Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S24
Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S23

Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K24A
Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S22

Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K23A
Sairaanhoitaja, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 21

Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S21

Sairaanhoitajakoulutus, Turku,monimuoto, K22A
Sairaanhoitajakoulutus, Turku,monimuoto, K21A

Sairaanhoitajakoulutus, Turku,monimuoto, K21B

Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Salo S20
Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 03.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20B
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS20V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Terveysportti, Akuuttihoito-opas: Lund, V. 2018. Potilaiden valinta tehohoitoon.
- Karlsson S et al. 2013. Hengityslaitehoidossa olevan aikuispotilaan sedaationtoteutus. Tehohoito 31 (1), 27 – 30
- Pedersena CM et al. 2009. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing 25, 21 – 30
Kirjat
- Ritmala-Castren, M., Lönn, M., Lundgren-Laine H., Meriläinen M., Peltomaa, M. 2017.Teho- ja valvontahoitotyön opas. Duodecim. Printon. Tallinna 2017.
Saatavana myös verkkokirjana Finna-Terveysportti-Käyttöliittymä-sh tietokannat-Teho- ja valvontahoitotyön opas tark. 2.10.2017
• Luku 2 Hengitysvajauspotilaan hoitotyö s. 29-121
• Luku 3 Verenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö s.123-198 (Ei vastapulsaatiohoitoa)
• Luku 6 Neurologisen potilaan hoitotyö s. 256-287
• Luku 12 Neste- ja ravitsemushoito s. 420-444
• Luku 14 Kivunhoito, sedaatio ja uni s. 461-481
• Luku 17 Potilaan kuntoutus s. 524-531
• Luku 18 Potilaan vastaanotto ja siirto s. 534-548
• Luku 19 Potilaan ja läheisten tukeminen s. 550-569

Sairaanhoitajan käsikirja (2017): Sepsiksen hoito

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:
- Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen. 2018. Ensihoito. 6.–7.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
• s. 101–110 Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
• s. 455–469 Sokki
• s. 688–694 Psykiatrinen potilas
- Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
• s. 10–18 Potilaan tutkimisen perusteet
• s. 19–62 Potilaan tutkiminen
• s. 63–127 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)
- Käypä hoito -suositukset akuuttihoidon osalta (vain ensihoito- ja päivystysvaihetta koskevat HOITO JA SEURANTAOHJEET)
* Sepelvaltimotautikohtaus (julkaistu 23.3.2022)
* Sydämen vajaatoiminta


Jos sinulla on Ensihoito -kirjasta vuoden 2021 versio, sivumäärät ovat seuraavat:

* Lue Itsistä (ei löydy tästä versiosta) Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
* 513-529 Sokki
* 770-778 Psykiatrinen potilas

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla 40-45.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 14.11.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS20C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTS20A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
 • PSHTS20B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20B
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS20V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S20A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Terveysportti, Akuuttihoito-opas: Lund, V. 2018. Potilaiden valinta tehohoitoon.
- Karlsson S et al. 2013. Hengityslaitehoidossa olevan aikuispotilaan sedaationtoteutus. Tehohoito 31 (1), 27 – 30
- Pedersena CM et al. 2009. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient - What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing 25, 21 – 30
Kirjat
- Ritmala-Castren, M., Lönn, M., Lundgren-Laine H., Meriläinen M., Peltomaa, M. 2017.Teho- ja valvontahoitotyön opas. Duodecim. Printon. Tallinna 2017.
Saatavana myös verkkokirjana Finna-Terveysportti-Käyttöliittymä-sh tietokannat-Teho- ja valvontahoitotyön opas tark. 2.10.2017
• Luku 2 Hengitysvajauspotilaan hoitotyö s. 29-121
• Luku 3 Verenkiertohäiriöpotilaan hoitotyö s.123-198 (Ei vastapulsaatiohoitoa)
• Luku 6 Neurologisen potilaan hoitotyö s. 256-287
• Luku 12 Neste- ja ravitsemushoito s. 420-444
• Luku 14 Kivunhoito, sedaatio ja uni s. 461-481
• Luku 17 Potilaan kuntoutus s. 524-531
• Luku 18 Potilaan vastaanotto ja siirto s. 534-548
• Luku 19 Potilaan ja läheisten tukeminen s. 550-569

Sairaanhoitajan käsikirja (2017): Sepsiksen hoito

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:
- Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen. 2018. Ensihoito. 6.–7.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
• s. 101–110 Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
• s. 455–469 Sokki
• s. 688–694 Psykiatrinen potilas
- Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.–3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
• s. 10–18 Potilaan tutkimisen perusteet
• s. 19–62 Potilaan tutkiminen
• s. 63–127 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)
- Käypä hoito -suositukset akuuttihoidon osalta (vain ensihoito- ja päivystysvaihetta koskevat HOITO JA SEURANTAOHJEET)
* Sepelvaltimotautikohtaus (julkaistu 23.3.2022)
* Sydämen vajaatoiminta


Jos sinulla on Ensihoito -kirjasta vuoden 2021 versio, sivumäärät ovat seuraavat:

* Lue Itsistä (ei löydy tästä versiosta) Potilaan vastaanottaminen päivystyksessä
* 513-529 Sokki
* 770-778 Psykiatrinen potilas

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Huom! Toteutussuunnitelma päivittyy vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 46-51.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Tehohoitotyö. Alanen, Hakio & Koskela. 2022. Sanoma Pro: Helsinki.

Sivut:
• 8-19, 23-26 Tehohoitoympäristö
• 44 -49 Tehopotilaan kliinisen tilan arviointi
• 50-57 Lääke- ja nestehoito
• 88-101 Kivun ja sedaation arviointi ja hoito
• 102-108 Perushoito
• 130-181 Hengitysvajauspotilas teho-osastolla (EI s.137 poikkeavia hengitysääniä)
• 184-191 Verenkiertohäiriöpotilas teho-osastolla
• 199-201 Keskuslaskimopaineen mittaus (CVP)
• 206-207 Verenkiertovajauksen hoitotyö
• 214-238 Neurologinen ja neurokirurginen potilas teho-osastolla
• 282-288 Hoidon rajaaminen ja kuoleman kohtaaminen teho-osastolla


Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:

Alanen, Jormakka & Kettunen. 2023. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
- 7–11 Potilaan tutkimisen perusteet
- 12–67 Potilaan tutkiminen
- 68–79 Potilasturvallisuuden varmistaminen hoidon tarpeen arvioinnissa
- 80–126 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)

Huom! Tenttiin saattaa tulla myös kysymyksiä asioista, joita on käsitelty kontaktitunneilla. 

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Huom! Toteutussuunnitelma päivittyy vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 6-12. Vierailu teho-osastolla opintojakson aluksi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 17.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO
Tehohoitotyö. Alanen, Hakio & Koskela. 2022. Sanoma Pro: Helsinki.

Sivut;
• 8-19, 23-26 Tehohoitoympäristö
• 44-49 Tehopotilaan kliinisen tilan arviointi
• 50-57 Lääke- ja nestehoito
• 88-101 Kivun ja sedaation arviointi ja hoito
• 102-108 Perushoito
• 130-181 Hengitysvajauspotilas teho-osastolla (EI s.137 poikkeavia hengitysääniä)
• 184-191 Verenkiertohäiriöpotilas teho-osastolla
• 199-201 Keskuslaskimopaineen mittaus (CVP)
• 206-207 Verenkiertovajauksen hoitotyö
• 214-238 Neurologinen ja neurokirurginen potilas teho-osastolla
• 282-288 Hoidon rajaaminen ja kuoleman kohtaaminen teho-osastolla

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:

Alanen, Jormakka & Kettunen. 2023. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
- 7–11 Potilaan tutkimisen perusteet
- 12–67 Potilaan tutkiminen
- 68–79 Potilasturvallisuuden varmistaminen hoidon tarpeen arvioinnissa
- 80–126 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)

Huom! Tenttiin saattaa tulla myös kysymyksiä asioista, joita on käsitelty kontaktitunneilla. 

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Huom! Toteutussuunnitelma päivittyy vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 12-16.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Tuuli Paija
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K21A
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

AKUUTTI-, TEHO- JA PÄIVYSTYSHOITOTYÖ 5 OP AKTE

Tavoitteet
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa haastatella ja tutkia potilaan ensihoitotilanteessa ja päivystyshoitotyössä, tunnistaa akuuttivaiheen hoidon tarpeet, antaa tarvittavan hoidon, dokumentoida ja raportoida sen sekä arvioida toteutunutta hoitoprosessia
• Osaa käyttää VIRVE-puhelinta ensi- ja päivystyshoitotyön viestinnän välineenä ja osaa kuvata viranomaisyhteistyön päivystys- ja ensihoitotyön kannalta
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyössä arvioida asiakkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä kykenee itsenäiseen päätöksentekoon tunnistaen omat rajat ja käyttäen tukena konsultaatiota
• Osaa toimia yhteistyössä asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa sekä muiden toimijoiden kanssa
• Harjaantuu CRM taidoissa
• Osaa toteuttaa sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluvat kliiniset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä tehdä niistä tarvittavat johtopäätökset
• Osaa ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä
• Osaa päivystys- ja vastaanottohoitotyön monikulttuurisissa asiakastilanteissa
• Osaa tehdä johtopäätöksiä akuutisti sairastuneen potilaan tilanteesta ja ehdottaa sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan hoitoon
• Osaa kuvailla ensihoitopalvelun ja ensihoitojärjestelmän osana erikoissairaanhoitoa, ensihoidon porrastuksen ja ensihoidon eri osavaiheiden merkityksen ja riippuvuuden toisistaan
• Osaa keskeiset ensi- ja päivystyspotilaan hoitotyössä tarvittavat hoitomenetelmät, hoitoon liittyvän teknologian sekä turvallisen hoitoympäristön luomisen
• Osaa turvallisesti toteuttaa ensi- ja päivystyspotilaan lääkehoidon
• tuntee tehohoito-osaston ympäristön ja osaa varmistaa omalta osaltaan toiminnan turvallisuuden
• osaa toimia aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä eettisten periaatteiden mukaisesti
• tietää tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
• tietää tehohoitopotilaiden tutkimisen ja hoidon pääpiirteet, osaa arvioida ja hoitaa systemaattisesti?kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön ongelmia
• osaa käyttää tehohoidossa käytettäviä potilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota
• osaa huomioida omaisten tarpeet liittyen kriittisesti sairaan potilaan hoitoon
• tietää tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Sisältö

Tehohoitotyö 3 op TEHO
• Tehohoitotyön määritelmä ja tehohoitajan roolit ja kompetenssi
• Verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito tehohoitopotilaalla (invasiivinen verenpaineen mittaus)
• Hengityksen tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (hengityslaitehoitotyö, endotrakeaalinen imu)
• Neurologisen tilan tarkkailu ja hoito kriittisesti sairaalla potilaalla (kallonsisäisen paineen tarkkailu ja hoito)
• Gastroenterologisen, kriittisesti sairaan potilaan tarkkailu ja hoito (vatsapaineen mittaus)
• Vakavien infektiosairauksien tehohoitotyö
• Tehohoitopotilaan lääke-, neste- ja ravitsemushoito
• Tehopotilaan perushoito ja kuntoutus
• Omaisten tarpeiden huomiointi ja tukeminen kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• Etiikka tehohoitotyössä

Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN
• Potilaan ja omaisen kohtaaminen
• Ensihoito- ja päivystyspalvelu järjestelmä
• Hoidon tarpeen arviointi; TRIAGE, hätäkeskustoiminta
• Puhelinohjaus osana hoidon tarpeen arviointia
• Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
• Tiedonkulku, konsultaatio ja raportointi (ISBAR)
• VIRVE-puhelin ja sen peruskäyttö
• Eri tavalla sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden hoitoprosessit ensi- ja päivystyshoitotyössä
• Ensi- ja päivystyshoitotyön lääkehoidon erityispiirteet
• Suuronnettomuusharjoitukseen osallistuminen
• CRM periaatteet
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet erilaisissa toimintaympäristöissä
• peruselintoimintojen tarkkailu, peruselintoimintojen häiriöt, peruselintoimintojen tukeminen
• ABCDE- toiminta
• tehoelvytys,
• mielenterveystyön akuuttitilanteet,
• kriittinen ajattelu ja päätöksenteko,
• potilasturvallisuus,
• pintoja tukevat taitopajat

Oppimateriaalit

Itsissä oleva materiaali

Tehohoitotyö 3 op TEHO

Tehohoitotyö. Alanen, Hakio & Koskela. 2022. Sanoma Pro: Helsinki.
Sivut:
• 8-19, 23-26 Tehohoitoympäristö
• 44-49 Tehopotilaan kliinisen tilan arviointi
• 50-57 Lääke- ja nestehoito
• 88-101 Kivun ja sedaation arviointi ja hoito
• 102-108 Perushoito
• 130-181 Hengitysvajauspotilas teho-osastolla (EI s.137 poikkeavia hengitysääniä)
• 184-191 Verenkiertohäiriöpotilas teho-osastolla
• 199-201 Keskuslaskimopaineen mittaus (CVP)
• 206-207 Verenkiertovajauksen hoitotyö
• 214-238 Neurologinen ja neurokirurginen potilas teho-osastolla
• 282-288 Hoidon rajaaminen ja kuoleman kohtaaminen teho-osastolla


Päivystys- ja ensihoitotyö 2 op PÄEN:

Alanen, Jormakka & Kettunen. 2023. Oireista työdiagnoosiin - Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro.
- 7–11 Potilaan tutkimisen perusteet
- 12–67 Potilaan tutkiminen
- 68–79 Potilasturvallisuuden varmistaminen hoidon tarpeen arvioinnissa
- 80–126 Sairastuneen potilaan tutkiminen (hengitysvaikeuspotilaan, sydänpotilaan ja neurologisen potilaan tutkiminen)

Huom! Tenttiin saattaa tulla myös kysymyksiä asioista, joita on käsitelty kontaktitunneilla. 

Opetusmenetelmät

Aktiiviset luennot, joihin valmistaudutaan etukäteistehtävin ja ennakkomateriaaliin perehtymällä. Case-pohjaiset tehtävät, taitopajaharjoitukset, simulaatio, itsereflektio ja Oppiportin verkkokurssit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TEHO tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.
PÄEN tentti järjestetään yksilötenttinä koululla.

Uusinnoista infotaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Innovaatiopedagogiikka, verkkopedagogiikka, käänteinen oppiminen, case-pohjainen oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TEHO 3 op tarkoittaa 81 tuntia opiskelijan työtä:
- Neljä ennakkotehtävää. Arvioitu työmäärä 20 tuntia.
- Kirjallinen osuus yhteisestä case potilaasta ja siihen liittyvä seminaari:10 tuntia
- Tentti: Arvioitu työmäärä noin 31 tuntia.
- Kontaktiopetus ja harjoitukset ja niihin valmistautuminen 20 tuntia.


PÄEN 2 op tarkoittaa 54 tuntia opiskelijan työtä:
- Oppiportin kurssi x 2: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi, Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin) noin 2 tuntia opiskelijan työtä
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: noin 4 tuntia opiskelijan työtä
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: noin 3 tuntia opiskelijan työtä
- Tenttiin valmistautuminen: noin 17 tuntia opiskelijan työtä
- Kontaktiopetus (AVH-simulaatio; chat- ja puhelinohjaus; workshop) ja siihen valmistautuminen: noin 28 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla 2-6.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiöt: Avoin AMK 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TEHO:
- Ennakkotehtäviä: HYV/HYL
- Kirjallinen osuus yhteisestä casepotilaasta ja siihen liittyvä seminaari: HYV/HYL
- Tentti: 0-5


PÄEN
- Oppiportin kurssit: Ensihoidon potilasturvallisuus -verkkokurssi ja Defibrillaattorit -laitekoulutus (todistukset Itslearningiin): hyv/hyl
- Kirjallinen paritehtävä ensihoito- ja päivystyspotilaan prosessicase ja itsereflektio: hyv/hyl
- Hoidon tarpeen arvionti -oppimispolku: hyv/hyl
- Tentti: 0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Kummunsalo
 • Katri Mattsson
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23A
 • PSHTS23B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23B

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu tiimioppimisen, oppimiskeskustelujen, itsenäisten tehtävien, case-työskentelyn ja Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.
Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 24.11.23 klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.2023, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.2023, klo 12-14

IMMI-kurssi: ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning
IMMI-kurssi 1 op: Taitoja harjoitellaan pienryhmissä. oppimisalustana It´s learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI-kurssi suoritetaan osallistumalla harjoitustunnille (hyv/hyl) ja tekemällä its alustalta löytyvät tehtävät (hyv/hyl)

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • MSAISS23
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S23

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi:
Materiaali ITSissä

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu:
- tiimioppimisen
- oppimiskeskustelujen
- itsenäisten tehtävien
- case-työskentelyn
- Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.

Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 24.11.2023, klo 6.00-23.30
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.2023, klo 6.00-23.30
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.2023, klo 6.00-23.30

IMMI-kurssista ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

IMMI-kurssi 1 op: Taitojen harjoittelussa käytetään case-tapauksia, oppimisalustana ITSLearning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

IMMI-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI 1 op:
itsenäiset tehtävät ja posteri HYV/HYL
läsnäolo harjoitustunnilla HYV/HYL
aktiivinen osallistuminen kontaktikerroilla HYV/HYL

Hylätty (0)

ANFY: alle 40 pistettä

IMMI:
- tehtäviä tai suoritteita tekemättä ja/tai ne on tehty puutteellisesti ja/tai palautettu myöhässä
- opiskelija ei osallistu pakollisiin läsnäoloihin ja/tai ei vastaa nimenhuutoon etätapaamisessa ja/tai poistuu kesken etätapaamisen tai ei muutoin ole aktiivisesti läsnä tapaamisessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Nikunen
 • Anu Nousiainen
 • Henna Lehtola
Ryhmät
 • PSHSS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S23A

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY:
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

MIKROBIOLOGIA:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Finnasta löytyy hoitoon liittyvien infektioiden torjunta e-kirjana.

https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995141777205970
Kirjan tiedoissa olevasta linkistä pääsee eteenpäin. Haka-kirjautumisen Finnaan voi tehdä jo etukäteen, mutta AMK:n verkon ulkopuolelta kysyy sitä myös kirjan linkkiä klikatessa.
Terveyskylä, infektiotalo (Infektioiden ehkäisy, vastustuskyky, antibioottiresistenssi)


INFEKTIOIDEN TORJUNNAN PERUSTEET - Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu tiimioppimisen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitettu Itsissä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Teematyöskentely tiimeissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia:
4 x 27 tuntia
Itsenäistä työskentelyä tukevat tehtävät

Mikrobiologia:
Opiskelijan työtä 27 h
Tiimitehtävät

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisältö:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Mikrobiologia:
1. Vastustuskyky ja immunisaatio
2. Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
3. Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
4. Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
5. Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY:
Neljä osatenttiä, joista lasketaan keskiarvo.

Mikrobiologia:
Kaikki osoitetut tehtävät on tehty hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTS23V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, verkko, S23V

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

MIKROBIOLOGIA:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Finnasta löytyy hoitoon liittyvien infektioiden torjunta e-kirjana.

https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995141777205970
Kirjan tiedoissa olevasta linkistä pääsee eteenpäin. Haka-kirjautumisen Finnaan voi tehdä jo etukäteen, mutta AMK:n verkon ulkopuolelta kysyy sitä myös kirjan linkkiä klikatessa.
Terveyskylä, infektiotalo (Infektioiden ehkäisy, vastustuskyky, antibioottiresistenssi)


INFEKTIOIDEN TORJUNNAN PERUSTEET - Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu verkkotapaamisina, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Mikrobiologia:
Yhteisöllinen ryhmäoppiminen
Oppimiskeskustelut
Itsenäiset tehtävät
Posterikävely
Case-työskentely
käsihygieniatyöpaja ja suojaimiin tutustuminen
Oppiportin verkkokurssi infektioiden torjunta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 24.11.23, klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 4.12.23, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 13.12.23, klo 12-14

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

ANFY-kurssi 4 op: videoluennot, tehtävät, alku-/välitentit, oppimisalustana It's learning


Mikrobiologia:
Ryhmätyöskentely
Käänteinen oppiminen
verkko-oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Itsenäinen opiskelu: videoluennot ja verkko tentti 55 tuntia
opiskelijan itsenäistä työtä vähintään 4 x 27 tuntia

Mikrobiologia:
Opiskelijan työtä 27 h
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu/tapaamiset:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia, hengityselimistö
3. Hermosto ja TLE
4. Virtsaelimistö ja ruuansulatuselimistö
5. Endokriininen järjestelmä ja sukupuolielimistötMikrobiologia

Vastustuskyky ja immunisaatio

Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset

Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö

Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Mikrobiologia:
Kaikki osoitetut tehtävät on tehty hyväksytysti

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTK24A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K24A

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi (mikrobiologia)
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu tiimioppimisen, oppimiskeskustelujen, itsenäisten tehtävien, case-työskentelyn ja Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.
Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 6.5.2024 klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 20.5.2024, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 27.5.2024, klo 12-14

IMMI-kurssi: ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning
IMMI-kurssi 1 op: Taitoja harjoitellaan pienryhmissä. oppimisalustana It´s learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFYM-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua
Tehtäviä

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI-kurssi suoritetaan osallistumalla harjoitustunnille (hyv/hyl) ja tekemällä its alustalta löytyvät tehtävät (hyv/hyl)

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Nikunen
 • Anu Nousiainen
 • Henna Lehtola
Ryhmät
 • PSHSK24A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K24

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY:
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

MIKROBIOLOGIA:
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Finnasta löytyy hoitoon liittyvien infektioiden torjunta e-kirjana.

https://turkuamk.finna.fi/Record/turkuamk_electronic.995141777205970
Kirjan tiedoissa olevasta linkistä pääsee eteenpäin. Haka-kirjautumisen Finnaan voi tehdä jo etukäteen, mutta AMK:n verkon ulkopuolelta kysyy sitä myös kirjan linkkiä klikatessa.
Terveyskylä, infektiotalo (Infektioiden ehkäisy, vastustuskyky, antibioottiresistenssi)


INFEKTIOIDEN TORJUNNAN PERUSTEET - Suositus hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu tiimioppimisen menetelmin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitettu Itsissä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Teematyöskentely tiimeissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia:
4 x 27 tuntia
Itsenäistä työskentelyä tukevat tehtävät

Mikrobiologia:
Opiskelijan työtä 27 h
Tiimitehtävät

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisältö:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

Mikrobiologia:
1. Vastustuskyky ja immunisaatio
2. Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
3. Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
4. Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
5. Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY:
Neljä osatenttiä, joista lasketaan keskiarvo.

Mikrobiologia:
Kaikki osoitetut tehtävät on tehty hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PSHTK24B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K24B

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi
Blomqvist M., Rummukainen T., Sainio T., Simola T & Tyrisevä-Ryösö M. Hoitotyön perusosaaminen. Sanoma pro, 2022, 1. painos. Kappale 6. Aseptiikka ja infektioiden torjunta. s.116-135.

Anttila, Veli-Jukka; Kanerva, Mari; Kuronen, Maria; Kurvinen, Tiina; Lyytikäinen, Outi; Rantala, Arto; Vuento, Risto; Ylipalosaari, Pekka. 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. THL.
Luku I
1.1 Hoitoon liittyvät infektiot: esiintyvyys, merkitys ja ehkäistävyys s. 20-25
1.2 Hoitoon liittyvien infektioiden synty 26-38
1.3 Mikrobiologian laboratorion tehtävät….39-42
1.6 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta 69-77( tietojen analysointi asti)

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu tiimioppimisen, oppimiskeskustelujen, itsenäisten tehtävien, case-työskentelyn ja Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.
Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 6.5.2024 klo 12-14
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 20.5.2024, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 27.5.2024, klo 12-14

IMMI-kurssi: ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning
IMMI-kurssi 1 op: Taitoja harjoitellaan pienryhmissä. oppimisalustana It´s learning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFYM-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua
Tehtävät

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI-kurssi suoritetaan osallistumalla harjoitustunnille (hyv/hyl) ja tekemällä its alustalta löytyvät tehtävät (hyv/hyl)

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 23.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • MSHTK24A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K24

Tavoitteet

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA SEKÄ MIKROBIOLOGIA 5 OP ANFYM

Tavoitteet:

Opiskelija
• tietää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
• osaa torjua hoitoon liittyviä infektioita ja hallitsee infektioriskejä.
• tietää mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan
• tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan
• tietää aseptisen työskentelyn merkityksen

Sisältö

Sisältö
· Solun toiminta, alkiokehitys, kudostyypit ja ihon rakenne
· Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta
· Verenkiertoelimistön ja sydämen rakenne ja toiminta, veri, immuunijärjestelmä
· Hengityselimistön rakenne ja toiminta
· Virtsaelimistön rakenne ja toiminta, nestetasapaino
· Ruuansulatuselimistön rakenne ja toiminta
· Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, sukupuolielimistöjen rakenne ja toiminta
· Hermoston rakenne ja toiminta
· Vastustuskyky ja immunisaatio
· Infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
· Käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit
· Infektioiden torjunta ja siihen liittyvät varotoimet

Oppimateriaalit

ANFY-kurssi:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

IMMI-kurssi:
Materiaali ITSissä

Opetusmenetelmät

ANFY-kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

IMMI-kurssi toteutuu:
- tiimioppimisen
- oppimiskeskustelujen
- itsenäisten tehtävien
- case-työskentelyn
- Oppiportin verkkokurssin (antibioottiresistenssi) avulla.

Kurssi on integroitu hoitotyön perusteet opintokokonaisuuteen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ANFY-kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna: 6.5.2024, klo 6.00-23.30
2. tentti (1.uusinta) on avoinna: 20.5.2024, klo 6.00-23.30
3. tentti (2. uusinta) on avoinna: 27.5.2024, klo 6.00-23.30

IMMI-kurssista ei tenttiä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

ANFY-kurssi 4 op: Luento-opetus, tehtävät, alku-/välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

IMMI-kurssi 1 op: Taitojen harjoittelussa käytetään case-tapauksia, oppimisalustana ITSLearning.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ANFY-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

IMMI-kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

ANFY-kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetus, videoluennot ja tentti 55 tuntia
opiskelijan työtä vähintään 4 x 27 tuntia

IMMI-kurssi:
Opiskelijan työtä 27 h = 1op
Kontaktiopiskelua
Itsenäistä opiskelua
Tehtäviä

Sisällön jaksotus

ANFY-kurssin sisältö: Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Sukupuolielimistöt
8. Ruuansulatuselimistö
9. Tuki-ja liikuntaelimistö

IMMI - kurssin sisältö:
• keskeisen käsitteistö
• vastustuskyky ja immunisaatio
• infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
· tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen ANFY-kurssin alkua itsenäisesti opiskeltava materiaali:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ANFY-kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

IMMI 1 op:
itsenäiset tehtävät ja posteri HYV/HYL
läsnäolo harjoitustunnilla HYV/HYL
aktiivinen osallistuminen kontaktikerroilla HYV/HYL

Hylätty (0)

ANFY: alle 40 pistettä

IMMI:
- tehtäviä tai suoritteita tekemättä ja/tai ne on tehty puutteellisesti ja/tai palautettu myöhässä
- opiskelija ei osallistu pakollisiin läsnäoloihin ja/tai ei vastaa nimenhuutoon etätapaamisessa ja/tai poistuu kesken etätapaamisen tai ei muutoin ole aktiivisesti läsnä tapaamisessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
Ryhmät
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen ym. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425, 565-567, 597-605, 666-675, 725-727 (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Yksilötehtävät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, luokassa tapahtuvaa harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta etä- ja lähiopetuksena, luokkaharjoittelua + yksilötehtävä)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytysti ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kliininen harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Luokkaharjoittelu suoritettu (hyv/hyl)
Yksilötehtävä (0-5)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 13.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
Ryhmät
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen ym. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425, 565-567, 597-605, 666-675, 725-727 (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Yksilötehtävät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, luokassa tapahtuvaa harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta etä- ja lähiopetuksena, luokkaharjoittelua + yksilötehtävä)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytysti ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kliininen harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Luokkaharjoittelu suoritettu (hyv/hyl)
Yksilötehtävä (0-5)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
Ryhmät
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen ym. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425, 565-567, 597-605, 666-675, 725-727 (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Yksilötehtävät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, luokassa tapahtuvaa harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta etä- ja lähiopetuksena, luokkaharjoittelua + yksilötehtävä)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytysti ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kliininen harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Luokkaharjoittelu suoritettu (hyv/hyl)
Yksilötehtävä (0-5)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
Ryhmät
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen ym. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425, 565-567, 597-605, 666-675, 725-727 (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Yksilötehtävät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, luokassa tapahtuvaa harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta etä- ja lähiopetuksena, luokkaharjoittelua + yksilötehtävä)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytysti ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kliininen harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Luokkaharjoittelu suoritettu (hyv/hyl)
Yksilötehtävä (0-5)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen et al. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425. (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- Videoluennot, ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Esitykset, teemapäivät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä,, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta: info + 3 x 8t teemapäivät )

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Yhdistetty opetus toisen/toisten ryhmien kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kaikilla kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen et al. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425. (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- Videoluennot, ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Esitykset, teemapäivät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta: info + 3 x 8t teemapäivät )

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kursso pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Yhdistetty opetus toisen/toisten ryhmien kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kaikilla kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen et al. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425. (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- Videoluennot, ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Esitykset, teemapäivät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta: info + 3 x 8t teemapäivät )

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kursso pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Yhdistetty opetus toisen/toisten ryhmien kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kaikilla kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
Ryhmät
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen ym. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425, 565-567, 597-605, 666-675, 725-727 (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Yksilötehtävät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, luokassa tapahtuvaa harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta etä- ja lähiopetuksena, luokkaharjoittelua + yksilötehtävä)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytysti ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kliininen harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Luokkaharjoittelu suoritettu (hyv/hyl)
Yksilötehtävä (0-5)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Huovinen ym. 2023 Kliininen hoitotyö. Pages 733-779, 874-882. (tai vanhempi painos)
- ITS-materiaalit

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi 18.3-26.5.2024

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-testit ja kirjallinen työ

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan kyseisenä aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Testit (0-5)
Case (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Huovinen ym. 2023 Kliininen hoitotyö. Pages 733-779, 874-882. (tai vanhempi painos)
- ITS-materiaalit

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi 8.1-10.3.2024

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-testit ja kirjallinen työ

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan kyseisenä aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Testit (0-5)
Case (0-5)
Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Isa Öhberg
Ryhmät
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Huovinen ym. 2023 Kliininen hoitotyö. Pages 733-779, 874-882. (tai vanhempi painos)
- ITS-materiaalit

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi 18.3-26.5.2024

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-testit ja kirjallinen työ

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytyksi ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kl. harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan kyseisenä aikana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Lääkelaskut 100% (hyv/hyl)
Testit (0-5)
Case (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jenni Suominen
Ryhmät
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A

Tavoitteet

Cancer patient’s nursing 2 ECTS SYHO
The study unit is arranged entirely in English

Objectives
• Students will understand cancer as a disease and identify the factors related to early diagnosis and prevention of cancer
• Students will know different methods of treating and monitoring cancer how common types of cancer are diagnosed
• Students will know how to provide cancer patients with symptomatic and humane nursing services
• Students will know how to perform safe pharmacotherapy and how to pay attention to their personal occupational safety
• Students will know how to support and guide the functional capacity, well-being and quality of life of cancer patients and how to work with customers and their family members as a member of a multiprofessional team

Sisältö

Contents
• Factors affecting the pathogenesis of cancer and the epidemiology of cancer
• Development of cancer
• Common types of cancer and how to diagnose them
• Cancer prevention and treatment
• Nutrition of cancer patients
• Symptomatic treatment of cancer patients (medicated and unmedicated)
• Cancer, partners and sexuality
• Lifestyles as a means of supporting recovery from cancer
• Rehabilitation and monitoring of cancer patients
• Psychosocial support of cancer patients
• Safe cytostatic therapy and occupational safety, infusion port
• Pain medication and how to use an automatic dosing pump

Oppimateriaalit

- Ahonen ym. 2019. Kliininen hoitotyö. SanomaPro Oy. Sivut: 127-163, 404-425, 565-567, 597-605, 666-675, 725-727 (tai vastaavat aiheet Syöpätaudit-kirjasta, saatavilla oppiportista)
- ITS-materiaali, tunneilla käydyt asiat
- Yksilötehtävät

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetusta, tehtäviä, luokassa tapahtuvaa harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ITS-tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 54t opiskelijan työtä (kontaktiopetusta etä- ja lähiopetuksena, luokkaharjoittelua + yksilötehtävä)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sisätautipotilaan tai kirurgisen potilaan hoitotyön teoriaopinnot on pitänyt suorittaa hyväksytysti ennen syöpähoitotyön opintojaksoa, samoin kliininen harjoittelu.

Kurssi pitää suorittaa kokonaisuudessaan vuoden sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktitunneilla 100% (hyv/hyl)
Etukäteistehtävät tehty ja palautettu ajallaan (hyv/hyl)
Luokkaharjoittelu suoritettu (hyv/hyl)
Yksilötehtävä (0-5)
Tentti (0-5)

Arviointikriteerit ITSissä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PSHSK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K23A

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali tai opiskelijan verkosta hakema tai itse tuotettu materiaali. Kaikki materiaali tulee saataville Itslearning-oppimisympäristöön. Ei materiaalikustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöiset opppimistavoitteet ja materiaali
digioppiminen, tiimioppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunnit, valmistautuminen, kotitehtävät yht. 41h
Kurssitehtävät 40 h

Sisällön jaksotus

HUOM!

Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tuntitapaamiseen lähetetään ennen kurssin aloitusta. Samaa linkkiä käytetään kurssin kaikissa verkkotapaamisissa ja se löytyy myös itslearning-oppimisympäristöstä.
Osa opetuksesta toteutuu virtuaallitapaamisina Kanadalaisen Sheridan Collegen opiskelijoiden kanssa. Tarkemmat tiedot kurssin alkaessa,

Kurssin aihealueet:
• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in patient situations e.g. nursing procedures, patient guidance
• Field-related topics such as population health, patient communication, chronic diseases.
• Spoken interaction
• Reading and summarizing field-related material, formal English
• Professional vocabulary
• Self-reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5:
Kurssisuoritukset arvioidaan, joiden perusteella muodostuu kokonaisarvosana. Arvosanaan vaikuttavat sekä suulliset että kirjalliset suoritukset. EI lopputenttiä.
Arviointi ja palaute: Opettajan palaute, vertaispalaute
Tarkemmat tiedot kurssilla

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.02.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PSHTK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K23A

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali tai opiskelijan verkosta hakema tai itse tuotettu materiaali. Kaikki materiaali tulee saataville Itslearning-oppimisympäristöön.
Ei materiaalikustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöiset opppimistavoitteet ja materiaali
digioppiminen, tiimioppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
Suullisen esityksen suunnittelu, valmistelu, esittäminen ja vertaispalaute 15 h
Kurssitehtävät 40 h

Sisällön jaksotus

HUOM!

Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tuntitapaamiseen lähetetään ennen kurssin aloitusta. Samaa linkkiä käytetään kurssin kaikissa verkkotapaamisissa ja se löytyy myös itslearning-oppimisympäristöstä.

Kurssin aihealueet:
• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in patient situations e.g. nursing procedures, patient guidance
• Field-related topics such as Finnish Health care system, patient assessment
• Presenting
• Reading and summarizing field-related material, formal English
• Professional vocabulary
• Self-reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5:
Kurssisuoritukset pisteytetään, jonka perusteella muodostuu kokonaisarvosana. Arvosanaan vaikuttavat sekä suulliset että kirjalliset suoritukset.
Arviointi ja palaute: Opettajan palaute, vertaispalaute
Tarkemmat tiedot kurssilla

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • PSHTK23B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K23B

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali tai opiskelijan verkosta hakema tai itse tuotettu materiaali. Kaikki materiaali tulee saataville Itslearning-oppimisympäristöön. Ei materiaalikustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöiset opppimistavoitteet ja materiaali
digioppiminen, tiimioppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
Suullisen esityksen suunnittelu, valmistelu, esittäminen ja vertaispalaute 15 h
Kurssitehtävät 40 h

Sisällön jaksotus

Kurssin aihealueet:
• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in patient situations e.g. nursing procedures, patient guidance
• Field-related topics such as Finnish Health care system, patient assessment
• Presenting
• Reading and summarizing field-related material, formal English
• Professional vocabulary
• Self-reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5:
Kurssisuoritukset pisteytetään, jonka perusteella muodostuu kokonaisarvosana. Arvosanaan vaikuttavat sekä suulliset että kirjalliset suoritukset.
Arviointi ja palaute: Opettajan palaute, vertaispalaute
Tarkemmat tiedot kurssilla

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 45

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Ryhmät
 • MSHTK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K23A

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali tai opiskelijan verkosta hakema tai itse tuotettu materiaali. Kaikki materiaali tulee saataville Itslearning-oppimisympäristöön.
Ei materiaalikustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöiset opppimistavoitteet ja materiaali
digioppiminen, tiimioppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
Suullisen videotehtävän valmistelu ja toteutus 15 h
Kirjalliseen testiin valmistautuminen 10 h
Kurssitehtävät 30 h

Sisällön jaksotus

HUOM!

Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tuntitapaamiseen lähetetään ennen kurssin aloitusta. Samaa linkkiä käytetään kurssin kaikissa verkkotapaamisissa ja se löytyy myös itslarning-oppimisympäristöstä.

Kurssin aihealueet:
• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in patient situations
• Field-related topics such as Finnish Health care system, patient assessment
• Patient guidance
• Reading and writing field-related material
• Professional vocabulary
• Self-reflection, thesis abstract guidance

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5:
Arvosanaan vaikuttavat sekä suulliset että kirjalliset suoritukset.
Arviointi ja palaute: Opettajan palaute, vertaispalaute
Tarkemmat tiedot kurssilla

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Ville Vainio
Vastuuopettaja

Riitta-Liisa Lakanmaa

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Erikoisryhmien kohtaaminen kurssin oppimistavoitteet:
- Opiskelija osaa luetella erilaisia erityisryhmiä
- Opiskelija ymmärtää miten toimia erityisryhmien kanssa
- Opiskelija muistaa miten kommunikoida erityisryhmien kanssa
- Opiskelija tunnistaa eri erityisryhmien haasteet viestinnässä

Sisältö

Kun olet suorittanut tämän kurssin, tiedät:
Kuinka kohdata ja kommunikoida erilaisten erityisryhmien kanssa.
Tällä kurssilla opit näistä erityisryhmistä:
Autismin kirjon häiriö
Näkö- ja kuulovaurio
Fyysinen vamma
Kehitysvamma

Kurssi sopii erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin koulutuksessa opiskeleville. Kurssi sopii suoritettavaksi parhaiten alkuopintojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.12. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Sisällön jaksotus

Kun olet suorittanut tämän kurssin, tiedät:
Kuinka kohdata ja kommunikoida erilaisten erityisryhmien kanssa.
Tällä kurssilla opit näistä erityisryhmistä:
Autismin kirjon häiriö
Näkö- ja kuulovaurio
Fyysinen vamma
Kehitysvamma

Kurssi sopii erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin koulutuksessa opiskeleville. Kurssi sopii suoritettavaksi parhaiten alkuopintojen aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.

Hylätty (0)

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Ville Vainio
Vastuuopettaja

Riitta-Liisa Lakanmaa

Tavoitteet

Erikoisryhmien kohtaaminen kurssin oppimistavoitteet:
- Opiskelija osaa luetella erilaisia erityisryhmiä
- Opiskelija ymmärtää miten toimia erityisryhmien kanssa
- Opiskelija muistaa miten kommunikoida erityisryhmien kanssa
- Opiskelija tunnistaa eri erityisryhmien haasteet viestinnässä

Sisältö

Kun olet suorittanut tämän kurssin, tiedät:
Kuinka kohdata ja kommunikoida erilaisten erityisryhmien kanssa.
Tällä kurssilla opit näistä erityisryhmistä:
Autismin kirjon häiriö
Näkö- ja kuulovaurio
Fyysinen vamma
Kehitysvamma

Kurssi sopii erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin koulutuksessa opiskeleville. Kurssi sopii suoritettavaksi parhaiten alkuopintojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.7. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Henri Aho
 • Tarja Bergfors
 • Mari Tavasti
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Info Seeking Online Course: Information Research Guides by Turku UAS Library (https://libguides.turkuamk.fi/informationandresearchguides) as instructed in touch with the assignments
hotus.fi sivut
Kliininen hoitotyö 2023, uusin painos ilmestyy elokuussa. Luku 1.1. Näyttöön perustuva hoitotyö.
E-book:
Evidence-Based Nursing : An Introduction, edited by Nicky Cullum, et al., John Wiley & Sons, Incorporated, 2007. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/detail.action?docID=1187193.
Chapters 1-3

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Individual exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course) in Finnish only: Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam on week 50 according to the timetable. Re-exam year 2024.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Individual exam (1 cr)
Info Seeking Online Course (1 cr)

Exchange students 4 cr (Info seeking online course is only in Finnish)

Sisällön jaksotus

Weeks 45-50
Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval (in Finnish)

Schedule for Info Skills Online Course (in Finnish only)
Starting info (30 minutes): 7.11.2023
Guidance session (1 h): 30.11.2023
Info Skills Online Course ends 17.12.2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning platform (all course information)

Communication channel with teacher: email.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning café (0,5 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) approved/ failed
Learning Diary (0,5 cr) approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Group and individual exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Info Seeking Online Course (1 cr) numeral evaluation 0-5

The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Saara Laaksonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS23B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S23B
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Tiedonhankinnan verkkokurssin oppimateriaalit: https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

hotus.fi sivut
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.
E-book:
Understanding Nursing Research : Building an Evidence-Based Practice by Susan K. Grove, , Jennifer R. Gray, , and Nancy Burns. PUBLISHER Elsevier. 2014.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=2074592
Chapter 1

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Individual exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam on week 45 according to the timetable.
Re-exam 13.12 at 14–16. ICT 3rd floor A-wing.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Individual exam (1 cr)
Info Seeking Online Course (1 cr)

Sisällön jaksotus

Weeks 40-45
Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Tiedonhankinnan verkkokurssi (opetus suomeksi):
Aloitusinfo: 2.10. klo 10.30-11, OMEGA ICT_B1041
Ohjaustapaaminen (1 h): 27.10. klo 10-11 (verkossa)
Tehtävien viimeinen palautuspäivä: 5.11.2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning platform

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work:

Learning café and Learning diary (1 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Group and individual exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Info Seeking Online Course (1 cr) numeral evaluation 0-5

The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 20.11.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Henri Aho
 • Tuuli Paija
Ryhmät
 • PSHTS23V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, verkko, S23V

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

- Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.

- Finnish laws and decrees

- Articles and documents in the Its learning platform.

- hotus.fi sivut

- Huovinen ym. 2023. Kliininen hoitotyö. 11. uudistettu painos. Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.

- Grove S. et al. 2014. Understanding Nursing research: Building an Evidence-Based Practice. Chapter 1 https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=207459

Info Seeking Online Course: Information Research Guides by Turku UAS Library (https://libguides.turkuamk.fi/informationandresearchguides) as instructed in touch with the assignments

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Individual exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam on week 50 according to the timetable.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Individual exam (1 cr)
Info Seeking Online Course (1 cr)

Sisällön jaksotus

Weeks 45-50
Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Schedule for Info Skills Online Course:
Starting info (30 minutes): 6.11.23
Guidance session (1 h)
Info Skills Online Course ends: 17.12.23

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning platform

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Pre-tasks for lessons, interaction during lessons and learning café (1,5 cr) approved/ failed
Learning Diary (0,5 cr) approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Individual exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Info Seeking Online Course (1 cr) numeral evaluation 0-5

The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Tanja Vienonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTK24A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K24A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Some Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Tiedonhankinnan verkkokurssin oppimateriaalit: https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

hotus.fi sivut
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.
E-book:
Understanding Nursing Research : Building an Evidence-Based Practice by Susan K. Grove, , Jennifer R. Gray, , and Nancy Burns. PUBLISHER Elsevier. 2014.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=2074592
Chapter 1

Exam material:
Slides in ItsLearning
Etiikka hoitotyössä chapters: 2-8
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Individual exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam on week according to the timetable.
Re-exam

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Individual exam (1 cr)
Info Seeking Online Course (1 cr)

Sisällön jaksotus

Weeks 16-22
Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Tiedonhankinnan verkkokurssi (opetus suomeksi):
Aloitusinfo: 18.4. klo 11-11.30 (verkossa)
Ohjaustapaaminen (1 h): 13.5. klo 12-13 (verkossa)
Tehtävien viimeinen palautuspäivä: 2.6.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning platform

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work:

Learning café and Learning diary (1 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) group assignment to be made during a lesson approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Group and individual exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Info Seeking Online Course (1 cr) numeral evaluation 0-5

The students input and participation in the group work may have an effect on the individual grade.
The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 02.02.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Milka Erkkilä
 • Eija Suikkanen
Ryhmät
 • PSHTK24B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K24B

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Some Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Tiedonhankinnan verkkokurssin oppimateriaalit: https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

hotus.fi sivut
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.
E-book:
Understanding Nursing Research : Building an Evidence-Based Practice by Susan K. Grove, , Jennifer R. Gray, , and Nancy Burns. PUBLISHER Elsevier. 2014.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=2074592
Chapter 1

Exam material:
Slides in ItsLearning
Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. chapters: 2-8
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Group exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Group exam 14.3 at 10-12
Re-exam date will be announced later.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Group exam (1 cr)
Info Seeking Online Course (1 cr)

Sisällön jaksotus

Note that there might be some changes to this plan before the start of the course.
Weeks
Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Tiedonhankinnan perusteet -kurssi (opetus suomeksi):
Aloitusinfo (30 min): 30.1.24 aloitustapamisen yhteydessä klo 12:30
Ohjaustapaaminen (1 h): 14.2.24 klo 10 - 11 (verkossa)
Tehtävien viimeinen palautuspäivä: 3.3.24

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning platform

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work:

Learning café and Learning diary (1 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) group assignment to be made during a lesson approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Group exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Info Seeking Online Course (1 cr) numeral evaluation 0-5

The students input and participation in the group work may have an effect on the individual grade.
The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 21.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Tanja Vienonen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 tai a (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 tai b (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHSS23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S23A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1 tai a
 • Pienryhmä 2 tai b
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Some Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Tiedonhankinnan verkkokurssin oppimateriaalit: https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

hotus.fi sivut
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.
E-book:
Understanding Nursing Research : Building an Evidence-Based Practice by Susan K. Grove, , Jennifer R. Gray, , and Nancy Burns. PUBLISHER Elsevier. 2014.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=2074592
Chapter 1

Exam material:
Slides in ItsLearning
Etiikka hoitotyössä chapters: 2-8
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Individual exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam is mentioned in timetable. Exam at the school.
Re-exams will be informed later.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Exam (1 cr)
Tiedonhaun verkkokurssi (suomeksi) (1 cr)

Sisällön jaksotus

Weeks 17-22

It is mandatory to attend the INFO class in order to get all the course information and small groups.

If you are sick, inform the teacher and ask your friend to act as your "advocate" in class (he/she tells informs you what was discussed and agreed upon in the info, about small groups and your parts in group work). The representative answers in the roll call that he/she represents him/her)

Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Tiedonhankinnan verkkokurssi (opetus suomeksi)
Aloitusinfoon osallistuminen on pakollinen
Ohjaustapaaminen (1 h): 6.5. klo 10-11 (verkossa)
Tehtävien viimeinen palautuspäivä: 2.6.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin amk: kiintiö 5 opiskelijaa

ItsLearning platform

If you need to contact the teacher, please use e-mail, not ITSlearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work:

Learning café and Learning diary (1 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) group assignment to be made during a lesson approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Tiedonhaun verkkokurssi (suomeksi) 1 op, numeerinen arviointi 0-5


The students input and participation in the group work may have an effect on the individual grade.
The course grade is the average of the numeral evaluations.

Exam evaluation:
The exam starts with individual phase where individual students first answers to exam questions. Then teacher randomizes small groups for exam. --> If individual's exam answers would be assessed failed, he/she needs to participate to re-exam.

Hylätty (0)

-Tehtäviä palauttamatta ja/tai osallistumisia puuttuu. Tehtävät on palautettu myöhässä ja/tai ne eivät vastaa tehtävänantoon
-Koe hylätty (alle 50% pisteistä)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus:
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen:
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 14.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Nurminen
 • Tuulikki Hattunen
Ryhmät
 • PSHSK23A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K23A

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Some Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Tiedonhankinnan verkkokurssin oppimateriaalit: https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

hotus.fi sivut
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.
E-book:
Understanding Nursing Research : Building an Evidence-Based Practice by Susan K. Grove, , Jennifer R. Gray, , and Nancy Burns. PUBLISHER Elsevier. 2014.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=2074592
Chapter 1

Exam material:
Slides in ItsLearning
Etiikka hoitotyössä chapters: 2-8
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Individual exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam on week according to the timetable.
Re-exam

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Individual exam (1 cr)
Info Seeking Online Course (1 cr)

Sisällön jaksotus

Weeks 6-15
Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Tiedonhankinnan verkkokurssi (opetus suomeksi):
Aloitusinfo:
Ohjaustapaaminen (1 h): (verkossa)
Tehtävien viimeinen palautuspäivä:

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning platform

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work:

Learning café and Learning diary (1 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) group assignment to be made during a lesson approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Group and individual exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Info Seeking Online Course (1 cr) numeral evaluation 0-5

The students input and participation in the group work may have an effect on the individual grade.
The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Nurminen
 • Tanja Vienonen
Ryhmät
 • MSHTK24A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K24

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Some Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Tiedonhankinnan verkkokurssin oppimateriaalit: https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

hotus.fi sivut
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.
E-book:
Understanding Nursing Research : Building an Evidence-Based Practice by Susan K. Grove, , Jennifer R. Gray, , and Nancy Burns. PUBLISHER Elsevier. 2014.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=2074592
Chapter 1

Exam material:
Slides in ItsLearning
Etiikka hoitotyössä chapters: 2-8
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Individual exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam on week according to the timetable.
Re-exam

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Individual exam (1 cr)
Info Seeking Online Course (1 cr)

Sisällön jaksotus

Weeks 16-22
Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Tiedonhankinnan verkkokurssi (opetus suomeksi):
Aloitusinfo: 11.3.
Ohjaustapaaminen (1 h): 2.4. klo 13-14 (verkossa)
Tehtävien viimeinen palautuspäivä: 28.4.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning platform

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work:

Learning café and Learning diary (1 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) group assignment to be made during a lesson approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Group and individual exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Info Seeking Online Course (1 cr) numeral evaluation 0-5

The students input and participation in the group work may have an effect on the individual grade.
The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mari Tavasti
 • Tuulikki Hattunen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MSAISS23
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto, S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR HOFI

The study unit is arranged entirely in English

Objectives

The student will
• be familiar with the key concepts, values, ethical principles, and national and international guidelines in nursing
• know how to apply the values and ethical principles of nursing in nursing care, health care services and digital services
• be familiar with evidence-based practice in nursing
• know how to search for information using the most common health sciences databases

Sisältö

Contents
• Key concepts of epistemology and ethics
• Ethical approach in nursing
• Identification and handling of ethical problems
• Nursing science as a discipline
• Evidence-based practice – concepts and bases for nursing care
• Information seeking studies 1 cr

Oppimateriaalit

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Or e-book 2015. Etiikka hoitotyössä. WSOY: Helsinki. Luvut 1-8.
Some Finnish laws and decrees
Articles and documents in the Its learning platform.

Tiedonhankinnan verkkokurssin oppimateriaalit: https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

hotus.fi sivut
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.
E-book:
Understanding Nursing Research : Building an Evidence-Based Practice by Susan K. Grove, , Jennifer R. Gray, , and Nancy Burns. PUBLISHER Elsevier. 2014.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/reader.action?docID=2074592
Chapter 1

Exam material:
Slides in ItsLearning
Etiikka hoitotyössä chapters: 2-8
Huovinen ym. Kliininen hoitotyö 2023, (11. uudistettu painos). Luku 1.1.1 Näytön osa-alueet.

Opetusmenetelmät

Learning discussions
Group work and supervised discussions
Learning diary
Independent task-based work
Scientific writing
Analyzing videos
Seminar presentation
Exam
Online course on information seeking (Info Seeking Online Course): Independent learning online, individual assignments to learn to seek information efficiently

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Exam is mentioned in timetable.
Re-exams will be informed later.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

We use collaborative and individual learning methods in this course.
Learning discussions
Group work and supervised discussions
Independent reflective assignments

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work
Interaction during lessons and learning cafe (0,5 cr)
Nursing science and evidence-based practice (1 cr)
Learning Diary (0,5 cr)
Seminar report and presentation (1 cr)
Exam (1 cr)
Tiedonhaun verkkokurssi (suomeksi) (1 cr)

Sisällön jaksotus

Weeks 9-14

It is mandatory to attend the INFO class in order to get all the course information and small groups.

If you are sick, inform the teacher and ask your friend to act as your "advocate" in class (he/she tells informs you what was discussed and agreed upon in the info, about small groups and your parts in group work). The representative answers in the roll call that he/she represents him/her)

Themes:
1. Values and ethical principles in nursing
2. Moral theories and ethical dilemmas in nursing
3. Nursing science and evidence-based practice
4. Seminar work and scientific reporting
5. Information retrieval

Tiedonhankinnan verkkokurssi (opetus suomeksi)
Aloitusinfoon osallistuminen on pakollinen
Ohjaustapaaminen (1 h): (verkossa)
Tehtävien viimeinen palautuspäivä selviää ITS-alustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin amk: kiintiö 5 opiskelijaa

ItsLearning platform

If you need to contact the teacher, please use e-mail, not ITSlearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

5 cr (5 x 27h) = 135 h
1 credit is 27 hours of student work:

Learning café and Learning diary (1 cr) approved/ failed
Nursing science and evidence-based practice (1 cr) group assignment to be made during a lesson approved/ failed
Seminar report and presentation (1 cr) numeral evaluation 0-5
Exam (1 cr) numeral evaluation 0-5
Tiedonhaun verkkokurssi (suomeksi) 1 op, numeerinen arviointi 0-5


The students input and participation in the group work may have an effect on the individual grade.
The course grade is the average of the numeral evaluations.

Hylätty (0)

-Tehtäviä palauttamatta ja/tai osallistumisia puuttuu. Tehtävät on palautettu myöhässä ja/tai ne eivät vastaa tehtävänantoon

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus:
Ei osoita riittävää tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Ei osoita riittävää kykyä ymmärtää, soveltaa, perustella eikä arvioida tietoperustaa tai ne ovat virheellisiä.
Verkostoituminen:
Työskentelyssä ei ole riittävästi hyödynnetty eikä sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä ei ole tehty rakentavasti.
Opiskelija ei kykene ymmärtämään, soveltamaan eikä arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu hyvin puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Ei osallistu eikä ota vastuuta oppimisestaan.
Opiskelija ei haasta itseään ja pysyy omalla mukavuusalueellaan.
Opiskelija ei arvioi omaa osaamistaan eikä toimintaansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa tietämystä opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa, mutta tietämys jää suppeaksi.
Osoittaa kykyä ymmärtää tietoperustaa, mutta soveltaminen, perustelu ja arviointi jäävät puutteellisiksi.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on osittain hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty pääosin rakentavasti.
Opiskelija osittain ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa hoitotyön eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu osittain puutteellisesti.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Oppimistilanteisiin osallistuminen ja osittainen vastuun ottaminen omasta oppimisesta
Opiskelija haastaa osittain itseään, mutta ei pyri pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija osittain reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä useimmista opintojakson sisällöistä: näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tietoperustaa, mutta perustelu ja arviointi ovat osittain puutteellisia.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on pääosin hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija pääosin ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on pääosin arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus
Pääosin aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisvaltaisuus ja aloitteellisuus
Osoittaa monipuolista tietämystä laaja-alaisesti näyttöön perustuvasta hoitotyöstä, tiedonhallinnasta ja eettisestä toiminnasta terveydenhuollossa.
Osoittaa kykyä ymmärtää, soveltaa ja arvioida tietoperustaa sekä perustella ja arvioida toimintaa siihen nojautuen.
Verkostoituminen
Työskentelyssä on monipuolisesti hyödynnetty ja sovellettu opintojakson kannalta merkityksellistä kotimaista ja kansainvälistä tietoa, osaamista ja verkostoja.
Yhteistyökyky ja ryhmätyö
Yhteistyötä on tehty rakentavasti.
Opiskelija ymmärtää, osaa soveltaa ja kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja toimintaansa oman ammattialan eettisten ohjeiden ja hyvien käytänteiden näkökulmista.
Omia näkemyksiä ja ratkaisuja on arvioitu luotettavasti ja kriittisesti perustellen.
Päämäärätietoisuus ja kriittinen ajattelu
Aktiivinen oppimistilanteisiin osallistuminen ja hakeutuminen sekä vastuun ottaminen omasta ja yhteisestä oppimisesta
Opiskelija haastaa itseään vastuullisesti ja pyrkii pois mukavuusalueeltaan.
Opiskelija reflektoi aktiivisesti osaamistaan ja omaa toimintaansa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Mervi Rasilainen
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Henna Lehtola
Ryhmät
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin kirja Gerontologia soveltuvin osin.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, muisti- ja paloturvallinen koti esittely, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, simulaatio, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

13.2.-17.3.2023
Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op
Ravitsemuksen osuus 0.25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen/ korvaava tehtävä
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Tentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Katri Mattsson
Ryhmät
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin kirja Gerontologia soveltuvin osin.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, muisti- ja paloturvallinen koti esittely, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, simulaatio, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op
Ravitsemyksen osuus 0.25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen/ korvaava tehtävä
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Tentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 02.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
 • Johanna Kurtti
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin e-kirja Gerontologia (2023) kappaleesta Yksilön fyysinen vanheneminen, Ikään liittyvät muutokset kustakin elinjärjestelmästä, Aivojen vanheneminen ja muistisairauksien ehkäisy, Muistin muutokset ikäännyttäessä, Geriatria ja Gerontologinen hoitotyö.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, näkemisen ja kuulemisen apuvälineet, muisti- ja paloturvallinen koti esittely, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, Supersenioripäiville osallistuminen, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Viikot 36-39
Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op
Ravitsemyksen osuus 0,25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen/ korvaava tehtävä
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Ryhmä- ja yksilötentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 14.06.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Milka Erkkilä
 • Johanna Kurtti
 • Jaana Lumme
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHSS22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S22A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin kirja Gerontologia soveltuvin osin.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, muisti- ja paloturvallinen koti esittely, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, simulaatio, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op
Ravitsemyksen osuus 0,25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen/ korvaava tehtävä
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Tentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

03.12.2023 - 22.04.2024

Ajoitus

22.04.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Milka Erkkilä
 • Johanna Kurtti
 • Katri Mattsson
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S22A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin kirja Gerontologia soveltuvin osin.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, muisti- ja paloturvallinen koti esittely, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, simulaatio, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op
Ravitsemyksen osuus 0.25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen/ korvaava tehtävä
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Tentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5


Tentin kysymyksiin (essee) vastattujen vastausten arvosanan kriteerit:

5 Perustelut ja kuvailu täsmällistä ja monipuolista, paljon esimerkkejä. Teksti
etenee johdonmukaisesti.
4-3 Perustelut ja kuvailu ovat yleisellä tasolla. Yksittäisiä esimerkkejä kuitenkin
löytyy.
2-1 Perustelut epämääräisiä, kuvailu puutteellista, ei esimerkkejä.
Hylätty Perustelut puuttuvat, kuvailu ei asiaan liittyvää

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 11.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Milka Erkkilä
 • Saara Laaksonen
 • Johanna Kurtti
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 17. Avoin AMK: 0.)
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S22B
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin e-kirja Gerontologia (2023) kappaleesta Yksilön fyysinen vanheneminen, Ikään liittyvät muutokset kustakin elinjärjestelmästä, Aivojen vanheneminen ja muistisairauksien ehkäisy, Muistin muutokset ikäännyttäessä, Geriatria ja Gerontologinen hoitotyö.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, näkemisen ja kuulemisen apuvälineet, muisti- ja paloturvallinen koti esittely, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, simulaatio, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Viikot 13-17
Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op hyväksytty/ täydennettävä
Ravitsemyksen osuus 0,25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen/ korvaava tehtävä
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Ryhmä- ja yksilötentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Minna Kummunsalo
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTS22V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S22V
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin kirja Gerontologia soveltuvin osin.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, simulaatio, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op
Ravitsemuksen osuus 0,25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen/ korvaava tehtävä
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Tentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

25.01.2024 - 24.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Milka Erkkilä
 • Jaana Lumme
Ryhmät
 • MSAISS22
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S22

Tavoitteet

Gerontologinen hoitotyö 3 op

Tavoitteet
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen hoidossa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden ravitsemusta eri tilanteissa yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää ja tunnistaa keskeisimmät kehitysvammat ja vammautumisesta aiheutuvat muutokset sekä hoitotyön auttamismenetelmät

Sisältö

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Itsistä.
Duodecimin Oppiportin kirja Gerontologia soveltuvin osin.
Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. (www.vrn.fi)

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, muisti- ja paloturvallinen koti esittely, luokkatyöpaja, simulaatio-opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaan. Uusintatentit sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, tiimityöskentely ja simulaatio-oppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilötehtäviä, Oppiportin verkkokurssit, työpajat, simulaatio, ryhmätyöskentely.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
• Ikääntyneen hoito, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Geroteknologia
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät 0,75 op
Ravitsemyksen osuus 0,25 op
Työpajat 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Simulaatio 0,5 op: pakollinen osallistuminen
Tentti 1 op: numeerinen arviointi 0-5

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riia Lamminmäki
 • Katri Mattsson
 • Henna Lehtola
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • MSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21B
 • MSAISS22
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S22
 • PSHTK21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21B
 • PSHTK21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21C
 • PSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K21A
 • MSHTK21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K21A
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP GEHO

Tavoitteet
• opiskelija syventää tietojaan ikäpolitiikasta, ikäihmisten palvelujärjestelmästä ja ikääntyneen hoitotyöstä
• tietää vanhenemisen fysiologian ja vanhenemismuutosten yhteydet sairauksien ilmenemismuotoihin ja hoidon ongelmiin
• perehtyy ikääntyneiden hoidossa huomioitaviin erityiskysymyksiin kuten kaltoinkohtelu, tapaturmien ehkäisy
• syventää valmiuksiaan ikääntyneiden turvallisessa lääkehoidossa
• tietää geroteknologian mahdollisuudet ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi hyödyntäen moniammatillista verkostoa
• osaa tehdä kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn kartoituksen ja sen pohjalta suunnitella hoidon ja palvelun suunnittelua, koordinointia, toteutusta ja arviointia
• Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan ikääntyneen potilaan hoidontarpeen ja pystyy itsenäisesti tekemään päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä
• Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
• Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
• Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
• Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
• Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
• Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Kirja: Gerontologia ( Heikkinen, Rantanen ) / saatavilla Duodecim, Oppiportti
Kirja: Muistisairaan hoito (duodecim, Oppiportti)
Oppimisalustan materiaali
Gerontologia-lehti
Opiskelijan tuottama materiaali
Muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

Pari- ja ryhmätyöt
Learning cafe
Tutkimuspiiri
Luento-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h= 135 h opiskelijan työtä, josta 24 h tapahtuu etäyhteydellä lähiopetuksena

Sisällön jaksotus

Pääsisältöjä ovat
- Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
- Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
- Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
- Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
- Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
- Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
- Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset
Opintojakson yhteydessä mahdollisuus osallistua Selkokahvilan pitoon Sunklinikan järjestämänä Senioripäivänä 28.9. Tarkoituksena on vetää "selkokahvila" ihmisille, joilla on afasia (tulevat Aivoliiton Juttutuvista). Tätä tapahtumaa ohjaa Riia Lamminmäki. Lisätietoa asiasta opintojakson alkaessa.

AJOITUS: vkot 35-39 lähiopetuskerrat ti ja to klo 15.30-18

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyl - 5
- aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille
- opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytysti
- osallistuminen ryhmätyöskentelyyn

Esitietovaatimukset

Sisätautipotilaan hoitotyön opinnot ja gerontologisen hoitotyön / ikääntyneen hoitotyön perusopintojen kurssi tulee olla suoritettuina.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoito

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
 • Henna Lehtola
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT OPINNOT 5 OP GEHO

Tavoitteet
• opiskelija syventää tietojaan ikäpolitiikasta, ikäihmisten palvelujärjestelmästä ja ikääntyneen hoitotyöstä
• tietää vanhenemisen fysiologian ja vanhenemismuutosten yhteydet sairauksien ilmenemismuotoihin ja hoidon ongelmiin
• perehtyy ikääntyneiden hoidossa huomioitaviin erityiskysymyksiin kuten kaltoinkohtelu, tapaturmien ehkäisy
• syventää valmiuksiaan ikääntyneiden turvallisessa lääkehoidossa
• tietää geroteknologian mahdollisuudet ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi hyödyntäen moniammatillista verkostoa
• osaa tehdä kokonaisvaltaisen hoidon tarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn kartoituksen ja sen pohjalta suunnitella hoidon ja palvelun suunnittelua, koordinointia, toteutusta ja arviointia
• Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan ikääntyneen potilaan hoidontarpeen ja pystyy itsenäisesti tekemään päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä
• Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Sisältö
• Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
• Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
• Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
• Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
• Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
• Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Kirja: Gerontologia ( Heikkinen, Rantanen ) / saatavilla Duodecim, Oppiportti
Kirja: Muistisairaan hoito (duodecim, Oppiportti)
Oppimisalustan materiaali
Gerontologia-lehti
Opiskelijan tuottama materiaali
Muu ajankohtainen materiaali

Opetusmenetelmät

Pari- ja ryhmätyöt
Tutkimuspiiri
Oppimispäiväkirja
Luento-opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h= 135 h opiskelijan työtä, josta 30 h tapahtuu etäyhteydellä lähiopetuksena

Sisällön jaksotus

Pääsisältöjä ovat
- Ikääntymiseen liittyvät sairaudet ja toimintakyvyn muutokset
- Ikääntyneiden hoidon erityiskysymyksiä
- Ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet
- Geronteknologia ikääntyneen omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukena
- Ikääntyneen toimintakyvyn ja terveyden kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen
- Akuutisti sairastuneen ikääntyneen hoidontarpeen arviointi ja hoito
- Ikääntyneen hoitamisen eettiset kysymykset

AJOITUS: vkot 2-6 lähiopetuskerrat ti ja to klo 15.30-18

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyl - 5
- aktiivinen osallistuminen kontaktitunneille
- opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytysti
- osallistuminen ryhmätyöskentelyyn

Esitietovaatimukset

Sisätautipotilaan hoitotyön opinnot ja gerontologisen hoitotyön / ikääntyneen hoitotyön perusopintojen kurssi tulee olla suoritettuina.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Nousiainen
 • Sari Mäkinen
Ryhmät
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana ja viimeistään viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Nousiainen
 • Sari Mäkinen
Ryhmät
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana ja viimeistään viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Nikunen
 • Päivi Matikainen
Ryhmät
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana ja viimeistään viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 20.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Kati Lahtinen
 • Satu Halonen
Ryhmät
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Ville Vainio
 • Maija Valta
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana ja viimeistään viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

27.02.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Saara Laaksonen
Ryhmät
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana ja viimeistään viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

28.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Forsbacka
 • Mirka Toivonen
Ryhmät
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Nikunen
 • Tiina Pelander
Ryhmät
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta SunHarkassa

Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Työkengät ja nimineulan opiskelija hankkii itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija Valta
 • Päivi Matikainen
Ryhmät
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana ja viimeistään viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riikka Teuri
 • Tuuli Paija
Ryhmät
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut.
Lääkelaskujen (lääkehoidon perusteet) hyväksytty suoritus.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua tai yksikön ohjeistuksen mukaan

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta SunHarkassa
- Arvioinnissa noudatetaan erillisiä harjoittelun arviointikriteereitä, jotka löytyvät Meesistä sekä SunHarkasta.

Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina ja tunnit suoritettuna
- Kliininen oppimistehtävä palautetaan Itsiin

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä ja kliininen oppimistehtävä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Kuvallinen henkilökortti ja työkengät mukaan.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sairaanhoitajaopiskelijan arvioitavat osaamisalueet:
- asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen
- näyttöön perustuva kliininen osaaminen ja tietoon perustuva päätöksenteko
- terveyden edistäminen, opetus ja ohjausosaaminen ja digitaaliset palvelut
- yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja monikulttuurisuus
- sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, turvallisuus, kestävä kehitys ja yrittäjyys

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Annika Luomala
 • Mervi Rasilainen
Ryhmät
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Henna Lehtola
Ryhmät
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot ja prekliiniset harjoittelut
Kliiniseen oppimistehtävään osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu
Kliininen oppimistehtävä

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Oppimistehtävän laatiminen ja palauttaminen jakson loppuun mennessä
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta SunHarkassa

Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Kliininen oppimistehtävä tehdään harjoittelujakson aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Työkengät ja nimineulan opiskelija hankkii itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen,
näyttöön perustuva kliininen osaaminen,
opetus ja ohjausosaaminen,
yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja
hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Kummunsalo
 • Mervi Rasilainen
 • Teija Franck

Tavoitteet

HOITOTYÖ PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 8 OP PETHA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Harjaantuu asiakaskeskeisen hoidon ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (esim. palliatiivisessa hoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten hoidossa, kotihoidossa, kotisairaala, ym.) julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa sekä erilaisissa projekteissa
• Osaa auttaa ja tukea erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa omat voimavaransa ja osaamisensa rajat
• Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämiseen liittyvää ohjausta
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa työympäristöissä
• Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä
• Sitoutuu yrittäjämäiseen toimintaan erilaisissa oppimisympäristöissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla (lääkehoitopassi)

Sisältö

Sisältö:
• hoitotyön keskeisten toimintojen harjoittelu oppimisympäristön ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelu potilaan/asiakkaan kanssa
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen perusteiden harjoittelua potilaan/asiakkaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tunteminen ja palveluohjauksen harjoittelua asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääkehoidon ja nestehoidon perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Markela
 • Tiina Pelander
 • Teija Franck
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- LT yhteistyön materiaalit Itslearningissa
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h
- LT yhteistyönä toteutettava luento 3h

Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö) 2h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: materiaaliin perehtyminen 8h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 24h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 35, jatkuu ohjattujen harjoitteluiden jälkeen viikolle 49

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset
- Vuorovaikutus ja erilaiset vastaanottotilanteet yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan (LT) kanssa toteutuva luento
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö)

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari: aktiivinen osallistuminen: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Pelander
 • Katri Mattsson
 • Teija Franck
Ryhmät
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- LT yhteistyön materiaalit Itslearningissa
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h
- LT yhteistyönä toteutettava luento 3h

Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö) 2h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: materiaaliin perehtyminen 8h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 24h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 35-39

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset
- Vuorovaikutus ja erilaiset vastaanottotilanteet yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan (LT) kanssa toteutuva luento
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö)

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari: aktiivinen osallistuminen: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Salo IoT Campus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Markela
 • Tiina Pelander
 • Teija Franck
Ryhmät
 • PSHSS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, verkko, S21V

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- LT yhteistyön materiaalit Itslearningissa
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h
- LT yhteistyönä toteutettava luento 3h

Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö) 2h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: materiaaliin perehtyminen 8h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 24h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 35-39

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset
- Vuorovaikutus ja erilaiset vastaanottotilanteet yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan (LT) kanssa toteutuva luento
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö)

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari: aktiivinen osallistuminen: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
Ryhmät
 • MSAISS21
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, monimuoto S21

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento 2h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h


Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 35h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona


Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl


- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Pelander
 • Katri Mattsson
 • Teija Franck
Ryhmät
 • PSHTS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21A

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- LT yhteistyön materiaalit Itslearningissa
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h
- LT yhteistyönä toteutettava luento 3h

Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö) 2h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: materiaaliin perehtyminen 8h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 24h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 35, jatkuu ohjatun harjoittelun jälkeen viikoille 48

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset
- Vuorovaikutus ja erilaiset vastaanottotilanteet yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan (LT) kanssa toteutuva luento
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö)

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari: aktiivinen osallistuminen: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Pelander
 • Tuuli Paija
 • Teija Franck
Ryhmät
 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- LT yhteistyön materiaalit Itslearningissa
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h
- LT yhteistyönä toteutettava luento 3h

Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö) 2h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: materiaaliin perehtyminen 8h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 24h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 35-39

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset
- Vuorovaikutus ja erilaiset vastaanottotilanteet yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan (LT) kanssa toteutuva luento
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö)

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari: aktiivinen osallistuminen: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Pelander
 • Eeva Hevonoja
 • Teija Franck
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTS21C
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21C
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- LT yhteistyön materiaalit Itslearningissa
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h
- LT yhteistyönä toteutettava luento 3h

Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö) 2h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: materiaaliin perehtyminen 8h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 24h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 35, jatkuen ohjattujen harjoitteluiden jälkee viikolle 48.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset
- Vuorovaikutus ja erilaiset vastaanottotilanteet yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan (LT) kanssa toteutuva luento
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö)

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari: aktiivinen osallistuminen: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Markela
 • Tiina Pelander
 • Teija Franck
Ryhmät
 • PSHTS21V
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- LT yhteistyön materiaalit Itslearningissa
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h
- LT yhteistyönä toteutettava luento 3h

Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö) 2h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: materiaaliin perehtyminen 8h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 24h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.


Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset
- Vuorovaikutus ja erilaiset vastaanottotilanteet yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan (LT) kanssa toteutuva luento
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari (LT yhteistyö)

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- LT yhteistyönä toteutettava simulaatio

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. LT yhteistyönä toteutettava simulaatio: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Tapahtui eräällä vastaanotolla -seminaari: aktiivinen osallistuminen: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Hevonoja
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kettunen. 2023. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 7-11)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 12-67) (Huom! Tenttialueeseen eivät kuulu seuraavat:
Uloshengityksen hiilidioksidin mittaaminen ja Verikaasuanalyysi s. 26-34; eivätkä
2.2.6 Tarvittavat lisätutkimukset s.58-62)
*3. Potilasturvallisuuden varmistaminen hoidon tarpeen arvioinnissa (s. 68-79)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
* Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
* Ihoinfektiot
* Virtsatieinfektiot
Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksista

Muu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento 2h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa: itsenäinen valmistautuminen ja aktiivinen keskustelu alustalla 10h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 25h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 12-16.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset


Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Itsenäinen tehtävä: Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa: aktiivinen osallistuminen keskusteluun kriteerien mukaisesti: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tuuli Paija
Ryhmät
 • PSHTK22B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, K22B

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kettunen. 2023. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 7-11)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 12-67) (Huom! Tenttialueeseen eivät kuulu seuraavat:
Uloshengityksen hiilidioksidin mittaaminen ja Verikaasuanalyysi s. 26-34; eivätkä
2.2.6 Tarvittavat lisätutkimukset s.58-62)
*3. Potilasturvallisuuden varmistaminen hoidon tarpeen arvioinnissa (s. 68-79)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
* Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
* Ihoinfektiot
* Virtsatieinfektiot
Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksista

Muu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento 2h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa: ennakkomateriaaliin perehtyminen 10h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 25h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla 2-6.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset


Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona
- Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 4. Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Hevonoja
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kettunen. 2023. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 7-11)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 12-67) (Huom! Tenttialueeseen eivät kuulu seuraavat:
Uloshengityksen hiilidioksidin mittaaminen ja Verikaasuanalyysi s. 26-34; eivätkä
2.2.6 Tarvittavat lisätutkimukset s.58-62)
*3. Potilasturvallisuuden varmistaminen hoidon tarpeen arvioinnissa (s. 68-79)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
* Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
* Ihoinfektiot
* Virtsatieinfektiot
Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksista

Muu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 2h
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento 2h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 6h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa: itsenäinen tehtävä 10h

Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 25h

Sisällön jaksotus

HUOM! Toteutussuunnitelma saattaa päivittyä vielä ennen opintojakson alkua.


Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset


Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona


Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Itsenäinen tehtävä: Eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa. hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Verkkotentti: hyl / 1-5

Tentin arvosana muodostaa muuten hyväksytysti suoritetun kurssin kokonaisarvosanan.

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu 1.6.24 mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia (kirjattu erikseen jokaiseen tehtävänantoon).

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 26.02.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 21.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katri Mattsson
Ryhmät
 • PSHSK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, K22A

Tavoitteet

Hoitotyö vastaanotto- ja kotiin vietävissä palveluissa 3 op HOVA

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin sekä ohjata asiakkaita tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottotoiminnassa
• Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tukea asiakkaan suunnitelmallista omahoitoa ja hoitoon sitoutumista vastaanottotoiminnassa
• Osaa hyödyntää vastaanottotoiminnassa sähköisiä palveluita ja viestintäteknologiaa osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa
• Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
• Osaa toimia työ- ja potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla vastaanottotoiminnassa
• Syventää osaamistaan potilaan peruselintoimintojen kliinisessä tutkimisessa, välineistön käytössä, voinnin seurannassa ja hyödyntää niitä potilaan hoitamisessa
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti kotiolosuhteissa

Sisältö

Sisältö
• Potilaan haastattelu ja yleistilan kartoittaminen
• Asiakaslähtöinen toiminta potilaan ja hänen omaistensa kohtaamisessa
• Puhelin, chat, video-ohjaus, digipalvelut ohjausmenetelmänä
• Voimavaraistava potilasohjaus- ja opetus sekä omahoidon tukeminen
• kotihoito ja kotisairaalatoiminnan keskeiset auttamismenetelmät
• eettisten periaatteiden soveltaminen kotiin vietävissä palveluissa

Prekliininen harjoittelu
Hoidon tarpeen arviointi ja potilaan kliininen tutkiminen 1 op
Hoidontarpeen arviointi vastaanottotilanteessa:
o Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE
o Kiireellisyysluokitus ABCDE
o NEWS
• Potilaan kliininen tutkiminen:
o Peruselintoimintojen tunnistaminen ja tutkiminen: verenkierto, hengittäminen, tajunta, aineenvaihdunta/eritys, vatsa, tules, KNK, silmä, neurologia
o Kliinisen tutkimisen välineet

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
- Hoidon tarpeen arviointia koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kotihoitoa ja kotisairaalaa koskevat luennot ja materiaalit Itsissä
- Kirjasta Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. 2018. Oireista työdiagnoosiin – Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro tai E-kirja seuraavat luvut:
* 1. Potilaan tutkimisen perusteet (s. 10-18)
* 2. Potilaan tutkiminen (s. 19-62)
- Käypä hoito -suositukset (soveltuvin osin):
• Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
• Ihoinfektiot
• Virtsatieinfektiot
- Huom! Tenttiin tulee myös kysymyksiä prekliinisten harjoitustuntien materiaaleista ja harjoituksistaMuu oppimateriaali Itsissä

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teorialuennot, pienryhmätyöskentely, taitopajatyöskentely, simulaatiot, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti lukujärjestyksen mukaisesti, uusinnoista sovitaan erikseen.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Käänteinen oppiminen, simulaatiopedagogiikka, case-pohjainen oppiminen, innovaatiopedagogiikka.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

HOVA/HOVAP 3 op tarkoittaa 81h opiskelijan työtä.

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento 3h
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento 2h
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmätyöskentely ja esitykset 5h

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkotehtävät ja materiaaliin perehtyminen 12h
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona: ennakkotehtävä ja materiaaliin perehtyminen 12h


Verkkotentti ja siihen valmistautuminen: 35h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan viikoilla

Teorialuennot:
- Terveysteknologia kotiin vietävissä palveluissa: aktivoiva teorialuento
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen: aktivoiva teorialuento
- Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: opiskelijoiden pienryhmäesitykset

Itsenäinen opiskelu ja prekliiniset harjoitustunnit: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen
- Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko
- Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa:
- Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona


Verkkotentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pienryhmäesitys Sähköiset palvelut ja viestintäteknologia osana asiakkaan ohjausta ja hoitoa: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 1. Potilaan kliininen tutkiminen ja päätöksenteko: ennakovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 2. Hoidon tarpeen arviointi etänä ja vastaanottotoiminnassa: ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl
- Prekliininen harjoitustunti 3. Hoidon tarpeen arviointi ja hoito potilaan kotona (simulaatiot): ennakkovalmistautuminen ja aktiivinen osallistuminen harjoitustuntiin: hyv/hyl


- Verkkotentti: hyl / 1-5

Hylätty (0)

- Osallistumisia tai suoritteita puuttuu tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä
- Suoritteet eivät täytä niille erikseen asetettuja vaatimuksia

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Nousiainen
 • Sari Mäkinen
Ryhmät
 • PSHSS21A
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21A

Tavoitteet

HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 7 OP ERI1

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan eri ympäristöissä tukien vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Syventää tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa työskennellessään osana moniammatillista tiimiä
• Osaa toteuttaa ohjattuna lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa
• Hallitsee lapsen, nuoren ja perheiden tukemisen ja ohjauksen erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjaantuu tekemään hoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä lapsen, nuorten ja perheen ja eri ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja lapsen ja nuoren terveyden edistämiseksi.
• On sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen näyttöön perustuvaan tietoon lapsen ja nuoren hoitotyössä

Sisältö

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan ohjaustilanteet ja -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten hoitotyön tietoperustan soveltaminen hoitotyössä huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien hoitotyön toimintojen harjoittelu huomioiden eri potilasryhmien erityispiirteet ja potilasturvallisuus
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulosten hyödyntäminen hoidollisen päätöksenteon tukena
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä ja hoitotyön kehittämisessä
• Tavallisimpien lasten ja nuorten sairauksien ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja arviointi
• Suullinen ja kirjallinen tiedottaminen.
• Lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidon toteuttaminen ohjattuna
• Terveysteknologian hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot, prekliiniset harjoittelut ja ohjatut harjoittelut.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:

Ennen jakson alkua:
- CV:n laatiminen ja pitäminen aktiivisena harjoittelujakson loppuun asti
- Perehdytystunnille osallistuminen
- Yhteyden ottaminen omaan harjoitteluyksikköön viimeistään 2 viikkoa ennen jakson alkua

Jakson aikana:
- Aktiivinen opiskelu harjoitteluyksikössä
- Henkilökohtaisten tavoitteiden laatiminen SunHarkassa
- Työvuorojen laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa
- Väliarviointiin osallistuminen ja itsearviointi, kirjaaminen arviointikeskusteluun SunHarkassa
- Loppuarviointiin osallistuminen ja itsearviointi SunHarkassa
- Ohjaajan vahvistus hyväksytystä harjoittelujaksosta ohjaaville opettajille


Jakson jälkeen:
- Palautetunnille osallistuminen
- SunHarkka kirjaukset valmiina

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu käytännössä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Matkakustannukset opiskelija kustantaa itse.
Nimineula ja työkengät opiskelija hankkii itse.
Suojavaatteet saa harjoitteluyksiköstä.
Mahdolliset poissaolot harjoittelussa korvataan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Asiakaslähtöinen, eettinen ja ammatillinen osaaminen, näyttöön perustuva kliininen osaaminen, opetus ja ohjasuosaaminen, yhteistyöosaaminen sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitotyön kehittäminen arvioinnin kohteina.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 10.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Nousiainen
 • Sari Mäkinen
Ryhmät
 • PSHSS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Salo, S21B

Tavoitteet

HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 7 OP ERI1

Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö

Tavoitteet:
Opiskelija
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan eri ympäristöissä tukien vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Syventää tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa työskennellessään osana moniammatillista tiimiä
• Osaa toteuttaa ohjattuna lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa
• Hallitsee lapsen, nuoren ja perheiden tukemisen ja ohjauksen erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjaantuu tekemään hoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä lapsen, nuorten ja perheen ja eri ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja lapsen ja nuoren terveyden edistämiseksi.
• On sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen näyttöön perustuvaan tietoon lapsen ja nuoren hoitotyössä

Sisältö

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan ohjaustilanteet ja -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten hoitotyön tietoperustan soveltaminen hoitotyössä huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien hoitotyön toimintojen harjoittelu huomioiden eri potilasryhmien erityispiirteet ja potilasturvallisuus
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulosten hyödyntäminen hoidollisen päätöksenteon tukena
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä ja hoitotyön kehittämisessä
• Tavallisimpien lasten ja nuorten sairauksien ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja arviointi
• Suullinen ja kirjallinen tiedottaminen.
• Lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidon toteuttaminen ohjattuna
• Terveysteknologian hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Oppimateriaalit

Aikaisemmat teoriaopinnot, prekliiniset harjoittelut ja ohjatut harjoittelut.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä on 203h, joka sisältää:
- perehdytyksen 2h
- harjoittelupalautteen 2h
- jobiilin ja CV:n päivittämisen 2h
- loput tunnit (197h) ohjattua harjoittelua sovitussa harjoitteluyksikössä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus ed