Siirry suoraan sisältöön

Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Tutkinto:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Tutkintonimike:
Ei tutkintoon johtava koulutus

Laajuus:
35 op

Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Ilmoittautumisaika

23.07.2023 - 21.08.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 - 15

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Opettaja
 • Hanna Peussa
 • Elina Karaus
Ryhmät
 • OSVERKS23
  Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Tavoitteet

Opiskelija:
- oppii etsimään ja hakemaan itselleen sopivaa harjoittelu-/työpaikkaa
- suorittaa saamiaan työtehtäviä osana harjoittelupaikan työyhteisöä
- hyödyntää omaa osaamistaan työtehtävissään
- osaa kuvata harjoitteluorganisaation toiminta-ajatuksen ja toimintatapoja
- verkostoituu harjoittelupaikan työyhteisön kanssa
- osaa kuvata ja reflektoida oman harjoittelujaksonsa toteutumista ja oman osaamisen kehittymistä

Sisältö

Opiskelija voi suorittaa opintoihin kuuluvan pakollisen harjoittelun opiskeluoikeutensa puitteissa itse valitsemanaan ajankohtana. Harjoittelun laajuus riippuu harjoittelun kestosta ja siitä, onko harjoittelu päätoiminen vai osa-aikainen.

Harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikassa.
Oppimistehtävien tekeminen Itslearningissä kuvatun harjoitteluprosessin mukaisesti.

Oppimateriaalit

Lisätiedot ja oppimispäiväkirja Itslearningissa.

Opetusmenetelmät

Harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikassa.
Määrättyjen oppimistehtävien suorittaminen (ks. tarkempi ohjeistus Itsissä)

Kansainvälisyys

Käytännönläheinen oppiminen
Oppimispäiväkirjan laatiminen ja itsereflektio.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10-15 op
270–405 h
Kesto: 6–9 viikkoa

Sisällön jaksotus

Opiskelija voi suorittaa opintoihin kuuluvan pakollisen harjoittelun opiskeluoikeutensa puitteissa itse valitsemanaan ajankohtana. Harjoittelun laajuus riippuu harjoittelun kestosta ja siitä, onko harjoittelu päätoiminen vai osa-aikainen.

Harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikassa.
Oppimistehtävien tekeminen Itslearningissä kuvatun harjoitteluprosessin mukaisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritusvaatimukset:

Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus harjoitteluprosessissa.
Omien tavoitteiden määrittely ja perustelut harjoittelupaikan valinnalle
Harjoittelusopimus
Työajanseuranta
Oppimispäiväkirja
Harjoittelupaikan yhteyshenkilön palaute
Osallistuminen harjoitteluseminaariin

Hylätty (0)

Harjoittelua ei ole suoritettu ja/tai vaadittuja tehtäviä ei ole suoritettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut harjoittelun, mutta oppimispäiväkirjaa tai muita arviointikohteita ei ole tehty ohjeiden mukaisesti tai ne ovat puutteellisia.
Koulutuksen kautta hankittua työnhakuun liittyvää osaamista ei ole hyödynnetty.
Ei etsi eikä hae itse aktiivisesti harjoittelupaikkaa.
Ei osaa asettaa työnhaulle ja harjoittelupaikalle realistisia tavoitteita.
Ei osaa reflektoida omaa osaamisen kehittymistä työharjoittelun aikana.
Ei osaa kuvata omaa tehtäväänsä suhteessa yrityksen toimintaan.
Ei tiedosta omia vahvuuksiaan tai mahdollisia kehittämiskohteitaan suhteessa työtehtäviin.
Harjoittelupaikasta saatu palaute osoittaa, että opiskelija ei ole suoriutunut harjoittelusta tyydyttävästi (yhteistyökyky, vastuullisuus, oma-aloitteisuus ja motivoituneisuus, harjoittelupaikan toimintatavat).
Ei osaa pohtia realistisesti harjoittelun onnistumista ja vaikuttavuutta suhteessa omiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.
Opiskelija ei osallistu harjoitteluseminaariin eikä esittele muille harjoittelupaikkaansa, eikä kokemustaan harjoittelusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa soveltaa koulutuksen kautta saavutettuja työnhakuun liittyvää osaamista.
Etsii ja hakee itse harjoittelupaikkaa.
Osaa asettaa työnhaulle ja harjoittelupaikalle tavoitteita.
Osaa listata työharjoittelu aikana tapahtuneeseen oman osaamisen kehittymiseen liittyviä asioita.
Osaa kuvata omaa tehtäväänsä suhteessa yrityksen toimintaan.
Osaa listata omia vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita.
Harjoittelupaikasta saatu palaute osoittaa, että opiskelija on osoittanut joitain seuraavista asioista: yhteistyökyky, vastuullisuus, oma-aloitteisuus ja motivoituneisuus.
Opiskelija on omaksunut työharjoittelupaikan yleisiä toimintatapoja.
Osaa pohtia harjoittelun onnistumista ja vaikuttavuutta suhteessa omiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.
Opiskelija osallistuu harjoitteluseminaariin ja esittelee muille harjoittelupaikkansa ja kokemuksensa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa koulutuksen kautta saavutettuja työnhakuun liittyvää osaamista.
Etsii ja hakee itse aktiivisesti harjoittelupaikkaa.
Osaa asettaa työnhaulle ja harjoittelupaikalle realistiset tavoitteet.
Osaa reflektoida oman osaamisen kehittymistä työharjoittelun aikana.
Osaa kuvata omaa tehtäväänsä suhteessa yrityksen toimintaan.
Tiedostaa omat vahvuudet ja mahdolliset kehittämiskohteet suhteessa työtehtäviin.
Harjoittelupaikasta saatu palaute osoittaa, että opiskelija on ollut yhteistyökykyinen, vastuullinen, oma-aloitteinen ja motivoitunut.
Opiskelija on omaksunut työharjoittelupaikan yleiset toimintatavat.
Osaa pohtia realistisesti harjoittelun onnistumista ja vaikuttavuutta suhteessa omiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.
Opiskelija osallistuu harjoitteluseminaariin ja esittelee muille harjoittelupaikkansa ja kokemuksensa.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

28.03.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Opettaja
 • Hanna Peussa
 • Elina Karaus
Vastuuopettaja

Hanna Peussa

Ryhmät
 • OSVERKS23
  Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Tavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin sekä tulevaisuuden osaamiseen. Opiskelija oppii tuntemaan alueen työelämää, yrityksiä sekä organisaatioita. Opiskelija oppii tunnistamaan jo olemassa olevat verkostonsa ja laajentamaan niitä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja hyödyntää niitä työnhaussa. Opiskelija tutustuu myös työnhakuun Suomessa ja hakuasiakirjojen kirjoittamiseen (CV, työhakemus, LinkedIn).

Sisältö

Suomalainen työelämä ja työkulttuuri,
Verkostoituminen,
Tulevaisuuden osaamiset,
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen
Työnhaku Suomessa ja hakuasiakirjat
Alueen työelämään, yrityksiin ja organisaatioihin tutustuminen

Opintojaksoon sisältyy myös yksi henkilökohtainen uraohjaus sekä pienryhmässä että yksin suoritettava ekskursiokäynti alan yritykseen sekä oman alan tapahtumaan.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutuu Itslearning verkko-oppimisympäristössä sekä lähiopetuksena Kupittaan kampuksella. Opiskelijat työskentelevät sekä itsenäisesti että yhteisöllisesti osana opiskelijaryhmää.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla korostetaan yhteisöllistä oppimista, joka toteutetaan mm. pienryhmätyöskentelynä ja vierailukäynteinä. Opintoryhmä on kansainvälinen ja opiskelijat perehtyvät suomalaiseen työelämään ja urasuunnittelutaitoihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtävät,
Pari- ja ryhmätyöt
Vierailukäynnit
Uraohjaustapaaminen
Oppimispäiväkirjan (urasuunnitelman) ja verkostokartan laadinta.

5 op = 135h opiskelijan työtä, joka jakaantuu seuraavasti:

• Lähitapaamiset sekä uraohjauskeskustelu16h
• Ekskursio sekä valmistelut 27 h
• Ennakkotehtävät ja ryhmätyöt 55 h
• Vapaavalintaiseen tapahtumaan osallistuminen 8 h
• Oman urasuunnitelman sekä verkostokartan laatiminen 27 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien seuraavien kohtien suorittaminen:
- Opiskelija on osallistunut pari- ja ryhmätyöskentelyyn tai tehnyt korvaavia tehtäviä.
- Opiskelija on palauttanut oppimispäiväkirjan (urasuunnitelma) sekä verkostokartan.
- Opiskelija on osallistunut vaadittaviin tilaisuuksiin, ekskursioon ja niiden suunnitteluun.
- Opiskelija on palauttanut vertaisarvioinnin.
- Opiskelijan vertaisarviointi on hyväksytty.


Hylätty:
Edellä olevat ehdot eivät täyty.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö ja aikataulu:
• 4.9.2023, klo 12:00 – 14:00 Opintojakson aloitus
• 18.9.2023, klo 12:00 – 14:00 Suomalainen työelämä
• 2.10.2023, klo 12:00 – 14:00 Verkostoituminen
• 9.10.2023, klo 12:00 – 14:00 Osaaminen nyt ja tulevaisuudessa
• 23.10.2023, klo 12:00 – 14:00 Vahvuudet voimavarana
• 6.11.2023, klo 12:00 – 14:00 Työnhaku Suomessa
• 20.11.2023, klo 12:00 – 14:00 Alueen työelämä tutuksi 
• 27.11.2023, klo 12:00 – 14:00 Ekskursiot ja ryhmätyö, itsenäinen työskentely
• 11.12.2023, klo 12:00 – 14:00 Lopetus ja ryhmätöiden esitykset

Lähiopetus Lemminkäisenkadun kampuksella tilassa: B217 Fakta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tarkempi ohjeistus löytyy Itsistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja.

Ilmoittautumisaika

22.03.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Turun ammattikorkeakoulu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Opettaja
 • Tiina Hirard
 • Elina Karaus
Ryhmät
 • OSVERKS23
  Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Tavoitteet

Opiskelija oppii tuntemaan suomalaista korkeakoulujärjestelmää ja toimintatapoja suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opintojensa suunnittelussa. Opiskelija tietää, millaista kielitaitoa sekä opiskelu- ja digitaitoja korkeakouluopinnoissa tarvitaan sekä osaa kehittää näitä taitoja omalla kohdallaan. Opiskelija osaa toimia koulutuksen digitaalisissa toimintaympäristöissä ja hyödyntää pilvipalveluita tiedon työstämisessä ja jakamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään ja korkeakouluihin oppimisympäristönä. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin digityökaluihin ja opiskelumenetelmiin. Opinnoissa keskitytään korkeakouluopiskeluun liittyvään käsitteisiin ja tutustutaan korkeakouluopiskelussa tärkeisiin teksteihin ja erilaisiin tekstilajeihin.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
- Oppimissuunnitelmat
- Erilaiset verkkosivut ja -materiaalit
- Yleiskieliset ja tieteelliset artikkelit

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu viikoittaisissa tapaamisissa Kupittaan kampuksella sekä verkko-oppimisympäristö itslearningissä. Opintojaksoon sisältyy sekä itsenäistä opiskelua että yhteisöllistä ryhmätyöskentelyä.
Opintojakso alkaa kahdella orientaatiopäivällä 22.8.2023 ja 24.8.2023. Sen jälkeen opintojaksoon kuuluu lähiopetusta pääsääntöisesti kerran viikossa. Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (vähintään 40 %).

Kansainvälisyys

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kurssin teemojen opiskelu ja yleisten opiskeluvalmiuksien kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu myös pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri alojen korkeakouluopintoihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tutustuu korkeakoulutukseen Suomessa. Opintojaksolla kehitetään yleisiä opiskelutaitoja (erilaiset tekstityypit korkeakoulutuksessa, ryhmätyöskentelytaidot jne.) ja tutustutaan esim. erilaisiin opiskelussa tarvittaviin digitaalisiin työvälineisiin.

vko 34: Orientaatio osaajakoulutukseen ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
vkot 35-36: Suomalainen koulutusjärjestelmä
vkot 37-38: Opiskelutaidot ja -menetelmät korkeakoulutuksessa
vkot 39-41: Jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden opiskelusuunnitelmat
vkot 42-44: Korkeakouluopintoihin liittyviä reflektoivia tehtäviä (esityksen ja blogikirjoituksen laatiminen)
vkot 45-46: Kestävä kehitys suomalaisessa korkeakoulutuksessa
vkot 47-48: Kielet ja viestintä suomalaisessa korkeakoulutuksessa ja työyhteisöissä
vko 49: Palaute ja kevätlukukauden HOPS-suunnittelu

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni sekä mahdollisesti web-kamera.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat tehtävät
- Tiivistelmä jatkuvaan oppimiseen liittyvästä teemasta
- PowerPoint-esitys korkeakoulutuksesta Suomessa
- Reflektoiva blogiteksti korkeakouluopiskelusta Suomessa
- Monivalintatehtävä kestävästä kehityksestä korkeakoulutuksessa
- Essee kestävästä kehityksestä korkeakoulutuksessa
- Em. tehtävien lisäksi kurssilla arvioidaan myös opiskelijan läsnäoloa ja aktiivisuutta (max 4 pistettä) sekä osallistumista tutkinto-opiskelijoiden kanssa tehtävään ryhmäprojektiin (max 2 pistettä).

Kaikissa numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

• 0 p: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1 p: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan
• 2 p: erinomainen – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan; tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien ja kurssiaktiivisuuden maksimipistemäärä on yhteensä 16 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–5 p = 0;
6–7 p = 1;
8–9 p = 2;
10–11 p = 3;
12–13 p = 4;
14–16 p = 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa. Opiskelija ei ole osallistunut riittävästi (vähintään 40 %) lähiopetukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirien käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirien käsitteet ja osaa analysoida aihepiireihin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa tulevissa opinnoissa. Opiskelija osaa analysoida oman alansa (tai itseään kiinnostavan alan) opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.