Siirry suoraan sisältöön

Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Opintopolkujen ajoitukset

Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Opintopolkujen ajoitukset

Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Arja Keltaniemi
 • Riikka Kulmala
Ryhmät
 • MLIITS21
  Liiketalous, aikuiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee toteuttamaan työelämää kehittävän opinnäytetyöprojektin, jolla on vankka tutkittuun tietoon ja aiemmin tehtyihin kehittämistehtäviin rakentuva perusta, selkeästi määritelty ongelma sekä ongelman kannalta relevantti kehittämis- tai tutkimusmenetelmä.
- osoittaa kriittistä ja analyyttistä ajattelua ja kykyä reflektoida omaa toimintaansa.
- kykenee synteesiin ja tiedon luotettavuuden arviointiin kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten käsittelyssä ja valinnassa.
- kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja kehitys/tutkimusprojektiaan.
- osaa laatia opinnäytetyönsä raportin Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti.

Sisältö

- opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja raportin julkaiseminen
- seminaarit ja/tai tapaamiset opinnäytetyön ohjaajan kanssa
- kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kehittymistä. Opiskelija määrittelee kehittämistavoitteensa harjoittelulle ja arvioi olemassa olevaa osaamistaan kehittämistavoitteiden mukaisesti. Harjoittelun osaamisalueina ovat yritys – ja liiketoimintaympäristö asiakasosaamisineen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä kehittämistavoitteensa harjoittelulle
- osaa raportoida ja arvioida osaamistaan kehittämistavoitteiden mukaisesti
- osaa toimia yritys – ja liiketoimintaympäristöissä asiakaslähtöisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jari Leppihalme
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy johdon laskentatoimeen ja sen tehtäviin. Opintojakson suoritettuaan hänellä on perusvalmiudet tuottaa ja hyödyntää laskentainformaatiota. Hänellä on valmiudet osallistua yrityksen päätöksentekoa tukevien laskentajärjestelmien käyttämiseen ja kehittämiseen.

Sisältö

- Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi
- Johdon laskentatoimen perusongelmat ja laskentatoimen systematiikka
- Yrityksen talousprosessin peruskäsitteet
- Katetuottolaskennan perusteet ja hyväksikäyttö
- Yrityksen taloudellisuus ja kannattavuus
- Budjetoinnin perusteet

Oppimateriaalit

Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2021. Laskentatoimi. Edita.
Opettajan luentomateriaali ja tehtävät.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit Teamsissa
Itsenäinen työskentely ja etätehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

5.4.2024. Uusinnoista sovitaan erikseen.

Kansainvälisyys

Tehtäväperustainen, tietojen ja taitojen käytännön soveltamista korostava menetelmä.
Läsnäolo kontaktitunneilla välttämätöntä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus
Itsenäinen opiskelu
Etätehtävät
Tentti

Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Sisältö:
Ulkoinen ja sisäinen (johdon) laskentatoimi
Katetuottolaskenta
Hinnoittelumenetelmät
Toiminnan taloudellinen suunnittelu ja tarkkailu, budjetointi ja budjettiseuranta

Ajoitus: Keväällä 2024 lukujärjestyksen mukaan. Kontaktiopetus 5*4 h = 20 h. Kontaktiopetuskertojen välissä vapaaehtoinen tehtäväohjaus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Etätehtävät 50 %
Tentti 50 %
Arvosanan korottaminen mahdollista vain uusintatentillä, ei korvaavia etätehtäviä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Marita Nummi-Wikström
 • Kari Juhala
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa yrityksen eri toimintojen tehtävät ja niiden merkityksen osana yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Hän tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan. Hän osaa nimetä yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja keinoja joilla niiltä voi suojautua. Hän osaa selostaa kotimaisen kansantalouden keskeiset toimijat, mekanismit ja lainalaisuudet. Hän osaa arvioida kokonaistaloudellisten järjestelmien ja taloudellisten suhdanteiden vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Sisältö

- Liiketoiminnan peruskäsitteet
- Yrityksen perustoiminnot ja ydinprosessit
- Kansantalouden peruskäsitteet ja toimintamekanismit
Sisältö täsmennetään opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin avausinfossa. Materiaalia It's alustalla ja opiskelijat etsivät itse aktiivisesti kurssin tavoitteita tukevaa materiaalit oman oppimisensa tueksi.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-oppiminen (materiaalit, videot, yksilö- ja ryhmätyöt)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan kurssin avausinfossa.

Kansainvälisyys

Monimuoto-oppiminen (materiaalit, videot, yksilö- ja ryhmätyöt)

Sisällön jaksotus

Opiskelija tuntee yritystoimintaa sekä yritysten ja yrittäjyyden merkityksen. Opiskelija ymmärtää sisäisen yrittäjyyden ja tiimityön merkityksen ja hyödyt. Opiskelija tunnistaa yrityksen keskeiset sidosryhmät ja osaa kuvata niiden näkökulmia yrityksen toimintaan ja osaa nimetä yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja keinoja joilla niiltä voi varautua. Opiskelija tuntee oman alansa merkityksen yrityksille ja omat mahdollisuutensa yrittäjänä alallaan ja ymmärtää alansa yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle.

Yksi lähiopetustapaaminen. Muuten opiskelu tapahtuu itslearning-ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan arvosanoilla, Hylätty tai 1-5 ja koko opintojakson arvosanan perustuu kaikkien oppimistehtävien arvosanojen keskiarvoon:
- kaikista oppimistehtävistä täytyy saada arvosanaksi vähintään 1
- arvioinnista kerrotaan enemmän ITSLearningi-oppimisjärjestelmän toteutussuunnitelmassa.

Hylätty (0)

Tehtävien suorittaminen osoittaa useissa arviointikohteina olevissa osaamisissa olevan selviä puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa tehtävien suorittamiseen tarvittavaan vähimmäisosaamisen, mutta osaamisessa on huomattavia puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät on hyvin tehty ja esitetty selkeästi. Opiskelija osoittaa tehtävien suorittamiseen tarvittavaa hyvää osaamista. Suorituksen erityisansioilla voidaan kompensoida joissakin mainituissa osaamisissa mahdollisesti ilmenneitä puutteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaaminen on kiitettävällä tasolla. Tehtäväviin on panostettu ja ne on tehty innovatiivisesti ja esitetty selkeästi.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Riikka Kulmala
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tehdä asiakaslähtöisen liiketoimintasuunnitelman
- tehdä liiketoimintasuunnitelmaa tukevan markkinointisuunnitelman
- nimetä ja kuvata yrityksen kärkiasiakkaat ja asiakassegmentit
- määritellä ja kuvata asiakaslähtöisesti suunnitellun tuotteen tai palvelun
- tuottaa yrityksen kohderyhmälle kehitetyn tuotteen markkinointimateriaalia.

Sisältö

- Segmentointi
- Markkinointisuunnitelma
- Brändäys
- Marketing mix

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy pääosin sähköisenä. Linkit oppimateriaaliin löytyy opintojakson ITSlearning-ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelminä hyödynnetään seuraavia:


- ohjaajan antamat case-esimerkit
- pienryhmätehtävät
- yhteistoiminnallinen oppiminen

Kansainvälisyys

Pienryhmätyöt ,
vertaisarviointi
Yksilötehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-opetus 12-16 h
Ryhmätyöskentely 40 h
Itsenäinen työskentely 79 h

yhteensä 135 h (=5 op)

Oppimistehtävät:
Pienryhmätehtävä (markkinointisuunnitelma sisältäen markkinointimateriaalit)
Opiskelu Zoom-ympäristössä
Itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Opintojakso on 5 op:n laajuinen, joten opintojakson työmäärä vastaa 135 h työskentelyä.

Opintojakso toteutetaan etäopiskeluna verkko-oppmisympäristössä lukuunottamatta aloituskertaa, joka on kapmuksella.

Opintojakso alkaa elokuussa ja loppuu marraskuun lopussa. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä yritystoiminnan opintojakson kanssa.
Sisällöt:
- Segmentointi
- Markkinointisuunnitelma
- Brändäys
- Marketing mix

Ajoitus:

21.8 13-16.00 (yhdessä yritystoiminnan opintojakson kanssa, on-site)
7.9 klo 9-12.00
22.9 klo 9-12.00
5.10 klo 13-16.00
10.11 klo 13-16.00

Zoom-linkki löytyy ITSlearning -ympäristön Suunnitelmat -sivulta. Käytämme samaa linkkiä jokaisessa tapaamisessa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITSlearning ympäristö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet ja arviointimenetelmät ilmoitetaan kurssin alkaessa

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 12

Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • MKITIS21
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Lasten ja nuorten aineistojen tuntemus
Elävän satutunnin menetelmät
Lasten ja nuorten tavoittaminen

Oppimateriaalit

Vapaavalintainen lasten ja/tai nuorten kirjallisuus
Korolainen, T. t. 2001. Kirjaseikkailu: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi.
Materiaalit Itslearningissa

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, työpaja

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä 135 h
Aineistojen tuntemus 40 h (40%): luetaan ja vinkataan kirjallisuutta ja muita aineistoja, tästä ennakkotehtävä
Lasten ja nuorten tavoittaminen 27 h (20%): suunnitellaan lasten tai nuorten kirjastokäynti
Elävän satutunnin menetelmät 54 h (40%): tutustutaan mm. nukketeatterin menetelmiin ja nukenrakennukseen

Sisällön jaksotus

Lasten ja nuorten aineistojen tuntemus
Elävän satutunnin menetelmät
Lasten ja nuorten tavoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aineistojen tuntemus 40%
Lasten ja nuorten tavoittaminen 20%
Elävän satutunnin menetelmät 40%

Arvioinnissa kerätään eri tehtävistä pisteitä.
Kaikkien tehtävien suorittaminen hyväksytysti = arvosana 5.

Hylätty (0)

Opiskelija on suorittanut alle puolet opintojakson tehtävistä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • OSKIMOK24
  Kirjaston moniosaajat

Tavoitteet

Lasten ja nuorten aineistojen tuntemus
Elävän satutunnin menetelmät
Lasten ja nuorten tavoittaminen

Oppimateriaalit

Vapaavalintainen lasten ja/tai nuorten kirjallisuus
Korolainen, T. t. 2001. Kirjaseikkailu: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi.
Materiaalit Itslearningissa

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, työpaja

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä 135 h
Aineistojen tuntemus 40 h (40%): luetaan ja vinkataan kirjallisuutta ja muita aineistoja, tästä ennakkotehtävä
Lasten ja nuorten tavoittaminen 27 h (20%): suunnitellaan lasten tai nuorten kirjastokäynti
Elävän satutunnin menetelmät 54 h (40%): tutustutaan mm. nukketeatterin menetelmiin ja nukenrakennukseen

Sisällön jaksotus

Lasten ja nuorten aineistojen tuntemus
Elävän satutunnin menetelmät
Lasten ja nuorten tavoittaminen

15.1.2024 klo 13-16 kampus
16.1. klo 13-16 kampus
13.2. klo 9.45-11.00 verkko
9.4. klo 9-12 ja klo 13-16 kampus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssille otetaan vain OSKIMOK24-ryhmän opiskelijoita.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aineistojen tuntemus 40%
Lasten ja nuorten tavoittaminen 20%
Elävän satutunnin menetelmät 40%

Arvioinnissa kerätään eri tehtävistä pisteitä.
Kaikkien tehtävien suorittaminen hyväksytysti = arvosana 5.

Hylätty (0)

Opiskelija on suorittanut alle puolet opintojakson tehtävistä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
 • Pauliina Isomäki
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Pinja Palm
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tietoteknisiä sovelluksia tavoitteellisessa tiimi- ja projektityössä.

Sisältö

- O365-ympäristön käyttö tiimin viestinnässä ja tiedonhallinnassa
- Excel-perusteet
- tekstien, julkaisujen ja esitysten laatiminen, kuvien käsittely ja upottaminen
- tietosuojan ja tietoturvan perusteet

Oppimateriaalit

Kurssikirja löytyy Finnasta e-kirjana.
Koch, J. & Karjalainen, O. (2016). Office 2016 & Office 365: Word, Excel, PowerPoint & Outlook. Jyväskylä: Docendo Oy.
Videoita löytyy eduhousen A+ palvelusta johon opiskelija tekee tunnuksen.
Tukeudutaan myös muuhun materiaaliin jota internet tarjoaa.

Opetusmenetelmät

Tehtäväperusteiset, hankittuun tietoon ja taitoon perustuvat menetelmät
Luennot
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Etätentti 13.11.2023
1. uusinta 29.11.2023
2. uusinta 11.12.2023

Oletuksena kaikki opiskelijat osallistuvat toteutuksen ensimmäiseen tenttiin. Toinen ja kolmas tenttikerta ovat uusintaa/korottamista varten, ja niihin ilmoittaudutaan erikseen Itsissä.

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen
Flipped learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä toteutuksen suorittaminen vaatii laskennallisesti n. 125 h työtä: varaathan siis aikaa itsenäiselle työskentelylle myös kontaktiopetusten välille!

Kontaktiopetus kampuksella 3 h
Kontaktiopetus verkossa 9 h
Opetusvideot 20 h
Itsenäiset tehtävät 50 h
Itsenäinen tiedonhaku 30 h
Itsenäinen kertaus tenttiin 18 h
Tentti 2 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoite on, että opiskelija oppii tietoteknisiä perustaitoja.

Tekstinkäsittely
• määrämuotoisten asiakirjojen luominen, muokkaminen ja jakaminen
• taulukoiden, kuvien ja objektien lisääminen asiakirjoihin
• asiakirjojen ja tarrojen yhdistäminen, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan yhdistäminen
• asiakirjan sivuasetukset ja kieliasun korjaus
• kappaleen sisentäminen ja tasaus, desimaalisarkainten käyttö
• taulukon luominen tiedon syöttämiseksi
• kuvan, kuvatiedoston, kaavion ja piirto-objektin lisääminen asiakirjaan.
• ylätunnisteen, alatunnisteen lisääminen: päivämäärä, kuva, teksti, sivunumerot
• kappalenumerointi
• automaattisen sisällysluettelon luominen, hallinta ja päivittäminen
• kansilehden luominen
• muut Wordin olennaiset toiminnot

Taulukkolaskenta
• taulukon muotoileminen
• täyttökahvan/automaattisen täyttöominaisuuden käyttäminen
• suhteellinen ja suora soluviittaus
• kaavojen hyödyntäminen
• Pivot-taulukoiden hallinta ja tiedon analysointi
• tiedon suodattaminen ja lajittelu
• muut Excelin olennaiset toiminnot

PowerPoint esitysgrafiikka
• esitysgrafiikan työstäminen
• eri rakenteen valitseminen dialle ja suunnittelumallien hyödyntäminen
• tekstin, symbolien ja kuvan lisääminen ja editoiminen esityksessä
• animaatioiden ja siirtymäefektien hyödyntäminen
• graafisen objektin (kuva, kuvio, piirto-objekti) lisääminen dian perustyyliin tai diaan
• muut PowerPointin olennaiset toiminnot

Tarkempi aikataulu löytyy kurssin Its-alustalta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poissaolojen aikana opiskelija selvittää oppimisympäristöstä ja opiskelijakollegoiltaan tehtävät ja asiat, jotka ollaan tunnilla käsitelty.

Kontaktiopetuskertojen käsitellyt aiheet julkaistaan Itsissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Powerpoint-diaesitys 20 % kokonaisarvosanasta
Tentittävät aiheet Excel ja Word, kumpikin 40 % kokonaisarvosanasta

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta PowerPoint-harjoitustyötä ja/tai Excel- tai Word-tenttejä ajallaan, tai näistä suorituksista käy ilmi, ettei opiskelija omaa arvosanan 1 edellyttämiä taitoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä ja kuvia

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3:
PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän ja johdonmukaisesti etenevän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä, kuvia ja kuvakkeita
- lisätä siirtymiä ja animaatioita esitykseensä
- lisätä hyperlinkkejä esitykseensä

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- hyödyntää erilaisia solutyyppejä tarkoituksenmukaisesti
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista ja suoraa soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja
- piirtää peruskaavioita
- hyödyntää Excelin perusfunktioita, kuten summaa ja keskiarvoa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän ja johdonmukaisesti etenevän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä, kuvia ja kuvakkeita
- lisätä siirtymiä ja animaatioita esitykseensä harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti
- lisätä hyperlinkkejä esitykseensä sekä upottaa näitä myös kuviin tai videoihin
- upottaa videoita diaesityksiinsä
- kiinnittää huomiota esityksen visuaalisiin ominaisuuksiin, kuten värimaailmaan ja tekstin määrään ja kokoon

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa
- lisätä asiakirjaan automaattiset sivunumerot
- lisätä kuville ja taulukoille otsikot
- luoda automaattisen lähdeluettelon
- numeroida asiakirjan otsikot automaattisesti

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- hyödyntää erilaisia solutyyppejä tarkoituksenmukaisesti
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista ja suoraa soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja
- piirtää erilaisia kaavioita ja muokata niiden ulkoasua
- hyödyntää Excelin funktioita, kuten summaa, keskiarvoa, jos- ja hakufunktioita monipuolisesti
- luoda Pivot-taulukoita

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Hannele Mikkola
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää erilaisia tiedonhakumenetelmiä
- käyttää erilaisia tiedonhakupalveluja.
- toteuttaa asiakaslähtöisen tiedonhaun.

Sisältö

Tiedontarveanalyysi ja asiakaslukutaito
Tiedonhaku
Erilaiset tiedonlähteet
Tiedonlähteiden arviointi

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, raportit.
Tiedonhakuharjoituksilla on keskeinen rooli oppimisessa.

Kansainvälisyys

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tiedonhakuharjoituksia kirjastotietokannoissa
Tiedonhaun tekniikka
Toimeksianto, raportti
Asiakkaan tiedontarpeeseen ja lähdekriittisyyteen liittyvät tehtävät

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op eli 135 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Sisällön jaksotus

Tapaamiset:
26.10. klo 9.15 - 12.00 verkossa
Tiedonhaun tekniikkaa; asiakaslähtöinen näkökulma tiedonhaussa. Tiedonhankinnan perusteet -osuuden aloittaminen.

9.11. klo 9.15 -12.00 verkossa
Asiasanastot; kirjastotietokannat Suomessa

23.11. klo 9.15 - 12.00 verkossa
Kaunokirjallisuus ja tiedonhaku

8.12. klo 9.00 - 12.00 kampuksella
Ryhmätehtävät. Lähdekritiikki

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: Yksilötehtävät, ryhmätehtävät, tiedonhankinnan perusteet -osio, harjoitukset

Tiedonhankinnan perusteet -kurssi 20%
Tiedonhakutoimeksianto 30%
Muut harjoitustehtävät ja raportit 50%

Hyväksytty/hylätty -astekolla arvioitavan pakollisen tehtävän puuttuminen alentaa kurssin arvosanaa 1 pykälällä. Tehtävien palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kyseisen tehtävän arvosanaan.

Hylätty (0)

Opiskelijalla on selvästi puutteelliset tiedot, opiskelija on vastannut annettuihin tehtäviin tehtävänantoa ymmärtämättä tai on jättänyt tehtävät suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee perusteet. Asiat on kuitenkin käsitelty suppeasti ja/tai luettelomaisesti ja opiskelijan osaamisessa on puutteita. Kirjallisessa ja suullisessa työssä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan kirjalliset ja suulliset työt ovat selkeitä. Keskeinen asiasisältö ymmärretään ja tuodaan esille hyvin. Epäolennaista ainesta on vain vähän tai ei ollenkaan. Omakohtainen reflektio saattaa puuttua. Esitetty perusteluja jossakin määrin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää ja tuo esille keskeisen asiasisällön erittäin kattavasti. Kirjalliset ja suulliset työt ovat erittäin selkeät ja loogiset. Asiat on kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta Lähdeaineistoa on hyödynnetty erittäin monipuolisesti. Esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 22.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
- osaa kuvata kansallisen kirjastoverkon toimintaa
- osaa kuvata kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristöjä
- ymmärtää kirjastoalan käsitteistöä 
- ymmärtää kirjaston asiakaspalvelun perusteet 

Sisältö

- Kansallinen kirjastoverkko
- Kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristö
- Asiakaspalvelu ja moninaiset asiakasyhteisöt kirjastossa

Oppimateriaalit

Tarkentuu opetuksen alkaessa ja kerrotaan opintojakson ensimmäisenä päivänä ja kurssin Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Kansainvälisyys

- Henkilökohtaiset oppimistehtävät
- Ryhmä-/ paritehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op eli 135 h (1 op = 27 h). Opiskelijan tarvitsema aika riippuu muun muassa opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Sisällön jaksotus

Kurssilla tutustutaan Suomen kansalliseen kirjastoverkkoon ja yleisten kirjastojen toimintaympäristöön. Perehdytään kirjastotyössä tarvittaviin taitoihin ja osaamiseen. Tutustutaan kirjastojen luokitusjärjestelmiin sekä ammattitermistöön. Perehdytään kirjaston asiakaspalvelussa toimimiseen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata kansallisen kirjastoverkon toimintaa
- osaa kuvata kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristöjä
- ymmärtää kirjastoalan käsitteistöä
- ymmärtää kirjaston asiakaspalvelun perusteet

Opintojakson sisältö
- Kansallinen kirjastoverkko
- Kirjasto- ja tietopalvelualan toimintaympäristö
- Asiakaspalvelu ja moninaiset asiakasyhteisöt kirjastossa

Tapaamiset:
22.8. klo 13-16 kampuksella
21.9. klo 13-16 verkossa
5.10. klo 9.15 - 12.00 verkossa
27.10. klo 9.15 - 12.00 verkossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kussin arvioitavat tehtävät:
1x paritehtävä
2 x ryhmätyö
2 x yksilötehtävä

Arvosanan muodostuminen:
14-15 pistettä = 5
12-13 pistettä = 4
10-11 pistettä = 3
8-9 pistettä = 2
6-7 pistettä = 1
0-5 pistettä = hylätty

Tehtävät kerryttävät pisteitä max 15 pistettä, joista muodostuu arvosana h-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 01.02.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 09.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kati Haanpää
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa kirjastotoiminnan kehityksestä
- hahmottaa kirjastolain merkityksen kirjaston toiminnassa
- kertoa kirjastoalan kansallisista järjestöistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä
- hahmottaa kirjasto osana ympäröivää organisaatiota
- ymmärtää kirjaston osallistava rooli yhteiskunnassa

Sisältö

kirjastotoiminnan kehitys
Laki yleisistä kirjastoista
alan järjestöt ja kansainvälinen toiminta
kirjastotoiminnan ohjaus Suomessa
kirjaston rooli yhteiskunnassa 

Oppimateriaalit

Lähdemateriaali tarkentuu opetuksen alussa

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt, tentti

Kansainvälisyys

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Henkilökohtaiset oppimistehtävät
- Ryhmä-/paritehtävät

Opiskelijalle opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia, joka sisältää 12h lähiopetusta ja 123h etäopiskelua ja yksilö- ja ryhmätehtävien tehtävien tekemistä.

Sisällön jaksotus

Opetuskerrat ovat:
25.1. klo 13-16
14.3. klo 13-16
4.4. klo 9-12
2.5. klo 9-12

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet: Yksilötehtävät, ryhmätyöt
Tarkempi arviointi annetaan opintojakson ensimmäisenä päivänä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Kirjaston moniosaajat
Opettaja
 • Suvi Pukero
Ryhmät
 • OSKIMOK24
  Kirjaston moniosaajat

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

29.02.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Teittinen
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu oppimista tukevista materiaaleista, jotka löytyvät opintojakson itslearning-alustalta. Materiaali käydään opintojaksolla tarkemmin läpi.

Halutessaan opiskelija voi käyttää tukimateriaalina oppikirjaa:
Hanska, Keränen, Lehtoviita, Pirttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, 2022

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää suullisen kielitaidon harjoittelua yksilö-, pari- ja ryhmätehtävinä.
Oppimismenetelmät perustuvat opiskelijan aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Kansainvälisyys

Harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja pari- ja ryhmätyönä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Pedagogiset toimintatavat kannustavat opiskelijaa aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen monipuolisten menetelmien ja alakohtaisten tehtävien avulla.

Opintojakso suoritetaan rinnakkain kirjallisen Svenska i arbetslivet -opintojakson kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät koostuvat palautustehtävistä, tuntitehtävistä ja kotitehtävistä.

Palautustehtävät ovat osa opintojakson hyväksyttyä suorittamista. Tarkemmat ohjeistukset tehtäviin annetaan opintojaksolla.

Sisällön jaksotus

Opiskelija oppii kommunikoimaan suullisesti erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa kertoa itsestään, koulutuksestaan ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Ajoitus keväällä 2024. Tarkemmat ajat lukujärjestyksessä/kerrotaan opintojaksolla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan kommunikointi opettajan suuntaan sähköpostitse.
Opettaja käyttää pääasiallisena kommunikointikanavana itslearningiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (0-5) muodostuu aktiivisesta osallistumisesta opetukseen (75% läsnäolovaatimus) ja opintojakson aikana tehtäviin palautustehtäviin. Tehtävien arviointi asteikolla 0-5 taitotasokuvausten mukaan (esitellään itslearningissä).

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Kielitaitotaso B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää suullista viestintää. Poissaoloja kertyy yli sallitun määrän, opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittäämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viestintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisisä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomioi keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

29.02.2024 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anniina Teittinen
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali koostuu oppimista tukevista materiaaleista, jotka löytyvät opintojakson itslearning-alustalta. Materiaali käydään opintojaksolla tarkemmin läpi.

Halutessaan opiskelija voi käyttää tukimateriaalina oppikirjaa:
Hanska, Keränen, Lehtoviita, Pirttilä: Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, 2022

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää kirjallisen kielitaidon harjoittelua opetusta tukevien tehtävien avulla.
Oppimismenetelmät perustuvat opiskelijan aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen sekä itsenäisesti että ryhmässä.

Kansainvälisyys

Harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, harjoituksissa opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa.

Pedagogiset toimintatavat kannustavat opiskelijaa aktiiviseen oppimiseen ja tiedon soveltamiseen monipuolisten menetelmien ja alakohtaisten tehtävien avulla.

Opintojakso suoritetaan rinnakkain suullisen Svenska i arbetslivet -opintojakson kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät koostuvat palautustehtävistä, tuntitehtävistä ja kotitehtävistä.

Palautustehtävät ovat osa opintojakson hyväksyttyä suorittamista. Tarkemmat ohjeistukset tehtäviin annetaan opintojaksolla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kommunikoida tavallisissa työelämän viestintätilanteissa, kertoa itsestään ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Ajoitus keväällä 2024, tarkemmat ajat lukujärjestyksessä/kerrotaan opintojaksolla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan kommunikointi opettajan suuntaan sähköpostitse.
Opettaja käyttää pääasiallisena kommunikointikanavana itslearningiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (0-5) muodostuu aktiivisesta osallistumisesta opetukseen (75 % läsnäolovaatimus) ja opintojakson aikana tehtäviin palautustehtäviin. Tehtävien arviointi asteikolla 0-5 taitotasokuvausten mukaan (esitellään itslearningissä).

Arvioinnin menetelminä käytetään opettajan arviointia, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Kielitaitotaso B1, ks. eurooppalainen viitekehys

Opintojakson lopussa annetaan erillinen arvosana ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta kielitaidosta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojaksolla vaadittavista oppimistehtävistä eikä selviydy viestinnän eri tilanteista. Tuotos on niukkaa sekä kirjallisen että suullisen viestinnän ymmärtäminen on vaikeaa. Poissaoloja kertyy yli sallitun määrän, opiskelija keskeyttää opintojakson.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tyydyttävästi opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Sanavaraston niukkuus ja virheellisyys rajoittavat viestintää. Ääntämisessä voi olla epätarkkuutta ja lauserytmi voi olla katkonainen ja hidas. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttätilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään sopivalla tavalla ja ottamalla muut huomioon. Puhe on melko sujuvaa. Opiskelija hallitsee laajahkon sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Sanavalinnoissa ja ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Opiskelija ääntää selkeästi ja luontevasti. Opiskelija käyttää rakenteita melko monipuolisesti; satunnaisia virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin opintojakson viestinnällisissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja huomioi keskustelukumppaninsa kohteliaasti. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Opiskelija ääntää erittäin selkeästi ja luontevasti. Opiskelija osaa tarvittaessa käyttää kiertoilmaisuja.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
 • Kirjaston moniosaajat
Opettaja
 • Mikko Niskanen
Ryhmät
 • OSKIMOK24
  Kirjaston moniosaajat

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin aikana

Opetusmenetelmät

Opiskelu etäjaksoilla tapahtuu muun muassa tiedon haltuunottona (lukemista yms) sekä sisältää oppimistehtäviä ja mahdollisia pienryhmätapaamisia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistuminen lähi- ja etäopetukseen
Palautettavat yksilö- ja/tai ryhmätyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Mitoitus:
5 op = 5x27h=135h opiskelijan työtä

Kontaktiopetus 2h
Verkko-opetus 4h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 129h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Osa Kirjaston moniosaajat - koulutusta, ja tarkoitettu AINOASTAAN mainitun koulutuksen opiskelijoille..

16.01.2023 klo 09:00-11:00 kampuksella
Sisältö ja työyhteisöosaaminen

13.02.2023 klo 08:30-09:45 Online
Työturvallisuus kirjastotyössä

07.05.2023 klo 08:30-11:00 Online
Työhyvinvointi kirjastoissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja oppimisalusta Its

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

P

Hylätty (0)

Työ täysin puutteellinen tai virheellinen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Asiat käsitelty suppeasti, luettelomaisesti eivätkä välity täysin tehtävästä
Ristiriitaisuutta ja epäjohdonmukaisuutta
Perustelut täysin puutteellisia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuotu esille keskeinen asiasisältö jokseenkin hyvin
Epäolennaista ainesta vain vähän tai ei ollenkaan
Ei havaittavissa asioiden omakohtaista reflektiota
Esitetty perusteluja vähäisessä määrin
Kirjallinen työ selkeä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuotu esille keskeisin asiasisältö erittäin kattavasti
Asiaa kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta, hyödynnetty erittäin monipuolisesti olemassa olevaa lähdeaineistoa
Esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä erittäin runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti
Kirjallinen työ erittäin selkeä ja looginen

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 26.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus
Opettaja
 • Krista Holopainen
Ryhmät
 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa  analysoida oman alansa ammattitekstejä ja käyttää saatua tietoa hyväkseen uusissa tilanteissa
- osaa tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen ja suullisen esityksen hyödyntäen hankkimaansa lähdeaineistoa
- osaa  käyttää kielenhuollon oppaita oman viestintänsä tukena
- tunnistaa erilaiset puheenvuorolajit ja argumentoinnin keinot
- osaa  arvioida omia viestintätaitojaan
- osaa  kehittää viestintäänsä saamansa palautteen perusteella ja antaa rakentavaa palautetta
- osaa  arvioida viestinnällisiä taitojaan osana tulevaa ammattitaitoaan
- tunnistaa yhteisöviestintään liittyvät tyylilliset näkökulmat
- tuntee yhteisöjen sisäisen ja ulkoisen viestinnän periaatteet.

Sisältö

1. Yksilön viestintä
- oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
- asiatyyliset tekstit ja hyvän yleiskielen hallinta
- työelämän puheviestintätilanteet ja argumentointitilanteet
- suullisen esityksen rakentaminen ja havainnollistaminen
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteen anto ja vastaanotto
 
2. Yhteisöviestintä
- sidosryhmäviestintä
- sisäinen ja ulkoinen viestintä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali ja kirjallisuus- ja nettivinkit jaetaan kurssin työtilassa. Lisäksi opiskelija hyödyntää itse etsimäänsä materiaalia.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitukset ja pohdinnat, ennakkotehtävät ja luentoteemojen kertaustehtävät, oppimispäiväkirja, itse- ja vertaisarvioinnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Viiden opintopisteen kurssin laskennallinen kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia. Työmäärä koostuu luento-opetuskerroista, ennakko- ja luennolla annettujen tehtävien tekemisestä ja itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- työyhteisöviestinnän käsite ja lähtökohdat
- asiatyyliset tekstit ja hyvän yleiskielen hallinta
- asiatekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
- hyvä tieteellinen käytäntö ja tekijänoikeudet viestinnässä
- työelämän puheviestintä- ja argumentointitilanteet
- suullisen esityksen rakentaminen ja havainnollistaminen
- omien viestintätaitojen arviointi
- palautteenanto ja vastaanotto.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan palauttamiin harjoitustöihin, osaamistesteihin, harjoitustehtäville annettujen aikataulujen ja tavoitteenasettelun noudattamiseen, itse- ja vertaisarviointeihin, ja osallistumiseen.
Arvosana muodostuu painotetusta keskiarvosta seuraavasti:
- Osallistuminen luentokerroille 15 %
- Osaamistestit 15 %
- Harjoitustehtävät 30 %
- Essee 40 %
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää myös
- osallistumista vähintään 60 % luentokerroista
- harjoitustehtävistä ja osaamistesteistä väh. 60 % suorittamista hyväksytysti.
- esseen ja esiintymisharjoituksen suorittamista hyväksytysti.