Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Tuotantotalouden koulutus > Tuotantotalous, myynti k23

Tuotantotalous, Myynti K23

Kevät 2024

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 58                                                          
Intro tuotantotalouden myynti-insinöörin opiskeluun 2
     
           
                             
Asiakaslähtöinen yritystoiminta, markkinointi ja yrittäjyys 5
     
           
                             
Tietotekniikka 5
     
           
                             
Työyhteisöviestintä 3  
     
               
                         
Myyntityö 5  
     
               
                         
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Teollisuustalous 3  
     
               
                         
Insinöörimatematiikka 1 3
     
           
                             
Insinöörimatematiikka II 4  
     
               
                         
Insinöörifysiikka 1 3
     
           
                             
Insinöörifysiikka 2 3  
       
                 
                   
Myynnin juridiikka 5
     
           
                             
+ Toinen kotimainen kieli, ruotsi
                                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                 
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                 
                   
Markkinointiviestintä ja digitaalinen kaupankäynti 5    
         
                       
         
Syventävä kirjapaketti 4    
         
                       
         
2821902815609009.39.39.37.57.52220033300000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 182                                                          
Talousmatematiikka ja excel 5  
       
                 
                   
International Business and Cultures 5    
         
                       
         
Laatujohtaminen 4  
     
               
                         
Sustainable Development and Occupational Safety 3  
     
               
                         
Yrityksen toiminnanohjaus
                                                         
Toiminnanohjaus ja logistiikka 5  
       
                 
                   
Tekninen piirtäminen 5  
       
                 
                   
Kustannuslaskenta ja ulkoisen laskentatoimen perusteet 5  
       
                 
                   
Myynnin johtaminen ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Myynnin ohjausjärjestelmät 5    
       
                     
               
Myynnin johtaminen 5    
       
                     
               
Innovaatiotyökalut 5    
       
                     
               
Supply Chain Management
                                                         
Toimittajasuhteet ja toimitusketjun hallinta 5    
       
                     
               
Product Data Management 3    
       
                     
               
ERP-systems 3    
       
                     
               
Projektityö 4      
         
                           
     
Valinnainen tekniikan moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                         
Technical Sales Management
                                                         
Technical Sales Skills and Processes 5      
         
                           
     
Sales Workshops 5      
         
                           
     
CRM ja tarjouslaskenta 5      
         
                           
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                         
HARJOITTELU
                                                         
Perusharjoittelu 10  
       
                 
                   
Ammattiharjoittelu 20    
       
                     
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                         
Tutkimusmenetelmät ja tilastollinen osaaminen 5      
         
                           
     
Opinnäytetyö 15      
         
                           
     
0374149073026154900003.53.520202020.520.51515153232000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 28 58 50 49 28 22 36 26 24 49 0 9.3 9.3 9.3 11.5 11.5 22 22 22 21 21 18 18 18 32 32 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Tuotantotalouden myynti-insinööri ymmärtää yritystoiminnan kokonaisuuden tekniikan, talouden ja johtamisen näkökulmista. Opinnoista saadaan osaamista yritysten väliseen myyntiin, asiakasanalytiikkaan, liiketoiminnan kehittämiseen, johtamisen eri näkökulmiin ja valmiuksia yrittäjyyteen.

Myynti-insinöörin koulutus Turun ammattikorkeakoulussa on teknistaloudellinen koulutus. Opinnoissa korostuvat myyntitaidot, kuten myyntiprosessin hallinta, asiakkuuden hallinta, myynnin johtaminen ja neuvottelutaidot. Myynnin ohella opiskelija saa osaamista toimitusketjunhallintaan, tuotantoon, hankintaan ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Opinnoissa opiskelija saa myös talousosaamista, joissa opitaan mm. kannattavuuslaskentaa ja hinnoittelua.

Opiskelijoista kasvaa aktiivisia, yritteliäitä, itsenäiseen ja tiimityöhön kykeneviä neuvottelutaitoisia ammattilaisia, jotka ovat haluttuja työntekijöitä alueen yritysten piirissä. Myynti-insinööri työskentelee yrityksen teknisen myynnin tehtävissä asiakkaiden tarpeita selvittäen ja niihin ratkaisuja etsien. Työskentely vaatii hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja niin asiakaskuntaan kuin yrityksen sisälläkin.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Ydinosaaminen (perusopinnot) 100 op
Laajentava osaaminen (ammattiopinnot) 90 op
(sis. ammatilliset insinöörimoduulit sekä vapaasti valittavat opinnot max 30 op.)
Harjoittelu 30 op.
Opinnäytetyö 20 op. (15 op varsinainen työ ja 5 op tilastomatematiikka ja tutkimusmenetelmät)

• Ensimmäisen opiskeluvuoden osaamisteemoina ovat myynti, yritystoiminta, teollinen tuote ja tuotanto ja tuotantotalouden perusteet
• Toisena vuonna opiskelija perehtyy laajemmin myynnin johtamiseen, menetelmiin ja taitoihin sekä tuotantotalouden organisaatio-osaamisen näkökulmaan, tekniseen kauppaan sekä toimitusketjunhallintaan.
• Kolmantena ja neljäntenä vuonna keskitytään tekniseen kaupallistamiseen sekä kansainväliseen liiketoimintaan, syventävään tekniseen myyntiin sekä johtamiseen. Viimeisenä vuonna viimeistellään tutkinto loppuun opinnäytteellä. Harjoittelujen tekeminen onnistuu opiskelujen aikana.

URA JA JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Tuotantotalouden koulutuksesta valmistuvilla insinööreillä on hyvät valmiudet toimia vastuunalaisissa ja vaativissa elinkeinoelämän asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Työtehtävät liittyvät useimmiten tekniseen myyntiin, mutta myös toimitusketjun hallintaan ja muihin kansainvälisiin tehtäviin. Koulutus antaa myös eväitä oman yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja johtamiseen.

ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISTÄ
Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. myynti- tai vienti-insinööri/päällikkö, account manager, tuotepäällikkö tai projekti-insinööri/päällikkö

Tuotantotalouden myynti-insinööreillä on loistavat mahdollisuudet jatkaa opintojaan sekä kotimaisissa, että ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.
Jatkokoulutusta tarjoavat mm.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto: (Insinööri YAMK)
• Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (Turku AMK)
• Ympäristöteknologian koulutus (Turku AMK)
• Myynti-insinööri koulutus (Turku AMK)
Diplomi-insinööritutkinto
• Teknilliset yliopistot
o Tampereen Teknillinen Yliopisto, Porin yksikkö
o Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tampere
o Lappeenrannan Teknillinen yliopisto
o Aalto Yliopisto
• Åbo Akademi Johtamisen, talouden ja tekniikan opinnot
• Vaasan yliopisto tuotantotalouden yksikkö
Master of Engineering eri yhteistyöyliopistot kansainvälisesti.
Master of Science eri yhteistyöyliopistot kansainvälisesti.

Osaamistavoitteet

Valmistuttuaan opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään osaamispolun mahdollistamissa asiantuntijatehtävissä, esimiehenä, yrittäjänä sekä yrityksen ja organisaatioiden kehitystehtävissä, myös kansainvälisesti. Opiskelijat valmistuvat aloitekykyisiksi ammattilaisiksi, jotka ”saavat asiat tapahtumaan”. Tämä mahdollistuu koulutuksessa saatujen kriittisen ajattelukyvyn, kokonaisuuksien hallinnan ja luovan otteen ansiosta.

Tuotantotalouden myynti-insinöörikoulutuksen ydinosaaminen muodostuu luonnontieteiden ja matematiikan soveltamisesta teknistaloudellisten kokonaisuuksien kanssa. Ydinosaamista ovat tekninen myynti, toimitusketjunhallinta sekä esim. myyntiin liittyvien prosessien johtaminen ja kehittäminen. Ydinosaamiseen lukeutuvat myös yritystalouden perus- ja syventävät opinnot.

Myynti-insinöörikoulutuksesta valmistuu insinöörejä, jotka kykenevät työskentelemään globaaleilla työmarkkinoilla ammateissa, joissa tarvitaan sekä tekniikan, liiketalouden että myynnin osaamista. Koulutuksesta valmistuvien insinöörien keskeistä osaamista ovat prosessien hallinta ja kehittäminen, liiketoimintaosaaminen ja kansainvälisyys yhdistyneenä innovatiivisuuteen ja vuorovaikutustaitoihin.

Pedagogiset toimintatavat

Tuotantotalouden koulutuksessa hyödynnetään Innovaatiopedagogiikkaa soveltaen Innopeda®- pohjaista oppimisjatkumoa. Opiskelijat ottavat vastuun oppimisestaan ja omaksuvat oppimisen taitoja. Opiskelussa osaamisen laajentumista ja kriittistä ajattelua opiskelun edetessä ohjaavat monipuoliset oppimismenetelmät. Pedagogisilla ratkaisuilla pyritään edesauttamaan sitä, että opiskelijat osaavat toimia muuttuvissa olosuhteissa ja omaksuvat elinikäisen oppisen ajatuksen.

Opiskelu on monipuolista lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua kirjallisuuden ja erilaisten oppimistehtävien avulla

Tulevaisuuden tuotantotalouden ammattilaiset tulevat toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä, joissa tarvitaan kansainvälisiä valmiuksia ja kulttuurivalmiuksia osana ammatillista asiantuntijuutta. Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia monikulttuurisen yhteiskunnan ja kansainvälistyvän työelämän edellyttämällä tavalla.

Arviointi

Tavoitteena on, että opiskelijat löytävät itselleen soveltuvat oppimiskeinot tutkinnon edellyttämien riittävien valmiuksien saavuttamiseksi ja oppivat arvioimaan omia kehittymistarpeitaan sekä asettamaan itselleen tavoitteita. Opiskelijoiden omien tavoitteiden asettamista ja sisäisen motivaation kehittymistä tuetaan ottamalla opiskelijat mukaan opintojaksojen suunnitteluun. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joissa kaikkien osapuolten tarpeet huomioidaan. Numeroarviointi perustuu yleensä kirjallisiin kokeisiin, projektitöihin, harjoituksiin ja muihin näyttöihin. Arvosteluasteikko on normaalisti 1...5. Vaihtoehtona numeroarvioinnille käytetään sanallista, laadullista arviointia. Arvioinnin tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa opiskelijoita. Itsearvioinnilla on keskeinen sija arvioinnissa. Arviointiin voivat osallistua opiskelijan itsensä ja opettajien lisäksi myös toiset opiskelijat sekä työelämän edustajat.