Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Mediatuotannon koulutus > Mediatuotanto, syksy 2019

Mediatuotanto, syksy 2019

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 144                                        
YHTEISET OPINNOT
                                       
Liiketoimintaosaamisen perusteet 10
   
       
                   
Työyhteisöosaaminen ja -viestintä 10
   
       
                   
Talousosaaminen 10
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
         
             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
             
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1  
       
               
   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1    
       
                   
Kieliopinnot
                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
   
       
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
     
         
             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
     
         
             
English Professional Skills, B2 3  
     
             
         
MODUULIOPINNOT
                                       
Media ja yhteiskunta
                                       
Media-alan toimintaympäristö 5
   
       
                   
Media-alan lainsäädäntö ja etiikka 5  
     
             
         
Projektin talous
                                       
Talouden normit ja raportointi 5
   
       
                   
Projektin kannattavuus ja budjetointi 5
     
         
             
Työlainsäädäntö ja palkanlaskenta 5
     
         
             
Viestintä
                                       
Viestinnän keinot ja tavoitteet 5
     
         
             
Visuaalinen viestintä 5  
     
             
         
Viestinnän suunnittelu ja kehittäminen 5  
       
               
   
Projektinhallinta
                                       
Mediaprojektin suunnittelu 5
   
       
                   
Projektijohtaminen 5
     
         
             
Sidosryhmät ja asiakkuuksien kehittäminen
                                       
Myynti ja asiakkuudet 5  
     
             
         
Verkostot ja media-alan ansaintamallit 5  
       
               
   
Luovat konseptit
                                       
Luovat konseptit 10  
       
               
   
HARJOITTELU
()
                                       
73401492419211323211.311.311.39.59.577733
LAAJENTAVA OSAAMINEN 66                                        
PROJEKTIOPINNOT
()
                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
                                       
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Opinnäytetyön menetelmät, rakenne ja ohjaus 5  
       
               
   
Opinnäytetyö 15    
       
                   
0515000515771.331.331.337713.3313.3313.331515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 73 45 16 49 24 19 26 16 39 39 12.3 12.3 12.3 16.5 16.5 20 20 20 18 18

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoite
Mediatuotannon tradenomikoulutus antaa opiskelijalle työmarkkinoilla tarvittavat vankat perustaidot ja -tiedot media-alan projektinhallinnasta, projektien kehitystyöstä ja taloudesta ja siten myös edellytykset ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja yrittäjyyteen.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, joten opiskelu on mahdollista työn ohella, paikasta riippumatta, online-ympäristössä.

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Mediatuotannon online-koulutuksessa on mahdollista jatkaa aiemmin suoritettuja kaupallisen alan opintoja tai täydentää keskeneräistä alempaa kaupallisen alan korkeakoulututkintoa ja työelämäosaamista tradenomi (AMK) mediatuotanto -tutkinnoksi. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen aikana suoritetaan 150 opintopistettä, ja aikaisemmin hankittu koulutus ja työkokemus korvaavat 60 opintopistettä. Työkokemus voi olla peräisin esimerkiksi media- ja viestintäprojekteista tai yritystoiminnasta.

Mediatuotannon moduuliopinnot muodostavat koulutuksen ammatillisen ytimen. Moduuliopinnot koostuvat projektiosaamisen, liiketoimintaosaamisen, viestinnän ja konseptoinnin sekä luovan suunnittelun opinnoista. Opinnot perehdyttävät media-, viestintä- tai markkinointiprojekteissa työskentelevän projektipäällikön, projektikoordinaattorin, tuottajan tai sisällöntuottajan tehtäviin.

Osaamisen kehittymistä voi suunnata vapaasti valittavilla opinnoilla ja projekteilla. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla normaalina lähiopetuksena päiväaikaan järjestettäviä liiketalouden, media-alan tai Turun AMK:n muiden koulutusalojen opintoja tai etäopintoina suoritettavia korkeakoulutasoisia online-opintoja.

Opinnot sisältävät projektiopintoja, joissa pääsee soveltamaan taitojaan. Projektit ovat työelämäprojekteja, tutkimus- ja kehityshankkeita tai opiskelijan omia tuotantoja.

Opintoihin sisältyy työharjoittelujaksoja. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin valitsemassaan työympäristössä. Harjoittelu ja projektiopinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua kiinnostuksen kohteena oleviin organisaatioihin ja tutustua uusiin työtehtäviin.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, joka syventää opiskelijan ammatillista osaamista.
Opiskelun aikana suoritettavien opintojen (150 op) rakenne:

Ydinosaaminen
- AMK:n yhteiset opinnot 14 op
- Moduuliopinnot 70 op
- Harjoittelu 15 op

Laajentava osaaminen
- Projektiopinnot 16 op
- Opinnäytetyö 20 op
- Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kunkin opiskelijan tutkinto muodostuu oman ammatillisen kiinnostuksen ohjaamien henkilökohtaisten valintojen mukaiseksi. Opiskelija laatii tutor-opettajan kanssa vuosittaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS).
Mediatuotannon opinnot perustuvat pääasiassa teorian tukemaan käytännön työskentelyyn. Itsenäinen työskentely, online-ryhmässä toimiminen ja projektien toteuttaminen ovat olennainen osa koulutusta.

Opintojen vahva kytkös työelämään mm. projektien ja harjoittelun yhteydessä luovat hyvät mahdollisuudet ajantasaiseen ja työelämän tarpeisiin vastaavaan koulutukseen sekä mahdollisuudet ammattikentälle verkostoitumiseen opintojen aikana.

Opinnoissa ja työssä menestyminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kykyä toimia online-ympäristöissä, hyvää yleissivistystä ja laaja-alaista kiinnostusta media-alaa kohtaan. Lisäksi tarvitaan ideointikykyä, luovuutta, vuorovaikutus-, tiimityö- ja johtamistaitoja, ongelmanratkaisukykyä, vastuunottokykyä ja muutosvalmiutta.

Osaamistavoitteet

Mediatuotannon tradenomitutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet media-alan projektien hallintaan suunnittelusta ja taloudenpidosta toteutukseen jatkuvasti muuttuvissa media-alan ympäristöissä. Opinnoissa korostuvat projektityöskentely, projektin talous, viestintä, kirjallinen ilmaisu, konseptisuunnittelu ja tiimityöskentely. Koulutuksen tavoitteena on myös antaa työyhteisöissä tarvittavat perustaidot ja -tiedot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutuksesta valmistunut projektiammattilainen tekee työtä mediaprojektien parissa itsenäisesti, ryhmän jäsenenä tai yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Opinnäytetyön kuvaus
Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan esimerkiksi kehittämishanke, projekti, pienimuotoinen empiirinen tutkimus (kysely, selvitys), ammattialaan liittyvän muun tuotannon ja omaa työprosessia analysoivan tutkielman yhdistelmä tai opinnoissa kehittynyttä osaamista esittelevä ja reflektoiva portfolio. Opinnäytetyön voi kytkeä osaksi omaa työtä, projektia tai harjoittelua.

Uramahdollisuudet
Mediatuotannon tradenomiksi valmistunut voi työskennellä yrityksissä, yhdistyksissä tai muissa yhteisöissä esimerkiksi viestinnän tai markkinoinnin parissa projektipäällikkönä tai koordinaattorina. Mediatuotannon opinnoista valmistuneet ovat sijoittuneet muun muassa sosiaalisen median markkinoinnin, sosiaalisen median analytiikan ja sisällöntuotannon osaajiksi, tapahtumamarkkinoijiksi ja -tuottajiksi sekä manageroinnin ja koordinoinnin toimijoiksi. Työpaikat ovat löytyneet esimerkiksi mainos- tai viestintätoimistoista, non profit -organisaatioista, tapahtumatoimistoista ja erilaisista projekteista.

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä
Projektipäällikkö, projektikoordinaattori, mediasuunnittelija, media-assistentti, markkinointisuunnittelija, mainossihteeri, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntija, tiedottaja, tuottaja, yrittäjä.

Jatko-opintomahdollisuudet
Mediatuotannon tradenomi (AMK) voi hakea jatkamaan opiskelua mm.:
• soveltuvissa suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen liiketalouden, media-alan sekä kulttuurituotannon koulutuksissa
• muut yliopistot ja korkeakoulut henkilökohtaisen erikoistumisen ja suuntautumisen mukaan
• soveltuvissa Turun AMK:n YAMK-tutkinto-opinnoissa
• kansainvälisissä maisteriohjelmissa

Kansainvälistyminen
• Mediatuotannon opinnoista suoritetaan osa vieraskielisinä opintoina, esim. mediatuotannon koulutuksen englanninkielisen opintotarjonnan, kansainvälisen opiskelijavaihdon ja kansainvälisten projektien tai vapaavalintaisten opintojen myötä.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on itseohjautuvaa ja käytännönläheistä. Opettajan tehtävänä on olla valmentaja, joka auttaa itsenäistä opiskelijaa saavuttamaan ammatillisen tavoitteensa. Erilaisissa ryhmissä työskentelyllä on myös suuri paino opinnoissa. Online-opintojen kautta kehittyvät etätyöskentelyn ja verkko-osaamisen taidot antavat hyvän pohjan laaja-alaiselle ja kansainväliselle verkostoitumiselle ja projektityöskentelylle.

Turun ammattikorkeakoulun opinnot tukevat media-alan yrittäjyyttä ja rohkaisevat opiskelijoita sen aloittamiseen.
Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös muiden ammattikorkeakoulun alojen opintoja ja pidentää lukukauttaan kesäopintojen lähi- ja verkko-opintotarjonnalla.

Arviointi

Opetuksen ja oppimisen arviointi on jatkuva ja kokonaisvaltainen prosessi. Oppimista ja opetuksen laatua arvioidaan palautekeskustelujen, harjoitustehtävien, esseiden, raporttien, analyysien ja tenttien avulla. Osana palautetta ja arviointia toimii myös online-ryhmässä tapahtuva vertaisarviointi. Käytössä on online-ympäristössä toimiva palautejärjestelmä, jolla kerätään palautetta opintojen toteutuksesta. Arvioinnissa voidaan käyttää myös oppilaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Opintojaksojen arviointi tapahtuu pääsääntöisesti asteikolla 1 - 5, osa opintosuorituksista arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty-hylätty -asteikkoa käytettäessä toteutussuunnitelmassa määritetään, mitä arvosanatasoa hyväksytty suoritus vastaa.