimipisteissä. Turun AMK:n Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Master Schoolissa opiskelija verkostoituu niin oman alansa kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Osaamistavoitteet

• sijoittaa oman osaamisensa itselleen uusiin ammatillisiin konteksteihin tai hyödyntää ja soveltaa osaamistaan uusin tavoin
• tunnistaa ja analysoida toimintaympäristön muutoksia ja mahdollisuuksia uusiin ansaintamalleihin
• toimia tiimissä luovasti ja ongelmanratkaisutaitoja kehittäen
• kehittää omaa osaamistaan oman alansa reunoilla tai rajapinnoilla
• luoda ja ylläpitää omaa osaamista täydentäviä yhteistyösuhteita ja kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja
• viestiä omasta osaamisestaan ja kehittämistoiminnastaan kotimaisille ja kansainvälisille verkostoille.

Pedagogiset toimintatavat

Taiteen uudet kontekstit -koulutus toteutuu monimuoto-opintoina. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu opiskelijan oman aikataulun mukaisesti tämän valitsemassa paikassa. Opiskelu toteutuu pääasiassa verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä sekä erilaisina ryhmä- ja projektitöinä. Itsenäistä opiskelua tukee ja rytmittää lähiopetus, jota on ohjelmassa pääsääntöisesti kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa.

Koulutus on jo lähtökohtaisesti monialainen koulutus, sillä opiskelijaksi voi hakeutua erilaisilla pohjakoulutuksilla ja erilaisilla kulttuuri- ja taidealan ammatillisilla taustoilla ja osaamisprofiileilla. Opiskelijaryhmän monialaisuus on vahvuus ja monialaisissa tiimeissä toimittaessa opiskelijoilla on mahdollisuus tuottaa tuoreita ideoita, ratkaisuja ja innovaatioita.

Opettaja oppimisprosessin tukena

Taideakatemian YAMK-kouluttajatiimin opettajat toimivat opiskelijan oppimisprosessin ja osaamisen kehittymisen tukijoina, opinnäytetyönä toteutettavan kehittämishankkeen ohjaajina sekä verkostoitumisen ja monialaisen tiimityöskentelyn mahdollistajina. Kouluttajatiimillä on pedagogisen osaamisen lisäksi vahva substanssiosaaminen kulttuuri- kasvatus- ja taidealoilta. Taiteen uudet kontekstit -koulutus on oppiva yhteisö, jossa vertaisoppiminen toisilta opiskelijoilta – oman alansa ammattilaisilta – on keskeisessä osassa ja jossa myös opettajat oppivat yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Jokainen opiskelija käy koulutuksen tuutoropettajan kanssa keskustelun opintojen alussa sekä toisen lukukauden aikana. Keskustelussa opiskelijaa tuetaan omien oppimistavoitteidensa asettamisessa ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS) tekemisessä ja seuraamisessa.

Opiskelijalähtöiset oppimis- ja opetusmenetelmät

Taideakatemian Master-opiskelijoiden opintoihin sisältyy ammatillinen elämäkertaprosessi, joka ohjaa omien ammatillisten valintojen ja tavoitteiden, oman osaamisen ja kehittymistavoitteiden sekä oman ammatti-identiteetin jatkuvaan reflektointiin.

Koulutuksen opintojaksojen toteutusten suunnittelun peruslähtökohtana on opiskelijalähtöinen oppimisprosessi ja autenttisten, aktivoivien oppimistehtävien käyttäminen. Oppimistehtävistä monet kytkeytyvät opiskelijan omaan opinnäytetyönä toteutettavaan kehittämishankkeeseen ja vievät sitä osaltaan eteenpäin. Lisäksi oppimistehtävinä hyödynnetään todellisia tapausesimerkkejä, ongelmia ja mahdollisia toimeksiantoja työelämäkumppaneilta.

Oppimistehtävissä suositaan monialaisissa tiimeissä työskentelyä. Myös itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät jaetaan usein verkko-oppimisympäristössä opiskelijaryhmälle keskusteltavaksi ja hyödynnettäväksi. Vertaispalautteella on keskeinen rooli opintojaksojen oppimistehtävissä ja kehittämishankkeen työprosessissa.

Koulutuksen arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Koulutuksessa hyödynnetään opettajien tekemän arvioinnin lisäksi systemaattisesti itsearviointia ja vertaisarviointia sekä mahdollisuuksien mukaan ulkoista työelämäkumppaneiden arviointia. Arvioinnin kohteena on sekä opiskelijan saavuttama osaaminen että sen kehittyminen opintojen kuluessa. Arvioinnin tärkeimpänä tehtävänä on tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä. (Ks. tarkemmin Arviointi.)

Monipuoliset oppimisympäristöt

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa opiskelua ja oppimista tapahtuu monissa eri oppimisympäristöissä. Joitakin oppimisympäristöjä hyödyntävät kaikki koulutuksen opiskelijat yhdessä, joitakin ne opiskelijat, jotka kokevat oppimisympäristön omien osaamistavoitteidensa ja oppimispolkunsa kannalta mielekkääksi oppimisen tavaksi ja paikaksi.

Oppilaitosympäristö: Opiskelijat kokoontuvat lähijaksolle Turun ammattikorkeakoulun kampukselle pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lähijakso toimii tärkeänä oppimisprosessin ohjauksen, vertaistuen sekä tiimityöskentelyn ja yhteisen reflektion paikkana. Lisäksi lähijaksoilla järjestetään opintojaksoilla kulloinkin käsittelyssä olevaan teemaan liittyviä vierailevien asiantuntijoiden tai omien opettajien luentoalustuksia ja/tai vierailuja paikallisiin yhteisöihin. Lähijaksoilla ryhmän opiskelijoita törmäytetään myös mahdollisuuksien mukaan muiden Master School-opiskelijoitten kanssa esim. yhteisissä seminaareissa. Yhteistyötä tehdään paljon myös Kulttuuri- ja mediayrittäjyyden opiskelijoitten kanssa.

Verkko-oppimisympäristö: Monimuotototeutuksen ”kotipesänä” toimii oppilaitoksen verkko-oppimisympäristö, josta opiskelija löytää sekä yleisen koulutusta koskevan tiedon että yksittäisten moduulien tai opintojaksojen ohjelman, oppimateriaalit, oppimistehtävien ohjeet sekä oppimistehtävien tekemiseen, jakamiseen ja/tai palauttamiseen käytettävät työkalut. Osa oppimisaktiviteeteista tapahtuu verkkoympäristössä vuorovaikutuksessa opiskelijaryhmän tai tiimin kesken. Verkko-oppimisympäristön työkaluja voidaan tarpeen mukaan täydentää myös muulla etäopiskelun mahdollistavalla opetusteknologialla, kuten Skype for Business -sovelluksella, Teams-sovelluksella tai sosiaalisen median palveluilla.

Yhteistyöverkostot: opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän verkostojen kanssa ja opiskelijaa kannustetaan hyödyntämään kehittämishankkeessaan ja muissa opinnoissaan omia ammatillisia verkostojaan sekä luomaan uusia. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään oman ammatillisen kehittymisensä kannalta relevantteja tapahtumia, palveluita ja koulutustilaisuuksia sekä opinnollistamaan näitä vapaasti valittaviin opintoihinsa.

Tutkimusryhmät ja TKI-hankkeet: Opiskelijalla on mahdollisuus kytkeä oma opinnäytetyönä tehtävä kehittämishankkeensa Taideakatemian tutkimusryhmien toimintaan tai muihin Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Opiskelija voi myös tehdä vapaasti valittaviin opintoihin projektiopintoja TKI-hankkeissa.

Koulutuksen palautejärjestelmä

Taiteen uudet kontekstit -koulutus nojaa ennen kaikkea jatkuvan itsearvioinnin sekä jatkuvan palautteen periaatteeseen: jokaisella lähijaksolla opiskelijat tapaavat tuutoropettajan, jonka kanssa keskustellaan opintojen kannalta ajankohtaisista asioista. Tuutortapaamisissa kynnys palautteen antamiseen on matala ja palautteeseen voidaan reagoida välittömästi. Palautetta voi antaa myös verkko-oppimisympäristössä ja sähköpostitse. Lisäksi ensimmäisen lukuvuoden lopussa ja opintojen päättyessä opiskelijoilta kerätään palautetta sähköisellä palautelomakkeella koulutuksesta kokonaisuudessaan.

Koulutusta kehitetään jatkuvassa dialogissa työelämän kanssa. Palautetta saadaan esimerkiksi Taideakatemian neuvottelukunnilta, hankeyhteistyökumppaneilta ja koulutuksen työelämäverkostoilta.

Arviointi

Kunkin opintojakson arviointi perustuu oppimissuunnitelmassa kuvattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin, jotka puolestaan perustuvat koko tutkinnon osaamistavoitteisiin. Tutkinnon osaamistavoitteissa on huomioitu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiokompetenssit. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty–hylätty muuten kuin opinnäytetyöhön kuuluvassa kehittämishankkeessa, jossa käytetään numeraalista arviointiasteikkoa 1–5.

Kehittämishankkeen arvioinnissa sovelletaan Turun ammattikorkeakoulun yhteisiä YAMK-opinnäytetyön arviointikriteereitä. Opinnäytetyöllä on aina kaksi arvioijaa, joista toinen on opinnäytetyötä ohjaava opettaja. Toinen arvioija voi olla joko Turun ammattikorkeakoulun opettaja tai työelämän edustaja. Opiskelija saa opinnäytetyöstään sanallisen arviointilausunnon, jossa numeroarvosana perustellaan.

Ennen tätä opinnäyteprosessin päätteeksi tapahtuvaa summatiivista arviointia opiskelija saa opinnäytetyötä ohjaavalta opettajalta / ohjaavilta opettajilta palautetta, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijaa kehittämään opinnäytetyötään. Prosessiarviointia tapahtuu ryhmätilanteissa tutkimus- ja kehittämissuunnitelman esittelyn sekä myöhemmin kehittämishankkeen etenemisen esittelyn yhteydessä, kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa sekä opinnäyteraportin esitarkastusversion palauttamisen jälkeen.

Opettajan arviointi: Opettajan tekemä arviointi kohdistuu jatkuvan arvioinnin periaatteella kaikkiin opintojakson aikana tehtyihin oppimistehtäviin. Arviointi kohdistuu sekä opiskelijan osaamista osoittavaan lopputuotokseen (oppimistulos) että opiskelijan työskentelyprosessiin (osaamisen kehittyminen). Työskentely- ja oppimisprosessi tulee näkyväksi verkkotyöskentelyssä (esimerkiksi oppimistehtävän tuotoksen ensimmäisen version julkaisu keskustelualueella, vertaispalautteen antaminen ja saaminen sekä oman tuotoksen kehittäminen edelleen palautteen pohjalta), lähitapaamisissa, joissa opiskelijat esittelevät projektiensa etenemistä, opettajan kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa sekä opiskelijan työskentelystään kirjoittamissa raporteissa.

Itsearvioinnin ytimessä on ammatillinen elämäkertaprosessi, joka toimii oman osaamisen ja sen kehittymisen sekä oman ammatti-identiteetin reflektoinnin välineenä läpi opintojen. Lisäksi opiskelijalta edellytetään oman osaamisen kehittymisen reflektointia kaikissa opintoihin liittyvissä raporteissa, kuten vapaasti valittaviin opintoihin tehtävien projektiopintojen raporteissa ja opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen raportoinnissa.

Vertaisarviointia hyödynnetään useissa oppimistehtävissä Optima-verkko-oppimisalustalla, jossa opiskelijat jakavat toisilleen oppimistehtävinä toteutettujen tuotoksien keskeneräisiä tai valmiita versioita ja antavat palautetta toistensa töistä. Myös lähitapaamisissa opiskelijat antavat toisilleen vertaispalautetta kehittämishankkeiden esittelyjen sekä erilaisten oppimistehtävien purkujen yhteydessä. Vertaisarviointia tapahtuu jokaisella opintojaksolla.

Työelämäarviointi: Ulkoista työelämäkumppaneiden tekemää arviointia tapahtuu opinnäytetöissä, joilla on toimeksiantaja tai joille osoitetaan toiseksi ohjaajaksi ja/tai arvioijaksi työelämän edustaja. Lisäksi opintojaksoilla hyödynnetään työelämän vierailijoita, jotka antavat palautetta opiskelijoiden työskentelystä lähitapaamisissa. Työelämäarvioinnin tehtävä on ennen kaikkea tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista eli se on ensisijaisesti opiskelijaa itseään varten.