Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Terveysala (amk), monimuotototeutus, k20

Terveysala (AMK), monimuotototeutus, K20

Kevät 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 3 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 205                          
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 1
 
   
         
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 2 1  
 
       
     
Opiskelutaidot ja tietotekninen osaaminen 1
 
   
         
Suomen kieli ja viestintä 1
 
   
         
Suomen kieli ja viestintä 2  
 
       
     
English Professional Skills, B2 3  
 
       
     
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
 
   
         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
 
   
         
Moduuli 1: Moniammatillinen toiminta muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa 3
 
   
         
Moduuli 2: Väestön terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen 5
 
   
         
Moduuli 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja muutos 9  
 
       
     
Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 1 3
 
   
         
Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 2 3  
 
       
     
Moduuli 5: Alakohtaisen asiantuntijuuden syventäminen 5
 
   
         
Moduuli 7: Täydentävät alakohtaiset opinnot 30
 
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 120 op)
                         
Sairaanhoitajan tutkinto 120
 
   
         
Laboratoriohoitajan tutkinto 120                          
Röntgenhoitajan tutkinto 120                          
Toimintaterapeutin tutkinto 120                          
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 150 op)
                         
Sairaanhoitajan tutkinto 150                          
Sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan tutkinto 150                          
Terveydenhoitajan tutkinto 150                          
Kätilön tutkinto 150                          
Laboratoriohoitajan tutkinto 150                          
Erikoislaboratoriohoitajan tutkinto 150                          
Röntgenhoitajan tutkinto 150                          
Erikoisröntgenhoitajan tutkinto 150                          
Toimintaterapeutin tutkinto 150                          
Lääkintävoimistelijan tutkinto 150                          
Hammashuoltajan tutkinto 145                          
Hammashuoltajan tutkinto 147                          
Hammashuoltajan tutkinto 150                          
Kivun lievittäminen suuhygienistin toiminnassa 3                          
Lääkehoito ja kivun lievittäminen 5
 
   
         
Moduuli 8: Opinnäytetyö
                         
Opinnäytetyön suunnitelma 7
 
   
         
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8  
 
       
     
16442.7164366.754.754.754.718183.33.30
LAAJENTAVA OSAAMINEN 5                          
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                          
0000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 164 42.7 164 36 6.7 54.7 54.7 54.7 18 18 3.3 3.3 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Terveysalalla toimivien ammattihenkilöiden yhteinen osaaminen perustuu työtä ohjaaviin arvoihin, jatkuvasti uusiutuvaan ja laaja-alaiseen monitieteiseen tietoperustaan, yhteistyötaitoihin ja käytännön osaamiseen. Merkityksellistä on toiminnan perustuminen mahdollisimman luotettavaan ja ajankohtaiseen näyttöön sekä harjaantuminen ammattitoiminnan kehittämisessä tarvittavaan tutkimus-, kehittämis- ja muutososaamiseen.

Terveydenhuollon tehtävissä oman alan asiantuntijaroolin merkitys kasvaa väestön koulutustason kohotessa, työelämän muuttuessa ja kansainvälistyessä sekä teknologian kehittyessä. Moniammatillisuuteen liittyvät kehittämistarpeet edellyttävät sekä oman ammattialan syvällistä asiantuntemusta että yksilöasiantuntijuuden laajenemista yhteisöasiantuntijuudeksi. Koulutuksen aikana opiskelija päivittää aiemmin suorittamansa opistoasteen tutkinnon ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Osaamistavoitteet

Terveysalan ammattien osaamisalueet ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia – yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Osaamisalueet kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä (ARENE 2006). Koulutuksessa suoritetaan ammattikorkeakoulututkinto, joka on ensimmäisen syklin bachelor-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella. Tutkinto edustaa tasoa 6 Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viiteke-hyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa. Oppimissuunnitelmassa on huomioitu EQF:n ja NQF:n tason 6 edellyttämä osaaminen.

Ammatillisen kasvun prosessi etenee vaiheittain. Opiskelijan oppimisprosessin etenemistä kuvaava keskeinen teema opistotutkinnon suorittaneella on ammattitaidon ja osaamisen tunnistaminen ja asiantuntijana kehittyminen. Kyseiseen teemaan liittyvät osaamistavoitteet auttavat opiskelijaa hahmottamaan minkälaista osaamista häneltä edellytetään opintojen aikana.

Opiskelija:
- osaa arvioida osaamistaan, tunnistaa henkilökohtaisia oppimistarpeitaan ja kehittää ammatillista osaamistaan
- osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä sekä oppijana että oman alansa asiantuntijana
- syventää ammatillista osaamistaan ja kehittää sekä omaa työtään että oman työyhteisönsä toimintaa
- osaa toimia itsenäisesti ja yhteistyössä tutkivana ja kehittävänä terveysalan asiantuntijana

Turun ammattikorkeakoulun määrittelemät innovaatiokompetenssit integroituvat koulutusten kompetensseihin. Innovaatiokompetenssit muodostuvat yksilö-, yhteisö- ja verkostotason osaamisista ja ne kattavat seuraavat viisi osaamisen ulottuvuutta: kriittinen ajattelu, aloitekyky, luovuus, tiimityö ja verkostoituminen.

Pedagogiset toimintatavat

Innovaatiopedagogiikassa yhdistyy oppiminen, uuden tiedon tuottaminen ja opitun soveltaminen. Monimuotokoulutuksessa se näkyy muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Opintojensa osana opiskelija osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin, joiden yhteydessä hän kehittää osaamistaan moniammatillisessa tiimi- ja projektityöskentelyssä ja rohkaistuu ottamaan vastaan yhä haasteellisempia tehtäviä. T&K&I–toiminta todentuu työelämälähtöisinä opinnäytetöinä sekä projektiopintoina. Opiskelija suorittaa opintojensa osana myös yrittäjyysopintoja.

Monimuotokoulutus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että työssä olevilla on mahdollisuus suorittaa opinnot mahdollisimman esteettömästi. Opiskelijalle nimetään opintojen alussa opettajatuutori, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa opintoihin liittyvissä asioissa. Tuutoroinnin ja muun opintojen ohjauksen avulla opiskelijoita tuetaan ja kannustetaan tavoitteelliseen ja tulokselliseen opiskeluun. Opintojen ajallista, sisällöllistä ja menetelmällistä etenemistä ohjaa opiskelijan opintojen alussa laatima henkilökohtainen sähköinen oppimissuunnitelma, jonka avulla hän kehittää osaamistaan suhteessa oppimissuunnitelman osaamistavoitteisiin. Opiskelija seuraa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman toteutumista ja päivittää sitä opintojen edetessä opettajatuutorin kanssa käytävissä kehitys-keskusteluissa. Yksilöllisessä suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aikaisempi koulutus, työelämäkokemus, henkilökohtainen elämäntilanne sekä valmius itseohjautuvaan oppimiseen. Opiskelijan vastuulla on opintojen eteneminen ja tarvittaessa ohjauksen hakeminen. Opiskelija arvioi ja todentaa osaamistaan ja ammatillista kasvuaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa toteutumisen, kehityskeskustelujen ja portfoliotyöskentelyn avulla. Oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen osallistuvat myös moduulien opettajat ja opinto-ohjaaja.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetusta on kaikille yhteisten opintojen osalta keskimäärin neljänä arkipäivänä kuukaudessa. Itsenäisen työskentelyn ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksellisen opiskelun sekä ohjauksen osuus opintojen aikana on merkittävä. Tärkeä informaatio- ja vuorovaikutuskanava on Optima-verkko-oppimisympäristö, joka otetaan käyttöön heti opintojen alussa. Pääsääntöisesti työn ohella opiskelevien tarpeet huomioidaan toteuttamalla koulutus monimuotoisin opetusmenetelmin (esim. luennot, ryhmätyöskentely, verkkotyöskentely, simulaatiot).

Kansainvälisyyden tavoitteena on, että maailmankuva avartuu, opitaan ymmärtämään eri kulttuureja sekä pystytään työskentelemään monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Kansainvälisyystoiminnan muotoja ovat opiskelu englannin kielellä, opiskelu ulkomailla, vaihto-opiskelijoiden tuutorointi, osallistuminen Turun ammattikorkeakoulun järjestämille kansainvälisyysviikoilla sekä erilaiset seminaarit ja projektit. Opiskelu ulkomailla on erikseen sovittavalla tavalla osa Suomessa suoritettavaa tutkintoa eikä se pidennä opiskeluaikaa

Arviointi

Arviointi on oppimista ohjaavaa ja kehittävää ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin että oppimistulokseen. Arviointi kuvataan suhteessa tutkinnoissa vaadittavaan osaamiseen ja kunkin moduulin suorittaminen edellyttää hyväksymisehtojen mukaista osaamista. Arviointi on oppimista ohjaavaa, kehittävää ja jatkuva ja se kohdistuu sekä oppimisprosessiin että oppimistuloksiin. Jatkuva arviointi tukee opiskelijaa omien tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa sekä oman osaamisen vahvuuksien ja kehittämisalueiden nimeämisessä.

Arviointi koostuu opiskelijan ja erilaisten ryhmien itsearvioinneista, vertaisarvioinneista sekä kouluttajien arvioinneista. Osaamisen arvioinnissa käytetään monipuolisia osaamisen näytön menetelmiä: kirjallisia kuulusteluja, kirjallisia tehtäviä, verkkokeskusteluja, suullisia esityksiä, seminaareja ja taitokokeita. Kunkin opintojakson/moduulin arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla oppimissuunnitelmassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa. Arvioinnissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä. Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan arvosanalla 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/ hylätty.

Jatkuva arviointi tukee opiskelijaa tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Opettajan ja itsearvioinnin ohella arvioijana voivat olla muut opiskelijat vertaisarvioijina ja muut yhteistyökumppanit. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman toteutumista seurataan ja sitä päivitetään opintojen edetessä opettajatuutorin kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa ja innovaatiokompetenssien itsearvioinnin pohjalta. Opiskelijan vastuulla on opintojen eteneminen ja tarvittaessa ohjauksen hakeminen.