Siirry suoraan sisältöön

Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO66-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Mari Hiekko

Ryhmät

 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
 • 30.08.2023 08:00 - 12:00, Teoria Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 04.09.2023 12:00 - 14:00, Teoria Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 14.09.2023 09:00 - 12:00, Teoria Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 20.09.2023 09:00 - 12:00, Teoria Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 25.09.2023 08:00 - 10:00, Teoria, ETÄNÄ, Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 03.10.2023 10:00 - 12:00, Itsenäinen teoria, Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 06.10.2023 08:00 - 16:00, Ryhmätyön työstäminen, Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 23.10.2023 10:00 - 12:00, Teoria Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 26.10.2023 08:00 - 12:00, Teoria Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 26.10.2023 10:00 - 11:30, Vieraileva luennoitsija Terveystalo Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 02.11.2023 08:00 - 10:00, TYÖPAJA ICT_A3027/ Teoria Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 02.11.2023 10:00 - 12:00, TYÖPAJA ICT_A3027 / Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001
 • 10.11.2023 10:00 - 12:00, ETÄTENTTI, ITS, Kliininen näytteenotto ja vierianalytiikka 1 TH00CO66-3001

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee terveydenhuollon arvot, eettiset periaatteet ja tavoitteet ja tietää, miten toimia niiden mukaisesti
- osaa kuvata kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheet
- osaa kliinisten näytteiden näytteenottotavat sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida keskeisiä näytteenottotilanteita
- osaa kuvata asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tietää potilasturvallisuutta koskevan lainsäädännön
- tietää preanalyyttisten tekijöiden merkityksen laboratoriotutkimuksen luotettavuuteen
- osaa toimia terveydenhuollon monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
- ymmärtää laadunvarmistuksen merkityksen laboratoriotyön prosessissa
- tunnistaa potilasturvallisuuteen ja asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä näytteenottotilanteessa ja osaa huolehtia työyhteisön sekä ympäristön turvallisuudesta
- osaa tehdä yleisimpiä vieritestejä sekä tulkita ja arvioida niiden tuloksia
- ymmärtää ergonomian osana työhyvinvointia
- osaa kertoa välinehuollosta
- osaa perustella oman ja ammattialansa toimintaa näyttöön perustuen

Sisältö

- bioanalyytikon ammattietiikka ja eettiset ohjeet
- asiakkaan ja näytteen kulku kliinisessä laboratoriossa
- näytemateriaalit, näytteenottovälineistö
- asiakkaan kohtaaminen, hyvä asiakaspalvelu, asiakkaan oikeudet ja osallisuus palvelujärjestelmissä
- potilasturvallisuus: toimintatavat potilaan/asiakkaan tunnistamisessa ja näytteiden identifioinnissa, tietojärjestelmät, salassapito
- asiakkaan ohjaus näytteenottoon, preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutus tutkimustuloksiin
- sentrifuugin toimintaperiaate ja käyttö
- näytemateriaalin turvallinen ja laadukas käsittely
- turvallinen näytteenotto asiakkaan, näytteenottajan ja ympäristön näkökulmasta
- laskimo- ja ihopistosnäytteenotto
- yleisimmät vieritestit
- aseptiikka
- ergonomia
- jätehuolto
- potilaan pelon lieventäminen
- näyttöön perustuva toiminta kliinisen laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan verkkoalustalla

Opetusmenetelmät

e-learning
lähioppiminen
itsenäinen oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista suorittaa opintojakson lukujärjestykseen merkittynä tenttipäivänä tai kahtena seuraavana tentin jälkeisenä uusintatenttipäivänä. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta tai ei osallistu uusintaan kahden uusintakoetilaisuuden aikana, katsotaan uusintakerrat käytetyiksi ja opiskelija osallistuu uudelleen opintojaksolle seuraavan ryhmän mukana.

Kansainvälisyys

lähiopetus
pari- ja ryhmätyöskentely
tentti
teorian ja laboraation integrointi
verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 5 op, 133 h
1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä

Työ jakaantuu:
lähiopetukseen
pari- ja ryhmätehtäviin
verkko-, ym muihin tehtäviin
tenttiin valmistautumiseen ja tenttiin
itsenäiseen opiskeluun

Sisällön jaksotus

- bioanalyytikon ammattietiikka ja eettiset ohjeet
- asiakkaan ja näytteen kulku kliinisessä laboratoriossa
- näytemateriaalit, näytteenottovälineistö
- asiakkaan kohtaaminen, hyvä asiakaspalvelu, asiakkaan oikeudet ja osallisuus palvelujärjestelmissä
- potilasturvallisuus: toimintatavat potilaan/asiakkaan tunnistamisessa ja näytteiden identifioinnissa, tietojärjestelmät, salassapito
- asiakkaan ohjaus näytteenottoon, preanalyyttiset tekijät ja niiden vaikutus tutkimustuloksiin
- näytemateriaalin turvallinen ja laadukas käsittely
- turvallinen näytteenotto asiakkaan, näytteenottajan ja ympäristön näkökulmasta
- laskimo- ja ihopistosnäytteenotto
-gynekologinen näytteenotto
- yleisimmät vieritestit
- aseptiikka
- ergonomia
- potilaan pelon lieventäminen
- näyttöön perustuva toiminta kliinisen laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa

30.9.2023-10.11.2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tämä opintojakso on suoritettava hyväksytysti ennen kuin kliininen näytteenotto- ja vierianalytiikka 2 -opintojakson suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksopalaute

Opintojakson kuluessa opiskelija voi vaikuttaa opintojakson toteutukseen antamalla suullista tai kirjallista palautetta sähköpostilla opettajalle. Opintojakson loppupalaute kerätään Spark-työkalun avulla Pepissä.

Hylätty (0)

Vähitään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy
- Opiskelijan suorittama opintojakson tentti on hylätty
- Opiskelijalla on verkko- tai muita tehtäviä suorittamatta tai jokin suorituksista hylätty.
- Opiskelija ei ole osallistunut pari- tai ryhmätehtävien tekemiseen tai jokin suorituksista hylätty.
- Opiskelijalla on selkeitä tiedollisia/taidollisia puutteita laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisesta vaiheesta tai terveydenhuollon arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisesta
- Opiskelija ei osaa kuvata tekijöitä, joilla varmistetaan vastuullinen ja turvallinen näytteenotto asiakkaan/potilaan tai työympäristön/ympäristön näkökulmasta ja toimia niiden mukaisesti
- Opiskelija ei kykene suunnittelemaan turvallista näytteenottotilannetta tai huomioimaan aseptisia ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
- Opiskelija ei osaa kuvata keskeisimpiä näytemateriaaleja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tiedoissaan ja oman toimintansa arvioinnissa laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa tai palautteen vastaanottamisessa.
- Opiskelijalla on vähäisiä tiedollisia puutteita laskimoveri- ja ihopistosnäytteenottotilanteen suunnittelussa tai aseptisessa tai turvallisessa toteutuksessa, mutta joista ei aiheudu riskiä asiakkaalle/potilaalle tai työympäristölle tai ympäristölle
- Opiskelijalla on vähäisiä puutteita tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä tai vastuullisessa tai turvallisessa työskentelyssä asiakkaan/potilaan tai työ/ympäristön näkökulmasta, mutta ohjattuna selviää tyydyttävästi.

Tyydyttävä (1-2), tentin arvosana 1-3

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija tunnistaa osaamisensa rajat ja pyrkii soveltamaan teoriatietoaan laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisesta vaiheesta
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laskimoveri- ja ihopistosnäytteenottotilanteen aseptisesti ja turvallisesti
- Oman toiminnan arviointi preanalyyttisessa vaiheessa on realistista ja opiskelija osaa ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan.
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessa vaiheessa..

Hyvä (3-4) arvosana opintojaksosta, edellyttää tentistä arvosanaa 3-4.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija hallitsee teoriatiedon ja osaa soveltaa tietojaan preanalyyttisesta vaiheesta ja suunnitella sekä toteuttaa aseptisesti ja turvallisesti laskimoveri- ja ihopistosnäytteenoton asiakkaalta
- Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta näytteenotto-osaamisestaan.
- Opiskelija tunnistaa tehtävänsä terveydenhuollon toimintaympäristössä ja toimii vastuullisesti sekä turvallisesti laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessä vaiheessa.

Kiitettävä arvosana opintojaksosta edellyttää tentistä arvosanaa 4-5.