Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus > Tietojenkäsittely, s21, ohjelmistojen suunnittelu ja tietoturva

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tietojenkäsittely, S21, Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietoturva

Syksy 2021

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 180                                                        
Viestinnän perusteet
                                                       
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
         
                   
             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
         
                   
             
Projektipaja 5
     
           
                             
Tietojenkäsittelyn perusteet
                                                       
Perehdytys informaatioteknologiaan 10
     
         
                       
Tietojenkäsittelyn matematiikka 5
     
           
                             
Tietojenkäsittelyn järjestelmät
                                                       
Palvelimet ja käyttöjärjestelmät 5
       
             
                       
Tietokannat 5
       
             
                       
Data Networks 5
       
             
                       
Liiketoiminnan kehittäminen
                                                       
Liiketoiminnan perusteet 5
       
             
                       
Data protection and Privacy 5
       
             
                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
       
             
                       
Tietojärjestelmät ja Tietoturva
                                                       
Yrityksen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät 5  
       
                 
                   
Information Security 5  
       
                 
                   
Ohjelmistotuotanto
                                                       
Ohjelmistotuotanto ja mallintaminen 5  
       
                 
                   
Selainohjelmointi JavaScriptillä 5  
       
                 
                   
Olio-ohjelmointi 5  
       
                 
                   
Liiketoiminnan tietoturvariskien ja tiedon hallinta
                                                       
Data-analytiikka ja Koneoppiminen 5  
         
                   
             
Liiketoiminnan kehitysprojekti 5  
         
                   
             
Sovellusohjelmointi
                                                       
Palvelinpuolen www-ohjelmointi ja sisällönhallintaohjelmistot 5    
         
                       
         
Application Security 5    
         
                       
         
Sovellusprojekti 5    
         
                       
         
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
                                                       
Innovation Project 10    
           
                         
   
Harjoittelu
                                                       
Perusharjoittelu 10
       
             
                       
Alakohtainen harjoittelu 10  
         
                   
             
Ammattiharjoittelu 10    
           
                         
   
Opinnäytetyö
                                                       
Tutkimusviestintä 2    
           
                         
   
Opinnäytetyön alkuseminaari 5    
           
                         
   
Opinnäytetyö: toteutusvaihe 10      
           
                             
7048421028422523152710141414141412.512.57.77.77.77.57.599955
LAAJENTAVA OSAAMINEN 30                                                        
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
0000000000000000007.57.507.57.500000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70 48 42 10 28 42 25 23 15 27 10 14 14 14 14 14 12.5 12.5 15.7 15.7 7.7 15.5 15.5 9 9 9 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietoturva

Ohjelmiston Suunnittelu ja Tietoturva

Koulutuksen kuvaus

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle vahvan perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi perehdyt uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka ja pilvipalvelut.

Opintojesi aikana saat myös perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehtyvät aiheeseen tietojenkäsittelyn kannalta.

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä theFIRMA. TheFIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. TheFIRMA:an voi hakeutua opiskelemaan missä vaiheessa opintoja tahansa ja suoritettavien opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

Tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa.

Osaamistavoitteet

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Opinnot alkavat Perehdytys Informaatioteknologiaan – opintojaksolla. Kyseessä on opintokokonaisuus, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Opintojaksolla suoritettava käytännön projekti liittyy tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisiin sisältöihin: ohjelmointi, tietoturva, www-kehitys ja liiketoiminnan tietojärjestelmät. Lisäksi opiskelijat oppivat projektihallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käyttämään tietojenkäsittelyn IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

Perusopinnoissa opitaan ensimmäisen vuoden aikana myös viestintää suomen ja englannin kielillä, sekä saadaan tarvittavat matematiikan perustaidot tietojenkäsittelyn sekä tilasto- ja talousmatematiikan alueilla. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen ja kolmannen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, sekä tietoverkkoihin ja - kantoihin.

Ammattiopinnot suuntautuvat 2. opintovuonna osaamispolkuihin. Tietojenkäsittelyn koulutuksessamme on tarjolla kaksi osaamispolkua: Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietoturva sekä Ohjelmistotekniikka ja Projektinhallinta.

Osaamispolun Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietoturva toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistojen suunnittelun osalta ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin (FrontEnd) ja liiketoiminnan tietojärjestelmiin sekä tietoturvan osalta yleisesti tietoturvaan ja tietoturvariskien hallintaan. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt palvelinpuolen (BackEnd) ohjelmointiin, sovellusohjelmointiin, liiketoiminnan tietojen hyödyntämiseen, koneoppimiseen, data-analytiikkaan sekä tietojärjestelmien ja sovellusten tietoturvaan.

Osaamispolun Ohjelmistotekniikka ja Projektinhallinta toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät projektihallintaan, ohjelmistotekniikkaan ja FrontEnd-ohjelmointiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Suoritat ammattiopintoja pääosin The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan. Kolmannen vuoden ammattiopintojen syventävä vaihe sisältää opintoja BackEnd- ja sovellusohjelmoinnista, projektihallinnasta ja teknistä myynnistä.

Osaamispoluissa osallistut kolmannen vuoden aikana monialaiseen innovaatioprojektiin, jossa kehität ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen.

Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana.

Pedagogiset toimintatavat

Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan periaatteita noudattaen. Oppimismenetelmät vaihtelevat opintojaksokohtaisesti. Oppimistasi tuetaan esimerkiksi teoriaopetuksella, laboratoriotyöskentelyllä, harjoitustöillä ja työelämälähtöisillä projekteilla, jota tapahtuu myös theFIRMA-oppimisympäristössä. Opinnoissa sovelletaan aktivoivia menetelmiä, joissa oma roolisi aktiivisena tiedon hankkijana ja soveltajana korostuu. Lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitosi kehittyvät. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa myös kesälukukauden aikana. Tietojenkäsittelyn opintojen ammattiopinnoista suuri osa (noin 50 op) toteutetaan englannin kielellä. Lisäksi hyödynnämme kansainvälistä CDIO-viitekehityksen (cdio.org) toimintatapoja koulutuksessa.

Osa ammattiopinnoista voidaan suorittaa soveltavissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opintoihin sisältyy runsaasti projektimuotoista opiskelua, jossa korostuu yhteistyö alueen yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vapaasti valittavien opintojen lisäksi myös ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää joustavasti muiden koulutusten opintoja ja projektitoimintaa. Opintoja on mahdollista edistää myös 3,5 vuoden tavoiteaikaa nopeammin, kun hyödynnät esimerkiksi kesälukukauden tarjontaa.

Moni IT-tradenomi toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä tuetaan myös tarjoamalla mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi projekteja, harjoittelua tai opinnäytetyö oman yrityksen toimintaan liittyen.

Arviointi

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen opintojen edetessä. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksoittain opiskeltavien sisältöjen osaamistavoitteiden perusteella. Osaamista arvioidaan sekä yksilö että tiimitasolla. Arvioinnin kohteena voivat olla paitsi ammatilliset taidot, myös yleiset työelämätaidot kuten ryhmätyöskentely, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä palautetaidot. Arviointi voi perustua esimerkiksi tehtäväsarjojen tai oppimistehtävien tekemiseen, erilaisten projektien lopputuotoksiin ja niiden esittelyyn tai tentteihin. Monien opintojaksojen arvosanaan vaikuttaa lisäksi se, miten opiskelija pysyy sovitussa aikataulussa, koska työelämässä yksityis- ja julkissektorilla tehdään paljon projektityötä, jossa aikataulujen hallinta on keskeistä. Opettajan ohella arvioijana voivat olla myös muut opiskelijat, vertaisarvioijina.
Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia erityisvahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omaa oppimistaan ja kehittymistään, muun muassa itsearviointien kautta.