Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tradenomi (ylempi AMK), Sote-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), Sote-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 09.02.2024

Ajoitus

09.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Jan Holmberg
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää osaamisen johtamisen käsitteitä ja käytäntöjä
- osaa tunnistaa ja ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita sosiaali- ja terveysalalla

Sisältö

Opintojakson sisältö
• osaamisen johtamisen käsitteet ja käytännöt
• osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi
• osaamispääoman kehittäminen ja säilyttäminen
• tulevaisuuden osaamistarpeet sosiaali- ja terveysalalla

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta: luentoja ja toiminnallista työskentelyä (16 h) sekä itsenäistä opiskelua: oppimistehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä (119 h). Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakson 2024 lähipäivät toteutetaan lähiopetuksena kampuksella seuraavina päivinä:

• 09.02.2024 klo 9-16 (EDU_1091)

• 01.03.2024 klo 9-16 (EDU_1091)

Muutoin toteutus perustuu jakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
• Osaamisen johtamisen käsitteet ja käytännöt.
• Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi.
• Osaamispääoman kehittäminen ja säilyttäminen.
• Tulevaisuuden osaamistarpeet sosiaali- ja terveysalalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä sovitusti. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaa tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Heli Aramo-Immonen
 • Eeva Lehtinen
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida organisaatioiden johdon laskentatoimen tilaa ja kehitystarpeita
• osaa soveltaa laskentatoimen tunnuslukuja sosiaali- ja terveysalan johtamisen tarpeisiin
• osaa johtaa laskentatoimen avainluvuista palvelutuotannon mittareita

Sisältö

Opintojakson sisältö
• johdon laskentatoimi
• mittarit ja tunnusluvut

Oppimateriaalit

Soveltuva lähdekirjallisuus, esimerkiksi Laskentatoimi johtamisen tukena (Suomala, Manninen, Lyly-Yrjänäinen). Kirjallisuus täsmennetään ITSissä.
Itsenäisesti tai ryhmätyönä tuotettavat raportit, joita esitetään kurssin aikana ja jotka antavat erilaisia näkökulmia SOTE-alan nykytilanteeseen ja kehityssuuntauksiin. Tehtävät täsmennetään ITSissä.
Kurssille on suunnitteilla yksilön osaamista mittaava tentti. Tämä täsmentyy kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Kurssin aikana yksilö- tai ryhmätyönä tehdään tehtäviä, joissa laskentatoimen teoriaa sovelletaan SOTE-alan johtamisen tukena:

- Mittarit ja tunnusluvut (mitä mitataan ja miten dataa käytetään)
- Kannattavuuslaskenta ja kustannusten kohdentaminen

Soveltavat tehtävät voivat liittyä esimerkiksi oman työpaikan prosessien analysointiin ja kehittämiseen tai valitun SOTE-alan yhtiön toiminnan analysointiin.
Kurssilla voidaan toteuttaa yksilön osaamista mittaava tentti. Tämä täsmentyy kurssin alkaessa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Kurssin pedagogisia menetelmiä ovat tutkiva oppimminen ja ongelmanratkaisuperustainen oppiminen (PBL).
Kurssin kontaktipäivissä (verkossa tai luokkahuoneessa) pääosassa ovat opiskelijat itse ns. käänteinen luokkahuone -menetelmä. Opiskelijat ratkovat ongelmia ryhmissä ja ratkovat soveltaen itsenäisesti kurssiaineiston avulla tehtäviä. Opettajat tukevat omaehtoista oppimista, neuvoen ja valmentaen opiskelijoita itsenäisessä työskentelytavassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla on kaksi kontaktipäivää, joko verkossa tai kampuksella.
2 kontaktiopetuspäivää 16h
Ryhmätyöt 45h
Omatoiminen etäoppiminen (kirjallisuus yms.) 74h

Lähiopetuspäivinä on tarkoitus työskennellä pienryhmissä. Opettaja esittelee aiheen.

Kirjallisuuden lukemiseen on varattu 74h. Tämä tarkoittaa sitä, että oppikirjat (sivut), artikkelit ja muu lukumateriaali, jotka opettaja määrittelee, luetaan itsenäisesti. Mikään ei estä muodostamasta lukupiirejä ja lukea dialogisesti keskustellen ryhmissä. Kirjallisuudesta on hyvä rakentaa omat muistiinpanot ja opetella avainkäsitteistö ulkoa. Oppimateriaalia tulee soveltaa annettuihin tehtäviin.

Ryhmätöiden tekemiseen on varattu noin 40h/henkilö. Jos ryhmässä on 4 henkilöä tarkoittaa tämä 160h laajuista ryhmätyötä. Sopikaa ryhmissä roolitus ja tehkää yhteistyötä. Muistakaa sopia ryhmän yhteisestä tavoitteesta ja sen saavuttamiseen liittyvät askeleet.

Panostakaa työn laatuun.

Sisällön jaksotus

Kontaktipäivät: Lukujärjestyksen mukaan

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida organisaatioiden johdon laskentatoimen tilaa ja kehitystarpeita
• osaa soveltaa laskentatoimen tunnuslukuja sosiaali- ja terveysalan johtamisen tarpeisiin
• osaa johtaa laskentatoimen avainluvuista palvelutuotannon mittareita

Opintojakson sisältö
• johdon laskentatoimi
• mittarit ja tunnusluvut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssityöskentely: itsenäinen opiskelu, oppitunneille osallistuminen ja aktiivisuus ovat perusedellytys kurssin hyväksyttävään suorittamiseen. Kurssitehtävien palautus on hyväksytyn suorituksen edellytys. Viimeisellä kurssikerralla voi esittää muille kurssin opiskelijoille kurssitehtäväänsä, jotta muutkin voivat siitä oppia. Opettaja arvoi opiskelijan suoritusta ja osaamista kokonaisuutena.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, mutta suoritus on melko heikko.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on hyvä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on erinomainen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Sami Nummela
 • Heli Aramo-Immonen
Ryhmät
 • YSPLIS22
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee taloudellisuusajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä sosiaali- ja terveysalalla
• osaa toteuttaa tuotantotaloudellisuuteen perustuvaa arviointia sosiaali- ja terveysalan toimintaprosesseista
• tuntee tuotantotaloudellisia tapoja, joiden avulla voidaan kehittää organisaation toimintaa

Sisältö

Opintojakson sisältö:
-taloudellisuusajattelu sosiaali- ja terveysalalla
-toiminnan tehostaminen sosiaali- ja terveysalalla
-toimintolaskennan hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla
-eri ansaintalogiikat sosiaali- ja terveysalalla (yksityinen, julkinen, kolmas sektori)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja artikkelit listattu oppimisalustalla Itslearningissä.

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone -menetelmä
Esitehtävä yksilötehtävä; 3 ryhmätehtävää
Suullinen esitys 2. lähipäivässä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innopeda, joka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle.

2 lähiopetuspäivää
Ryhmätyöt
Suullinen esitys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia tapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 lähiopetuspäivää 16h
Esitehtävä 5h
Ryhmätyöt 40h
Omatoiminen etäoppiminen (kirjallisuus yms.) 70h
Suullinen esitys valmisteluineen 4h

Sisällön jaksotus

Lähipäivä 1. Kampuksella 7.9.2023 9.00-16.00
Palautuspäivä 8.10.
Palautuspäivä 5.11
Lähipäivä 2. Kampuksella 16.11.2023 9.00-16.00

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssityöskentely: itsenäinen opiskelu, oppitunneille osallistuminen ja aktiivisuus ovat perusedellytys kurssin hyväksyttävään suorittamiseen. Kurssitehtävien palautus on hyväksytyn suorituksen edellytys. Arviointiasteikko kuvastaa tehtäväpalautusten ja kurssipalautusten laatua ja on määritelty tarkemmin alempana.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja tehtäviä tai suoritus on riittämätön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, mutta suoritus on kurssin osaamistavoitetason nähden on heikko (1) melko heikko (2).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on hyvä (3) tai erittäin hyvä (4).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija suorittaa annetut tehtävät, sekä suoritus on erinomainen ja osoittaa laajaa perehtyneisyyttä kurssin aihepiiriin.

Ilmoittautumisaika

24.04.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Heli Aramo-Immonen
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää tiedolla johtamisen käsitteet ja käytännöt
• osaa hakea tietoa sosiaali – ja terveysalan tietovarastoista
• ymmärtää, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan sekä tavoitteiden saavuttamiseen
• osaa soveltaa oppivan organisaation malleja

Sisältö

Opintojakson sisältö:
• tiedolla johtamisen käsitteet ja käytännöt
• sosiaali- ja tervesalan tietovarastot
• tiedon avoimuus
• oppivan organisaation mallit johtamisen tukena

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali, kuten:

Leskelä, R-L., Haavisto, I., Jääskeläinen, A., Sillanpää, V., Helander, N., Laasonen, V., Ranta, T. & Torkki, P. (2019). Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Valtioneuvoston kanslia. Helsinki.

Laihonen, H. , Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen. Juvenes Print. Tampere.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja oppimistehtävät, joden tehtävänannot on kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttejä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ja haluavat laajentaa ja syventää teoriaosaamistaan sekä saada malleja teorian soveltamiseksi omassa työssään.

Oppimistehtävissä perehdytään sote-alan tietolähteisiin sekä tietojohtamisen käsitteisiin ja prosesseihin. Kontaktitapaamisissa pohditaan tietojohtamisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä kuullaan asiantuntijaluentoja tietojohtamisen käytännön sovelluksista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: Luentoja ja toiminnallista työskentelyä 16h
Itsenäinen opiskelu: 70h
Ryhmätyö: 47h
Yhteensä: 133h

Työmäärämitoitus on suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta.

Sisällön jaksotus

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet. Hän ymmärtää siihen liittyviä käsitteitä ja prosesseja, ja osaa hyödyntää tietovarantoja omassa työssään.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot ja niiden hyötykäyttö
- Tiedolla johtamisen haasteet ja mahdollisuudet
- Tiedolla johtamisen käsitteet ja prosessit

Opintojaksolla on kaksi kaikille yhteistä kontaktitapaamista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiö 3 hlö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko H-5. Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen työskentelyyn kontaktitapaamisissa.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä/osallistunut kontaktitapaamisiin. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktitapaamisiin. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktitapaamisiin. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin sekä osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktitapaamisiin. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja ymmärtää siihen liittyviä muutosvoimia
• on perehtynyt alan eettisin ja juridisiin periaatteisiin ja ymmärtää niiden merkityksen alaan

Sisältö

Opintojakson sisältö
• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen
• sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu oppimateriaali, kuten Karvonen ym. 2022 (https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y) ja ETENE 2011 (https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf). Valtaosa kurssin oppimateriaaleista on suomeksi, mutta mukana on myös englanninkielistä materiaalia.

Opetusmenetelmät

- Lukeminen, kirjoittaminen & tiedonhankinta
- Tietokantojen & lähteiden käytön harjoitteleminen
- Moduulien lopputestit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Itsenäisesti suoritettavalla verkkourssilla tätä toteutetaan toiminnallisten sisältöjen ja tehtävänantojen avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä. Riippuen aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi, kurssin työmäärä voi kuitenkin olla tätä suurempi tai pienempi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Moduulien lopputestien hyväksytty suoritus edellyttää, että vähintään 80 % vastauksista on oikein.

Sisällön jaksotus

Kurssin pääsisältöjä ovat:
- sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät keskeiset käsitteet
- sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja kehittäminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteet, rakenne ja rahoitus

Muuta:
- Kurssi suoritetaan Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö itslearningissä itsenäisesti, eikä kurssi siten sisällä erillisiä kontaktitapaamisia. Syyslukukaudella 2023 kurssi avautuu suoritettavaksi 02.10.2023.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin amk 3 paikkaa, YAMK-opintoja, ei sovellu perustutkinto-opiskelijoille.

Kurssin viestintäkanavana toimii Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö Its Learning, jonka kautta opettajalle voi lähettää tarvittaessa viestejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää, että kurssin oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ennen kurssin päättymistä.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä määräaikaan mennessä ja/tai osallistunut lähiopetukseen. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia/eivät vastaa tehtävänantoon/tehtävissä on havaittavissa plagiointia.

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Heli Aramo-Immonen
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YSPLIS23
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa analysoida ja kehittää itseään johtajana sosiaali- ja terveysalalla
• tunnistaa eri johtamistyylejä ja ymmärtää niiden merkityksen työyhteisölle

Sisältö

Opintojakson sisältö
• itsensä johtaminen
• johtajuudessa kehittyminen
• johtamistyylin ja – käyttäytymisen merkitys työyhteisölle ja työhyvinvoinvoinnille
• uudistuva sosiaali- ja terveysalan asiantuntijakuva

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu lähdemateriaali ja opiskelijan itsensä hankkimat lisämateriaalit.

Opetusmenetelmät

- Toiminnallinen kontaktiopetus
- Perehtyminen opintojakson kirjallisuuteen ja tähän liittyvä lukupiirityöskentely
- Kirjallinen raportti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu & kirjallinen raportti: 88h
Kontaktiopetus: 16h
Lukupiirityöskentely: 25h
Työskentely verkko-oppimisympäristössä: 4h

Työmäärämitoitus on suuntaa-antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia johtamisoppeja, sekä osaa analysoida ja kehittää itseään johtajana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, ei sovellu AMK-opintoihin. Avoimesta AMK:sta max. 3 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin (lukupiirityöskentely hyväksytty/hylätty & raportti 0-5). Raportin arviointikehikko löytyy tehtävänannon yhteydestä.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut tehtäviä eikä osallistunut kontaktiopetukseen. Palautetut tehtävät eivät vastaa tehtävänantoihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut kontaktiopetukseen. Osoittaa opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Jan Holmberg
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 3. Avoin AMK: 3.)
Ryhmät
 • YSPLIS24
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää tiedolla johtamisen käsitteet ja käytännöt
• osaa hakea tietoa sosiaali – ja terveysalan tietovarastoista
• ymmärtää, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan sekä tavoitteiden saavuttamiseen
• osaa soveltaa oppivan organisaation malleja

Sisältö

Opintojakson sisältö:
• tiedolla johtamisen käsitteet ja käytännöt
• sosiaali- ja tervesalan tietovarastot
• tiedon avoimuus
• oppivan organisaation mallit johtamisen tukena

Oppimateriaalit

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja kirjallinen koe.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitettu Itslearning-oppimisympäristössä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat työnsä ohessa ongelmalähtöisesti ja teoriaa käytäntöihin soveltaen. Tämä opintojakso sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Lähiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista.

Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa.

Kirjallisella kokeella arvioidaan kykyä integroida ja soveltaa monipuolista teoreettista ja syventynyttä ymmärrystä opintojakson aihealueesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa. Lähiopetus korvataan vastaavalla lisätehtävällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta: luentoja ja toiminnallista työskentelyä (16 h) sekä itsenäistä opiskelua: oppimistehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja kirjallinen koe (119 h). Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakson 2024 lähipäivät toteutetaan lähiopetuksena kampuksella seuraavina päivinä:

• 27.9.2024 klo 9-16

• 6.11.2024 klo 9-16

Muutoin toteutus perustuu jakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin.

Opintojakson pääsisältöjä ovat:
• tiedolla johtamisen käsitteet ja käytännöt
• sosiaali- ja tervesalan tietovarastot
• tiedon avoimuus
• oppivan organisaation mallit johtamisen tukena.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK - opintoja, ei sovellu AMK - opintoihin.

Avoimen AMK:n kiintiö max. 3 YAMK-opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson aikana suoritettaviin oppimistehtäviin, kirjalliseen kokeeseen ja aktiiviseen osallistumiseen lähipäivien työskentelyyn.

Hylätty (0)

Hylätty: Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut lähiopetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: On palauttanut kaikki tehtävät ja osallistunut lähiopetukseen. Osoittaa oppimistehtävissän hallitsevansa opintojakson sisällöt pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissä hallitsevansa opintojakson sisällöt hyvin, ja osaavansa myös soveltaa oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä: On palauttanut kaikki tehtävät ajallaan ja osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti. Osoittaa oppimistehtävissään opintojakson sisältöjen monipuolista hallintaa ja soveltamista.

Ilmoittautumisaika

17.05.2024 - 22.09.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 84

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Heli Aramo-Immonen
 • Terhi Raittila
 • Kaisa Sorsa
Ryhmät
 • YSPLIS24
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
 • YPROIK24
  Insinööri (ylempi AMK), projektijohtaminen
 • YPROTK24
  Tradenomi (ylempi AMK), projektijohtaminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:

-formuloida kehittämistehtävän pohjaksi tutkimusongelman ja siitä johdetut tutkimuskysymykset
-etsiä, tiivistää ja referoida tutkimusalan aiemman relevantin tutkimuksen
-kehittämisessä tarvittavan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon hankkimisen menetelmät
-analysoida, jalostaa ja esittää kerätyn tiedon päätöksenteon pohjaksi
-arvioida tiedon ja tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä
-suunnitella, käynnistää ja toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet (opinnäytetyöprojektin)
-soveltaa jatkuvan parantamisen työkaluja

Sisältö

-Triangulaatio
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon keruu eri menetelmin
-Tietoon perustuva kehittäminen: tiedon analysointi ja esittäminen eri menetelmin
-Tutkimuksen etiikka
-Toiminnan mallintaminen ja kehittäminen systeeminä

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta ja materiaalja (muut oheismateriaalit annetaan lähiopetuksessa ja/tai Optimassa),
• Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen) https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/
• Alasuutari P. 2013 Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino. Tampere
• Heikkilä Tarja, 2014, Tilastollinen tutkimus, 9. painos, Helsinki, Edita, 295 s
• Holopainen Martti & Pulkkinen Pekka, 2013, Tilastolliset menetelmät, 8. painos, Helsinki, WSOY, 360 s.
• Hanna Vilkki, 2014, Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet, http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-mittaa.pdf
• Tarja Heikkilä, Tilastollinen tutkimus, http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf

Opetusmenetelmät

Yksilöoppimistehtävät, ryhmätehtävät ja luento-opetus. Opittujen tutkimusmenetelmien soveltaminen oman opinnäytetyön suunnitteluun ja oman suunnitelman esittely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Ennakkotehtävät, yht 27 h:
- laadullisten menetelmien ennakkotehtävä
- tilastollisten menetelmien ennakkotehtävä
- oman opinnäytetyön idean hahmottelu
Lähiopetus 16 h
Oppimistehtävät, yht 92 h:
-laadullisten menetelmien oppimistehtävä
-tilastomenetelmien oppimistehtävä
-oman opinnäytetyön suunnitelman (ont) viimeistelty vaikka se ei olisikaan opiskelijan lopullinen opinnäyteyön aihe.
YHTEENSÄ noin 135 h

Työmäärämitoitus on ohjeellinen ja suuntaa antava opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseksi ja arvosanaan 3/5 tarvittava keskimääräinen työmäärä. Opiskelijan aiemmasta osaamis- ja kokemustaustasta riippuen työmäärä voi olla vähemmän tai enemmän. Opintojaksossa hankittua osaamista arvioidaan tehtävien ja muiden suoritteiden kautta, ei tehtyjen tuntien määrällä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aikaisemin hankitun osaamisen todentaminen keskustellaan tarvittaessa tutor opettajan kanssa HOPS-keskustelussa tai tämän opintojakson opettajien kanssa ennen opintojakson alkua.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtäviä, jotka ovat opintojaksolle ilmoittautuneille saatavissa oppimisalustalla (itsLearning) 15.9.2024 ja ne palautetaan oppimisalustan tehtävänantoihin ennen tehtävän aihealueen opetuspäivää.

Opintojakson lähipäivät/opetuspäivät toteutetaan online (Zoom) :
30.9.2024 9-12.15
7.10.2024 9-12.15
28.10.2024 9-12.15
Lisäksi 4x 1h osallistuminen opinnäytetyökilinikoihin (online, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin).

Opintojakso muodostaa metodologisen pohjan opinnäytetyössä tarvittavaan tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä antaa yleisiä valmiuksia ammattimaiseen toiminnan kehittämiseen.
Tavoitteena on perehdyttää ja osittain harjaannuttaa opiskelija tutkivan kehittämistyön eri vaiheissa hyödyllisiin lähestymistapoihin ja menetelmällisiin välineisiin.

Ennakkotehtävissä opiskelija tutustuu annettuun materiaaliin ja pohtii laadullisten ja tilastollisten tutkimusmenetelmien perusteita. Ennakkotehtävässä esitetään myös alustava oman opinnäytetyön idea ja suunnitelma.

Laadullisten menetelmien osiossa käsitellään tutkimuksen menetelmiä ja prosesseja sekä triangulaatiota.
Tilastollisissa menetelmissä käsitellään sen perusteita, tilastollista kuvailua ja analyysiä. Oppimistehtävänä analysoidaan omassa organisaatiossa syntyvää tai julkisista lähteistä hankittua dataa.

Opinnäytetyön klinikoissa on vaihtuvia aiheita opinnäytetyön prosessista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyöklinikoiden oma sivu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävät ja portfolio/oppimispäiväkirja arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Tehtäväkohtaiset tarkemmat arviointiperusteet ja sisältöpainotukset esitetään erikseen jokaisessa oppimistehtävässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa omaksuneensa kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) perusteet, mutta oppimistehtävät ovat suppeita eikä asioihin ole paneuduttu tehtävän annon edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) oppimistehtävien sisällön ja laajuuden perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti kunkin osa-alueen (kts. opintojakson sisältö) sisällön. Oppimistehtävien palautukset osoittavat syventymistä annettuun kirjallisuuteen ja tehtäväraportit ovat laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia, että toiminnan kehittämisen ja tutkimisen menetelmiä on sovellettu tarkoituksenmukaisesti ja oikein

Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 11.08.2024

Ajoitus

01.10.2024 - 10.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Koulutus
 • Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Opettaja
 • Tuuli Lahti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YSPLIS24
  Tradenomi (ylempi AMK), SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteen ja ymmärtää siihen liittyviä muutosvoimia
• on perehtynyt alan eettisin ja juridisiin periaatteisiin ja ymmärtää niiden merkityksen alaan

Sisältö

Opintojakson sisältö
• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen
• sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
• sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu oppimateriaali, kuten ETENE 2011 (https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf). Valtaosa kurssin oppimateriaaleista on suomeksi, mutta mukana on myös englanninkielistä materiaalia.

Opetusmenetelmät

- Lukeminen, kirjoittaminen & tiedonhankinta
- Tietokantojen & lähteiden käytön harjoitteleminen
- Oppimispäiväkirja & pohdintatehtävät
- Moduulien lopputestit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Itsenäisesti suoritettavalla verkkourssilla tätä toteutetaan toiminnallisten sisältöjen ja tehtävänantojen avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei erillistä valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä. Riippuen aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi, kurssin työmäärä voi kuitenkin olla tätä suurempi tai pienempi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Moduulien lopputestien hyväksytty suoritus edellyttää, että vähintään 80 % vastauksista on oikein.

Sisällön jaksotus

Kurssin pääsisältöjä ovat:
- sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät keskeiset käsitteet
- sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja kehittäminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen tavoitteet, rakenne ja rahoitus

Muuta:
- Kurssi suoritetaan Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö itslearningissä itsenäisesti, eikä kurssi siten sisällä erillisiä kontaktitapaamisia. Kurssi avautuu suoritettavaksi 01.10 ja se tulee suorittaa 15.12 mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin amk 5 paikkaa, YAMK-opintoja, ei sovellu perustutkinto-opiskelijoille.

Kurssin viestintäkanavana toimii Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö Its Learning, jonka kautta opettajalle voi lähettää tarvittaessa viestejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää, että kurssin oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ennen kurssin päättymistä.