Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitajakoulutus, turku, monimuoto, k19a

Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K19A

Kevät 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 195                                                  
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
         
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
         
                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
         
                         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                 
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
               
             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
               
             
Suomen kieli ja viestintä 3  
     
             
                   
English Professional Skills, B2 3  
     
             
                   
Asiakaslähtöinen sosiaali-ja terveydenhuolto 5                                                  
Hoitotyön filosofia ja näyttöön perustuvuus sairaanhoitajan professiossa 5  
       
               
             
Ihmisen elimistön toiminta ja hänen tutkimisensa perusta
                                                 
Ihmisen elimistön toiminnan perusta 7
     
         
                       
Ihmisen immuniteetin ja ravitsemuksen perusta sekä mikrobiologia 4
     
         
                       
Kliinisen hoitotyön perusteet
                                                 
Hoidon tarpeet ja niistä lähtevä voimavaraistava hoitotyö 4
     
         
                       
Lääkehoito 5
     
         
                       
Sisätauti-kirurgisen asiakkaan voimavaroja tukeva hoitotyö
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 6
     
         
                       
Sisätautipotilaan tutkimus- ja hoitomenetelmät 5  
     
             
                   
Kirurgisen potilaan hoitotyö 5  
     
             
                   
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 4  
     
             
                   
Mielenterveys ja asiakkaan voimavaroja tukeva hoitotyö
                                                 
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 4  
       
               
             
Syöpää sairastavan potilaan hoitotyö ja palliatiivinen hoitotyö 3  
       
               
             
Vastaanottotoiminta, avohoito ja ikääntyneen voimavaraistava hoitotyö 4    
         
                     
   
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, lasten ja perheen hoitotyö
                                                 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja perheen hoitotyö 5    
       
                   
         
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö 5    
       
                   
         
Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 5    
       
                   
         
Pakolliset suuntaavat opinnot
                                                 
Johtamisosaaminen ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5  
       
               
             
Vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Gerontologisen hoitotyön syventävät opinnot 5      
         
                         
Akuutti-, teho-, ja päivystyshoitotyö 5                                                  
Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyön syventävät opinnot 5                                                  
Iho-, silmä- ja korvasairauksia sairastavan potilaan hoitotyö 5                                                  
Mielenterveys- ja psykiatrisen hoitotyön erityiskysymykset 5                                                  
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyön syventävät opinnot 5                                                  
Seksuaalisuus ihmisen elämänkaaressa 5                                                  
Terveyden edistämisen syventävät opinnot 5                                                  
Hoitotyön prekliininen harjoittelu
                                                 
Potilaan tutkimisen prekliininen harjoittelu 2
     
         
                       
Hoitotyön perusteiden prekliininen harjoittelu 4
     
         
                       
Lääkehoidon prekliininen harjoittelu 2
     
         
                       
Nestehoidon prekliininen harjoittelu 1
     
         
                       
Sisätautipotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1
     
         
                       
Kirurgisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
     
             
                   
Perioperatiivisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
     
             
                   
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu 1  
       
               
             
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön prekliininen harjoittelu 1    
       
                   
         
Perheen, lasten ja nuorten hoitotyön prekliininen harjoittelu 1    
       
                   
         
Syventävä simulaatio 1 1  
     
             
                   
Syventävä simulaatio 2 1    
       
                   
         
Syventävä simulaatio 3 1      
         
                         
Hoitotyön kliininen harjoittelu
                                                 
Hoitotyön perusteet 5
     
         
                       
Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö 1 8  
     
             
                   
Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyö 2 8  
       
               
             
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 8    
       
                   
         
Hoitotyön yrittäjyys 8  
       
               
             
Hoitotyön erityisosaaminen 1 8    
         
                     
   
Hoitotyön erityisosaaminen 2 7      
         
                         
Hoitotyön kehittäminen 5    
         
                     
   
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 7    
       
                   
         
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8    
         
                     
   
4369591443313833261418181815.515.513131316.516.59997.57.5
LAAJENTAVA OSAAMINEN 15                                                  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15                                                  
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 43 69 59 14 43 31 38 33 26 14 18 18 18 15.5 15.5 13 13 13 16.5 16.5 9 9 9 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Sairaanhoitaja (AMK) / Bachelor of Nursing on hoitotyön asiantuntija. Koulutuksen tavoitteena/ tehtävänä on tuottaa osaamista, jota sairaanhoitaja tarvitsee työssään hoitotyön asiantuntijana. Koulutuksesta valmistuneen sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy ja hoito sekä terveysongelmien aiheuttamien haittojen vähentäminen tukemalla itsehoitoa, voimavaraistumista, itsenäistä selviytymistä ja kuntoutumista sekä lievittämällä kärsimyksiä. Ammatissa toimiminen edellyttää vahvaa eettistä, kriittistä ja ammatillista ajattelun ja päätöksenteon taitoa. Asiantuntijuuteen sisältyy kyky kehittää ja uudistaa toimintaa tutkimustietoon perustuen sekä valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotyöhön, yrittäjyyteen, kansainvälisiin tehtäviin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja elinikäiseen oppimiseen tietoyhteiskunnan jäsenenä. Sairaanhoitaja työskentelee eri sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa ja yksityisissä palveluissa, kolmannen sektorin alueilla tai yrittäjänä. Sairaanhoitaja toimii itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.

Sairaanhoitajakoulutuksen oppimissuunnitelma pohjautuu:
- kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin, erityisesti EU-direktiivit 2005/36 ja 2013/55/EY
- kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön, ammatinharjoittamista koskevaan lainsäädäntöön
- ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön
- Suomen terveyspolitiikan terveyden edistämistä ja väestön terveysongelmiin vastaamista korostaviin tavoitteisiin ja tulevaisuudennäkymiin
- Eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (European Qualifications Framework = EQF) taso 6
- Kansalliseen tutkintojen viitekehykseen (National Qualifications Framework = NQF) (www.minedu.fi/OPM) taso 6
- Sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen 2013

Opinnot muodostuvat seuraavasti:

YDINOSAAMINEN
• perusopinnot 24 op
• ammattiopinnot 81 op, joista vaihtoehtoisia opintoja 15 op
• harjoittelu 75 op, joista vaihtoehtoisia on 20 op
• opinnäytetyö

LAAJENTAVA OSAAMINEN
• vapaasti valittavat opinnot 15 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kehittyy viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessaan, omaksuu näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavakseen opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankkii asetuksen (A 1120/2014) tarkoittaman kielitaidon.

Ammattiopintojen tavoitteena on, että opiskelija sisäistää eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Hän kehittyy eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehtyy asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. Ammattiopintojen tietoperustana on hoitotieteeseen pohjautuva hoitotieto, johon opiskelija kytkee ammatin kannalta keskeisten muiden tieteenalojen tietoperustaa ja sähköisiä kehittyviä välineitä.

Harjoittelu (hoitotyö 75 op, 2025 tuntia (EU-direktiivi 2013/55)) on kiinteä osa hoitotyön koulutuksen opintoja. Opiskelija suorittaa osan harjoittelustaan ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin hän harjaannuttaa ja kehittää perustaitojaan voidakseen jatkaa opiskeluaan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelun opintojaksojen aikana opiskelija kehittää systemaattisesti hoitokäsitystään ja -taitoaan syventäen opiskelunsa tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä. Harjoittelu on ammattitaitoisen henkilökunnan ja ammattikorkeakoulun opettajan ohjaamaa ja se toteutuu ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan valvonnassa ja sellaisissa yksiköissä, joissa on asianmukainen määrä ammattihenkilöstöä ja asianmukaiset potilashoidon apuvälineet. Sairaanhoitajakoulutusta antava oppilaitos on vastuussa teoreettisen ja kliinisen opetuksen yhteensovittamisesta koko koulutuksen ajan. Harjoittelu täyttää vaatimuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Opiskelija voi anomuksestaan saada hyväksiluetuksi opetussuunnitelmassa määritellyn harjoittelun opintojakson siihen sopivalla työsuhteessa tehdyllä työllä, jonka tulee vastata opiskelijan opiskelemaa tutkintoa. Harjoittelun hyväksytty suoritus

Opinnäytetyössään (15 op) opiskelija osoittaa valmiutensa työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyöt kytketään tutkimusryhmätoimintaan. Kypsyysnäyte on opinnäytetyön alalta kirjoitettu näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai muun koulusivistyskielen taitoa.

Vapaasti valittavien opintojen (15op) avulla opiskelija syventää ja laajentaa hoitotyön ammatillista osaamistaan.

OSAAMISPOLUT, ERIKOISALAT JA PÄTEVYYDET

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Ammattinimike on sairaanhoitaja.

PALAUTEJÄRJESTELMÄ

Opiskelijat osallistuvat opetuksen ja sen toteutuksen suunnitteluun erilaisissa työryhmissä. Opiskelija arvioi oppimistaan ja antaa palautetta opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta opintojaksoittain, moduuleittain, laajemmin lukukausittain ja koulutuksen loppuvaiheessa koko koulutuksesta. Opiskelijoiden antama palaute huomioidaan koulutusta kehitettäessä.

URAMAHDOLLISUUDET JA JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa monipuoliset kansalliset ja kansainväliset työuramahdollisuudet. Tutkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Osaamistavoitteet

Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät innovaatiokompetenssit integroituvat sairaanhoitajakoulutuksen kompetensseihin. Innovaatiokompetenssit muodostuvat yksilö-, yhteisö- ja verkostotason osaamisista ja ne kattavat seuraavat viisi osaamisen ulottuvuutta: kriittinen ajattelu, aloitekyky, luovuus, tiimityö ja verkostoituminen.

Sairaanhoitajakoulutuksen osaamistavoitteet perustuvat Euroopan unionin yhteisesti määriteltyyn direktiiviin, kansallisiin lakeihin ja kansallisesti sovittuihin osaamisalueisiin.

Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan pätevyysvaatimukset EU-direktiivi 2013/55
a) pätevyys määrittää itsenäisesti tarpeelliset hoitotoimenpiteet ajantasaista teoreettista ja kliinistä tietoa käyttäen sekä suunnitella, organisoida ja toteuttaa hoitotoimenpiteitä potilashoidon yhteydessä
b) pätevyys työskennellä tehokkaasti yhdessä muiden terveysalan toimijoiden kanssa, mukaan lukien osallistuminen hoitohenkilökunnan käytännön koulutukseen
c) pätevyys rohkaista henkilöitä, perheitä ja ryhmiä terveellisiin elintapoihin ja itsensä hoitamiseen
d) pätevyys aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet sekä toteuttaa toimenpiteitä kriisi- ja katastrofitilanteissa
e) pätevyys antaa itsenäisesti neuvoja, tietoja ja tukea hoitoa tarvitseville henkilöille ja heidän läheisilleen
f) pätevyys varmistaa itsenäisesti sairaanhoidon laatu ja arviointi
g) pätevyys toteuttaa kattavaa ammatillista viestintää ja tehdä yhteistyötä muissa terveysalan ammateissa toimivien kanssa
h) pätevyys analysoida hoidon laatua parantaakseen omaa työsuoritustaan yleissairaanhoidosta vastaavana sairaanhoitajana

Kansalliset määritellyt sairaanhoitajakoulutuksen osaamisalueet
Asiakaslähtöisyys
Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
Johtaminen ja yrittäjyys
Kliininen hoitotyö
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
Ohjaus- ja opetusosaaminen
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen kehittyy seuraavien oppimisvaiheiden kautta:
1 Hoitotyön perusteiden osaaja
Opiskelija oppii hoitotyön opiskelussa ja hoitamisessa tarvittavat keskeiset sairaanhoitajalta (AMK) edellytettävät perustiedot ja taidot. Hänelle muodostuu pohja sairaanhoitajan ammatti-identiteetille.

2 Hoitotyön eri osa-alueiden perusteiden osaaja
Opiskelija oppii hoitotyön eri alueiden perusteet ja harjaantuu hoitamisen taidoissa.
Hänen ammatillinen kasvunsa jatkuu ja ammatti-identiteettinsä selkiytyy.

3 Hoitotyön erityiskysymyksiin perehtynyt osaaja
Opiskelija oppii ja harjaantuu hoitotyön erityiskysymyksissä ja perehtyy hoitotyön kehittämisen perusteisiin. Hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu ja sitoutuminen ammattiin kasvaa.

4 Hoitotyön osaaja
Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan ja harjaantuu työskentelemään itsenäisesti. Hänelle muodostuu sairaanhoitajan ammatti-identiteetti ja hän pystyy kehittämään ammattiaan.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu toteutuu Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan lähtökohtien mukaan, jonka keskeisinä lähtökohtina ovat monialaisuus, tutkimus- ja kehitystoiminta, joustavat oppimissuunnitelmat, yrittäjyys ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys. Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeiluun, tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä eri näkökulmien yhdistämiseen. Tavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaamisen ja innovaatiokompetenssien kehittyminen. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana. Opettaja luo olosuhteita oppimiselle, tukee, kannustaa ja ohjaa sekä antaa palautetta opiskelijan oppimisesta.

Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa tapahtuu korkeakoulussa ja terveyden ja sosiaalihuollon yksiköissä. Monimuotototeutus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että työssä olevilla on mahdollisuus suorittaa opinnot mahdollisimman esteettömästi. Opintoja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan työelämän edustajien, opiskelijoiden ja opettajien yhteisissä tiimeissä, tietoa soveltaen, tekemällä ja kokeilemalla. Työelämälähtöisissä projekteissa on mahdollisuus tehdä monialaista ja – ammatillista yhteistyötä eri toimialoja edustavien yritysten ja muiden ammattilaisten kanssa.
Opinnot rakentuvat moduuleihin, joilla tarkoitetaan opintojaksoa laajempaa osaamiskokonaisuutta tai osaamisaluetta, jolla tuetaan opiskelijan oppimista kokonaisuuksien hallintaan. Osaamisen kehittymisen varmistamiseksi opinnot etenevät koulutuksessa sovittujen etenemisperiaatteiden mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös kesäopintoja mm. eAMKissa. Opiskelija suorittaa opintojensa osana yrittäjyysopintoja (esim. yrittäjyysharjoittelu), joiden lisäksi hän voi halutessaan laajentaa yrittäjyysosaamistaan valinnoillaan. Lisäksi opiskelija voi hyödyntää yrittäjänä toimimistaan opinnoissaan sekä saada tukea omaan yrittäjyystoimintaansa (esim. mentorointi, yrittäjyysopinnot ja jatkajakoulu).
Monimuotokoulutuksen opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sovelletaan aikuispedagogiikan periaatteita. Opiskelija nähdään aktiivisena, itsenäisenä ja vastuullisena oppijana, joka pystyy tekemään opintojaan koskevia valintoja. Pääsääntöisesti työn ohella opiskelevien tarpeet huomioidaan toteuttamalla koulutus monimuotoisin menetelmin. Oppimismenetelmiä ovat monimuotoiset aktivoivat lähi-, verkko-, projekti- ja simulaatiomenetelmät sekä harjoittelu. Lähiopetusta on keskimäärin 4-6 päivänä kuukaudessa. Etätyöskentely edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta osallistua pienryhmien tapaamisiin esimerkiksi verkossa. Itsenäisen työskentelyn ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksellisen opiskelun sekä ohjauksen osuus opintojen aikana on merkittävä.

Ammatillista toimintaa opitaan moniammatillisissa ja Turun ammattikorkeakoulun monialaisissa (tekniikka, kulttuuri, liiketalous) tiimeissä harjoitellen vastuullisesti ja turvallisesti hoitoon liittyviä perus- ja erityistilanteita esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Oppimista tuetaan uusilla monipuolisilla digitaalisilla verkko-oppimisympäristöillä ja moderneilla oppimistiloilla ja välineillä (IoT-kampus Salossa, ICT-City ja Medisiina D:n simulaatiotilat Turussa) sekä muissa Health Campus Turun mahdollistamissa ympäristöissä. Hoitotyön asiantuntijuuteen kasvaminen on prosessi, jota tuetaan eri tavoin tuutoroinnilla. Tuutorointi on henkilökohtaista tai ryhmäkohtaista ja se liittyy kaikkiin opintoihin.
Opintojen ohjauksen ja oppimisen tukemisen yleistavoitteena on, että opiskelija etenee opinnoissaan oppimissuunnitelman mukaan. Opiskelija laatii ohjattuna henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (e-HOPS), joka ohjaa opintojen ajallista, sisällöllistä ja menetelmällistä etenemistä. Opiskelija voi määrätyin perustein rakentaa osaamisprofiiliaan muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suorittamillaan osaamistavoitteita vastaavilla suorituksilla. Lisäksi hän voi hakea hyväksilukua muulla tavalla hankitun vastaavan tasoisen osaamisen perusteella.

Kansainvälisyyden tavoitteena on, että maailmankuva avartuu, opitaan ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystytään työskentelemään monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Kansainvälisyystoiminnan muotoja ovat opiskelu vierailla kielillä, kotikansainvälistyminen (esim. vaihto-opiskelijoiden tuutorointi), osallistuminen international semesterin opintoihin, opiskelu ulkomailla, harjoittelu ulkomailla sekä erilaiset seminaarit ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämisprojektit. Opiskelu ulkomailla on erikseen sovittavalla tavalla osa Suomessa suoritettavaa tutkintoa eikä se pidennä opiskeluaikaa. Koulutukseen sisältyy 30 op englanninkielisiä opintoja.

Arviointi

Arviointi on oppimista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin että oppimistulokseen. Tutkinnon suorittaminen edellyttää yleisten työelämätaitojen ja sairaanhoitajan koulutuksen spesifisten osaamistavoitteiden, ja niistä johdettujen arviointikriteereiden mukaista osaamista. Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla oppimissuunnitelmassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Arvioinnissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan arvosanalla 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/ hylätty. Harjoittelun hyväksytty suoritus edellyttää tavoitteiden saavuttamisen lisäksi oppimissuunnitelman opintopisteiden laajuista osallistumista. Tämän lisäksi opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita.

Jatkuva arviointi tukee opiskelijaa tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opettajan ja itsearvioinnin ohella arvioijana voivat olla muut opiskelijat vertaisarvioijina sekä työelämässä toimivat ohjaajat ja muut yhteistyökumppanit. Opintojensa alusta lähtien opiskelija rakentaa osaamissuorituksistaan yksilöllistä portfoliota, joka avulla hän voi osoittaa henkilökohtaisen asiantuntijuutensa sekä opiskelun aikana että tutkinnon suoritettuaan. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (e-HOPS) toteutumista seurataan ja sitä päivitetään opintojen edetessä opettajatuutorin kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa ja innovaatiokompetenssien itsearvioinnin pohjalta. Opiskelijan vastuulla on opintojen eteneminen ja tarvittaessa ohjauksen hakeminen.