Siirry suoraan sisältöön

Hammasteknikon koulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Hammasteknikko (AMK)

Laajuus:
210 op

Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23
Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22
Hammasteknikkokoulutus (AMK), S21
Hammasteknikkokoulutus (AMK), S20
Hammasteknikkokoulutus (AMK), S19
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS21
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- valmistaa erilaisia kruunuja ja siltoja laboratorio-olosuhteissa

Sisältö

- metallokeraamiset kruunut ja sillat
- prässätyt ja jyrsityt täytteet, laminaatit
- prässätyt ja jyrsityt kruunut ja sillat

Opetusmenetelmät

Työharjoittelu kaupallisessa hammaslaboratoriossa tai DenTechissä.

Kansainvälisyys

Työelämälähtöinen oppiminen
Tiimioppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun voi hyväksilukea työkokemuksella hammaslaboratotiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työharjoittelu 10op = 270h opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen hammaslaboratorion toimintaan
Kirjallisten tehtävien suorittaminen

Sisällön jaksotus

Kevät 2024

Harjoittelu vahvistaa jo opittuja hammastekniikan taitoja koko hammastekniikkokoulutuksen ajalta. Tässä harjoittelussa painottuu kiinteä protetiikka.

Opiskelija osaa
• valmistaa erilaisia kruunuja ja siltoja laboratorio-olosuhteissa niin manuaalisesti kuin digitaalisestikin
• metallokeraamiset kruunut ja sillat
• prässätyt ja jyrsityt täytteet, laminaatit
• prässätyt ja jyrsityt kruunut ja sillat

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ansioluettelo ja sen päivittäminen
Harjoittelusuunnitelma (SunHarkka)
Työaikakirjanpito (SunHarkka)
Reflektiopaperi
Harjoittelukeskustelu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukaisten hammasteknikkokoulutuksen opintojen ja harjoittelujen suorittaminen

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

26.05.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS21
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- valmistaa koko keraamisia täytteitä, kruunuja, siltoja ja implanttikantoisia proteettisia rakenteita laboratorio-olosuhteissa

Sisältö

- metallokeraamiset kruunut ja sillat
- prässätyt ja jyrsityt täytteet, laminaatit
- prässätyt ja jyrsityt kruunut ja sillat
- implanttikantoiset proteettiset ratkaisut

Opetusmenetelmät

työelämäharjoittelu
tiimioppiminen
itsenäinen opiskelu

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys, tiimioppiminen, harjoittelu vastaavan hammasteknikon ohjauksessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu voidaan hyväksilukea vastaavalla työelämäkokemuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15 opintopistettä vastaa yht. 405 tuntia opiskelijan harjoittelua.

Hammaslaboratorion työtehtävät
Hammastekniset työt / proteesit
Reflektiopaperi ja/tai kirjoitelma "matkani hammasteknikoksi"

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen hammaslaboratorion työtehtäviin
Kirjallisten tehtävien suorittaminen

Sisällön jaksotus

toukokuu-joulukuu 2024

Harjoittelu vahvistaa jo opittuja hammastekniikan taitoja koko hamasteknikkokoulutuksen ajalta. Harjoittelussa painottuu kuitenkin kiinteä protetiikka.

Opiskelija osaa valmistaa erilaisia kruunuja ja siltoja manuaalisin ja digitaalisin menetelmin laboratorio-olosuhteissa
• metallokeraamiset kruunut ja sillat
• prässätyt ja jyrsityt täytteet, laminaatit
• prässätyt ja jyrsityt kruunut ja sillat

Viestintäkanava ja lisätietoja

Harjoittelusuunnitelman palautus
Arviointikeskustelut työelämäohjaajan kanssa
Työaikakirjanpito ja sen palautus harjoittelun päätyttyä
Matkani hammasteknikoksi -kirjoitelma (palautus harjoittelun päätyttyä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukaisten hammasteknikkokoulutuksen opintojen ja harjoittelujen suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Outi Ensiö
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata terveen ihmisen normaalitoiminnot ja – rakenteet ja tunnistaa milloin elimistön rakenne tai toiminta poikkeaa normaalista
- kuvata pään alueella terveen ihmisen anatomian ja fysiologian ja tunnistaa milloin elimistön rakenne tai toiminta poikkeaa normaalista
- kuvata millaisia prosesseja hoitotoiminnat saavat aikaiseksi ihmisen elimistössä pään alueella
- kuvata hampaiston anatomian ja morfologian sekä analysoida hampaiston poikkeamia

Sisältö

- Terveen ihmisen normaalitoiminnot ja –rakenteet sekä poikkeamat
- Pään alueen anatomia ja fysiologia sekä poikkeamat
- Hampaiston anatomia ja morfologia sekä poikkeamat

Oppimateriaalit

Yleinen ANFY ( 2 op):
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Pään anatomia ja fysiologia (2 op):
Urban ja Fischer: Sobotta, osa 1 (Elsevier)
Hokkanen ja Vierimaa: Tuki-ja liikuntaelimistön anatomia (SanomaPro)
Linkit itsissä:
Visible Body ( 3-D anatomian atlas)
Acland, anatomian videoatlas

Opetusmenetelmät

Yleinen ANFY ( 2 op): Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio (0-5) tulee kurssin arvioksi järjestelmään. Soveltuvin osin kurssista voidaan järjestää myös kotitentti, jonka arvio hyv/hyl

Pään anatomia ja fysiologia (2 op) toteutuu luento-opetuksena/verkkototeutuksena soveltuvin osin, kurssin päätteeksi on verkkotentti tai kotitentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Yleinen ANFY: Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna:
2. tentti (1.uusinta) on avoinna:
3. tentti (2. uusinta) on avoinna:

Kursseista voidaan järjestää myös kotitentti, arviolla Hyv./Hyl.

Kansainvälisyys

Yleinen ANFY 2 op:Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning, tentti (verkkotentti tai kotitentti)

Pään anatomia ja fysiologia 2 op: luento-opetus, verkkoluennot, tehtävät, verkkotentti/kotitentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Yleinen ANFY ja pään ANFY kursseissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yleinen ANFY ( 2 op): Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luennot, videoluennot, tentti (verkko tai koti)
opiskelijan itsenäisen työn mitoitus 2 x 27 tuntia

Pään anatomia ja fysiologia ( 2 op):
Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luennot, videoluennot, tentti
opiskelijan itsenäisen työn mitoitus 2 x 27 tuntia

Sisällön jaksotus

Yleinen ANFY (2op): Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Ruuansulatuselimistö
8. Tuki-ja liikuntaelimistö


Pään anatomia ja fysiologia (2 op):
Kurssin laajuus: 10x 2h + verkkotentti/kotitentti
Sisältö:
- Kallon luusto ja nivelet
- Päänalueen verenkierto
- Päänalueen lihaksisto
- Päänalueen keskeiset hermoston rakenteet
- Suuontelon rakenteet

Pään ANFY-osion tavoitteena on oppia:
- ymmärtämään pään ja kaulan alueen rakenteita ja toimintoja sekä hammashoidollisten toimenpiteiden anatomista perustaa
- hahmottamaan purentaelin monien anatomisten rakenteiden sekä fysiologisten toimintojen kokonaisuutena

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yleinen ANFY: Ennen kurssin alkua itseopiskeltava materiaali riittävän osaamistason saavuttamiseksi ennen kurssin alkua:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleinen ANFY: Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Yleinen ANFY: Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5
Kurssista voidaan järjestään soveltuvin osin myös kotitentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty, hyväksytyn tentin kriteerit ovat riittävän kokonaisuuksien ja osaamistason hallitseminen

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pasi Alander
 • Tanja Vienonen
 • Eija Suikkanen
Vastuuopettaja

Pasi Alander

Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käsitellä keskeisiä hammasteknisiä materiaaleja mm. polymeerit, komposiitit, vahat, jäljennösaineet, metallit, keraamit
- materiaalien mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet
- teknisen sidostamisen periaatteet eri materiaalityypeillä
- etsiä, organisoida ja tallentaa tietoa sekä hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti (tieha 1op)

Sisältö

- johdatus biomateriaalitieteeseen
- restoratiiviset ja proteettiset hammashoidon biomateriaalit
- biomateriaalien ja kudosten vuorovaikutus
- verkkokurssi (Hong Kong)

Oppimateriaalit

Löytyy Itslearning-oppimisympäristöstä ja lähdekirjallisuutena käytetään:
1. Phillips' science of dental materials, 12th edition. by Kenneth J. Anusavice, Chiayi Shen & H. Ralph Rawls. Elsevier Saunders 2013.
2. Luentomuistiinpanot

Tiedonhankinnan perusteet -kurssin oppimateriaalina toimivat kirjaston tuottamat Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/ soveltuvin osin.

Opetusmenetelmät

- Teorialuentoja ja niihin liittyviä harjoitustöitä
- Tiedonhankinnan perusteet: itsenäinen verkko-oppiminen opettajan tuella oppimateriaaliin tutustumalla ja käytännön harjoituksilla

Kansainvälisyys

Opintojaksossa kehittyy alla lueteltu hammastekninen ja innovaatiopedagoginen osaaminen:
• Purennan kuntouttamisen biomateriaalitekninen osaaminen
• Terveysteknologinen osaaminen
• Yksilö- ja yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Osa luento-opetuksesta tapahtuu moniammatillisesti yhdessä suuhygienisti tai hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa. Työkurssi toteutuu työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa kontaktituntien yhteydessä. Tämän lisäksi opiskelijan tulee etsiä tietoa ja tehdä harjoituksia itsenäisesti opintojakson kuluessa. Opiskelijat saavat palautetta opettajalta koko opintojakson ajan kontaktituntien yhteydessä ja tämän lisäksi muiden opiskelijoiden palaute tukee opiskelijan oppimista. Tässä korostuu opiskelijan oma aktiivinen vuorovaikutus opettajan ja muiden opiskelijoiden kesken.

Tiedonhankinnan perusteet -kurssin tehtävät suoritetaan yksilötehtävinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54 tuntia opiskelijan työtä,

Tiedonhankinnan perusteet -kurssi (verkko-opetuksen kokonaisuus) on yhden opintopisteen mittainen. Biomateriaalitieteen kontaktiopetus koostuu hammasteknisiin biomateriaaleihin liittyvistä teorialuennoista.

Sisällön jaksotus

• Tiedonhankinnan perusteet 1op 27 h, Kirjaston antama tiedonhankinnan perusteiden opetus (verkkokurssi) 28.8. - 1.10. - itsenäisesti suoritettava kurssi, jossa kaksi lähitapaamista: aloitusinfo 28.8. ja ohjaus 19.9. / Informaatikko Tanja Vienonen (Tiedonhankinnan perusteet, Kirjasto- ja tietopalvelut)
• TYHL biomat opetus 1op: Pohjalevy polymeerit, Sidosaineet ja komposiitit, biomekaniikka, keraamit, zirkonia, metallit ja kuitukomposiitit (luennot 16h)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Kurssin läpäistäkseen on opiskelijan osallistuttava luennoille. Kontaktitunneilla ja asiantuntijaluennoilla on läsnäolovelvollisuus. Kaikista poissaoloista on ilmoitettava ja sovittava opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Tiedonhankinnan verkkokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 50 % tehtävien pistemäärästä. Aloitusinfossa ja ohjauksessa on läsnäolovelvollisuus.

Esitietovaatimukset

osia perus- ja ammattiopinnoista suoritettuna

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pasi Alander
Vastuuopettaja

Pasi Alander

Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- käsitellä keskeisiä hammasteknisiä materiaaleja mm. polymeerit, komposiitit, vahat, jäljennösaineet, metallit, keraamit
- materiaalien mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet
- teknisen sidostamisen periaatteet eri materiaalityypeillä
- etsiä, organisoida ja tallentaa tietoa sekä hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti (tieha 1op)

Sisältö

Simulaatioharjoitukset
- restoratiiviset ja proteettiset hammashoidon biomateriaalit
- biomateriaalien ja kudosten vuorovaikutus
- Pmma- harjoitus
- cocr-harjoitus (battle of bonds)
- 3-pistetaivutustesti (kuitu, komposittimuovi, zirkonia, eMax, CoCr, titaani)
- vahaharjoitus

Oppimateriaalit

Löytyy It's learnining oppimisympäristöstä ja lähdekirjallisuutena käytetään:
1. Phillips' science of dental materials, 12th edition. by Kenneth J. Anusavice, Chiayi Shen & H. Ralph Rawls. Elsevier Saunders 2013.
2. A Practical Guide to Design for Additive Manufacturing. Authors: Diegel, Olaf, Nordin, Axel, Motte, Damien. Kustantaja: Springer 2020. https://turkuamk.finna.fi/Record/aura.536907
3. Luentomuistiinpanot

Opetusmenetelmät

- Teorialuentoja ja niihin liittyviä harjoitustöitä, ryhmä- ja verkkotehtäviä
- Laiteseminaari
- Työkurssi: 3D-tulostetut hammastekniset työt

Kansainvälisyys

Opintojaksossa kehittyy alla lueteltu hammastekninen ja innovaatiopedagoginen osaaminen:
• Purennan kuntouttamisen biomateriaalitekninen osaaminen
• Purennan kuntouttamisen esteettinen osaaminen
• Terveysteknologinen osaaminen
• Yksilö- ja yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Osa luento-opetuksesta tapahtuu moniammatillisesti yhdessä suuhygienisti tai hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa. Työkurssi toteutuu työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa kontaktituntien yhteydessä. Tämän lisäksi opiskelijan tulee etsiä tietoa ja tehdä harjoituksia itsenäisesti opintojakson kuluessa. Opiskelijat saavat palautetta opettajalta koko opintojakson ajan kontaktituntien yhteydessä ja tämän lisäksi muiden opiskelijoiden palaute tukee opiskelijan oppimista. Tässä korostuu opiskelijan oma aktiivinen vuorovaikutus opettajan ja muiden opiskelijoiden kesken.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op = 81 tuntia opiskelijan työtä.

Biomateriaalitieteen kontaktiopetus koostuu hammasteknisiin biomateriaaleihin ja 3D-tulostamiseen liittyvistä teorialuennoista, demoista ja harjoitustöistä. Työkurssi osuudessa opiskelija 3D tulostaa hammasteknisiä töitä.

Sisällön jaksotus

• Luennot, tietoiskut (15h), miniseminaari (8h) ja testi (4h), yhteensä 1 op (27h)
1. Hiekkapuhallushiekat ja -puhaltimet ja niiden käyttö ja huolto
2. Valumassat ja lämpölaajeneminen
3. Elektrolyysilaite ja sillä kiillottaminen
4. Pintajännitteen poistajat ja kiillotusaineet ja jynssin puhdistus
5. Nautiluksella valaminen ja metallin sulatus (tämä riippuu osallistuja määrästä)
• 3D-tulostus 2op (54h)
1. tulostusluentoja ja 10 kohtaa miksi 3D-tulostus on ajankohtainen (10h).
2. 3D-tulostustekniikat seminaari (20h): 1) VAT polymerisaatio, 2) Material extrusion, 3) Material jetting, 4) Binder jetting, 5) Powder bed fusion
3. Isoprobanoli ja 3D-tulosteiden puhdistaminen (4h)
4. Tulostaminen Form 2 tulostimella (21h)

Opiskelija osaa
- 3D-tulostaa hammasteknisiä muoveja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty.
Kurssin läpäistäkseen on opiskelijan tehtävä työkurssiin liittyvät harjoitustyöt ja seminaarit ja osallistuttava luennoille. Kontaktitunneilla ja asiantuntijaluennoilla on läsnäolovelvollisuus. Kaikista poissaoloista on ilmoitettava ja sovittava opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Esitietovaatimukset

osia perus- ja ammattiopinnoista suoritettuna

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Johannes Halttu
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS21
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S21

Tavoitteet

Student
- knows the differences between the milled and additive CAM process
- can choose the correct CAM materials for different indications
- is able to produce milled dental prostheses

Sisältö

- milled CAM process and materials
- additive manufacturing process and materials
- milled restorations

Opetusmenetelmät

Simulaatio-opiskelu

Kansainvälisyys

Simulaatio-opetus
Luento-opetus
Käänteinen oppimismenetelmä, flipped base learning
Liiketoiminnallisen laboratorion (DenTech) toimintaan ja työskentelyyn osallistuminen painottuen cad/cam osa-alueisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itslearning:
-Luentomateriaalit, käytettävät laitteet ja materiaalit
-Kirjalliset tehtävät: 5kpl

Simulaatiossa tehdään:
Cad-suunnittelu: kruunut ja täytteet; suunnittelun kertaus
CAM:
-Ivoclar Vivadentin CAM5 käytön harjoittelu
-PM7 jyrsimen käytön opiskelu ja harjoittelu
-laitteen käyttö, toiminta, huollot, terät, kiekot, jne
-omien töiden jyrsintä

Jyrsitään:
Vahakruunu prässikurssille (ja vahahuppu metallokeramiaan?)
PMMA-kruunuja/täytteitä
Emax- kruunu ja tämän prosessi
Empress-kruunu ja tämän prosessi
Tulostetaan, jos mahdollista (vaha, muovi, krkb)

Sisällön jaksotus

Suunnitteluprosessin vahvistaminen
Jyrsinnän ja tulostuksen erot sekä prosessin valitsemisen kriteerit
Keraamiset kruunut ja täytteet
Jyrsintäsuunnittelu CAM
Jyrsittävät materiaalit
Jyrsinnän jälkeiset toimenpiteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1=opiskelijalla on hankaluutta saada opintojakson työt valmiiksi eikä osoita osaamistaan tehtävien,
kysymysten tai läsnäolon muodossa
2=opiskelija tekee opintojakson työt ja palauttaa työt lukukauden aikana, kädentaidot vaativat vielä
kehittymistä ja harjoittelua, opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian ja yrittä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3=opiskelija tekee opintojakson työt, on oma-aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä, palauttaa työt
lukukauden aikana, töiden laatu on hyvä-keskinkertainen, opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian
ja yrittäneensä parhaansa, osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden
käytössä
4=opiskelija osoittaa kiinnostusta, yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta, tekee työt ajallaan, töiden
laatu on hyvä, osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä,
huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5=opiskelija on innostunut ja kiinnostunut aiheesta, osoittaa yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja
tekee työt ajallaan valmiiksi, töiden laatu on erinomainen, osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä
tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä, huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat

Ilmoittautumisaika

10.04.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Johannes Halttu
 • Milla Lahdenperä
 • Pasi Alander
Vastuuopettaja

Milla Lahdenperä

Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa suunnitella rankaproteesin
- vahvistaa cad ja cam osaamista
- lisäävä ja poistava cam prosessi

Sisältö

Osaproteesien digitaalinen suunnittelu ja tulostus

Opetusmenetelmät

Simulaatio-opinnot
Luento
Ylliopiston luennot

Kansainvälisyys

simulation work
patient work
problem base learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keväällä 2023 suunnitellun rankaproteesin valmistus 3d tulostuksen jälkeen
Yliopiston luennot

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt keväällä aloitetun rankaproteesin valmiiksi ja ymmärtää digitaalisesti suunnitellun rankaproteesin valmistusvaiheet ja -menetelmät sekä vajaahampaisen suun proteettisen kuntoutuksen periaatteet. Opiskelija on osallistunut Turun Yliopiston luennoille ja ryhmätöihin.

Hylätty: Opiskelija ei ole osallistunut kurssin opetukseen eikä ole tehnyt rankaproteesia valmiiksi. Opiskelija ei ole osallistunut yliopiston luennoille vajaahampaisen suun kuntouttamisesta.

Sisällön jaksotus

Keväällä 3op:n opinnoilla alkanut opintojakso jatkuu 2op:n verran syksyllä (mm yo-luennoin)

Rankaproteesien valmistus laser sintrauksen jälkeen.
Yliopiston luennot vajaahampaisen suun kuntouttamisesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi Hyväksytty/Hylätty. Rankaproteesin numerinen arvostelu on kevään osuudessa yhdessä digitaalisten rankasuunitelmien kanssa.

Esitietovaatimukset

Ymmärrys hammastekniikan perusteista, morfologiasta ja estetiikasta, kruunu- ja siltaprotetiikasta sekä hammaslääketieteellisestä cad/cam-sunnittelusta.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Johannes Halttu
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Student
- understands different computer aided designs protocols
- knows the main design principles in CAD
- is familiar with the present CAD software used in the dental
- technology

Sisältö

- different CAD programs
- designing the dental prostheses with CAD software
- digital imaging
- milled restorations

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät itslearning oppimisalueella

Sisällön jaksotus

Cad/Cam hammaslääketieteessä, perusteet ja historia

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Osia perus- ja ammattiopinnoista suoritettuna

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Johannes Halttu
 • Sari Silmäri
Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Student
- understands different computer aided designs protocols
- knows the main design principles in CAD
- is familiar with the present CAD software used in the dental
- technology

Sisältö

- different CAD programs
- designing the dental prostheses with CAD software
- digital imaging
- milled restorations
- splints

- Digitaalinen scannaus, purentakisko

Oppimateriaalit

Itslearning-alueella

Opetusmenetelmät

Simulaatio-oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

näyttö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Scannausharjoittelu labrascannerilla ja suuscannerilla
Suunnitteluohjelman /-ohjelmien käytön harjoittelu
mm. Purentakiskojen ja yksilöllisten jäljennöslusikoiden suunnitteluharjoittelu

Sisällön jaksotus

Syksy

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Osia perus- ja ammattiopinnoista suoritettuna

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pertti Pitkätossu
 • Milla Lahdenperä
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Materiaali itslearning- kurssiympäristössä. Ei materiaalikustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely, itsearviointi, vertaisarviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5: perustuen tehtäväperusteiseen pisteytykseen, Osa arvioitavista tehtävistä suoritetaan kampuksella tai itsenäisenä työskentelynä yksin tai ryhmässä, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit.

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys, digioppiminen, tiimioppiminen, reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op vastaa n. 81h opiskelijan työtä

• Lähitunnnit ja kotitehtävät: 26h
• Suullinen esitys ja siihen valmistautuminen:15h
• Arvioitavat kurssitehtävät ja muu itsenäinen työskentely 40h

Sisällön jaksotus

- Oman kielitaidon arviointi ja oppimistavoitteiden asettaminen
- Alan englanninkielisten tekstien ym, materiaalin lukeminen ja käsittely
- Oman osaamisen markkinointi englanniksi
- Työelämälähtöisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittäminen
- Suullisen asiantuntijaesityksen valmistelu ja esitys
- Alan englanninkielisen terminologian opiskelu ja hyödyntäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

•Lähitunnnit ja kotitehtävät (HYV/HYL)
•Suullinen esitys ja muut arvioitavat kurssitehtävät pisteytetään,
Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5: perustuen tehtäväperusteiseen pisteytykseen, Osa arvioitavista tehtävistä suoritetaan kampuksella ja osa itsenäisenä työskentelynä yksin tai ryhmässä, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit.

Palaute: Opettaja, tehtäväkohtainen pisteytys, itsereflektointi, vertaispalaute

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Päivi Kilponen
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata hammasteknikon roolin suun terveydenhuollossa
- ymmärtää hammaslaboratoriotyöskentelyn tavoitteet ja periaatteet
- huomioida turvalliset työskentelytavat hammaslaboratoriossa (materiaalit ja laitteet)
- hammastekniikan perustöiden teoriapohjan, esim. kipsimallien ja jäljennöksten osalta

Sisältö

Hammastekniikan perusteiden teoria

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot, luento- ja itsenäinen oppiminen

Kansainvälisyys

Luennot ja itsenäiset oppimistehtävät, tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Kontaktiopetusta 45 tuntia.

Sisällön jaksotus

Elo-syyskuu

Opiskelija osaa
- kuvata hammasteknikon roolin suun terveydenhuollossa
- ymmärtää hammaslaboratoriotyöskentelyn tavoitteet ja periaatteet
- huomioida turvalliset työskentelytavat hammaslaboratoriossa (materiaalit ja laitteet)
- hammastekniikan perustöiden teoriapohjan, esim. kipsimallien ja jäljennöksten osalta

Ammattiaiheita:
* Monialainen yhteistyö / tiimityö
* LEAN -ajattelu, työturvallisuus ja suojautuminen hammastekniikassa
* hammassanasto, proteesityypit ja artikulaatio
* kipsi, jäljennösaineet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Päivi Kilponen
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija aloittaa hammaslaboratoriossa toimimisen simulaatioharjoittelua
- hammasteknikon rooli suun terveydenhuollossa
- ymmärtää hammaslaboratoriotyöskentelyn tavoitteet ja periaatteet
- harjoittelee turvallisia työskentelytapoja hammaslaboratoriossa (materiaalit ja laitteet)
- valmistaa hammastekniikan perustöitä, kuten kipsimallit ja jäljennökset

Sisältö

- kipsimallien valmistaminen
- yksilölliset jäljennöslusikat

Opetusmenetelmät

Teoriaopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op

Sisällön jaksotus

Syys-marraskuu
Purennanohjainten teoriaopetus: purennan ohjaimet, relaksaatio-stabilaatio-purentakiskot

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Tytti Syrjäkari
 • Johannes Halttu
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Milla Lahdenperä

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa teoriassa
- kuvata proteettiseen ja purentafysiologiseen suun hoitoon liittyvät tarpeet, hoidon periaatteet ja hoitokäytännöt sekä hoitotiimit
- tunnistaa hammasproteesityypit ja niihin liittyvät erityispiirteet
- suunnitella ja ohjata hoitotiimin jäsenenä asiakkaan kotihoitoa proteettisessa suun hoidossa
- osaa kuvata purentakaavioiden ja purentakiskohoidon tarpeenarvion ja työprosessin

Sisältö

Hammastekniikan perusteiden 2 teoria

Opetusmenetelmät

Simulaatio-oppiminen

Sisällön jaksotus

Elo-syyskuu
-Kipsin valaminen
-Tahkoaminen
-Indeksit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Johannes Halttu
 • Päivi Kilponen
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Milla Lahdenperä

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa simulaatioharjoittelun jälkeen
- kuvata proteettiseen ja purentafysiologiseen suun hoitoon liittyvät tarpeet, hoidon periaatteet ja hoitokäytännöt sekä hoitotiimit
- tunnistaa hammasproteesityypit ja niihin liittyvät erityispiirteet
- suunnitella ja ohjata hoitotiimin jäsenenä asiakkaan kotihoitoa proteettisessa suun hoidossa
- valmistaa purentakaavioita ja purentakiskoja

Sisältö

- purentakaaviot
- purentakiskot

Opetusmenetelmät

Simulaatio-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op

Sisällön jaksotus

Loka-joulukuu
Purentakiskojen valmistusprosessi simulaatioharjoittelu
(puttymenetelmä ja/tai vahamenetelmä ja/tai kylmäakryyli-suoramenetelmä)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Hammastekniikan perusteet 1-3

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hampaiden menetysten aiheuttamat muutokset
- proteesityypin valintaan vaikuttavat tekijät
- jäljentämisen irrotettavia proteeseja varten
- purennan määritykseen vaikuttavat tekijät
- purennan määrityksen periaatteet osittain ja kokonaan hampaattomalla potilaalla
- proteesipotilaan ylläpitohoidon

Sisältö

Osan opintojaksosta voi toteuttaa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos
- Hampaattoman suunhoito

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy ITSistä

Opetusmenetelmät

Luennot ja kirjalliset tehtävät
Osan opintojaksosta toteuttaa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos
* Yliopiston antamat luennot toteutuvat toukokuussa -24

Kansainvälisyys

Luento-opetus, kirjalliset itsenäiset tehtävät ja tentti
Vertaisopetus Ht-HLL

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson 2op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä

Oppimispäiväkirja, pienryhmätyöt, ennakkotehtävät
opettajan laatimat opintojakson eri aiheisiin/teemoihin liittyvät ennakkotehtävät ja/tai koko opintojakson kattava oppimispäiväkirja/työraportti (tarkempi tehtävänanto ITSissä)

Sisällön jaksotus

Kevätlukukausi 2024

Kokoproteesiasettelun teoreettiset perusteet
• hampaiden menetysten aiheuttamat muutokset
• proteesityypin valintaan vaikuttavat tekijät
• jäljentämisen irrotettavia proteeseja varten
• purennan määritykseen vaikuttavat tekijät
• purennan määrityksen periaatteet osittain ja kokonaan hampaattomalla potilaalla
• proteesipotilaan ylläpitohoidon

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja osallistuminen luento-opetukseen
Kirjalliset tehtävät ja/tai tentti

Oppimispäiväkirjan arviointikriteerit alla

Hylätty (0)

0 = ei ymmärtämistä. Tehtävä on ymmärretty väärin eikä oppimispäiväkirjaan ole panostettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1- 2 = niukka ymmärtäminen. Oppimispäiväkirja on kuvaileva raportti. Käsitteet ja määritelmät on ymmärretty, mutta oppimispäiväkirjassa ei ole reflektioita ja pohdintaa omasta oppimisprosessista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = asioiden ymmärtäminen Käsitteiden ja määritelmien ymmärtämisen lisäksi oppimispäiväkirjassa on pohdintaa oppimisprosessista. Kokonaiskuvaa opiskeltavista asioista ei ole kuitenkaan muodostettu eikä opittua tietoa ole pystytty soveltamaan.

4 = asioiden välisten suhteiden ymmärtäminen. Opiskelija tunnistaa käsiteiden väliset yhteydet ja on muodostanut kokonaiskuvan opiskeltavista asioista. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = syvällinen ymmärtäminen. Opiskelija yhdistää oppimansa asiat aikaisempaan tietämykseensä ja laajempaan yhteyteen. Hän osaa kriittisesti vertailla ja arvioida oppimaansa sekä perustelee näkemyksensä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 09.02.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävä oppimismateriaali löytyy verkkoalueelta (ITS)

Opetusmenetelmät

Simulaatioharjoittelu

Kansainvälisyys

opettajaohjaus, tiimityöskentely, vertaisohjaus, itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työtodistuksella on mahdollista todentaa kaavioiden ja asettelun osaaminen (työelämäkokemus hammaslaboratoriossa).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op = 108 tuntia opiskelijan työtä

Opintojaksolla tehtävät harjoitustyöt:
1. Kaaviot *5 (18h)
2. Tasoasettelu (40h)
a) hammasasettelun periaatteet, ienreunojen, papillojen ja alveoliosien muotoilu
b) kp:n valmistusprosessi: proteesin kyvetointi, koeprässäys ja akrylointi, proteesien viimeistely: työstö- ja kiillotusmenetelmät, hampaiden hionnat: kuluneisuus- ja korjaushionnat
3. Biometrinen asettelu (22h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2024 (tammikuu - helmikuu)

Kaavioiden ja kokoproteesiasettelun harjoittelu simulaatiotilanteessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja osallistuminen kontaktitunneille
Itsenäinen työskentely
Työskentelymetodit ja prosessi
Materiaalien ja laitteiden käyttö
Työnjälki

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = opiskelijalla on hankaluuksia saada opintojakson työt valmiiksi eikä hän osoita osaamistaan harjoitustöiden, kirjallisten tehtävien tai läsnäolon osalta.

2 = opiskelija tekee opintojakson harjoitustyöt ja palauttaa ne lukukauden aikana, mutta hän tarvitsee vielä harjoittelua kädentaitojen kehittämisessä. Opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian ja yrittäneensä, mutta kokee epävarmuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = opiskelija tekee opintojakson harjoitustyöt sekä kirjalliset tehtävät, hän on oma-aloitteinen ja yritteliäs, palauttaa työt lukukauden aikana, töiden laatu on hyvä-keskinkertainen.
Opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian ja yrittäneensä parhaansa, hän osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä.

4 = opiskelija osoittaa kiinnostusta, yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta. Hän tekee työt ajallaan ja töiden laatu on hyvä / kiitettävä. Hän osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä, ja huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = opiskelija on innostunut ja kiinnostunut aiheesta. Hän osoittaa yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja tekee työt ajallaan valmiiksi, töiden laatu on erinomainen.
Opiskelija osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä, huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Simo Villa
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy ITS-alueelta

Opetusmenetelmät

Simulaatioharjoittelu
Kliininen harjoittelu

Kansainvälisyys

Opettajaohjaus, tiimityöskentely, vertaisohjaus, itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiempi osaaminen osoitetaan erilaisin näytöin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6op = 162h opiskelijan työtä

Opintojakson sisältö / oppimistehtävät:
1. Hampaattoman suun kp / kp - asettelut * 2 simulaatioharjoitteluna n. 80h
* kp:n valmistusprosessi: proteesin kyvetointi, koeprässäys ja akrylointi, proteesien viimeistely: työstö- ja kiillotusmenetelmät, hampaiden hionnat: kuluneisuus- ja korjaushionnat
* hll-opiskelijoiden asetteluohjaus
2. Korjaukset ja pohjaukset simulaatioharjoitteluna n. 40h
3. Kliininen harjoittelu n. 40h (Dentech -työskentely)
4. pienryhmätyöt, oppimispäiväkirja tai reflektiopaperi (itsenäinen työskentely)
opettajan laatimat opintojakson eri aiheisiin/teemoihin liittyvät ennakkotehtävät ja/tai koko opintojakson kattava oppimispäiväkirja/työraportti

Sisällön jaksotus

Kevätlukukausi 202

Simulaatioharjoitteluna kp/kp-asettelut *2
proteesien korjaukset ja pohjaukset
hll-opiskelijoiden asettelujen ohjaus (toukokuu -23)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS -alue

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja osallistuminen kontaktitunneilla
Itsenäinen työskentely
Työskentelymetodit ja prosessi
Materiaalien ja laitteiden käyttö
Työnjälki

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Simo Villa
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa teoriatasolla
- kuvata hampaiden muodon ja toiminnan suhteen
- tunnistaa hampaiden keskinäisten suhteiden ja järjestyksen merkityksen
- tunnistaa ihmisten pysyvät hampaat
- tunnistaa maito- ja pysyvien hampaiden eron
- nimetä hampaan morfologiaan liittyvät käsitteet ja termit

Sisältö

Osan opintojaksosta voi toteuttaa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos
- Teorialuentoja ja harjoitustöitä
- yksittäisten hampaiden anatomia ja toiminta

Oppimateriaalit

- Luentomuistiinpanot
- Tooth Carving Manual by Henry A. Linek.1956.
- Wheeler’s dental anatomy, physiology and occlusion by Stanley J Nelson & Major M Ash Jr. Saunders Elsevier2010 (ninth edition).
- Anteriores: Natural & Beautiful Teeth. By Jan Hajto. Fuchstal: The Dental Publishers. Teamwork media 2006.
- Challenging Nature: Wax-Up Technique in Aesthetics and Functional Occlusion. By Kano Paulo. Quintessence publishing 2011.
- Fundamentals of Color: Shade Matchingand Communiation in Esthetic Dentistry. By Stephen J. Chu, Alessandro Devigus, Rade Paravina, Adam Mieleszko. Quintessence publishing 2010.
- Hampaiden muoto-oppi, opinnäyte. Pia Jaakola ja Outi Siitonen. Stadin Ammattioppilaitos 2010.

Opetusmenetelmät

Teorialuentoja, joista osan toteuttaa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ??.10.2023

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Osa luento-opetuksesta tapahtuu moniammatillisesti yhdessä hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä, josta n. 15 tuntia kontaktiopetusta

Kontaktiopetus koostuu hammaslääketieteen laitoksen ja oman osaamisalan morfologiaan liittyvistä teorialuennoista.

Sisällön jaksotus

Elokuu-lokakuu
Opiskelija osaa teoriatasolla
- kuvata hampaiden muodon ja toiminnan suhteen
- tunnistaa hampaiden keskinäisten suhteiden ja järjestyksen merkityksen
- tunnistaa ihmisten pysyvät hampaat
- tunnistaa maito- ja pysyvien hampaiden eron
- nimetä hampaan morfologiaan liittyvät käsitteet ja termit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin arvosana on koko opintojakson arvosana.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Simo Villa
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa simuloidusti
- kuvata hampaiden muodon ja toiminnan suhteen
- tunnistaa hampaiden keskinäisten suhteiden ja järjestyksen merkityksen
- tunnistaa ihmisten pysyvät hampaat
- tunnistaa maito- ja pysyvien hampaiden eron
- nimetä hampaan morfologiaan liittyvät käsitteet ja termit
- muotoilla veistovahasta mallin jokaisen hammasryhmän hampaasta estetiikka

Sisältö

Osan opintojaksosta voi toteuttaa Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos
- Teorialuentoja ja harjoitustöitä
- yksittäisten hampaiden anatominen muotoilu ja toiminta

Oppimateriaalit

- Luentomuistiinpanot
- Tooth Carving Manual. By Henry A. Linek.1956.
- Wheeler’s dental anatomy, physiology and occlusion. b yStanley J Nelson & Major M Ash Jr. Saunders Elsevier2010, ninth edition.
- Anteriores: Natural & Beautiful Teeth. By Jan Hajto. Fuchstal: The Dental Publishers. Teamwork media 2006.
- Challenging Nature: Wax-Up Technique in Aesthetics and Functional Occlusion. By Kano Paulo. Quintessence publishing 2011.
- Fundamentals of Color: Shade Matchingand Communiation in Esthetic Dentistry. By Stephen J. Chu, Alessandro Devigus, Rade Paravina, Adam Mieleszko. Quintessence publishing 2010.
- Hampaiden muoto-oppi, opinnäyte. Pia Jaakola ja Outi Siitonen. Stadin Ammattioppilaitos 2010.

Opetusmenetelmät

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin ->
Simulaatio-oppiminen:
Hampaiden muoto-oppi ja estetiikka 1 teorialuentoihin pohjautuvien harjoitustöiden valmistaminen -> yksittäisten hampaiden anatominen muotoilu vahasta

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin.

Vahaveistoharjoitukset toteutuvat työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa kontaktituntien yhteydessä. Tämän lisäksi opiskelija tekee opintojakson kuluessa harjoituksia itsenäisesti.

Opiskelijat saavat kontaktitunneilla palautetta opettajalta koko opintojakson ajan ja tämän lisäksi muiden opiskelijoiden palautetta, joka tukee opiskelijan oppimista. Tässä korostuu opiskelijan oma aktiivinen vuorovaikutus opettajan ja muiden opiskelijoiden kesken.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op = 108 tuntia opiskelijan työtä, josta n. puolet (50 tuntia) on kontaktiopetusta ja toinen puoli itsenäistä työskentelyä simulaatiolaboratoriossa.

Kontaktiopetus koostuu morfologiaan harjoitustöiden demoista ja niiden ohjauksesta. Työkurssilla opiskelija vahaa 8 hammasta.

Sisällön jaksotus

Syyskuu-marraskuu
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
- Kuvata hampaiden muodon ja toiminnan suhteen
- Tunnistaa hampaiden keskinäisten suhteiden ja järjestyksen merkityksen
- Tunnistaa ihmisten pysyvät hampaan
- Tunnistaa maito- ja pysyvien hampaiden eron
- Nimetä hampaan morfologiaan liittyvät käsitteet ja termit
- Muotoilla veistovahasta mallin jokaisen hammasryhmän hampaasta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista läsnäoloa ja harjoitustöiden hyväksyttyä suoritusta.

Kurssin läpäistäkseen opiskelijan on tehtävä työkurssiin liittyvät harjoitustyöt ja suoritettava vertaisarviointi. Kontaktitunneilla ja asiantuntijaluennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5. Numeerisesti arvioitavat oppimistehtävät ja niiden arviointikriteerit sovitaan opintojakson alussa. Kurssin arviointi palautettavien vahahampaiden arvosanoista. Jokainen osa vaikuttaa yhden osan arvosanaan: hammas1+hammas2+hammas3 = arvosana

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1=opiskelijalla on hankaluuksia saada opintojakson työt valmiiksi eikä hän osoita osaamis-taan harjoitustöiden, kirjallisten tehtävien tai läsnäolon osalta.

2=opiskelija tekee opintojakson harjoitustyöt ja palauttaa ne lukukauden aikana, mutta hän tarvitsee vielä harjoittelua kädentaitojen kehittämisessä. Opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian ja yrittäneensä, mutta kokee epävarmuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3=opiskelija tekee opintojakson harjoitustyöt sekä kirjalliset tehtävät. Hän on oma-aloitteinen ja yritteliäs ja palauttaa työt lukukauden aikana. Opiskelijan tekemien töiden laatu on hyvä-keskinkertainen. Hän osoittaa ymmärtäneensä asian ja yrittäneensä parhaansa, osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä

4=opiskelija osoittaa kiinnostusta, yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta, tekee työt ajallaan ja töiden laatu on hyvä / kiitettävä. Hän osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä. Lisäksi opiskelija huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5=opiskelija on innostunut ja kiinnostunut aiheesta, osoittaa yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja tekee työt ajallaan valmiiksi, töiden laatu on erinomainen. Hän osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä, sekä huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

18 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- valmistaa hammastekniikan perustöitä ja irtoproteeseja sekä perus oikomiskojeita olosuhteissa

Sisältö

- hammastekniikan perustyöt, kuten kipsimallit, lusikat, kaaviot ja purentakiskot
- koko- ja osaproteesit
- proteesien korjaukset ja pohjaukset

Oppimateriaalit

ITS- / Teams -materiaali, SunHarkka -materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu hammaslaboratoriossa ja/tai DenTechissä.

Kansainvälisyys

harjoittelu hammasteknikon ohjauksessa
työelämälähtöisyys, itsenäinen työskentely, tiimityöskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu voidaan hyväksilukea vastaavalla työelämäkokemuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Harjoittelu (12 viikkoa) - n. 450h (37.5h/vko) tai 480h (40h/vko)

* Harjoitteluinfot (SunHarkka -soveluksen käyttöönottaminen)
* ITS -tehtävät
* Reflektiopaperi (palautus 22.12 mennessä)
* Palautekeskustelu pienryhmissä tammikuussa -24

Sisällön jaksotus

Ajankohtana 2.10-22.12.2023

Opiskelija osaa valmistaa hammastekniikan perustöitä ja irtoproteeseja laboratorio-olosuhteissa
Harjoittelussa tehtäviä töitä:
• hammastekniikan perustyöt, kuten kipsimallit, lusikat ja kaaviot
• koko- ja osaproteesit
• proteesien korjaukset ja pohjaukset

Dentechissä opetuksen liiketoimintaan osallistuminen opetushammasteknikon tehtävänantojen mukaisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opettajan sähköposti, SunHarkka, puhelut ja viestit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hammastekniikan perustöiden ja irtoproteesien harjoitteleminen ja ko. töissä kehittyminen

Esitietovaatimukset

Hammastekniikan perusteet, morfologia, irtoprotetiikan ja oikomishoidon opinnot.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Noora Laiho
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suun terveydenhuollon ammatinharjoittamisen ja yrittäjyyden perusteet
- osaa kuvata suun terveyden ja osallisuuden edistämisen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa

Sisältö

Sisältö
- lainsäädäntö
- yrittäjyys
- arvoperusta
- asiakaslähtöisyys
- suun terveyden edistäminen ja omahoito
- moniammatillisuus ja monialaisuus

Oppimateriaalit

Its- ja/ta teams -alueilta löytyvä oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

1) Hammastekniikan liiketoiminnan yhteydessä tai tutkimusprojektissa työskentelynä tapahtuva oppiminen.
2) Vastuutiimissä toimiminen
* tiimityöskentely
* itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan toimimaan ja työskentelemään hammaslaboratoriossa työelämälähtöisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opiskelija osallistuu opintojakson aikana suun terveyden hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja/tai yrittäjyyden toteuttamiseen ja/tai kehittämiseen (2op) sekä vastuualue -toiminnan kehittämiseen (1op)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS, teams, sähköposti, tiimin yhteiset palaverit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen vastuutiimin toimintaan
Läsnäolo
Vastuutiimin tehtävien suorittaminen

Esitietovaatimukset

Osia ammattiopinnoista suoritettuna

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Simo Villa
 • Sari Silmäri
Ryhmät
 • PHAMMS21
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- valmistaa implanttikantoisia kruunuja ja siltoja

Sisältö

- Implanttikantoiset kruunut ja sillat

Opetusmenetelmät

Luento- ja simulaatio-opetus
Itsenäinen opiskelu
Innovaatio-oppiminen

Kansainvälisyys

Simulaatio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h opiskelijan työaikaa
Kirjalliset tehtävät Itslearning-alueella
Opettajan antamat simulaatiotehtävät

Sisällön jaksotus

Implanttikantoiset kruunut ja sillat, luennot ja simulaatio-opiskelu
Tammi-helmikuu

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Milla Lahdenperä
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Oppimateriaalit

ITS -oppimisalustalta löytyvä oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Vertaisopetus ja -oppiminen

Kansainvälisyys

itsenäinen työskentely / vertais- ja opettajaohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen Korkeakoulu- ja työelämä -opintojakson tunneille
Kirjallisten tehtävien suorittaminen

Sisällön jaksotus

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä
• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, ITS, WinhaWille, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä yms.
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Milla Lahdenperä
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Oppimateriaalit

ITS-alueelta löytyvä materiaali

Opetusmenetelmät

Vertaisopetus ja -oppiminen

Kansainvälisyys

itsenäinen työskentely / vertais- ja opettajaohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Osallistuminen Korkeakoulu- ja työelämä -opintojakson tunneille
Kirjallisten tehtävien suorittaminen

Sisällön jaksotus

Ammatillisen kasvun tukeminen, osallistuminen AMK:n lukuvuoden avajaisiin, sektorin (Terhy) lukukauden avajaisiin ja yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen
Opiskelijabarometriin vastaaminen, HOPS-keskustelut

Lähiopetuksen teemoina korkeakouluopiskelu ja ammatillisuus.

Korkeakouluopiskelu:
- oman osaamisen arviointi
- ajankäytön hallinta
- oman oppimistyylin tunnistaminen
- itseohjautuvuus ammattikorkeakouluopinnoissa
- ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
- puheeksi ottaminen ja avun hakeminen eri ohjaustahoilta
- turvallinen opiskeluympäristö, Turun AMK:n järjestyssäännöt
- opiskeluryhmän pelisäännöt, työ- ja opiskeluyhteisössä toimiminen, työroolissa toimiminen
- opiskelijan palauteväylät

Ammatillisuus:
- työelämän pelisäännöt
- oman alan sijoittumismahdollisuudet ja niissä tarvittava osaaminen
- omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
- kansainvälistyminen
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pasi Alander
 • Sari Silmäri
Ryhmät
 • PHAMMS21
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- raportoida opinnäytetyön tulokset/tuotoksen kirjallisesti tieteellisen viestinnän keinoin
- raportoida suullisesti opinnäytetyön tuloksista/tuotoksista
- laatia opinnäytetyön aihetta käsittelevän julkaisun
- kirjoittaa hyväksytty kypsyysnäyte

Oppimateriaalit

Opinnäytetyössä tarvittava tutkimus-, kehittämis- ja menetelmäkirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot, Opinpajapäivät, seminaaripäivät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Seminaaripäivien ajankohdat löytyvät lukujärjestyksestä

Kansainvälisyys

Itsenäinen työskentely, opettaja- ja vertaisohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa:
- raportoida opinnäytetyön tulokset/tuotoksen kirjallisesti tieteellisen viestinnän keinoin
- raportoida suullisesti opinnäytetyön tuloksista/tuotoksista
- laatia opinnäytetyön aihetta käsittelevän julkaisun
- kirjoittaa hyväksytty artikkelimuotoinen kypsyysnäyte

Viestintäkanava ja lisätietoja

Esitietovaatimukset
Kehittämistyön menetelmäopinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppariraportin eteenpäin saattaminen (opinnäytetyöprosessi ja lopullinen raportti)
Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen seminaaripäiviin
Opparin opponointi
Osallistuminen tutkimuksista ja kehittämistehtävistä käytävään keskusteluun

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät messistä: AMK-opinnäytetyö (sharepoint.com)

Esitietovaatimukset

Kehittämistyön menetelmäopinnot

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pasi Alander
 • Sari Silmäri

Tavoitteet

Opiskelija osaa:                                                           
- jäsentää opinnäytetyönsä aiheen toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi
- laatia hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman, jossa raportoidaan opinnäytetyön menetelmälliset ja sisällölliset ratkaisut
- ottaa vastaan ohjausta ja antaa vertaisohjausta

Oppimateriaalit

Oppimateriaali
Itslearning: Opinnäytetyö –kansio
Kehittämistyön menetelmäosaaminen –opintojakson sisältö ja materiaali.
Messissä Opinnäytetyö -sivuston materiaali.
Kniivilä S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja Teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Tallinna: Printon Trukikoda.
Hirjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
Vilkka H. 2015. Tutki ja kehitä. Juväskylä: PS-kustannus.
Vilkka H. & Airaksinen T. 2003. (tai uudempi) Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, seminaaripäivä, opettajaohjaus, vertaisohjaus, opinnäytetyöpaja

Kansainvälisyys

- Pari- ja ryhmätyöskentely: opinnäytetyösuunnitelma laaditaan kirjallisesti ja esitetään suullisesti pienryhmässä
- Itsenäinen työskentely: tiedonhaku opinnäytetyön aiheesta, metodiikkaan perehtyminen
- Seminaaripäivä: opinnäytetyösuunnitelman suullinen esittäminen
- Diskun yhteiset "teemalliset" Pajapäivät
- Opettajaohjaus: jokainen pari/pienryhmä varaa ajan opettajaohjaukseen 2-3 kertaa ennen seminaaripäivää
- Vertaisohjaus: jokainen pari/pienryhmä on ainakin kerran mukana opettajaohjaustilanteessa opponentin roolissa, yhden opinnäytetyösuunnitelman opponointi seminaaripäivässä, muiden esitysten vertaisarviointi
- Opinnäytetyöpaja: Opinnäytetyön ohjausta järjestetään työpajoissa 3 x syyslukukauden aikana

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemman opinnäytetyösuunnitelman hyväksilukeminen
asiantuntijuusartikkelin alustava suunnitelma / suunnitteleminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen:
• Lähiopetus 2h
• Seminaaripäivä 4h
• Opinnäytetyöpaja 24h
• Opettajaohjaus 3h
• Vertaisohjaus 10h
• Itsenäinen ja tiimityöskentely 92h

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2023
Opiskelija
* jäsentää opinnäytetyönsä aiheen toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi
* laatii kirjallisesti hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman, jossa raportoidaan opinnäytetyön menetelmälliset ja sisällölliset ratkaisut
* esittää suullisesti opinnäytetyön suunnitelman
* ottaa vastaan ohjausta ja antaa vertaisohjausta

* osallistuu Discun yhteisiin Pajapäiviin

Pajapäivät syyslukukaudet:
25.9; 30.10; 27.11

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelma arvioidaan HYV / HYL. Opintojakson arvosana on opinnäytetyön suunnitelman arvosana. Pääsääntöisesti arvosana on sama tiimin kaikille jäsenille. Poikkeustilanteissa arvosana voi olla eri.

Esitietovaatimukset

Kehittämistyön menetelmäopinnot

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pasi Alander
 • Sari Silmäri
Ryhmät
 • PHAMMS21
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn suunnitelman mukaan
- soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäosaamisen tietoa
- työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti
- hyödyntää saamaansa ohjausta

Oppimateriaalit

Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäkirjallisuus, omaa opinnäytetyötä tukeva kirjallisuus, artikkelit ym.

Opetusmenetelmät

Luennot, OPINpajat, pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135 tuntia opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tutkimuksellisen opinnäytetyön tai kehittämistyön toteuttaminen (kyselyt, testit, oppaat yms.) ja siitä raportointi tutkimuksellisia periaatteita noudattaen.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa:
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn suunnitelman mukaan
- soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön menetelmäosaamisen tietoa
- työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti
- hyödyntää saamaansa ohjausta

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kehittämistyön menetelmäopinnot on suoritettava ennen opinnäytetyön toteutusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Kehittämistyön menetelmäopinnot

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Päivi Kilponen
 • Pasi Alander
Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata oikomishoidon asiakkaan suun terveydenhoidon tarpeisiin liittyvät hoitokäytännöt
- kuvata hammasteknikon vastuualueella olevat tehtävät oikomishoidossa
- tunnistaa yleisimmät purennan kehityksessä ilmenevät poikkeamat

Sisältö

Yleisimpien oikomiskojeiden valmistus
- Quad Helix
- Linguaalikaari
- Palatinaalikaari
- Retentiolevy

Oppimateriaalit

Its oppimisalustalla oleva materiaali.

Opetusmenetelmät

Simulaatio-opetus hammaslaboratorio luokassa. Teoria opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei liity tenttiä.

Kansainvälisyys

Alustukset, simulaatio-oppiminen, opettaja- ja vertaisohjaus.

Opintojakson aikana käydään läpi kurssin aikana tulevan materiaalihävikin kierrättämistä ja miten hävikkiä vältetään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hammaslaborantti taustaisilla opiskelijoilla mahdollisuus tehdä harjoitustyöt työpaikallaan ja tehdä niistä kirjallinen selostus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ n. 135h. 100h opiskelua hammaslaboratorio luokissa ja 30h teoria opiskelua.

Sisällön jaksotus

Yleisimpien oikomiskojeiden valmistus
- Quad Helix
- Linguaalikaari
- Palatinaalikaari
- Retentiolevy
-Aktivaattori
-Nancen kaari

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its oppimisalusta ja sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Opintojakson aikana tehtäväksi annettujen harjoitustöiden ja -tehtävien suorittaminen määräaikaan mennessä.

Hylätty (0)

H=opiskelija ei saa opintojakson töitä valmiiksi eikä hän osoita osaamistaan harjoitustöiden, kirjallisten tehtävien tai läsnäolon osalta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1=opiskelijalla on hankaluuksia saada opintojakson työt valmiiksi eikä hän osoita osaamistaan harjoitustöiden, kirjallisten tehtävien tai läsnäolon osalta.

2=opiskelija tekee opintojakson harjoitustyöt ja palauttaa ne lukukauden aikana, mutta hän tarvitsee vielä harjoittelua kädentaitojen kehittämisessä. Opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian ja yrittäneensä, mutta kokee epävarmuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3=opiskelija tekee opintojakson harjoitustyöt sekä kirjalliset tehtävät, hän on oma-aloitteinen ja yritteliäs, palauttaa työt lukukauden aikana, töiden laatu on hyvä-keskinkertainen, opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian ja yrittäneensä parhaansa, osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä

4=opiskelija osoittaa kiinnostusta, yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta, tekee työt ajallaan, töiden laatu on hyvä / kiitettävä, osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä, huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5=opiskelija on innostunut ja kiinnostunut aiheesta, osoittaa yritteliäisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja tekee työt ajallaan valmiiksi, töiden laatu on erinomainen, osoittaa huolellisuutta työn teossa sekä tilojen, materiaalien ja laitteiden käytössä, huomioi toiminnassaan myös toiset opiskelijat

Esitietovaatimukset

osia perus- ja ammattiopinnoista suoritettuna

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Sirpa Rajala
Vastuuopettaja

Sirpa Rajala

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna. Tehtäviin liittyvät materiaaleista on linkitettynä Itslearning-työtilassa

Saatavissa sähköisesti Turun AMK:n kirjastosta:
- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin) > haku sähköisenä Finnasta
- Mönkkönen, Kaarina 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. E-kirja > haku sähköisenä Finnasta tai Vaskista

Lisäksi:
- Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin) > Messi
- Tuntimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin) > Itslearning
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus) > tiedonhaku eri kirjastoista ja netistä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus Teamsissa, itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-opiskelu, tehtäväperustaisuus.
Verkko-oppimisalusta: itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu tehtäviin. Myöhässä palauttaminen alentaa arvosanaa. Kurssin päättymisen jälkeen opiskelija voi tutkintosäännön mukaisesti palauttaa puuttuvia tehtäviä puolen vuoden ajan. Sen jälkeen on ilmoittauduttava uudelle vastaavalle kurssille.

Kansainvälisyys

Toimintatapoina asiantuntijaesitykseen ja kirjallisiin tehtäviin ovat opiskelijan itsenäinen opiskelu, lähiopetus (Teamsissa), verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely. Työelämälähtöisyys toteutuu asiantuntijaesityksessä, johon sisältyy haastattelutehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä:
- lähitunnit, tehtävät ja esitykset Teamsissa, 16 h
- asiantuntijaesityksen valmistelu viestinnän teemasta, 20 h
- kielenhuoltomateriaalin opiskelu ja tehtävät, 8 h.
- ohjeen analyysitehtävä, 8 h
- työyhteisöviestinnän tehtävä, 8 h.
- viestijäkuva, 8 h
- lähdemerkintä- ja kirjoitusohjeisiin perehtyminen, kirjallisten tehtävien mallipohjan käyttö, Itslearning-työskentely ja materiaaleihin perehtyminen, 12 h.

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2023, opetus lukujärjestyksen mukaan viikoilla 37 - 43. Muutokset toteutussuunnitelmassa ovat mahdollisia!

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus.
Edeltävyysehtoina ovat seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Viestinnän asiantuntijatehtävään sisältyy haastattelun tekeminen tiedonhankintamenetelmänä.

Teams-tunneilla ja itsenäisessä työskentelyssä tarvitaan oma tietokone, kuulokemikrofoni ja älypuhelin/kamera.
Teams-tunneilla on varauduttava kameran käyttöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5:
- Kirjalliset ja muut tehtävät: 2/3 arvosanasta)
- Puhe-esitys (asiantuntijaesitys): 1/3 arvosanasta.

Arviointi toteutetaan itsearviointina (omien viestintätaitojen kehittäminen), vertaisarviointina (asiantuntijaesityksen arviointi seminaarissa) sekä opettajan arviointina (kokonaisuus ja asiantuntijaesitys).

Tehtävien palauttaminen myöhässä vaikuttaa arviointiin alentavasti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtäviä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia vain vähän ja yksipuolisesti. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut ryhmän työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Opettajan jakamaa, itslearning alustalla etätehtävät

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus luokassa tai zoomissa, itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti vko 21
Suullinen tentti vko 20 ja 21

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan hammasteknikon työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää pari- ja ryhmätöinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita toteutustapoja. Jos opiskelija omaa jo vahvan kielitaidon ja hallitsee myös hammasteknikon ammattiterminologian ruotsiksi, on mahdollista osallistua ainoastaan lopputentteihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, hammasteknikon ammattisanaston kerääminen, suullisen aktivointihetken laatiminen muulle ryhmälle ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 18h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: hammasteknikko-opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi vkoilla 17-21

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Tehtävät suorittamatta tai palauttamatta. Alle 50% oikein kirjallisessa kokeessa, suullinen tentti puuttuu.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

15.04.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

Tiedot löytyvät suullisesta osiosta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pertti Pitkätossu
 • Ville Paananen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Simo Villa
 • Jaana Koskela
 • Sari Silmäri
Vastuuopettaja

Sari Silmäri

Ryhmät
 • PHAMMS23
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S23

Tavoitteet

Tavoitteet
- ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen
- infektioiden ehkäiseminen
- turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen

Sisältö

Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen.

Oppimateriaalit

Ensiapu:
-www.spr.fi >> ensiapuohjeet
-www.terveyskirjasto.fi - ensiapuohjeet
-www.kotitapaturma.fi
-www.myrkytystietokeskus.fi

Opetusmenetelmät

-Verkkoluennot
-Tehtävät
-Työpajatyöskentely

Sisällön jaksotus

Turvallisuusosaaminen (1op)
Infektioiden torjunta (2op)

Ensiapu (2op):
Ensiapukurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja työpajaopetuksena.

A. Itsenäinen opiskelu.
Oppimispolkutehtävä IT'S Leraning oppimisalustalla

Verkkoluennot ITS:ssä.
1. Toiminta hätätilanteessa
2. Tajuttoman ensiapu
3. Elottomuus ja elvytys
4. Vierasesine hengitysteissä
5. Sokki ja ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen.
6. Sairauskohtaukset 1. Rintakipu, Hengitysvaikeus, Anafylaksia
7. Sairauskohtaukset 2. AVH, Kouristus, Pyörtyminen, Verensokerin häiriöt
8. Palovammat
9. Haavat
10. Myrkytykset

Työpajaopetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Pasi Alander
 • Sari Silmäri
Ryhmät
 • PHAMMS22
  Hammasteknikkokoulutus (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia moniammatillisissa toimintaympäristöissä ja projekteissa
- kuvata oman alansa liiketoiminnan yrittäjyyden näkökulmasta
- tuntee hammaslaboratorion toimintaan vaikuttavan lainsäädännön

Sisältö

- Yrittäjyyskäsite
- Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle ja yrittäjyys elinkeinona (sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys)
- Yritysmuodot ja yrityksen perustaminen

Oppimateriaalit

Itslearningistä löytyvä oppimismateriaali, muu mahdollinen opinnoissa tarvittava materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutuu tiimioppiminen, opettaja-/vertaisohjaus, itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutuu pääasiallisesti verkko-opiskeluna itsenäisesti ja ryhmänä
seminaarityöskentely
palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiempi osaaminen osoitetaan näyttönä (todistus yrittäjäopinnoista tai yrittäjänä toimimisesta)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, josta
• yrittäjyyden osuus on 2 op
• lainsäädännön osuus 2 op.

Ryhmätöiden tekeminen tapahtuu kummassakin yrittäjyys- ja lainsäädäntä -osiossa samoissa 2-3 opiskelijan ryhmässä.

4op = 108 tuntia opiskelijan työskentelyä

Sisällön jaksotus

OPintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
* soveltaa sisäistä yrittäjyyttä omassa toiminnassaan
* tietää sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan erityispiirteet
* tarkastella sosiaali- ja terveyspalveluja sekä asiakkaan että palvelujen tuottajan ja järjestäjän näkökulmasta

Opintojakson sisältö:
* Yrittäjyyskäsite
* Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle ja yrittäjyys elinkeinona (sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys)
* Yritysmuodot ja yrityksen perustaminen
* Innovatiivinen tuotteistaminen
* Oma liikeidean kehittäminen pienryhmässä (laatu, asiakkuus ja markkinointi, hinnoittelu, rahoitus, verotus, vakuutukset)
* Lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0- 5
Hyväksytty suoritus edellyttää:
opiskelijan osallistumista orientaatio- ym. oppitunnille
oppimis- ja ryhmätehtävien suorittamisen (hyväksytty-täydennettävä-hylätty)
Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Hammasteknikon koulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kehittämis- ja tutkimusprosessin
- tunnistaa työelämän kehittämistarpeita
- osaa kuvata ja arvioida kehittämis- ja tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä
- osaa kuvata ja arvioida aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Sisältö
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
- kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
- kehittämis- ja tutkimusprosessi
- aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
- kehittämistoiminnan menetelmät
- luotettavuus ja eettisyys
- työskentely moniammatillisessa opiskelijaryhmässä

Arviointiasteikko

H-5