Opinto-opas
Etusivu > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio > Liikunnan ja kuntoutuksen integraatio (ylempi amk), s20

Ylempi AMK-tutkinto

Liikunnan ja kuntoutuksen integraatio (ylempi AMK), S20

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 40                                
Tulevaisuuden tekijät
                               
Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5
 
     
               
Tutkimusmenetelmät 5
 
     
               
Kuntoutus ja liikunta I
                               
Digiosaaja kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
 
     
               
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5
 
     
               
Kuntoutus ja liikunta II
                               
Käyttälähtöisten kuntoutus ja liikuntapalveluiden muotoilu 5
   
       
         
Liikunta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 5
   
       
         
Kuntoutus ja liikunta III
                               
Kuntoutus ja liikunta ikääntyessä 5  
   
           
     
Taidon oppiminen ja opettaminen 5  
   
           
     
3010201010030301010101515000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 20                                
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                               
Vapaasti valittavat opinnot 20
 
   
51505510005557.57.5101010
OPINNÄYTETYÖ 30                                
Kehittämismenetelmäosaaminen 5
 
     
               
Opinnäytetyön suunnitelma 10
   
       
         
Opinnäytetyön toteutus 5  
   
           
     
Opinnäytetyön loppuraportti 10  
     
             
1515510510556.676.676.67556.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 40 25 25 20 20 35 35 22 22 22 27.5 27.5 17 17 17

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa asiantuntijatehtäviin, kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista.

Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehityt esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa kehität osaamistasi vaativalle asiantuntijatasolle. Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio YAMK on yksi Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin Professional –polun koulutuksista. Professional –polun koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana omalla alalla. Opintojen aikana pureudutaan oman alan kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Valmistuttuaan opiskelija on kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia toimia vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimimiseen. Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio YAMK-koulutuksen suorittanut osaa itsenäisesti suunnitella, koordinoida ja johtaa ehkäiseviä liikuntapalveluja sekä näiden palveluiden toimintamalleja yhdistämällä eri alojen osaamista ja asiantuntijuutta. Koulutuksen suorittanut osaa tuottaa, arvioida ja käyttää toimintansa perusteena liikunnan ja kuntoutuksen tutkimustietoa sekä toimia tavoitteellisesti liikunnan ja kuntoutuksen monialaisissa verkostoissa asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijuuden lähtökohtana on yksilön kunnioittaminen sekä itsensä jatkuva kehittäminen.

Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytteestä. Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista sekä kuntoutuksen ja liikunnan integraation syventävistä opinnoista. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä. Koulutuksen syventävissä opinnoissa tarkastellaan liikunnan ja kuntoutuksen rajapinnoilla olevia hyvinvointia edistäviä mahdollisuuksia. Tärkeitä teemoja ovat palvelumuotoilu, terveysteknologia, ehkäisevä terveysliikunta sekä ympäristön merkitys hyvinvointiin. Keskeistä on moniammatillinen ja verkostomainen työtapa. Koulutuksessa tarkastellaan liikunnan ja liikunnallisen kuntoutuksen merkitystä hyvinvointiin. Erityisen tarkastelun kohteena ovat lasten ja nuorten sekä vanhusten liikunnan, liikunnallisen elämäntavan ja kuntoutuksen mahdollisuudet. Koulutuksessa perehdytään alan tutkimuksiin ja etsitään näyttöön perustuvia perusteluja uusille käytännöille ja toimintatavoille.

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.

Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
• Ydinosaaminen 40 op
• Laajentava osaaminen 20 op
• Opinnäytetyö 30 op

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisen opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Osa opinnoista toteutetaan valtakunnallisina verkostototeutuksina. Opintoihin voi sisältyä matkustusta eri paikkakunnille. Nämä kulut on opiskelijan itse kustannettava.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

· suunnitella, koordinoida ja johtaa ehkäiseviä liikuntapalveluita ja toimintamalleja yhdistämällä eri alojen osaamista ja asiantuntijuutta.
· kunnioittaa yksilöä toimijana ja palvelun käyttäjän osallisuutta toiminnan suunnittelussa, omassa arjessaan ja toimintaympäristössään.
· hyödyntää ja innovoida teknologian mahdollisuuksia liikkumis- ja toimintakyvyn sekä fyysisen kunnon ja motorisen taidon arvioinnissa ja harjoittelussa.
· soveltaa kuntoutuksen ja liikunnan osaamistaan mm. urheiluvalmennukseen ja ryhmien ohjaukseen
· hyödyntää kuntoutuksen ja liikunnan tietoperustaa toiminnassaan sekä tuottaa, arvioida ja käyttää toimintansa perusteena liikunnan ja kuntoutuksen tutkimustietoa.
· toimia innovatiivisesti liikunnan ja kuntoutuksen monialaisissa verkostoissa, asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä ja yrittäjänä.
· arvioida ja kehittää liikunnan ja kuntoutuksen asiantuntijuuttaan vastuullisesti ja tavoitteellisesti.

Pedagogiset toimintatavat

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka sisältää sekä lähi- että etäjaksoja. Itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteisöllisesti tiimeissä tapahtuvalla työelämälähtöisten oppimis- ja kehittämistehtävien ratkaisemisella on merkittävä rooli opinnoissa. Koulutuksessa sovelletaan aikuispedagogiikkaa. Työskentely tapahtuu osittain verkossa verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen ja monialaisissa toimintaympäristöissä. Lähiopetuspäiviä on kuukausittain keskimäärin kaksi peräkkäistä arkipäivää, jotka toteutetaan innovatiivisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen Pedagoginen lähtökohtana on sosiaalikulttuurinen oppimiskäsitys, innovaatiopedagogiikka sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opiskelijaa ohjataan aktiiviseen, kriittiseen ajatteluun, oman alan tietojen ja taitojen syventämiseen sekä kehittämisosaamisen tietoperustan tavoitteelliseen rakentamiseen. Syventävät opinnot toteutetaan osittain kuuden ammattikorkeakoulun verkostossa niin, että kukin AMK vastaa yhdestä viiden opintopisteen opintojaksosta.

Arviointi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamistasotavoitteet perustuvat ammattikorkeakoululainsäädäntöön ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoon EQF 7. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suoritusvaatimukset vaihtelevat tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan mukaan. Opintojaksoissa ja opinnäytetyössä käytetään numeroarviointia asteikolla 0 – 5, jossa arvosana 1 on alin hyväksytty ja 5 korkein arvosana. Opintojaksojen arviointimenetelmät vaihtelevat opintokokonaisuuden tavoitteiden perusteella. Arviointi voi kohdistua joko tuotokseen (esim. raportti tai seminaariesitys) tai prosessiin (oma aktiivisuus ja toiminta opintojakson aikana) tai molempiin. Opettajan arvioinnin lisäksi arviointimenetelminä käytetään vertais- ja itsearviointia sekä saadaan palautetta toimeksiantajilta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Se kohdistuu sekä opiskelijan oppimisprosessin eri vaiheisiin että oppimistuloksiin.