Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Esittävän taiteen koulutus > Teatteri-ilmaisun ohjaaja, syksy 2019, monimuoto, sirkus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, syksy 2019, monimuoto, Sirkus

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 16                                
Suomen kieli ja viestintä 3
 
   
         
English Professional Skills, B2 3
 
   
         
Opettajan ammattitaidon perusteet AOKK 10
 
   
         
1606.49.6003.23.23.23.23.200000
Sirkusalan työelämätietous ja yrittäjyys 5
 
   
         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
 
   
         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
 
   
         
803.24.8002.22.22.22.22.200000
Ammatillinen kasvu
                               
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 1 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 2 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 3 1
 
   
         
Ammatillinen kasvu 4 1  
   
         
411.62.40.40.60.80.80.80.80.80.20.20.20.20.2
AMMATTIOPINNOT 116                                
Sirkuksen opettamisen opinnot
                               
Sirkuspedagogiikan perusteet 1a 2
 
   
         
Sirkuspedagogiikan perusteet 1b 3
 
   
         
Sirkusdidaktiikka 1a 2
 
   
         
Sirkusdidaktiikka 1b 3
 
   
         
Sirkuksen aineopinnot
                               
Sirkuksen työturvallisuus ja kiinnitykset 5
 
   
         
Anatomia ja fysiologia 5
 
   
         
Sirkuksen historia 1a 2
 
   
         
Sirkuksen historia 1b 3
 
   
         
Sirkuksen tekniikkaopinnot
(Valitaan opintoja 52 op)
                               
Akrobatia 1a 2
 
   
         
Akrobatia 1b 3
 
   
         
Akrobatia 2a 2
 
   
         
Akrobatia 2b 3
 
   
         
Akrobatia 3a 1
 
   
         
Akrobatia 3b 2
 
   
         
Akrobatia 4 2
 
   
         
Ilma-akrobatia 1a 2
 
   
         
Ilma-akrobatia 1b 2
 
   
         
Tasapainoilu 1a 2
 
   
         
Tasapainoilu 1b 2
 
   
         
Jongleeraus 1a 2
 
   
         
Jongleeraus 1b 2
 
   
         
Sirkustekniikan päälajiopinnot 1a 5
 
   
         
Sirkustekniikan päälajiopinnot 1b 5
 
   
         
Sirkustekniikan päälajiopinnot 2a 5
 
   
         
Sirkustekniikan päälajiopinnot 2b 5
 
   
         
Sirkustekniikan päälajiopinnot 3 5
 
   
         
Sirkusta tukevat tekniikkaopinnot
                               
Liikeilmaisu 1a 2
 
   
         
Liikeilmaisu 1b 3
 
   
         
Liikeilmaisu 2a 2
 
   
         
Liikeilmaisu 2b 3
 
   
         
Liikeilmaisu 3a 1
 
   
         
Liikeilmaisu 3b 2
 
   
         
Liikeilmaisu 4 2
 
   
         
Näyttämöilmaisu 1 3
 
   
         
Näyttämöilmaisu 2 2
 
   
         
Näyttämöilmaisu 3 3
 
   
         
Näyttämöilmaisu 4 2
 
   
         
Kehonhuolto 1a 1
 
   
         
Kehonhuolto 1b 2
 
   
         
Kehonhuolto 2a 1
 
   
         
Kehonhuolto 2b 2
 
   
         
Kehonhuolto 3a 1
 
   
         
Kehonhuolto 3b 2
 
   
         
Sirkuksen esitysprojektit
                               
Esitysprojekti 1 5
 
   
         
Esitysprojekti 2 5  
   
         
116546.469.62323.223.223.223.223.211111
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                
Vapaasti valittavat opinnot 30
151569693333333333
HARJOITTELU 30                                
Sirkuksen opetusharjoittelu 1a 2
 
   
         
Sirkuksen opetusharjoittelu 1b 3
 
   
         
Sirkuksen opetusharjoittelu 2a 2
 
   
         
Sirkuksen opetusharjoittelu 2b 3
 
   
         
Sirkuksen opetusharjoittelu 3 5  
   
         
Sirkuksen taiteellinen harjoittelu 5
 
   
         
Sirkuksen ohjaustyön harjoittelu 10  
   
         
151569693333333333
OPINNÄYTETYÖ 30                                
Tutkiva ja kehittävä opettaja (AOKK) 5
 
   
         
Opinnäytetyöseminaari 5  
   
         
Opinnäytetyön kirjallinen osio 10  
   
         
Opinnäytetyön taiteellinen osio 10  
   
         
5252310151111155555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 179 61 71.6 107.4 24.4 36.6 36.4 36.4 36.4 36.4 36.4 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sirkus

Sirkus

Koulutuksen kuvaus

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on valmistaa aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia pedagogeja ja taiteilijoita. Valmistuneilla on monipuoliset oman taiteenalansa tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan ja toimia oman alansa edistäjinä ja kehittäjinä.

Opinnoissa kootaan yhteen opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja koulutuksessa tarjottavat opinnot teatteri-ilmaisunohjaaja (AMK) –tutkinnon osaamistavoitteet sisältäväksi kokonaisuudeksi. Keskeisenä tavoitteena on aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentäminen opettajan yleisen pedagogisen pätevyyden antavilla 60 op:n pedagogisilla opinnoilla.

Valmistuneilla on monipuoliset alansa tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen

Koulutuksen sisältö
Osaamisen saavuttamiseksi opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen laajentaminen ja kehittäminen. Aiemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta hyväksi luetaan vähintään 120 opintopistettä. Henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS) sisällytetään opintoja Taideakatemian ja/tai AMK:n muusta tarjonnasta.

Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat painottuvat opiskelijan aiemman osaamisen perusteella joko sirkuksen tai teatteri-ilmaisunohjaajan erikoistumisaloihin. Kummassakin tapauksessa painopiste on pedagogisissa opinnoissa. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellisen ja pedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta
Opintoihin voi hakeutua joko teatteri- tai sirkusalan koulutuksella ja työelämätaustalla. Opintojen aluksi tehtävässä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa opinnot räätälöidään opetustarjonnan ja opiskelijan erikoistumisalan mukaisesti

Opintojen rakenne
Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Osaamistavoitteiltaan toisiinsa liittyvät opintojaksot muodostavat laajempia opintomoduleita. Opintoihin sisältyy 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja opinnäytetyö.

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan teatteri- tai sirkusalalla koulutuksen aikana. Koulutus rakentuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja kehittämistyön ympärille. Opinnot koostuvat oman HOPS:n mukaisista opintojaksoista, yleispedagogisten opintojen yhteisistä kontaktipäivistä (n. 1 pv/kk), oppimistehtävistä sekä opinnäytetyöstä.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa opiskelija syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillista osaamistaan. Se voi olla esimerkiksi itsenäisesti suunniteltu taiteellinen ja pedagoginen projekti. Opinnäytetyö sisältää käytännön osion ja kirjallisen tutkielman. Kirjallisessa tutkielmassa opiskelija tarkastelee alaansa pedagogisesta näkökulmasta. Kehittämistehtävän on tarkoitus toteutua työelämäyhteydessä. Se voi olla oman työnantajan kanssa neuvoteltu tilaus- tai tutkimustyö tai liittyä meneillään olevan työtehtävän kehittämiseen.

Uramahdollisuudet
Valmistuneet toimivat asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee esimerkiksi teatteriryhmien ja harrastajateattereiden ohjaajana ja opettajana. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia paitsi ohjaajana, myös esiintyjänä, tuottajana, tapahtumien järjestäjänä ja teatterilähtöisen sisällön tuottajana. Opetustyö on yleensä teatteritaiteen perusopetusta tai draama-, teatteri- ja ilmaisukasvatusta oppilaitoksissa tai harrastajakentällä. Lisäksi teatteri-ilmaisun ohjaaja voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa tai soveltaa teatterilähtöisiä työmenetelmiä yhteisöjen kehittämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii usein freelancerina tai yrittäjänä.
Koulutus valmistaa monipuoliseksi sirkustaiteilijaksi ja -pedagogiksi, jolla on taidot ja tiedot toimia esittävän taiteen alan erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävissä, esitystoiminnassa, erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, ohjelmantuotantotehtävissä, omassa yritystoiminnassa ja soveltavan esittävän taiteen parissa

Pätevyys
Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Kansainvälistyminen
Opiskelujen aikana voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon. Harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä ulkomailla.

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi