Siirry suoraan sisältöön

Naisen hoito- ja kätilötyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY29-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Hanna Koivikko
  • Satu Halonen

Ryhmät

  • AVOKATIK24
    Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Naisen hoito- ja kätilötyö 5 op KNAKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Tunnistaa eri-ikäisten naisten terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä
· Edistää naisen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää naisen terveyden merkityksen koko perheen terveyden kannalta
· Osaa naistentautipotilaan hoitoprosessin
· Osaa kohdata kulttuuritaustaltaan erilaisia yksilöitä ja perheitä, ja ymmärtää kulttuuristen piirteiden moninaisuuden kätilötyössä
· Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan naisen voinnin muutoksia sekä osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla moniammatillisesti
· Osaa toimia kätilötyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti
· Osaa ohjata naista ja kumppania perhesuunnittelussa asiakaslähtöisesti

Sisältö

Sisältö

Seksuaali- ja lisääntymisterveys naisen eri elämänvaiheissa
• Naisen elämänkaareen liittyvät terveysriskit, ongelmat ja kätilötyö
• Nais- ja perhelähtöisyys
• Perheiden moninaisuus
• Kätilötyön ammatilliset arvot, eettiset ohjeet ja periaatteet ja niiden mukainen toiminta
• Yksilön, perheen ja yhteiskunnan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kulttuuriset tekijät
• Kulttuuriset voimavarat ja haasteet naisen hoitotyössä
• Eettiset ristiriitatilanteet kätilötyössä

Gynekologisen potilaan kätilötyö
• Naistentautien hoitoympäristöt ja hoitopolut
• Gynekologisen potilaan hoitoprosessin erityispiirteet
• Gynekologiset sairaudet ja niiden hoito
• Lapsettomuus ja sen hoito
• Raskauden keskeytyminen ja keskeyttäminen ja niiden hoito
• Kliiniset taidot naistentautipotilaan hoidossa
• Gynekologia ja endokrinologia

Perhesuunnittelu
• Raskauden ehkäisytarpeen määrittely ja raskauden ehkäisymenetelmät
• Seksitautien ehkäisy

Oppimateriaalit

Kätilötyö 2021 -Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä (toim.). Edita. Helsinki. s- 26-30.

Theories and perspectives for Midwifery a Nordic view. 2022, Lundgren, Blix, Gottfredsdóttir & Aagaard Nohr (Eds).Studentlitteratur AB Lund. Latvia.

DOMINO lähisuhdeväkivallan verkkokurssi

Tiedolla. taidolla, tunteella Suomen Kätilöliiton julkaisu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL verkkojulkaisut

Teemoihin soveltuen:

Käypä hoito -suositukset

Terveyskirjasto

Terveysportti/ Oppiportti

Terveyskylän Naistalo

Väestöliitto


Muita lähteitä:

Viisaat Valinnat (Viva) -Hedelmällisyys: https://viva.tamk.fi/portfolio/nuori-ala-missaa-tata/

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-sukuelinten-silpomisen-estaminen

Koukkula, M. & Klemetti, R. 2019. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma. STM. Julkaisuja. 1/2019 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161355

WHO Clinical handbook FGM: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241513913-eng.pdf?ua=1

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162499/OM_2020_15_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vigor-hankkeen video materiaali ympärileikkauksen puheeksiotosta: https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA

Kulttuurisensitiivinen työote THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

Leino-Kilpi H & Välimäki M 2009. Etiikka hoitotyössä. 5. uudistettu painos. Helsinki .WSOY.

Louhiala P & Launis V 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka . Helsinki. Edita Prima.

Opetusmenetelmät

Oppimistapaamiset (ennakkovalmistautuminen)
Pienryhmätehtävät
Itsenäinen työskentely
Pienoisseminaari
Verkko-oppiminen
Opintokäynnit
Verkkotentti

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info 2h
Oppimiskeskustelut 9h
Seminaari 3h
Opintokäynnit 6h

Itsenäinen työskentely 115h

Yht: 135 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu vk 2- 9. Lähi- tai etätapaamiset toteutuvat keskiviikkoisin ja/ tai torstaisin. Ajankohdat tarkentuvat lukujärjestysten julkaisun jälkeen.

Muutokset mahdollisia.

Info

Oppimistapaamiset

Pienoisseminaari

Mahdolliset opintokäynnit:

TYKS Seri-keskus ja Mehiläinen Felicitas lapsettomuusklinikka,
ajankohdat tarkentuvat myöhemmin

Integroituu yksi Kätilötyön syventävä simulaatiokerta

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentti arvioidaan numeerisesti T1-K5.
Muut tehtävät hyväksytty/hylätty