Opinto-opas
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus > Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5
Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat 2
 
     
Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5
 
     
Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito 5
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5
 
   
Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5
301614884.674.674.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 16 14 8 8 5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat:

1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen.
- Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
- Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
- Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
- Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
- Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

2) Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen
- Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
- Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
- Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
- Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
- Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa
- Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.
- Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.
- Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.
- Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.
- Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen
- Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.
- Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.
- Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen.
- Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
- Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
- Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
- Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
- Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
- Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

6) Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen
- Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
- Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
- Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
- Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
- Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.
KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

NQF-taso
6

SUORITUSAIKA
Noin yksi lukuvuosi.

Pedagogiset toimintatavat

ERIKOISTUMISKOULUTUSTEN YLEISET OSAAMISTAVOITTEET
Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusmenettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueella;
2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan;
3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;
4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
(Lähde:Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014)

ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN
• Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1173/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1438/2014
• Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista, 1440/2014

Arviointi

T1-2 opiskelija tietää
• mielenterveys- ja päihdetyön työorientaatioita ja työmenetelmiä
• tavoitteellisuuden merkityksen asiakas/potilastyössä
• asiakkaan/potilaan osallisuuden perusteita
• monialaisen ja verkostotyöskentelyn perusteita
• mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän
• dialogisen työotteen.

H3-4 Opiskelija osaa
• mielenterveys- ja päihdetyön työorientaatioita ja työmenetelmiä
• tavoitteellisuuden merkityksen asiakas/potilastyössä
• asiakkaan/potilaan osallisuuden perusteita
• monialaisen ja verkostotyöskentelyn perusteita
• mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän
• dialogisen työotteen

K5 Opiskelija osaa analysoida/soveltaa
• mielenterveys- ja päihdetyön työorientaatioita ja työmenetelmiä
• tavoitteellisuutta asiakas/potilastyössä
• asiakkaan/potilaan osallisuutta mielenterveys ja päihdetyössä
• monialaista ja verkostotyöskentelyä asiakas-/potilastyössä
• mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmää
• dialogista työotetta