Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Taloushallinnon monimuotokoulutus s2020

Taloushallinnon monimuotokoulutus S2020

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 55                                                        
Yritystoiminta 5
     
           
                             
Tietojenkäsittely 4
     
           
                             
Talous- ja tilastomatematiikka 5
     
           
                             
Taloushallinto 5
     
           
                             
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                             
Business English 5
       
             
                       
+ Toinen kotimainen kieli, ruotsi
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
         
                   
             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
         
                   
             
Kirjanpidon ja verotuksen perusteet 5
     
           
                             
Markkinointi 5  
       
                 
                   
Esihenkilö- ja työyhteisötaidot 5  
       
                 
                   
Markkinointi- ja työoikeus 5  
         
                   
             
Yhtiö- ja sopimusoikeus 5  
       
                 
                   
32230027515800013.513.51.71.71.77.57.53330000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 152                                                        
Kirjanpito, tilinpäätössuunnittelu ja yritysverotus
                                                       
Kirjanpito ja tilinpäätössuunnittelu 10
       
             
                       
Yritysverotus 5  
       
                 
                   
Johdon laskentatoimi ja yrityksen rahoitussuunnittelu
                                                       
Johdon laskentatoimi 10
       
             
                       
Yrityksen rahoitussuunnittelu 5  
         
                   
             
Liiketoiminnan kehittäminen 45                                                        
Innovaatiotyökalut 5                                                        
Intercultural Communication 5                                                        
Materials Management 5  
         
                   
             
Rahoitusmarkkinat ja sijoitusportfolio 5    
         
                       
         
Kiinteistösijoittaminen ja -markkinat 5      
           
                             
Riskienhallinta 3    
         
                       
         
Professional Communication, B2 5    
         
                       
         
Tilintarkastuksen perusteet 5                                                        
Palkkahallinto 5  
       
                 
                   
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
HARJOITTELU
                                                       
Perusharjoittelu 10                                                        
Ammattiharjoittelu 20                                                        
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15                                                        
Tutkimusmenetelmien perusteet 2  
         
                   
             
202213502010121305007775.55.511.511.511.517.7517.750002.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 52 45 13 5 27 25 25 20 13 0 5 13.5 13.5 8.7 8.7 8.7 13.5 13.5 15 15 15 18 18 0 0 0 3 3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Liiketalouden tradenomit sijoittuvat erilaisiin liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtäviin sekä yrittäjiksi. Taloushallinnon tradenomi saa valmiuksia monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin yrityksissä ja yhteisöissä. Keskeisiä aihealueita ovat hyvä kirjanpitotapa, yrityksen verotus, palkkahallinto sekä sisäisen laskentatoimen erilaiset laskentatilanteet. Opinnot on suunniteltu siten, että ne tukevat myös KLT-tutkinnon suorittamista.

Opinnoissa painottuvat sekä taloushallinnon velvoitteiden hoitaminen että yrityksen päätöksentekoa tukevien laskelmien laadinta. Opinnoissa käytetään moderneja pilvipalveluihin pohjautuvia tietojärjestelmiä ja digitaalisen taloushallinnon työkaluja.

Monimuotokoulutuksessa voit opiskella joustavasti myös kokopäivätyön ohessa. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa (kaksi peräkkäistä arkipäivää, opetus päiväaikaan). Suurin osa opinnoista tehdään etäopiskeluna, jossa hyödynnetään sähköisiä oppimisalustoja oppimisen tukena.

Lisätietoa opetuskielistä

Koulutus toteutetaan pääosin suomen kielellä, mutta opinnoissa käytetään runsaasti myös vieraskielisiä aineistoja. Oppimissuunnitelmassa on mukana jonkin verran englanninkielisiä opintojaksoja.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinosaamisessa opit laskentatoimen perusteiden lisäksi liiketoimintaosaamista kuten yritystoimintaa, markkinointia, tietotekniikkaa, juridiikkaa sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. Laajentavassa osaamisessa perehdyt kirjanpidon erityiskysymyksiin ja hyvään kirjanpitotapaan, tilinpäätössuunnitteluun ja yritysverotukseen sekä johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen.

Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan mukaisesti, mikä ilmenee innovatiivisina oppimismenetelminä. Lähiopetuksen lisäksi on runsaasti itsenäistä opiskelua.

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää opiskelijan omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa ja ammatillista suuntautumista.

Opintojen rakenne
Oppimissuunnitelmassa opinnot koostuvat 15 opintopisteen moduuleista.

• ydin- ja laajentava osaaminen 115 op
• valinnainen moduuli 15 op
• vapaasti valittavat opinnot 30 op
• työharjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 20 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöllä osoitat osaavasi soveltaa alasi kannalta olennaista tietoa sekä valmiutesi työskennellä itsenäisesti käytännön kehittämistehtävässä. Opinnäytetyön tekeminen sijoittuu opiskelun loppupuolelle, jolloin olet hankkinut riittävän ammatillisen osaamisen työn suorittamiseen. Opinnäyte on työelämää hyödyttävä kehitysprojekti, selvitys tai tutkimus. Opinnäytetyöskentelyn laajuus on 20 opintopistettä.

Uramahdollisuudet
Taloushallinnon tradenomina voit toimia useissa taloushallinnon osaamista edellyttävissä tehtävissä, kuten esimerkiksi kirjanpitäjänä, taloussuunnittelijana, controllerina, palkkahallinnon asiantuntijana tai kustannuslaskijana. Työkokemuksen karttuessa sinun on mahdollista edetä uralla vaativiin taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin kuten tilintarkastajaksi, taloushallinnon konsultiksi, talouspäälliköksi tai rahoitusasiantuntijaksi.


Tehtävänimikkeitä

• kirjanpitäjä
• controller
• palkanlaskija
• rahoitussuunnittelja
• johdon assistentti


Kansainvälistyminen

Valmistuvilla tradenomeilla on hyvät edellytykset toimia kansainvälisissä työyhteisöissä ja liikkua kansainvälisillä työmarkkinoilla.
Opiskeluaikana sinulla on erinomainen tilaisuus hankkia kansainvälistä kokemusta opiskelemalla jossakin lukuisista ulkomaisista yhteistyökorkeakouluistamme. Myös harjoittelun voit tehdä ulkomailla.


Suomen ammattikorkeakouluilla on yhteinen digitaalinen opintotarjonta -portaali CampusOnline.fi, josta on mahdollista valita maksuttomasti opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää opinnot omaan tutkintoon.


Jatko-opintomahdollisuudet

• Ylempi AMK-tutkinto (esim. Liiketoiminnan kehittäminen tai Master of Business Administration )
• Yliopisto-opinnot
• KLT-tutkinto
HT-tutkinto

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa työmarkkinoilla tarvittavat perustiedot ja -taidot liiketoimintaosaamisesta. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia laaja-alaiseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työelämässä tarvittaviin taitoihin. Tavoitteena on, että valmistuneella tradenomilla on hyvät edellytykset alan kehityksen seuraamiseen.

Taloushallinnon syventävät opinnot antavat valmiuksia monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin yrityksissä, yhteisöissä ja julkisella sektorilla. Keskeisiä aihealueita ovat hyvä kirjanpitotapa, yrityksen verotus ja rahoitus, palkkahallinto sekä sisäisen laskentatoimen erilaiset laskentatilanteet. Opinnot on suunniteltu siten, että ne tukevat myös KLT-tutkinnon suorittamista.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja omaksuvat oppimisen taitoja. Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan mukaisesti, mikä ilmenee innovatiivisina oppimismenetelminä. Opiskelu on monipuolista lähiopetusta lähipäivillä (keskimäärin kaksi työpäivää kuukaudessa) sekä itsenäistä opiskelua kirjallisuuden ja erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelu sisältää runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia.

Pedagogisilla ratkaisuilla pyritään edesauttamaan sitä, että opiskelijat osaavat toimia muuttuvissa olosuhteissa ja omaksuvat elinikäisen oppisen ajatuksen.

Opintoja voi liittää myös opiskelijan työhön tai omaan yritystoimintaan. Opinnoissa voi hyödyntää työssä tai omassa yrityksessä hankitun osaamisen (AHOT). Työharjoittelu on hyvä mahdollisuus peilata oppimaansa työtehtäviin ja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Opintojen ohjauksen ja oppimisen tukemisen tavoitteena on, että opiskelija etenee opinnoissaan oppimissuunnitelman mukaan. Opiskelijan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) ohjaa opintojen ajallista ja sisällöllistä etenemistä. Tuutoropettaja on opiskelijan tukena ja seuraa opintojen etenemistä. Opiskelijalla on itsellään vastuu oppimisestaan.

Arviointi

Kunkin opintojakson osaamistavoitteet on kuvattu opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Arviointia peilataan osaamistavoitteisiin. Arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista. Opintojaksojen arviointi voi perustua moniin eri seikkoihin, esim. oppimistehtävien tekemiseen, tentteihin, prosessin hallintaan ja erilaisten projektien lopputuotoksiin ja niiden esittelyyn. Arviointi voi olla itsearviointia, vertaisarviointia ja opettaja-arviointia sekä perustua toimeksiantajayrityksen antamaan palautteeseen.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0 – 5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta.