Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Ensihoitajakoulutus > Ensihoitajakoulutus, turku, monimuoto, s19

Ensihoitajakoulutus, Turku, monimuoto, S19

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 205 op)
                                                               
Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5  
         
                     
                   
English Professional Skills, B2 3
       
                 
                             
Hoitotyön filosofia ja näyttöön perustuvuus sairaanhoitajan professiossa 5
       
               
                                 
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                   
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                         
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                               
     
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                               
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
Ihmisen elimistön toiminta ja hänen tutkimisensa perusta
                                                               
Ihmisen elimistön toiminnan perusta 7
     
             
                                   
Ihmisen immuniteetin ja ravitsemuksen perusta sekä mikrobiologia 4
     
             
                                   
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                               
Hoidon tarpeet ja niistä lähtevä voimavaraistava hoitotyö 4
     
             
                                   
Lääkehoito 5
     
           
                             
Sisätauti-kirurgisen asiakkaan voimavaroja tukeva hoitotyö
                                                               
Sisätautipotilaan hoitotyö 6  
       
                   
                         
Sisätautipotilaan tutkimus- ja hoitomenetelmät 5  
         
                     
                   
Kirurgisen potilaan hoitotyö 5  
         
                     
                       
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 4  
         
                     
                       
Mielenterveys ja asiakkaan voimavaroja tukeva hoitotyö
                                                               
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 4  
         
                     
                       
Syöpää sairastavan potilaan hoitotyö ja palliatiivinen hoitotyö 3    
           
                           
         
Vastaanottotoiminta, avohoito ja ikääntyneen voimavaraistava hoitotyö 4  
         
                       
                   
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, lasten ja perheen hoitotyö
                                                               
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, lasten ja perheen hoitotyö 5    
         
                         
               
Lasten, nuoren ja perheen hoitotyö 5    
         
                         
               
Ensihoidon koulutuksen suuntaavat opinnot
                                                               
Perustason ensihoito 5
       
               
                             
Akuutisti sairastuneen potilaan ensihoito 5  
       
                   
                         
Akuutisti vammautuneen potilaan ensihoito 5  
         
                       
                   
Hoitotason ensihoitotyö 10    
           
                             
         
Ensihoitotyön erityisosaaminen 5      
             
                                 
   
Akuutisti sairastuneen ja vammautuneen potilaan hoito sairaalassa 5      
           
                               
     
Tehohoitotyö 5      
           
                               
     
Hoitotyön prekliininen harjoittelu
                                                               
Potilaan tutkimisen prekliininen harjoittelu 2
     
             
                                   
Hoitotyön perusteiden prekliininen harjoittelu 4
     
             
                                   
Lääkehoidon prekliininen harjoittelu 2
     
             
                                   
Nestehoidon prekliininen harjoittelu 1
       
                 
                             
Sisätautipotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
       
                   
                         
Kirurgisen potilaan hoitotyön prekliinen harjoittelu 1  
         
                     
                       
Perioperatiivisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
         
                     
                       
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
         
                     
                       
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön prekliininen harjoittelu 1    
         
                         
               
Perheen, lasten ja nuorten hoitotyön prekliininen harjoittelu 1    
         
                         
               
Ensihoidon perusteet 5
       
               
                             
Ensihoidon ja hoitotyön syventävä simulaatio 3      
             
                                 
   
Hoitotyön kliininen harjoittelu
                                                               
Hoitotyön perusteet 5
     
             
                                   
Perustason ensihoidon harjoittelu 8  
       
                   
                         
Sisätauti-kirurgisenpotilaan hoitotyö 1 8  
         
                       
                   
Sisätauti-kirurgisenpotilaan hoitotyö 2 8    
         
                         
               
Ensi- ja hoitotyön erityisosaaminen 1 5    
           
                           
             
Hoitotason ensihoito 8    
           
                           
         
Ensi- ja hoitotyön erityisosaaminen 2 7      
             
                                   
Ensi- ja hoitotyön kehittäminen 8      
             
                                   
57674734332424432126112316.516.51077121219.311.811.810.510.58.78.78.75.55.587.57.5
LAAJENTAVA OSAAMINEN 35                                                                
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                                
Opinnäytetyö
                                                               
Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 5                                                                
Opinnäytetyön suunnittelu 7      
           
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8      
           
                               
     
000150000001500000000000001.671.671.677.57.53.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 67 47 49 33 24 24 43 21 26 26 23 16.5 16.5 10 7 7 12 12 19.3 11.8 11.8 10.5 10.5 10.7 10.7 10.7 13.5 13.5 11 10.5 10.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Ensihoitaja AMK / Bachelor of Emergency nursing on ensihoidon asiantuntija. Koulutuksen tavoitteena ja tehtävänä on tuottaa osaamista, jota ensihoitaja tarvitsee työssään ensihoidon ja hoitotyön asiantuntijana. Koulutuksesta valmistuneen ensihoitajan tehtävänä on vastata väestön äkillisiin terveydentilan muutoksiin, tunnistaa korkeariskiset potilaat ja hoitaa heitä sovittuja hoito-ohjeita noudattaen. Ammatissa toiminen edellyttää vahvaa eettistä, kriittistä ja ammatillista ajattelun ja päätöksenteon taitoa. Asiantuntijuuteen sisältyy kyky kehittää ja uudistaa toimintaa tutkimustietoon perustuen sekä valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, yrittäjyyteen, kansainvälisiin tehtäviin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Ensihoitaja työskentelee eri sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa ja yksityisissä palveluissa, kolmannen sektorin alueilla tai yrittäjänä. Ensihoitaja toimii itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.
Koulutuksen tavoitteena on myös vastata terveydellisten ongelmien monimutkaistumiseen, teknologian kehittymisen tuomiin haasteisiin ja kansainvälistymiseen. Lisäksi palvelurakenteen muuttuminen avohoitopainotteiseksi edellyttää tulevaisuuden terveysalan ammattilaisilta korkeatasoista, laaja-alaista ja moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.

Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelma pohjautuu:
- Suomen terveyspolitiikan terveyden edistämistä ja väestön terveysongelmiin vastaamista korostaviin tavoitteisiin ja tulevaisuudennäkymiin
- ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön ja ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön
- kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin, erityisesti EU-direktiiveihin 2005/36 ja 2013/55
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:fi:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:FI:PDF
- OPM:n asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän tuottamiin osaamiskuvauksiin (www.minedu.fi/julkaisut/)
- Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF) taso 6
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97
- Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF) (www.minedu.fi/OPM) taso 6
- Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun (STM (2012) Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin)
https://julkari.fi/bitstream/handle/10024/111940/URN%3aNBN%3afi-fe201504224497.pdf?sequence=1
- Ensihoitajien valtakunnallisiin osaamiskuvauksiin (2017)
(Liite 1.)
- Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen (2013).
https://www.epressi.com/media/userfiles/15014/1442254031/loppuraportti-sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf

Opinnot muodostuvat seuraavasti:
YDINOSAAMINEN
• perusopinnot 24 op
• ammattiopinnot 106 op
• harjoittelu 80 op

LAAJENTAVA OSAAMINEN
• opinnäytetyö 15 op
• vapaasti valittavat opinnot 15 op

Turun ammattikorkeakoulussa pedagogisena lähtökohtana on innovaatiopedagogiikka, jonka tavoitteena on innovaatiokompetenssien (kriittinen ajattelu, aloitekyky, luovuus, tiimityö ja verkostoituminen) kehittyminen. Ensihoitajakoulutuksessa innovaatiopedagogiikka ja sen tavoitteet läpäisevät/integroituvat kaikkiin opintoihin.
Perusopintojen (24 op) tavoitteena on, että opiskelija kehittyy viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessaan, omaksuu näyttöön perustuvan tutkivan työotteen sekä hankkii asetuksen (A 352/2003) tarkoittaman kielitaidon.
Ammattiopintojen (106 op) tavoitteena on, että opiskelija sisäistää eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Hän perehtyy asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että kykenee itsenäisesti työskentelemään ensi- ja hoitotyön eri asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä. Ammattiopintojen tietoperustana on hoito- ja lääketieteeseen pohjautuva teoriatieto, johon opiskelija kytkee ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa ja teknologisia sovelluksia ja innovaatioita.
Harjoittelu (75 op, 2025 tuntia) (EU-direktiivi 2013/55)) on kiinteä osa ensihoitajakoulutuksen opintoja. Opiskelija suorittaa osan harjoittelustaan ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin hän harjaannuttaa ja kehittää perustaitojaan voidakseen jatkaa opiskeluaan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelun opintojaksojen aikana opiskelija kehittää systemaattisesti hoitokäsitystään ja hoitamisen taitojaan syventäen opiskelunsa tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Harjoittelu on ammattitaitoisen henkilökunnan ja ammattikorkeakoulun opettajan ohjaamaa ja se toteutuu hoitohenkilökunnan valvonnassa ja sellaisissa yksiköissä, joissa on tarvittava määrä ammattihenkilöstöä ja asianmukainen hoitoympäristö. Ammattikorkeakoulu on vastuussa teoreettisen ja kliinisen opetuksen yhteensovittamisesta koko koulutuksen ajan. Harjoittelu täyttää vaatimuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Opiskelija voi anomuksestaan saada hyväksi luetuksi opetussuunnitelmassa määritellyn harjoittelun opintojakson siihen sopivalla työsuhteessa tehdyllä työllä, jonka tulee vastata opiskelijan opiskelemaa tutkintoa.
Opinnäytetyössään (15 op) opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt kytketään tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä yrittäjyysopintoihin. Kypsyysnäyte on opinnäytetyön alalta kirjoitettu näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai muun koulusivistyskielen taitoa.
Vapaasti valittavien opintojen (15 op) avulla opiskelija syventää ja laajentaa hoitotyön ammatillista osaamistaan. Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat pääosin syventävien opintojen alueelle.

OSAAMISPOLUT, ERIKOISALAT JA PÄTEVYYDET
Ensihoitajan/Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Sairaanhoitajan koulutusta määrittelee EU-direktiivi 2013/55/EY. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Laillistettu ammattinimike on sairaanhoitaja, vaikka ensihoitajat työskentelevät sekä ensihoitajan että sairaanhoitajan tehtävissä.

PALAUTEJÄRJESTELMÄ
Opiskelijat osallistuvat opetuksen ja sen toteutuksen suunnitteluun erilaisissa työryhmissä. Opiskelija arvioi oppimistaan ja antaa palautetta opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta opintojaksoittain, moduuleittain, laajemmin lukukausittain ja koulutuksen loppuvaiheessa koko koulutuksesta. Opiskelijoiden antama palaute huomioidaan koulutusta kehitettäessä.

URAMAHDOLLISUUDET JA JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa monipuoliset kansalliset ja kansainväliset työuramahdollisuudet. Tutkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Opiskelijan urakehitystä tuetaan koko opintojen ajan.

Osaamistavoitteet

Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät innovaatiokompetenssit integroituvat ensi- ja sairaanhoitajakoulutuksen kompetensseihin. Innovaatiokompetenssit muodostuvat yksilö-, yhteisö- ja verkostotason osaamisista ja ne kattavat seuraavat viisi osaamisen ulottuvuutta: kriittinen ajattelu, aloitekyky, luovuus, tiimityö ja verkostoituminen.
Ensihoitaja- / sairaanhoitajakoulutuksessa osaamistavoitteet perustuvat Euroopan unionin yhteisesti määriteltyyn direktiiviin, kansallisiin lakeihin ja kansallisesti sovittuihin osaamisalueisiin
Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimukset EU-direktiivi 2013/55 on huomioitu seuraavissa osaamisalueissa:
a) pätevyys määrittää itsenäisesti tarpeelliset hoitotoimenpiteet ajantasaista teoreettista ja kliinistä tietoa käyttäen sekä suunnitella, organisoida ja toteuttaa hoitotoimenpiteitä potilashoidon yhteydessä
b) pätevyys työskennellä tehokkaasti yhdessä muiden terveysalan toimijoiden kanssa, mukaan lukien osallistuminen hoitohenkilökunnan käytännön koulutukseen
c) pätevyys rohkaista henkilöitä, perheitä ja ryhmiä terveellisiin elintapoihin ja itsensä hoitamiseen
d) pätevyys aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet sekä toteuttaa toimenpiteitä kriisi- ja katastrofitilanteissa
e) pätevyys antaa itsenäisesti neuvoja, tietoja ja tukea hoitoa tarvitseville henkilöille ja heidän läheisilleen
f) pätevyys varmistaa itsenäisesti sairaanhoidon laatu ja arviointi
g) pätevyys toteuttaa kattavaa ammatillista viestintää ja tehdä yhteistyötä muissa terveysalan ammateissa toimivien kanssa
h) pätevyys analysoida hoidon laatua parantaakseen omaa työsuoritustaan yleissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitajana

Kansallisesti määritellyt ensihoitajan (AMK) osaamisalueet
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko
Potilasturvallinen hoitotason ensihoitotyö
Ensihoito-lääketiede ja farmakologia
Ensihoidon teknologian käyttö
Ensihoidon palvelujärjestelmä
Sairaanhoito

Kansallisesti määritellyt sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet
Asiakaslähtöisyys
Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
Johtaminen ja yrittäjyys
Kliininen hoitotyö
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
Ohjaus- ja opetusosaaminen
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Ensihoitajakoulutuksen vuositeemat
1. Hoitamisen perusteiden osaaja
Opiskelija oppii ensihoito- ja hoitotyön opiskelussa ja hoitamisessa tarvittavat keskeiset sairaanhoitajalta (AMK) ja ensihoitajalta (AMK) edellytettävät perustiedot ja taidot. Hänelle muodostuu pohja ensihoitajan ammatti-identiteetille.

2. Perustason ensihoitotyön ja hoitotyön eri osa-alueiden perusteiden osaaja
Opiskelija oppii ensihoito- ja hoitotyön eri alueiden perusteet ja harjaantuu perustason ensihoidon ja hoitamisen taidoissa. Hänen ammatillinen kasvunsa jatkuu. Hänen ammatti-identiteettinsä selkiytyy.

3. Ensihoito- ja hoitotyön erityiskysymyksiin perehtynyt osaaja
Opiskelija oppii ja harjaantuu ensi- ja hoitotyön erityiskysymyksissä ja perehtyy ensi- ja hoitotyön kehittämisen perusteisiin. Hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu ja sitoutuminen ammattiin kasvaa.

4. Hoitotason ensihoitotyön ja hoitotyön osaaja
Opiskelija syventää ensi- ja hoitotyön osaamistaan ja harjaantuu työskentelemään itsenäisesti. Hänelle muodostuu ensi- ja sairaanhoitajan ammatti-identiteetti ja hän pystyy kehittämään ammattiaan.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan, jolloin keskiössä ovat monialaisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat opetussuunnitelmat, yrittäjyys ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeiluun, tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä eri näkökulmien yhdistämiseen ja sen tavoitteena on opiskelijan innovaatiovalmiuksien/kompetenssien kehittyminen. Tavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaamisen ja innovaatiokompetenssien kehittyminen. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana. Opettaja luo olosuhteita oppimiselle, tukee, kannustaa ja ohjaa sekä antaa palautetta opiskelijan oppimisesta.
Opiskelu ensihoitajakoulutuksessa tapahtuu korkeakoulussa ja terveyden ja sosiaalihuollon yksiköissä. Opintoja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan työelämän edustajien, opiskelijoiden ja opettajien yhteisissä tiimeissä, tietoa soveltaen, tekemällä ja kokeilemalla. Työelämälähtöisissä projekteissa on mahdollisuus tehdä monialaista ja – ammatillista yhteistyötä eri toimialoja edustavien yritysten ja muiden ammattilaisten kanssa.
Opinnot rakentuvat moduuleihin, joilla tarkoitetaan opintojaksoa laajempaa osaamiskokonaisuutta tai osaamisaluetta, jolla tuetaan opiskelijan oppimista kokonaisuuksien hallintaan. Osaamisen kehittymisen varmistamiseksi opinnot etenevät koulutuksessa sovittujen etenemisperiaatteiden mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös kesäopintoja mm. eAMKissa. Opiskelija suorittaa opintojensa osana perusopintoja yrittäjyysopintoja, joiden lisäksi opiskelija voi halutessaan laajentaa yrittäjyysosaamistaan valinnoillaan. Lisäksi opiskelija voi hyödyntää yrittäjänä toimimistaan opinnoissaan sekä saada tukea omaan yrittäjyystoimintaansa (esim. mentorointi, yrittäjyysopinnot ja jatkajakoulu).
Oppimismenetelmiä ovat monimuotoiset aktivoivat lähi-, verkko-, projekti- ja simulaatiomenetelmät sekä harjoittelu. Ammatillista toimintaa opitaan moniammatillisissa ja Turun ammattikorkeakoulun monialaisissa (tekniikka, kulttuuri, liiketalous) tiimeissä harjoitellen vastuullisesti ja turvallisesti hoitoon liittyviä perus- ja erityistilanteita, esimerkiksi eri alojen toimijoiden kanssa. Oppimista tuetaan uusilla monipuolisilla digitaalisilla verkko-oppimisympäristöillä ja moderneilla oppimistiloilla ja välineillä (IoT-kampus Salossa, ICT-City ja Medisiina D:n simulaatiotilat Turussa sekä muissa Health Campus Turun mahdollistamissa ympäristöissä). Hoitotyön ja ensihoidon asiantuntijuuteen kasvaminen on prosessi, jota tuetaan eri tavoin tuutoroinnilla. Tuutorointi on henkilö- tai ryhmäkohtaista ja on osa ammatillisen kasvun tukemista.
Opintojen ohjauksen ja oppimisen tukemisen yleistavoitteena on, että opiskelija etenee opinnoissaan oppimissuunnitelman mukaan. Opiskelija laatii ohjatusti henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (e-HOPS), joka ohjaa opintojen ajallista, sisällöllistä ja menetelmällistä etenemistä. Opiskelija voi määrätyin perustein rakentaa osaamisprofiiliaan muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai oppilaitoksissa suorittamillaan osaamistavoitteita vastaavilla suorituksilla. Lisäksi hän voi hakea hyväksi lukua muulla tavalla hankitun vastaavan tasoisen osaamisen perusteella.
Kansainvälisyyden myötä ymmärrys eri kulttuureista lisääntyy, mikä lisää valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Kansainvälisyystoiminnan muotoja ovat opiskelu vierailla kielillä, kotikansainvälistyminen (esim. vaihto-opiskelijoiden tuutorointi), opiskelu ulkomailla, sekä erilaiset seminaarit ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisprojektit. Opiskelu ulkomailla on erikseen sovittavalla tavalla osa Suomessa suoritettavaa tutkintoa eikä se pidennä opiskeluaikaa. Koulutukseen sisältyy 30 op englanninkielisiä opintoja.

Arviointi

Arviointi on oppimista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin että oppimistulokseen. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yleisten työelämätaitojen ja ensihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutuksen spesifisten osaamistavoitteiden, ja niistä johdettujen arviointikriteereiden mukaista osaamista. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla oppimissuunnitelmassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Arvioinnissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan arvosanalla 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää tavoitteiden saavuttamisen lisäksi oppimissuunnitelman opintopisteiden laajuista osallistumista. Tämän lisäksi opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita.
Jatkuva arviointi tukee opiskelijaa tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opettajan ja itsearvioinnin ohella arvioijana voivat olla muut opiskelijat vertaisarvioijina sekä työelämässä toimivat ohjaajat ja muut yhteistyökumppanit. Opintojensa alusta lähtien opiskelija rakentaa osaamissuorituksistaan yksilöllistä portfoliota, joka avulla hän voi osoittaa henkilökohtaisen asiantuntijuutensa sekä opiskelun aikana että tutkinnon suoritettuaan. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (e-HOPS) toteutumista seurataan ja sitä päivitetään opintojen edetessä opettajatuutorin kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa ja innovaatiokompetenssien itsearvioinnin pohjalta. Opiskelijan vastuulla on opintojen eteneminen ja tarvittaessa ohjauksen hakeminen.