Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakentamisen tuotantojohtaminen

Rakentamisen tuotantojohtaminen

Syksy 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 90                                                                
Tekniikan perusteet
                                                               
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                   
English Professional Skills, B2 5
     
             
                                   
Tietotekniikka 5
     
             
                                   
Teollisuuden perusteet
                                                               
Materiaalitekniikka 5
     
             
                                   
Tuotedokumentaatio 5
     
             
                                   
Vähähiilinen rakentaminen 5
     
           
                             
Suunnittelun perusteet
                                                               
Energiatekniikka 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka 1 5
       
               
                             
Talonrakennuksen perusteet 3
       
               
                             
Työturvallisuus 2
       
               
                             
Mekaniikka
                                                               
Differentiaalilaskenta 5
       
               
                             
Lujuusopin perusteet 5
       
               
                             
Teknillinen mekaniikka 5
       
               
                             
Dynamiikan perusteet
                                                               
Integraalilaskenta 4  
       
                   
                         
Insinöörifysiikka 2 5  
       
                   
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                         
Sähkötekniikka 3  
       
                   
                         
Projektityöskentely
                                                               
Talous, johtaminen ja yrittäjyys 5  
       
                   
                         
Projektinhallinta 4  
       
                   
                         
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
60300027.532.5300000043.843.830.830.830.845450000000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 75                                                                
RAKENNUSTEKNIIKKA
                                                               
Rakenteet ja materiaalit
                                                               
Teräsbetonirakenteet 4    
         
                         
               
Teräsrakenteet 3    
         
                         
               
Puurakenteet 3    
         
                         
               
Geotekniikka 2    
         
                         
               
Pohjarakenteet 3    
         
                         
               
Rakentamisen perusteet
                                                               
Rakennusfysiikka ja - kemia 5    
         
                         
               
Kosteuden hallinta 2    
         
                         
               
Betonitekniikka 3    
         
                         
               
3D-mallinnus 5    
         
                         
               
Rakentamisen perusteet II
                                                               
Rakennusmittaukset ja geodesia 3      
           
                               
     
Rakentamisen tietomallit (BIM) 2      
           
                               
     
Urakoitsijan kustannuslaskenta 2      
           
                               
     
Korjausrakentaminen 5      
           
                               
     
Aluerakentaminen 3      
           
                               
     
Rakennushanke
                                                               
Rakennushankkeen perusteet 2    
           
                           
         
Rakennusalan sopimukset 3    
           
                           
         
Rakennusalan työnlainsäädäntö 3    
           
                           
         
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3    
           
                           
         
Rakentamisen laadunhallinta 4    
           
                           
         
Tuotannon suunnittelu
                                                               
Tehtäväsuunnittelu 3    
           
                           
         
Työmaasuunnittelu 3    
           
                           
         
Tuotantotekniikka 3    
           
                           
         
Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 3    
           
                           
         
Tuotannon ohjaus ja aikataulusuunnittelu 3    
           
                           
         
00601500003030150000000000015151010107.57.5000
Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot 30    
         
                         
     
00151500000151500000000000005557.57.5000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                                
Liiketoiminta ja johtaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                               
Yrittäjyys ja yrityksen talous 5  
         
                     
                   
Teollisuuden hankinta ja myyntitoiminta 5  
         
                     
                   
Johtaminen osana liiketoimintaa 5  
         
                     
                   
Johtamisjärjestelmät ja prosessiajattelu 5  
         
                     
                   
Johtaminen ja vuorovaikutus 5  
         
                     
                   
0250000025000000000008.38.38.30000000000
HARJOITTELU 30                                                                
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 10
       
               
                             
Ammattiharjoittelu 1 10  
         
                     
                   
Ammattiharjoittelu 2 10    
           
                           
         
101010001001001000003.33.33.3003.33.33.3003.33.33.300000
OPINNÄYTETYÖ 21                                                                
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö 20      
           
                             
Tutkimuksen perusteet 1                                                                
000200000001010000000000000000553.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 65 85 50 27.5 42.5 30 35 30 55 40 10 43.8 43.8 34.1 34.1 34.1 45 45 11.6 11.6 11.6 15 15 18.3 18.3 18.3 20 20 3 3 3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

TAVOITE

Koulutus tähtää insinöörin tutkintoon. Opinnot on suunniteltu neljälle vuodelle, mutta jos opiskelijalla on aiempia tutkintoon soveltuvia opintoja ja taitoja tai valmius kovempaan työtahtiin, on nopeampikin eteneminen opinnoissa mahdollinen. Perusopinnoissa luodaan vahva matemaattis-fysikaalinen pohja soveltaviin ammatillisiin aineisiin. Yhteisiin osaamisiin kuuluu lisäksi projektityöskentely, peruskielitaito sekä yritystalouden ja esimiestyön perusteet.

Opetus on monimuoto-opetusta, joka koostuu asiantuntijaluennoista, itsenäisestä etätyöskentelystä, ryhmätehtävistä ja verkko-opiskelusta. Opetuksessa hyödynnetään itslearning-verkko-oppimisalustaa. Opiskelu tapahtuu opintojen tarpeen mukaan lähipäivinä, joita on 2-4 päivää kuukaudessa tai iltaopetuksena.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Rakennustekniikan tuotantojohtamisen ammattiopinnot:
Tuotantojohtamisen opintojen painotus on rakennustuotannon työtehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet esim. rakennusliikkeiden tuotannonohjaus- ja työnjohtojohtotehtäviin. Tuotantojohtaminen käsittää ne rakennusalan työt, joissa suunnitellaan työsuoritusten toteuttaminen ja tehdään näkyvää tulosta esim. työmaalla, rakennusliikkeessä tai tuotantolaitoksessa. Tuotantojohtamisen rakennusinsinööri toimii rakennusteollisuuden ja elinkeinoelämän asiantuntijana esimiestehtävissä sekä tuotantotoiminnan suunnittelu-, organisointi-, laadunohjaus- ja kehittämistehtävissä.OPINTOJEN RAKENNE

Perusopinnot 90 op
Ammattiopinnot 70 op
Vapaasti valittavat opinnot 30 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 20 op


OPINNÄYTETYÖ

Opinnäytetyö on yritykselle tehtävä projektiluontoinen kehitys-tai selvitystehtävä. Hyvin tehty opinnäytetyö on merkittävä reitti työllistymiseen.


URAMAHDOLLISUUDET

Erilaiset insinööritehtävät suunnittelussa ja tuotannossa erikoistumisopinnoista riippuen.


TEHTÄVÄNIMIKKEITÄ

• Tuotantoinsinööri (muut tekniset alat)
• Tuotantopäällikkö
• Tuotepäällikkö
• Laatuinsinööri (muut tekniset alat)
• Laatupäällikkö (muut tekniset alat)


PÄTEVYYS

Rakennustekniikan tuotantojohtamisen ammattiopinnot:
Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on huomioida rakennusalan kelpoisuusvaatimukset Ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti. Koulutuksen tulee siten tarjota tutkinnon lisäksi vaaditut kelpoisuuden edellyttämät opinnot työnjohdon erilaisiin tehtäviin.


KANSAINVÄLISTYMINEN

Insinöörin toimenkuva on yhä enemmän kansainvälinen. Opintojen aikana vahvistetaan englannin ja ruotsin kielen osaamista. Opintoihin liittyvän harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.


YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

Koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Ammattiaineopetukseen kytkeytyy usein yrityksiltä tulleita toimeksiantoja. Opetusta annetaan nykyaikaisissa laboratorioissamme yhteistyössä alueen yritysten kanssa.


JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

Koulutus tuottaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään amk-tutkintoon sekä DI-koulutukseen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen opinnoissa kehittyvät työelämässä toimimiseen vaadittavat käytännön tekemisen taidot. Näihin lukeutuvat erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tietojenkäsittelytaidot. Työelämässä tarvitaan jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä työyhteisö- ja verkosto-osaamista. Näiden innovaatiokompetenssien lisäksi koulutuksessa painottuvat eri tekniikan alojen substanssiosaaminen sekä liiketoiminta-, laatu- ja ympäristö- sekä kansainvälisyysosaaminen. Koulutus antaa työmarkkinoilla tarvittavat perustiedot ja -taidot, joilla saa viranomaisten vaatimat, koulutuksen puolesta edellytetyt osaamiset sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta tulee oma-aloitteinen, työhön tarttuva, työtään ja työyhteisöään kehittävä insinööri, jolla on vahva suuntautumisen mukainen ammatti-identiteetti. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa valmiuksia laaja-alaiseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä työelämässä tarvittaviin taitoihin kuten johtamiseen, tiimityö- ja verkostoitumistaitoihin, kriittiseen ajattelukykyyn sekä luovuuteen,

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka toteutuu lähi- ja etäjaksojen muodossa sekä verkko-opintoina. Lähiopiskelu tapahtuu tarpeen mukaan lähipäivinä (2-4 päivää kuukaudessa) tai iltaopetuksena. Opintoja on mahdollisuus muokata omien osaamistavoitteiden suuntaan ja näin varmistaa oman osaamisen kehittyminen ja elinikäinen oppiminen. Erilaiset oppimis- ja kehittämistehtävät kytketään todelliseen ympäristöön; omaan työhön, organisaatioon tai yritykseen. Näissä tehtävissä opiskelija on aktiivinen toimija mm. miettien erilaisia haasteita ja ratkaisuja ja soveltaen niitä mahdollisuuksien mukaan käytäntöön. Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina, jotka tukevat opiskelijan oppimisprosessia koko opintojen ajan.

Opiskelija voi myös tehdä opintojaan muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi Turun ammattikorkeakoulun tutkintoa. Mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon eri puolille maailmaa ovat hyvät ja myös harjoittelun tekemistä ulkomailla tuetaan. Jokaiselle opiskelijalle on määritelty tutoropettaja, joka auttaa opintojen suunnittelussa.

Arviointi

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Arviointimenetelmiä ja –kriteereitä käytetään monipuolisesti ja arviointiin tuodaan eri näkökulmia. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertaisarviointia, itsearviointia tai esim. toimeksiantajan tekemää arviointia. Yhtenä arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään työskentelyään.

Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se voi perustua esim. tentteihin, tehtävien ja laajojen oppimistehtävien tekemiseen tai projekteihin. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijaryhmä saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.