Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden monimuotokoulutus salo, kevät 2021

Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2021

Kevät 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 100                                                          
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1    
         
                       
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1      
         
                           
     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot: tiedonhankinta 1  
     
               
                         
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                         
Yrityksen tiedonhallinta 5
     
           
                             
Markkinointi liiketoiminnan osana 5
     
           
                             
Taloushallinto 5
     
           
                             
Yritystoiminta 5
     
           
                             
Kieliopinnot
                                                         
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Business English 5
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
     
               
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
     
               
                         
Ammattiopinnot
                                                         
Työyhteisöosaaminen 10  
       
                 
                   
Kirjanpidon ja verotuksen perusteet 5  
     
               
                         
Markkinoinnin osa-alueet ja toimintaympäristö 10  
     
               
                         
Juridinen osaaminen 5  
     
               
                         
TKI-osaaminen
                                                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                       
         
Kehittämistehtävä 10    
         
                       
         
Internationalisation Skills
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Intercultural Communication 5    
       
                     
               
Introduction to International Business 5    
       
                     
               
Vapaavalintainen kansainvälisyyteen valmentava tai vieraskielinen opintojakso 5    
         
                       
         
313731131261110211010.310.310.313133.73.73.7557770.50.5000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 110                                                          
DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
                                                         
Sisältömarkkinointi
                                                         
Digitaalinen markkinointi 1 5  
       
                 
                   
Digitaalinen markkinointi 2 5    
       
                     
               
Digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävä 1 5  
       
                 
                   
Digitaalinen liiketoiminta
                                                         
eBusiness 5  
       
                 
                   
Digitaaliset liiketoimintamallit 5    
       
                     
               
Digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävä 2 5    
       
                     
               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                         
Fräscha upp din svenska 5
     
           
                             
Verkko-opiskelijan työkalupakki 3  
     
               
                         
Ruotsin tukikurssi ( verkko-opintojakso) 3                                                          
Certification Studies in Inbound Marketing 3                                                          
HARJOITTELU 30                                                          
Perusharjoittelu 15  
     
               
                         
Syventävä harjoittelu 15      
         
                           
     
OPINNÄYTETYÖ 20                                                          
Opinnäytetyö 20      
         
                           
     
5331535518151503501.671.671.67995557.57.500017.517.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 36 70 46 36 36 44 26 25 21 36 0 12.3 12.3 12.3 22 22 8.7 8.7 8.7 13 13 7 7 7 18.5 18.5 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa monipuolisia liiketoimintaosaajia ja työelämän kehittäjiä. Liiketalouden tradenomit sijoittuvat erilaisiin liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtäviin sekä yrittäjiksi.

Tutkinnon ydinosaamisen muodostavat yritysten ja organisaatioiden toiminta ja sen kehittäminen. Koulutuksessa korostuvat seuraavat osaamisalueet: asiakas-, talous-, työyhteisö – ja kansainvälisyysosaaminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutuksen rakenne
Opintojen alkuvaiheessa perehdytään liiketoiminnan perusteisiin ja alalla tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin sekä verkostomaisen toiminnan edellyttämiin valmiuksiin. Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin, joita ovat asiakasosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen ja syventävässä vaiheessa opiskelija erikoistuu digitaaliseen liiketoimintaan.

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa ja syventää opiskelijan ammattitaitoa. Myös opinnäytetyö syventää opiskelijan osaamista ja ammatillista suuntautumista.

Monimuoto-opiskelu koostuu lähi- ja etäjaksoista sekä verkko-opinnoista. Opiskelu vaatii kykyä itsenäiseen opiskeluun, sillä lähitapaamisia järjestetään noin 2 pvä/kk. Opiskelu etäjaksoilla tapahtuu itsenäisesti mm. tiedon haltuunottona ja erilaisten oppimistehtävien muodossa.

Uramahdollisuudet
Valmistuttuasi voit työskennellä yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtävissä tai perustaa oman yrityksen.

Esimerkkejä tradenomien tehtävänimikkeistä: https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/show/tradenomi-amk-liiketalous.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tradenomikoulutuksen jälkeen opiskelijan on mahdollista suorittaa liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK) tai englanninkielinen Master of Business Administration tai muu soveltuva oman alan korkeakoulututkinto.

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa työmarkkinoilla tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia laaja-alaiseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työelämässä tarvittaviin taitoihin kuten tiimityö- ja verkostoitumistaitoihin, kriittiseen ajattelukykyyn sekä luovuuteen ja aloitteellisuuteen. Tavoitteena on, että valmistuneella tradenomilla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, hyvä kielitaito sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen.

Osaamispolun opinnoissa voi hankkia syventävää osaamista digitaalisessa liiketoiminnassa, jossa perehdyt digitalisaation mahdollistamiin uusiin palvelukonsepteihin ja liiketoimintamalleihin. Opit digitaaliseen markkinoinnin toimintatapoja ja saat tuntumaa sähköisten palvelujen rakentamisesta.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka toteutuu lähi- ja etäjaksojen muodossa sekä verkko-opintoina. Opintoja on mahdollisuus muokata omien osaamistavoitteiden suuntaan ja näin varmistaa oman osaamisen kehittyminen ja elinikäinen oppiminen. Erilaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä pyritään linkittämään aitoihin tilanteisiin esim. omaan työhön, organisaatioon tai yritykseen. Näissä tehtävissä opiskelija on aktiivinen toimija mm. miettien erilaisia haasteita ja ratkaisuja ja soveltaen niitä mahdollisuuksien mukaan käytäntöön. Lähijaksoilla jäsennellään etäjakson aikana työstettyjä tehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, jolloin vastavuoroisuus oppimisessa nousee tärkeäksi. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina, jotka tukevat opiskelijan oppimisprosessia koko opintojen ajan.

Opiskelija voi myös tehdä opintojaan muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi Turun ammattikorkeakoulun tutkintoa. Mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa ovat hyvät ja myös harjoittelun tekemistä ulkomailla tuetaan. Jokaiselle opiskelijalle on määritelty tuutoropettaja, joka auttaa opintojen suunnittelussa.

Arviointi

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Arviointimenetelmiä ja –kriteereitä käytetään monipuolisesti ja arviointiin tuodaan eri näkökulmia. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertaisarviointia, itsearviointia tai esim. toimeksiantajan tekemää arviointia. Yhtenä arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään työskentelyään.

Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se voi perustua esim. tentteihin, tehtävien ja laajojen oppimistehtävien tekemiseen tai projekteihin. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijaryhmä saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.