Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S24
Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S23

Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K24A
Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S22

Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K23A
Sairaanhoitaja, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 21

Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S21

Sairaanhoitajakoulutus, Turku,monimuoto, K22A
Sairaanhoitajakoulutus, Turku,monimuoto, K21A

Sairaanhoitajakoulutus, Turku,monimuoto, K21B

Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Salo S20
Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K20A

Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K20B

Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Salo S19

Terveysala (AMK), monimuotototeutus, K20
Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 03.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20B
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS20V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Terveysportti, Akuuttihoito-opas: Lund, V. 2018. Potilaiden valinta tehohoitoon.
- Karlsson S et al. 2013. Hengityslaitehoidossa olevan aikuispotilaan sedaationtoteutus. Tehohoito 31 (1), 27 – 30
- Pedersena CM et al. 2009. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing 25, 21 – 30
Kirjat
- Ritmala-Castren, M., Lönn, M., Lundgren-Laine H., Meriläinen M., Peltomaa, M. 2017.Teho- ja valvontahoitotyön opas. Duodecim. Printon. Tallinna 2017.
Saatavana myös verkkokirjana Finna-Terveysportti-Käyttöliittymä-sh tietokannat-Teho- ja valvontahoitotyön opas tark. 2.10.2017
• Luku 2 Hengitysvajauspotilaan hoitotyö s. 29-121
• Luku 3 Verenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö s.123-198 (Ei vastapulsaatiohoitoa)
• Luku 6 Neurologisen potilaan hoitotyö s. 256-287
• Luku 12 Neste- ja ravitsemushoito s. 420-444
• Luku 14 Kivunhoito, sedaatio ja uni s. 461-481
• Luku 17 Potilaan kuntoutus s. 524-531
• Luku 18 Potilaan vastaanotto ja siirto s. 534-548
• Luku 19 Potilaan ja läheisten tukeminen s. 550-569

Sairaanhoitajan käsikirja (2017): Sepsiksen hoito

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:
- Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen. 2018. Ensihoito. 6.–7.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
• s. 101–110 Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
• s. 455–469 Sokki
• s. 688–694 Psykiatrinen potilas
- Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
• s. 10–18 Potilaan tutkimisen perusteet
• s. 19–62 Potilaan tutkiminen
• s. 63–127 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)
- Käypä hoito -suositukset akuuttihoidon osalta (vain ensihoito- ja päivystysvaihetta koskevat HOITO JA SEURANTAOHJEET)
* Sepelvaltimotautikohtaus (julkaistu 23.3.2022)
* Sydämen vajaatoiminta


Jos sinulla on Ensihoito -kirjasta vuoden 2021 versio, sivumäärät ovat seuraavat:

* Lue Itsistä (ei löydy tästä versiosta) Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
* 513-529 Sokki
* 770-778 Psykiatrinen potilas

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla 40-45.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 14.11.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20B
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS20V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Terveysportti, Akuuttihoito-opas: Lund, V. 2018. Potilaiden valinta tehohoitoon.
- Karlsson S et al. 2013. Hengityslaitehoidossa olevan aikuispotilaan sedaationtoteutus. Tehohoito 31 (1), 27 – 30
- Pedersena CM et al. 2009. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing 25, 21 – 30
Kirjat
- Ritmala-Castren, M., Lönn, M., Lundgren-Laine H., Meriläinen M., Peltomaa, M. 2017.Teho- ja valvontahoitotyön opas. Duodecim. Printon. Tallinna 2017.
Saatavana myös verkkokirjana Finna-Terveysportti-Käyttöliittymä-sh tietokannat-Teho- ja valvontahoitotyön opas tark. 2.10.2017
• Luku 2 Hengitysvajauspotilaan hoitotyö s. 29-121
• Luku 3 Verenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö s.123-198 (Ei vastapulsaatiohoitoa)
• Luku 6 Neurologisen potilaan hoitotyö s. 256-287
• Luku 12 Neste- ja ravitsemushoito s. 420-444
• Luku 14 Kivunhoito, sedaatio ja uni s. 461-481
• Luku 17 Potilaan kuntoutus s. 524-531
• Luku 18 Potilaan vastaanotto ja siirto s. 534-548
• Luku 19 Potilaan ja läheisten tukeminen s. 550-569

Sairaanhoitajan käsikirja (2017): Sepsiksen hoito

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:
- Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen. 2018. Ensihoito. 6.–7.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
• s. 101–110 Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
• s. 455–469 Sokki
• s. 688–694 Psykiatrinen potilas
- Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
• s. 10–18 Potilaan tutkimisen perusteet
• s. 19–62 Potilaan tutkiminen
• s. 63–127 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)
- Käypä hoito -suositukset akuuttihoidon osalta (vain ensihoito- ja päivystysvaihetta koskevat HOITO JA SEURANTAOHJEET)
* Sepelvaltimotautikohtaus (julkaistu 23.3.2022)
* Sydämen vajaatoiminta


Jos sinulla on Ensihoito -kirjasta vuoden 2021 versio, sivumäärät ovat seuraavat:

* Lue Itsistä (ei löydy tästä versiosta) Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
* 513-529 Sokki
* 770-778 Psykiatrinen potilas

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Huom! Toteutussuunnitelma päivittyy vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 46-51.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Tehohoitotyö. Alanen, Hakio & Koskela. 2022. Sanoma Pro: Helsinki.
Sivut päivitetään myöhemmin.

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:
- Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen. 2018. Ensihoito. 6.–7.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
• s. 101–110 Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
• s. 455–469 Sokki
• s. 688–694 Psykiatrinen potilas
- Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
• s. 10–18 Potilaan tutkimisen perusteet
• s. 19–62 Potilaan tutkiminen
• s. 63–127 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)
- Käypä hoito -suositukset akuuttihoidon osalta (vain ensihoito- ja päivystysvaihetta koskevat HOITO JA SEURANTAOHJEET)
* Sepelvaltimotautikohtaus (julkaistu 23.3.2022)
* Sydämen vajaatoiminta


Jos sinulla on Ensihoito -kirjasta vuoden 2021 versio, sivumäärät ovat seuraavat:

* Lue Itsistä (ei löydy tästä versiosta) Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
* 513-529 Sokki
* 770-778 Psykiatrinen potilas

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Huom! Toteutussuunnitelma päivittyy vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 6-12.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Tehohoitotyö. Alanen, Hakio & Koskela. 2022. Sanoma Pro: Helsinki.
Sivut päivitetään myöhemmin.

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:
- Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen. 2018. Ensihoito. 6.–7.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
• s. 101–110 Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
• s. 455–469 Sokki
• s. 688–694 Psykiatrinen potilas
- Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
• s. 10–18 Potilaan tutkimisen perusteet
• s. 19–62 Potilaan tutkiminen
• s. 63–127 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)
- Käypä hoito -suositukset akuuttihoidon osalta (vain ensihoito- ja päivystysvaihetta koskevat HOITO JA SEURANTAOHJEET)
* Sepelvaltimotautikohtaus (julkaistu 23.3.2022)
* Sydämen vajaatoiminta


Jos sinulla on Ensihoito -kirjasta vuoden 2021 versio, sivumäärät ovat seuraavat:

* Lue Itsistä (ei löydy tästä versiosta) Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
* 513-529 Sokki
* 770-778 Psykiatrinen potilas

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Huom! Toteutussuunnitelma päivittyy vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 12-16.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO

Tehohoitotyö. Alanen, Hakio & Koskela. 2022. Sanoma Pro: Helsinki.
Sivut päivitetään myöhemmin.

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:
- Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen. 2018. Ensihoito. 6.–7.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
• s. 101–110 Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
• s. 455–469 Sokki
• s. 688–694 Psykiatrinen potilas
- Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
• s. 10–18 Potilaan tutkimisen perusteet
• s. 19–62 Potilaan tutkiminen
• s. 63–127 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)
- Käypä hoito -suositukset akuuttihoidon osalta (vain ensihoito- ja päivystysvaihetta koskevat HOITO JA SEURANTAOHJEET)
* Sepelvaltimotautikohtaus (julkaistu 23.3.2022)
* Sydämen vajaatoiminta


Jos sinulla on Ensihoito -kirjasta vuoden 2021 versio, sivumäärät ovat seuraavat:

* Lue Itsistä (ei löydy tästä versiosta) Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
* 513-529 Sokki
* 770-778 Psykiatrinen potilas

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Huom! Toteutussuunnitelma päivittyy vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 2-6.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Matikainen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

LASTEN, NUORTEN JA PERHEEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP LAPSY

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
• syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
• syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
• osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
• osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
• syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotyössä ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
• osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö

Sisältö
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
• Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
• lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
• sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
• sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
• lasten ja nuorten tehohoitotyö
• lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
• kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
• lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
• Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
• Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Suomeksi
Storvik-Sydänmaa,S., Tervajärvi,L.& Hammar,A-M.2019.Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Aiheeseen liittyvät artikkelit, luennot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan etäopiskeluna vko 35-39 , maanantaisin ja keskiviikkoisin
klo 15.30-18.00. Jaksolle osallistuminen vaatii aktiivista läsnäoloa etätunneilla, joihin liittyy ennakkotehtävä. Ennakkotehtävät tehtynä ennen tunteja.

Menetelminä:
- Vuorovaikutukselliset luennot
- Ennakkotehtävät
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät
- Esitykset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkokoe teoria ja lääkelaskut 27.9. klo 15.30 - 21.00 välillä

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, digitaalinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ 5 op vastaa 135h opiskelijan työtä

Etätapaamiset 24h
Ennakkotehtävät 40h
Muut tehtävät 10h
Esityksen valmistelu 20h
Kokeeseen
valmistautuminen 40h

Sisällön jaksotus

Tavoitteet

Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä

Opiskelija
- syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
- syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
- osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
- osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
- syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
- tunnistaa tavallisimmat lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
- syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
- osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö

Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

- Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
- Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
- lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
- sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
- sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
- lasten ja nuorten tehohoitotyö
- lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
- lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja hoitopolku
- kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
- lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
- Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
- Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
- Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:

Perusopinnot täytyy olla suoritettuna ennen jaksolle osallistumista.

Ja erityisesti seuraavat jaksot:

Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Sisätautien hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Kirurginen hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat kohteet:

1.Verkkokoe (numeraalinen arviointi)
2.Lääkelaskut (hyväksytty)
3.Tehtävät (hyväksytty)
4.Esitykset(hyväksytty)   

Tehtävistä:        
Ennakkotehtävät tehtynä ennen ko. etätunteja
Muut tehtävät tehtynä ennen kokeeseen osallistumista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Annika Luomala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

LASTEN, NUORTEN JA PERHEEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP LAPSY

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
• syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
• syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
• osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
• osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
• syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotyössä ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
• osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö

Sisältö
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
• Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
• lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
• sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
• sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
• lasten ja nuorten tehohoitotyö
• lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
• kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
• lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
• Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
• Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Suomeksi
Storvik-Sydänmaa,S., Tervajärvi,L.& Hammar,A-M.2019.Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Opetusmenetelmät

- Vuorovaikutukselliset luennot
- Ennakkotehtävät
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät
- Esitykset

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
- syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
- syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
- osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
- osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
- syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
- tunnistaa tavallisimmat lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
- syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
- osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja
- Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
- Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
- lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
- sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
- sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
- lasten ja nuorten tehohoitotyö
- lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
- lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja hoitopolku
- kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
- lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
- Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
- Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
- Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:
Perusopinnot täytyy olla suoritettuna ennen jaksolle osallistumista.
Ja erityisesti seuraavat jaksot:
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Sisätautien hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Kirurginen hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 13.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

14 - 14

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Matikainen
 • Annika Luomala
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

LASTEN, NUORTEN JA PERHEEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP LAPSY

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
• syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
• syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
• osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
• osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
• syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotyössä ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
• osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö

Sisältö
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
• Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
• lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
• sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
• sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
• lasten ja nuorten tehohoitotyö
• lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
• kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
• lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
• Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
• Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Suomeksi
Storvik-Sydänmaa,S., Tervajärvi,L.& Hammar,A-M.2019.Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Aiheeseen liittyvät artikkelit ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

- Vuorovaikutukselliset luennot
- Ennakkotehtävät
- Ohjaus ja käytännön tilanteet sairaalaympäristössä
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät
- Esitykset

Kansainvälisyys

-Jakso toteutuu lähiopetuksena viikoilla 46–50 ma ja ke klo 15.30-18.00
-Toteutus tehdään yhdessä Varhan Majakkasairaalan henkilökunnan kanssa. Osa jakson opetuksesta toteutetaan Majakkasairaalan tiloissa ja silloin on mahdollisuus tutustua lastenosastojen tiloihin ja käytännön hoitoihin sairaanhoitajien opastuksella.
-Tämän toteutuksen tarkoituksena on rekrytoida ko. jaksoon osallistuvia opiskelijoita seuraaviin harjoittelujaksoihin ja työhön sairaanhoitajana Lasten ja nuorten klinikan osastoille.
- LAPSY-jaksoon valitaan 14 opiskelijaa, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita lasten ja nuorten hoitotyöhön.
- Toteutukseen kiinnostuneilta vaaditaan vapaamuotoinen motivaatiokirje joka tulisi sisältää motivaatiosi ja kiinnostuksesi lasten ja nuorten hoitotyöhön ja perustelut, miksi sinun pitäisi päästä jaksolle. Kerro ja kuvaile myös kokemustasi lasten parissa. Lähetä motivaatiokirje jakson opettajille sähköpostitse.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
- syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
- syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
- osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
- osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
- syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
- tunnistaa tavallisimmat lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
- syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
- osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja
- Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
- Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
- lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
- sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
- sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
- lasten ja nuorten tehohoitotyö
- lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
- lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja hoitopolku
- kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
- lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
- Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
- Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
- Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:
Perusopinnot täytyy olla suoritettuna ennen jaksolle osallistumista.
Ja erityisesti seuraavat jaksot:
Lasten ja nuorten hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Sisätautien hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Kirurginen hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Annika Luomala
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V

Tavoitteet

LASTEN, NUORTEN JA PERHEEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP LAPSY

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
• syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
• syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
• osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
• osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
• syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotyössä ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
• osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö

Sisältö
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
• Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
• lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
• sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
• sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
• lasten ja nuorten tehohoitotyö
• lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
• kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
• lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
• Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
• Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Suomeksi
Storvik-Sydänmaa,S., Tervajärvi,L.& Hammar,A-M.2019.Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Opetusmenetelmät

- Vuorovaikutukselliset luennot
- Ennakkotehtävät
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät
- Esitykset

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
- syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
- syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
- osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
- osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
- syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
- tunnistaa tavallisimmat lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
- syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
- osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja
- Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
- Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
- lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
- sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
- sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
- lasten ja nuorten tehohoitotyö
- lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
- lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja hoitopolku
- kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
- lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
- Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
- Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
- Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:
Perusopinnot täytyy olla suoritettuna ennen jaksolle osallistumista.
Ja erityisesti seuraavat jaksot:
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Sisätautien hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Kirurginen hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopuksi on kokoava koe, johon osallistuminen edellyttää kaikkien tehtävien palautusta ajallaan ennen koetta.
Kokeeseen on uusintamahdollisuus kaksi viikkoa ensimmäisen kokeen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Päivi Matikainen
Ryhmät
 • MSAISS22
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S22
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A

Tavoitteet

LASTEN, NUORTEN JA PERHEEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP LAPSY

Tavoitteet
Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä
Opiskelija
• syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
• syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
• osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
• osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
• syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotyössä ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
• syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
• osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö

Sisältö
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
• Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
• lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
• sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
• sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
• lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
• lasten ja nuorten tehohoitotyö
• lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
• kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
• lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
• Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
• Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Suomeksi
Storvik-Sydänmaa,S., Tervajärvi,L.& Hammar,A-M.2019.Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Aiheeseen liittyvät artikkelit, luennot ja materiaalit

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan etäopiskeluna vkot 7-11 ma ja ke klo 15.30-18.00
Jaksolle osallistuminen vaatii aktiivista läsnäoloa etätunneilla, joihin liittyy ennakkotehtävä. Ennakkotehtävät tehtynä ennen tunteja.

Menetelminä:
- Vuorovaikutukselliset luennot
- Ennakkotehtävät
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät
- Esitykset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkokoe teoria ja lääkelaskut viikolla 11

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, digitaalinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ 5 op vastaa 135h opiskelijan työtä

Etätapaamiset 24h
Ennakkotehtävät 40h
Muut tehtävät 10h
Esityksen valmistelu 20h
Kokeeseen
valmistautuminen 40h

Sisällön jaksotus

Tavoitteet

Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa lasten ja nuorten vaativassa hoitotyössä

Opiskelija
- syventää taitojaan lapsipotilaan kliinisessä tutkimisessa
- syventää ammatillista osaamistaan lasten ja nuorten akuuttihoitotyössä sekä pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen hoitotyössä
- osaa ohjata ja tukea lasta ja perhettä kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyössä
- osaa tunnistaa sairaan vastasyntyneen ja keskoslapsen hoitotyön erityispiirteitä
- syventää osaamistaan kirurgisen lapsipotilaan hoitotyössä
- tunnistaa tavallisimmat lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ja osaa tukea lasta ja perhettä hoitotyön auttamismenetelmin
- syventää osaamistaan lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidossa
- osaa arvioida omaan toimintaansa osana työelämäyhteisöä ja ammatillista kehittymistään lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Sisältö

Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

- Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulokset hoidollisen päätöksenteon tukena
- Vaativat terveysongelmat ja sairaudet lapsilla ja nuorilla:
- lasten ja nuorten akuuttihoitotyö
- sairaan vastasyntyneen/keskosen hoitotyö
- sydänsairautta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- syöpää sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
- lasten ja nuorten neurologisten terveysongelmien hoito
- lasten ja nuorten tehohoitotyö
- lasten ja nuorten vaativa kirurginen hoitotyö
- lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja hoitopolku
- kriittisesti sairaan ja kuolevan lapsen hoitotyö
- lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitotyö
- Perhehoitotyö sairaan lapsen vaativassa hoitotyössä
- Lasten ja nuorten vaativa lääke- ja nestehoito ja farmakologia
- Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:

Perusopinnot täytyy olla suoritettuna ennen jaksolle osallistumista.

Ja erityisesti seuraavat jaksot:

Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Sisätautien hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa
Kirurginen hoitotyö sekä prekliininen harjoittelu luokassa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat kohteet:

1.Verkkokoe (numeraalinen arviointi)
2.Lääkelaskut (hyväksytty)
3.Tehtävät (hyväksytty)
4.Esitykset(hyväksytty)   

Tehtävistä:        
Ennakkotehtävät tehtynä ennen ko. etätunteja
Muut tehtävät tehtynä ennen kokeeseen osallistumista

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riia Lamminmäki
 • Katri Mattsson
 • Henna Lehtola
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • MSAISS22
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S22
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP GEHO

Tavoitteet
• opiskelija syventää tietojaan ikäpolitiikasta, ikäihmisten palvelujärjestelmästä ja ikääntyneen hoitotyöstä
• tietää vanhenemisen fysiologian ja vanhenemismuutosten yhteydet sairauksien ilmenemismuotoihin ja hoidon ongelmiin
• perehtyy ikääntyneiden hoidossa huomioitaviin erityiskysymyksiin kuten kaltoinkohtelu, tapaturmien ehkäisy
• syventää valmiuksiaan ikääntyneiden turvallisessa lääkehoidossa
• tietää geroteknologian mahdollisuudet ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi hyödyntäen moniammatillista verkostoa
• osaa tehdä kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn kartoituksen ja sen pohjalta suunnitella hoidon ja palvelun suunnittelua, koordinointia, toteutusta ja arviointia
• Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan ikääntyneen potilaan hoidontarpeen ja pystyy itsenäisesti tekemään päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä
• Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
• Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
• Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
• Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
• Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
• Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Kirja: Gerontologia ( Heikkinen, Rantanen ) / saatavilla Duodecim, Oppiportti
Kirja: Muistisairaan hoito (duodecim, Oppiportti)
Oppimisalustan materiaali
Gerontologia-lehti
Opiskelijan tuottama materiaali
Muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

Pari- ja ryhmätyöt
Learning cafe
Tutkimuspiiri
Luento-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h= 135 h opiskelijan työtä, josta 24 h tapahtuu etäyhteydellä lähiopetuksena

Sisällön jaksotus

Pääsisältöjä ovat
- Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
- Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
- Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
- Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
- Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
- Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
- Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset
Opintojakson yhteydessä mahdollisuus osallistua Selkokahvilan pitoon Sunklinikan järjestämänä Senioripäivänä 28.9. Tarkoituksena on vetää "selkokahvila" ihmisille, joilla on afasia (tulevat Aivoliiton Juttutuvista). Tätä tapahtumaa ohjaa Riia Lamminmäki. Lisätietoa asiasta opintojakson alkaessa.

AJOITUS: vkot 35-39 lähiopetuskerrat ti ja to klo 15.30-18

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyl - 5
- aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille
- opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytysti
- osallistuminen ryhmätyöskentelyyn

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
 • Henna Lehtola
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21

Tavoitteet

GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP GEHO

Tavoitteet
• opiskelija syventää tietojaan ikäpolitiikasta, ikäihmisten palvelujärjestelmästä ja ikääntyneen hoitotyöstä
• tietää vanhenemisen fysiologian ja vanhenemismuutosten yhteydet sairauksien ilmenemismuotoihin ja hoidon ongelmiin
• perehtyy ikääntyneiden hoidossa huomioitaviin erityiskysymyksiin kuten kaltoinkohtelu, tapaturmien ehkäisy
• syventää valmiuksiaan ikääntyneiden turvallisessa lääkehoidossa
• tietää geroteknologian mahdollisuudet ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi hyödyntäen moniammatillista verkostoa
• osaa tehdä kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn kartoituksen ja sen pohjalta suunnitella hoidon ja palvelun suunnittelua, koordinointia, toteutusta ja arviointia
• Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan ikääntyneen potilaan hoidontarpeen ja pystyy itsenäisesti tekemään päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä
• Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
• Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
• Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
• Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
• Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
• Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Kirja: Gerontologia ( Heikkinen, Rantanen ) / saatavilla Duodecim, Oppiportti
Kirja: Muistisairaan hoito (duodecim, Oppiportti)
Oppimisalustan materiaali
Gerontologia-lehti
Opiskelijan tuottama materiaali
Muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

Pari- ja ryhmätyöt
Learning cafe
Tutkimuspiiri
Luento-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h= 135 h opiskelijan työtä, josta 24 h tapahtuu etäyhteydellä lähiopetuksena

Sisällön jaksotus

Pääsisältöjä ovat
- Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
- Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
- Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
- Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
- Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
- Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
- Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset

AJOITUS: vkot 2-6, ti ja to klo 15.30-18 etänä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyl - 5
- aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille
- opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytysti
- osallistuminen ryhmätyöskentelyyn

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Minna Markela
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

SISÄTAUTIKIRURGISEN POTILAAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP SIKSY
Tavoite
Opiskelija
• osaa sisätauti/kirurgisen potilaan hoitotyön erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin- osaa potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen vaativan sisätauti/kirurgisen potilaan hoidossa.
• osaa keskeiset sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.
• osaa keskeiset hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• lisää valmiuksiaan sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa lääke- ja nestehoidossa
• osaa hoitaa vakavan sairauden tai trauman saanutta potilasta ja hänen läheisiään
• osaa toteuttaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvää potilasohjausta sekä suunnitella potilaan tukemisesta ja kuntoutumisesta pysyvän ruumiinkuvan ja toimintakyvyn muutostilanteissa.
• osaa perioperatiivisessa vaativassa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
• syventää tietojaan ja taitojaan kirurgisen potilaan toimenpideyksikössä tapahtuvassa vaativassa hoitotyössä
• osaa perioperatiivisen potilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• syventää tietojaan leikkauspotilaan lääke- ja nestehoidosta

Sisältö

Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
• Syvennetään ja laajennetaan SIHOssa käsiteltyjä aiheita
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Oppimateriaalit

SISY- JA KISY tenttimateriaali:
Materiaalit Itslearningista & Kliininen hoitotyö. 2023. 10.-11. painos TAI e-kirja 2023. Sanoma Pro Oy.
Lue tenttiin kappaleet:
Sydämen vajaatoiminta
Rytmihäiriöt
Sydämen läppäviat
Sydänlihassairaudet
Tulehdukselliset sydänsairaudet
Keuhkoembolia ja syvä laskimotukos
Epilepsiaa sairastavan hoitotyö
MS-tautia sairastavan hoitotyö
Hermoston infektiota sairastavan hoitotyö
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö
Maksakirroosia sairastavan hoitotyö
Sepsis
Ilmarinta
Yleiset neurologiset oireet ja niiden hoito

Terveysportti > Oppiportti
• Kirurgia
- Plastiikkakirurgia: Mitä plastiikkakirurgia on? Plastiikkakirurgiset tekniikat
- Palo- ja paleltumavammat:
Palovammat: Palovammapotilaan ensihoito ja hoidon porrastus. Palovammahoito terveyskeskuksessa, Palovammapotilaan hoito sairaalassa.Paleltumavammat
- Neurokirurgia: Neurokirurgia ja neurotautien yksilöllistetty hoito Suomessa.
Neurokirurgisesti hoidettavien tautien oireet ja kuvantaminen.
Ensihoidosta neurotehohoitoon. Aivokuolema ja elinluovutus.
- Aivovammat: Aivovammojen luokittelu. Aivovammapotilaan ensihoito.
Aivovamman hoito vaikeusasteen mukaan. Kallonsisäisten hematoomien tyhjennys.
Aivovamman jatkohoito.
Terveysportti
• Akuuttihoito -> Päivystyskirurgian opas
- Vaikeasti vammautunut potilas kokonaan.
- Thorax-kirurgia:
Ilmarinnan diagnostiikka. Ilmarinnan hoit. Pleuraimu. Rintakehän vammojen diagnostiikka.
Hemothorax. Keuhkokontuusio. Rinnanseinämän vammat. Hengitysteiden vammat. Pallean vammat
Sydänvammat.
- Haavat ja komplisoituneet vammat: Traumaattisen haavan hoito. Avomurtumat. Erityiset vammamekanismit. Pehmytkudosverenpurkauma.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät, verkkokurssit, potilasohjaustilanteen luokkasimulaatio ja
simulaatiot Medisiina D:n simucenterissä.

Kansainvälisyys

Verkko-oppiminen, case- tehtävillä opiminen ja simulaatiooppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SISY opiskelijan työtä 67,5 h / 2,5 op.
Lähiopetusta on SISYÄ ja KISYÄ molempia noin 15 h
Tenttimateriaali sivuja on kirjasta 108, käyttäen kaavaa: 15h/ 100 sivua keskivaikeaa tekstiä 16 h.
Oppiportin verkkokurssit:
EKG hitaat rytmihäiriöt 30 min
EKG nopeat rytmihäiriöt 40 min
EKG ja iskemia 30 min
TB perusteet 150 min
TB hoito ja tartunnanjäljitys 90 min
Yhteensä: 5 tuntia 40 min
Case tehtävä noin 500 sanaa, menee arviolta 5 h (kaavalla 120 sanaa/h).
Ryhmätyönä potilasohjausmateriaalin tekeminen ja esityksen harjoittelu vaatii ensin lukemista max. 100 sivua eli 15 h, sitten kirjoitusta noin 360 sanaa eli 3 tuntia ja esityksen valmistelu 4 tuntia, opiskelijan työnä 22 tuntia, josta puolet SISYä ja puolet KISYä

Sisällön jaksotus

Viikot 35-39 ma ja ke klo 15.30-18.00
Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY, josta 1 op englanninkielisiä opintoja
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY, josta 1 op englanninkielisiä opintoja
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SISY/ KISY tehtävät hyväksytty/hylätty
SISY / KISY potilasohjaustilanne hyväksytty/hylätty
SISY/ KISY simulaatiot hyväksytty/hylätty
SISY tentti numeerinen arviointi 0-5
KISY tentti numeerinen arviointi 0-5
Lääkelaskut hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Olet opiskellut sisätautien ja kirurgian hoitotyön perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
 • Anu Nousiainen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

SISÄTAUTIKIRURGISEN POTILAAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP SIKSY
Tavoite
Opiskelija
• osaa sisätauti/kirurgisen potilaan hoitotyön erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin- osaa potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen vaativan sisätauti/kirurgisen potilaan hoidossa.
• osaa keskeiset sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.
• osaa keskeiset hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• lisää valmiuksiaan sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa lääke- ja nestehoidossa
• osaa hoitaa vakavan sairauden tai trauman saanutta potilasta ja hänen läheisiään
• osaa toteuttaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvää potilasohjausta sekä suunnitella potilaan tukemisesta ja kuntoutumisesta pysyvän ruumiinkuvan ja toimintakyvyn muutostilanteissa.
• osaa perioperatiivisessa vaativassa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
• syventää tietojaan ja taitojaan kirurgisen potilaan toimenpideyksikössä tapahtuvassa vaativassa hoitotyössä
• osaa perioperatiivisen potilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• syventää tietojaan leikkauspotilaan lääke- ja nestehoidosta

Sisältö

Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
• Syvennetään ja laajennetaan SIHOssa käsiteltyjä aiheita
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Oppimateriaalit

SISY tenttimateriaali:
Itslearningin kurssimateriaali ja
Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Buure, Ekola, Partamies & Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö. 8. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. TAI e-kirja 2020 8.-9. painos.
6.8 Sydämen vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö s. 236-245
6.9 Rytmihäiriötä sairastavan hoitotyö s. 249-282
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö s. 283-285
6.11 Sydänlihassairauksia sairastavan hoitotyö s. 289-295
6.12 Tulehduksellista sydänsairautta sairastavan hoitotyö s. 296-302
6.14 Keuhkoembolia ja syvä laskimotukos s. 309-314
7.8 MS-tautia sairastavan hoitotyö s. 368-375
7.10 Epilepsiaa sairastavan hoitotyö s. 381-388
7.11 Hermoston infektiota sairastavan hoitotyö s. 389-392
10.14 Maksan, sapen ja haiman sairaudet s.550-551
10.14.1 Maksakirroosia sairastavan hoitotyö s. 552-554
12.6 Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö s. 624-648
14.2 Sepsistä sairastavan hoitotyö s. 739-742
KISY tenttimateriaali:
Materiaalit Itslearningista &
Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Buure, Ekola, Partamies, Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö. 8. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy.
6.6 Valtimotautien hoito; 6.6.3 Kajoavat hoidot s. 212-217
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö s. 283-288
7.5 Yleiset neurologiset oireet ja niiden hoito; 7.5.4 Kohonnutta kallonsisästä painetta sairastavan hoitotyö s. 350-352
7.7 Aivokasvainpotilaan hoitotyö s. 364-367
9.7 Ilmarintaa sairastavan hoitotyö s. 490-493
Terveysportti > Oppiportti
• Kirurgia
- Plastiikkakirurgia: Mitä plastiikkakirurgia on? Plastiikkakirurgiset tekniikat
- Palo- ja paleltumavammat:
Palovammat: Palovammapotilaan ensihoito ja hoidon porrastus. Palovammahoito terveyskeskuksessa, Palovammapotilaan hoito sairaalassa.Paleltumavammat
- Neurokirurgia: Neurokirurgia ja neurotautien yksilöllistetty hoito Suomessa.
Neurokirurgisesti hoidettavien tautien oireet ja kuvantaminen.
Ensihoidosta neurotehohoitoon. Aivokuolema ja elinluovutus.
- Aivovammat: Aivovammojen luokittelu. Aivovammapotilaan ensihoito.
Aivovamman hoito vaikeusasteen mukaan. Kallonsisäisten hematoomien tyhjennys.
Aivovamman jatkohoito.
Terveysportti
• Akuuttihoito ja anestesia -> Päivystyskirurgian opas
- Vaikeasti vammautunut potilas kokonaan.
- Thorax-kirurgia:
Ilmarinnan diagnostiikka. Ilmarinnan hoit. Pleuraimu. Rintakehän vammojen diagnostiikka.
Hemothorax. Keuhkokontuusio. Rinnanseinämän vammat. Hengitysteiden vammat. Pallean vammat
Sydänvammat.
- Haavat ja komplisoituneet vammat: Traumaattisen haavan hoito. Avomurtumat. Erityiset vammamekanismit. Pehmytkudosverenpurkauma.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät, verkkokurssit, potilasohjaustilanteet.

Kansainvälisyys

Verkko-oppiminen, case- tehtävillä opiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SISY opiskelijan työtä 67,5 h / 2,5 op.
Lähiopetusta on SISYÄ ja KISYÄ molempia noin 15 h
Tenttimateriaali sivuja on kirjasta 108, käyttäen kaavaa: 15h/ 100 sivua keskivaikeaa tekstiä 16 h.
Oppiportin verkkokurssit:
EKG hitaat rytmihäiriöt 30 min
EKG nopeat rytmihäiriöt 40 min
EKG ja iskemia 30 min
TB perusteet 150 min
TB hoito ja tartunnanjäljitys 90 min
Yhteensä: 5 tuntia 40 min
Case tehtävä noin 500 sanaa, menee arviolta 5 h (kaavalla 120 sanaa/h).
Ryhmätyönä potilasohjausmateriaalin tekeminen ja esityksen harjoittelu vaatii ensin lukemista max. 100 sivua eli 15 h, sitten kirjoitusta noin 360 sanaa eli 3 tuntia ja esityksen valmistelu 4 tuntia, opiskelijan työnä 22 tuntia, josta puolet SISYä ja puolet KISYä

Sisällön jaksotus

Viikot 35 - 39, ti ja to 15.30-18
Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY,
• sydämen vajaatoiminta
• rytmihäiriöt
• maksapotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
- tuberkuloosipotilas
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY,
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SISY/ KISY tehtävät hyväksytty/hylätty
SISY / KISY potilasohjaustilanne hyväksytty/hylätty
SISY tentti numeerinen arviointi 0-5
KISY tentti numeerinen arviointi 0-5
Lääkelaskut hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Olet opiskellut sisätautien ja kirurgian hoitotyön perusteet.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 14.11.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Minna Markela
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

SISÄTAUTIKIRURGISEN POTILAAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP SIKSY
Tavoite
Opiskelija
• osaa sisätauti/kirurgisen potilaan hoitotyön erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin- osaa potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen vaativan sisätauti/kirurgisen potilaan hoidossa.
• osaa keskeiset sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.
• osaa keskeiset hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• lisää valmiuksiaan sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa lääke- ja nestehoidossa
• osaa hoitaa vakavan sairauden tai trauman saanutta potilasta ja hänen läheisiään
• osaa toteuttaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvää potilasohjausta sekä suunnitella potilaan tukemisesta ja kuntoutumisesta pysyvän ruumiinkuvan ja toimintakyvyn muutostilanteissa.
• osaa perioperatiivisessa vaativassa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
• syventää tietojaan ja taitojaan kirurgisen potilaan toimenpideyksikössä tapahtuvassa vaativassa hoitotyössä
• osaa perioperatiivisen potilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• syventää tietojaan leikkauspotilaan lääke- ja nestehoidosta

Sisältö

Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
• Syvennetään ja laajennetaan SIHOssa käsiteltyjä aiheita
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Oppimateriaalit

SISY tenttimateriaali:
Itslearningin kurssimateriaali ja
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö. 2023. 11., uudistettu painos . Sanoma Pro Oy. TAI e-kirja 2023, 11. painos.
2.5.4 Sepsis
3.5 Sydämen vajaatoiminta
3.6 Rytmihäiriöt
3.7 Sydämen läppäviat
3.8 Sydänlihassairaudet
3.9 Tulehdukselliset sydänsairaudet
3.11 Keuhkoembolia ja syvä laskimotukos
4.5 Epilepsiaa sairastavan hoitotyö
4.6 MS-tautia sairastavan hoitotyö
4.8 Hermoston infektiota sairastavan hoitotyö
6.2 Akuuttia munuaisvauriota sairastavan hoitotyö
6.3 Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö
10.12 Maksakirroosia sairastavan hoitotyö
KISY tenttimateriaali:
Materiaalit Itslearningista &
Kliininen hoitotyö. 2023. 10. uusin painos. Sanoma Pro Oy.
6.6 Valtimotautien hoito; 6.6.3 Kajoavat hoidot
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö
7.5 Yleiset neurologiset oireet ja niiden hoito; 7.5.4 Kohonnutta kallonsisästä painetta sairastavan hoitotyö
7.7 Aivokasvainpotilaan hoitotyö
9.7 Ilmarintaa sairastavan hoitotyö
Terveysportti > Oppiportti
• Kirurgia
- Plastiikkakirurgia: Mitä plastiikkakirurgia on? Plastiikkakirurgiset tekniikat
- Palo- ja paleltumavammat:
Palovammat: Palovammapotilaan ensihoito ja hoidon porrastus. Palovammahoito terveyskeskuksessa, Palovammapotilaan hoito sairaalassa.Paleltumavammat
- Neurokirurgia: Neurokirurgia ja neurotautien yksilöllistetty hoito Suomessa.
Neurokirurgisesti hoidettavien tautien oireet ja kuvantaminen.
Ensihoidosta neurotehohoitoon. Aivokuolema ja elinluovutus.
- Aivovammat: Aivovammojen luokittelu. Aivovammapotilaan ensihoito.
Aivovamman hoito vaikeusasteen mukaan. Kallonsisäisten hematoomien tyhjennys.
Aivovamman jatkohoito.
Terveysportti
• Akuuttihoito -> Päivystyskirurgian opas
- Vaikeasti vammautunut potilas kokonaan.
- Thorax-kirurgia:
Ilmarinnan diagnostiikka. Ilmarinnan hoit. Pleuraimu. Rintakehän vammojen diagnostiikka.
Hemothorax. Keuhkokontuusio. Rinnanseinämän vammat. Hengitysteiden vammat. Pallean vammat
Sydänvammat.
- Haavat ja komplisoituneet vammat: Traumaattisen haavan hoito. Avomurtumat. Erityiset vammamekanismit. Pehmytkudosverenpurkauma.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät, verkkokurssit, potilasohjaustilanteen luokkasimulaatio ja
simulaatiot Medisiina D:n simucenterissä.

Kansainvälisyys

Verkko-oppiminen, case- tehtävillä opiminen ja simulaatiooppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SISY opiskelijan työtä 67,5 h / 2,5 op.
Lähiopetusta on SISYÄ ja KISYÄ molempia noin 15 h
Tenttimateriaali sivuja on kirjasta 108, käyttäen kaavaa: 15h/ 100 sivua keskivaikeaa tekstiä 16 h.
Oppiportin verkkokurssit:
EKG hitaat rytmihäiriöt 30 min
EKG nopeat rytmihäiriöt 40 min
EKG ja iskemia 30 min
TB perusteet 150 min
TB hoito ja tartunnanjäljitys 90 min
Yhteensä: 5 tuntia 40 min
Case tehtävä noin 500 sanaa, menee arviolta 5 h (kaavalla 120 sanaa/h).
Ryhmätyönä potilasohjausmateriaalin tekeminen ja esityksen harjoittelu vaatii ensin lukemista max. 100 sivua eli 15 h, sitten kirjoitusta noin 360 sanaa eli 3 tuntia ja esityksen valmistelu 4 tuntia, opiskelijan työnä 22 tuntia, josta puolet SISYä ja puolet KISYä

Sisällön jaksotus

Viikot 46-50 ti ja to klo 15.30>
Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY, josta 1 op englanninkielisiä opintoja
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY, josta 1 op englanninkielisiä opintoja
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SISY/ KISY tehtävät hyväksytty/hylätty
SISY / KISY potilasohjaustilanne hyväksytty/hylätty
SISY/ KISY simulaatiot hyväksytty/hylätty
SISY tentti numeerinen arviointi 0-5
KISY tentti numeerinen arviointi 0-5
Lääkelaskut hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Olet opiskellut sisätautien ja kirurgian hoitotyön perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 16.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
 • Anu Nousiainen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

SISÄTAUTIKIRURGISEN POTILAAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP SIKSY
Tavoite
Opiskelija
• osaa sisätauti/kirurgisen potilaan hoitotyön erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin- osaa potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen vaativan sisätauti/kirurgisen potilaan hoidossa.
• osaa keskeiset sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.
• osaa keskeiset hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• lisää valmiuksiaan sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa lääke- ja nestehoidossa
• osaa hoitaa vakavan sairauden tai trauman saanutta potilasta ja hänen läheisiään
• osaa toteuttaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvää potilasohjausta sekä suunnitella potilaan tukemisesta ja kuntoutumisesta pysyvän ruumiinkuvan ja toimintakyvyn muutostilanteissa.
• osaa perioperatiivisessa vaativassa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
• syventää tietojaan ja taitojaan kirurgisen potilaan toimenpideyksikössä tapahtuvassa vaativassa hoitotyössä
• osaa perioperatiivisen potilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• syventää tietojaan leikkauspotilaan lääke- ja nestehoidosta

Sisältö

Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
• Syvennetään ja laajennetaan SIHOssa käsiteltyjä aiheita
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Oppimateriaalit

SISY tenttimateriaali:
Itslearningin kurssimateriaali ja
Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Buure, Ekola, Partamies & Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö. 8. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. TAI e-kirja 2020 8.-9. painos.
6.8 Sydämen vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö s. 236-245
6.9 Rytmihäiriötä sairastavan hoitotyö s. 249-282
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö s. 283-285
6.11 Sydänlihassairauksia sairastavan hoitotyö s. 289-295
6.12 Tulehduksellista sydänsairautta sairastavan hoitotyö s. 296-302
6.14 Keuhkoembolia ja syvä laskimotukos s. 309-314
7.8 MS-tautia sairastavan hoitotyö s. 368-375
7.10 Epilepsiaa sairastavan hoitotyö s. 381-388
7.11 Hermoston infektiota sairastavan hoitotyö s. 389-392
10.14 Maksan, sapen ja haiman sairaudet s.550-551
10.14.1 Maksakirroosia sairastavan hoitotyö s. 552-554
12.6 Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö s. 624-648
14.2 Sepsistä sairastavan hoitotyö s. 739-742
KISY tenttimateriaali:
Materiaalit Itslearningista &
Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Buure, Ekola, Partamies, Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö. 8. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy.
6.6 Valtimotautien hoito; 6.6.3 Kajoavat hoidot s. 212-217
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö s. 283-288
7.5 Yleiset neurologiset oireet ja niiden hoito; 7.5.4 Kohonnutta kallonsisästä painetta sairastavan hoitotyö s. 350-352
7.7 Aivokasvainpotilaan hoitotyö s. 364-367
9.7 Ilmarintaa sairastavan hoitotyö s. 490-493
Terveysportti > Oppiportti
• Kirurgia
- Plastiikkakirurgia: Mitä plastiikkakirurgia on? Plastiikkakirurgiset tekniikat
- Palo- ja paleltumavammat:
Palovammat: Palovammapotilaan ensihoito ja hoidon porrastus. Palovammahoito terveyskeskuksessa, Palovammapotilaan hoito sairaalassa.Paleltumavammat
- Neurokirurgia: Neurokirurgia ja neurotautien yksilöllistetty hoito Suomessa.
Neurokirurgisesti hoidettavien tautien oireet ja kuvantaminen.
Ensihoidosta neurotehohoitoon. Aivokuolema ja elinluovutus.
- Aivovammat: Aivovammojen luokittelu. Aivovammapotilaan ensihoito.
Aivovamman hoito vaikeusasteen mukaan. Kallonsisäisten hematoomien tyhjennys.
Aivovamman jatkohoito.
Terveysportti
• Akuuttihoito ja anestesia -> Päivystyskirurgian opas
- Vaikeasti vammautunut potilas kokonaan.
- Thorax-kirurgia:
Ilmarinnan diagnostiikka. Ilmarinnan hoit. Pleuraimu. Rintakehän vammojen diagnostiikka.
Hemothorax. Keuhkokontuusio. Rinnanseinämän vammat. Hengitysteiden vammat. Pallean vammat
Sydänvammat.
- Haavat ja komplisoituneet vammat: Traumaattisen haavan hoito. Avomurtumat. Erityiset vammamekanismit. Pehmytkudosverenpurkauma.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät, verkkokurssit, potilasohjaustilanteet.

Kansainvälisyys

Verkko-oppiminen, case- tehtävillä opiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SISY opiskelijan työtä 67,5 h / 2,5 op.
Lähiopetusta on SISYÄ ja KISYÄ molempia noin 15 h
Tenttimateriaali sivuja on kirjasta 108, käyttäen kaavaa: 15h/ 100 sivua keskivaikeaa tekstiä 16 h.
Oppiportin verkkokurssit:
EKG hitaat rytmihäiriöt 30 min
EKG nopeat rytmihäiriöt 40 min
EKG ja iskemia 30 min
TB perusteet 150 min
TB hoito ja tartunnanjäljitys 90 min
Yhteensä: 5 tuntia 40 min
Case tehtävä noin 500 sanaa, menee arviolta 5 h (kaavalla 120 sanaa/h).
Ryhmätyönä potilasohjausmateriaalin tekeminen ja esityksen harjoittelu vaatii ensin lukemista max. 100 sivua eli 15 h, sitten kirjoitusta noin 360 sanaa eli 3 tuntia ja esityksen valmistelu 4 tuntia, opiskelijan työnä 22 tuntia, josta puolet SISYä ja puolet KISYä

Sisällön jaksotus

Viikot 46 - 50, ti ja to 15.30 -18
Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY,
• sydämen vajaatoiinta
• rytmihäiriöt
• maksapotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
- tuberkuloosipotilas
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY,
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SISY/ KISY tehtävät hyväksytty/hylätty
SISY / KISY potilasohjaustilanne hyväksytty/hylätty
SISY tentti numeerinen arviointi 0-5
KISY tentti numeerinen arviointi 0-5
Lääkelaskut hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Olet opiskellut sisätautien ja kirurgian hoitotyön perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Minna Nurminen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

SISÄTAUTIKIRURGISEN POTILAAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP SIKSY
Tavoite
Opiskelija
• osaa sisätauti/kirurgisen potilaan hoitotyön erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin- osaa potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen vaativan sisätauti/kirurgisen potilaan hoidossa.
• osaa keskeiset sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.
• osaa keskeiset hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• lisää valmiuksiaan sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa lääke- ja nestehoidossa
• osaa hoitaa vakavan sairauden tai trauman saanutta potilasta ja hänen läheisiään
• osaa toteuttaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvää potilasohjausta sekä suunnitella potilaan tukemisesta ja kuntoutumisesta pysyvän ruumiinkuvan ja toimintakyvyn muutostilanteissa.
• osaa perioperatiivisessa vaativassa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
• syventää tietojaan ja taitojaan kirurgisen potilaan toimenpideyksikössä tapahtuvassa vaativassa hoitotyössä
• osaa perioperatiivisen potilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• syventää tietojaan leikkauspotilaan lääke- ja nestehoidosta

Sisältö

Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
• Syvennetään ja laajennetaan SIHOssa käsiteltyjä aiheita
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Oppimateriaalit

SISY tenttimateriaali:
Itslearningin kurssimateriaali ja
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö. 2023. 11., uudistettu painos . Sanoma Pro Oy. TAI e-kirja 2023, 11. painos.
2.5.4 Sepsis
3.5 Sydämen vajaatoiminta
3.6 Rytmihäiriöt
3.7 Sydämen läppäviat
3.8 Sydänlihassairaudet
3.9 Tulehdukselliset sydänsairaudet
3.11 Keuhkoembolia ja syvä laskimotukos
4.5 Epilepsiaa sairastavan hoitotyö
4.6 MS-tautia sairastavan hoitotyö
4.8 Hermoston infektiota sairastavan hoitotyö
6.2 Akuuttia munuaisvauriota sairastavan hoitotyö
6.3 Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö
10.12 Maksakirroosia sairastavan hoitotyö
KISY tenttimateriaali:
Materiaalit Itslearningista &
Kliininen hoitotyö. 2023. 11. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy.
6.6 Valtimotautien hoito; 6.6.3 Kajoavat hoidot
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö
7.5 Yleiset neurologiset oireet ja niiden hoito; 7.5.4 Kohonnutta kallonsisästä painetta sairastavan hoitotyö
7.7 Aivokasvainpotilaan hoitotyö
9.7 Ilmarintaa sairastavan hoitotyö
Terveysportti > Oppiportti
• Kirurgia
- Plastiikkakirurgia: Mitä plastiikkakirurgia on? Plastiikkakirurgiset tekniikat
- Palo- ja paleltumavammat:
Palovammat: Palovammapotilaan ensihoito ja hoidon porrastus. Palovammahoito terveyskeskuksessa, Palovammapotilaan hoito sairaalassa.Paleltumavammat
- Neurokirurgia: Neurokirurgia ja neurotautien yksilöllistetty hoito Suomessa.
Neurokirurgisesti hoidettavien tautien oireet ja kuvantaminen.
Ensihoidosta neurotehohoitoon. Aivokuolema ja elinluovutus.
- Aivovammat: Aivovammojen luokittelu. Aivovammapotilaan ensihoito.
Aivovamman hoito vaikeusasteen mukaan. Kallonsisäisten hematoomien tyhjennys.
Aivovamman jatkohoito.
Terveysportti
• Akuuttihoito -> Päivystyskirurgian opas
- Vaikeasti vammautunut potilas kokonaan.
- Thorax-kirurgia:
Ilmarinnan diagnostiikka. Ilmarinnan hoit. Pleuraimu. Rintakehän vammojen diagnostiikka.
Hemothorax. Keuhkokontuusio. Rinnanseinämän vammat. Hengitysteiden vammat. Pallean vammat
Sydänvammat.
- Haavat ja komplisoituneet vammat: Traumaattisen haavan hoito. Avomurtumat. Erityiset vammamekanismit. Pehmytkudosverenpurkauma.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät, verkkokurssit, potilasohjaustilanteen luokkasimulaatio ja
simulaatiot Medisiina D:n simucenterissä.

Kansainvälisyys

Verkko-oppiminen, case- tehtävillä opiminen ja simulaatiooppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SISY opiskelijan työtä 67,5 h / 2,5 op.
KISY opiskelijan työtä 67,5 h / 2.5 op.
Lähiopetusta on SISYÄ ja KISYÄ molempia noin 15 h
Tenttimateriaali sivuja on kirjasta 108, käyttäen kaavaa: 15h/ 100 sivua keskivaikeaa tekstiä 16 h.
Oppiportin verkkokurssit:
EKG hitaat rytmihäiriöt 30 min
EKG nopeat rytmihäiriöt 40 min
EKG ja iskemia 30 min
TB perusteet 150 min
TB hoito ja tartunnanjäljitys 90 min
Yhteensä: 5 tuntia 40 min
Case tehtävä noin 500 sanaa, menee arviolta 5 h (kaavalla 120 sanaa/h).
Ryhmätyönä potilasohjausmateriaalin tekeminen ja esityksen harjoittelu vaatii ensin lukemista max. 100 sivua eli 15 h, sitten kirjoitusta noin 360 sanaa eli 3 tuntia ja esityksen valmistelu 4 tuntia, opiskelijan työnä 22 tuntia, josta puolet SISYä ja puolet KISYä

Sisällön jaksotus

Viikot 7-11, ma ja ke klo 15.30>
Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY, josta 1 op englanninkielisiä opintoja
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY, josta 1 op englanninkielisiä opintoja
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SISY/ KISY tehtävät hyväksytty/hylätty
SISY / KISY potilasohjaustilanne hyväksytty/hylätty
SISY/ KISY simulaatiot hyväksytty/hylätty
SISY tentti numeerinen arviointi 0-5
KISY tentti numeerinen arviointi 0-5
Lääkelaskut hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Olet opiskellut sisätautien ja kirurgian hoitotyön perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Kaarto
 • Anu Nousiainen
Ryhmät
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21

Tavoitteet

SISÄTAUTIKIRURGISEN POTILAAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP SIKSY
Tavoite
Opiskelija
• osaa sisätauti/kirurgisen potilaan hoitotyön erityisosaamista vaativien potilaiden hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin- osaa potilaan ja hänen läheistensä tukemisen ja ohjauksen vaativan sisätauti/kirurgisen potilaan hoidossa.
• osaa keskeiset sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen.
• osaa keskeiset hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• lisää valmiuksiaan sisätauti-kirurgisen potilaan vaativassa lääke- ja nestehoidossa
• osaa hoitaa vakavan sairauden tai trauman saanutta potilasta ja hänen läheisiään
• osaa toteuttaa kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvää potilasohjausta sekä suunnitella potilaan tukemisesta ja kuntoutumisesta pysyvän ruumiinkuvan ja toimintakyvyn muutostilanteissa.
• osaa perioperatiivisessa vaativassa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeen määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
• syventää tietojaan ja taitojaan kirurgisen potilaan toimenpideyksikössä tapahtuvassa vaativassa hoitotyössä
• osaa perioperatiivisen potilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• syventää tietojaan leikkauspotilaan lääke- ja nestehoidosta

Sisältö

Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY
• Moniongelmaisen sisätauteja sairastavan potilaan hoitotyö
• Vaativat rytmihäiriöt
• Monisairassisätautipotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
• Syvennetään ja laajennetaan SIHOssa käsiteltyjä aiheita
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Oppimateriaalit

SISY tenttimateriaali:
Itslearningin kurssimateriaali ja
Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Buure, Ekola, Partamies & Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö. 8. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. TAI e-kirja 2020 8.-9. painos.
6.8 Sydämen vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö s. 236-245
6.9 Rytmihäiriötä sairastavan hoitotyö s. 249-282
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö s. 283-285
6.11 Sydänlihassairauksia sairastavan hoitotyö s. 289-295
6.12 Tulehduksellista sydänsairautta sairastavan hoitotyö s. 296-302
6.14 Keuhkoembolia ja syvä laskimotukos s. 309-314
7.8 MS-tautia sairastavan hoitotyö s. 368-375
7.10 Epilepsiaa sairastavan hoitotyö s. 381-388
7.11 Hermoston infektiota sairastavan hoitotyö s. 389-392
10.14 Maksan, sapen ja haiman sairaudet s.550-551
10.14.1 Maksakirroosia sairastavan hoitotyö s. 552-554
12.6 Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö s. 624-648
14.2 Sepsistä sairastavan hoitotyö s. 739-742
KISY tenttimateriaali:
Materiaalit Itslearningista &
Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Buure, Ekola, Partamies, Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö. 8. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy.
6.6 Valtimotautien hoito; 6.6.3 Kajoavat hoidot s. 212-217
6.10 Sydämen läppäsairauksia sairastavan hoitotyö s. 283-288
7.5 Yleiset neurologiset oireet ja niiden hoito; 7.5.4 Kohonnutta kallonsisästä painetta sairastavan hoitotyö s. 350-352
7.7 Aivokasvainpotilaan hoitotyö s. 364-367
9.7 Ilmarintaa sairastavan hoitotyö s. 490-493
Terveysportti > Oppiportti
• Kirurgia
- Plastiikkakirurgia: Mitä plastiikkakirurgia on? Plastiikkakirurgiset tekniikat
- Palo- ja paleltumavammat:
Palovammat: Palovammapotilaan ensihoito ja hoidon porrastus. Palovammahoito terveyskeskuksessa, Palovammapotilaan hoito sairaalassa.Paleltumavammat
- Neurokirurgia: Neurokirurgia ja neurotautien yksilöllistetty hoito Suomessa.
Neurokirurgisesti hoidettavien tautien oireet ja kuvantaminen.
Ensihoidosta neurotehohoitoon. Aivokuolema ja elinluovutus.
- Aivovammat: Aivovammojen luokittelu. Aivovammapotilaan ensihoito.
Aivovamman hoito vaikeusasteen mukaan. Kallonsisäisten hematoomien tyhjennys.
Aivovamman jatkohoito.
Terveysportti
• Akuuttihoito ja anestesia -> Päivystyskirurgian opas
- Vaikeasti vammautunut potilas kokonaan.
- Thorax-kirurgia:
Ilmarinnan diagnostiikka. Ilmarinnan hoit. Pleuraimu. Rintakehän vammojen diagnostiikka.
Hemothorax. Keuhkokontuusio. Rinnanseinämän vammat. Hengitysteiden vammat. Pallean vammat
Sydänvammat.
- Haavat ja komplisoituneet vammat: Traumaattisen haavan hoito. Avomurtumat. Erityiset vammamekanismit. Pehmytkudosverenpurkauma.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät, verkkokurssit, potilasohjaustilanteet.

Kansainvälisyys

Verkko-oppiminen, case- tehtävillä opiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

SISY opiskelijan työtä 67,5 h / 2,5 op.
Lähiopetusta on SISYÄ ja KISYÄ molempia noin 15 h
Tenttimateriaali sivuja on kirjasta 108, käyttäen kaavaa: 15h/ 100 sivua keskivaikeaa tekstiä 16 h.
Oppiportin verkkokurssit:
EKG hitaat rytmihäiriöt 30 min
EKG nopeat rytmihäiriöt 40 min
EKG ja iskemia 30 min
TB perusteet 150 min
TB hoito ja tartunnanjäljitys 90 min
Yhteensä: 5 tuntia 40 min
Case tehtävä noin 500 sanaa, menee arviolta 5 h (kaavalla 120 sanaa/h).
Ryhmätyönä potilasohjausmateriaalin tekeminen ja esityksen harjoittelu vaatii ensin lukemista max. 100 sivua eli 15 h, sitten kirjoitusta noin 360 sanaa eli 3 tuntia ja esityksen valmistelu 4 tuntia, opiskelijan työnä 22 tuntia, josta puolet SISYä ja puolet KISYä

Sisällön jaksotus

vko 2-6 ma ja ke klo 15.30-18
Sisältö
Sisätautipotilaan hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op SISY
• Sydämen vajaatoiinta
• Vaativat rytmihäiriöt
• Maksapotilas
• tahdistinpotilas
• munuaisten vajaatoiminta
• neurologinen potilas
- tuberkuloosipotilas
Kirurgisen hoitotyön syventävät opinnot 2,5 op KISY
• thorax- ja verisuonikirurgisen potilaan hoitotyö
• monivammapotilaan hoitotyö
• neurokirurgisen potilaan hoitotyö
• palovammapotilaan hoitotyö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

SISY/ KISY tehtävät hyväksytty/hylätty
SISY / KISY potilasohjaustilanne hyväksytty/hylätty
SISY tentti numeerinen arviointi 0-5
KISY tentti numeerinen arviointi 0-5
Lääkelaskut hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Olet opiskellut sisätautien ja kirurgian hoitotyön perusteet.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Iines Mäkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHSS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHSS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20B
 • PSHTS20V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20C
 • PSHSS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20A
 • PSHTS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20B
 • MSAISS20
  Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Salo
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OPINTOJAKSO 5 op PESY

Tavoitteet?
Opiskelija
• Tietää eri potilasryhmiin kuuluvien potilaiden anestesioihin ja leikkauksiin liittyviä erityispiirteitä
• Osaa toimia leikkaustiimissä sairaanhoitajan eri rooleissa
• Tietää erilaisia kirurgisesti hoidettavien potilaiden hoidossa käytettäviä leikkausmenetelmiä
• Osaa keskeisimmät anestesia-aineet ja anestesiamenetelmät sekä niihin liittyvät lääkelaskut
• Tietää anestesiaan liittyvät harvinaiset reaktiotavat ja komplikaatiot
• Tietää leikkauksen aikaisen massiivisen neste- ja verensiirtohoidon toteuttamisen
• Osaa tartuntavaarallisen potilaan perioperatiivisen hoitotyön
• Osaa leikkauspotilaan kivun lievityksen
• Osaa aseptisen toiminnan perioperatiivisessa hoitotyössä
• Osaa edistää näyttöön perustuvalla toiminnallaan perioperatiivista hoitotyötä
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön potilasturvallisuuden varmistamisen ja raportoimisen
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön dokumentoinnin ja kirjaamisen
• Osaa toimia leikkaustiimissä ammattitaitoisesti ja kollegiaalisesti sekä kehittyy arvioimaan omaa toimintaansa ottamalla vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antamalla palautetta tiimin jäsenenä
• Osaa huomioida toiminnassaan taloudellisuuden ja ekologisuuden

Sisältö

Sisältö
• aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoitotyössä
• leikkaus- ja anestesiahoitotyö kirurgian eri alueilla ja erityispotilasryhmissä
• potilasturvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
• keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla

Oppimateriaalit

PESYssä voit käyttää esim. seuraavia lähteitä:

-Aura S. & Kinnunen T. 2022. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

-Niemi-Murola L., Ahlmen-Laiho U., Huttunen T., Metsävainio K. & Vakkala M. 2022. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

-Olkkola K., Kiviluoma K., Saari T., Tallgren M., Uusaro A. & Yli-Hankala A. 2020. Anestesiologia, teho-, ensi- ja kivunhoito. Kustannus Oy Duodecim.

-Leppäniemi A., Pajarinen J., Hirvensalo E. & Salminen P. 2019. Päivystyskirurgian opas. Kustannus Oy Duodecim.

-Terveysportti. Oppiportti: ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO 2014. Rosenberg P., Alahuhta S., Lindgren L., Olkkola K. & Ruokonen E. (toim.). Duodecim, Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

-Terveysportti. Sairaanhoitajan tietokannat: ANESTESIAHOITOTYÖN KÄSIKIRJA 2013. Ilola T., Heikkinen K., Hoikka A., Honkanen R. & Katomaa J. (toim.). Duodecim, Helsinki.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät (demo), harjoittelu leikkaussalissa, tutustumiskäynnit leikkausosastoille, työelämän asiantuntijoiden teoriatunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä (case/demon käsikirjoitus) arvioidaan numeerisella asteikolla.

Kansainvälisyys

Case- tehtävillä oppiminen, itsenäinen harjoittelu leikkaussalissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävänä on selvittää vaativien kirurgisten toimenpiteiden ja anestesioiden erityispiirteitä. Ryhmä valitsee yhden vaativan leikkauksen, laatii siitä lyhyen kirjallisen casen/demon ja etsii aiheeseen liittyvän videon anestesiasta ja leikkauksesta. Esitys videolinkkeineen liitetään It'sin palautuslaatikkoon kommentoitavaksi. Lisäksi ryhmä harjoittelee ja videoi leikkaussalissa yhden tapahtuman omasta casestaan, videoi sen ja liittää It'siin.
Jokainen pienryhmä perehtyy kahteen tai kolmeen esitykseen videoineen ja kommentoi niitä It'sin keskustelualueella sekä laatii casesta 2-3 kysymystä.
Opiskelua on kontaktissa 3hx10h.

Casen/demot tehtävät:
- Jokainen ryhmä kirjoittaa käsikirjoituksen demosta (koko hoitoprosessi esiin, saa käyttää ”ranskalaisiaviivoja” ja luetella asiat). Käsikirjoitus arvioidaan asteikolla 0-5.
- Aiheen, potilaan, dg:n ja tmp:een ryhmä ideoi itse mielenkiintonsa mukaisesti
- Demoon haetaan tueksi 2 tieteellistä artikkelia. Tutkimusten keskeiset tulokset esitetään kunkin demon yhteydessä (sähköiset linkit liitetään käsikirjoitukseen). Yksi artikkeli anestesiamuodosta ja yksi leikkauksesta (esim. yleisimmät komplikaatiot tai eri leikkaustekniikoiden vertailua tai mielenkiintoinen case)
- Toimenpidettä ja anestesiaa esitellään (esim. youtube) videolla (linkit videoihin liitetään käsikirjoitukseen).
- Ryhmä harjoittelee leikkaussalissa yhden yksityiskohdan suorittamista ja videoi suorituksen
Ryhmä valitsee kuvauskohteekseen esim. jonkin seuraavista:
• Yleisanestesia (nukuttaminen ja herättäminen)
• Spinaali- ja epid.puudutukset (välineiden esittely ja puudutusasennon demonstrointi)
• Leikkausasennon laitto ja desinfektio
• Leikkausalueen rajaaminen ja instrumenttipöydän teko
• Heräämöpotilaan hoito (valitse jonkin tilanteen hoito heräämössä)

- Video liitetään käsikirjoituksen kanssa It’siin
- Anestesialomake täytetään muutamine lääkelaskuineen, lomake valokuvataan ja liitetään käsikirjoitukseen ja It’siin
- Anestesian tai leikkauksen jonkin tietyn kohdan kustannukset lasketaan (perehdytään siis materiaalien hintoihin) ja lisätään se käsikirjoitukseen
- Esitetään muutama kriittinen potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantava kohta potilaasi hoidossa
- Demon käsikirjoitus videolinkkeineen ja anestesialomakkeineen liitetään It’siin viikkoa ennen esitystä. Jokainen ryhmä perehtyy vähintään kahteen käsikirjoitukseen ja katsoo videot sekä laatii 2-3 kysymystä aiheesta ja liittää kysymykset It’siin, jotta demon esittäjät pystyvät valmistautumaan kysymyksiin vastatakseen.

Sisällön jaksotus

Erilaisten kirurgisesti hoidettavien potilaiden vaativa perioperatiivinen hoitotyö
- Erityisryhmien anestesiat ja toimenpiteet
- Leikkauksen aikainen massiivinen neste- ja verensiirtohoito
- Keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla
- Sairaanhoitajan eri roolit leikkausosastolla
- Taloudellisuus ja ekologisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
- Eettiset periaatteet ja arvot monikulttuurisessa perioperatiivisessa hoitotyössä
- Perioperatiivisen hoitotyön kehittämiskohteet ja ratkaisuja soveltaen alan tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- Perioperatiivisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus
- Infektioiden torjunta perioperatiivisessa hoitotyössä

Mahdollisia demojen sisältöjä:
1. ylipainoiset (erittäin lihava potilas, lihavuuskirurgia)
2. huumeiden käyttäjä
3. eettiset kysymykset (esim. leikkauksesta kieltäytyminen, verensiirto)
4. vanhus leikkauspotilaana
5. lapset leikkauspotilaana
6. maligni hypertermia
7. äkillinen yliherkkyysreaktio, vaikea intubaatio, trakeostomia
8. hyytymishäiriöt
9. elinsiirtopotilas
10. tartuntavaarallinen potilas
11. monivammapotilas
12. sectio

Viestintäkanava ja lisätietoja

Perioperatiivisen hoitotyön ja anestesiologian ja farmakologian kurssit tulee olla suoritettuna ennen PESYn aloitusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5.
Tarkempi arviointikriteeristö ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä.

- Aktiivinen osallistuminen luokkaharjoitteluun ja ryhmätehtävään 100%: HYV/HYL
- Aktiivinen osallistuminen demojen purkuun 100%: HYV/HYL
- Paikallaolo ajoissa siitä alkaen kun opettaja avaa tunnin siihen asti, kun tunti päätetään. Myöhässä saapuneita ei oteta mukaan tunnille.

Hylätty (0)

- Läsnäoloja puuttuu. Puuttuvaksi läsnäoloksi lasketaan myös se, ettei opiskelija ole paikalla ajoissa tai lähtee ennen tuntien päättymistä
- Opiskelija ei vastaa etätapaamisessa nimenhuutoon ja/tai poistuu linjoilta kesken tunnin
- Töitä tai niiden osia on tekemättä, ne palautetaan myöhässä ja/tai niitä ei korjata
- Opiskelija ei osallistu aktiivisesti tunneilla
- Ei ota vastaan ohjausta tai pyri muuttamaan toimintaansa ohjauksen jälkeen
- Suoritteita myöhässä, on tekemättä, korjaamatta ja/tai ne eivät aseta niille tehtävänannossa asetettuja minimivaatiuksia tai eivät vastaa tehtävänantoon
- Suoritteita tai niiden osia on plagioitu tai yksilötehtäviä on tehty yhdessä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tarkempi arviointikriteeristö löytyy tehtävänannon yhteydestä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 08.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Iines Mäkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHSS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHSS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20B
 • PSHTS20V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20C
 • PSHSS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20A
 • PSHTS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20B
 • MSAISS20
  Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Salo
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OPINTOJAKSO 5 op PESY

Tavoitteet?
Opiskelija
• Tietää eri potilasryhmiin kuuluvien potilaiden anestesioihin ja leikkauksiin liittyviä erityispiirteitä
• Osaa toimia leikkaustiimissä sairaanhoitajan eri rooleissa
• Tietää erilaisia kirurgisesti hoidettavien potilaiden hoidossa käytettäviä leikkausmenetelmiä
• Osaa keskeisimmät anestesia-aineet ja anestesiamenetelmät sekä niihin liittyvät lääkelaskut
• Tietää anestesiaan liittyvät harvinaiset reaktiotavat ja komplikaatiot
• Tietää leikkauksen aikaisen massiivisen neste- ja verensiirtohoidon toteuttamisen
• Osaa tartuntavaarallisen potilaan perioperatiivisen hoitotyön
• Osaa leikkauspotilaan kivun lievityksen
• Osaa aseptisen toiminnan perioperatiivisessa hoitotyössä
• Osaa edistää näyttöön perustuvalla toiminnallaan perioperatiivista hoitotyötä
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön potilasturvallisuuden varmistamisen ja raportoimisen
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön dokumentoinnin ja kirjaamisen
• Osaa toimia leikkaustiimissä ammattitaitoisesti ja kollegiaalisesti sekä kehittyy arvioimaan omaa toimintaansa ottamalla vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antamalla palautetta tiimin jäsenenä
• Osaa huomioida toiminnassaan taloudellisuuden ja ekologisuuden

Sisältö

Sisältö
• aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoitotyössä
• leikkaus- ja anestesiahoitotyö kirurgian eri alueilla ja erityispotilasryhmissä
• potilasturvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
• keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla

Oppimateriaalit

PESYssä voit käyttää esim. seuraavia lähteitä:
-Aura S. & Kinnunen T. 2022. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

-Niemi-Murola L., Ahlmen-Laiho U., Huttunen T., Metsävainio K. & Vakkala M. 2022. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

-Olkkola K., Kiviluoma K., Saari T., Tallgren M., Uusaro A. & Yli-Hankala A. 2020. Anestesiologia, teho-, ensi- ja kivunhoito. Kustannus Oy Duodecim.

-Leppäniemi A., Pajarinen J., Hirvensalo E. & Salminen P. 2019. Päivystyskirurgian opas. Kustannus Oy Duodecim.

-Terveysportti. Oppiportti: ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO 2014. Rosenberg P., Alahuhta S., Lindgren L., Olkkola K. & Ruokonen E. (toim.). Duodecim, Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

-Terveysportti. Sairaanhoitajan tietokannat: ANESTESIAHOITOTYÖN KÄSIKIRJA 2013. Ilola T., Heikkinen K., Hoikka A., Honkanen R. & Katomaa J. (toim.). Duodecim, Helsinki.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät (demo), harjoittelu leikkaussalissa, tutustumiskäynnit leikkausosastoille, työelämän asiantuntijoiden teoriatunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, kirjallinen ryhmätehtävä arvioidaan 0-5.

Kansainvälisyys

Case- tehtävillä oppiminen, demonstraatio ja itsenäinen harjoittelu leikkaussalissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Kurssi edellyttää 100% läsnäoloa, myöhästyneitä ei valitettavasti oteta tunnille mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävänä on selvittää vaativien kirurgisten toimenpiteiden ja anestesioiden erityispiirteitä. Ryhmä valitsee yhden leikkauksen ja anestesiamuodon, laatii siitä lyhyen kirjallisen demon ja etsii aiheeseen liittyvän videon anestesiasta ja leikkauksesta. Lisäksi ryhmä harjoittelee ja videoi leikkaussalissa yhden tapahtuman omasta casestaan, ja liittää sen Itsiin. Esitys videolinkkeineen liitetään Itsin palautuslaatikkoon ryhmän kommentoitavaksi 26.10 mennessä. Jokainen pienryhmä perehtyy kahteen esitykseen videoineen ja kommentoi niitä It'sin keskustelualueella sekä laatii casesta 2 kysymystä 28.10 mennessä. Casen/demon tekijät etsivät vastaukset kysymyksiin, jotka käydään demojen esitysten aikana läpi yhteisesti. Esittämiskerralla kertokaa tiivistetysti potilascase ja demon sisältö ja katsotaan itse tehty video ja käydään läpi ryhmälle esitetyt kysymykset (esitykseen varattu aika selviää, kun ryhmäkoko on tiedossa).

Opiskelijat perehtyvät kaikkiin töihin hyvin ennen demojen esittämistä. Pohdi esimerkiksi, mitä haluaisit tästä työstä oppia tai ymmärtää enemmän, kun esityksistä tapaamisessa keskustellaan? Mitä hoitovälineitä, instrumenttejä tai muita tarvikkeita leikkauksessa käytetään. Tapaamiskerralla videot katsotaan, ja esittävä tiimi toimii tähän aiheeseen perehtyneinä asiantuntijoina, jotka pyrkivät vastaamaan yleisöä mietityttäviin kysymyksiin aiheestaan. (Opiskelua on kontaktissa 3hx10.)


Casen/demot tehtävät:
- Jokainen ryhmä kirjoittaa käsikirjoituksen demosta, max. 5 sivua (koko hoitoprosessi esiin, saa käyttää ”ranskalaisiaviivoja” ja luetella asiat). Koko demon pituus liitteineen max. 10 s.
- Aiheen, potilaan, dg:n ja tmp:een ryhmä ideoi itse mielenkiintonsa mukaisesti
- Demoon haetaan tueksi 2 tieteellistä artikkelia. Tutkimusten keskeiset tulokset esitetään kunkin demon yhteydessä (sähköiset linkit liitetään käsikirjoitukseen). Yksi artikkeli anestesiamuodosta ja yksi leikkauksesta (esim. yleisimmät komplikaatiot tai eri leikkaustekniikoiden vertailua tai mielenkiintoinen case)
- Toimenpidettä ja anestesiaa esitellään (esim. youtube) videolla (linkit videoihin liitetään käsikirjoitukseen).
- Ryhmä harjoittelee leikkaussalissa yhden yksityiskohdan suorittamista ja videoi suorituksen
Ryhmä valitsee kuvauskohteekseen esim. jonkin seuraavista:
• Yleisanestesia (nukuttaminen ja herättäminen)
• Spinaali- ja epid.puudutukset (välineiden esittely ja puudutusasennon demonstrointi)
• Leikkausasennon laitto ja desinfektio
• Leikkausalueen rajaaminen ja instrumenttipöydän teko
• Heräämöpotilaan hoito (valitse jonkin tilanteen hoito heräämössä)
- Anestesialomake täytetään muutamine lääkelaskuineen, lomake valokuvataan ja liitetään käsikirjoitukseen ja Itsiin
- Anestesian tai leikkauksen jonkin tietyn kohdan kustannukset lasketaan (perehdytään siis materiaalien hintoihin) ja lisätään se käsikirjoitukseen
- Esitetään muutama kriittinen potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantava kohta potilaasi hoidossa

Lyhyt potilascase sisältää esimerkiksi: potilas, ikä, perussairaudet, mitä tapahtunut, mihin toimenpiteeseen tulossa, leikkaussalivalmistelut ennen potilaan saapumista ja anestesiahoitajan, valvovan hoitajan ja instrumentoivan hoitajan roolit. Ole konkreettinen esityksessäsi ja kerro tarkasti mitä välineitä varaat valmiiksi ja laadi napakka kuvaus toimenpiteestä sekä lisää videolinkki leikkaukseen ja anestesiaan. Lisää näyttöön perustuvat ja laadukkaat lähteet vähintään työn loppuun.

Mieti demoa myös eri roolien kautta

Kuvatkaa anestesiahoitajan vastuualueiden näkökulmasta:

Anestesiaan liittyvät erityispiirteet tällä potilaalla ja tässä toimenpiteessä

Anestesialääkkeet ja nesteytys – mitä varataan tälle potilaalle ja miksi?
Anestesian aikainen seuranta ja monitorointi – mitä, miten ja miksi?
Anestesian riskikohtia tässä toimenpiteessä/potilaalla
Muuta...

Kuvatkaa valvovan hoitajan vastuualueiden näkökulmasta:

Leikkausalueen valmistelu ja desinfektioiden kuvaus tässä toimenpiteessä (huom. toimenpiteen erityispiirteet: elektiivinen/päivystys/hätä)
Leikkausasento tässä toimenpiteessä?
Mitä varata valmiiksi?
Lämpötaloudesta huolehtiminen: mitä välineitä valitaan (huom. leikkausasento ja tmp)
Neutraalielektrodi: Mihin kohtaan ja miksi?
Muut tarvittavat valmistelut

Kuvatkaa instrumentoivan hoitajan vastuualueiden näkökulmasta:

Välineet ja varautumiset tämän toimenpiteen kannalta
Leikkausalueen steriili rajaaminen tässä toimenpiteessä (video?)
Leikkauksen aikainen toiminta ja avustaminen toimenpiteessä
Aseptiset erityispiirteet ja haasteet tässä toimenpiteessä
Välineiden huoltoon liittyvät erityistoimenpiteet
Muuta

Mahdollisia aiheita caselle/demolle:
1. Korvan, nenän ja kurkun toimenpiteet
2. Neurokirurgiset toimenpiteet (esim. craniotomia, aivokasvainleikkaus, aivovaltimoaneurysman leikkaus)
3. Sydän-, verisuoni- ja keuhkokirurgia (esim. ohitus- tai läppäleikkaus, sydäntamponaatio, vatsa-aortan korjausleikkaus tai sen repeämän päivystysleikkaus, keuhkoleikkaus, keuhkonpoistoleikkaus)
4. Mahasuolikanavan toimenpiteet (esim. laparotomia päivystysleikkauksena, lihavuusleikkaus)
5. Virtsaelinkirurgia (esim. virtsarakon poisto, munuaisen toimenpiteet)
6. Raskaus, synnytys ja naistentautien toimenpiteet: esim. hätäsectio
7. Tuki- ja liikuntaelinten kirurgia, traumatologia
8. Palovammakirurgia
9.Silmäkirurgia
10.Elinsiirto
11.Lapsi leikkauspotilaana ja siihen liittyvän anestesian erityispiirteet

Mahdollisia demojen sisällöllisiä yksityiskohtia:
1. ylipainoiset (erittäin lihava potilas, lihavuuskirurgia)
2. huumeiden käyttäjä
3. eettiset kysymykset (esim. leikkauksesta kieltäytyminen, verensiirto)
4. vanhus leikkauspotilaana
5. lapset leikkauspotilaana
6. maligni hypertermia
7. äkillinen yliherkkyysreaktio, vaikea intubaatio, trakeostomia
8. hyytymishäiriöt
9. elinsiirtopotilas
10. tartuntavaarallinen potilas
11. monivammapotilas
12. sectio

Sisällön jaksotus

HUOM! Kurssi alkaa 2.10 klo 14-16 TYKS TOTEKin Koulutusiltapäivällä ja vierailulla leikkausosastolle. Tapaamispaikkana Risto Lahesmaa -sali T-sairaalassa. Kurssi-info pidetään Zoomissa 2.10 klo 17-18. (Voit osallistua kurssille, vaikka et pääsisikään osallistumaan TOTEKin koulutusiltapäivään.) Lisätietoja sähköpostitse ilmoittautuneille.

Erilaisten kirurgisesti hoidettavien potilaiden vaativa perioperatiivinen hoitotyö
- Erityisryhmien anestesiat ja toimenpiteet
- Leikkauksen aikainen massiivinen neste- ja verensiirtohoito
- Keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla
- Sairaanhoitajan eri roolit leikkausosastolla
- Taloudellisuus ja ekologisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
- Eettiset periaatteet ja arvot monikulttuurisessa perioperatiivisessa hoitotyössä
- Perioperatiivisen hoitotyön kehittämiskohteet ja ratkaisuja soveltaen alan tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- Perioperatiivisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus
- Infektioiden torjunta perioperatiivisessa hoitotyössä

Mahdollisia demojen sisältöjä:
1. ylipainoiset (erittäin lihava potilas, lihavuuskirurgia)
2. huumeiden käyttäjä
3. eettiset kysymykset (esim. leikkauksesta kieltäytyminen, verensiirto)
4. vanhus leikkauspotilaana
5. lapset leikkauspotilaana
6. maligni hypertermia
7. äkillinen yliherkkyysreaktio, vaikea intubaatio, trakeostomia
8. hyytymishäiriöt
9. elinsiirtopotilas
10. tartuntavaarallinen potilas
11. monivammapotilas
12. sectio

Viestintäkanava ja lisätietoja

Perioperatiivisen hoitotyön ja anestesiologian ja farmakologian kurssit tulee olla suoritettuna ennen PESYn aloitusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5, arviointikriteerit nähtävillä It`s materiaaleissa. Kurssi edellyttää 100% läsnäoloa, myöhästyneitä ei valitettavasti oteta tunnille mukaan.

Hylätty (0)

Kurssi edellyttää 100% läsnäoloa.

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 09.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuija Leinonen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OPINTOJAKSO 5 op PESY

Tavoitteet?
Opiskelija
• Tietää eri potilasryhmiin kuuluvien potilaiden anestesioihin ja leikkauksiin liittyviä erityispiirteitä
• Osaa toimia leikkaustiimissä sairaanhoitajan eri rooleissa
• Tietää erilaisia kirurgisesti hoidettavien potilaiden hoidossa käytettäviä leikkausmenetelmiä
• Osaa keskeisimmät anestesia-aineet ja anestesiamenetelmät sekä niihin liittyvät lääkelaskut
• Tietää anestesiaan liittyvät harvinaiset reaktiotavat ja komplikaatiot
• Tietää leikkauksen aikaisen massiivisen neste- ja verensiirtohoidon toteuttamisen
• Osaa tartuntavaarallisen potilaan perioperatiivisen hoitotyön
• Osaa leikkauspotilaan kivun lievityksen
• Osaa aseptisen toiminnan perioperatiivisessa hoitotyössä
• Osaa edistää näyttöön perustuvalla toiminnallaan perioperatiivista hoitotyötä
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön potilasturvallisuuden varmistamisen ja raportoimisen
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön dokumentoinnin ja kirjaamisen
• Osaa toimia leikkaustiimissä ammattitaitoisesti ja kollegiaalisesti sekä kehittyy arvioimaan omaa toimintaansa ottamalla vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antamalla palautetta tiimin jäsenenä
• Osaa huomioida toiminnassaan taloudellisuuden ja ekologisuuden

Sisältö

Sisältö
• aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoitotyössä
• leikkaus- ja anestesiahoitotyö kirurgian eri alueilla ja erityispotilasryhmissä
• potilasturvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
• keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla

Oppimateriaalit

PESYssä voit käyttää esim. seuraavia lähteitä:

-Aura S. & Kinnunen T. 2022. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

-Niemi-Murola L., Ahlmen-Laiho U., Huttunen T., Metsävainio K. & Vakkala M. 2022. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

-Olkkola K., Kiviluoma K., Saari T., Tallgren M., Uusaro A. & Yli-Hankala A. 2020. Anestesiologia, teho-, ensi- ja kivunhoito. Kustannus Oy Duodecim.

-Leppäniemi A., Pajarinen J., Hirvensalo E. & Salminen P. 2019. Päivystyskirurgian opas. Kustannus Oy Duodecim.

-Terveysportti. Oppiportti: ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO 2014. Rosenberg P., Alahuhta S., Lindgren L., Olkkola K. & Ruokonen E. (toim.). Duodecim, Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

-Terveysportti. Sairaanhoitajan tietokannat: ANESTESIAHOITOTYÖN KÄSIKIRJA 2013. Ilola T., Heikkinen K., Hoikka A., Honkanen R. & Katomaa J. (toim.). Duodecim, Helsinki.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät (demo), harjoittelu leikkaussalissa, tutustumiskäynnit leikkausosastoille, työelämän asiantuntijoiden teoriatunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä (case/demon käsikirjoitus) arvioidaan numeerisella asteikolla.

Kansainvälisyys

Case- tehtävillä oppiminen, itsenäinen harjoittelu leikkaussalissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävänä on selvittää vaativien kirurgisten toimenpiteiden ja anestesioiden erityispiirteitä. Ryhmä valitsee yhden vaativan leikkauksen, laatii siitä lyhyen kirjallisen casen/demon ja etsii aiheeseen liittyvän videon anestesiasta ja leikkauksesta. Esitys videolinkkeineen liitetään It'sin palautuslaatikkoon kommentoitavaksi. Lisäksi ryhmä harjoittelee ja videoi leikkaussalissa yhden tapahtuman omasta casestaan, videoi sen ja liittää It'siin.
Jokainen pienryhmä perehtyy kahteen tai kolmeen esitykseen videoineen ja kommentoi niitä It'sin keskustelualueella sekä laatii casesta 2-3 kysymystä.
Opiskelua on kontaktissa 3hx10h.

Casen/demot tehtävät:
- Jokainen ryhmä kirjoittaa käsikirjoituksen demosta (koko hoitoprosessi esiin, saa käyttää ”ranskalaisiaviivoja” ja luetella asiat). Käsikirjoitus arvioidaan asteikolla 0-5.
- Aiheen, potilaan, dg:n ja tmp:een ryhmä ideoi itse mielenkiintonsa mukaisesti
- Demoon haetaan tueksi 2 tieteellistä artikkelia. Tutkimusten keskeiset tulokset esitetään kunkin demon yhteydessä (sähköiset linkit liitetään käsikirjoitukseen). Yksi artikkeli anestesiamuodosta ja yksi leikkauksesta (esim. yleisimmät komplikaatiot tai eri leikkaustekniikoiden vertailua tai mielenkiintoinen case)
- Toimenpidettä ja anestesiaa esitellään (esim. youtube) videolla (linkit videoihin liitetään käsikirjoitukseen).
- Ryhmä harjoittelee leikkaussalissa yhden yksityiskohdan suorittamista ja videoi suorituksen
Ryhmä valitsee kuvauskohteekseen esim. jonkin seuraavista:
• Yleisanestesia (nukuttaminen ja herättäminen)
• Spinaali- ja epid.puudutukset (välineiden esittely ja puudutusasennon demonstrointi)
• Leikkausasennon laitto ja desinfektio
• Leikkausalueen rajaaminen ja instrumenttipöydän teko
• Heräämöpotilaan hoito (valitse jonkin tilanteen hoito heräämössä)

- Video liitetään käsikirjoituksen kanssa It’siin
- Anestesialomake täytetään muutamine lääkelaskuineen, lomake valokuvataan ja liitetään käsikirjoitukseen ja It’siin
- Anestesian tai leikkauksen jonkin tietyn kohdan kustannukset lasketaan (perehdytään siis materiaalien hintoihin) ja lisätään se käsikirjoitukseen
- Esitetään muutama kriittinen potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantava kohta potilaasi hoidossa
- Demon käsikirjoitus videolinkkeineen ja anestesialomakkeineen liitetään It’siin viikkoa ennen esitystä. Jokainen ryhmä perehtyy vähintään kahteen käsikirjoitukseen ja katsoo videot sekä laatii 2-3 kysymystä aiheesta ja liittää kysymykset It’siin, jotta demon esittäjät pystyvät valmistautumaan kysymyksiin vastatakseen.

Sisällön jaksotus

Erilaisten kirurgisesti hoidettavien potilaiden vaativa perioperatiivinen hoitotyö
- Erityisryhmien anestesiat ja toimenpiteet
- Leikkauksen aikainen massiivinen neste- ja verensiirtohoito
- Keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla
- Sairaanhoitajan eri roolit leikkausosastolla
- Taloudellisuus ja ekologisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
- Eettiset periaatteet ja arvot monikulttuurisessa perioperatiivisessa hoitotyössä
- Perioperatiivisen hoitotyön kehittämiskohteet ja ratkaisuja soveltaen alan tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- Perioperatiivisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus
- Infektioiden torjunta perioperatiivisessa hoitotyössä

Mahdollisia demojen sisältöjä:
1. ylipainoiset (erittäin lihava potilas, lihavuuskirurgia)
2. huumeiden käyttäjä
3. eettiset kysymykset (esim. leikkauksesta kieltäytyminen, verensiirto)
4. vanhus leikkauspotilaana
5. lapset leikkauspotilaana
6. maligni hypertermia
7. äkillinen yliherkkyysreaktio, vaikea intubaatio, trakeostomia
8. hyytymishäiriöt
9. elinsiirtopotilas
10. tartuntavaarallinen potilas
11. monivammapotilas
12. sectio

Viestintäkanava ja lisätietoja

Perioperatiivisen hoitotyön ja anestesiologian ja farmakologian kurssit tulee olla suoritettuna ennen PESYn aloitusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5.
Tarkempi arviointikriteeristö ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä.

- Aktiivinen osallistuminen luokkaharjoitteluun ja ryhmätehtävään 100%: HYV/HYL
- Aktiivinen osallistuminen demojen purkuun 100%: HYV/HYL
- Paikallaolo ajoissa siitä alkaen kun opettaja avaa tunnin siihen asti, kun tunti päätetään. Myöhässä saapuneita ei oteta mukaan tunnille.

Hylätty (0)

- Läsnäoloja puuttuu. Puuttuvaksi läsnäoloksi lasketaan myös se, ettei opiskelija ole paikalla ajoissa tai lähtee ennen tuntien päättymistä
- Opiskelija ei vastaa etätapaamisessa nimenhuutoon ja/tai poistuu linjoilta kesken tunnin
- Töitä tai niiden osia on tekemättä, ne palautetaan myöhässä ja/tai niitä ei korjata
- Opiskelija ei osallistu aktiivisesti tunneilla
- Ei ota vastaan ohjausta tai pyri muuttamaan toimintaansa ohjauksen jälkeen
- Suoritteita myöhässä, on tekemättä, korjaamatta ja/tai ne eivät aseta niille tehtävänannossa asetettuja minimivaatiuksia tai eivät vastaa tehtävänantoon
- Suoritteita tai niiden osia on plagioitu tai yksilötehtäviä on tehty yhdessä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tarkempi arviointikriteeristö löytyy tehtävänannon yhteydestä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Kaarto
 • Tuija Leinonen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OPINTOJAKSO 5 op PESY

Tavoitteet?
Opiskelija
• Tietää eri potilasryhmiin kuuluvien potilaiden anestesioihin ja leikkauksiin liittyviä erityispiirteitä
• Osaa toimia leikkaustiimissä sairaanhoitajan eri rooleissa
• Tietää erilaisia kirurgisesti hoidettavien potilaiden hoidossa käytettäviä leikkausmenetelmiä
• Osaa keskeisimmät anestesia-aineet ja anestesiamenetelmät sekä niihin liittyvät lääkelaskut
• Tietää anestesiaan liittyvät harvinaiset reaktiotavat ja komplikaatiot
• Tietää leikkauksen aikaisen massiivisen neste- ja verensiirtohoidon toteuttamisen
• Osaa tartuntavaarallisen potilaan perioperatiivisen hoitotyön
• Osaa leikkauspotilaan kivun lievityksen
• Osaa aseptisen toiminnan perioperatiivisessa hoitotyössä
• Osaa edistää näyttöön perustuvalla toiminnallaan perioperatiivista hoitotyötä
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön potilasturvallisuuden varmistamisen ja raportoimisen
• Osaa perioperatiivisen hoitotyön dokumentoinnin ja kirjaamisen
• Osaa toimia leikkaustiimissä ammattitaitoisesti ja kollegiaalisesti sekä kehittyy arvioimaan omaa toimintaansa ottamalla vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antamalla palautetta tiimin jäsenenä
• Osaa huomioida toiminnassaan taloudellisuuden ja ekologisuuden

Sisältö

Sisältö
• aseptinen toiminta perioperatiivisessa hoitotyössä
• leikkaus- ja anestesiahoitotyö kirurgian eri alueilla ja erityispotilasryhmissä
• potilasturvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
• keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla

Oppimateriaalit

PESYssä voit käyttää esim. seuraavia lähteitä:

-Aura S. & Kinnunen T. 2022. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

-Niemi-Murola L., Ahlmen-Laiho U., Huttunen T., Metsävainio K. & Vakkala M. 2022. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

-Olkkola K., Kiviluoma K., Saari T., Tallgren M., Uusaro A. & Yli-Hankala A. 2020. Anestesiologia, teho-, ensi- ja kivunhoito. Kustannus Oy Duodecim.

-Leppäniemi A., Pajarinen J., Hirvensalo E. & Salminen P. 2019. Päivystyskirurgian opas. Kustannus Oy Duodecim.

-Terveysportti. Oppiportti: ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO 2014. Rosenberg P., Alahuhta S., Lindgren L., Olkkola K. & Ruokonen E. (toim.). Duodecim, Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

-Terveysportti. Sairaanhoitajan tietokannat: ANESTESIAHOITOTYÖN KÄSIKIRJA 2013. Ilola T., Heikkinen K., Hoikka A., Honkanen R. & Katomaa J. (toim.). Duodecim, Helsinki.

Opetusmenetelmät

Case tehtävät (demo), harjoittelu leikkaussalissa, tutustumiskäynnit leikkausosastoille, työelämän asiantuntijoiden teoriatunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tehtävä (case/demon käsikirjoitus) arvioidaan numeerisella asteikolla.

Kansainvälisyys

Case- tehtävillä oppiminen, itsenäinen harjoittelu leikkaussalissa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävänä on selvittää vaativien kirurgisten toimenpiteiden ja anestesioiden erityispiirteitä. Ryhmä valitsee yhden vaativan leikkauksen, laatii siitä lyhyen kirjallisen casen/demon ja etsii aiheeseen liittyvän videon anestesiasta ja leikkauksesta. Esitys videolinkkeineen liitetään It'sin palautuslaatikkoon kommentoitavaksi. Lisäksi ryhmä harjoittelee ja videoi leikkaussalissa yhden tapahtuman omasta casestaan, videoi sen ja liittää It'siin.
Jokainen pienryhmä perehtyy kahteen tai kolmeen esitykseen videoineen ja kommentoi niitä It'sin keskustelualueella sekä laatii casesta 2-3 kysymystä.
Opiskelua on kontaktissa 3hx10h.

Casen/demot tehtävät:
- Jokainen ryhmä kirjoittaa käsikirjoituksen demosta (koko hoitoprosessi esiin, saa käyttää ”ranskalaisiaviivoja” ja luetella asiat). Käsikirjoitus arvioidaan asteikolla 0-5.
- Aiheen, potilaan, dg:n ja tmp:een ryhmä ideoi itse mielenkiintonsa mukaisesti
- Demoon haetaan tueksi 2 tieteellistä artikkelia. Tutkimusten keskeiset tulokset esitetään kunkin demon yhteydessä (sähköiset linkit liitetään käsikirjoitukseen). Yksi artikkeli anestesiamuodosta ja yksi leikkauksesta (esim. yleisimmät komplikaatiot tai eri leikkaustekniikoiden vertailua tai mielenkiintoinen case)
- Toimenpidettä ja anestesiaa esitellään (esim. youtube) videolla (linkit videoihin liitetään käsikirjoitukseen).
- Ryhmä harjoittelee leikkaussalissa yhden yksityiskohdan suorittamista ja videoi suorituksen
Ryhmä valitsee kuvauskohteekseen esim. jonkin seuraavista:
• Yleisanestesia (nukuttaminen ja herättäminen)
• Spinaali- ja epid.puudutukset (välineiden esittely ja puudutusasennon demonstrointi)
• Leikkausasennon laitto ja desinfektio
• Leikkausalueen rajaaminen ja instrumenttipöydän teko
• Heräämöpotilaan hoito (valitse jonkin tilanteen hoito heräämössä)

- Video liitetään käsikirjoituksen kanssa It’siin
- Anestesialomake täytetään muutamine lääkelaskuineen, lomake valokuvataan ja liitetään käsikirjoitukseen ja It’siin
- Anestesian tai leikkauksen jonkin tietyn kohdan kustannukset lasketaan (perehdytään siis materiaalien hintoihin) ja lisätään se käsikirjoitukseen
- Esitetään muutama kriittinen potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantava kohta potilaasi hoidossa
- Demon käsikirjoitus videolinkkeineen ja anestesialomakkeineen liitetään It’siin viikkoa ennen esitystä. Jokainen ryhmä perehtyy vähintään kahteen käsikirjoitukseen ja katsoo videot sekä laatii 2-3 kysymystä aiheesta ja liittää kysymykset It’siin, jotta demon esittäjät pystyvät valmistautumaan kysymyksiin vastatakseen.

Sisällön jaksotus

Erilaisten kirurgisesti hoidettavien potilaiden vaativa perioperatiivinen hoitotyö
- Erityisryhmien anestesiat ja toimenpiteet
- Leikkauksen aikainen massiivinen neste- ja verensiirtohoito
- Keskeiset erityis- ja hätätilanteet leikkausosastolla
- Sairaanhoitajan eri roolit leikkausosastolla
- Taloudellisuus ja ekologisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
- Eettiset periaatteet ja arvot monikulttuurisessa perioperatiivisessa hoitotyössä
- Perioperatiivisen hoitotyön kehittämiskohteet ja ratkaisuja soveltaen alan tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
- Perioperatiivisen hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus
- Infektioiden torjunta perioperatiivisessa hoitotyössä

Mahdollisia demojen sisältöjä:
1. ylipainoiset (erittäin lihava potilas, lihavuuskirurgia)
2. huumeiden käyttäjä
3. eettiset kysymykset (esim. leikkauksesta kieltäytyminen, verensiirto)
4. vanhus leikkauspotilaana
5. lapset leikkauspotilaana
6. maligni hypertermia
7. äkillinen yliherkkyysreaktio, vaikea intubaatio, trakeostomia
8. hyytymishäiriöt
9. elinsiirtopotilas
10. tartuntavaarallinen potilas
11. monivammapotilas
12. sectio

Viestintäkanava ja lisätietoja

Perioperatiivisen hoitotyön ja anestesiologian ja farmakologian kurssit tulee olla suoritettuna ennen PESYn aloitusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ryhmätehtävä arvioidaan asteikolla 0-5.
Tarkempi arviointikriteeristö ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä.

- Aktiivinen osallistuminen luokkaharjoitteluun ja ryhmätehtävään 100%: HYV/HYL
- Aktiivinen osallistuminen demojen purkuun 100%: HYV/HYL
- Paikallaolo ajoissa siitä alkaen kun opettaja avaa tunnin siihen asti, kun tunti päätetään. Myöhässä saapuneita ei oteta mukaan tunnille.

Hylätty (0)

- Läsnäoloja puuttuu. Puuttuvaksi läsnäoloksi lasketaan myös se, ettei opiskelija ole paikalla ajoissa tai lähtee ennen tuntien päättymistä
- Opiskelija ei vastaa etätapaamisessa nimenhuutoon ja/tai poistuu linjoilta kesken tunnin
- Töitä tai niiden osia on tekemättä, ne palautetaan myöhässä ja/tai niitä ei korjata
- Opiskelija ei osallistu aktiivisesti tunneilla
- Ei ota vastaan ohjausta tai pyri muuttamaan toimintaansa ohjauksen jälkeen
- Suoritteita myöhässä, on tekemättä, korjaamatta ja/tai ne eivät aseta niille tehtävänannossa asetettuja minimivaatiuksia tai eivät vastaa tehtävänantoon
- Suoritteita tai niiden osia on plagioitu tai yksilötehtäviä on tehty yhdessä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tarkempi arviointikriteeristö löytyy tehtävänannon yhteydestä

Ilmoittautumisaika

05.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP TESY
Tavoitteet
• asiakaslähtöisen ja osallistavan toimintatavan yksilön, eri ryhmien ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• osaa voimavara- ja terveyslähtöisen toimintatavan perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä
• osaa toimia terveyden, hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi syventää tietämystään ympäristön vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin
• osaa toteuttaa voimavaraistavaa asiakkaan/potilaan terveysneuvontaa näyttöön perustuen
• hallitsee asiakaslähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä
• hallitsee erilaisia ryhmätyömenetelmiä ja osaa ohjata vertaisryhmiä
• syventää osaamistaan sähköisten palvelujen hyödyntämisessä omahoidon tukemisessa ja neuvonnassa.
• osaa hyödyntää terveysteknologian mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• syventää tietojaan puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen sekä neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnissa
• osaa toimia yhteisö- ja yksilötason erityiskysymysten hoitamisessa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa
• osaa käyttää tietojaan ympäristön vaikutuksesta yhteisön terveydelle
• kykenee moniammatilliseen tiimityöskentelyyn ja osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida terveydenedistämisohjelmia terveysteknologiaa hyödyntäen
• osaa soveltaa ja arvioida tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä osana terveyden edistämisen projekti- ja kehittämishankkeita
• syventää osaamistaan erityisryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Sisältö

Sisältö

Mitä tiedän? 1 op
• asiakaslähtöisyys ja osallistava toimintatapa
• voimavara- ja terveyslähtöisyys
• ympäristön vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
• terveyserot ja eriarvoistuminen

Mitä taidan? 2 op
• voimavaraistava terveysneuvonta
• asiakaslähtöiset terveyden edistämisen menetelmät
• ryhmän ohjauksen menetelmät
• digitaaliset sovellukset ja sosiaalinen media

Miten toimin? 2 op
• puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen
• yksilö- ja yhteisötason erityiskysymykset
• monitoimijuus
• erityisryhmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hanke-/projektitoiminta

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Itsistä.

Opetusmenetelmät

verkko-opetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, terveyden edistämistapahtuma

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys, innovaatiopedagokiikka, tiimioppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ= 5 op x 27h, josta 21h lähioetusta, terveyden edistämisen tapahtuma 8h, ja itsenäistä opiskelua 106h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja.
Sisältö:
Hyvinvointi ja terveyden edistämisen etiikka
Terveytemme ja hyvinvointimme tila
Eriarvoisuus ja osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella
Varhainen puuttuminen ja terveyden edistämisen menetelmät
Teoriasta käytäntöön: Terveyden edistämistapahtuman suunnittelu, toteutus ja raportti ryhmissä (2 op)

Opetus viikoilla 46-50 tiistaisin ja torstaisin klo.15.30->
Läsnäolopäivät ti 14.11, ti 12.12 ja to 14.12 (Kupittaan kampus)
Muu opetus etänä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

It`s learningista Zoom-linkki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveystapahtuman suunnitelma (hyv/hyl)
Terveystapahtuma (0-5). Tapahtuman itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi
Terveystapahtuman raportti englanninkielellä (hyv/hyl)
Ennakkotehtävät (hyv/hyl)
Task: How to develope health promotion (hyv/hyl)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nita Björklöf
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21

Tavoitteet

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP TESY
Tavoitteet
• asiakaslähtöisen ja osallistavan toimintatavan yksilön, eri ryhmien ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• osaa voimavara- ja terveyslähtöisen toimintatavan perheiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä
• osaa toimia terveyden, hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi syventää tietämystään ympäristön vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin
• osaa toteuttaa voimavaraistavaa asiakkaan/potilaan terveysneuvontaa näyttöön perustuen
• hallitsee asiakaslähtöisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä
• hallitsee erilaisia ryhmätyömenetelmiä ja osaa ohjata vertaisryhmiä
• syventää osaamistaan sähköisten palvelujen hyödyntämisessä omahoidon tukemisessa ja neuvonnassa.
• osaa hyödyntää terveysteknologian mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• syventää tietojaan puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen sekä neuvonnan ja hoidon tarpeen arvioinnissa
• osaa toimia yhteisö- ja yksilötason erityiskysymysten hoitamisessa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa
• osaa käyttää tietojaan ympäristön vaikutuksesta yhteisön terveydelle
• kykenee moniammatilliseen tiimityöskentelyyn ja osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida terveydenedistämisohjelmia terveysteknologiaa hyödyntäen
• osaa soveltaa ja arvioida tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä osana terveyden edistämisen projekti- ja kehittämishankkeita
• syventää osaamistaan erityisryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Sisältö

Sisältö

Mitä tiedän? 1 op
• asiakaslähtöisyys ja osallistava toimintatapa
• voimavara- ja terveyslähtöisyys
• ympäristön vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
• terveyserot ja eriarvoistuminen

Mitä taidan? 2 op
• voimavaraistava terveysneuvonta
• asiakaslähtöiset terveyden edistämisen menetelmät
• ryhmän ohjauksen menetelmät
• digitaaliset sovellukset ja sosiaalinen media

Miten toimin? 2 op
• puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen
• yksilö- ja yhteisötason erityiskysymykset
• monitoimijuus
• erityisryhmät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
• hanke-/projektitoiminta

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Itsistä.

Opetusmenetelmät

verkko-opetus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, terveyden edistämistapahtuma

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys, innovaatiopedagokiikka, tiimioppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ= 5 op x 27h, josta 21h lähioetusta, terveyden edistämisen tapahtuma 8h, ja itsenäistä opiskelua 106h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja.
Sisältö:
Hyvinvointi ja terveyden edistämisen etiikka
Terveytemme ja hyvinvointimme tila
Eriarvoisuus ja osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella
Varhainen puuttuminen ja terveyden edistämisen menetelmät
Teoriasta käytäntöön: Terveyden edistämistapahtuman suunnittelu, toteutus ja raportti ryhmissä (2 op)

Opetus viikoilla 46-50 tiistaisin ja torstaisin klo.15.30->
Läsnäolopäivät ti 14.11, ti 12.12 ja to 14.12 (Kupittaan kampus)
Muu opetus etänä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

It`s learningista Zoom-linkki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Terveystapahtuman suunnitelma (hyv/hyl)
Terveystapahtuma (0-5). Tapahtuman itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi
Terveystapahtuman raportti englanninkielellä (hyv/hyl)
Ennakkotehtävät (hyv/hyl)
Task: How to develope health promotion (hyv/hyl)

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Kummunsalo
 • Katri Mattsson
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23A
 • PSHTS23B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23B

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu tiimioppimisen, oppimiskeskustelujen, itsenäisten tehtävien, case-työskentelyn ja Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.
Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 24.11.23 klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.2023, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.2023, klo 12-14

IMMI-kurssi: ei tenttiä

Kansainvälisyys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning
IMMI-kurssi 1 op: Taitoja harjoitellaan pienryhmissä. oppimisalustana It´s learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI-kurssi suoritetaan osallistumalla harjoitustunnille (hyv/hyl) ja tekemällä its alustalta löytyvät tehtävät (hyv/hyl)

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • MSAISS23
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S23

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi:
Materiaali ITSissä

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu:
- tiimioppimisen
- oppimiskeskustelujen
- itsenäisten tehtävien
- case-työskentelyn
- Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.

Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 24.11.2023, klo 6.00-23.30
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.2023, klo 6.00-23.30
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.2023, klo 6.00-23.30

IMMI-kurssista ei tenttiä

Kansainvälisyys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

IMMI-kurssi 1 op: Taitojen harjoittelussa käytetään case-tapauksia, oppimisalustana ITSLearning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

IMMI-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI 1 op:
itsenäiset tehtävät ja posteri HYV/HYL
läsnäolo harjoitustunnilla HYV/HYL
aktiivinen osallistuminen kontaktikerroilla HYV/HYL

Hylätty (0)

ANFY: alle 40 pistettä

IMMI:
- tehtäviä tai suoritteita tekemättä ja/tai ne on tehty puutteellisesti ja/tai palautettu myöhässä
- opiskelija ei osallistu pakollisiin läsnäoloihin ja/tai ei vastaa nimenhuutoon etätapaamisessa ja/tai poistuu kesken etätapaamisen tai ei muutoin ole aktiivisesti läsnä tapaamisessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Nikunen
 • Anu Nousiainen
 • Henna Lehtola
Ryhmät
 • PSHSS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S23A

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY:
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

MIKROBIOLOGIA:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Finnasta löytyy hoitoon liittyvien infektioiden torjunta e-kirjana.

https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995141777205970
Kirjan tiedoissa olevasta linkistä pääsee eteenpäin. Haka-kirjautumisen Finnaan voi tehdä jo etukäteen, mutta AMK:n verkon ulkopuolelta kysyy sitä myös kirjan linkkiä klikatessa.
Terveyskylä, infektiotalo (Infektioiden ehkäisy, vastustuskyky, antibioottiresistenssi)


INFEKTIOIDEN TORJUNNAN PERUSTEET - Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu tiimioppimisen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitettu Itsissä.

Kansainvälisyys

Teematyöskentely tiimeissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia:
4 x 27 tuntia
Itsenäistä työskentelyä tukevat tehtävät

Mikrobiologia:
Opiskelijan työtä 27 h
Tiimitehtävät

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisältö:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Mikrobiologia:
1. Vastustuskyky ja immunisaatio
2. Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
3. Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
4. Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
5. Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY:
Neljä osatenttiä, joista lasketaan keskiarvo.

Mikrobiologia:
Kaikki osoitetut tehtävät on tehty hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTS23V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, verkko, S23V

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

MIKROBIOLOGIA:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Finnasta löytyy hoitoon liittyvien infektioiden torjunta e-kirjana.

https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995141777205970
Kirjan tiedoissa olevasta linkistä pääsee eteenpäin. Haka-kirjautumisen Finnaan voi tehdä jo etukäteen, mutta AMK:n verkon ulkopuolelta kysyy sitä myös kirjan linkkiä klikatessa.
Terveyskylä, infektiotalo (Infektioiden ehkäisy, vastustuskyky, antibioottiresistenssi)


INFEKTIOIDEN TORJUNNAN PERUSTEET - Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu verkkotapaamisina, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Mikrobiologia:
Yhteisöllinen ryhmäoppiminen
Oppimiskeskustelut
Itsenäiset tehtävät
Posterikävely
Case-työskentely
käsihygieniatyöpaja ja suojaimiin tutustuminen
Oppiportin verkkokurssi infektioiden torjunta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 24.11.23, klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.23, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.23, klo 12-14

Kansainvälisyys

ANFY-kurssi 4 op: videoluennot, tehtävät, alku-/välitentit, oppimisalustana It's learning


Mikrobiologia:
Ryhmätyöskentely
Käänteinen oppiminen
verkko-oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Itsenäinen opiskelu: videoluennot ja verkko tentti 55 tuntia
opiskelijan itsenäistä työtä vähintään 4 x 27 tuntia

Mikrobiologia:
Opiskelijan työtä 27 h
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu/tapaamiset:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia, hengityselimistö
3. Hermosto ja TLE
4. Virtsaelimistö ja ruuansulatuselimistö
5. Endokriininen järjestelmä ja sukupuolielimistötMikrobiologia

Vastustuskyky ja immunisaatio

Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset

Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö

Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Mikrobiologia:
Kaikki osoitetut tehtävät on tehty hyväksytysti

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTK24A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K24A

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi (mikrobiologia)
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu tiimioppimisen, oppimiskeskustelujen, itsenäisten tehtävien, case-työskentelyn ja Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.
Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 6.5.2024 klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 20.5.2024, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 27.5.2024, klo 12-14

IMMI-kurssi: ei tenttiä

Kansainvälisyys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning
IMMI-kurssi 1 op: Taitoja harjoitellaan pienryhmissä. oppimisalustana It´s learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFYM-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua
Tehtäviä

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI-kurssi suoritetaan osallistumalla harjoitustunnille (hyv/hyl) ja tekemällä its alustalta löytyvät tehtävät (hyv/hyl)

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTK24B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K24B

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu tiimioppimisen, oppimiskeskustelujen, itsenäisten tehtävien, case-työskentelyn ja Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.
Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 6.5.2024 klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 20.5.2024, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 27.5.2024, klo 12-14

IMMI-kurssi: ei tenttiä

Kansainvälisyys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning
IMMI-kurssi 1 op: Taitoja harjoitellaan pienryhmissä. oppimisalustana It´s learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFYM-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua
Tehtävät

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI-kurssi suoritetaan osallistumalla harjoitustunnille (hyv/hyl) ja tekemällä its alustalta löytyvät tehtävät (hyv/hyl)

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • MSHTK24A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K24

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi:
Materiaali ITSissä

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu:
- tiimioppimisen
- oppimiskeskustelujen
- itsenäisten tehtävien
- case-työskentelyn
- Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.

Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 6.5.2024, klo 6.00-23.30
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 20.5.2024, klo 6.00-23.30
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 27.5.2024, klo 6.00-23.30

IMMI-kurssista ei tenttiä

Kansainvälisyys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

IMMI-kurssi 1 op: Taitojen harjoittelussa käytetään case-tapauksia, oppimisalustana ITSLearning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

IMMI-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua
Tehtäviä

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI 1 op:
itsenäiset tehtävät ja posteri HYV/HYL
läsnäolo harjoitustunnilla HYV/HYL
aktiivinen osallistuminen kontaktikerroilla HYV/HYL

Hylätty (0)

ANFY: alle 40 pistettä

IMMI:
- tehtäviä tai suoritteita tekemättä ja/tai ne on tehty puutteellisesti ja/tai palautettu myöhässä
- opiskelija ei osallistu pakollisiin läsnäoloihin ja/tai ei vastaa nimenhuutoon etätapaamisessa ja/tai poistuu kesken etätapaamisen tai ei muutoin ole aktiivisesti läsnä tapaamisessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Nurmela
Ryhmät
 • PSHTS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20C

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely, projektioppiminen ja tutkimus

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys
Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely sekä reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216 h
Ohjaukset, Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 162 h (6 op)
Seminaarit 27 h (1 op)
Opinnäytetyö on valmis ke 25.10.2023 klo 16.00 mennessä
Opinnäytetyön raportointiseminaarit (OPRA) viikolla 44: 30.10. klo 12.30-16, 31.10.2023, klo 8-16, 1.11. klo 12.30-16,
Opinnäytetyön Messut 12/2023 ???
Kypsyysnäyte 27 h (1 op) Talk by Students- ohjelmalla kirjoitettuna

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
- opinnäytetyön toteutusvaihe ja raportointi
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- seminaarit: läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen pakollinen kaikille
- opinnäytetyön Messut ?
- Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuija Leinonen
Ryhmät
 • PSHTS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan ja opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi ja It's
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen (KETUI) verkkokurssin materiaaleja.

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely, projektioppiminen ja tutkimus

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys
Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely sekä reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmissa opinnoissa tehty opinnäytetyö voidaan hyväksilukea osittain tai kokonaan siltä osin kuin se täyttää tutkinto-ohjelman määrittelemät opinnäytetyön osaamistavoitteet. Kun opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain, aikaisempi opinnäytetyö korvaa prosessin, mutta ei käynnissä olevan tutkinnon asiantuntijuutta. Tällöin osaaminen osoitetaan näyttönä, esimerkiksi kirjoittamalla asiantuntijuusartikkeli tai ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216 h
Ohjaukset, itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen
Seminaarit
Opinnäytetyö on valmis pe 20.10.2023 klo 16.00 mennessä
Opinnäytetyön raportointiseminaarit (OPRA) viikolla 43, to 26.10 ja pe 27.10
Opinnäytetyön Messut varmistuvat myöhemmin
Kypsyysnäyte 27 h (1 op) Talk by Students- ohjelmalla kirjoitettuna

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
- opinnäytetyön toteutus
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- seminaarit: läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen pakollinen kaikille
- mahdollisesti opinnäytetyön Messut (varmistuu myöhemmin)
- kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-opintojakson (KETUI) hyväksytty suoritus ja opinnäytetyön suunnitelman hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyöhön on valittu ja käytetty tehtävään ja tavoitteisiin osittain sopivia
(työskentely)menetelmiä.
• Opinnäytetyössä on hyödynnetty tutkimus- ja/tai kehittämistehtävän kannalta relevantteja
tiedonlähteitä, oman alan tietoperustaa ja toimintatapoja vaikkakin suppeasti.
• Opinnäytetyössä on käytetty ja merkitty tietolähteitä, mutta siinä on puutteita

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Aihe, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys on esitetty, vaikkakin esitystavassa on puutteita.
• Valmisteluvaiheessa on esitetty toimintasuunnitelma.
• Opinnäytetyön toteutus vastaa vain kaikkein keskeisimpiin määritellyistä tavoitteista ja/tai
kehittämistehtävistä ja/tai -kysymyksistä.
• Työskentelyprosessissa on tarvittu huomattavan runsaasti ohjausta ja/tai ohjausta ja/tai muuta
palautetta ei ole hyödynnetty asianmukaisesti.
• Opinnäytetyön tulokset vastaavat vain osin (kehittämis)tehtävään ja sen perustana olevaan tarpeeseen.
• Opinnäytetyön valmistuminen on kestänyt suunniteltua pidempään

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyössä määritellyllä tehtävällä ja/tai kysymyksellä on kytkös tekijänsä/tekijöidensä
osaamiseen
• Työ tukee tekijänsä/tekijöidensä kehittymistä ainakin joiltakin osin
• Ammatillinen osaamisen osoittaminen voisi olla selkeämpää ja päämäärätietoisempaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu, mutta siinä on
puutteita.
• Opinnäytetyössä on noudatettu oman alan ammattieettisiä ohjeita ja hyvää (tieteellistä) käytäntöä
mutta vain kaikkein keskeisimmiltä osin.
• Opinnäytetyössä on otettu huomioon eri toimijoiden näkökulmat, vaikkakin vähäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan keskeisimpiä työskentelymenetelmiä, ja käytetyt menetelmät on
perusteltu sekä niiden käyttö kuvattu.
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan tietoperustaa ja toimintatapoja perustellen ja kriittisesti.
• Tietolähteet on valittu ja niitä on käytetty asianmukaisesti.

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys perustuu (toimeksiantajan, työyhteisön tai
kohderyhmän) tarpeeseen ja on rajattu perustellusti.
• Opinnäytetyön ideat, ratkaisut ja tulokset ovat perusteltuja ja vastaavat ainakin suurimmalta osaltaan
määriteltyyn tehtävän- ja tavoitteenmäärittelyyn.
• Työskentelyprosessi on edennyt pääosin hallitusti: suunnitelma on ollut realistinen, ja siihen on tehty
asianmukaisia muutoksia tilanteiden edellyttämillä tavoilla.
• Opinnäytetyön tuotos on hyödynnettävissä.
• Opinnäytetyö on valmistunut suunnitellussa ajassa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja/tai kysymyksen yhteydessä on osoitettu kytkökset tekijän/
tekijöiden ammatilliseen kehittymiseen.
• Opinnäytetyössä on ilmaistu osaamisen kehittymisen tavoitteet ja reflektoitu niiden saavuttamista.
• Tekeminen on ollut päämäärätietoista.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen.
• Opinnäytetyössä on ratkaistu kehittämistoimintaan, sen dokumentointiin, raportointiin ja siitä
viestimiseen liittyvät eettiset haasteet ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä yhdistellään ja hyödynnetään tietoja ja osaamista tavalla, joka tukee uusien
ratkaisujen kehittämistä.
• Kehittämistehtävään on sovellettu tuoretta tietoperustaa kriittisesti ja perustellen.
• Kehittämistehtävään on sovellettu alan toimintatapoja ja uusia työskentelymenetelmiä, sekä niiden
käyttöä on kuvattu asianmukaisesti.
• Tietolähteet on valittu kriittisesti, perustellusti ja oivaltavasti. Lähteitä on merkitty huolellisesti, sekä
tutkimuseettistä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Opinnäytetyö perustuu oman alan ajankohtaiseen ja merkitykselliseen kehittämishaasteeseen, ja siinä
vastataan kehittämistehtävään tavoitteineen innovatiivisesti.
• Työskentelyprosessi on edennyt hallitusti; siinä on tehty perusteltuja ja innovatiivisia sekä
hyödynnettäviä ratkaisuja, joissa on otettu huomioon prosessin aikana hankittu palaute ja eri tilanteissa
ilmenevät tarpeet.
• Tehdyt ratkaisut sekä tulokset ovat täsmällisiä ja monipuolisesti perusteltuja.
• Opinnäytetyön tuotos on innovatiivinen, monipuolisesti hyödynnettävissä ja vastaa erinomaisesti
tutkimus- ja/tai kehittämistehtävään.
• Opinnäytetyön on valmistunut suunnitellun ajan esim. toimeksiannon puitteissa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kytkös opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja /tai kysymyksen yhteydessä on selkeästi osoitettu,
osaamisen kehittyminen näkyvissä ja reflektoitu monipuolisesti.
• Työskentely on ollut itseohjautuvaa, päämäärätietoista, tavoitteellista ja vastuullista. Työskentely yksin
ja yhdessä johdettua ja työtä tukevaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, tulosten kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen ja
kriittisesti.
• Opinnäytetyössä on reflektoitu kehittämishankkeeseen liittyviä eettisiä haasteita, ratkaistu ne
perustellusti, uutta luovasti ja soveltaen ammatti- ja tutkimuseettisiä sekä yhteisöjen kanssa
toimimiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

07.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Kati Lahtinen
 • Mirka Toivonen
Ryhmät
 • PSHTS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20B

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan ja opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi, its
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittämis-. tutkimus- ja innovaatio-osaamisen (KETUI) verkkokurssin materiaaleja.

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely, projektioppiminen ja tutkimustyöskentely
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa
Verkkotyöskentely

Kansainvälisyys

Tiimityöskentely, opinnäytetyökohtainen työskentely itsenäisesti ja ohjatusti Teamsia hyväksikäyttäen.
Oppimisalustana Itsin opinnäytetyöpohja ja OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmissa opinnoissa tehty opinnäytetyö voidaan hyväksilukea osittain tai kokonaan siltä osin kuin se täyttää tutkinto?ohjelman määrittelemät opinnäytetyön osaamistavoitteet. Kun opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain, aikaisempi opinnäytetyö korvaa prosessin, mutta ei käynnissä olevan tutkinnon asiantuntijuutta. Tällöin osaaminen osoitetaan näyttönä, esimerkiksi kirjoittamalla asiantuntijuusartikkeli tai ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 135 t (5 op)
Tiimityöskentely + ohjaukset (1 op)
Seminaarit ja toimeksiantajille työn esittely (1 op)
Kypsyysnäyte artikkelina (1 op)

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön toteuttaminen viikot 35-44
- Työskentely itsenäisesti ja ohjattuna
- Työelämäyhteistyö
- Seminaari
- Kypsyysnäyte kirjoitetaan Talk by Students artikkelina

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-opintojakson (KETUI) hyväksytty suoritus ja opinnäytetyön suunnitelman hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyöhön on valittu ja käytetty tehtävään ja tavoitteisiin osittain sopivia
(työskentely)menetelmiä.
• Opinnäytetyössä on hyödynnetty tutkimus- ja/tai kehittämistehtävän kannalta relevantteja
tiedonlähteitä, oman alan tietoperustaa ja toimintatapoja vaikkakin suppeasti.
• Opinnäytetyössä on käytetty ja merkitty tietolähteitä, mutta siinä on puutteita

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Aihe, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys on esitetty, vaikkakin esitystavassa on puutteita.
• Valmisteluvaiheessa on esitetty toimintasuunnitelma.
• Opinnäytetyön toteutus vastaa vain kaikkein keskeisimpiin määritellyistä tavoitteista ja/tai
kehittämistehtävistä ja/tai -kysymyksistä.
• Työskentelyprosessissa on tarvittu huomattavan runsaasti ohjausta ja/tai ohjausta ja/tai muuta
palautetta ei ole hyödynnetty asianmukaisesti.
• Opinnäytetyön tulokset vastaavat vain osin (kehittämis)tehtävään ja sen perustana olevaan tarpeeseen.
• Opinnäytetyön valmistuminen on kestänyt suunniteltua pidempään

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyössä määritellyllä tehtävällä ja/tai kysymyksellä on kytkös tekijänsä/tekijöidensä
osaamiseen
• Työ tukee tekijänsä/tekijöidensä kehittymistä ainakin joiltakin osin
• Ammatillinen osaamisen osoittaminen voisi olla selkeämpää ja päämäärätietoisempaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu, mutta siinä on
puutteita.
• Opinnäytetyössä on noudatettu oman alan ammattieettisiä ohjeita ja hyvää (tieteellistä) käytäntöä
mutta vain kaikkein keskeisimmiltä osin.
• Opinnäytetyössä on otettu huomioon eri toimijoiden näkökulmat, vaikkakin vähäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan keskeisimpiä työskentelymenetelmiä, ja käytetyt menetelmät on
perusteltu sekä niiden käyttö kuvattu.
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan tietoperustaa ja toimintatapoja perustellen ja kriittisesti.
• Tietolähteet on valittu ja niitä on käytetty asianmukaisesti.

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys perustuu (toimeksiantajan, työyhteisön tai
kohderyhmän) tarpeeseen ja on rajattu perustellusti.
• Opinnäytetyön ideat, ratkaisut ja tulokset ovat perusteltuja ja vastaavat ainakin suurimmalta osaltaan
määriteltyyn tehtävän- ja tavoitteenmäärittelyyn.
• Työskentelyprosessi on edennyt pääosin hallitusti: suunnitelma on ollut realistinen, ja siihen on tehty
asianmukaisia muutoksia tilanteiden edellyttämillä tavoilla.
• Opinnäytetyön tuotos on hyödynnettävissä.
• Opinnäytetyö on valmistunut suunnitellussa ajassa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja/tai kysymyksen yhteydessä on osoitettu kytkökset tekijän/
tekijöiden ammatilliseen kehittymiseen.
• Opinnäytetyössä on ilmaistu osaamisen kehittymisen tavoitteet ja reflektoitu niiden saavuttamista.
• Tekeminen on ollut päämäärätietoista.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen.
• Opinnäytetyössä on ratkaistu kehittämistoimintaan, sen dokumentointiin, raportointiin ja siitä
viestimiseen liittyvät eettiset haasteet ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä yhdistellään ja hyödynnetään tietoja ja osaamista tavalla, joka tukee uusien
ratkaisujen kehittämistä.
• Kehittämistehtävään on sovellettu tuoretta tietoperustaa kriittisesti ja perustellen.
• Kehittämistehtävään on sovellettu alan toimintatapoja ja uusia työskentelymenetelmiä, sekä niiden
käyttöä on kuvattu asianmukaisesti.
• Tietolähteet on valittu kriittisesti, perustellusti ja oivaltavasti. Lähteitä on merkitty huolellisesti, sekä
tutkimuseettistä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Opinnäytetyö perustuu oman alan ajankohtaiseen ja merkitykselliseen kehittämishaasteeseen, ja siinä
vastataan kehittämistehtävään tavoitteineen innovatiivisesti.
• Työskentelyprosessi on edennyt hallitusti; siinä on tehty perusteltuja ja innovatiivisia sekä
hyödynnettäviä ratkaisuja, joissa on otettu huomioon prosessin aikana hankittu palaute ja eri tilanteissa
ilmenevät tarpeet.
• Tehdyt ratkaisut sekä tulokset ovat täsmällisiä ja monipuolisesti perusteltuja.
• Opinnäytetyön tuotos on innovatiivinen, monipuolisesti hyödynnettävissä ja vastaa erinomaisesti
tutkimus- ja/tai kehittämistehtävään.
• Opinnäytetyön on valmistunut suunnitellun ajan esim. toimeksiannon puitteissa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kytkös opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja /tai kysymyksen yhteydessä on selkeästi osoitettu,
osaamisen kehittyminen näkyvissä ja reflektoitu monipuolisesti.
• Työskentely on ollut itseohjautuvaa, päämäärätietoista, tavoitteellista ja vastuullista. Työskentely yksin
ja yhdessä johdettua ja työtä tukevaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, tulosten kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen ja
kriittisesti.
• Opinnäytetyössä on reflektoitu kehittämishankkeeseen liittyviä eettisiä haasteita, ratkaistu ne
perustellusti, uutta luovasti ja soveltaen ammatti- ja tutkimuseettisiä sekä yhteisöjen kanssa
toimimiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

8 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Pelander
Ryhmät
 • PSHSS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20A

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan sekä opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi, its
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittäömis-. tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin materiaaleja

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely tiimeissä, projektioppiminen, tutkimus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa
Verkkotyöskentely

Kansainvälisyys

Työpajatyöskentely viikottain koko ryhmän kesken sekä pienryhmätyöskentely paikalla ollen tai Zoomia ja/tai Teamsia hyväksikäyttäen.
Oppimisalustana Itsin Ont pohja sekä OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi tehdä tämän opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen opintojakson ns. artikkelina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 135 t (5 op)
Työpajatyöskentely + ohjaukset (1 op)
Seminaarit (1 op)
Kypsyysnäyte (1 op)

Sisällön jaksotus

- opinnäytetyön toteutus
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- työpajat
- seminaari
- kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Opinnäytetyön suunnitelma -opinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen seminaareihin (100%; poissaolot seminaareista korvataan opettajan ilmoittamalla tavalla)
Hyväksytty opponointi
Hyväksytty opinnäytetyön raportti (T1–K5).
Seminaarissa esitetty työ arvioidaan Turun AMK:n arviointikriteerien mukaisesti.
Ryhmässä tehdyssä opinnäytetyössä yksittäisen opiskelijan työpanos on tarvittaessa oltava osoitettavissa ja arvioitavissa. Opiskelija saa arvioinnista kirjallisen lausunnon.
Jokainen opinnäytetyö käy läpi plagioinnintarkistusohjelman (OURIGINAL).
Hyväksytty kypsyysnäyte (sisältö/kieli)

Hylätty (0)

Katso Messi> Opiskelu> Opinnäytetyö> arviointi

https://tuas365.sharepoint.com/:u:/r/sites/Opiskelu/SitePages/AMK-opinn%C3%A4ytety%C3%B6.aspx?csf=1&web=1&e=ERPj0S#arvioinnin-kohteet

Arvioinnissa otetaan huomioon työskentely opinnäytetyöprosessin aikana, opinnäytetyössä saavutetut tulokset sekä opinnäytetyöraportti. Arvioinnissa huomioidaan alakohtaisuus ja opinnäytetyön muoto. Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:
* tutkimus- ja kehittämistyön asetelmaan (kohteen ja tutkimus- tai kehittämiskysymyksen/tehtävän rajaus, aineisto ja sen hallinta sekä menetelmä)
*suunnitelmaan
*menetelmien hallintaan
*tietoperustaan ja ajatteluun opinnäytetyössä
*tulosten hyödynnettävyyteen
*kykyyn toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä
*luotettavuuteen
*vastuullisuuteen, eettisyyteen ja kriittisyyteen
*(luovaan) ongelmanratkaisuun
*päämäärätietoisuuteen
*työskentelyprosessiin
*oman toiminnan reflektointiin sekä
*oman työn johtamiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso Messi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso Messi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Messi

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuija Leinonen
Ryhmät
 • PSHSS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20B

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan ja opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi ja It's
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen (KETUI) verkkokurssin materiaaleja.

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely, projektioppiminen ja tutkimus

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys
Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely sekä reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmissa opinnoissa tehty opinnäytetyö voidaan hyväksilukea osittain tai kokonaan siltä osin kuin se täyttää tutkinto-ohjelman määrittelemät opinnäytetyön osaamistavoitteet. Kun opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain, aikaisempi opinnäytetyö korvaa prosessin, mutta ei käynnissä olevan tutkinnon asiantuntijuutta. Tällöin osaaminen osoitetaan näyttönä, esimerkiksi kirjoittamalla asiantuntijuusartikkeli tai ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216 h
Ohjaukset, itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen
Seminaarit
Opinnäytetyö on valmis viikolla 41 pe 13.10.2023 klo 16.00 mennessä
Opinnäytetyön raportointiseminaarit (OPRA) viikolla 42, to 19.10 ja pe 20.10
Opinnäytetyön Messut varmistuvat myöhemmin
Kypsyysnäyte 27 h (1 op) Talk by Students- ohjelmalla kirjoitettuna

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
- opinnäytetyön toteutus
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- seminaarit: läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen pakollinen kaikille
- mahdollisesti opinnäytetyön Messut (varmistuu myöhemmin)
- kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-opintojakson (KETUI) hyväksytty suoritus ja opinnäytetyön suunnitelman hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyöhön on valittu ja käytetty tehtävään ja tavoitteisiin osittain sopivia
(työskentely)menetelmiä.
• Opinnäytetyössä on hyödynnetty tutkimus- ja/tai kehittämistehtävän kannalta relevantteja
tiedonlähteitä, oman alan tietoperustaa ja toimintatapoja vaikkakin suppeasti.
• Opinnäytetyössä on käytetty ja merkitty tietolähteitä, mutta siinä on puutteita

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Aihe, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys on esitetty, vaikkakin esitystavassa on puutteita.
• Valmisteluvaiheessa on esitetty toimintasuunnitelma.
• Opinnäytetyön toteutus vastaa vain kaikkein keskeisimpiin määritellyistä tavoitteista ja/tai
kehittämistehtävistä ja/tai -kysymyksistä.
• Työskentelyprosessissa on tarvittu huomattavan runsaasti ohjausta ja/tai ohjausta ja/tai muuta
palautetta ei ole hyödynnetty asianmukaisesti.
• Opinnäytetyön tulokset vastaavat vain osin (kehittämis)tehtävään ja sen perustana olevaan tarpeeseen.
• Opinnäytetyön valmistuminen on kestänyt suunniteltua pidempään

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyössä määritellyllä tehtävällä ja/tai kysymyksellä on kytkös tekijänsä/tekijöidensä
osaamiseen
• Työ tukee tekijänsä/tekijöidensä kehittymistä ainakin joiltakin osin
• Ammatillinen osaamisen osoittaminen voisi olla selkeämpää ja päämäärätietoisempaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu, mutta siinä on
puutteita.
• Opinnäytetyössä on noudatettu oman alan ammattieettisiä ohjeita ja hyvää (tieteellistä) käytäntöä
mutta vain kaikkein keskeisimmiltä osin.
• Opinnäytetyössä on otettu huomioon eri toimijoiden näkökulmat, vaikkakin vähäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan keskeisimpiä työskentelymenetelmiä, ja käytetyt menetelmät on
perusteltu sekä niiden käyttö kuvattu.
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan tietoperustaa ja toimintatapoja perustellen ja kriittisesti.
• Tietolähteet on valittu ja niitä on käytetty asianmukaisesti.

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys perustuu (toimeksiantajan, työyhteisön tai
kohderyhmän) tarpeeseen ja on rajattu perustellusti.
• Opinnäytetyön ideat, ratkaisut ja tulokset ovat perusteltuja ja vastaavat ainakin suurimmalta osaltaan
määriteltyyn tehtävän- ja tavoitteenmäärittelyyn.
• Työskentelyprosessi on edennyt pääosin hallitusti: suunnitelma on ollut realistinen, ja siihen on tehty
asianmukaisia muutoksia tilanteiden edellyttämillä tavoilla.
• Opinnäytetyön tuotos on hyödynnettävissä.
• Opinnäytetyö on valmistunut suunnitellussa ajassa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja/tai kysymyksen yhteydessä on osoitettu kytkökset tekijän/
tekijöiden ammatilliseen kehittymiseen.
• Opinnäytetyössä on ilmaistu osaamisen kehittymisen tavoitteet ja reflektoitu niiden saavuttamista.
• Tekeminen on ollut päämäärätietoista.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen.
• Opinnäytetyössä on ratkaistu kehittämistoimintaan, sen dokumentointiin, raportointiin ja siitä
viestimiseen liittyvät eettiset haasteet ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä yhdistellään ja hyödynnetään tietoja ja osaamista tavalla, joka tukee uusien
ratkaisujen kehittämistä.
• Kehittämistehtävään on sovellettu tuoretta tietoperustaa kriittisesti ja perustellen.
• Kehittämistehtävään on sovellettu alan toimintatapoja ja uusia työskentelymenetelmiä, sekä niiden
käyttöä on kuvattu asianmukaisesti.
• Tietolähteet on valittu kriittisesti, perustellusti ja oivaltavasti. Lähteitä on merkitty huolellisesti, sekä
tutkimuseettistä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Opinnäytetyö perustuu oman alan ajankohtaiseen ja merkitykselliseen kehittämishaasteeseen, ja siinä
vastataan kehittämistehtävään tavoitteineen innovatiivisesti.
• Työskentelyprosessi on edennyt hallitusti; siinä on tehty perusteltuja ja innovatiivisia sekä
hyödynnettäviä ratkaisuja, joissa on otettu huomioon prosessin aikana hankittu palaute ja eri tilanteissa
ilmenevät tarpeet.
• Tehdyt ratkaisut sekä tulokset ovat täsmällisiä ja monipuolisesti perusteltuja.
• Opinnäytetyön tuotos on innovatiivinen, monipuolisesti hyödynnettävissä ja vastaa erinomaisesti
tutkimus- ja/tai kehittämistehtävään.
• Opinnäytetyön on valmistunut suunnitellun ajan esim. toimeksiannon puitteissa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kytkös opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja /tai kysymyksen yhteydessä on selkeästi osoitettu,
osaamisen kehittyminen näkyvissä ja reflektoitu monipuolisesti.
• Työskentely on ollut itseohjautuvaa, päämäärätietoista, tavoitteellista ja vastuullista. Työskentely yksin
ja yhdessä johdettua ja työtä tukevaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, tulosten kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen ja
kriittisesti.
• Opinnäytetyössä on reflektoitu kehittämishankkeeseen liittyviä eettisiä haasteita, ratkaistu ne
perustellusti, uutta luovasti ja soveltaen ammatti- ja tutkimuseettisiä sekä yhteisöjen kanssa
toimimiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuija Leinonen
Ryhmät
 • PSHSS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S20C

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan ja opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi ja It's
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen (KETUI) verkkokurssin materiaaleja.

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely, projektioppiminen ja tutkimus

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys
Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely sekä reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmissa opinnoissa tehty opinnäytetyö voidaan hyväksilukea osittain tai kokonaan siltä osin kuin se täyttää tutkinto-ohjelman määrittelemät opinnäytetyön osaamistavoitteet. Kun opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain, aikaisempi opinnäytetyö korvaa prosessin, mutta ei käynnissä olevan tutkinnon asiantuntijuutta. Tällöin osaaminen osoitetaan näyttönä, esimerkiksi kirjoittamalla asiantuntijuusartikkeli tai ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216 h
Ohjaukset, itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen
Seminaarit
Opinnäytetyö on valmis pe 27.10.2023 klo 16.00 mennessä
Opinnäytetyön raportointiseminaarit (OPRA) viikolla 44, to 2.11 ja pe 3.11
Opinnäytetyön Messut varmistuvat myöhemmin
Kypsyysnäyte 27 h (1 op) Talk by Students- ohjelmalla kirjoitettuna

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
- opinnäytetyön toteutus
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- seminaarit: läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen pakollinen kaikille
- mahdollisesti opinnäytetyön Messut (varmistuu myöhemmin)
- kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-opintojakson (KETUI) hyväksytty suoritus ja opinnäytetyön suunnitelman hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyöhön on valittu ja käytetty tehtävään ja tavoitteisiin osittain sopivia
(työskentely)menetelmiä.
• Opinnäytetyössä on hyödynnetty tutkimus- ja/tai kehittämistehtävän kannalta relevantteja
tiedonlähteitä, oman alan tietoperustaa ja toimintatapoja vaikkakin suppeasti.
• Opinnäytetyössä on käytetty ja merkitty tietolähteitä, mutta siinä on puutteita

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Aihe, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys on esitetty, vaikkakin esitystavassa on puutteita.
• Valmisteluvaiheessa on esitetty toimintasuunnitelma.
• Opinnäytetyön toteutus vastaa vain kaikkein keskeisimpiin määritellyistä tavoitteista ja/tai
kehittämistehtävistä ja/tai -kysymyksistä.
• Työskentelyprosessissa on tarvittu huomattavan runsaasti ohjausta ja/tai ohjausta ja/tai muuta
palautetta ei ole hyödynnetty asianmukaisesti.
• Opinnäytetyön tulokset vastaavat vain osin (kehittämis)tehtävään ja sen perustana olevaan tarpeeseen.
• Opinnäytetyön valmistuminen on kestänyt suunniteltua pidempään

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyössä määritellyllä tehtävällä ja/tai kysymyksellä on kytkös tekijänsä/tekijöidensä
osaamiseen
• Työ tukee tekijänsä/tekijöidensä kehittymistä ainakin joiltakin osin
• Ammatillinen osaamisen osoittaminen voisi olla selkeämpää ja päämäärätietoisempaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu, mutta siinä on
puutteita.
• Opinnäytetyössä on noudatettu oman alan ammattieettisiä ohjeita ja hyvää (tieteellistä) käytäntöä
mutta vain kaikkein keskeisimmiltä osin.
• Opinnäytetyössä on otettu huomioon eri toimijoiden näkökulmat, vaikkakin vähäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan keskeisimpiä työskentelymenetelmiä, ja käytetyt menetelmät on
perusteltu sekä niiden käyttö kuvattu.
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan tietoperustaa ja toimintatapoja perustellen ja kriittisesti.
• Tietolähteet on valittu ja niitä on käytetty asianmukaisesti.

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys perustuu (toimeksiantajan, työyhteisön tai
kohderyhmän) tarpeeseen ja on rajattu perustellusti.
• Opinnäytetyön ideat, ratkaisut ja tulokset ovat perusteltuja ja vastaavat ainakin suurimmalta osaltaan
määriteltyyn tehtävän- ja tavoitteenmäärittelyyn.
• Työskentelyprosessi on edennyt pääosin hallitusti: suunnitelma on ollut realistinen, ja siihen on tehty
asianmukaisia muutoksia tilanteiden edellyttämillä tavoilla.
• Opinnäytetyön tuotos on hyödynnettävissä.
• Opinnäytetyö on valmistunut suunnitellussa ajassa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja/tai kysymyksen yhteydessä on osoitettu kytkökset tekijän/
tekijöiden ammatilliseen kehittymiseen.
• Opinnäytetyössä on ilmaistu osaamisen kehittymisen tavoitteet ja reflektoitu niiden saavuttamista.
• Tekeminen on ollut päämäärätietoista.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen.
• Opinnäytetyössä on ratkaistu kehittämistoimintaan, sen dokumentointiin, raportointiin ja siitä
viestimiseen liittyvät eettiset haasteet ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä yhdistellään ja hyödynnetään tietoja ja osaamista tavalla, joka tukee uusien
ratkaisujen kehittämistä.
• Kehittämistehtävään on sovellettu tuoretta tietoperustaa kriittisesti ja perustellen.
• Kehittämistehtävään on sovellettu alan toimintatapoja ja uusia työskentelymenetelmiä, sekä niiden
käyttöä on kuvattu asianmukaisesti.
• Tietolähteet on valittu kriittisesti, perustellusti ja oivaltavasti. Lähteitä on merkitty huolellisesti, sekä
tutkimuseettistä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Opinnäytetyö perustuu oman alan ajankohtaiseen ja merkitykselliseen kehittämishaasteeseen, ja siinä
vastataan kehittämistehtävään tavoitteineen innovatiivisesti.
• Työskentelyprosessi on edennyt hallitusti; siinä on tehty perusteltuja ja innovatiivisia sekä
hyödynnettäviä ratkaisuja, joissa on otettu huomioon prosessin aikana hankittu palaute ja eri tilanteissa
ilmenevät tarpeet.
• Tehdyt ratkaisut sekä tulokset ovat täsmällisiä ja monipuolisesti perusteltuja.
• Opinnäytetyön tuotos on innovatiivinen, monipuolisesti hyödynnettävissä ja vastaa erinomaisesti
tutkimus- ja/tai kehittämistehtävään.
• Opinnäytetyön on valmistunut suunnitellun ajan esim. toimeksiannon puitteissa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kytkös opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja /tai kysymyksen yhteydessä on selkeästi osoitettu,
osaamisen kehittyminen näkyvissä ja reflektoitu monipuolisesti.
• Työskentely on ollut itseohjautuvaa, päämäärätietoista, tavoitteellista ja vastuullista. Työskentely yksin
ja yhdessä johdettua ja työtä tukevaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, tulosten kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen ja
kriittisesti.
• Opinnäytetyössä on reflektoitu kehittämishankkeeseen liittyviä eettisiä haasteita, ratkaistu ne
perustellusti, uutta luovasti ja soveltaen ammatti- ja tutkimuseettisiä sekä yhteisöjen kanssa
toimimiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

TKI-osuus

8 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Pelander
 • Tuuli Paija
Ryhmät
 • PSHTS20V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan sekä opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi, its
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittäömis-. tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin materiaaleja

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely tiimeissä, projektioppiminen, tutkimus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa
Verkkotyöskentely

Kansainvälisyys

Työpajatyöskentely viikottain koko ryhmän kesken sekä pienryhmätyöskentely paikalla ollen tai Zoomia ja/tai Teamsia hyväksikäyttäen.
Oppimisalustana Itsin Ont pohja sekä OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi tehdä tämän opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen opintojakson ns. artikkelina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 135 t (5 op)
Työpajatyöskentely + ohjaukset (1 op)
Seminaarit (1 op)
Kypsyysnäyte (1 op)

Sisällön jaksotus

- opinnäytetyön toteutus
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- työpajat
- seminaari
- kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Opinnäytetyön suunnitelma -opinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen seminaareihin (100%; poissaolot seminaareista korvataan opettajan ilmoittamalla tavalla)
Hyväksytty opponointi
Hyväksytty opinnäytetyön raportti (T1–K5).
Seminaarissa esitetty työ arvioidaan Turun AMK:n arviointikriteerien mukaisesti.
Ryhmässä tehdyssä opinnäytetyössä yksittäisen opiskelijan työpanos on tarvittaessa oltava osoitettavissa ja arvioitavissa. Opiskelija saa arvioinnista kirjallisen lausunnon.
Jokainen opinnäytetyö käy läpi plagioinnintarkistusohjelman (OURIGINAL).
Hyväksytty kypsyysnäyte (sisältö/kieli)

Hylätty (0)

Katso Messi> Opiskelu> Opinnäytetyö> arviointi

https://tuas365.sharepoint.com/:u:/r/sites/Opiskelu/SitePages/AMK-opinn%C3%A4ytety%C3%B6.aspx?csf=1&web=1&e=ERPj0S#arvioinnin-kohteet

Arvioinnissa otetaan huomioon työskentely opinnäytetyöprosessin aikana, opinnäytetyössä saavutetut tulokset sekä opinnäytetyöraportti. Arvioinnissa huomioidaan alakohtaisuus ja opinnäytetyön muoto. Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:
* tutkimus- ja kehittämistyön asetelmaan (kohteen ja tutkimus- tai kehittämiskysymyksen/tehtävän rajaus, aineisto ja sen hallinta sekä menetelmä)
*suunnitelmaan
*menetelmien hallintaan
*tietoperustaan ja ajatteluun opinnäytetyössä
*tulosten hyödynnettävyyteen
*kykyyn toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä
*luotettavuuteen
*vastuullisuuteen, eettisyyteen ja kriittisyyteen
*(luovaan) ongelmanratkaisuun
*päämäärätietoisuuteen
*työskentelyprosessiin
*oman toiminnan reflektointiin sekä
*oman työn johtamiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso Messi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso Messi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Messi

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Kati Lahtinen
Ryhmät
 • MSAISS20
  Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Salo

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan ja opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi, its
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittämis-. tutkimus- ja innovaatio-osaamisen (KETUI) verkkokurssin materiaaleja.

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely, projektioppiminen ja tutkimustyöskentely
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa
Verkkotyöskentely

Kansainvälisyys

Tiimityöskentely, opinnäytetyökohtainen työskentely itsenäisesti ja ohjatusti Teamsia hyväksikäyttäen.
Oppimisalustana Itsin opinnäytetyöpohja ja OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmissa opinnoissa tehty opinnäytetyö voidaan hyväksilukea osittain tai kokonaan siltä osin kuin se täyttää tutkinto?ohjelman määrittelemät opinnäytetyön osaamistavoitteet. Kun opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain, aikaisempi opinnäytetyö korvaa prosessin, mutta ei käynnissä olevan tutkinnon asiantuntijuutta. Tällöin osaaminen osoitetaan näyttönä, esimerkiksi kirjoittamalla asiantuntijuusartikkeli tai ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 135 t (5 op)
Tiimityöskentely + ohjaukset (1 op)
Seminaarit ja toimeksiantajille työn esittely (1 op)
Kypsyysnäyte artikkelina (1 op)

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön toteuttaminen viikot 35-44
- Työskentely itsenäisesti ja ohjattuna
- Työelämäyhteistyö
- Seminaari
- Kypsyysnäyte kirjoitetaan Talk by Students artikkelina

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-opintojakson (KETUI) hyväksytty suoritus ja opinnäytetyön suunnitelman hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyöhön on valittu ja käytetty tehtävään ja tavoitteisiin osittain sopivia
(työskentely)menetelmiä.
• Opinnäytetyössä on hyödynnetty tutkimus- ja/tai kehittämistehtävän kannalta relevantteja
tiedonlähteitä, oman alan tietoperustaa ja toimintatapoja vaikkakin suppeasti.
• Opinnäytetyössä on käytetty ja merkitty tietolähteitä, mutta siinä on puutteita

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Aihe, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys on esitetty, vaikkakin esitystavassa on puutteita.
• Valmisteluvaiheessa on esitetty toimintasuunnitelma.
• Opinnäytetyön toteutus vastaa vain kaikkein keskeisimpiin määritellyistä tavoitteista ja/tai
kehittämistehtävistä ja/tai -kysymyksistä.
• Työskentelyprosessissa on tarvittu huomattavan runsaasti ohjausta ja/tai ohjausta ja/tai muuta
palautetta ei ole hyödynnetty asianmukaisesti.
• Opinnäytetyön tulokset vastaavat vain osin (kehittämis)tehtävään ja sen perustana olevaan tarpeeseen.
• Opinnäytetyön valmistuminen on kestänyt suunniteltua pidempään

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyössä määritellyllä tehtävällä ja/tai kysymyksellä on kytkös tekijänsä/tekijöidensä
osaamiseen
• Työ tukee tekijänsä/tekijöidensä kehittymistä ainakin joiltakin osin
• Ammatillinen osaamisen osoittaminen voisi olla selkeämpää ja päämäärätietoisempaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu, mutta siinä on
puutteita.
• Opinnäytetyössä on noudatettu oman alan ammattieettisiä ohjeita ja hyvää (tieteellistä) käytäntöä
mutta vain kaikkein keskeisimmiltä osin.
• Opinnäytetyössä on otettu huomioon eri toimijoiden näkökulmat, vaikkakin vähäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan keskeisimpiä työskentelymenetelmiä, ja käytetyt menetelmät on
perusteltu sekä niiden käyttö kuvattu.
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan tietoperustaa ja toimintatapoja perustellen ja kriittisesti.
• Tietolähteet on valittu ja niitä on käytetty asianmukaisesti.

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys perustuu (toimeksiantajan, työyhteisön tai
kohderyhmän) tarpeeseen ja on rajattu perustellusti.
• Opinnäytetyön ideat, ratkaisut ja tulokset ovat perusteltuja ja vastaavat ainakin suurimmalta osaltaan
määriteltyyn tehtävän- ja tavoitteenmäärittelyyn.
• Työskentelyprosessi on edennyt pääosin hallitusti: suunnitelma on ollut realistinen, ja siihen on tehty
asianmukaisia muutoksia tilanteiden edellyttämillä tavoilla.
• Opinnäytetyön tuotos on hyödynnettävissä.
• Opinnäytetyö on valmistunut suunnitellussa ajassa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja/tai kysymyksen yhteydessä on osoitettu kytkökset tekijän/
tekijöiden ammatilliseen kehittymiseen.
• Opinnäytetyössä on ilmaistu osaamisen kehittymisen tavoitteet ja reflektoitu niiden saavuttamista.
• Tekeminen on ollut päämäärätietoista.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen.
• Opinnäytetyössä on ratkaistu kehittämistoimintaan, sen dokumentointiin, raportointiin ja siitä
viestimiseen liittyvät eettiset haasteet ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä yhdistellään ja hyödynnetään tietoja ja osaamista tavalla, joka tukee uusien
ratkaisujen kehittämistä.
• Kehittämistehtävään on sovellettu tuoretta tietoperustaa kriittisesti ja perustellen.
• Kehittämistehtävään on sovellettu alan toimintatapoja ja uusia työskentelymenetelmiä, sekä niiden
käyttöä on kuvattu asianmukaisesti.
• Tietolähteet on valittu kriittisesti, perustellusti ja oivaltavasti. Lähteitä on merkitty huolellisesti, sekä
tutkimuseettistä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Opinnäytetyö perustuu oman alan ajankohtaiseen ja merkitykselliseen kehittämishaasteeseen, ja siinä
vastataan kehittämistehtävään tavoitteineen innovatiivisesti.
• Työskentelyprosessi on edennyt hallitusti; siinä on tehty perusteltuja ja innovatiivisia sekä
hyödynnettäviä ratkaisuja, joissa on otettu huomioon prosessin aikana hankittu palaute ja eri tilanteissa
ilmenevät tarpeet.
• Tehdyt ratkaisut sekä tulokset ovat täsmällisiä ja monipuolisesti perusteltuja.
• Opinnäytetyön tuotos on innovatiivinen, monipuolisesti hyödynnettävissä ja vastaa erinomaisesti
tutkimus- ja/tai kehittämistehtävään.
• Opinnäytetyön on valmistunut suunnitellun ajan esim. toimeksiannon puitteissa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kytkös opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja /tai kysymyksen yhteydessä on selkeästi osoitettu,
osaamisen kehittyminen näkyvissä ja reflektoitu monipuolisesti.
• Työskentely on ollut itseohjautuvaa, päämäärätietoista, tavoitteellista ja vastuullista. Työskentely yksin
ja yhdessä johdettua ja työtä tukevaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, tulosten kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen ja
kriittisesti.
• Opinnäytetyössä on reflektoitu kehittämishankkeeseen liittyviä eettisiä haasteita, ratkaistu ne
perustellusti, uutta luovasti ja soveltaen ammatti- ja tutkimuseettisiä sekä yhteisöjen kanssa
toimimiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Nurminen
 • Mirka Toivonen
Ryhmät
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin hyödyntäminen, sisältää paljon ohjeita + hyviä lähteitä
- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä
- Its ont pohjan lähteet

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely > tiimityöskentely, projektioppiminen, tutkimuksellinen lähestyminen verkkotapaamiset

Kansainvälisyys

Viikottainen työpajatyöskentely oman kurssin sekä oman opinnäytetyöryhmän kanssa.
Oppimisalustana ITS, jossa koko ont prosessi sekä OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi hakea hyväksilukua tästä opintojaksosta ja tehdä vain opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen ns. artikkelin muotoisena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään mieluiten parityönä tai useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Vain erityisistä syistä opinnäytetyön voi tehdä yksin.
Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.

Opinnäytetyön suunnitelma esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa.
* työpajatyöskentely noin viikottain
* itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
* seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)

- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa hoitotyössä ja sen kehittämisessä. Opinnäytetyöt on kytketty ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä- ja liiketoimintaan. Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Aloitus ja info viikolla 35
Työpajat ja ohjaukset nähtävillä lukkarissa
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa.
Viikolla 50 on opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU).
Suunnitelmaseminaareissa on läsnäolo pakollista kaikille.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (KETUI) 3 op opinnot tehtynä ja/tai tekeillä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Tehtävien hyväksytty suorittaminen
- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.
- Poissaolot korvataan kirjallisella seminaarityön opponoinnilla.
- Opinnäytetyön sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja tallennettu

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuija Leinonen
Ryhmät
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä ja IT's- opinnäytetyön alusta.

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely, kehittämis- ja tutkimustyöskentely itsenäisesti sekä ryhmässä ja parin/työryhmän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, ja liittyy edellä alkaneesiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-opintojen verkko-opintoihin sekä myöhemmin alkavaan Opinnäytetyön raportointi- ja kypsyysnäyte- opintojaksoon.
Opinnäytetyö tehdään parityönä (erityistilanteessa yksilötyönä tai isommassa ryhmässä)
Opinnäytetyö esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.
• itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
• ohjauskeskustelut
• seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
- info
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen
- henkilökohtainen ja/tai ryhmäohjaus
- itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaarit luokkatilanteessa paikan päällä

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Vko 35: Info, aiheiden jako ja ryhmäohjausta
Vkot 35-39 : Ohjauksia
Vko 40: Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU)
(OPSUn palautus 29.9.2023 klo 16.00 mennessä).
Suunnitelmaseminaareissa läsnäolo pakollista kaikille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työskentely opinnäytetyön prosessissa ja ohjaukseen osallistuminen.
Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Hyväksytty opponointi
Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Nurmela
Ryhmät
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä, ITS- opinnäytetyön alusta.

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely, kehittämis- ja tutkimustyöskentely itsenäisesti sekä ryhmässä ja parin/työryhmän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, ja liittyy edellä alkaneisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-opintojen verkko-opintoihin sekä myöhemmin alkavaan Opinnäytetyön raportointi- ja kypsyysnäyte- opintojaksoon.
Opinnäytetyö tehdään parityönä (erityistilanteessa yksilötyönä)
Opinnäytetyö esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.
• itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
• ohjauskeskustelut
• seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
- info 2 h
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen
- henkilökohtainen ja/tai ryhmäohjaus
- itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaarit luokkatilanteessa paikan päällä

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Vko 35: Info + ryhmäohjaus
Vkot 35-39 : Ohjauksia
Vko 40: Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU)
(OPSUn palautus 29.9.2023 klo 16.00 mennessä).
Ohjaukset ja suunnitelmaseminaareissa läsnäolo pakollista kaikille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työskentely opinnäytetyön prosessissa ja ohjaukseen osallistuminen.
Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
Hyväksytty opponointi
Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 01.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Kati Lahtinen
 • Katri Mattsson
Ryhmät
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin hyödyntäminen, sisältää paljon ohjeita + hyviä lähteitä
- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä
- Its ont pohjan lähteet

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely > tiimityöskentely, projektioppiminen, tutkimuksellinen lähestyminen verkkotapaamiset

Kansainvälisyys

Viikottainen työpajatyöskentely oman kurssin ja oman opinnäytetyöryhmän kanssa.
Oppimisalustana It´s Learning, jossa koko opinnäytetyöprosessi. Lisäksi käytetään OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi hakea hyväksilukua tästä opintojaksosta ja tehdä vain opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen ns. artikkelin muotoisena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään mieluiten parityönä tai useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Vain erityisistä syistä opinnäytetyön voi tehdä yksin.
Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.

Opinnäytetyön suunnitelma esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa.
* työpajatyöskentely noin viikottain
* itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
* seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)

- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa hoitotyössä ja sen kehittämisessä. Opinnäytetyöt on kytketty ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä- ja liiketoimintaan. Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Aloitus ja info viikolla 41 (?).
Työpajat ja ohjaukset nähtävillä lukkarissa.
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa.
Viikolla 50 on opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU).
Suunnitelmaseminaareissa on läsnäolo pakollista kaikille.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (KETUI) 3 op opinnot tehtynä ja/tai tekeillä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Tehtävien hyväksytty suorittaminen
- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.
- Poissaolot korvataan kirjallisella seminaarityön opponoinnilla.
- Opinnäytetyön sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja tallennettu

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Nurminen
 • Tiina Pelander
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin hyödyntäminen, sisältää paljon ohjeita + hyviä lähteitä
- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä
- Its ont pohjan lähteet

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely > tiimityöskentely, projektioppiminen, tutkimuksellinen lähestyminen verkkotapaamiset

Kansainvälisyys

Viikottainen työpajatyöskentely oman kurssin sekä oman opinnäytetyöryhmän kanssa Zoomin ja/tai Teamsin kautta.
Oppimisalustana ITS, jossa koko ont prosessi sekä OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi hakea hyväksilukua tästä opintojaksosta ja tehdä vain opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen ns. artikkelin muotoisena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään mieluiten parityönä tai useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Vain erityisistä syistä opinnäytetyön voi tehdä yksin.

Opinnäytetyön suunnitelman tekeminen etenee kahden osatehtävän kautta. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.

Opinnäytetyön suunnitelma esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa.
* tehtävät x 2
* työpajatyöskentely etänä noin viikottain
* itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
* seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
4 opintopistettä (108 h):
- info elokuu
- työpajatyöskentely viikottain sisältäen ryhmäohjauksen
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaarit

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa hoitotyössä ja sen kehittämisessä. Opinnäytetyöt on kytketty ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä- ja liiketoimintaan. Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Aloitus ja info viikolla 35
Työpajat ja ohjaukset nähtävillä lukkarissa
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa.
Viikolla 50 on opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU).
Suunnitelmaseminaareissa on läsnäolo pakollista kaikille.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (KETUI) 3 op opinnot tehtynä ja/tai tekeillä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Tehtävien 1-2 hyväksytty suorittaminen
- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.
- Poissaolot korvataan kirjallisella seminaarityön opponoinnilla.
- Opinnäytetyön sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja tallennettu

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuija Leinonen
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin hyödyntäminen, sisältää paljon ohjeita ja hyviä lähteitä
- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä
- It´sin opinnäytetyön pohjan lähteet

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely > tiimityöskentely, projektioppiminen, tutkimuksellinen lähestyminen.

Kansainvälisyys

Lähes jokaviikkoinen "työpajatyöskentely" oman opinnäytetyöryhmän kanssa luokassa.
Oppimisalustana It's, jossa on koko opinnäytetyöprosessi kuvailtuna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos AMK tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu on tehtynä, opiskelija voi hakea hyväksilukua tästä opintojaksosta ja tehdä vain opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen ns. artikkelin muotoisena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään parityönä tai useamman opiskelijan ryhmässä, jos opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Vain erityisistä syistä opinnäytetyön voi tehdä yksin. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta. Opinnäytetyön suunnitelma esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa (100% pakollinen osallistuminen).
* itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
* seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
4 opintopistettä (108 h):
- info
- työpajatyöskentely lähes viikoittain sisältäen ryhmäohjauksen
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaarit

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa hoitotyössä ja sen kehittämisessä. Opinnäytetyöt on kytketty ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä- ja liiketoimintaan. Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Aloitus ja info viikolla 3.
Työpajat ja ohjaukset nähtävillä lukkarissa
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa.
Viikolla 10 on opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU).
Suunnitelmaseminaareissa on läsnäolo pakollista kaikille.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (KETUI) 3 op opinnot tehtynä ja/tai tekeillä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.
- Yksittäinen poissaolo seminaarista korvataan kirjallisella seminaarityön opponoinnilla.
- Opinnäytetyön sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja tallennettu

Ilmoittautumisaika

03.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Nurmela
 • Mirka Toivonen
Ryhmät
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä, ITS- opinnäytetyön alusta.

Opetusmenetelmät

Projektityöskentely, kehittämis- ja tutkimustyöskentely itsenäisesti sekä ryhmässä ja parin/työryhmän kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, ja liittyy edellä alkaneisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-opintojen verkko-opintoihin sekä myöhemmin alkavaan Opinnäytetyön raportointi- ja kypsyysnäyte- opintojaksoon.
Opinnäytetyö tehdään parityönä (erityistilanteessa yksilötyönä)
Opinnäytetyö esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.
• itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
• ohjauskeskustelut
• seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
- info 2 h
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen
- henkilökohtainen ja/tai ryhmäohjaus
- itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaarit luokkatilanteessa paikan päällä

Sisällön jaksotus

Kevät 2024
Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Vko 14 Info + ryhmäohjaus
Vkot 14-22 : Ohjauksia
Vko 21: Opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU)
OPSUn palautus 13.5.2024 klo 16.00 mennessä ????.
Ohjaukset ja suunnitelmaseminaareissa läsnäolo pakollista kaikille.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Pelander
 • Teija Franck
Ryhmät
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin hyödyntäminen, sisältää paljon ohjeita + hyviä lähteitä
- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä
- Its ont pohjan lähteet

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely > tiimityöskentely, projektioppiminen, tutkimuksellinen lähestyminen verkkotapaamiset
Kaikki verkossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien 1-2 hyväksytty suorittaminen
- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.
- Poissaolot korvataan kirjallisella seminaarityön opponoinnilla.
- Tarvittavat lomakkeet viety Somaattiin (ont sopimus, opinnäytetyön suunnitelma + opinnäytetyön suunnitelma lomake= Messin lomake, koko amk:n yhteinen).

Kansainvälisyys

Viikottainen työpajatyöskentely oman kurssin sekä oman opinnäytetyöryhmän kanssa Zoomin kautta ma 15- 18 välillä (erillinen tarkempi aikataulu saatavilla)
Oppimisalustana ITS, jossa koko ont prosessi sekä OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi hakea hyväksilukua tästä opintojaksosta ja tehdä vain opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen ns. artikkelin muotoisena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään mieluiten parityönä tai useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Vain erityisistä syistä opinnäytetyön voi tehdä yksin, pääsääntöisesti EI.

Opinnäytetyön suunnitelman tekeminen etenee kahden osatehtävän kautta. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.

Opinnäytetyön suunnitelma esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa.
* tehtävät x 2
* työpajatyöskentely etänä noin viikottain ma 15-18 välilä
* itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
* seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)


Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
4 opintopistettä (108 h):
- info tammikuu
- työpajatyöskentely viikottain sisältäen ryhmäohjauksen
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaari

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Ensisijaisesti aiheet tulevat Terhyn tutkimushankkeiden kautta ja/tai toimeksiantoina Työelämäkumppaneilta. Opiskelijat valitsevat ensisijaisesti näistä oman opinnäytetyön aiheensa ja niistä pidetään infoa heti tammikuussa.
Mahdollista on myös tehdä opinnäytetyön omalle työpaikalle, jos/kun sieltä tulee toimeksianto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (KETUI) 3 op opinnot tehtynä tai tehdään samalla lukukaudella TH00BV51-3008 Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 3 op PSHTS21V!

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suunnitelma hyväksytty ja sopimukset tallennettu ja tutkimuslupa saatu, jos/kun se tarvitaan esim. VARHAsta.

Ilmoittautumisaika

03.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

02.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Nurminen
 • Teija Franck
Ryhmät
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin hyödyntäminen, sisältää paljon ohjeita ja hyviä lähteitä
- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä
- It´sin opinnäytetyön pohjan lähteet

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely > tiimityöskentely, projektioppiminen, tutkimuksellinen lähestyminen.

Kansainvälisyys

Lähes jokaviikkoinen "työpajatyöskentely" oman opinnäytetyöryhmän kanssa luokassa.
Oppimisalustana It's, jossa on koko opinnäytetyöprosessi kuvailtuna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos AMK tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu on tehtynä, opiskelija voi hakea hyväksilukua tästä opintojaksosta ja tehdä vain opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen ns. artikkelin muotoisena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään parityönä tai useamman opiskelijan ryhmässä, jos opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Vain erityisistä syistä opinnäytetyön voi tehdä yksin. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta. Opinnäytetyön suunnitelma esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa (100% pakollinen osallistuminen).
* itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
* seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
4 opintopistettä (108 h):
- info
- työpajatyöskentely lähes viikoittain sisältäen ryhmäohjauksen
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaarit

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa hoitotyössä ja sen kehittämisessä. Opinnäytetyöt on kytketty ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä- ja liiketoimintaan. Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Aloitus ja info viikolla 4.
Työpajat ja ohjaukset nähtävillä lukkarissa
Yhteistyö toimeksiantajan kanssa.
Viikolla 11 on opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit (OPSU).
Suunnitelmaseminaareissa on läsnäolo pakollista kaikille.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (KETUI) 3 op opinnot tehtynä ja/tai tekeillä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.
- Yksittäinen poissaolo seminaarista korvataan kirjallisella seminaarityön opponoinnilla.
- Opinnäytetyön sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja tallennettu

Ilmoittautumisaika

04.12.2023 - 02.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
 • Tuuli Paija
Ryhmät
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op
Opintojakso sisältää 2 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
- syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumenteja
• osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• esittää kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman ja opponoi toisen työn sovitulla tavalla

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• teoreettisen taustan luominen
• tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• toteutusmenetelmän valinta
• kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin hyödyntäminen, sisältää paljon ohjeita + hyviä lähteitä
- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä
- ItsLearningissa olevat ont pohjan lähteet

Opetusmenetelmät

Lukujärjestyksen mukainen työpajatyöskentely opintojaksolle ilmoittautuneiden opiskelijoiden sekä oman opinnäytetyöryhmän kanssa Zoomin.

Oppimisalustana ItsLearning, jossa koko opinnäytetyöprosessi sekä OneDrive.

Kansainvälisyys

Työpajatyöskentely > tiimityöskentely, projektioppiminen, tutkimuksellinen lähestyminen verkkotapaamiset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi hakea hyväksilukua tästä opintojaksosta ja tehdä vain opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen ns. artikkelin muotoisena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään mieluiten parityönä tai useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Vain erityisistä syistä opinnäytetyön voi tehdä yksin.

Opinnäytetyön suunnitelman tekeminen etenee kahden osatehtävän kautta. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.

Opinnäytetyön suunnitelma esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa.
* tehtävät x 2
* työpajatyöskentely etänä noin viikottain
* itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
* seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)


Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus:
4 opintopistettä (108 h):
- info
- työpajatyöskentely lukujärjestyksen mukaisesti, sisältäen ryhmäohjauksen
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
- suunnitelmaseminaarit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty ont suunnitelma.

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa vielä päivittyä ennen opintojakson alkua.

Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella. Valitusta aiheesta laaditaan opinnäytetyön suunnitelma, joka esitetään ryhmälle seminaarissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (KETUI) 3 op opinnot tehtynä tai parhaillaan suorittamassa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Tehtävien 1-2 hyväksytty suorittaminen
- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin
- Poissaolot korvataan kirjallisella seminaarityön opponoinnilla
- Tarvittavat lomakkeet viety Somaattiin (ont sopimus, opinnäytetyön suunnitelma + opinnäytetyön suunnitelmalomake= Messin lomake, koko amk:n yhteinen)

Ilmoittautumisaika

25.09.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuija Leinonen
Ryhmät
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely, projektioppiminen ja tutkimus

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys
Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely sekä reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216 h
Ohjaukset, itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 162 h (6 op)
Seminaarit 27 h (1 op)
Opinnäytetyön raportointiseminaarit (OPRA)
Kypsyysnäyte 27 h (1 op) Talk by Students- ohjelmalla kirjoitettuna
Aikataulut päivämäärineen ovat It'sissä

Sisällön jaksotus

Kevät 2024
- opinnäytetyön toteutusvaihe ja raportointi
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- seminaarit: läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen pakollinen kaikille
- Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Turun AMK:n arviointikriteerit ovat Messissä ja It'sissä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Nurmela
Ryhmät
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Opetusmenetelmät

Tiimityöskentely, projektioppiminen ja tutkimus

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys
Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely sekä reflektointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8op = 216 h
Ohjaukset, Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 162 h (6 op)
Seminaarit 27 h (1 op)
Opinnäytetyö on valmis ke 3.4.2024 klo 16.00 mennessä
Opinnäytetyön raportointiseminaarit (OPRA) viikolla 15
Kypsyysnäyte 27 h (1 op) Talk by Students- ohjelmalla kirjoitettuna

Sisällön jaksotus

Kevät 2024
- opinnäytetyön toteutusvaihe ja raportointi
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- seminaarit: läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen pakollinen kaikille
- Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Kati Lahtinen
 • Katri Mattsson
Ryhmät
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan ja opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
- Katso ohjeet: Messi, its
- Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittämis-. tutkimus- ja innovaatio-osaamisen (KETUI) verkkokurssin materiaaleja.

Opetusmenetelmät

- Työpajatyöskentely, projektioppiminen ja tutkimustyöskentely
- Yhteistyö toimeksiantajan kanssa
- Verkkotyöskentely

Kansainvälisyys

- Tiimityöskentely, opinnäytetyökohtainen työskentely itsenäisesti ja ohjatusti Teamsia hyväksikäyttäen.
- Oppimisalustana Itsin opinnäytetyöpohja ja OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmissa opinnoissa tehty opinnäytetyö voidaan hyväksilukea osittain tai kokonaan siltä osin kuin se täyttää tutkinto-ohjelman määrittelemät opinnäytetyön osaamistavoitteet. Kun opinnäytetyö hyväksiluetaan osittain, aikaisempi opinnäytetyö korvaa prosessin, mutta ei käynnissä olevan tutkinnon asiantuntijuutta. Tällöin osaaminen osoitetaan näyttönä, esimerkiksi kirjoittamalla asiantuntijuusartikkeli tai ohjaajan kanssa sovitulla muulla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 135 t (5 op)
- Tiimityöskentely + ohjaukset (1 op)
- Seminaarit ja toimeksiantajille työn esittely (1 op)
- Kypsyysnäyte artikkelina (1 op)

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön toteuttaminen viikot 7 - 21
- Työskentely itsenäisesti ja ohjattuna
- Työelämäyhteistyö
- Seminaari
- Kypsyysnäyte kirjoitetaan Talk by Students artikkelina

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-opintojakson (KETUI) hyväksytty suoritus ja opinnäytetyön suunnitelman hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyöhön on valittu ja käytetty tehtävään ja tavoitteisiin osittain sopivia
(työskentely)menetelmiä.
• Opinnäytetyössä on hyödynnetty tutkimus- ja/tai kehittämistehtävän kannalta relevantteja
tiedonlähteitä, oman alan tietoperustaa ja toimintatapoja vaikkakin suppeasti.
• Opinnäytetyössä on käytetty ja merkitty tietolähteitä, mutta siinä on puutteita

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Aihe, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys on esitetty, vaikkakin esitystavassa on puutteita.
• Valmisteluvaiheessa on esitetty toimintasuunnitelma.
• Opinnäytetyön toteutus vastaa vain kaikkein keskeisimpiin määritellyistä tavoitteista ja/tai
kehittämistehtävistä ja/tai -kysymyksistä.
• Työskentelyprosessissa on tarvittu huomattavan runsaasti ohjausta ja/tai ohjausta ja/tai muuta
palautetta ei ole hyödynnetty asianmukaisesti.
• Opinnäytetyön tulokset vastaavat vain osin (kehittämis)tehtävään ja sen perustana olevaan tarpeeseen.
• Opinnäytetyön valmistuminen on kestänyt suunniteltua pidempään

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyössä määritellyllä tehtävällä ja/tai kysymyksellä on kytkös tekijänsä/tekijöidensä
osaamiseen
• Työ tukee tekijänsä/tekijöidensä kehittymistä ainakin joiltakin osin
• Ammatillinen osaamisen osoittaminen voisi olla selkeämpää ja päämäärätietoisempaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu, mutta siinä on
puutteita.
• Opinnäytetyössä on noudatettu oman alan ammattieettisiä ohjeita ja hyvää (tieteellistä) käytäntöä
mutta vain kaikkein keskeisimmiltä osin.
• Opinnäytetyössä on otettu huomioon eri toimijoiden näkökulmat, vaikkakin vähäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan keskeisimpiä työskentelymenetelmiä, ja käytetyt menetelmät on
perusteltu sekä niiden käyttö kuvattu.
• Opinnäytetyössä on sovellettu alan tietoperustaa ja toimintatapoja perustellen ja kriittisesti.
• Tietolähteet on valittu ja niitä on käytetty asianmukaisesti.

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Tutkimus- ja/tai kehittämistehtävä ja/tai -kysymys perustuu (toimeksiantajan, työyhteisön tai
kohderyhmän) tarpeeseen ja on rajattu perustellusti.
• Opinnäytetyön ideat, ratkaisut ja tulokset ovat perusteltuja ja vastaavat ainakin suurimmalta osaltaan
määriteltyyn tehtävän- ja tavoitteenmäärittelyyn.
• Työskentelyprosessi on edennyt pääosin hallitusti: suunnitelma on ollut realistinen, ja siihen on tehty
asianmukaisia muutoksia tilanteiden edellyttämillä tavoilla.
• Opinnäytetyön tuotos on hyödynnettävissä.
• Opinnäytetyö on valmistunut suunnitellussa ajassa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja/tai kysymyksen yhteydessä on osoitettu kytkökset tekijän/
tekijöiden ammatilliseen kehittymiseen.
• Opinnäytetyössä on ilmaistu osaamisen kehittymisen tavoitteet ja reflektoitu niiden saavuttamista.
• Tekeminen on ollut päämäärätietoista.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen.
• Opinnäytetyössä on ratkaistu kehittämistoimintaan, sen dokumentointiin, raportointiin ja siitä
viestimiseen liittyvät eettiset haasteet ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Oman alan tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen opinnäytetyöhön:
• Opinnäytetyössä yhdistellään ja hyödynnetään tietoja ja osaamista tavalla, joka tukee uusien
ratkaisujen kehittämistä.
• Kehittämistehtävään on sovellettu tuoretta tietoperustaa kriittisesti ja perustellen.
• Kehittämistehtävään on sovellettu alan toimintatapoja ja uusia työskentelymenetelmiä, sekä niiden
käyttöä on kuvattu asianmukaisesti.
• Tietolähteet on valittu kriittisesti, perustellusti ja oivaltavasti. Lähteitä on merkitty huolellisesti, sekä
tutkimuseettistä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen

2. Opinnäytetyön toteutus ja tuotokset osana tutkimus- ja/tai kehittämistyötä:
• Opinnäytetyö perustuu oman alan ajankohtaiseen ja merkitykselliseen kehittämishaasteeseen, ja siinä
vastataan kehittämistehtävään tavoitteineen innovatiivisesti.
• Työskentelyprosessi on edennyt hallitusti; siinä on tehty perusteltuja ja innovatiivisia sekä
hyödynnettäviä ratkaisuja, joissa on otettu huomioon prosessin aikana hankittu palaute ja eri tilanteissa
ilmenevät tarpeet.
• Tehdyt ratkaisut sekä tulokset ovat täsmällisiä ja monipuolisesti perusteltuja.
• Opinnäytetyön tuotos on innovatiivinen, monipuolisesti hyödynnettävissä ja vastaa erinomaisesti
tutkimus- ja/tai kehittämistehtävään.
• Opinnäytetyön on valmistunut suunnitellun ajan esim. toimeksiannon puitteissa.

3. Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kytkös opinnäytetyön (kehittämis)tehtävän ja /tai kysymyksen yhteydessä on selkeästi osoitettu,
osaamisen kehittyminen näkyvissä ja reflektoitu monipuolisesti.
• Työskentely on ollut itseohjautuvaa, päämäärätietoista, tavoitteellista ja vastuullista. Työskentely yksin
ja yhdessä johdettua ja työtä tukevaa.

4. Eettisen osaamisen kehittyminen ja osoittaminen opinnäytetyössä:
• Kehittämistoiminnan luotettavuutta, tulosten kattavuutta ja sovellettavuutta on arvioitu perustellen ja
kriittisesti.
• Opinnäytetyössä on reflektoitu kehittämishankkeeseen liittyviä eettisiä haasteita, ratkaistu ne
perustellusti, uutta luovasti ja soveltaen ammatti- ja tutkimuseettisiä sekä yhteisöjen kanssa
toimimiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

8 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Nurminen
 • Tiina Pelander
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A

Tavoitteet

Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5 op
Opintojakso sisältää 4 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija:
• harjaantuu itsenäisessä- ja tiimityöskentelyssä
• osaa toimia tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti
• osaa hoitaa yhteistyökumppanuudet vastuullisesti
• kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä
• tunnistaa ja osaa käyttää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
• osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan sekä kielen hallinnan
• osaa toteuttaa työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen
• osaa dokumentoida työskentelynsä sekä viestiä tuloksista
• osaa raportoida ja tuottaa kirjallisen opinnäytetyön
• julkistaa opinnäytetyönsä ohjeiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• opinnäytetyön eteneminen, toteuttaminen sekä raportoiminen ohjatusti ja laaditun suunnitelman mukaisesti
• opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen sekä toisen työn opponointi sovitulla tavalla
• kypsyysnäyte
• opinnäytetyön julkistaminen

Oppimateriaalit

Hyödynnetään tutkimusmetodiikan sekä opinnäytetyön sisältöön liittyvää kirjallisuutta.
Katso ohjeet: Messi, its
Erityisesti kannattaa hyödyntää kehittäömis-. tutkimus- ja innovaatio-osaamisen verkkokurssin materiaaleja

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentely tiimeissä, projektioppiminen, tutkimus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa
Verkkotyöskentely

Kansainvälisyys

Työpajatyöskentely viikottain koko ryhmän kesken sekä pienryhmätyöskentely paikalla ollen tai Zoomia ja/tai Teamsia hyväksikäyttäen.
Oppimisalustana Itsin Ont pohja sekä OneDrive.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos amk tasoinen opinnäytetyö ja/tai gradu tehtynä opiskelija voi tehdä tämän opinnäytetyön raportoinnin ja kypsyysnäytteen opintojakson ns. artikkelina

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, opinnäytetyön toteutus ja kirjallisen tuotoksen laatiminen 135 t (5 op)
Työpajatyöskentely + ohjaukset (1 op)
Seminaarit (1 op)
Kypsyysnäyte (1 op)

Sisällön jaksotus

Suomeksi
- opinnäytetyön toteutus
- työskentely ohjattuna ja itsenäisesti
- työpajat
- seminaari
- kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Opinnäytetyön suunnitelma -opinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen seminaareihin (100%; poissaolot seminaareista korvataan opettajan ilmoittamalla tavalla)
Hyväksytty opponointi
Hyväksytty opinnäytetyön raportti (T1–K5).
Seminaarissa esitetty työ arvioidaan Turun AMK:n arviointikriteerien mukaisesti.
Ryhmässä tehdyssä opinnäytetyössä yksittäisen opiskelijan työpanos on tarvittaessa oltava osoitettavissa ja arvioitavissa. Opiskelija saa arvioinnista kirjallisen lausunnon.
Jokainen opinnäytetyö käy läpi plagioinnintarkistusohjelman (OURIGINAL).
Hyväksytty kypsyysnäyte (sisältö/kieli)

Hylätty (0)

Katso Messi> Opiskelu> Opinnäytetyö> arviointi

https://tuas365.sharepoint.com/:u:/r/sites/Opiskelu/SitePages/AMK-opinn%C3%A4ytety%C3%B6.aspx?csf=1&web=1&e=ERPj0S#arvioinnin-kohteet

Arvioinnissa otetaan huomioon työskentely opinnäytetyöprosessin aikana, opinnäytetyössä saavutetut tulokset sekä opinnäytetyöraportti. Arvioinnissa huomioidaan alakohtaisuus ja opinnäytetyön muoto. Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:
* tutkimus- ja kehittämistyön asetelmaan (kohteen ja tutkimus- tai kehittämiskysymyksen/tehtävän rajaus, aineisto ja sen hallinta sekä menetelmä)
*suunnitelmaan
*menetelmien hallintaan
*tietoperustaan ja ajatteluun opinnäytetyössä
*tulosten hyödynnettävyyteen
*kykyyn toimia verkostoissa ja tehdä yhteistyötä
*luotettavuuteen
*vastuullisuuteen, eettisyyteen ja kriittisyyteen
*(luovaan) ongelmanratkaisuun
*päämäärätietoisuuteen
*työskentelyprosessiin
*oman toiminnan reflektointiin sekä
*oman työn johtamiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso Messi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso Messi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Katso Messi

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Henna Lehtola
 • Sari Mäkinen
Ryhmät
 • PSHSK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K23A

Tavoitteet

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOITOTYÖN PERUSTEET 5 OP MIPÄ

Opintojakso sisältää 1 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet

Opiskelija
• hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä.
• ymmärtää hanketyön merkityksen osana mielenterveystyön edistämistä.
• osaa tunnistaa ja hoitaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon prosessin.
• tunnistaa keskeiset mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja osaa niiden hoidon lähtökohdat.
• ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
• osaa käyttää mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita.
• ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään.
• osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia biologisia hoitoja, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
• omaa valmiuksia kohdata aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä.

Sisältö

Sisältö
• Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusteet, positiivinen mielenterveys käsitteenä

Simulaatioissa:
· harjoitellaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sekä ikääntyneen monikulttuuristen asiakkaiden hoitotyötä.
· syventää simulaatiossa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sekä ikääntyneen asiakkaan hoitotyön osaamista
· harjaantuu simulaatiossa toimimaan monikulttuuristen asiakkaiden kanssa

Oppimateriaalit

Varsinaista oppikirjaa ei ole. Tukena voi käyttää:
- Mielenterveyshoitotyö , 2017. Carita Kuhanen, Carla Schubert, Tarja Seuri, Kaisu Hämäläinen, Anne Kanerva
- Ajantasainen tutkittu tieto, Käypä hoito-suositukset
- Materiaali Lähdeluettelossa
- Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Teemapäivät
Tiimioppiminen
Oppimiskeskustelut
Oman osaamisen reflektointi
Simulaatio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisenä päivä
Uusinta sovittavissa erikseen

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen
Oman osaamisen reflektointi
Vertaisarviointi
Case-harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on opiskelijan työtä 27h. Yhteensä opintojakso 7 op eli 189h.
Teemoihin liittyvät oppimistehtävät viikoittain
Oman osaamisen kansio
Tentti

Sisällön jaksotus

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusosaaminen: Viikoittain vaihtuvat teemat
Mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset käsitteet, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä: Ennakkotehtävä ja Tiimioppiminen
Psyykkiset sairaudet: Tiimioppiminen
Päihdelääketiede: Tiimioppiminen
TKI ja englanninkielinen osuus: Itsenäinen opiskelu.
Oman osaamisen kansio: Yksilötehtävä
Tentti
Harjoitukset: Motivoiva haastattelu, mini-interventio, Haastavasti käyttäytyvä asiakas
Kokoava simulaatio KANSI

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistunut tiimityöskentelyyn aktiivisesti Hyv-Hyl
Ennakotehtävät ja niiden kautta esitykset Hyv-Hyl
Oman osaamisen kansio Hyl-K5
Tentti Hyl-K5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Ville Vainio
 • Sonja Sahla
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 19. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 19. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K23A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOITOTYÖN PERUSTEET 5 OP MIPÄ

Opintojakso sisältää 1 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet

Opiskelija
• hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä.
• ymmärtää hanketyön merkityksen osana mielenterveystyön edistämistä.
• osaa tunnistaa ja hoitaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon prosessin.
• tunnistaa keskeiset mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja osaa niiden hoidon lähtökohdat.
• ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
• osaa käyttää mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita.
• ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään.
• osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia biologisia hoitoja, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
• omaa valmiuksia kohdata aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä.

Sisältö

Sisältö
• Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusteet, positiivinen mielenterveys käsitteenä

Simulaatioissa:
· harjoitellaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sekä ikääntyneen monikulttuuristen asiakkaiden hoitotyötä.
· syventää simulaatiossa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sekä ikääntyneen asiakkaan hoitotyön osaamista
· harjaantuu simulaatiossa toimimaan monikulttuuristen asiakkaiden kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Sari Mäkinen
 • Sonja Sahla
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MSHTK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K23A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEHOITOTYÖN PERUSTEET 5 OP MIPÄ

Opintojakso sisältää 1 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet

Opiskelija
• hallitsee mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän ja osaa toimia moniammatillisessa verkostotyössä.
• ymmärtää hanketyön merkityksen osana mielenterveystyön edistämistä.
• osaa tunnistaa ja hoitaa mielenterveys- ja päihdepotilaan hoidon prosessin.
• tunnistaa keskeiset mielenterveys- ja päihdehäiriöt ja osaa niiden hoidon lähtökohdat.
• ymmärtää eettisten ohjeiden, arvojen, periaatteiden ja lakien merkityksen toimintaa ohjaavina tekijöinä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.
• osaa käyttää mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmiä noudattaen toipumisorientaation periaatteita.
• ymmärtää hoitosuhdetyöskentelyn ja työnohjauksen merkityksen ja osaa tukea sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään.
• osaa toteuttaa turvallisia ja vaikuttavia biologisia hoitoja, sekä psykososiaalisia hoitomuotoja osana mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoa.
• omaa valmiuksia kohdata aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä.

Sisältö

Sisältö
• Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusteet, positiivinen mielenterveys käsitteenä

Simulaatioissa:
· harjoitellaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sekä ikääntyneen monikulttuuristen asiakkaiden hoitotyötä.
· syventää simulaatiossa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sekä ikääntyneen asiakkaan hoitotyön osaamista
· harjaantuu simulaatiossa toimimaan monikulttuuristen asiakkaiden kanssa

Oppimateriaalit

Varsinaista oppikirjaa ei ole. Tukena voi käyttää:
- Mielenterveyshoitotyö , 2017. Carita Kuhanen, Carla Schubert, Tarja Seuri, Kaisu Hämäläinen, Anne Kanerva
- Ajantasainen tutkittu tieto, Käypä hoito-suositukset
- Materiaali Lähdeluettelossa
- Opettajan materiaali

Opetusmenetelmät

Teemapäivät
Tiimioppiminen
Oppimiskeskustelut
Oman osaamisen reflektointi
Simulaatio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisenä päivä
Uusinta sovittavissa erikseen

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen
Oman osaamisen reflektointi
Vertaisarviointi
Case-harjoitukset

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on opiskelijan työtä 27h. Yhteensä opintojakso 7 op eli 189h.
Teemoihin liittyvät oppimistehtävät viikoittain
Oman osaamisen kansio
Tentti

Sisällön jaksotus

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön perusosaaminen: Viikoittain vaihtuvat teemat
Mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset käsitteet, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä: Ennakkotehtävä ja Tiimioppiminen
Psyykkiset sairaudet: Tiimioppiminen
Päihdelääketiede: Tiimioppiminen
TKI ja englanninkielinen osuus: Itsenäinen opiskelu.
Oman osaamisen kansio: Yksilötehtävä
Tentti
Harjoitukset: Motivoiva haastattelu, mini-interventio, Haastavasti käyttäytyvä asiakas
Kokoava simulaatio KANSI

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistunut tiimityöskentelyyn aktiivisesti Hyv-Hyl
Ennakotehtävät ja niiden kautta esitykset Hyv-Hyl
Oman osaamisen kansio Hyl-K5
Tentti Hyl-K5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Nousiainen
 • Sari Mäkinen
Ajoitusryhmät
 • Tiimi 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHSS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S23A
Pienryhmät
 • Tiimi 1
 • Tiimi 2
 • Tiimi 3
 • Tiimi 4

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
· Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
· Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
· Lääkehoidon toteuttaminen
· Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
· Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
· Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
· Kuntoutus ja jatkohoito
· Työ- ja potilasturvallisuus
· Eettinen ja vastuullinen toiminta

Sisällön jaksotus

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskenta

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Ville Vainio
 • Katri Mattsson
Ryhmät
 • PSHTK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K23A

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
· Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
· Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
· Lääkehoidon toteuttaminen
· Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
· Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
· Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
· Kuntoutus ja jatkohoito
· Työ- ja potilasturvallisuus
· Eettinen ja vastuullinen toiminta

Sisällön jaksotus

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskenta

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Marika Leppänen
Ryhmät
 • PSHTK23B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K23B

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
· Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
· Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
· Lääkehoidon toteuttaminen
· Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
· Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
· Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
· Kuntoutus ja jatkohoito
· Työ- ja potilasturvallisuus
· Eettinen ja vastuullinen toiminta

Opetusmenetelmät

Ohjattu 7 viikon käytännön harjoittelu
Harjoittelussa tehtävä oppimistehtävä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit nähtävillä SunHarkassa

Sisällön jaksotus

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskenta

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
 • Annika Luomala
Ryhmät
 • PSHTS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23A

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
· Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
· Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
· Lääkehoidon toteuttaminen
· Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
· Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
· Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
· Kuntoutus ja jatkohoito
· Työ- ja potilasturvallisuus
· Eettinen ja vastuullinen toiminta

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 270h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (264h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina
- Kliininen oppimistehtävä palautetaan Itsiin

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä
Kliininen oppimistehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Kuvallinen henkilökortti ja työkengät mukaan.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sairaanhoitajaopiskelijan arvioitavat osaamisalueet:
- asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen
- näyttöön perustuva kliininen osaaminen ja tietoon perustuva päätöksenteko
- terveyden edistäminen, opetus ja ohjausosaaminen ja digitaaliset palvelut
- yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja monikulttuurisuus
- sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, turvallisuus, kestävä kehitys ja yrittäjyys

Esitietovaatimukset

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskenta

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Tuuli Paija
Ryhmät
 • PSHTS23B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23B

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
· Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
· Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
· Lääkehoidon toteuttaminen
· Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
· Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
· Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
· Kuntoutus ja jatkohoito
· Työ- ja potilasturvallisuus
· Eettinen ja vastuullinen toiminta

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 270h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (264h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina
- Kliininen oppimistehtävä palautetaan Itsiin

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä
Kliininen oppimistehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Kuvallinen henkilökortti ja työkengät mukaan.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sairaanhoitajaopiskelijan arvioitavat osaamisalueet:
- asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen
- näyttöön perustuva kliininen osaaminen ja tietoon perustuva päätöksenteko
- terveyden edistäminen, opetus ja ohjausosaaminen ja digitaaliset palvelut
- yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja monikulttuurisuus
- sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, turvallisuus, kestävä kehitys ja yrittäjyys

Esitietovaatimukset

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskenta

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Kaarto
Ryhmät
 • MSAISS23
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S23

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET 10 op PEHA

Tavoitteet

Opiskelija:
· osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
· osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
· tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
· kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
· osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
· osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
· osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
· osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
· osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
· osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen ja lääkehoitoprosessin mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
· osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
· osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa

Sisältö

Sisältö
· Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
· Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
· Lääkehoidon toteuttaminen
· Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
· Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
· Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
· Kuntoutus ja jatkohoito
· Työ- ja potilasturvallisuus
· Eettinen ja vastuullinen toiminta

Opetusmenetelmät

Harjoittelu

Kansainvälisyys

Ohjaus tapahtuu SunHarkka-sovelluksessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi saada hyväksiluetuksi PEHA-opintojakson siihen sopivalla lähihoitajan/perushoitajan työsuhteessa tehdyllä työllä. Työsuhteen tulee olla kokopäiväinen ja sen tulee olla kestänyt yhtäjaksoisesti 7 kalenteriviikkoa = 10 op.
Opiskelija anoo hyväksilukua Pepin sähköisen asioinnin kautta. Liitteenä tulee olla virallisen työtodistuksen/palvelutodistuksen kopio, josta ilmenee työsuhteen kesto, työaika ja työtehtävä sekä kopio lähihoitajan/perushoitajan tutkintotodistuksesta.
Polku-opiskelijat ovat yhteydessä opettajaan.
Itsin kotipesässä hyvät ohjeet ahotointiin (PowerPoint, T Pelander)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä, palautus ITSiin harjoittelun aikana (HYV/täydennettävä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskenta

Ilmoittautumisaika

28.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Minna Kummunsalo
 • Katri Mattsson
 • Jaana Forsbacka
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET JA SIMULAATIO 10 OP

Tavoitteet:

Opiskelija
• osaa toimia ammatillisesti hoitosuhteessa ja tunnistaa oman roolinsa hoitotyöntekijänä ja pyrkii kehittymään siinä ja tutustuu terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön.
• arvostaa potilasta ja osaa tukea häntä sekä hänen omaisiaan kaikissa elämän tilanteissa heidän kulttuurinsa huomioiden.
• kykenee tunnistamaan hoidon tarpeita sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan hoitotyötä terveydenhuollon hoivayksiköissä.
• harjaantuu kirjaamaan hoitotyön kansallisen kirjaamismallin mukaisesti.
• osaa huomioida potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja vastata välittömään avuntarpeeseen.
• kykenee tunnistamaan ja vahvistamaan potilaan voimavaroja.
• osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä kestävän kehityksen huomioiden.
• kykenee tunnistamaan ravitsemukseen liittyviä tarpeita ja toteuttaa terveyttä edistävää ravitsemusta eri ikäryhmissä.
• oppii käyttämään digitaalisia ja terveysteknologisia laitteita ikäihmisten hoitotyössä

Sisältö

Sisältö:
• Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde
• Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen
• Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia
• Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen
• Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu
• Ravintoaineiden tarve ja merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina
• Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Oppimateriaalit

Oppikirja:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos ja ItsLearning oppimisympäristön materiaalit.

Ravitsemuksen perusteet:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset aktivoivat lähi-, verkko-, projekti-, virtuaali- ja simulaatiomenetelmät sekä harjoittelu. Ammatillista toimintaa opitaan moniammatillisissa tiimeissä hoitoon liittyvissä perus- ja erityistilanteissa.

Kansainvälisyys

Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan, jonka keskeisinä lähtökohtina ovat kestävä kehitys, monialaisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat opetussuunnitelmat, digitaalisten oppimismenetelmien hyödyntäminen, yrittäjyys ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op=270 h opiskelijan työtä. Tarkempi toteutus Its-oppimisalustalla.
Yksilötehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä, osaamistestejä. prekliinistä harjoittelua, simulaatio, teemapäivät, opintokäynti, tentti, ikääntyneiden hyvinvointipäiväien suunnittelu ja toteutus, verkkokurssit

Sisällön jaksotus

Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde

Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen

Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia

Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen

Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu

Ravintoaineiden tarve ja merkitys

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina

Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mikäli on opintojaksoon liittyvä kysymys, joka ei ratkea itsin ohjeista niin ota sähköpostilla yhteyttä vastuuopettajiin. (Toivomme että et käytä Itsin viestitoimintoa).


Harjoittelutunneilla tarvitaan hoitopuku, nimineula ja työkengät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 2 op: hyväksytty/ hylätty/ täydennettävä
Tietotestit 1 op: 1-5
Luokkaharjoittelu ja simulaatio 5 op: ennakkotehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen: hyväksytty/ hylätty
Ryhmätentti 1 op: numeerinen arviointi HYL-5
HOSI simulaatiot: HYV/HYL
Ravitsemus 1 op: HYL-5
Luokkaharjoittelut, simulaatiot edellyttävät 100 % läsnäoloa. Pitää korvata toisen ryhmän toteutuksen mukana.

Hylätty (0)

Luovuus:
Ei osaa tehdä luovia ja perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Ei tuota uusia ajatuksia muiden hyödynnettäväksi työskentelyprosessin aikana. Ei sitoudu työskentelyyn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tiimityö:
Ei osallistu ryhmän toimintaan tai häiritsee sitä. Ei osallistu yhteiseen keskusteluun eikä tuo osaamistaan yhteiseen käyttöön. Ei edistä toiminnallaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan. Ei reflektoi omaa osaamistaan eikä toimintaansa eikä tunnista kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Ei osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Ei hyödynnä tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida hoitotyön tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä. Ei osaa perustella eikä arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Luovuus:
Tuo esiin pyydettäessä omia näkemyksiään. Osaa tuoda rajallisesti uusia ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Työskentelee osittain sitoutuneesti ja ratkaisujaan perustellen.
Tiimityö:
Ryhmässä toimiminen on puutteellista hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö muiden kanssa ja ammattialan eettisten ohjeiden noudattaminen on puutteellista. Jakaa niukasti osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osallistuu oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan. Osaa rajallisesti reflektoida osaamistaan ja tunnistaa omia kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa rajallisesti hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa rajallisesti hyödyntää tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa rajallista tietämystä opintojakson sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu), mutta tietämys jää suppeaksi. Osoittaa kykyä ymmärtää opintojakson tietoperustaa, mutta tarkastelee asioita yksipuolisesti, asioiden perustelut sekä syy-yhteyksien tunnistaminen jäävät puutteelliseksi. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja rajallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Luovuus:
Osaa tehdä pääosin innovatiivisia ja uutta luovia hoitotyön ratkaisuja selkeästi ja perustellen.?Osaa arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan luotettavasti ja perustellen. Osaa tuoda uusia, pääosin hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Osaa vastaanottaa ja antaa palautetta rakentavasti.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Luo positiivista työskentelyilmapiiriä antaen tilaa toisille ja jakaa osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osaa hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää muiden alojen tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson tavoitteiden mukaisista sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Osaa hyödyntää toiminnassaan tarkoituksenmukaisia eri tietolähteistä hankittua tietoa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellista. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Luovuus:
Osaa tehdä uskaliaita, innovatiivisia, mutta perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Arvioi omia näkemyksiään luotettavasti ja kriittisesti. Esittää näkemyksensä ja ratkaisunsa selkeästi, jäsentyneesti ja kriittisesti perustellen.? Osaa tuoda uusia, hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Työskentelee sitoutuneesti ja perustelee ratkaisunsa. Ottaa ryhmässä vastuuta yhteisestä tehtävästä ja ilmapiiristä. Rakentaa ryhmän yhteistä dialogia ja jakaa asiantuntevaa osaamistaan yhteiseen käyttöön. Edistää kiitettävästi ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Osaa aktiivisesti hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii sinnikkäästi hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa toistuvasti haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti muiden alojen tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista ja laaja-alaista tietämystä kaikista hoitotyön perusteet opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida hoitotyön perusteiden tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti ja kriittisesti.

?

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Johanna Kurtti
 • Minna Kummunsalo
 • Jaana Uuttu
 • Miia Tähtinen
 • Marika Leppänen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTS23B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23B
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET JA SIMULAATIO 10 OP

Tavoitteet:

Opiskelija
• osaa toimia ammatillisesti hoitosuhteessa ja tunnistaa oman roolinsa hoitotyöntekijänä ja pyrkii kehittymään siinä ja tutustuu terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön.
• arvostaa potilasta ja osaa tukea häntä sekä hänen omaisiaan kaikissa elämän tilanteissa heidän kulttuurinsa huomioiden.
• kykenee tunnistamaan hoidon tarpeita sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan hoitotyötä terveydenhuollon hoivayksiköissä.
• harjaantuu kirjaamaan hoitotyön kansallisen kirjaamismallin mukaisesti.
• osaa huomioida potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja vastata välittömään avuntarpeeseen.
• kykenee tunnistamaan ja vahvistamaan potilaan voimavaroja.
• osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä kestävän kehityksen huomioiden.
• kykenee tunnistamaan ravitsemukseen liittyviä tarpeita ja toteuttaa terveyttä edistävää ravitsemusta eri ikäryhmissä.
• oppii käyttämään digitaalisia ja terveysteknologisia laitteita ikäihmisten hoitotyössä

Sisältö

Sisältö:
• Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde
• Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen
• Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia
• Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen
• Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu
• Ravintoaineiden tarve ja merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina
• Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Oppimateriaalit

Oppikirja:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos ja ItsLearning oppimisympäristön materiaalit.

Ravitsemuksen perusteet:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset aktivoivat lähi-, verkko-, projekti-, virtuaali- ja simulaatiomenetelmät sekä harjoittelu. Ammatillista toimintaa opitaan moniammatillisissa tiimeissä hoitoon liittyvissä perus- ja erityistilanteissa.

Kansainvälisyys

Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan, jonka keskeisinä lähtökohtina ovat kestävä kehitys, monialaisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat opetussuunnitelmat, digitaalisten oppimismenetelmien hyödyntäminen, yrittäjyys ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op=270 h opiskelijan työtä. Tarkempi toteutus Its-oppimisalustalla.
Yksilötehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja osaamistestejä. Prekliinistä luokkaharjoittelua, simulaatiot, teemapäivät, Kunnonkodin opintokäynti, verkkokurssit ja ryhmätentti.

Sisällön jaksotus

Ajoitus: viikot 35-45
Sisältö:
Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde
Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen
Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia
Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen
Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu
Ravintoaineiden tarve ja merkitys
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina
Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mikäli on opintojaksoon liittyvä kysymys, joka ei ratkea itsin ohjeista niin ota sähköpostilla yhteyttä vastuuopettajiin. (Toivomme että et käytä Itsin viestitoimintoa).


Harjoittelutunneilla tarvitaan hoitopuku, nimineula ja työkengät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 2 op: hyväksytty/ hylätty/ täydennettävä
Tietotestit 1 op: 1-5
Luokkaharjoittelu ja simulaatio 5 op: ennakkotehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen: hyväksytty/ hylätty
Ryhmätentti 1 op: numeerinen arviointi HYL-5
HOSI simulaatiot: HYV/HYL
Ravitsemus 1 op: HYL-5
Luokkaharjoittelut, simulaatiot edellyttävät 100 % läsnäoloa. Pitää korvata toisen ryhmän toteutuksen mukana.

Hylätty (0)

Luovuus:
Ei osaa tehdä luovia ja perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Ei tuota uusia ajatuksia muiden hyödynnettäväksi työskentelyprosessin aikana. Ei sitoudu työskentelyyn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tiimityö:
Ei osallistu ryhmän toimintaan tai häiritsee sitä. Ei osallistu yhteiseen keskusteluun eikä tuo osaamistaan yhteiseen käyttöön. Ei edistä toiminnallaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan. Ei reflektoi omaa osaamistaan eikä toimintaansa eikä tunnista kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Ei osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Ei hyödynnä tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida hoitotyön tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä. Ei osaa perustella eikä arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Luovuus:
Tuo esiin pyydettäessä omia näkemyksiään. Osaa tuoda rajallisesti uusia ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Työskentelee osittain sitoutuneesti ja ratkaisujaan perustellen.
Tiimityö:
Ryhmässä toimiminen on puutteellista hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö muiden kanssa ja ammattialan eettisten ohjeiden noudattaminen on puutteellista. Jakaa niukasti osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osallistuu oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan. Osaa rajallisesti reflektoida osaamistaan ja tunnistaa omia kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa rajallisesti hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa rajallisesti hyödyntää tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa rajallista tietämystä opintojakson sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu), mutta tietämys jää suppeaksi. Osoittaa kykyä ymmärtää opintojakson tietoperustaa, mutta tarkastelee asioita yksipuolisesti, asioiden perustelut sekä syy-yhteyksien tunnistaminen jäävät puutteelliseksi. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja rajallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Luovuus:
Osaa tehdä pääosin innovatiivisia ja uutta luovia hoitotyön ratkaisuja selkeästi ja perustellen.?Osaa arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan luotettavasti ja perustellen. Osaa tuoda uusia, pääosin hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Osaa vastaanottaa ja antaa palautetta rakentavasti.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Luo positiivista työskentelyilmapiiriä antaen tilaa toisille ja jakaa osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osaa hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää muiden alojen tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson tavoitteiden mukaisista sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Osaa hyödyntää toiminnassaan tarkoituksenmukaisia eri tietolähteistä hankittua tietoa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellista. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Luovuus:
Osaa tehdä uskaliaita, innovatiivisia, mutta perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Arvioi omia näkemyksiään luotettavasti ja kriittisesti. Esittää näkemyksensä ja ratkaisunsa selkeästi, jäsentyneesti ja kriittisesti perustellen.? Osaa tuoda uusia, hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Työskentelee sitoutuneesti ja perustelee ratkaisunsa. Ottaa ryhmässä vastuuta yhteisestä tehtävästä ja ilmapiiristä. Rakentaa ryhmän yhteistä dialogia ja jakaa asiantuntevaa osaamistaan yhteiseen käyttöön. Edistää kiitettävästi ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Osaa aktiivisesti hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii sinnikkäästi hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa toistuvasti haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti muiden alojen tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista ja laaja-alaista tietämystä kaikista hoitotyön perusteet opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida hoitotyön perusteiden tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti ja kriittisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Mari Tavasti
 • Eeva Hevonoja
 • Mervi Rasilainen
Ryhmät
 • MSAISS23
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S23

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET JA SIMULAATIO 10 OP

Tavoitteet:

Opiskelija
• osaa toimia ammatillisesti hoitosuhteessa ja tunnistaa oman roolinsa hoitotyöntekijänä ja pyrkii kehittymään siinä ja tutustuu terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön.
• arvostaa potilasta ja osaa tukea häntä sekä hänen omaisiaan kaikissa elämän tilanteissa heidän kulttuurinsa huomioiden.
• kykenee tunnistamaan hoidon tarpeita sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan hoitotyötä terveydenhuollon hoivayksiköissä.
• harjaantuu kirjaamaan hoitotyön kansallisen kirjaamismallin mukaisesti.
• osaa huomioida potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja vastata välittömään avuntarpeeseen.
• kykenee tunnistamaan ja vahvistamaan potilaan voimavaroja.
• osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä kestävän kehityksen huomioiden.
• kykenee tunnistamaan ravitsemukseen liittyviä tarpeita ja toteuttaa terveyttä edistävää ravitsemusta eri ikäryhmissä.
• oppii käyttämään digitaalisia ja terveysteknologisia laitteita ikäihmisten hoitotyössä

Sisältö

Sisältö:
• Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde
• Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen
• Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia
• Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen
• Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu
• Ravintoaineiden tarve ja merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina
• Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Oppimateriaalit

Oppikirja:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos ja ItsLearning oppimisympäristön materiaalit.

Ravitsemuksen perusteet:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset aktivoivat lähi-, verkko-, projekti-, virtuaali- ja simulaatiomenetelmät sekä harjoittelu. Ammatillista toimintaa opitaan moniammatillisissa tiimeissä hoitoon liittyvissä perus- ja erityistilanteissa.

Kansainvälisyys

Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan, jonka keskeisinä lähtökohtina ovat kestävä kehitys, monialaisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat opetussuunnitelmat, digitaalisten oppimismenetelmien hyödyntäminen, yrittäjyys ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op=270 h opiskelijan työtä. Tarkempi toteutus Its-oppimisalustalla.
Yksilötehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä, osaamistestejä. prekliinistä harjoittelua, simulaatio, teemapäivät, opintokäynti, tentti, ikääntyneiden hyvinvointipäiväien suunnittelu ja toteutus, verkkokurssit

Sisällön jaksotus

Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde

Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen

Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia

Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen

Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu

Ravintoaineiden tarve ja merkitys

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina

Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mikäli on opintojaksoon liittyvä kysymys, joka ei ratkea itsin ohjeista niin ota sähköpostilla yhteyttä vastuuopettajiin. (Toivomme että et käytä Itsin viestitoimintoa).


Harjoittelutunneilla tarvitaan hoitopuku, nimineula ja työkengät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät: hyväksytty/ hylätty/ täydennettävä
Tietotestit: 1-5
Luokkaharjoittelu: ennakkotehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen: hyväksytty/ hylätty
Tentti: numeerinen arviointi HYL-5
Simulaatio: HYV/HYL
Ravitsemus 1 op: HYL-5

Luokkaharjoittelut, simulaatiot edellyttävät 100 % läsnäoloa. Pitää korvata toisen ryhmän toteutuksen mukana.

Hylätty (0)

Luovuus:
Ei osaa tehdä luovia ja perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Ei tuota uusia ajatuksia muiden hyödynnettäväksi työskentelyprosessin aikana. Ei sitoudu työskentelyyn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tiimityö:
Ei osallistu ryhmän toimintaan tai häiritsee sitä. Ei osallistu yhteiseen keskusteluun eikä tuo osaamistaan yhteiseen käyttöön. Ei edistä toiminnallaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan. Ei reflektoi omaa osaamistaan eikä toimintaansa eikä tunnista kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Ei osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Ei hyödynnä tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida hoitotyön tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä. Ei osaa perustella eikä arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Luovuus:
Tuo esiin pyydettäessä omia näkemyksiään. Osaa tuoda rajallisesti uusia ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Työskentelee osittain sitoutuneesti ja ratkaisujaan perustellen.
Tiimityö:
Ryhmässä toimiminen on puutteellista hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö muiden kanssa ja ammattialan eettisten ohjeiden noudattaminen on puutteellista. Jakaa niukasti osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osallistuu oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan. Osaa rajallisesti reflektoida osaamistaan ja tunnistaa omia kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa rajallisesti hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa rajallisesti hyödyntää tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa rajallista tietämystä opintojakson sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu), mutta tietämys jää suppeaksi. Osoittaa kykyä ymmärtää opintojakson tietoperustaa, mutta tarkastelee asioita yksipuolisesti, asioiden perustelut sekä syy-yhteyksien tunnistaminen jäävät puutteelliseksi. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja rajallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Luovuus:
Osaa tehdä pääosin innovatiivisia ja uutta luovia hoitotyön ratkaisuja selkeästi ja perustellen.?Osaa arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan luotettavasti ja perustellen. Osaa tuoda uusia, pääosin hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Osaa vastaanottaa ja antaa palautetta rakentavasti.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Luo positiivista työskentelyilmapiiriä antaen tilaa toisille ja jakaa osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osaa hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää muiden alojen tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson tavoitteiden mukaisista sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Osaa hyödyntää toiminnassaan tarkoituksenmukaisia eri tietolähteistä hankittua tietoa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellista. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Luovuus:
Osaa tehdä uskaliaita, innovatiivisia, mutta perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Arvioi omia näkemyksiään luotettavasti ja kriittisesti. Esittää näkemyksensä ja ratkaisunsa selkeästi, jäsentyneesti ja kriittisesti perustellen.? Osaa tuoda uusia, hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Työskentelee sitoutuneesti ja perustelee ratkaisunsa. Ottaa ryhmässä vastuuta yhteisestä tehtävästä ja ilmapiiristä. Rakentaa ryhmän yhteistä dialogia ja jakaa asiantuntevaa osaamistaan yhteiseen käyttöön. Edistää kiitettävästi ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Osaa aktiivisesti hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii sinnikkäästi hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa toistuvasti haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti muiden alojen tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista ja laaja-alaista tietämystä kaikista hoitotyön perusteet opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista. Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida hoitotyön perusteiden tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti ja kriittisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Anu Nousiainen
 • Henna Lehtola
Ajoitusryhmät
 • Tiimi 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiimi 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHSS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S23A
Pienryhmät
 • Tiimi 1
 • Tiimi 2
 • Tiimi 3
 • Tiimi 4

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET JA SIMULAATIO 10 OP

Tavoitteet:

Opiskelija
• osaa toimia ammatillisesti hoitosuhteessa ja tunnistaa oman roolinsa hoitotyöntekijänä ja pyrkii kehittymään siinä ja tutustuu terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön.
• arvostaa potilasta ja osaa tukea häntä sekä hänen omaisiaan kaikissa elämän tilanteissa heidän kulttuurinsa huomioiden.
• kykenee tunnistamaan hoidon tarpeita sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan hoitotyötä terveydenhuollon hoivayksiköissä.
• harjaantuu kirjaamaan hoitotyön kansallisen kirjaamismallin mukaisesti.
• osaa huomioida potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja vastata välittömään avuntarpeeseen.
• kykenee tunnistamaan ja vahvistamaan potilaan voimavaroja.
• osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä kestävän kehityksen huomioiden.
• kykenee tunnistamaan ravitsemukseen liittyviä tarpeita ja toteuttaa terveyttä edistävää ravitsemusta eri ikäryhmissä.
• oppii käyttämään digitaalisia ja terveysteknologisia laitteita ikäihmisten hoitotyössä

Sisältö

Sisältö:
• Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde
• Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen
• Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia
• Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen
• Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu
• Ravintoaineiden tarve ja merkitys
• Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina
• Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Oppimateriaalit

Oppikirja:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos ja ItsLearning oppimisympäristön materiaalit.

Ravitsemuksen perusteet:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014 (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Oppimimenetelmät:
- tiimioppiminen
- prekliiniset harjoitukset

Opiskelu linkittyy hoitotyön käytäntöön koko opintojakson ajan ja toteutuu osittain Salon Campuskoti Merihelmessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan Itsissä.

Kansainvälisyys

Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan, jonka keskeisinä lähtökohtina ovat kestävä kehitys, monialaisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat opetussuunnitelmat, digitaalisten oppimismenetelmien hyödyntäminen, yrittäjyys ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana.
Tiimioppiminen, transformatiivinen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op=270 h opiskelijan työtä. Tarkempi toteutus Its-oppimisalustalla.

Sisällön jaksotus

Ammatillinen vuorovaikutus ja hoitosuhde

Hoitoprosessi, päätöksenteko ja kirjaaminen

Potilasturvallisuus, tietoturva ja ergonomia

Hoitotyön auttamismenetelmät ja päivittäisissä toimissa avustaminen

Potilaan tilan ja peruselintoimintojen tarkkailu

Ravintoaineiden tarve ja merkitys

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio eri ikäkausina

Digitaaliset ja terveysteknologiset laitesovellukset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mikäli on opintojaksoon liittyvä kysymys, joka ei ratkea itsin ohjeista niin ota sähköpostilla yhteyttä vastuuopettajiin. (Toivomme että et käytä Itsin viestitoimintoa).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hoitotyön perusteet koe 0-K5
Portfolio 0-K5
Tiimitehtävät hyv-hyl
Prekliiniset harjoitustunnit hyv-hyl
Ravitsemus 1 op: HYL-5

Hylätty (0)

Luovuus:
Ei osaa tehdä luovia ja perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Ei tuota uusia ajatuksia muiden hyödynnettäväksi työskentelyprosessin aikana. Ei sitoudu työskentelyyn tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tiimityö:
Ei osallistu ryhmän toimintaan tai häiritsee sitä. Ei osallistu yhteiseen keskusteluun eikä tuo osaamistaan yhteiseen käyttöön. Ei edistä toiminnallaan ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan. Ei reflektoi omaa osaamistaan eikä toimintaansa eikä tunnista kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Ei osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Ei hyödynnä tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällön mukaisista tavoitteista (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida hoitotyön tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä. Ei osaa perustella eikä arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Luovuus:
Tuo esiin pyydettäessä omia näkemyksiään. Osaa tuoda rajallisesti uusia ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Työskentelee osittain sitoutuneesti ja ratkaisujaan perustellen.
Tiimityö:
Ryhmässä toimiminen on puutteellista hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö muiden kanssa ja ammattialan eettisten ohjeiden noudattaminen on puutteellista. Jakaa niukasti osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osallistuu oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan. Osaa rajallisesti reflektoida osaamistaan ja tunnistaa omia kehittämiskohteitaan perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa rajallisesti hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa rajallisesti hyödyntää tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa rajallista tietämystä opintojakson sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu), mutta tietämys jää suppeaksi. Osoittaa kykyä ymmärtää opintojakson tietoperustaa, mutta tarkastelee asioita yksipuolisesti, asioiden perustelut sekä syy-yhteyksien tunnistaminen jäävät puutteelliseksi. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja rajallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Luovuus:
Osaa tehdä pääosin innovatiivisia ja uutta luovia hoitotyön ratkaisuja selkeästi ja perustellen.?Osaa arvioida omia näkemyksiään ja ratkaisujaan luotettavasti ja perustellen. Osaa tuoda uusia, pääosin hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana. Osaa vastaanottaa ja antaa palautetta rakentavasti.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Luo positiivista työskentelyilmapiiriä antaen tilaa toisille ja jakaa osaamistaan yhteiseen käyttöön.
Aloitteellisuus:
Osaa hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hyödyntää muiden alojen tieteellistä tietoa.
Kriittinen ajattelu:
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson tavoitteiden mukaisista sisällöistä (hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet, hoitosuhde ja vuorovaikutus, työ- ja potilasturvallisuus, hoitotyön päätöksenteko ja kirjaaminen, hoitotyön asianmukainen toteuttaminen ja ensiapu). Osaa hyödyntää toiminnassaan tarkoituksenmukaisia eri tietolähteistä hankittua tietoa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellista. Osaa perustella ja arvioida omia näkemyksiä ja ratkaisuja luotettavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Luovuus:
Osaa tehdä uskaliaita, innovatiivisia, mutta perusteltuja hoitotyötä edistäviä ratkaisuja. Arvioi omia näkemyksiään luotettavasti ja kriittisesti. Esittää näkemyksensä ja ratkaisunsa selkeästi, jäsentyneesti ja kriittisesti perustellen.? Osaa tuoda uusia, hyödynnettäviä ajatuksia muiden käyttöön työskentelyprosessin aikana.
Tiimityö:
Toimii ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteita edistäen. Osaa toimia rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa, eri kulttuuritaustat huomioiden ja ammattialan eettisiä ohjeita noudattaen. Työskentelee sitoutuneesti ja perustelee ratkaisunsa. Ottaa ryhmässä vastuuta yhteisestä tehtävästä ja ilmapiiristä. Rakentaa ryhmän yhteistä dialogia ja jakaa asiantuntevaa osaamistaan yhteiseen käyttöön. Edistää kiitettävästi ryhmän tavoitteiden saavuttamista.
Aloitteellisuus:
Osaa aktiivisesti hakeutua oppimistilanteisiin ja toimii sinnikkäästi hoitotyön perusteet opintojakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa toistuvasti haastaa itseään ja pyrkiä pois mukavuusalueeltaan. Osaa reflektoida aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa sekä tunnistaa omat kehittämiskohteensa perushoitotyössä.
Verkostoituminen:
Osaa hyödyntää monipuolisesti ja laaja-alaisesti hoitotyön kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjeita ja suosituksia. Osaa hy