Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tradenomi (ylempi AMK), Sote-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), Sote-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Heli Aramo-Immonen
 • Eeva Lehtinen
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida organisaatioiden johdon laskentatoimen tilaa ja kehitystarpeita
• osaa soveltaa laskentatoimen tunnuslukuja sosiaali- ja terveysalan johtamisen tarpeisiin
• osaa johtaa laskentatoimen avainluvuista palvelutuotannon mittareita

Sisältö

Opintojakson sisältö
• johdon laskentatoimi
• mittarit ja tunnusluvut

Oppimateriaalit

Soveltuva lähdekirjallisuus, esimerkiksi Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen). Kirjallisuus täsmennetään ITSissä.
Itsenäisesti tai ryhmätyönä tuotettavat raportit, joita esitetään kurssin aikana ja jotka antavat erilaisia näkökulmia SOTE-alan nykytilanteeseen ja kehityssuuntauksiin. Tehtävät täsmennetään ITSissä.
Kurssille on suunnitteilla yksilön osaamista mittaava tentti. Tämä täsmentyy kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Kurssin aikana yksilö- tai ryhmätyönä tehdään tehtäviä, joissa laskentatoimen teoriaa sovelletaan SOTE-alan johtamisen tukena:

- Mittarit ja tunnusluvut (mitä mitataan ja miten dataa käytetään)
- Kannattavuuslaskenta

Soveltavat tehtävät voivat liittyä esimerkiksi oman työpaikan prosessien analysointiin ja kehittämiseen tai valitun SOTE-alan yhtiön toiminnan analysointiin.
Kurssilla voidaan toteuttaa yksilön osaamista mittaava tentti. Tämä täsmentyy kurssin alkaessa.

Kansainvälisyys

Kurssin pedagogisia menetelmiä ovat tutkiva oppimminen ja ongelmanratkaisuperustainen oppiminen (PBL).
Kurssin kontaktipäivissä (verkossa tai luokkahuoneessa) pääosassa ovat opiskelijat itse ns. käänteinen luokkahuone -menetelmä. Opiskelijat ratkovat ongelmia ryhmissä ja ratkovat soveltaen itsenäisesti kurssiaineiston avulla tehtäviä. Opettajat tukevat omaehtoista oppimista, neuvoen ja valmentaen opiskelijoita itsenäisessä työskentelytavassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on kaksi kontaktipäivää, joko verkossa tai kampuksella.
2 kontaktiopetuspäivää 16h
Ryhmätyöt 45h
Omatoiminen etäoppiminen (kirjallisuus yms.) 74h

Lähiopetuspäivinä on tarkoitus työskennellä pienryhmissä. Opettaja esittelee aiheen.

Kirjallisuuden lukemiseen on varattu 74h. Tämä tarkoittaa sitä, että oppikirjat (sivut), artikkelit ja muu lukumateriaali, jotka opettaja määrittelee, luetaan itsenäisesti. Mikään ei estä muodostamasta lukupiirejä ja lukea dialogisesti keskustellen ryhmissä. Kirjallisuudesta on hyvä rakentaa omat muistiinpanot ja opetella avainkäsitteistö ulkoa. Oppimateriaalia tulee soveltaa annettuihin tehtäviin.

Ryhmätöiden tekemiseen on varattu noin 40h/henkilö. Jos ryhmässä on 4 henkilöä tarkoittaa tämä 160h laajuista ryhmätyötä. Sopikaa ryhmissä roolitus ja tehkää yhteistyötä.

Panostakaa työn laatuun.

Sisällön jaksotus

Kontaktipäivät: Lukujärjestyksen mukaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida organisaatioiden johdon laskentatoimen tilaa ja kehitystarpeita
• osaa soveltaa laskentatoimen tunnuslukuja sosiaali- ja terveysalan johtamisen tarpeisiin
• osaa johtaa laskentatoimen avainluvuista palvelutuotannon mittareita

Opintojakson sisältö
• johdon laskentatoimi
• mittarit ja tunnusluvut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssityöskentely: itsenäinen opiskelu, oppitunneille osallistuminen ja aktiivisuus ovat perusedellytys kurssin hyväksyttävään suorittamiseen. Kurssitehtävien palautus on hyväksytyn suorituksen edellytys. Viimeisellä kurssikerralla voi esittää muille kurssin opiskelijoille kurssitehtäväänsä, jotta muutkin voivat siitä oppia. Opettaja arvoi opiskelijan suoritusta ja osaamista kokonaisuutena.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, mutta suoritus on melko heikko.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on hyvä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on erinomainen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Sami Nummela
 • Heli Aramo-Immonen
Ryhmät
 • YSPLIS22
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee taloudellisuusajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalalla
• osaa toteuttaa tuotantotaloudellisuuteen perustuvaa arviointia sosiaali- ja terveysalan toimintaprosesseista
• tuntee tuotantotaloudellisia tapoja, joiden avulla voidaan kehittää organisaation toimintaa

Sisältö

Opintojakson sisältö:
-taloudellisuusajattelu sosiaali- ja terveysalalla
-toiminnan tehostaminen sosiaali- ja terveysalalla
-toimintolaskennan hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla
-eri ansaintalogiikat sosiaali- ja terveysalalla (yksityinen, julkinen, kolmas sektori)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja artikkelit listattu oppimisalustalla Itslearningissä.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone -menetelmä
Esitehtävä yksilötehtävä; 3 ryhmätehtävää
Suullinen esitys 2. lähipäivässä

Kansainvälisyys

Innopeda, joka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle.

2 lähiopetuspäivää
Ryhmätyöt
Suullinen esitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 lähiopetuspäivää 16h
Esitehtävä 5h
Ryhmätyöt 40h
Omatoiminen etäoppiminen (kirjallisuus yms.) 70h
Suullinen esitys valmisteluineen 4h

Sisällön jaksotus

Lähipäivä 1. Kampuksella 7.9.2023 9.00-16.00
Palautuspäivä 8.10.
Palautuspäivä 5.11
Lähipäivä 2. Kampuksella 16.11.2023 9.00-16.00

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssityöskentely: itsenäinen opiskelu, oppitunneille osallistuminen ja aktiivisuus ovat perusedellytys kurssin hyväksyttävään suorittamiseen. Kurssitehtävien palautus on hyväksytyn suorituksen edellytys. Arviointiasteikko kuvastaa tehtäväpalautusten ja kurssipalautusten laatua ja on määritelty tarkemmin alempana.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, mutta suoritus on kurssin osaamistavoitetason nähden on heikko (1) melko heikko (2).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on hyvä (3) tai erittäin hyvä (4).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on erinomainen ja osoittaa laajaa perehtyneisyyttä kurssin aihepiiriin.

Ilmoittautumisaika

24.04.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Heli Aramo-Immonen
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää tiedolla johtamisen käsitteet ja käytännöt
• osaa hakea tietoa sosiaali – ja terveysalan tietovarastoista
• ymmärtää, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan sekä tavoitteiden saavuttamiseen
• osaa soveltaa oppivan organisaation malleja

Sisältö

Opintojakson sisältö:
• tiedolla johtamisen käsitteet ja käytännöt
• sosiaali- ja tervesalan tietovarastot
• tiedon avoimuus
• oppivan organisaation mallit johtamisen tukena

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali, kuten:

Leskelä, R-L., Haavisto, I., Jääskeläinen, A., Sillanpää, V., Helander, N., Laasonen, V., Ranta, T. & Torkki, P. (2019). Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Valtioneuvoston kanslia. Helsinki.

Laihonen, H. , Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Juvenes Print. Tampere.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät, joden tehtävänannot on kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttejä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ja haluavat laajentaa ja syventää teoriaosaamistaan sekä saada malleja teorian soveltamiseksi omassa työssään.

Oppimistehtävissä perehdytään sote-alan tietolähteisiin sekä tietojohtamisen käsitteisiin ja prosesseihin. Kontaktitapaamisissa pohditaan tietojohtamisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä kuullaan asiantuntijaluentoja tietojohtamisen käytännön sovelluksista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Luentoja ja toiminnallista työskentelyä 16h
Itsenäinen opiskelu: 70h
Ryhmätyö: 47h
Yhteensä: 133h

Työmäärämitoitus on suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta.

Sisällön jaksotus

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet. Hän ymmärtää siihen liittyviä käsitteitä ja prosesseja, ja osaa hyödyntää tietovarantoja omassa työssään.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot ja niiden hyötykäyttö
- Tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet
- Tiedolla johtamisen käsitteet ja prosessit

Opintojaksolla on kaksi kaikille yhteistä kontaktitapaamista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiö 3 hlö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko H-5. Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen työskentelyyn kontaktitapaamisissa.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä/osallistunut kontaktitapaamisiin. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktitapaamisiin. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktitapaamisiin. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktitapaamisiin. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja ymmärtää siihen liittyviä muutosvoimia
• on perehtynyt alan eettisin ja juridisiin periaatteisiin ja ymmärtää niiden merkityksen alaan

Sisältö

Opintojakson sisältö
• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen
• sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu oppimateriaali, kuten Karvonen ym. 2022 (https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y) ja ETENE 2011 (https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf). Valtaosa kurssin oppimateriaaleista on suomeksi, mutta mukana on myös englanninkielistä materiaalia.

Opetusmenetelmät

- Lukeminen, kirjoittaminen & tiedonhankinta
- Tietokantojen & lähteiden käytön harjoitteleminen
- Moduulien lopputestit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Itsenäisesti suoritettavalla verkkourssilla tätä toteutetaan toiminnallisten sisältöjen ja tehtävänantojen avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä. Riippuen aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi, kurssin työmäärä voi kuitenkin olla tätä suurempi tai pienempi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Moduulien lopputestien hyväksytty suoritus edellyttää, että vähintään 80 % vastauksista on oikein.

Sisällön jaksotus

Kurssin pääsisältöjä ovat:
- sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät keskeiset käsitteet
- sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja kehittäminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteet, rakenne ja rahoitus

Muuta:
- Kurssi suoritetaan Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö itslearningissä itsenäisesti, eikä kurssi siten sisällä erillisiä kontaktitapaamisia. Syyslukukaudella 2023 kurssi avautuu suoritettavaksi 02.10.2023.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin amk 3 paikkaa, YAMK-opintoja, ei sovellu perustutkinto-opiskelijoille.

Kurssin viestintäkanavana toimii Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö Its Learning, jonka kautta opettajalle voi lähettää tarvittaessa viestejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää, että kurssin oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ennen kurssin päättymistä.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.