Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2021, liiketoiminnan kehittäminen

Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2021, Liiketoiminnan kehittäminen

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 100                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 2
     
           
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1    
         
                       
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
           
                         
   
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                       
Yrityksen tiedonhallinta 5
     
           
                             
Markkinointi liiketoiminnan osana 5
     
           
                             
Taloushallinto 5
     
           
                             
Yritystoiminta 5
     
           
                             
Kieliopinnot
                                                       
Työyhteisöviestintä 5
     
         
                       
Business English 5
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
       
             
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
       
             
                       
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Markkinoinnin osa-alueet ja toimintaympäristö 10
       
             
                       
Kirjanpidon ja verotuksen perusteet 5
       
             
                       
Juridinen osaaminen 5
       
             
                       
Työyhteisöosaaminen 10  
       
                 
                   
Internationalisation Skills
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Intercultural Communication 5  
         
                   
             
Introduction to International Business 5  
         
                   
             
Vapaavalintainen kansainvälisyyteen valmentava tai vieraskielinen opintojakso 5    
         
                       
         
TKI-osaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                       
         
Kehittämistehtävä 10    
         
                       
         
572122028.528.51110211014.314.39.59.59.55.55.53.33.33.310.510.50.30.30.300
LAAJENTAVA OSAAMINEN 110                                                        
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Liiketoiminnan konseptointi
                                                       
Palvelu- tai tuotekonseptointi 5  
       
                 
                   
Liiketoiminnan kehittäminen 5  
       
                 
                   
Liiketoiminnan kehittämistehtävä 1 5  
       
                 
                   
Tuotekehitys ja kaupallistaminen
                                                       
Palvelu- ja tuotekehitys 5  
         
                   
             
Tuotteistus ja kaupallistaminen 5  
         
                   
             
Liiketoiminnan kehittämistehtävä 2 5  
         
                   
             
03000001515000000007.57.55550000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Fräscha upp din svenska 5
     
           
                             
Palkkahallinto 5                                                        
Responsible Business Management 5                                                        
500050000002.52.5000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Perusharjoittelu 15
       
             
                       
Syventävä harjoittelu 15    
         
                       
         
15015001500150000555000007.57.500000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 20    
           
                         
   
002000000020000000000000013.3313.3313.3300
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 77 51 57 0 33.5 43.5 26 25 36 21 0 16.8 16.8 14.5 14.5 14.5 13 13 8.3 8.3 8.3 18 18 13.3 13.3 13.3 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa monipuolisia liiketoimintaosaajia ja työelämän kehittäjiä. Liiketalouden tradenomit sijoittuvat erilaisiin liiketalouden asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtäviin sekä yrittäjiksi.

Tutkinnon ydinosaamisen muodostavat yritysten ja organisaatioiden toiminta ja sen kehittäminen. Koulutuksessa korostuvat seuraavat osaamisalueet: asiakas-, talous-, työyhteisö – ja kansainvälisyysosaaminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutuksen rakenne
Opintojen alkuvaiheessa perehdytään liiketoiminnan perusteisiin ja alalla tarvittaviin viestintä- ja kielitaitoihin sekä verkostomaisen toiminnan edellyttämiin valmiuksiin. Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin, joita ovat asiakasosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, kansainvälisyysosaaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen sekä oman osaamispolun syventäviä opintoja. Polku valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

Syventävässä vaiheessa opiskelija erikoistuu johonkin seuraavista osaamispoluista:

• liiketoiminnan kehittäminen
• myynti ja markkinointi
• taloushallinto

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää opiskelijan omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa ja syventää opiskelijan ammattitaitoa. Myös opinnäytetyö syventää opiskelijan osaamista ja ammatillista suuntautumista.

Monimuoto-opiskelu koostuu lähi- ja etäjaksoista sekä verkko-opinnoista. Opiskelu vaatii kykyä itsenäiseen opiskeluun, sillä lähitapaamisia järjestetään noin 2 pvä/kk. Opiskelu etäjaksoilla tapahtuu itsenäisesti mm. tiedon haltuunottona ja erilaisten oppimistehtävien muodossa.

Uramahdollisuudet
Valmistuttuasi voit työskennellä yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtävissä tai perustaa oman yrityksen.

Esimerkkejä tradenomien tehtävänimikkeistä: https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/show/tradenomi-amk-liiketalous.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tradenomikoulutuksen jälkeen opiskelijan on mahdollista suorittaa liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK) tai englanninkielinen Master of Business Administration tai muu soveltuva oman alan korkeakoulututkinto.

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa työmarkkinoilla tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia laaja-alaiseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työelämässä tarvittaviin taitoihin kuten tiimityö- ja verkostoitumistaitoihin, kriittiseen ajattelukykyyn sekä luovuuteen ja aloitteellisuuteen. Tavoitteena on, että valmistuneella tradenomilla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, hyvä kielitaito sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen.

Osaamispolun opinnoissa voi hankkia syventävää osaamista.
Liiketoiminnan kehittämisen opinnoissa syvennytään mm. ideoimaan ja suunnittelemaan asiakas- ja tulevaisuuslähtöisiä toimintaympäristöjä, hyödyntäen erilaisia liiketoiminnan kehittämisen menetelmiä. Tarkasteltavat aiheet nousevat aidoista tilanteista mm. oman työn/organisaation/yrityksen tarpeista, joihin kehitetään käytäntöön vietäviä ratkaisuja.

Myynnin ja markkinoinnin osaamispolussa hankitaan hyvät valmiudet toimia myynnin ja markkinoinnin tehtävissä sekä valmiuksia yrityksille ja organisaatioille myynti- ja markkinointitehtävissä kannattavuuden, asiakaslähtöisyyden sekä ratkaisuhakuisuuden lisäksi.

Taloushallinnon osaamispolun opinnot antavat valmiuksia monipuolisiin taloushallinnon tehtäviin yrityksissä ja yhteisöissä. Keskeisiä aihealueita ovat hyvä kirjanpitotapa, yrityksen verotus, palkkahallinto sekä sisäisen laskentatoimen erilaiset laskentatilanteet. Opinnot on suunniteltu siten, että ne tukevat myös KLT-tutkinnon suorittamista.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka toteutuu lähi- ja etäjaksojen muodossa sekä verkko-opintoina. Opintoja on mahdollisuus muokata omien osaamistavoitteiden suuntaan ja näin varmistaa oman osaamisen kehittyminen ja elinikäinen oppiminen. Erilaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä pyritään linkittämään aitoihin tilanteisiin esim. omaan työhön, organisaatioon tai yritykseen. Näissä tehtävissä opiskelija on aktiivinen toimija mm. miettien erilaisia haasteita ja ratkaisuja ja soveltaen niitä mahdollisuuksien mukaan käytäntöön. Lähijaksoilla jäsennellään etäjakson aikana työstettyjä tehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, jolloin vastavuoroisuus oppimisessa nousee tärkeäksi. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina, jotka tukevat opiskelijan oppimisprosessia koko opintojen ajan.

Opiskelija voi myös tehdä opintojaan muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi Turun ammattikorkeakoulun tutkintoa. Mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa ovat hyvät ja myös harjoittelun tekemistä ulkomailla tuetaan. Jokaiselle opiskelijalle on määritelty tuutoropettaja, joka auttaa opintojen suunnittelussa.

Arviointi

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Arviointimenetelmiä ja –kriteereitä käytetään monipuolisesti ja arviointiin tuodaan eri näkökulmia. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertaisarviointia, itsearviointia tai esim. toimeksiantajan tekemää arviointia. Yhtenä arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään työskentelyään.

Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se voi perustua esim. tentteihin, tehtävien ja laajojen oppimistehtävien tekemiseen tai projekteihin. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijaryhmä saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.