Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalous s22, taloushallinto

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Liiketalous S22, Taloushallinto

Syksy 2022

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 75                                                        
Projektipaja 5
     
           
                             
Liiketoimintaosaamisen perusteet 15
     
           
                             
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Business English 5
     
           
                             
ICT-osaaminen 5
     
           
                             
Myynti- ja markkinointiosaaminen 5
       
             
                       
Talousosaaminen 5
       
             
                       
Talousmatematiikkaa soveltaen 5
       
             
                       
Juridinen osaaminen 5
       
             
                       
Introduction to Digital Business 5
       
             
                       
Työyhteisö- ja esimiesosaaminen 5  
       
                 
                   
Julkinen ja kansainvälinen talous 5  
         
                   
             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
       
             
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
       
             
                       
65100035305500017.517.51010102.52.51.71.71.70000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 135                                                        
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                         
   
00100000001000000000000003.33.33.300
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
Taloushallinnon velvoitteet
                                                       
Tilinpäätös ja yritysverotus 5  
       
                 
                   
Palkkahallinto 5  
       
                 
                   
Tilitoimistotyö 5  
         
                   
             
Taloushallinto johtamisen tukena
                                                       
Johdon laskentatoimi 5  
       
                 
                   
Konsernitilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5  
         
                   
             
Pk-yrityksen talouden ohjaus 5    
         
                       
         
Financing and Risk Management 5    
         
                       
         
Digitaalinen taloushallinto 5    
         
                       
         
Osaamispolun valinnaiset opinnot 5                                                        
0251500015101500000007.57.53.33.33.37.57.500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Fräscha upp din svenska 5
     
           
                             
500050000002.52.5000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Perusharjoittelu 10
       
             
                       
Ammattiharjoittelu 20    
         
                       
10010100100001010003.33.33.300000003.33.33.355
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Tutkimusmenetelmät 5    
         
                       
         
Opinnäytetyö 15    
           
                         
   
002000000515000000000002.52.555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 80 35 55 10 40 40 20 15 20 35 10 20 20 13.3 13.3 13.3 10 10 5 5 5 10.5 10.5 11.6 11.6 11.6 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Taloushallinto

Koulutuksen kuvaus

Liiketalouden koulutuksen tavoitteena on valmentaa laaja-alaisia liiketoiminnan osaajia ja kehittäjiä. Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu liiketoiminnan perusteista sekä liiketalouden keskeisistä osaamisalueista. Opinnot sisältävät työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia eli moduuleja, jotka syventävät opiskelijan osaamista ja ammattitaitoa opintojen edetessä.

Koulutuksen rakenne

Opintojen alkuvaiheessa perehdytään liiketoiminnan perusteisiin ja yrittäjyyteen sekä talouselämän yleisiin lainalaisuuksiin. Samalla opitaan alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoja sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja.

Opintojen edetessä syvennytään liiketalouden keskeisiin osaamisalueisiin kuten markkinointiosaaminen, talousosaaminen, työyhteisöosaaminen, juridinen osaaminen ja menetelmäosaaminen sekä kansantalous ja kansainvälinen talous.

Syventävässä vaiheessa opiskelija erikoistuu johonkin seuraavista osaamispoluista:
• markkinointi
• taloushallinto
• innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys
• business operations management (opetuskieli: englanti).

Tutkintoon sisältyy harjoittelua sekä vapaasti valittavia opintoja, joiden tavoitteena on tukea ja täydentää opiskelijan henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa ja syventää opiskelijan ammattitaitoa. Harjoittelun aikana opiskelija saa mahdollisuuden verkostoitua itseään kiinnostaviin organisaatioihin ja tutustua uusiin työtehtäviin. Myös opinnäytetyö syventää opiskelijan osaamista ja ammatillista suuntautumista.

Uramahdollisuudet
Liiketalouden opinnot antavat valmiuksia toimia monenlaisissa tehtävissä. Valmistuttuasi voit työskennellä yrityksen tai muun yhteisön palveluksessa asiantuntija-, kehittämis-, johto- ja esimiestehtävissä tai voit toimia yrittäjänä.

Esimerkkejä tradenomien tehtävänimikkeistä: https://toissa.fi/

Jatko-opintomahdollisuudet
• Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK)
• englanninkielinen Master of Business Administration -ylempi AMK-tutkinto
• muu soveltuva oman alan korkeakoulututkinto joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa työyhteisöissä tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on, että valmistuneella tradenomilla on laaja-alainen ammatillinen osaaminen sekä työelämässä tarvittavia taitoja kuten tiimityö- ja verkostoitumistaidot, luovuus ja aloitteellisuus. Tradenomilla on myös hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, hyvä kielitaito sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen.

Osaamispolun opinnoissa voit hankkia syventävää osaamista.

Markkinoinnin osaamispolun opinnoissa perehdyt markkinoinnin toimintaympäristöihin ja opiskelet digitaalisen markkinoinnin hyödyntämistä yrityksissä. Saat kokemusta asiakasarvon luomisesta ja pääset mukaan aitoihin asiakasprojekteihin.

Taloushallinnon opinnoissa painottuvat sekä taloushallinnon velvoitteiden hoitaminen että yrityksen päätöksentekoa tukevien laskelmien laadinta. Kirjanpidon, verotuksen ja palkkahallinnon käytännön kysymyksiin perehdytään tilitoimisto-osuuskunta TradeTaseen aidoissa asiakastilanteissa. Opit hyödyntämään moderneja tietojärjestelmiä ja digitaalisen taloushallinnon välineitä.

Innovatiivisessa liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä hankit laajan bisnesosaamisen projektien, osuuskuntatoiminnan, pop up -yrittäjyyden ja työelämäkohtaamisten avulla. Opiskelu tässä osaamispolussa tapahtuu Turun AMK:n BisnesAkatemiassa (https://bisnesakatemia.turkuamk.fi/). Opintojen aikana opit toimimaan sekä itsenäisesti ja yrittäjämäisesti että yhteistyössä verkostoja luoden. Opinnot valmentavat sinua työskentelemään vastuullisissa tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

In business operations management studies, you will study marketing, sales and human resources management and management together with our exchange students. Studies in English, hands-on projects and working in multicultural teams give you the capability to work in an international environment in a variety of business tasks.

Pedagogiset toimintatavat

Liiketalouden koulutuksessa opiskelu on oppijakeskeistä ja työelämälähtöistä. Opettajan tehtävänä on olla oppimisen mahdollistaja ja valmentaja, joka auttaa itsenäistä opiskelijaa saavuttamaan ammatillisen tavoitteensa. Opiskelussa käytetään aktiivisia oppimismenetelmiä, jolloin opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja osallistuu aktiivisesti työskentelyyn.

Opiskelu voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä; perinteisillä opintojaksoilla, opiskelijoiden osuuskunnissa, yritysprojekteissa, ammattikorkeakoulun projekteissa tai omassa yrityksessä. Opiskelijayrittäjät voivat saada tukea ja valmennusta BusinessClub-yhteisössä (https://businessclub.turkuamk.fi/)

Opiskelija voi laatia joustavasti HOPSin (Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman) rakentamalla omaa oppimisen polkua tarjolla olevien opintojen pohjalta. Osaamispolun opintojen lisäksi opiskelija voi suunnata osaamisensa kehittymistä vapaasti valittavilla opinnoilla, projektiopinnoilla, opinnäytetyöllä ja harjoittelulla. Tuutoropettaja tai valmentaja auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa. Opiskelija voi myös tehdä opintoja muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla ja nämä opinnot voidaan sisällyttää osaksi Turun ammattikorkeakoulun tutkintoa.

Opiskelu on mahdollista myös kesäkuukausien aikana,

Opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Myös harjoittelun tekemistä ulkomailla tuetaan.

Arviointi

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen. Arviointimenetelmiä ja -kriteereitä käytetään monipuolisesti ja arviointiin tuodaan eri näkökulmia. Opettajan tekemän arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertaisarviointia, itsearviointia tai esim. toimeksiantajan tekemää arviointia. Yhtenä arvioinnin tavoitteena on myös, että opiskelija oppii itse arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään työskentelyään.

Kunkin opintojakson arviointiperusteet on kuvattu yleisellä tasolla opinto-oppaassa ja tarkemmin opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Arviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja se voi perustua esim. tentteihin, tehtävien ja laajojen oppimistehtävien tekemiseen tai projekteihin. Projekteissa voidaan yksilöarvioinnin sijasta arvioida ryhmän yhdessä aikaansaamaa tuotosta, tiimityön onnistumista, aikataulun hallintaa tai innovatiivisuutta.

Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijatiimi saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.