Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kuvataiteilija (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Tanssinopettaja (ylempi AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

25 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

23 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
 • Ilona Tanskanen
 • Liisa Laitinen
 • Outi Linnossuo
Ryhmät
 • YKUHSK23
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala
 • YKUHKK23
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritttamisen myötä opiskelija osoittaa:

Oman alan tietoja ja taitoja sekä kykyä niiden ymmärtämiseen ja arvioimiseen.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista:
- suunnittelemalla ja toteuttamalla kehittämisprojektin ja johtamalla sen prosessia
- aikaansaamalla hyödynnettäviä tuloksia/tuotoksen
- kykenemällä arvioimaan kehittämisprojektin tulosta.


Itsensä kehittämisen osaamista:
- kykenemällä oman työnsä reflektointiin
- johtamalla omaa työskentelyään
- arvioimalla omaa asiantuntijuuttaan.

Organisaatio- ja yhteistoimintaosaamista:
- osoittamalla kehittämistyössään kansainvälisyys-, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista
- osoittamalla kehittämistyössään kykyä toimia yhteisöissä ja verkostoissa
- antamalla panoksensa kulttuurihyvinvointialan kehittämistyöhön.

Eettistä osaamista:
- osoittamalla kehittämistyössään ja siitä raportoinnissa luotettavuutta, vastuullisuutta ja kriittisyyttä

Sisältö

Keskeisessä osassa Master School -koulutuksia on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja läpäisee koko opintoajan.

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkös käytännön työhön. Opiskelija toteuttaa opinnäytetyöhönsä sisältyvän kehittämistehtävän työpaikallaan, Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa, luontevissa työelämäyhteyksissä tai muuten ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Opinnäytetyön perustuu toimeksiantoon, jos se on mahdollista ja sopii opiskelijan työlleen asettamiin tavoitteisiin.

Opinnäytetyö nojautuu perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Opinnäytetyöhön sisältyy kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaan menetelmäosaamiseen opiskelija perehtyy Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojaksolla.

Kultuurihyvinvointi- koulutuksessa opinnäytetyö on jaettu kahteen opintojaksoon:
- 5 opintopisteen laajuiseen Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojaksoon, jossa opiskelija perehtyy tiedonhankintaan, kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaan menetelmäosaamiseen ja suunnittelee kehittämishankettaan (1. lukukausi), ja
- 25 opintopisteen laajuisen Kehittämishankkeen toteuttamiseen ja raportointiin (2. lukukaudesta alkaen).

Kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi -opintojakso sisältää seuraavat vaiheet:

• Opinnäytetyösuunnitelman esittely ja viimeistely palautteen pohjalta
• Opinnäytesopimuksen tekeminen
• Kehittämishankkeen toteuttaminen, siihen liittyvä tutkimuksellinen tiedonhankinta ja työskentelyn dokumentointi alan käytänteiden mukaisesti ja opinnäytetyön kannalta mielekkäällä tavalla.
• Opinnäytteen ryhmäohjaukseen (eri tyyppiset seminaarit) ja yksilöohjaukseen osallistuminen.
* Opinnäytetyöraportti
* Vertaispalautteen (esim. oppimistiimin antaman) hyödyntäminen
• Tulosten esittely opinnäytetyön valmistuttua ammattialaa ja mahdollista toimeksiantajaa palvelevalla tavalla.
• Kypsyysnäyte: Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä ammattialaan ja suomen tai ruotsin kielen eli koulusivistyskielen taitoa. Mikäli koulusivistyskielen erinomainen taito on osoitettu jo aiemmissa opinnoissa, kypsyysnäyte toimii pelkästään ammattialaan perehtyneisyyden kokeena. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
• Opinnäytetyön tarkastus plagioinnintarkastusjärjestelmällä ja arviointi.

Opetusmenetelmät

Tutkimus- ja kehittämishanke, seminaareihin sekä ryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen. Opinnäytetyö-kehittämishanke on mahdollista tehdä moniammatillisena työparina, kahden opiskelijan yhteistyönä. Tällöin menettelytavoista ja työtavoista sovitaan tarkoin niin, että kummankin tekijän osuus on arvioitavissa.

Työskentelyn osat:
• Tutkimus- ja kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi
• Oman kehittämishankkeen esittely, palautteen saaminen ja palautteen antaminen toisten töistä
• Ryhmäohjaukseen (seminaarit) ja yksilöohjaukseen (kasvokkaiset tai virtuaaliset tapaamiset ohjaajan kanssa) osallistuminen
• Kypsyysnäytteen (mediatiedotteen) kirjoittaminen valmiista kehittämishankkeesta.

Kansainvälisyys

Opiskelija etenee työssä itsenäisesti ja vastuullisesti, ohjaajansa tuella. Mahdollista on tehdä opinnäytetyö myös työparin kanssa. Muitten opintojen sisältöjä ja lähestymistapoja hyödynnetään ja sovelletaan omassa työssä. Erikseen sovittavissa on mahdollisuus käyttää tutkimus- ja koulutusvastaavien tai muitten Turun AMK:n kouluttajien antamaa mentorointia. Vertaiskommentointi pienryhmässä (seminaariryhmät, oppimistiimit) on tärkeää. Työelämän yhteistyökumppanit osallistuvat opinnäytetöiden prosessiin kunkin opinnäytetyön edellyttämällä tai mahdollistamalla tavalla (toimeksianto tai muu yhteistyösuhde).

Sisällön jaksotus

Toteutus muodostaa jatkumon opinnäytetyöprojektin valmistelulle ensimmäisen opintolukukauden aikana (Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu).

Toisen lukukauden aikana opinnäytetyön projektisuunnitelma on valmis ja opiskelija tekee opinnäytetyösopimuksen. Opinnäytetyön sisällön toteutus ja aineiston hankinta alkavat (tai jatkuvat, jos ovat jo alkaneet ensimmäisenä keväänä).

Kolmantena lukukautena sisällön toteutus ja aineiston hankinta jatkuvat. Opinnäytetyön dokumentaation kokonaisuus rakentuu ja tulosten kokoaminen etenee.

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen ajoittuu tavoitteena olevan valmistumisajankohdan mukaan. Kokonaisuutena valmis opinnäytetyöraportti luovutetaan esitarkastukseen ja viimeistelyä jatketaan saadun palautteen perusteella.

Opinnäytetyöprosessi päättyy opinnäytetyöraportin julkaisuun Theseus-tietokannassa sekä mediatiedotteena tehtävän kypsyysnäytteen laatimiseen ja jakeluun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arviointikriteerit ovat messissä. Työn ohjaaja sekä työlle ulkopuolinen arvioija (opintojakson toinen opettaja) arvioivat työn näitten kriteerien mukaisesti ja antavat työstä lausunnon.

Jos työllä on toimeksiantaja, joka antaa lausunnon, tämän lausunnon tulee olla arvioijilla käytössä.

Hylätty (0)

Työ ei täytä YAMK-opinnäytetyölle asetettuja minimivaatimuksia. Käytännössä esitarkastusprosessissa varmistetaan, että työ on hyväksyttävissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ks. messi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ks. messi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ks. messi.

Esitietovaatimukset

Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu -opintojakso (sis. Tiedonhankinnan verkkokurssi).

Ilmoittautumisaika

10.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
 • Ilona Tanskanen
 • Pirita Juppi
 • Kirsi Mononen
 • Henni Syrjänen
Vastuuopettaja

Pirita Juppi

Ryhmät
 • YKUHKK24
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
 • YKUHSK24
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• löytää ja arvioida oman kehittämistehtävän kannalta relevantteja lähteitä ja tietoa
• rakentaa kehittämishankkeelleen mielekkään käsitteellisen viitekehyksen
• soveltaa projektinhallinnan työkaluja oman kehittämistyön suunnittelussa
• hyödyntää tarkoituksenmukaisia tutkimuksellisen tiedonhankinnan menetelmiä kehittämistyössään
• ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa eettiset periaatteet sekä tietosuojan
• viestiä kehittämistyöstään ja sen tuloksista eri kohderyhmille kussakin tilanteessa mielekkäillä tavoilla.

Sisältö

• Oman kehittämistyön ammatilliset ja tutkimuksellis-teoreettiset kontekstit
• Tiedonhankinta ja arviointi kehittämishankkeen tarpeisiin
• Projektinhallinnan työkalujen hyödyntäminen kehittämishankkeessa
• Tutkimuksellisuus kehittämishankkeessa
• Tutkimuksellisen tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan suunnittelu
• Etiikka ja tietosuoja tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
• Kirjoittaminen ja viestintä tutkimus- ja kehittämishankkeissa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ohjeistetaan ja on saatavilla ITS-alustalla.

Opetusmenetelmät

* Luentoalustukset, pienryhmäkeskustelut ja muut toiminnalliset aktiviteetit pienryhmissä lähijaksoilla.

• Itsenäinen etätyöskentely: Ohjeistetun kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin lukeminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

• Verkkotyöskentely ryhmässä: Oppimistehtävien tuotosten jakaminen ja vertaispalautteen antaminen keskustelualustalla.

Kansainvälisyys

Vaikka opiskelijoiden kehittämishankkeet toteutuisivat yksilötöinä, Kehittämishankkeen menetelmät ja suunnittelu -opintojaksolla työskennellään lähitapaamisissa eri kokoisissa ja eri kokoonpanoilla muodostettavissa pienryhmissä. Lisäksi opiskelijat antavat toisilleen vertaispalautetta itslearning-alustalla. Opintojaksolla hyödynnetään myös yhteisopettajuutta.

Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssilla työskennellään itsenäisesti verkossa; tehtävät tehdään itsenäisesti yksilötehtävinä.

Opintojaksolla ohjataan opiskelijoita huomioimana kestävän kehityksen näkökulmat oman kehittämishankkeensa suunnittelussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tuntia opiskelijan työtä.
Työ koostuu suurimmaksi osaksi opiskelijan itsenäisestä työskentelystä lähijaksojen välissä:
• Tiedonhankinnan verkkokurssi 1 op = n. 27 tunnin työpanos (kirjaston järjestämä kurssi)
• Oppimistehtävä 1: Oman kehittämishankkeen alustavan suunnitelman tekeminen sekä toisten suunnitelmien kommentointi.
• Oppimistehtävä 2: Projektinhallinnan työkalujen soveltaminen oman kehittämishankkeen suunnitteluun.
• Oppimistehtävä 3: Tutkimus- ja kehittämismenetelmiin tutustuminen ja valittuihin menetelmiin perehtyminen.
• Oppimistehtävä 4: Aineistonhallinnan suunnitelma & muut eettiset kysymykset omassa kehittämishankkeessa.
• Oppimistehtävä 5: Tutkimus- ja kehittämissuunnitelman ensimmäinen version laatiminen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Sisällön jaksotus

• Oman kehittämishankkeen kontekstit, opinnäyteprosessi ja siihen liittyvät keskeiset käytännöt yamk-opinnoissa (tammikuun lähijakso ja oppimistehtävä)

• Tiedonhankinta ja -hallinta kehittämishankkeessa (Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssi 1 op; aloitusinfo tammikuun lähijaksolla)

• Projektinhallinnan työkalut (helmikuun lähijakso ja oppimistehtävä)

• Tutkimusmenetelmien sekä palvelumuotoilun työkalujen hyödyntäminen kehittämsihankkeessa (maaliskuun lähijakso ja oppimistehtävä)

• Tutkimusetiikka ja tietosuoja kehittämishankkeessa; eettisyys, kestävyys ja vastuullisuus tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (huhtikuun lähijakso ja oppimistehtävä)

• Kirjoittaminen ja viestintä kehittämishankkeessa (toukokuun lähijakso ja oppimistehtävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Toimipiste
 • Paikasta riippumaton
 • Kupittaan kampus
 • Linnankadun taidekampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 28

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Anna-Mari Rosenlöf
 • Ursula Hallas
 • Outi Linnossuo
Vastuuopettaja

Anna-Mari Rosenlöf

Ryhmät
 • YKUHSK23
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala
 • YKUHKK23
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa ja kehittää kulttuurihyvinvoinnin lähestymis- ja työtapoja erilaisten toimijoiden parissa oman ammattiosaamisensa mukaisesti

- hyödyntää yksilö-, ryhmä-, yhteisö- ja verkosto-osaamista tuottaessaan kulttuurihyvinvointiin liittyviä sisältöjä sekä kehittäessään kulttuurihyvinvointia mahdollistavia ja edistäviä toimintatapoja ja rakenteita

- suunnitella ja yhteiskehittää kulttuurihyvinvointipalveluja osana moniammatillista tiimiä asiakaslähtöisesti

- arvioida kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikutuksia ja merkityksiä

- tunnistaa ja analysoida kulttuurihyvinvoinnin arvopohjaa sekä kulttuurihyvinvointia osana kestävää kehitystä ja yhteiskuntaa

- jäsentää, viestiä ja reflektoida omaa osaamistaan kulttuurihyvinvoinnin ammattikentällä ja rakenteissa.

Sisältö

Opinnoissa vahvistetaan sekä teoreettista että käytännön osaamista kulttuurihyvinvoinnin mahdollistamisesta eri toimintaympäristöissä, palveluprosesseissa ja erilaisten toimijoiden kanssa.

Opintojaksolla perehdytään kulttuurihyvinvointipalveluiden suunnitteluun sekä arviointiin.

Opintojaksolla hahmotetaan kulttuurihyvinvointialan rahoitusta, systeemistä ajattelua sekä kestävää kehitystä.

Opinnoissa tarkastellaan kulttuurihyvinvointialan eettisiä periaatteita suhteessa eri ammattialoihin.

Opintojaksolla perehdytään oman ammattiosaamisen esittelemiseen ja siitä viestimiseen kulttuurihyvinvointialalla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearning-oppimisalustalla. Osa materiaaleista on englanniksi.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus sisältäen teema-alustuksia, puheenvuoroja, luentoja, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Opetus toteuteaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Työskentelyssä hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä sekä opiskelijoiden omaa erityisosaamista.
- Lähipäivien ennakkotehtävät
- Oppimistehtävät
- Itsenäinen työskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan ja tutkimustietoon sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen, reflektointitaidot, luovuus, moniammatillisuus sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen ja lähdemateriaaleihin, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa. Tehtävissä hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä.

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun koulutuksissa. Opiskelu tapahtuu teoriaa käytäntöihin ja työelämään soveltaen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jakson oppimistehtävät kuvataan tarkemmin Itslearning-alustalla.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija syventää ja kehittää tietojaan ja osaamistaan kulttuurihyvinvointialan ammattilaisena. Opintojakso rakentuu lähipäivien eri teemojen ympärille.

Opintojaksolla toimitaan moniammatillisissa tiimeissä, joissa opiskelija jakaa osaamistaan. Joitakin jakson osioita voidaan toteuttaa englanniksi ja integroida TKI-hankkeisiin.

Opintojakson teemoja ovat mm.
- kulttuurihyvinvointitoiminnan etiikka, arvopohja ja laatu
- kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointi ja -palveluiden suunnittelu
- asiantuntijaviestintä sekä argumentointi
- kulttuurihyvinvointi osana yhteiskuntaa
- oman ammattiosaamisen esitteleminen ja kehittäminen suhteessa kulttuurihyvinvointialaan
- kulttuurihyvinvointialan ansainta ja systeeminen ajattelu sekä kestävä kehitys.

Opintojakso pohjautuu Kulttuurihyvinvointi osaamisalana -jaksolla opitulle.

Opintojakso alkaa elokuussa 2023 ja toteutetaan Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-tutkinnon lähipäivien aikana. Kontaktiopetus:

to 24.8. klo 10.45–12.00
pe 25.8. klo 13.00–16.15
to 21.9. klo 14.45–16.30
pe 22.9. klo 9.00–12.00
pe 13.10 klo 10.45–16.15
pe 10.11. klo 11.15–16.15
to 14.12. klo 9.00–12.00

Kurssin sisältö voi täydentyä ja muokkautua ajankohtaisten teemojen ja tapahtumien mukaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin ennakko- ja oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Esitietovaatimukset

Kulttuurihyvinvointi osaamisalana -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.

Ilmoittautumisaika

10.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia / Master School

Toimipiste
 • Paikasta riippumaton
 • Kupittaan kampus
Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 36

Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Anna-Mari Rosenlöf
 • Ursula Hallas
Vastuuopettaja

Anna-Mari Rosenlöf

Ryhmät
 • YKUHKK24
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
 • YKUHSK24
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa ja analysoida kulttuurihyvinvointialan keskeistä tietopohjaa, osaamisalueita ja kehittämistehtäviä

- jäsentää ja ymmärtää syventävällä tasolla kulttuurihyvinvoinnin käsitettä; kulttuurihyvinvointi ilmiönä, kehittyvänä ammattialana, kulttuurihyvinvointi elettynä ja koettuna hyvinvointina

- ymmärtää kulttuurihyvinvoinnin ytimessä olevan henkilökohtaisen taide- ja kulttuurisuhteen yksilöiden ja yhteisöjen kulttuuristen tarpeiden perustana

- tunnistaa ja reflektoida omaa osaamista moniammatillisessa yhteistyössä sekä eri alojen ammattilaisten rooleja, yhteisiä tavoitteita ja yhteistyön mahdollisuuksia kulttuurihyvinvointialalla

- tunnistaa ja perustella kulttuurihyvinvoinnin merkityksiä ja ulottuvuuksia yksilöille ja yhteisöille osana erilaisia palveluita ja ammatillisia rooleja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisuuden ydinosaamista sekä kulttuurihyvinvoinnin keskeistä tietopohjaa, käsitteitä ja toimintaympäristöjä.

Opinnoissa omaa ammatillista ja menetelmällistä osaamista laajennetaan ja syvennetään liittyen ajankohtaisiin kulttuurihyvinvoinnin ja moniammatillisen työskentelyn teemoihin.

Opinnoissa vahvistetaan sosiaali-, terveys-, kasvatus-, taide- ja kulttuurialojen moniammatillista vuoropuhelua sekä yhteistyötä hyvinvoinnin, osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusten edistämiseksi taiteen ja kulttuurin sekä taideperustaisten ja luovien työtapojen avulla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearning-oppimisalustalla. Osa materiaaleista on englanniksi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus sisältäen teema-alustuksia, puheenvuoroja, luentoja, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Opetus toteuteaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Työskentelyssä hyödynnetään taiperustaisia työskentelytapoja sekä opiskelijoiden omaa erityisosaamista.
- Lähipäivien ennakkotehtävät
- Oppimistehtävät
- Itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan ja tutkimustietoon sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen, reflektointitaidot, luovuus, moniammatillisuus sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen ja lähdemateriaaleihin, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa. Tehtävissä hyödynnetään taideperustaisia työskentelytapoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jakson oppimistehtävät kuvataan tarkemmin Itslearning-alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväkstty: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimis- ja ennakkotehtävissään opintojakson sisältöjen hallintaa ja soveltamista.

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelija syventää ja kehittää tietojaan ja osaamistaan kulttuurihyvinvointialan ammattilaisena.

Opintojakso rakentuu lähipäivien teemojen ympärille.

Opintojaksolla toimitaan moniammatillisissa tiimeissä, joissa opiskelija jakaa osaamistaan. Joitakin jakson osioita voidaan toteuttaa englanniksi ja integroida TKI-hankkeisiin.

Opintojakson teemoja ovat mm:
- kulttuurihyvinvoinnin tietopohjan, rakenteiden ja toimintaympäristöjen hahmottaminen
- keskeisten käsitteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen
- kulttuurihyvinvointialan kansainvälinen kehitys ja tausta
- moniammatillinen yhteistyö, verkostoituminen, oman osaamisen jakaminen
- saavutettavuus ja kulttuuristen tarpeiden toteuttamisen mahdollistaminen
- taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja vaikuttavuus
- kulttuurihyvinvointipalveluiden suunnittelu.

Opintojakson tavoitteena on hahmottaa ja kehittää opiskelijan kannalta olennaista kulttuurihyvinvoinnin ydinosaamista, luoda eri ammattialojen välille yhteistä kieltä ja tietoperustaa sekä johdattaa opiskelijat mukaan kulttuurihyvinvoinnin kehittäjäyhteisöön.

Lähiopetus kampuksella:

ti 9.1.2024 klo 9–12
Teema: Yhteisen tietoperustan ja toimintaympäristön rakentaminen sekä tutustuminen

***

pe 9.2.2024 klo 13–16.15
Teema: Tutkimustieto ja toimintaympäristöt

***

pe 8.3.2024 klo 10.45–16.15
Teema: Moniammatillinen yhteistyö

***

pe 12.4.2024 klo 10.45–16.15
Teema: Saavutettavuus, moninaisuus ja kulttuuristen tarpeiden toteutuminen

***
pe 17.5.2024 klo 10.45–16.15
Teema: Kulttuurihyvinvointipalveluiden ja toimintamallien suunnittelu osana palvelujärjestelmää

***
pe 14.6.2024 klo 13–16.15
Teema: Oman osaamisen jakaminen

Sisältö voi täydentyä ja muokkautua ajankohtaisten teemojen mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin ennakko- ja oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 08.06.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
 • Pirita Juppi
Vastuuopettaja

Pirita Juppi

Ryhmät
 • YKUHKK24
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
 • YKUHSK24
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osallistuu aktiivisesti reflektiiviseen identiteettiprosessiin, jossa hänen itsetuntemuksensa ja kulttuurihyvinvointiin liittyvä kokemustietonsa ja ymmärryksensä lisääntyvät.

Prosessin myötä opiskelija analysoi vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan alansa ammattilaisena sekä kehittää osaamistaan tavoitteellisesti.

Prosessissa opiskelija soveltaa luovia omaelämäkerrallisia, taidelähtöisiä ja kehollisia menetelmiä oman kehittyvän osaajaidentiteettinsä ja ammatillisen osaamisensa reflektointiin.

Osaajaprofiilinsa muotoutuessa opiskelija tunnistaa erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia kehittyvällä kulttuurihyvinvointialla ja soveltaa niitä omassa toimintaympäristössään ja ammattitehtävissään.

Aktiivinen ja reflektiivinen identiteettiprosessi tukee kykyä luoda ja ylläpitää oman ammatillisuuden kehittämistä tukevia kumppanuuksia ja verkostoja ja antaa niihin panoksensa.

Sisältö

Opintojakson sisältö
Oman kulttuuri- ja taidesuhteen tunnistaminen, arvostaminen ja vahvistaminen.

Tavoitteiden asettaminen oman tekijyyden kehittymiselle.

Kulttuurihyvinvointikokemusten mahdollistaminen ja reflektoiminen.

Identiteettityöskentelyn prosessoiminen: mennyt, nykyinen, tuleva. Ammatti-identiteetin muotoutuminen.

Holistinen ihmiskäsitys ja siihen liittyvä hyvinvointinäkemys.

Taidelähtöiset ja keholliset omaelämäkerralliset ja hyvinvointia tukevat menetelmät.

Erilaiset kulttuurihyvinvointialan osaajaidentiteetit ja ammatilliset polut.

Moniammatillisuuden, verkostojen ja yhteistoiminnan merkityksien tiedostaminen kulttuurihyvinvointialan osaamisessa ja erityisasiantuntijuudessa, suhteessa omaan taustakoulutukseen sekä toimintakenttään ja perustehtäviin siinä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ohjeistetaan itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Ammatillinen elämäkertaprosessi etenee tehtäväperustaisesti: se on strukturoitu, osatehtävistä koostuva jatkumo, jonka edetessä opiskelija päiväkirjaa eli dokumentoi ja reflektoi ammatillisen identiteetin ja osaamisen kehittymisen prosessiaan läpi opintojen.

Työskentely käynnistetään heti opintojen alussa, jolloin kukin laatii digitarinan tiestään opintoihin. Huomio kohdistetaan valintoihin, käännekohtiin ja oivalluksiin.

Jokaisen lähiopetusjakson yhteydessä on ammatillisen elämäkertaprosessin pysäkki, jolloin työskennellään ohjatusti ja jaetaan ryhmän kesken ajatuksia, kokemuksia ja päiväkirjatessa syntyneitä oivalluksia pohdittavana olleesta teemasta/tehtävästä. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia toiminnallisia, taidelähtöisiä ja kehollisia työskentelyn tapoja.

Opintojen läpi jatkuva prosessi päättyy omaa ammatillista kehittymistä päiväkirjan ja muun opintojen aikaisen dokumentaation kautta analysoivaan loppureflektioon.

Kansainvälisyys

Prosessi kytkeytyy lähipäivien yhteiseen työskentelyyn, mutta pääpaino on opiskelijan omassa prosessoinnissa. Opintojaksossa vahvistuvia kompetensseja ovat mm. kehollisuusosaaminen, reflektio-osaaminen, luovuusosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen sekä itsensä kehittämisen osaaminen. Kaiken ytimessä on kokonaisvaltainen hyvinvointinäkemys ja kokemuksellinen kulttuurihyvinvointiosaaminen.

Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen kytkeytyvät kysymykset nousevat pohdittaviksi käsiteltäessä esimerkiksi omia arvoja ja niiden merkitystä omassa työssä ja ammatti-identiteetissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävänä ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa opiskelija etsii ja valikoi omaan ammatilliseen polkuunsa liittyviä valokuvia ja pohtii tietään kulttuurihyvinvoinnin opintoihin.

Opiskelija laatii ensimmäisinä opiskelupäivinä ohjatussa digitairnatyöpajassa digitarinan polustaan kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutukseen.

Ensimmäisinä lähipäivinä käynnistetään päiväkirjaaminen, jota opiskelija tekee säännöllisesti opintojen edetessä.

Kunkin lähiopetusjakson alussa ”pysäkillä” tutkitaan ja jaetaan prosessin etenemiseen sisältyviä asioita ja tutkitaan kulloistakin teemaa.

Lukukauden lopussa kesäkuussa ja joulukuussa koostetaan lähitapaamisessa siihen astista prosessia, työstetään näkemustä kulttuurihyvinvointialan osaajaidentiteetistä oman alan ammattilaisena ja suunnataan tulevaisuuden työelämään.

Päiväkirjatyöskentely jatkuu valmistumiseen asti. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija kirjoittaa loppureflektiokoosteen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

- Taidelähtöiset omaelämäkerralliset menetelmät
- Erilaiset ammatti-identiteetit ja ammatilliset polut
- Tietoisuus- ja kehollisuustaidot identiteettityöskentelyssä
- Ammatti-identiteetin diskursiivinen ja narratiivinen muotoutuminen
- Arvot oman ammatti-identiteetin pohjana
- Oman sote- tai taidealan ammatti-identiteetin erityispiirteet
- Verkostojen ja yhteistoiminnan merkitys kulttuurihyvinvoinnin kentässä
- Oma kulttuurihyvinvointikokemus ja oman hyvinvoinnin kokeminen osaamisen ytimessä; itsetuntemus, hyvinvointiosaaminen

Ammatillisessa elämäkertaprosessissa opiskelija työstää ohjatusti erilaisia taidelähtöisiä ja tarinallisia menetelmiä soveltaen omaa ammatillista polkuaan ja identiteettiään, osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä kehittymistarpeitaan ja -mahdollisuuksiaan. Tarkasteltavana ovat kysymykset siitä, millaiseksi oma ammatillisen osaajan ja kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijan identiteetti on muotoutumassa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensimmäisellä lähiopetusjaksolla tarvitaan oma kannettava tietokone sekä kuulokkeet ja mikrofoni (headset) digitarinatyöskentelyä varten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammatillisen elämäkertaprosessin työskentely on luonteeltaan refleksiivistä; siinä pohditaan ja arvioidaan omaa ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiä. Näitä kriittisiä pohdintoja jaetaan ammatillisen elämäkertaprosessin pysäkeillä ja reflektiopisteissä, jolloin käydään vertaiskeskustelua. Arviointi kohdistuu työskentelyyn eri osatehtävineen. Ammatti-identiteetin kehittyminen kytkeytyy lopulta opinnäytetyön tuloksiin.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi
Opettaja
 • Pirita Juppi
Vastuuopettaja

Pirita Juppi

Ryhmät
 • YKUHKK24
  Kulttuurialan YAMK, Kulttuurihyvinvointi
 • YKUHSK24
  Kulttuurihyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin verkko-oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen sekä toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään monialaista yhteisopettajuutta sekä toteutuksen suunnittelussa että koulutusten yhteisten kontaktitapaamisten toteutuksessa.

Kestävä kehitys on huomioitu sekä opintojakson sisällöistä (erityisesti teema ja tehtävä 3) että opintojakson toteutustavoissa: opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan etänä itslearning verkkoalustalla sekä Zoom-tapaamisia monialaiseen ryhmätyöskentelyyn hyödyntäen. Kaikki opintojakson oppimateriaalit ovat digitaalisessa muodossa ja vapaasti verkossa saatavilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-tapaamiset: Ryhmätyöskentelyä etätapaamisissa Zoomissa, 12 h

Verkko-opiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä itslearning-alustalla, 123 h

Ryhmätyöskentely:
• Aloituspäivä 8.1.2024: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Master Minds -hackathon 29.4.2024 (ja hackathonin ennakkotapaaminen 17.4.2024): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä. Tiimit esittelevät hackathonissa ideoimansa ratkaisun sekä koostavat ja palauttavat valmiiseen PowerPoint-pohjaan tehdyn raportin.

Yksilötehtävät:
• Ennakkotehtävä: Sitran megatrendiaineistoihin perehtyminen.
• Tehtävä 1/ Tulevaisuusorientaatio: oma tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 2/Ammatilliset tulevaisuusskenaariot: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 3/ Kestävä tulevaisuus -essee: Kestävyysmurroksen ja ekologisen jälleenrakennuksen pohtimista oman ammattialan ja työtehtävien näkökulmasta (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 4 / Reflektiivinen raportti: Tulevaisuustiedon ja ennakkointimenetelmien hyödyntäminen oman osaamisen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä / oman organisaation strategisessa johtamisessa sekä tulevaisuuteen vaikuttaminen (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä, osin oman koulutuksen sisällä, saapumisryhmän omalla kurssialustalla.

Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä online-tapaamista (8.1.2024, 17.4.2024 ja 29.4.2024).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 8.1.2024. Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan.

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä:
• Sitra 2023: Megatrendit
• Sitra 2023: Megatrendikortit 2023

Aloituspäivän työskentelyn Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/s/64511743443

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 2–5)
• Yhteinen aloituspäivä 8.1.2024: Opintojakson esittely sekä pienryhmätyöskentely Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 1: Tulevaisuusorientaatio (viimeinen palautuspäivä 4.2.2024)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)


TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 6–9)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 2: Ammatilliset tulevaisuusskenaariot (viimeinen palautuspäivä 3.3.2024)


TEEMA 3: KESTÄVÄ TULEVAISUUS (viikot 10–14)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 3: Kestävä tulevaisuus (viimeinen palautuspäivä 7.4.2024)


TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 15–19)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Ryhmätehtävä: Yhteinen Master Minds -hackathon 29.4.2024 (koko päivän tapahtuma) ja sen ennakkotapaaminen 17.4.2024 klo 10–11. Hackathonissa työskennellään monialaisissa tiimeissä todellisten työelämän ongelmien eli toimeksiantajien esittämien toimeksiantojen ratkaisemiseksi.
Tiimit perehtyvät etukäteen itslearning-kurssialustalla hackathonin ohjeistuksiin sekä toimeksiantoihin ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 5.5.2024. Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: osallistuminen hackathoniin 1) toimeksiantajana tai 2) monialaisessa tiimissä.
• Tehtävä 4: Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 12.5.2024)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Aika ja paikka:

Online-tapaamiset Zoom-yhteydellä:
ma 8.1.2024, hackathonin ennakkotapaaminen ke 17.4.2024 klo 10–11 ja Master Minds -hackathon ma 29.4.2024 klo 9–17.30.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen kontaktipäivien (verkkotapaamiset Zoomissa) työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-