Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Tradenomi (ylempi amk), ohjelmistotekniikka ja ict > Tradenomi (ylempi amk), ohjelmistotekniikka ja ict

Ylempi AMK-tutkinto

Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Kevät 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 1K 2S 2K 3S 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 40                                  
Tulevaisuuden tekijät
                                 
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
   
     
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
   
         
         
Ohjelmistotuotanto ja sovellusarkkitehtuurit
                                 
Ohjelmistotuotanto 5
   
     
             
Sovellusarkkitehtuurit 5  
   
         
         
Tietoturva
                                 
Tietoturvan perusteet 5
   
     
             
Tietoturvan riskien hallinta ja yksityisyyden suoja 5  
   
         
         
Sulautettu IoT
                                 
Langattomien järjestelmien IoT 5  
   
         
         
Uudet teknologiat 5
   
     
             
202002020006.76.76.7101000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 20                                  
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                 
0000000000005552.52.5
OPINNÄYTETYÖ 30                                  
Opinnäytetyö 30  
 
     
015150510150002.52.53.333.333.337.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20 35 15 20 25 10 15 6.7 6.7 6.7 13 13 8 8 8 10.5 10.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tavoite:

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehityt esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa kehität osaamistasi vaativalle asiantuntijatasolle.

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutus on osa professional-polun tarjontaa. Koulutus on tradenomeille suunnattu työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus (90 op), joka antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa tietoverkkojen ja ohjelmistojen hallinta ja kehitystehtävissä. Koulutuksen kokoavina teemoina ovat Tietoturva ja Ohjelmistotekniikka sekä niihin läheisesti liittyvät aihealueet ja kehittämistyönä tehtävä opinnäytetyö. Koulutuksessa tähdätään opiskelijan taitojen syventämiseen ja uusien näkökulmien ja käytänteiden soveltamiseen liiketoiminnassa. Tavoitteena on oppia ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyä luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset ohjelmistotekniikkaan vaikuttavat haasteet kuten tietoturvan, pilvipalveluiden sekä uusien ohjelmistoarkkitehtuurien ja -kehittämismenetelmien aiheuttamat muutokset. Koulutuksen aikainen työskentely ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Lisätietoa opetuskielistä:

Koulutuksen ensisijainen opetuskieli on suomi, mutta osa opinnoista voidaan toteutettaa myös englannin kielellä. Toimintaympäristö on kansainvälinen ja monille opintojaksoille ja projekteihin osallistuu myös englanninkielisen koulutuksen opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen painopistealueet ovat tietoturva, Internet of Things (IoT), tekoäly (AI) sekä uudet ohjelmistojen kehittämismenetelmät pilvipalvelujen rakentamisessa.

Koulutuksessa sovelletaan aktiivisia oppimismenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijalta vastuunottoa opinnoistaan. Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta ja laboratoriotyöskentelyä lähipäivinä sekä verkko-opintoja, harjoitustöitä, projekteja ja työharjoittelua etäopiskeluna. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot kehittyvät mm. ryhmätyöskentelyssä tutkimusryhmän mukana. Opintoihin voi sisällyttää joustavasti myös muiden koulutusten opintoja.

Moni Ohjelmistotekniikka ja ICT -alalta valmistunut ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut tradenomi toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Siksi opintoihin sisällytetään myös liiketoimintaosaamisen ja projektijohtamisen teemoja Turun ammattikorkeakoulun Liiketoiminnan kehittämisen, Projektijohtamisen ja Teknologiaosaamisen johtamisen ylempien AMK-koulutuksien opintojaksoista tukemaan omaa osaamista liiketoiminnan osalta.

Opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuotoisena. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta:

Opintoja tarjotaan tietoliikenneverkoista ja tietoturvasta, sulautetusta ohjelmoinnista ja IoT:stä sekä ohjelmistotuotannosta ja sovellusarkkitehtuureista.

Osaamisalueet:

Tietoliikenneverkot ja tietoturva on oma tutkimusryhmänsä, jonka projekteissa on mahdollisuus osallistua aihealueen uusimpien tekniikoiden testaamisen ja kehittämiseen. Koulutuksessa tarjotaan opintojaksoja tietoturvan perusteista sekä riskienhallinnasta ja yksityisyyden suojasta.

Sulautettu ohjelmointi ja IoT -aihealueesta tarjotaan perustietoa laitteiden kytkemisestä verkkoon ja syventävää tietoa tietoverkkoon kytkettävien mikrotietokoneohjattujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen myös tietoturvan kannalta hyödyntäen mm. lohkoketjuja.

Ohjelmistotuotanto ja sovellusarkkitehtuurit kehittävät osaamista ohjelmistotuotannon menetelmistä sekä ratkaisutavoista ottaen huomioon pilvipalveluiden kehittämisessä käytettävän mikropalveluarkkitehtuurin tuomat menetelmät.

Edellä mainittua osaamista tarvitaan esimerkiksi seuraavissa järjestelmissä: langattomat anturit, älylaitteet, matkapuhelimet, robotit ja tulevaisuuden kulkuneuvot. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä.

Opintojen rakenne:

Ohjelmistotekniikka ja ICT -koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto työn ohessa suoritettuna on 2 vuotta. Tutkintonimike on Tradenomi (YAMK).

Opinnot koostuvat:
• syventävistä opinnoista (yhteiset ja ammattiopinnot) 40 op
• vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 20 op
• opinnäytetyöstä 30 op.

Syventävät opinnot koostuvat menetelmäopinnoista sekä aiempia opintoja laajentavista ammatillisista opinnoista. Syventävien opintojen opintojaksojen laajuus on 5 op, ja niihin liittyy tyypillisesti kaksi lähiopetuspäivää.

Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi laajentaa osaamistaan sisällyttämällä opintoja Liiketoiminnan kehittämisen, Projektijohtamisen tai Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi AMK-koulutuksista tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Vapaasti valittavia opintoja on tarjolla runsaasti myös täysin virtuaalisena verkko-opetuksena.

Opinnäytetyö:

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön. Opinnäytetyö suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä. Mikäli opiskelija ei saa varsinaiselta työpaikaltaan koulutuksen tarpeiden mukaista kehittämistehtävää tai hänellä ei ole työsuhdetta, tarjoavat Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmät opinnäytetyöksi soveltuvia aiheita.

Uramahdollisuudet:

Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet erityisesti tietoturvaan ja ohjelmistotekniikkaan liittyviin projektitehtävien suunnitteluun, läpivientiin ja johtamiseen. Koulutuksen suorittanut saa myös valmiudet toimia vaativissa tietoturvan ja ohjelmistotekniikan projektien johto- ja hallintatehtävissä tai asiantuntija- ja kehittämistehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkisella sektorilla. Esimerkiksi Tradenomiliiton sijoittumistutkimukset osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen. Koulutus on suunniteltu lisäämään tutkinnon suorittajan henkilökohtaisia valmiuksia kehittää itseään ja osaamistaan tietoturvan jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Opiskelusta on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen. Tutkinto vahvistaa mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisää tietoja ja taitoja myös projektijohtamisesta ja liiketoimintaosaamisesta sekä varmuutta verkostoissa toimimiseen.

Pätevyys:

Ylempi AMK -tutkinto on korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin esimerkiksi yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen:

Kansainvälistyminen lähtee opiskelijan omista tarpeista tehtäväkuvan mukaan. Opinnäytetyöhön voidaan kytkeä kansainvälinen näkökulma esimerkiksi osallistumalla oman alan kansainväliseen konferenssiin tai seminaariin. Kansainvälisellä näkökulmalla tuetaan osaltaan myös kielitaiton kehittymistä. Suuri osa opintojaksojen ja oppimistehtävien lähdemateriaalista on kansainvälisistä ammatti- ja tiedeaineistoa. YAMK- opiskelijoilla on mahdollisuus päästä mukaan kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:

Ohjelmistotekniikka ja ICT- koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Työelämäyhteys muodostuu ensisijaisesti opiskelijan, opiskelijan työpaikan ja koulutuksen välille. Erilaisissa tehtävissä työskentelevien opiskelijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella on merkittävä osuus ammattitaidon kehittymisessä ja yhteistyöverkostojen luomisessa. Tutkinnon keskeisin elementti on työelämää palveleva kehittämistehtävä, josta syntyy varsinainen opinnäytetyö. Opinnäytetyö lisää opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista sekä palvelee työelämän kehittämistarpeita. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa on mukana useita paikallisia ja kansainvälisiä kumppaneita. Joustavan opinto-oikeuden puitteissa voit osallistua mm. Turun yliopiston ja Åbo Akademin opintojaksoille ja sisällyttää näitä suorituksia omaan tutkintoosi. Voit hyödyntää myös Suomen ammattikorkeakoulujen yhteistä verkko-opintotarjontaa CampusOnline.

Tutkimukselliset painopisteet:

Turun ammattikorkeakoulun Ohjelmistotekniikan ja ICT:n ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painopisteitä ovat erityisesti tietoliikenne ja tietoturva. Tämän osaamisalueen laboratoriot ja asiantuntijat ovat käytettävissäsi erityisesti ammattiopinnoissasi sekä esimerkiksi opinnäytetyön aiheiden tarjoajina ja ohjaajina.

Jatko-opintomahdollisuudet:

Ylemmän AMK-tutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistoon tutkijakoulutukseen (lisensiaatti, tohtori). Vastaanottava tiedekunta kuitenkin määrittelee aina omat sisäänoton kriteerinsä edellyttäen toisinaan siltaopintoja. Siltaopintojen tarkoituksena on varmistaa opiskelijan lähtötiedot nimenomaan tieteellisen tutkimustyön kannalta.

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa opintojaksovalintojensa mukaan muun muassa:
• tunnistaa tietoturvauhkia ja mallintaa niitä
• luoda tietoturvapolitiikan tietoturvan riskianalyysin periaatteiden ja riskien hallinnan avulla ja ottaa sen käyttöön
• hyödyntää tietoturvan elinkaarimalleja ohjelmistokehityksessä ja julkisen avaimen käyttöä salauksessa
• organisoida ja johtaa tietoturvan riskikartoituksen PK-yrityksessä
• suojata omaa elektronista tietoliikennettään
• ottaa huomioon, kuinka esineiden internet vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä mahdollisuuksia se antaa
• yleisen IoT-toteutusarkkitehtuurin ja IoT-järjestelmän rakentamisen laboratorioympäristössä
• langattomien IoT-järjestelmien erot ja mahdollisuudet syvällisemmin ainakin yhden järjestelmän osalta
• kuvata, miten ohjelmistotuotanto toteutetaan projektissa
• kuvata, miten toimitaan ohjelmistoprojektin eri vaiheissa
• kuvata, minkälaisia eri sovellusarkkitehtuureja on käytettävissä pilvipalvelujen kehittämisessä
• kuvata, miten mikropalvelinarkkitehtuurilla voidaan toteuttaa sovellus

Pedagogiset toimintatavat

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää sekä lähi- että etäjaksoja. Itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteisöllisesti tiimeissä tapahtuvalla työelämälähtöisten oppimis- ja kehittämistehtävien ratkaisemisella on merkittävä rooli opinnoissa.

Koulutuksessa sovelletaan aikuispedagogiikkaa. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Lähiopetuspäiviä on kuukausittain keskimäärin kaksi peräkkäistä arkipäivää, jotka toteutetaan innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta ja laboratoriotyöskentelyä lähipäivinä sekä verkko-opintoja, harjoitustöitä, projekteja ja työharjoittelua etäopiskeluna.

Arviointi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan.

Opintojaksoissa ja opinnäytetyössä käytetään numeroarviointia asteikolla 0 – 5, jossa arvosana 1 on alin hyväksytty ja 5 korkein arvosana. Opintojaksojen arviointimenetelmät vaihtelevatopintokokonaisuuden tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan palautetta toimeksiantajilta.